LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (*actualizata*)privind exercitarea profesiei de detectiv particular(actualizata până la data de 03 august 2004*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 23 iulie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 03 august 2004, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 353 din 15 iulie 2004.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Detectivul particular este persoana atestata în condiţiile prezentei legi şi care, fără sa aduca atingere dreptului la viaţa intima, familiala şi privată ori altor drepturi şi libertati fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfăşoară activităţi specifice de investigare, referitoare la: a) conduita şi moralitatea publică a unei persoane; b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potentiala partenera intr-o afacere; c) persoanele disparute de la domiciliu; d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natura civila sau penala instrainate în scopul prejudicierii intereselor unei părţi în proces; e) asigurarea protectiei împotriva scurgerii unor informaţii din sfera vietii private sau a activităţii agentilor economici care doresc sa pastreze confidentialitatea acestora. (2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrara reglementarilor legale interne sau celor internationale la care România este parte, sigurantei naţionale, ordinii publice ori bunelor moravuri. (3) Informaţiile obtinute în urma activităţilor desfăşurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 2 (1) Detectivul particular îşi poate exercita profesia, după caz, în cadrul societatilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, înfiinţate conform legislaţiei comerciale şi care funcţionează în baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. (2) Obiectul de activitate al societatilor specializate şi al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic. (3) Conducătorii executivi ai societatilor specializate de detectivi particulari trebuie să fie absolventi ai facultatii de drept sau ai unei scoli postliceale de detectivi ori sa fi indeplinit functia de politist ori lucrator în cadrul unei institutii publice cu atribuţii în domeniul ordinii publice sau sigurantei naţionale cu grad de ofiter şi sa indeplineasca condiţiile prevăzute la art. 5 lit. c), d), e) şi f). (4) Asociaţii sau actionarii persoane fizice ai societatilor specializate de detectivi particulari, înfiinţate conform alin. (1), trebuie să indeplineasca cumulativ condiţiile prevăzute de art. 5 lit. d) şi e).--------------Alin. (4) al art. 2 a fost introdus de LEGEA nr. 353 din 15 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 26 iulie 2004.  +  Articolul 3 (1) Detectivul particular este obligat sa pastreze secretul profesional asupra datelor şi informaţiilor obtinute. (2) Datele şi informaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi comunicate, la cerere, în condiţiile legii, numai instanţelor judecătorești şi Ministerului Public, dacă acestea sunt utile pentru aflarea adevarului în cauzele penale. (3) În activitatea desfăşurată, detectivul particular se supune legii, statutului societatii specializate sau al cabinetului individual de detectivi particulari.--------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 353 din 15 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 26 iulie 2004.  +  Capitolul II Dobandirea calităţii de detectiv particular  +  Articolul 4Activitatea de detectiv particular poate fi desfăşurată numai de persoanele care sunt atestate profesional.  +  Articolul 5Poate dobandi calitatea de detectiv particular persoana care indeplineste urmatoarele condiţii: a) are cetatenia română sau cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European; b) poseda cel puţin studii medii şi este absolventa a unei scoli postliceale de detectivi sau a indeplinit functia de politist ori lucrator în cadrul unor institutii publice cu atribuţii în domeniul apararii, ordinii publice sau sigurantei naţionale ori este absolventa a unei institutii de invatamant superior; c) este apta din punct de vedere medical; d) sa nu fi fost condamnat pentru infractiuni savarsite cu intentie; e) nu desfăşoară o activitate care implica exercitiul autorităţii publice; f) a obţinut avizul inspectoratului de politie judetean sau al Directiei generale de politie a municipiului Bucureşti, după caz; g) a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori detine un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spatiului Economic European.--------------Literele a), d) şi g) ale art. 5 au fost modificate de LEGEA nr. 353 din 15 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 26 iulie 2004.  +  Articolul 6Pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular, cei interesati trebuie să depună la inspectoratele de politie judetene sau, după caz, la Directia generală de politie a municipiului Bucureşti urmatoarele acte: a) cerere; b) curriculum vitae; c) actul de stare civila, în copie legalizata; d) actul de studii, în copie legalizata; e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizata; f) certificate medicale şi de testare psihologica, eliberate de o unitate sanitara specializata, respectiv de un laborator autorizat; g) certificat de cazier judiciar; h) declaratie din care să rezulte ca indeplineste condiţia prevăzută la art. 5 lit. e); i) dovada achitarii tarifului pentru susţinerea examenului de atestare a cunoştinţelor, stabilit în conformitate cu dispozitiile legale.  +  Articolul 7 (1) Calitatea de detectiv particular se dobandeste în urma verificării indeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi a examinarii candidaţilor de către o comisie instituita la nivelul inspectoratului de politie judetean, respectiv al Directiei generale de politie a municipiului Bucureşti. (2) Comisia prevăzută la alin. (1) se intruneste trimestrial, iar verificarea cunoştinţelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Politiei Române. (3) După promovarea examenului, detectivului particular i se elibereaza un atestat, pe baza caruia se poate asocia, ori angaja la o societate licentiata sau îşi poate înfiinţa cabinet individual pentru desfăşurarea de activităţi de investigare. (4) Persoana respinsa la examen poate depune contestaţie la Inspectoratul General al Politiei Române în termen de 3 zile, acesta având obligaţia sa o solutioneze în termen de 30 de zile de la data depunerii. (5) Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spatiului Economic European care au calitatea de detectiv particular pot desfăşura activităţile specifice acestei profesii pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, exclusiv în baza unei delegaţii emise de societatea pe care o reprezinta, în vederea solutionarii cazului ce face necesară prezenta acestora în România. Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spatiului Economic European fac dovada calităţii de detectiv particular cu actul care atesta în mod valabil aceasta calitate în statul de origine sau de provenienţă. (6) Detectivii prevăzuţi la alin. (5) au obligaţia ca inaintea desfăşurării oricăror activităţi specifice şi la încetarea acestora sa instiinteze organul de politie competent teritorial.--------------Alin. (5) şi (6) ale art. 7 au fost introduse de LEGEA nr. 353 din 15 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 26 iulie 2004.  +  Articolul 8 (1) Calitatea de detectiv particular inceteaza: a) prin renuntare scrisa, care se depune la inspectoratul de politie judetean sau, după caz, la Directia generală de politie a municipiului Bucureşti; b) prin anularea atestatului în condiţiile art. 23 alin. (2); c) când persoana în cauza nu mai indeplineste condiţiile prevăzute la art. 5 lit. a) şi c)-e). (2) Calitatea de detectiv particular se suspenda: a) când împotriva persoanei în cauza se pune în miscare actiunea penala, pentru o infractiune savarsita cu intentie, în legătură cu activitatea sa de detectiv; în acest caz suspendarea dureaza până la solutionarea definitivă a cauzei; b) pe timpul cat detectivul particular se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 10; c) în condiţiile prevăzute la art. 20 şi art. 23 alin. (1).  +  Articolul 9 (1) După promovarea examenului de atestare detectivul particular utilizeaza, în scopul dovedirii acestei calităţi, legitimatia de detectiv particular. (2) Legitimatia de detectiv particular este nominala şi nu este transmisibila. Modul de eliberare, forma şi conţinutul legitimatiei se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.--------------Art. 9 a fost modificat de LEGEA nr. 353 din 15 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 26 iulie 2004.  +  Articolul 10Exercitarea profesiei de detectiv particular este incompatibila cu: a) activitatea salarizata în cadrul altor profesii, care implica exercitiul autorităţii publice; b) activităţi care influenţează independenta profesiei ori contravin bunelor moravuri; c) exercitarea nemijlocita de fapte de comert, cu excepţia celor conforme obiectului de activitate şi indeplinirii atribuţiilor specifice.  +  Capitolul III Drepturile şi oblibaţiile detectivului particular, ale societatilor specializate şi ale cabinetelor individuale în care acesta îşi desfăşoară activitatea  +  Articolul 11 (1) În exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul să efectueze investigatii în legătură cu persoanele, bunurile, faptele, datele şi imprejurarile care fac obiectul acestei activităţi, cu respectarea stricta a drepturilor şi libertatilor cetatenilor, precum şi a dispoziţiilor legale. (2) În efectuarea investigatiei detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autorităţilor publice informaţii care, potrivit legii, nu sunt clasificate şi nu aduc atingere dreptului la viaţa intima, familiala şi privată ori altor drepturi şi libertati fundamentale ale persoanei vizate.  +  Articolul 12Detectivul particular are urmatoarele obligaţii: a) sa manifeste probitate şi constiinciozitate profesionala, scopul activităţii sale fiind aflarea adevarului în cauza pentru care a fost angajat; b) sa foloseasca metode şi mijloace de investigare prin care să nu aduca atingere normelor de drept ori drepturilor şi libertatilor cetăţeneşti; c) sa pastreze, chiar şi după încetarea calităţii de detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele şi imprejurarile despre care a luat cunoştinţa în timpul desfăşurării activităţii, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege; d) sa nu uzeze de calitatea de detectiv particular decat în interesul serviciului.  +  Articolul 13Detectivului particular, în desfăşurarea activităţii, îi este interzisa efectuarea de investigatii cu privire la: a) activitatea personalului reprezentantelor diplomatice şi consulare sau a organizaţiilor internationale cu statut similar; b) activitatea persoanelor, desfăşurată permanent ori temporar, cu orice titlu, în interesul autorităţilor publice, instituţiilor sau altor persoane juridice de interes public ori în serviciile de interes public; c) datele confidentiale cu privire la convingerile politice, religioase, filozofice sau sindicale şi la exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexuala, sănătatea, originea sociala ori etnica a unei persoane; d) cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare; e) activităţile specifice desfăşurate de instituţiile cu atribuţii în domeniul apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale.  +  Articolul 14Societăţile specializate şi cabinetele individuale de detectivi particulari au urmatoarele drepturi: a) să se doteze şi sa foloseasca mijloacele tehnice de investigare şi comunicatii permise de lege; b) sa organizeze cursuri şi alte activităţi de pregatire profesionala şi fizica specifice pentru perfectionarea pregatirii personalului propriu; c) să se afilieze în asociaţii profesionale care să le reprezinte interesele în relatiile cu alte asociaţii sau cu institutii ale statului; d) să solicite oficial de la autorităţile publice date despre persoane, bunuri sau situaţii necesare detectivului particular în procesul de investigare, care, potrivit legii, nu sunt clasificate şi nu aduc atingere dreptului la viaţa intima, familiala şi privată ori altor drepturi şi libertati fundamentale ale persoanei vizate.  +  Articolul 15 (1) În organizarea şi desfăşurarea activităţii detectivii particulari din societăţile specializate şi din cabinetele individuale au obligaţia: a) sa intreprinda investigatii numai în baza unei conventii scrise incheiate cu clientul; b) sa infiinteze un registru numerotat şi sa îl inregistreze la inspectoratul de politie judetean sau, după caz, la Directia generală de politie a municipiului Bucureşti, în care vor tine evidenta cazurilor investigate; c) sa comunice datele şi informaţiile solicitate de procuror sau de instanţa de judecată, pentru solutionarea unor cauze penale; d) în cazurile în care constata ca informaţiile obtinute vizeaza siguranţa naţionala, sa sesizeze de îndată autorităţile cu atribuţii în domeniu; e) sa angajeze şi sa foloseasca pentru activităţile specifice de investigatii numai persoane care au calitatea de detectiv particular; f) în raport de posibilitati şi pe baza unor conventii, sa primeasca în practica elevi ai scolilor de detectivi particulari. (2) Societăţile specializate şi cabinetele individuale de detectivi particulari îşi intocmesc regulament de organizare şi functionare, care se aproba prin dispoziţie scrisa a conducătorului executiv al societatii sau a sefului cabinetului individual, după caz.-------------Litera c) a art. 15 a fost modificata de LEGEA nr. 353 din 15 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 26 iulie 2004.Alin. (2) al art. 15 a fost introdus de LEGEA nr. 353 din 15 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 26 iulie 2004.  +  Capitolul IV Sancţiuni  +  Articolul 16Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.  +  Articolul 17Incalcarea prevederilor art. 2 alin. (1), ale art. 4, precum şi declararea de date false prin actul prevăzut la art. 6 lit. h) constituie infractiuni şi se pedepsesc potrivit Codului penal.  +  Articolul 18Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) efectuarea de investigatii în alte cazuri decat cele prevăzute la art. 1 alin. (1) sau cu incalcarea prevederilor art. 12 lit. b)-d) şi ale art. 13; b) incalcarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (3) şi ale art. 7 alin. (6); c) incalcarea prevederilor art. 2 alin. (2) şi (3), art. 3 alin. (2) şi ale art. 15 lit. a)-e).--------------Art. 18 a fost modificat de LEGEA nr. 353 din 15 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 26 iulie 2004.  +  Articolul 19 (1) Contraventiile prevăzute la art. 18 se sancţionează după cum urmeaza: a) faptele prevăzute la lit. a) şi c), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei; b) fapta prevăzută la lit. b), cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei. (2) În cazul contraventiilor prevăzute la art. 18 lit. c), sancţiunea amenzii poate fi aplicata şi persoanei juridice, caz în care limitele acesteia sunt de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.  +  Articolul 20 (1) Repetarea savarsirii contraventiilor prevăzute la art. 18 lit. a) şi c) în interval de un an atrage suspendarea atestatului pe o perioadă de la 3 la 6 luni. (2) Suspendarea atestatului şi revocarea suspendarii se dispun, în toate cazurile, de către Inspectoratul General al Politiei Române, la propunerea inspectoratelor de politie judetene sau a Directiei generale de politie a municipiului Bucureşti, şi se comunică persoanei în cauza.  +  Articolul 21Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de către politisti anume desemnaţi de Inspectoratul General al Politiei Române.  +  Articolul 22Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29, se aplică şi contraventiilor prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 23 (1) Incalcarea obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a)-e) atrage şi suspendarea atestatului de detectiv particular sau, după caz, a licentei de functionare a societatii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari, pe o perioadă cuprinsa între o luna şi 3 luni. (2) Atestatul de detectiv particular sau, după caz, licenta de functionare a societatii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se anulează dacă, într-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licentei, este savarsita din nou una dintre faptele care atrag măsura suspendarii.--------------Art. 23 a fost modificat de LEGEA nr. 353 din 15 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 26 iulie 2004.  +  Articolul 24 (1) Masurile prevăzute la art. 23 referitoare la suspendarea sau la anularea atestatului de detectiv particular se dispun de către inspectoratul de politie judetean care l-a emis sau, după caz, de către Directia generală de politie a municipiului Bucureşti. (2) Suspendarea sau anularea licentei de functionare a societatii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se dispune, în condiţiile prezentei legi, de către Inspectoratul General al Politiei Române.--------------Art. 24 a fost modificat de LEGEA nr. 353 din 15 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 26 iulie 2004.  +  Capitolul V Dispozitii finale  +  Articolul 25Controlul activităţii specifice desfăşurate de societăţile specializate şi de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectueaza de politisti anume desemnaţi de către Inspectoratul General al Politiei Române, cu avizul Ministerului Public.  +  Articolul 26Inspectoratul General al Politiei Române tine evidenta tuturor detectivilor atestati, a societatilor specializate şi a cabinetelor individuale de detectivi particulari.  +  Articolul 27Nomenclatorul de activităţi din economia naţionala se completeaza cu activitatea de detectiv particular.  +  Articolul 27^1 (1) Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile legale privind recunoasterea diplomelor şi calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România. (2) Documentele necesare pentru dobandirea calităţii de detectiv particular, altele decat cele prevăzute la alin. (1), eliberate cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spatiului Economic European, de către autorităţile statului de origine sau de provenienţă, sunt recunoscute în condiţiile legii.--------------Art. 27^1 a fost introdus de LEGEA nr. 353 din 15 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 26 iulie 2004.  +  Articolul 28 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În 60 de zile de la publicare, Inspectoratul General al Politiei Române şi Serviciul Roman de Informaţii vor elabora proiectul normelor de aplicare a prezentei legi, pe care îl vor supune aprobării Guvernului.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.PRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 8 iulie 2003.Nr. 329.-------------