CONVENŢIA DE LA BERNA din 9 septembrie 1886pentru protectia operelor literare şi artistice completata la Paris la 4 mai 1896, revizuita la Berlin la 13 noiembrie 1908, completata la Berna la 20 martie 1914, revizuita la Roma la 2 iunie 1928, revizuita la Bruxelles la 26 iunie 1948, revizuita la Stockholm la 14 iulie 1967 şi la Paris la 24 iulie 1971 şi modificata la 28 septembrie 1979
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 17 aprilie 1998    -----------* Traducere.Tarile Uniunii, deopotriva animate de dorinţa de a proteja într-un mod cat mai eficient şi mai uniform cu putinta drepturile autorilor asupra operelor lor literare şi artistice,recunoscand importanţa lucrărilor Conferintei de revizuire tinute la Stockholm în anul 1967,au hotarat sa revizuiasca Actul adoptat de Conferinta de la Stockholm, lasand nemodificate art. 1-20 şi 22-26 din acest act.în consecinţa, subsemnatii plenipotentiari, după prezentarea deplinelor puteri, recunoscute în buna şi cuvenita forma,au convenit cele ce urmeaza:  +  Articolul 1Tarile cărora li se aplică prezenta convenţie sunt constituite în Uniunea pentru protectia drepturilor autorilor asupra operelor lor literare şi artistice.  +  Articolul 2 (1) Termenul opere literare şi artistice cuprinde toate lucrarile din domeniul literar, ştiinţific şi artistic, oricare ar fi modul sau forma de exprimare, precum: cartile, brosurile şi alte scrieri; conferintele, alocutiunile, predicile şi alte opere de aceeasi natura; operele dramatice sau dramatico-muzicale; operele coregrafice şi pantomimele; compozitiile muzicale cu sau fără cuvinte; operele cinematografice, cărora le sunt asimilate operele exprimate printr-un procedeu analog cinematografiei; operele de desen, de pictura, de arhitectura, de sculptura, de gravura, de litografie; operele fotografice, cărora le sunt asimilate operele exprimate printr-un procedeu analog fotografiei; operele de arta aplicata; ilustratiile, hartile geografice; planurile, crochiurile şi operele plastice referitoare la geografie, la topografie, la arhitectura sau la stiinte. (2) Se rezerva totusi legislatiilor tarilor Uniunii dreptul de a dispune ca operele literare şi artistice sau una ori mai multe categorii dintre ele nu sunt protejate, atâta timp cat nu au fost fixate pe un suport material. (3) Sunt protejate ca opere originale, fără a prejudicia drepturile autorului operei originale, traducerile, adaptarile, aranjamentele muzicale şi alte transformari ale unei opere literare sau artistice. (4) Se rezerva legislatia tarilor Uniunii dreptul de a determina protectia care trebuie acordată textelor oficiale de ordin legislativ, administrativ sau judiciar, precum şi traducerilor oficiale ale acestor texte. (5) Culegerile de opere literare sau artistice, cum sunt enciclopediile şi analogiile, care, prin alegerea sau dispunerea materialelor, constituie creatii intelectuale, sunt protejate ca atare, fără a prejudicia drepturile autorilor asupra fiecarei opere care face parte din aceste culegeri. (6) Operele sus-menţionate beneficiaza de protecţie în toate tarile Uniunii. Aceasta protecţie se exercită în favoarea autorului şi a deţinătorilor drepturilor sale. (7) Se rezerva legislatiilor tarilor Uniunii dreptul de reglementare a campului de aplicare a legilor privind operele de arta aplicata, precum şi desenele şi modelele industriale, precum şi condiţiile de protecţie a acestor opere, desene şi modele, ţinând seama de dispozitiile art. 7 alin. (4) din prezenta convenţie. Pentru operele protejate numai ca desene şi modele în tara de origine nu poate fi ceruta în alta tara a Uniunii decat protectia speciala acordată în aceasta tara desenelor şi modelelor; totusi, dacă o astfel de protecţie speciala nu se acordă în aceasta tara, aceste opere vor fi protejate ca opere artistice. (8) Protectia prezentei conventii nu se aplică stirilor zilei sau faptelor diverse, care au caracterul de simple informaţii de presa.  +  Articolul 2 bis (1) Se rezerva legislatiilor tarilor Uniunii dreptul de a exclude, în parte sau în totalitate, de la protectia prevăzută în articolul precedent discursurile politice şi discursurile pronuntate în dezbaterile judiciare. (2) Se rezerva, de asemenea, legislatiilor tarilor Uniunii dreptul de a statua asupra condiţiilor în care conferintele, alocutiunile şi alte opere de aceeasi natura, pronuntate în public, vor putea fi reproduse prin presa, radiodifuzate, transmise prin fir publicului sau vor putea face obiectul comunicarilor publice prevăzute în art. 11 bis alin. (1) al prezentei conventii, în cazul când o astfel de folosire este justificata de scopul de informare urmarit. (3) Totusi autorul beneficiaza de dreptul exclusiv de a reuni, în culegere, operele sale menţionate în alineatele precedente.  +  Articolul 3 (1) Sunt protejati, în virtutea prezentei conventii: a) autorii, resortisanti ai uneia dintre tarile Uniunii, pentru operele lor, publicate sau nu; b) autorii care nu sunt resortisanti ai unei tari a Uniunii, pentru operele pe care le publică pentru prima data intr-una dintre aceste tari sau simultan intr-o tara din afara Uniunii şi dintr-o tara a Uniunii. (2) Autorii care nu sunt resortisanti ai unei tari a Uniunii, dar care, având reşedinţa lor obisnuita intr-una dintre aceste tari, sunt, în scopul aplicarii prezentei conventii, asimilati cu autorii resortisanti ai acestei tari. (3) Prin opere publicate trebuie să se inteleaga operele editate cu consimtamantul autorilor lor, oricare ar fi modul de fabricare a exemplarelor, cu condiţia ca punerea la dispoziţie a acestora să poată satisface nevoile normale ale publicului, ţinând seama de natura operei. Nu constituie o publicare reprezentarea unei opere dramatice, dramatico-muzicale sau cinematografice, executarea unei opere muzicale, recitarea în public a unei opere literare, transmiterea sau radiodifuzarea operelor literare sau artistice, expunerea unei opere de arta şi construcţia unei opere de arhitectura. (4) Este considerata ca fiind publicata simultan în mai multe tari orice opera care a aparut în doua sau mai multe tari în 30 de zile de la prima publicare.  +  Articolul 4Sunt protejati, în virtutea prezentei conventii, chiar în cazul în care condiţiile prevăzute la art. 3 nu sunt indeplinite: a) autorii operelor cinematografice ale caror producător îşi are sediul sau reşedinţa sa obisnuita intr-una dintre tarile Uniunii; b) autorii unor opere de arhitectura construite intr-o tara a Uniunii sau ai unor opere de arta grafica şi plastica incorporate într-un imobil situat intr-o tara a Uniunii.  +  Articolul 5 (1) În ceea ce priveste operele pentru care sunt protejati, în virtutea prezentei conventii, în tarile Uniunii, altele decat tara de origine a operei, autorii beneficiaza de drepturile pe care legile respective le acorda în prezent sau le vor acorda naţionalilor, precum şi de drepturile acordate în mod special prin prezenta convenţie. (2) Folosinţă şi exercitiul acestor drepturi nu sunt subordonate nici unei formalitati; aceasta folosinţă şi acest exercitiu sunt independente de existenta protectiei în tara de origine a operei. Ca urmare, în afară de prevederile prezentei conventii, intinderea protectiei, precum şi mijloacele procedurale garantate autorului pentru apararea drepturilor sale se reglementeaza, în mod exclusiv, conform legislaţiei tarii în care se reclama protectia. (3) Protectia în tara de origine este reglementata de legislatia naţionala. Cu toate acestea, dacă autorul nu este un resortisant al tarii de origine a operei pentru care el este protejat prin prezenta convenţie, va avea în aceasta tara aceleasi drepturi ca şi autorii naţionali. (4) Este considerata tara de origine: a) pentru operele publicate pentru prima oara intr-una dintre tarile Uniunii, aceasta din urma tara; totusi, dacă este vorba de opere publicate simultan în mai multe tari ale Uniunii, care admit durate diferite de protecţie, aceea dintre ele a carei legislatie acorda durata de protecţie cea mai scurta; b) pentru operele publicate simultan intr-o tara din afara Uniunii şi intr-o tara a Uniunii, aceasta din urma tara; c) pentru operele nepublicate sau pentru operele publicate pentru prima oara intr-o tara din afara Uniunii, fără publicare simultana intr-o tara a Uniunii, tara din Uniune al carei resortisant este autorul; totusi:(i) dacă este vorba de opere cinematografice al caror producător îşi are sediul sau reşedinţa sa obisnuita intr-o tara a Uniunii, tara de origine va fi aceasta din urma tara; şi(îi) dacă este vorba de opere de arhitectura construite intr-o tara din Uniune sau de opere de arta grafica şi plastica incorporate într-un imobil situat intr-o tara din Uniune, tara de origine va fi aceasta din urma tara.  +  Articolul 6 (1) Dacă o tara din afara Uniunii nu protejeaza în mod satisfacator operele autorilor care sunt resortisanti ai uneia dintre tarile Uniunii, aceasta din urma tara va putea restrange protectia operelor ai caror autori sunt, în momentul primei publicari a acestor opere, resortisanti ai celeilalte tari şi nu au reşedinţa lor obisnuita intr-una dintre tarile Uniunii. Dacă tara primei publicari face uz de acest drept, celelalte tari ale Uniunii nu vor acorda operelor, supuse astfel unui tratament special, o protecţie mai larga decat aceea care le este acordată în tara primei publicari. (2) Nici o restrictie, stabilita în virtutea alineatului precedent, nu va putea prejudicia drepturile pe care un autor le va fi dobândit asupra unei opere publicate intr-una dintre tarile Uniunii înainte de punerea în executare a acestei restrictii. (3) Tarile Uniunii, care, în virtutea prezentului articol, vor restrange protectia drepturilor autorilor, vor notifica acest fapt directorului general al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (denumit mai jos directorul general), printr-o declaratie scrisa, în care vor fi aratate tarile de faţă de care protectia este restransa, precum şi restrictiile la care sunt supuse drepturile autorilor aparţinând acestor tari. Directorul general va comunică de îndată acest fapt tuturor tarilor Uniunii.  +  Articolul 6 bis (1) Independent de drepturile patrimoniale de autor şi chiar după cedarea acestor drepturi, autorul păstrează dreptul de a revendica paternitatea operei şi de a se opune oricarei deformari, mutilari sau altei modificari a acestei opere sau oricăror alte atingeri ale acesteia, care îi prejudiciaza onoarea sau reputatia. (2) Drepturile recunoscute autorului, în virtutea alin. (1), sunt, după moartea sa, mentinute cel puţin până la stingerea drepturilor patrimoniale şi exercitate de către persoanele sau instituţiile cărora legislatia naţionala a tarii în care protectia este reclamata le da aceasta calitate. Cu toate acestea, tarile a caror legislatie, în vigoare în momentul ratificarii prezentului act sau al aderarii la el, nu contine dispozitii care să asigure protectia, după moartea autorului, a tuturor drepturilor recunoscute în baza alin. (1) au competenţa de a prevedea ca unele dintre aceste drepturi nu sunt mentinute după moartea autorului. (3) Mijloacele procedurale pentru apararea drepturilor recunoscute prin prezentul articol sunt reglementate de legislatia tarii în care este reclamata protectia.  +  Articolul 7 (1) Durata protectiei acordate prin prezenta convenţie cuprinde durata vietii autorului şi 50 de ani după moartea sa. (2) Cu toate acestea, pentru operele cinematografice, tarile Uniunii au dreptul sa prevada ca durata protectiei expira la 50 de ani după ce opera a fost facuta accesibila publicului, cu consimtamantul autorului sau ca, în lipsa unui asemenea eveniment, intervenit în termen de 50 de ani, socotiti de la realizarea unei astfel de opere, durata protectiei expira la 50 de ani după aceasta realizare. (3) Pentru operele anonime sau pseudonime durata protectiei acordate prin prezenta convenţie expira la 50 de ani după ce opera a fost în mod licit facuta accesibila publicului. Totusi, când pseudonimul adoptat de autor nu lasă nici o indoiala asupra identităţii sale, durata protectiei este cea prevăzută la alin. (1). Dacă autorul unei opere anonime sau aparute sub pseudonim îşi dezvaluie identitatea în perioada indicată mai sus, termenul de protecţie aplicabil este cel prevăzut la alin. (1). Tarile Uniunii nu sunt obligate sa protejeze operele anonime sau pseudonime, al caror autor este presupus mort, după toate probabilitatile, de 50 de ani. (4) Se rezerva legislatiilor tarilor Uniunii dreptul de a reglementa durata protectiei operelor fotografice şi aceea a operelor de arta aplicata, protejate ca opere artistice; totusi aceasta durata nu va putea fi inferioara unei perioade de 25 de ani, socotiti de la realizarea unei asemenea opere. (5) Durata protectiei ulterioare mortii autorului şi termenele prevăzute la alin. (2), (3) şi (4) incep să curgă de la moartea acestuia sau de la evenimentul avut în vedere de aceste alineate, însă durata acestor termene se calculeaza numai cu incepere de la data de 1 ianuarie a anului care urmeaza mortii sau evenimentului avut în vedere. (6) Tarile Uniunii au dreptul de a acorda o durată de protecţie superioara celor prevăzute la alineatele precedente. (7) Tarile Uniunii legate prin Actul de la Roma al prezentei conventii şi care acorda, în legislatia lor naţionala, în vigoare în momentul semnarii prezentului act, durate inferioare celor prevăzute în alineatele precedente au facultatea de a le menţine, atunci când adera la prezentul act sau când îl ratifica. (8) În toate cazurile durata va fi reglementata de legea tarii în care va fi reclamata protectia; totusi, exceptand cazul în care legislatia acestei din urma tari decide altfel, ea nu va depăşi durata fixata în tara de origine a operei.  +  Articolul 7 bisDispozitiile articolului precedent sunt, de asemenea, aplicabile, când dreptul de autor aparţine în comun colaboratorilor unei opere, sub rezerva ca termenele consecutive mortii autorului să fie calculate cu incepere de la moartea ultimului supravietuitor dintre colaboratori.  +  Articolul 8Autorii de opere literare şi artistice, protejati prin prezenta convenţie, beneficiaza, pe toata durata drepturilor lor asupra operei originale, de dreptul exclusiv de a face sau de a autoriza traducerea operelor lor.  +  Articolul 9 (1) Autorii operelor literare şi artistice, protejati prin prezenta convenţie, beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza reproducerea acestor opere, în orice mod şi sub orice formă ar fi. (2) Se rezerva legislatiilor tarilor Uniunii dreptul de a permite reproducerea operelor menţionate în anumite cazuri speciale, cu condiţia ca o astfel de reproducere sa nu aduca atingere exploatarii normale a operei şi sa nu cauzeze un prejudiciu nejustificat intereselor legitime ale autorului. (3) Orice înregistrare sonora sau vizuala este considerata ca reproducere, în sensul prezentei conventii.  +  Articolul 10 (1) Sunt permise citatele extrase dintr-o opera facuta deja cunoscuta publicului în mod legal, cu condiţia ca ele să fie conforme bunelor uzante şi în măsura justificata de scopul urmarit, inclusiv citatele din articole din jurnale şi culegeri periodice, sub forma de revista a presei. (2) Se rezerva legislaţiei tarilor Uniunii şi acordurilor speciale existente sau care se vor incheia între ele dreptul de a permite folosirea în mod legal, în măsura justificata de scopul urmarit, a operelor literare sau artistice, cu titlu de ilustrare în invatamant, prin intermediul publicatiilor, emisiunilor de radiodifuziune sau al înregistrărilor sonore sau vizuale, cu condiţia ca o asemenea folosire să fie conforma bunelor uzante. (3) Citatele şi utilizarile avute în vedere în alineatele precedente vor trebui sa mentioneze sursa şi numele autorului, dacă acest nume figurează în sursa folosita.  +  Articolul 10 bis (1) Se rezerva legislatiilor tarilor Uniunii dreptul de a permite reproducerea prin presa ori radiodifuzarea sau transmiterea p┐┐n fir către public a articolelor de actualitate privind dezbateri economice, politice sau religioase, publicate în ziare sau în culegeri periodice, sau a operelor radiodifuzate având acelasi caracter, în cazurile când reproducerea, radiodifuzarea sau aceasta transmitere nu este în mod expres rezervata. Totusi sursa trebuie intotdeauna indicată în mod explicit; sancţiunea acestei obligaţii este determinata de legislatia tarii în care este ceruta protectia. (2) Se rezerva, de asemenea, legislatiilor tarilor Uniunii dreptul de a reglementa condiţiile în care, cu prilejul prezentarii evenimentelor de actualitate prin mijlocirea fotografiei sau a cinematografiei, sau pe calea radiodifuzarii sau transmiterii prin fir către public, operele literare sau artistice, vazute sau auzite în cursul evenimentului, pot, în măsura justificata de scopul de informare urmarit, să fie reproduse şi facute accesibile publicului.  +  Articolul 11 (1) Autorii de opere dramatice, dramatico-muzicale şi muzicale beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza: 1* reprezentarea şi executarea publică a operelor lor, inclusiv reprezentarea şi executarea publică prin mijloace sau procedee; 2* transmiterea publică prin orice mijloace a reprezentarii şi a executarii operelor lor. (2) Aceleasi drepturi sunt acordate autorilor de opere dramatice sau dramatico-muzicale, în ceea ce priveste traducerea operelor lor, pentru întreaga durata de protecţie a drepturilor lor asupra operei originale.  +  Articolul 11 bis (1) Autorii de opere literare şi artistice beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza: 1* radiodifuzarea operelor lor sau comunicarea publică a acestor opere prin orice alt mijloc servind la difuzarea fără fir a semnalelor, a sunetelor sau a imaginilor; 2* orice comunicare publică fie prin fir, fie fără fir a operei radiodifuzate, când aceasta comunicare este facuta printr-un alt organism decat cel de origine; 3* comunicarea publică a operei radiodifuzate prin difuzor sau prin orice alt instrument asemanator, transmitator de semnale, de sunete sau de imagini. (2) Revine legislatiilor tarilor Uniunii sa reglementeze condiţiile de exercitare a drepturilor la care se referă alin. (1) de mai sus, dar aceste condiţii nu vor avea decat un efect strict limitat la tara care le va stabili. Ele nu vor putea în nici un caz sa aduca atingere dreptului moral al autorului, nici dreptului, care aparţine autorului, de a obtine o remunerare echitabila stabilita de către autoritatea competentă, în lipsa unui acord amiabil. (3) În lipsa unei prevederi contrare, autorizatia acordată, potrivit alin. (1), nu cuprinde şi autorizatia de a inregistra opera radiodifuzata prin intermediul unor instrumente de fixare a sunetelor sau imaginilor. Se rezerva totusi legislatiilor tarilor Uniunii regimul înregistrărilor efemere, efectuate de un organism de radiodifuziune prin propriile sale mijloace şi pentru emisiunile sale. Aceste legislatii vor putea autoriza pastrarea acestor înregistrări în arhive oficiale, datorita caracterului lor excepţional de documentare.  +  Articolul 11 tert (1) Autorii de opere literare beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza: 1* recitarea în public a operelor lor, inclusiv recitarea în public prin orice mijloace sau procedee; 2* transmiterea publică prin orice mijloace a recitarii operelor lor. (2) Aceleasi drepturi sunt acordate autorilor de opere literare, în ceea ce priveste traducerea operelor lor, pe întreaga durata a protectiei drepturilor lor asupra operei originale.  +  Articolul 12Autorii de opere literare sau artistice beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza adaptarile, aranjamentele şi alte transformari ale operelor lor.  +  Articolul 13 (1) Fiecare tara a Uniunii poate, în ceea ce o priveste, sa stabileasca rezerve şi condiţii referitoare la dreptul exclusiv al autorului unei opere muzicale şi al autorului cuvintelor, a caror înregistrare cu opera muzicala a fost deja autorizata de către aceasta din urma, de a autoriza inregistrarea sonora a numitei opere muzicale împreună cu cuvintele, dacă este cazul; însă orice rezerve şi condiţii de aceasta natura nu vor avea decat un efect strict limitat la tara care le-ar stabili şi nu vor putea în nici un caz sa aduca atingere dreptului care aparţine autorului de a obtine o remunerare echitabila, stabilita de către autoritatea competentă, în lipsa unui acord amiabil. (2) Inregistrarile operelor muzicale care au fost realizate intr-o tara a Uniunii, potrivit art. 13 alin. (3) al convenţiilor semnate la Roma la 2 iunie 1928 şi la Bruxelles la 26 iunie 1948, vor putea, în acea tara, sa faca obiectul reproducerilor, fără consimtamantul autorului operei muzicale, până la expirarea unei perioade de 2 ani, socotiti de la data la care tara mentionata devine legata prin prezentul act. (3) Inregistrarile facute în baza alin. (1) şi (2) ale prezentului articol şi importate, fără autorizatia părţilor interesate, intr-o tara unde nu ar fi licite, vor putea fi sechestrate în acea tara.  +  Articolul 14 (1) Autorii de opere literare sau artistice au dreptul exclusiv de a autoriza: 1* adaptarea şi reproducerea cinematografica a acestor opere şi punerea în circulatie a operelor astfel adaptate sau reproduse; 2* reprezentarea şi executarea în public şi transmiterea prin fir către public a operelor astfel adaptate sau reproduse. (2) Adaptarea sub orice alta forma artistica a realizarilor cinematografice inspirate din opere literare sau artistice rămâne supusă autorizarii autorilor operelor originale, fără a prejudicia autorizatia autorilor lor. (3) Dispozitiile art. 13 alin. (1) nu sunt aplicabile.  +  Articolul 14 bis (1) Fără a se aduce atingere drepturilor de autor ale oricarei opere care ar fi putut fi adoptata sau reprodusa, opera cinematografica este protejata ca o opera originala. Titularul dreptului de autor asupra operei cinematografice beneficiaza de aceleasi drepturi ca şi autorul unei opere originale, inclusiv de drepturile menţionate în articolul precedent. (2) a) Determinarea titularilor dreptului de autor asupra operei cinematografice este rezervata legislaţiei tarii unde este ceruta protectia. b) Cu toate acestea, în tarile Uniunii, în care legislatia recunoaste printre acesti titulari pe autorii de contribuţii aduse la realizarea operei cinematografice, acestia, dacă s-au angajat sa aduca astfel de contribuţii, în afara unei prevederi contrare sau speciale, nu vor putea să se opuna reproducerii, punerii în circulatie, reprezentarii şi executarii în public, transmiterii prin fir către public, radiodifuzarii, comunicarii către public, subtitrarii şi dublarii textelor operei cinematografice. c) Problema de a sti dacă forma angajamentului mentionat mai sus, pentru aplicarea subalin. b), trebuie sau nu trebuie să fie un contract scris sau un act scris echivalent se reglementeaza de legislatia tarii Uniunii, în care producătorul operei cinematografice îşi are sediul sau reşedinţa obisnuita. Se rezerva totusi legislaţiei tarii Uniunii, în care este ceruta protectia, dreptul de a prevedea ca acest angajament trebuie să fie un contract scris sau un act scris echivalent. Tarile care folosesc acest drept vor trebui sa notifice acest lucru directorului general, printr-o declaratie scrisa, care va fi de îndată comunicata de către acesta din urma tuturor celorlalte tari ale Uniunii. d) Prin prevedere contrara sau speciala trebuie să se inteleaga orice condiţie restrictiva care poate însoţi angajamentul mentionat. (3) În afară de cazul în care legislatia naţionala hotaraste altfel, dispozitiile, subalin. (2) b) nu se aplică nici autorilor de scenarii, de dialoguri şi de opere muzicale, create pentru realizarea operei cinematografice, nici realizatorului principal al acesteia. Totusi tarile Uniunii, a caror legislatie nu contine dispozitii privind aplicarea subalin. (2) b) realizatorul mentionat, vor trebui sa notifice aceasta directorului general, printr-o declaratie scrisa, care va fi de îndată comunicata de către aceasta din urma tuturor celorlalte tari ale Uniunii.  +  Articolul 14 tert (1) În ceea ce priveste operele de arta originale şi manuscrisele originale ale scriitorilor şi compozitorilor, autorul - sau, după moartea sa, persoanele sau instituţiile cărora legislatia naţionala le conferă calitatea - beneficiaza de dreptul inalienabil de a fi interesat în operaţiunile de vanzare având ca obiect opera sa, după prima cesiune facuta de acesta. (2) Protectia prevăzută în alineatul precedent nu poate fi ceruta în oricare dintre tarile Uniunii, decat dacă legislatia naţionala a autorului admite aceasta protecţie şi în măsura în care ea este permisa de legislatia tarii în care aceasta protecţie este ceruta. (3) Modalitatile şi procentele percepute sunt determinate de fiecare legislatie naţionala.  +  Articolul 15 (1) Pentru ca autorii de opere literare şi artistice, protejati prin prezenta convenţie, să fie, până la proba contrara, considerati ca atare şi admisi, în consecinţa, sa exercite urmariri împotriva celor care realizează contrafaceri, inaintea tribunalelor tarilor Uniunii, este suficient ca numele acestora să fie indicat pe opera, în modul obisnuit. Prezentul alineat se aplică chiar dacă acest nume este un pseudonim, atâta timp cat pseudonimul adoptat de autor nu lasă nici un dubiu asupra identităţii sale. (2) Se prezuma drept producător al operei cinematografice, până la proba contrara, persoana fizica sau juridica al carei nume este indicat pe aceasta opera, în modul obisnuit. (3) Pentru operele anonime şi pentru operele semnate cu pseudonime, altele decat cele menţionate la alin. (1), editorul al cărui nume este indicat pe opera este, până la proba contrara, indreptatit sa-l reprezinte pe autor; în aceasta calitate el este indreptatit sa apere şi sa valorifice drepturile acestuia. Dispoziţia prezentului alineat inceteaza să fie aplicabila atunci când autorul îşi dezvaluie identitatea şi îşi justifica calitatea. (4) a) Pentru operele nepublicate, cu identitatea autorului necunoscuta, dar pentru care este indreptatita presupunerea ca acest autor este resortisant al unei tari a Uniunii, se rezerva legislaţiei acestei tari facultatea de a desemna autoritatea competentă care să-l reprezinte pe autor şi să fie imputernicita sa apere şi sa valorifice drepturile acestuia în tarile Uniunii. b) Tarile Uniunii, care, în virtutea acestei dispozitii, vor proceda la o astfel de desemnare, vor notifica aceasta directorului general, printr-o declaratie scrisa, în care vor fi indicate toate informaţiile referitoare la autoritatea astfel desemnata. Directorul general va comunică de îndată aceasta declaratie tuturor celorlalte tari ale Uniunii.  +  Articolul 16 (1) Orice opera contrafacuta poate fi supusă sechestrului în tarile Uniunii, în care opera originala are dreptul la protectia legala. (2) Dispozitiile alineatului precedent sunt, deopotriva, aplicabile reproducerilor provenind dintr-o tara în care opera nu este protejata sau a incetat de a mai fi protejata. (3) Sechestrul se face potrivit legislaţiei fiecarei tari.  +  Articolul 17Dispozitiile prezentei conventii nu pot aduce nici un fel de prejudiciu dreptului, aparţinând guvernului fiecarei tari a Uniunii, de a permite, de a supraveghea sau a interzice, prin măsuri de legislatie sau de politie interna, circulatia, reprezentarea, expunerea oricarei lucrari sau productii, faţă de care autoritatea competentă ar avea de exercitat acest drept.  +  Articolul 18 (1) Prezenta convenţie se aplică tuturor operelor care, în momentul intrarii în vigoare, nu au trecut inca în domeniul public al tarii lor de origine, prin expirarea duratei protectiei. (2) Totusi, dacă o opera, prin expirarea duratei de protecţie care îi fusese anterior recunoscută, a trecut în domeniul public al tarii în care este ceruta protectia, aceasta opera nu va mai fi protejata din nou în aceasta tara. (3) Aplicarea acestui principiu se va face potrivit prevederilor cuprinse în conventiile speciale sau care se vor incheia în acest scop între tarile Uniunii. În lipsa unor asemenea prevederi tarile respective vor reglementa, fiecare în ceea ce o priveste, modalitatile referitoare la aceasta aplicare. (4) Dispozitiile precedente se aplică, de asemenea, în cazul unor noi aderari la Uniune şi în cazul în care protectia ar fi extinsa prin aplicarea art. 7 sau prin renuntare la rezerve.  +  Articolul 19Dispozitiile prezentei conventii nu împiedica revendicarea aplicarii unor dispozitii mai largi, care ar fi prescrise de legislatia unei tari a Uniunii.  +  Articolul 20Guvernele tarilor Uniunii îşi rezerva dreptul de a incheia între ele aranjamente particulare, în măsura în care aceste aranjamente ar conferi autorilor drepturi mai intinse decat cele acordate prin convenţie sau dacă ar contine alte prevederi, care să nu fie însă contrare prezentei conventii. Dispozitiile aranjamentelor existente, care corespund condiţiilor citate mai sus, rămân aplicabile.  +  Articolul 21 (1) Dispozitiile speciale privind tarile în curs de dezvoltare figurează în anexa. (2) Sub rezerva dispoziţiilor art. 28 subalin. (1) b), anexa este parte integrantă a prezentului act.  +  Articolul 22 (1) a) Uniunea are o adunare, alcatuita din tarile Uniunii legate prin art. 22-26. b) Guvernul fiecarei tari este reprezentat printr-un delegat care poate fi asistat de supleanti, de consilieri şi de experti. c) Cheltuielile fiecarei delegaţii sunt suportate de către guvernul care a desemnat-o. (2) a) Adunarea: (i) trateaza despre toate problemele privind menţinerea şi dezvoltarea Uniunii şi aplicarea prezentei conventii; (îi) da Biroului International al Proprietăţii Intelectuale (denumit în continuare Biroul international), prevăzut în Convenţia pentru instituirea organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (denumita Organizaţia), directive referitoare la pregătirea conferintelor de revizuire, ţinându-se seama, în mod formal, de observatiile tarilor Uniunii care nu sunt legate prin art. 22-26; (iii) examineaza şi aproba rapoartele şi activităţile directorului general al Organizaţiei, referitoare la Uniune, şi îi da orice directive utile privind chestiunile de competenţa Uniunii; (iv) alege membrii Comitetului executiv al Adunarii; (v) examineaza şi aproba rapoartele şi activităţile Comitetului sau executiv şi îi da directive; (vi) stabileste programul, adopta bugetul bienal al Uniunii şi aproba conturile sale de inchidere; (vii) adopta regulamentul financiar al Uniunii; (viii) creeaza comitetele de experti şi grupurile de lucru, pe care le socoteste utile pentru realizarea obiectivelor Uniunii; (ix) hotaraste care sunt tarile nemembre ale Uniunii şi care sunt organizaţiile interguvernamentale şi internationale neguvernamentale, care pot fi admise la sedintele sale în calitate de observatori; (x) adopta modificările art. 22-26; (xi) intreprinde orice alta actiune corespunzătoare, în vederea atingerii obiectivelor Uniunii; (xii) indeplineste orice alte sarcini care implica prezenta convenţie; (xiii) exercita, sub rezerva acceptarii lor, drepturile care îi sunt conferite de convenţia pentru instituirea Organizaţiei. b) Adunarea statueaza asupra problemelor care intereseaza şi alte uniuni administrate de Organizaţie, după ce ia cunoştinţa de avizul Comitetului de coordonare al Organizaţiei. (3) a) Fiecare tara membra a Adunarii dispune de un vot. b) Jumătate din numărul tarilor membre ale Adunarii constituie cvorumul. c) Prin derogare de la dispozitiile subalin. b), dacă, cu prilejul unei sesiuni, numărul tarilor reprezentate este mai mic decat jumătate, însă egal sau superior unei treimi din numărul tarilor membre ale Adunarii, aceasta poate lua hotărâri; totusi hotărârile Adunarii, cu excepţia celor care privesc procedura sa, nu devin executorii decat atunci când sunt indeplinite condiţiile enuntate mai jos. Biroul international comunică aceste hotărâri tarilor membre ale Adunarii, care nu au fost reprezentate, invitandu-le sa exprime în scris, într-un termen de 3 luni, socotit de la data comunicarii menţionate, votul sau abtinerea lor. Dacă, la expirarea acestui termen, numărul tarilor care şi-au exprimat astfel votul sau abtinerea lor este cel puţin egal cu numărul de tari care lipseau pentru atingerea cvorumului, cu prilejul sesiunii, aceste hotărâri devin executorii, cu condiţia ca, în acelasi timp, sa fi fost obtinuta majoritatea necesară. d) Sub rezerva dispoziţiilor art. 26 alin. (2) hotărârile Adunarii sunt luate cu majoritatea de două treimi din numărul voturilor exprimate. e) Abtinerea nu este considerata vot. f) Un delegat nu poate reprezenta decat o singura tara şi nu poate vota decat în numele acesteia. g) Tarile Uniunii, care nu sunt membre ale Adunarii, sunt admise la sedintele sale în calitate de observatori. (4) a) Adunarea se intruneste în sesiune ordinara o dată la 2 ani, la convocarea directorului general, şi, în afară de cazuri excepţionale, în aceleasi perioade şi în acelasi loc cu Adunarea generală a Organizaţiei. b) Adunarea se intruneste în sesiune extraordinara, la convocarea directorului general, la cererea Comitetului executiv sau la cererea facuta de o patrime din numărul tarilor membre ale Adunarii. (5) Adunarea adopta regulamentul sau interior.  +  Articolul 23 (1) Adunarea are un comitet executiv. (2) a) Comitetul executiv este compus din tarile alese de Adunare dintre tarile membre ale acesteia. În afară de aceasta, tara pe teritoriul careia Organizaţia îşi are sediul dispune, ex officio, de un loc în comitet, sub rezerva dispoziţiilor art. 25 subalin. (7) b). b) Guvernul fiecarei tari membre a Comitetului executiv este reprezentat printr-un delegat care poate fi asistat de supleanti, de consilieri şi de experti. c) Cheltuielile fiecarei delegaţii sunt suportate de guvernul care a desemnat-o. (3) Numărul tarilor membre ale Comitetului executiv corespunde unei pătrimi din numărul tarilor membre ale Adunarii. Pentru calculul locurilor care urmeaza să fie completate nu se ia în considerare restul ramas după impartirea la patru. (4) Cu prilejul alegerii de membrii ai Comitetului executiv, Adunarea tine seama de repartizarea geografica echitabila şi de necesitatea pentru tarile care sunt părţi în aranjamentele speciale care ar putea fi stabilite, în legătură cu Uniunea, de a fi printre tarile care constituie Comitetul executiv. (5) a) Membrii Comitetului executiv rămân în functie începând de la închiderea sesiunii Adunarii, în cursul careia ei au fost aleşi, până la sfârşitul urmatoarei sesiuni ordinare a Adunarii. b) Membrii Comitetului executiv sunt reeligibili, în limita maxima de două treimi din numărul lor. c) Adunarea reglementeaza modalitatile alegerii şi ale eventualei realegeri a membrilor Comitetului executiv. (6) a) Comitetul executiv: (i) pregăteşte proiectul ordinii de zi a Adunarii; (îi) supune Adunarii propuneri referitoare la proiectele de program şi de buget bienal al Uniunii, pregatite de către directorul general; (iii) abrogat; (iv) supune Adunarii, cu comentariile corespunzătoare, rapoartele periodice ale directorului general şi rapoartele anuale de verificare a conturilor; (v) ia toate masurile utile în vederea executarii programului Uniunii de către directorul general, în conformitate cu hotărârile Adunarii şi ţinând seama de imprejurarile care survin între doua sesiuni ordinare ale Adunarii; (vi) indeplineste orice alte sarcini care îi sunt atribuite în cadrul prezentei conventii. b) Asupra chestiunilor care intereseaza, deopotriva; şi alte uniuni administrate de Organizaţie, Comitetul executiv statueaza, luand cunoştinţa de avizul Comitetului de coordonare al Organizaţiei. (7) a) Comitetul executiv se intruneste în sesiune ordinara o dată pe an, la convocarea directorului general, pe cat posibil în aceeaşi perioadă şi în acelasi loc cu Comitetul de coordonare al Organizaţiei. b) Comitetul executiv se intruneste în sesiune extraordinara, la convocarea adresata de către directorul general fie din iniţiativa acestuia, fie la cererea presedintelui sau sau a unei pătrimi din numărul membrilor săi. (8) a) Fiecare tara membra a Comitetului executiv dispune de un vot. b) Jumătate din numărul tarilor membre ale Comitetului executiv constituie cvorumul. c) Hotărârile sunt luate cu majoritatea simpla a numarului voturilor exprimate. d) Abtinerea nu este considerata vot. e) Un delegat nu poate reprezenta decat o singura tara şi nu poate vota decat în numele acesteia. (9) Tarile Uniunii, care nu sunt membre ale Comitetului executiv, sunt admise la intrunirile sale în calitate de observatori. (10) Comitetul executiv adopta regulamentul sau interior.  +  Articolul 24 (1) a) Sarcinile administrative care incumba Uniunii sunt indeplinite de către Biroul international, care succede Biroului Uniunii reunit cu Biroul Uniunii instituit prin Convenţia internationala pentru protectia proprietăţii industriale. b) Biroul international asigura în special secretariatul diferitelor organe ale Uniunii. c) Directorul general al Organizaţiei este cel mai înalt functionar al Uniunii şi o reprezinta. (2) Biroul international aduna şi publică informaţiile privitoare la protectia dreptului de autor. Fiecare tara a Uniunii comunică, de îndată ce este posibil, Biroului international, textul oricarei legi noi, precum şi orice texte oficiale cu privire la protectia dreptului de autor. (3) Biroul international publică o revista lunara. (4) Biroul international procura oricarei tari a Uniunii, la cererea sa, informaţii asupra chestiunilor privitoare la protectia dreptului de autor. (5) Biroul international elaboreaza studii şi asigura servicii, în scopul facilitarii protectiei dreptului de autor. (6) Directorul general şi orice membru al personalului desemnat de el iau parte, fără drept de vot, la toate intrunirile Adunarii, ale Comitetului executiv şi ale oricărui alt comitet de experti sau grup de lucru. Directorul general sau un membru al personalului desemnat de către acesta este, de drept, secretarul acestor organe. (7) a) Biroul international, potrivit directivelor Adunarii şi în cooperare cu Comitetul executiv, pregăteşte conferintele de revizuire a dispoziţiilor convenţiei, altele decat cele cuprinse în art. 22-26. b) Biroul international poate consulta organizaţiile interguvernamentale şi internationale neguvernamentale asupra pregatirii conferintelor de revizuire. c) Directorul general şi persoanele desemnate de el iau parte, fără drept de vot, la deliberari în cadrul acestor conferinte. (8) Biroul international executa orice alte sarcini care îi sunt atribuite.  +  Articolul 25 (1) a) Uniunea are un buget. b) Bugetul Uniunii cuprinde veniturile şi cheltuielile proprii ale Uniunii, contribuţia sa la bugetul cheltuielilor comune ale uniunilor, precum şi, dacă este cazul, suma pusa la dispoziţie bugetului Conferintei Organizaţiei. c) Sunt considerate ca fiind cheltuieli comune ale uniunilor cheltuielile care nu sunt atribuite în mod exclusiv Uniunii, ci şi uneia sau mai multor alte uniuni administrate de către Organizaţie. Partea Uniunii la aceste cheltuieli comune este proporţională cu interesul pe care aceste cheltuieli îl prezinta pentru ea. (2) Bugetul Uniunii se stabileste ţinându-se seama de necesitatile de coordonare cu bugetele celorlalte uniuni administrate de Organizaţie. (3) Bugetul Uniunii este finanţat din urmatoarele venituri:(i) contribuţiile tarilor Uniunii;(îi) taxele şi sumele datorate pentru serviciile facute de Biroul international în numele Uniunii;(iii) produsul vanzarii publicatiilor Biroului international privind Uniunea şi drepturile aferente acestor publicatii;(iv) donatiile, legatele şi subventiile;(v) chiriile, dobanzile şi diverse alte venituri. (4) a) Pentru determinarea părţii sale de contribuţie la buget, fiecare tara din Uniune este încadrată intr-o clasa şi îşi plateste contribuţiile anuale pe baza unui numar de unităţi, fixat după cum urmeaza:clasa I 25clasa a II-a 20clasa a III-a 15clasa a IV-a 10clasa a V-a 5clasa a VI-a 3clasa a VII-a 1 b) fiecare tara indica, în momentul depunerii instrumentului sau de ratificare sau de aderare, dacă nu a facut-o anterior, clasa în care doreste să fie încadrată. Ea poate să-şi schimbe clasa. Dacă alege o clasa inferioara, tara respectiva trebuie să aduca acest lucru la cunoştinţa Adunarii, cu prilejul uneia dintre sesiunile sale ordinare. O astfel de modificare îşi produce efectul de la inceputul anului calendaristic următor acestei sesiuni. c) Contribuţia anuală a fiecarei tari consta dintr-o sumă, al carei raport faţă de suma totala a contribuţiilor anuale la bugetul Uniunii tuturor tarilor este acelasi ca şi raportul dintre numărul unităţilor clasei în care este încadrată şi numărul total al unităţilor tuturor tarilor. d) Contribuţiile sunt achitate la data de 1 ianuarie a fiecarui an. e) Tara aflata în intarziere cu plata contribuţiilor sale nu îşi poate exercita dreptul de vot în nici unul dintre organele Uniunii a carei membra este, dacă totalul restantelor sale este egal sau superior totalului contribuţiilor pe care le datorează pentru 2 ani expirati. Totusi tara respectiva poate fi autorizata să-şi pastreze exercitiul dreptului de vot în cadrul organului mentionat, atâta timp cat acesta din urma considera ca intarzierea este rezultatul unor împrejurări excepţionale şi inevitabile. f) În cazul în care bugetul nu este adoptat înainte de inceputul noului exercitiu bugetar, bugetul anului precedent este reinnoit, potrivit modalitatilor prevăzute de regulamentul financiar. (5) Totalul taxelor şi al sumelor datorate pentru servicii facute de către Biroul international, în numele Uniunii, este stabilit de directorul general, care raporteaza despre aceasta Adunarii şi Comitetului executiv. (6) a) Uniunea poseda un fond de rulment constituit dintr-un varsamant unic, efectuat de fiecare tara a Uniunii. Dacă fondul devine insuficient, Adunarea hotaraste majorarea lui. b) Totalul varsamantului initial al fiecarei tari la fondul sus-mentionat sau al participării la majorarea acestuia este proportional cu contribuţia acestei tari pentru anul în cursul caruia este constituit fondul sau s-a hotarat majorarea. c) Proportia şi modalitatile varsamantului sunt stabilite de către Adunare, la propunerea directorului general şi după avizul Comitetului de coordonare al Organizaţiei. (7) a) Acordul asupra sediului, incheiat cu tara pe teritoriul careia Organizaţia îşi are sediul, prevede că, dacă fondul de rulment este insuficient, aceasta tara acorda avansuri. Totalul acestor avansuri şi condiţiile în care ele sunt acordate formeaza, în fiecare caz, obiectul unor acorduri separate între tara în cauza şi Organizaţie. Atâta timp cat este obligata sa acorde avansuri, aceasta tara dispune ex officio de un loc în Comitetul executiv. b) Tara prevăzută la subalin. a) şi Organizaţia au, fiecare, dreptul sa denunte angajamentul de a acorda avansuri, prin intermediul unei notificari scrise. Denuntarea îşi produce efectul la 3 ani după sfârşitul anului în cursul caruia ea a fost notificata. (8) Verificarea conturilor este asigurata, potrivit modalitatilor prevăzute de regulamentul financiar, de către una sau mai multe tari ale Uniunii sau de către controlori externi, care sunt, cu consimtamantul lor, desemnaţi de Adunare.  +  Articolul 26 (1) Propunerile pentru modificarea art. 22, 23, 24, 25 şi a prezentului articol pot fi prezentate de orice tara membra a Adunarii, de către Comitetul executiv sau de către directorul general. Aceste propuneri sunt comunicate de către acesta din urma tarilor membre ale Adunarii cu cel puţin 6 luni înainte de a fi supuse examinarii Adunarii. (2) Orice modificare a articolelor menţionate la alin. (1) trebuie adoptata de Adunare. Pentru adoptare sunt necesare trei pătrimi din numărul voturilor exprimate; cu toate acestea, orice modificare a art. 22 şi a prezentului alineat trebuie adoptata cu patru cincimi din numărul voturilor exprimate. (3) Orice modificare a articolelor menţionate la alin. (1) intră în vigoare la o luna după primirea, de către directorul general, a notificarilor scrise de acceptare, facute în conformitate cu regulile constitutionale respective, din partea a trei pătrimi din numărul tarilor care erau membre ale Adunarii în momentul când modificarea a fost adoptata. Orice modificare, astfel acceptata, a articolelor menţionate obliga toate tarile care sunt membre ale Adunarii în momentul în care modificarea intră în vigoare sau care devin membre ale acesteia la o dată ulterioară; totusi orice modificare care majoreaza oblibaţiile financiare ale tarilor Uniunii nu obliga decat pe cele care au notificat acceptarea modificarii menţionate.  +  Articolul 27 (1) Prezenta convenţie va fi supusă revizuirilor, pentru a i se aduce imbunatatiri de natura sa perfectioneze sistemul Uniunii. (2) În acest scop, vor avea loc, în mod succesiv, conferinte intr-una dintre tarile Uniunii între delegaţii acestor tari. (3) Sub rezerva dispoziţiilor art. 26, aplicabil la modificarea art. 22-26, pentru orice revizuire a prezentului act, inclusiv a anexei, este necesară unanimitatea voturilor exprimate.  +  Articolul 28 (1) a) Fiecare dintre tarile Uniunii, care a semnat prezentul act, poate să-l ratifice şi, dacă nu l-a semnat, poate adera la el. Instrumentele de ratificare sau de aderare se depun la directorul general. b) Fiecare dintre tarile Uniunii poate declara, în instrumentul sau de ratificare sau de aderare, ca ratificarea sau aderarea sa nu este aplicabila art. 1-21 şi anexei; totusi, dacă aceasta tara a facut deja o declaratie în baza art. VI alin. (1) din anexa, în respectivul instrument ea nu poate decat sa declare ca ratificarea sau aderarea sa nu se aplică articolelor 1-20. c) Fiecare dintre tarile Uniunii, care, în conformitate cu subalin. b), a exclus dintre efectele ratificarii sau aderarii sale dispozitiile menţionate la subalin. b), poate ca, în orice moment ulterior, sa declare ca extinde efectele ratificarii sau aderarii sale la aceste dispozitii. O asemenea declaratie se depune la directorul general. (2) a) Art. 1-21 şi anexa intră în vigoare la 3 luni după ce au fost indeplinite urmatoarele doua condiţii:(i) cel puţin 5 tari ale Uniunii au ratificat prezentul act sau au aderat la acesta, fără a face vreo declaratie conform subalin. (1) b);(îi) Spania, S.U.A., Franţa şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord au devenit legate prin Convenţia universala asupra dreptului de autor, astfel cum a fost revizuita la Paris la 24 iulie 1971. b) Intrarea în vigoare, prevăzută la subalin. a), este efectiva pentru tarile Uniunii, care cu cel puţin 3 luni înainte de intrarea în vigoare mentionata mai sus, au depus instrumentele de ratificare sau de aderare care nu conţin o declaratie conform subalin. (1) b). c) Pentru toate tarile Uniunii cărora nu li se aplică prevederile subalin. b) şi care ratifica prezentul act sau adera la el fără a face o declaratie conform subalin. (1) b), art. 1-21 şi anexa intră în vigoare la 3 luni după data la care directorul general a notificat depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare necesar, doar dacă în instrumentul depus a fost indicată o altă dată ulterioară. În acest ultim caz, art. 1-21 şi anexa intră în vigoare, pentru aceasta tara, la data astfel indicată. d) Dispozitiile subalin. a)-c) nu afectează aplicarea art. VI din anexa. (3) Pentru orice tara a Uniunii, care ratifica prezentul act sau care adera la el cu sau fără declaratie conform subalin. (1) b), art. 22-38 intră în vigoare la 3 luni după data la care directorul general a notificat depunerea instrumentului necesar de ratificare sau de aderare, dacă nu cumva în instrumentul depus nu este indicată o dată ulterioară. În acest ultim caz, art. 22-38 intră în vigoare pentru aceasta tara la data astfel indicată.  +  Articolul 29 (1) Orice tara din afara Uniunii poate adera la prezentul act şi poate deveni, prin acest fapt, parte la prezenta convenţie şi membra a Uniunii. Instrumentele de aderare se depun la directorul general. (2) a) Sub rezerva subalin. b), pentru orice tara din afara Uniunii prezenta convenţie intră în vigoare la 3 luni după data la care directorul general a notificat depunerea instrumentului de aderare a acesteia, dacă nu cumva în instrumentul depus nu este indicată o dată ulterioară. În acest ultim caz, pentru aceasta tara prezenta convenţie intră în vigoare la data astfel indicată. b) Dacă intrarea în vigoare, prin aplicarea subalin. a), precede intrarea în vigoare a art. 1-21 şi a anexei, prin aplicarea art. 28 subalin. (2) a), tara respectiva va fi legata în această perioadă prin aplicarea art. 1-20 ale Actului de la Bruxelles al prezentei conventii, care sunt inlocuite cu art. 1-21 şi cu anexa.  +  Articolul 29 bisRatificarea prezentului act de aderare la acest act a oricarei tari care nu este legata prin art. 22-38 ale Actului de la Stockholm al prezentei conventii, cu scopul unic de a putea aplica art. 14 alin. (2) al convenţiei care instituie Organizaţia, este echivalenta cu ratificarea Actului de la Stockholm sau cu aderarea la acest act, cu limitarea prevăzută la art. 28 subalin. (1) b) (i) al respectivului act.  +  Articolul 30 (1) Sub rezerva excepţiilor permise de alin. (2) al prezentului articol, de art. 28 subalin. (1) b) şi de art. 33 alin. (2), precum şi de anexa, ratificarea sau aderarea implica accesul deplin la toate clauzele şi la toate avantajele prevăzute la prezenta convenţie. (2) a) Orice tara a Uniunii, care ratifica prezentul act sau care adera la el, poate, sub rezerva art. V alin. (2) din anexa, să îşi menţină rezervele pe care le-a formulat anterior, cu condiţia de a declara aceasta o dată cu depunerea instrumentului sau de ratificare sau de aderare. b) Orice tara din afara Uniunii, atunci când adera la prezenta convenţie şi sub rezerva art. V alin. (2) din anexa, poate să declare ca înţelege sa substituie, cel puţin în mod provizoriu, art. 8 din prezentul act privind dreptul la traducere, dispozitiile art. 5 din convenţia Uniunii din anul 1886, completata la Paris în anul 1896, înţelegandu-se foarte bine ca aceste dispozitii nu se referă decat la traducerea intr-o limbă general folosita în aceasta tara. Sub rezerva art. I subalin. (6) b) din anexa, în ceea ce priveste dreptul de traducere a operelor care au ca tara de origine o tara care face uz de o asemenea rezerva, orice tara are posibilitatea de a aplica o protecţie echivalenta cu cea acordată de tara mentionata. c) Orice tara poate, în orice moment, sa retraga astfel de rezerve, prin notificare adresata directorului general.  +  Articolul 31 (1) Orice tara poate declara în instrumentul sau de ratificare sau de aderare ori îl poate informa pe directorul general, prin notificare scrisa, în orice moment ulterior, ca prezenta convenţie este aplicabila intregului sau unei părţi din teritoriile desemnate în declaratia sau în notificarea sa, pentru care îşi asuma responsabilitatea relatiilor externe. (2) Orice tara care a facut o astfel de declaratie sau a efectuat o astfel de notificare poate, în orice moment, sa notifice directorului general ca prezenta convenţie inceteaza sa mai fie aplicabila intregului sau unei părţi din aceste teritorii. (3) a) Orice declaratie facuta în baza alin. (1) produce efecte la aceeasi data cu ratificarea sau cu aderarea instrumentului în care ea a fost inclusa, iar orice notificare efectuata în baza acestui alineat produce efecte la 3 luni după notificarea sa de către directorul general. b) Orice notificare efectuata în baza alin. (2) produce efect la 12 luni după primirea sa de către directorul general. (4) Prezentul articol nu poate fi interpretat ca implicand recunoasterea sau acceptarea tacita de către una dintre tarile Uniunii a situaţiei de fapt din orice teritoriu caruia prezenta convenţie i se aplică, de către o alta tara din Uniune, în virtutea unei declaratii facute în aplicarea alin. 1.  +  Articolul 32 (1) Prezentul act inlocuieste, în raporturile dintre tarile Uniunii şi în măsura în care el se aplică, Convenţia de la Berna din 9 septembrie 1886 şi actele de revizuire subsecvente. În raporturile cu tarile Uniunii, care nu ar ratifica prezentul act sau care nu ar adera la el, actele în vigoare din trecut îşi păstrează aplicabilitatea în totalitatea lor sau în măsura în care prezentul act nu le inlocuieste în baza frazei precedente. (2) Tarile din afara Uniunii, care devin părţi la prezentul act, îl aplica, sub rezerva dispoziţiilor alin. (3), faţă de orice tara a Uniunii care nu este legata prin acest act sau care, desi este legata prin el, a facut declaratia prevăzută la art. 28 subalin. (1) b). Aceste tari admit ca tara respectiva din Uniune, în relatiile sale cu ele:(i) să aplice dispozitiile din actul cel mai recent la care aceasta tara este parte; şi(îi) sub rezerva art. I alin. (6) din anexa, să aibă dreptul de a adapta protectia la nivelul prevăzut de prezentul act. (3) Orice tara, care a invocat beneficiul unuia dintre drepturile prevăzute în anexa, poate aplica dispozitiile anexei care privesc dreptul sau drepturile al caror beneficiu l-a invocat în relatiile sale cu orice alta tara din Uniune, care nu este parte la prezentul act, cu condiţia ca aceasta din urma sa accepte aplicarea respectivelor dispozitii.  +  Articolul 33 (1) Orice diferend între doua sau mai multe tari ale Uniunii, referitor la interpretarea sau la aplicarea prezentei conventii, care nu va fi rezolvat prin negocieri, poate fi adus în faţa Curtii Internationale de Justiţie de către oricare dintre tarile în cauza, prin petitie, în conformitate cu Statutul Curtii, în afară de cazul în care tarile în cauza nu s-ar înţelege asupra unui alt mod de reglementare. Biroul international va fi informat de către tara reclamanta asupra diferendului supus Curtii; la randul sau, Biroul international va aduce acest fapt la cunoştinţa celorlalte tari ale Uniunii. (2) Oricare tara, în momentul în care semneaza prezentul act ori când depune instrumentul sau de ratificare sau de aderare, poate să declare că nu se considera legata de dispozitiile alin. (1). În privinta oricărui diferend între o asemenea tara şi orice alta tara a Uniunii, dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile. (3) Orice tara care a facut o declaratie în conformitate cu dispozitiile alin. (2) poate, în orice moment, sa o retraga printr-o notificare adresata directorului general.  +  Articolul 34 (1) Sub rezerva art. 29 bis, după intrarea în vigoare a art. 1-21 şi a anexei, nici o tara nu poate adera sau ratifica acte anterioare prezentei conventii. (2) După intrarea în vigoare a art. 1-21 şi a anexei, nici o tara nu mai poate face declaratii în virtutea art. 5 din Protocolul privind tarile în curs de dezvoltare, anexat la Actul de la Stockholm.  +  Articolul 35 (1) Prezenta convenţie rămâne în vigoare pe o durată nelimitata. (2) Orice tara poate să denunte prezentul act prin notificare adresata directorului general. Aceasta denuntare implica şi denuntarea tuturor actelor anterioare şi nu îşi produce efectul decat faţă de tara care a denuntat, convenţia ramanand în vigoare şi executorie faţă de celelalte tari ale Uniunii. (3) Denuntarea îşi produce efectul la un an după ziua în care directorul general a primit notificarea. (4) Dreptul de denuntare prevăzut de prezentul articol nu poate fi exercitat de o tara inaintea expirarii unui termen de 5 ani calculati de la data când tara respectiva a devenit membra a Uniunii.  +  Articolul 36 (1) Orice tara care este parte la prezenta convenţie se angajează sa adopte, potrivit constituţiei sale, masurile necesare pentru asigurarea aplicarii prezentei conventii. (2) Se înţelege ca, în momentul în care o tara devine legata prin prezenta convenţie, ea trebuie să fie în măsura, potrivit legislaţiei sale interne, să poată aplica dispozitiile prezentei conventii.  +  Articolul 37 (1) a) Prezentul act este semnat într-un singur exemplar în limbile engleza şi franceza şi, sub rezerva alin. (2), este depus la directorul general. b) Texte oficiale sunt stabilite de către directorul general, după consultari cu guvernele interesate, în limbile germana, araba, spaniola, italiana şi portugheza şi în celelalte limbi pe care Adunarea le poate indica. c) În caz de contestaţie asupra interpretarii diferitelor texte, textul în limba franceza va fi cel hotarator. (2) Prezentul act rămâne deschis spre semnare până la data de 31 ianuarie 1972. Până la această dată exemplarul mentionat la subalin. (1) va fi depus la Guvernul Republicii Franceze. (3) Directorul general transmite doua copii certificate conforme cu textul semnat al prezentului act guvernelor tuturor tarilor Uniunii şi, la cerere, guvernului oricarei alte tari. (4) Directorul general va inregistra prezentul act la Secretariatul Organizaţiei Natiunilor Unite. (5) Directorul general notifica guvernelor tuturor tarilor Uniunii semnaturile, depunerea instrumentelor de ratificare sau de aderare şi a declaratiilor cuprinse în aceste instrumente ori facute prin aplicarea art. 28 subalin. (1) c), art. 30 subalin. (2) a) şi b) şi a art. 33 alin. (2), intrarea în vigoare a oricăror dispozitii ale prezentului act, notificarile de denuntare şi de notificare facute în aplicarea art. 30 subalin. (2) c), a art. 31 alin. (1) şi (2), a art. 33 alin. (3) şi a art. 38 alin. (1), ca şi notificarile prevăzute în anexa.  +  Articolul 38 (1) Tarile Uniunii, care au ratificat prezentul act sau care nu au aderat la el şi care nu sunt legate prin art. 22-26 din Actul de la Stockholm, pot, ca, până la 26 aprilie 1975, dacă doresc, să-şi exercite drepturile prevăzute prin articolele menţionate, ca şi cum ar fi legate prin ele. Orice tara care doreste să-şi exercite drepturile respective depune în acest scop la directorul general o notificare care îşi produce efectul la data primirii sale. Asemenea tari sunt considerate membre ale Adunarii până la data mentionata. (2) Atâta timp cat toate tarile Uniunii au devenit membre ale Organizaţiei, Biroul international al Organizaţiei acţionează şi în calitate de birou al Uniunii, iar directorul general, în calitate de director al acestui birou. (3) Dacă toate tarile Uniunii au devenit membre ale Organizaţiei, drepturile, obligaţiei şi bunurile Biroului Uniunii revin, de drept, Biroului international al Organizaţiei.  +  Anexa 1  +  Articolul 1 (1) Orice tara, considerata, potrivit practicii stabilite de a Adunarea Generală a Natiunilor Unite, tara în curs de dezvoltare, care ratifica prezentul act, din care prezenta anexa face parte integrantă, sau care adera la el şi care, ţinând seama de situaţia sa economica şi de nevoile sale sociale sau culturale, nu se considera în măsura sa ia de îndată dispozitiile de natura să asigure protectia tuturor drepturilor, astfel cum sunt prevăzute în acest act, printr-o notificare depusa la directorul general, în momentul depunerii instrumentului sau de ratificare sau de aderare ori sub rezerva art. V subalin. (1) c), poate să declare la orice data ulterioară ca va invoca beneficiul facultatii prevăzute la art. II sau al celei prevăzute la art. III ori beneficiul ambelor acestor facultati. În loc sa invoce beneficiul facultatii prevăzute la art. II, ea poate să faca declaratie în conformitate cu art. V subalin. (1) a). (2) a) Orice declaratie facuta în termenii alin. (1) şi notificata înainte de expirarea unei perioade de 10 ani calculati de la intrarea în vigoare a art. 1-21 şi a prezentei anexe, în conformitate cu art. 28 alin. (2), rămâne valabila până la expirarea respectivei perioade. Ea poate fi reinnoita, în totalitate sau parţial, pentru alte perioade succesive de 10 ani, prin notificare depusa la directorul general, nu mai tarziu de 15 luni, dar nu mai puţin de 3 luni inaintea expirarii perioadei de 10 ani, în curs. b) Orice declaratie facuta în termenii alin. (1) şi notificata după expirarea unei perioade de 10 ani calculati de la intrarea în vigoare a art. 1-21 şi a prezentei anexe, în conformitate cu art. 28 alin. (2), rămâne valabila până la expirarea perioadei de 10 ani, în curs. Ea poate fi reinnoita, astfel cum se menţionează în fraza a doua a subalin. a). (3) Orice tara a Uniunii, care a incetat sa mai fie considerata tara în curs de dezvoltare, astfel cum este prevăzut în alin. (1), nu mai este abilitata să-şi reinnoiasca declaratia, asa cum este prevăzut la alin. (2), şi, fie ca îşi retrage sau nu oficial declaratia, aceasta tara va pierde posibilitatea de a invoca beneficiul facultatilor vizate la alin. (1), fie la expirarea perioadei de 10 ani, în curs, fie la 3 ani după ce a incetat sa mai fie considerata tara în curs de dezvoltare, trebuind să se aplice termenul care expira cel mai tarziu. (4) Dacă în momentul în care declaratia facuta în termenii alin. (1) sau (2) îşi inceteaza valabilitatea exista în stoc exemplare produse în baza unei licente acordate sub imperiul dispoziţiilor prezentei anexe, aceste exemplare vor continua să fie puse în circulatie până la epuizarea lor. (5) Orice tara care este legata prin dispozitiile prezentului act şi care a depus o declaratie sau o notificare conform art. 31 alin. (1) privind aplicarea respectivului act la un teritoriu special, a cărui situaţie poate fi considerata analoaga celei din tarile vizate la alin. (1), poate face pentru acest teritoriu, declaratia prevăzută la alin. (1) şi notificarea reinnoirii prevăzută la alin. (2). Atât timp cat aceasta declaratie sau notificare va fi valabila, dispozitiile prezentei anexe se vor aplica teritoriului pentru care a fost facuta. (6) a) Faptul ca o tara invoca beneficiul uneia dintre facultatile prevăzute la alin. (1) nu permite unei tari sa acorde operelor, a caror tara de origine este prima tara în chestiune, o protecţie inferioara celei pe care este obligata sa o acorde conform art. 1-20. b) Dreptul de reciprocitate prevăzut la art. 30 subalin. (2) b) fraza a doua până la data la care expira termenul ce se aplică conform art. I alin. (3), nu poate fi exercitat pentru operele a caror tara de origine este o tara care a facut o declaratie în conformitate cu art. V subalin. (1) a).  +  Articolul 2 (1) Orice tara care a declarat ca va invoca beneficiul facultatii prevăzute la prezentul articol, în ceea ce priveste operele publicate ca imprimate sau sub alta forma analoaga de reproducere, va fi abilitata sa substituie dreptul exclusiv de traducere prevăzut la art. 8 un regim de licente neexclusive şi necesionabile, acordate de către autoritatea competentă în condiţiile de mai jos şi în conformitate cu art. IV. (2) a) Sub rezerva alin.(3), dacă, la expirarea unei perioade de 3 ani sau a unei perioade mai lungi, determinate de legislatia naţionala a tarii respective, calculată de la prima publicare a unei opere, nu s-a publicat în aceasta tara o traducere a acesteia intr-o limbă de folosinţă generală de către titularul dreptului de traducere sau cu autorizarea sa, orice resortisant al respectivei tari va putea obtine o licenta pentru a face traducerea operei în limba respectiva şi a publică aceasta traducere sub forma imprimata ori sub orice alta forma analoaga de reproducere. b) O licenta poate fi acordată şi în virtutea prezentului articol, dacă sunt epuizate toate editiile traducerii publicate în limba respectiva. (3) a) În cazul traducerii intr-o limbă care nu este de folosinţă generală intr-una sau mai multe tari dezvoltate, membre ale Uniunii, perioada de 3 ani, prevăzută la subalin. (2), va fi inlocuita cu o perioadă de un an. b) Orice tara vizata la alin. (1), cu acordul unanim al tarilor dezvoltate, membre ale Uniunii, în care aceeasi limba este de folosinţă generală, în cazul traducerii în această limbă, va putea inlocui perioada de 3 ani, prevăzută la subalin. (2) a), cu o perioadă mai scurta, fixata conform acordului mai sus citat, această perioadă neputand fi totusi mai scurta de un an. Totusi dispozitiile cuprinse în fraza precedenta nu se aplică dacă limba despre care este vorba este limba engleza, spaniola sau franceza. Orice acord în acest sens va fi notificat directorului general de către guvernele care l-au incheiat. (4) a) Orice licenta prevăzută în prezentul articol nu poate fi acordată inaintea expirarii unui termen suplimentar de 6 luni, în cazul în care aceasta poate fi obtinuta la expirarea unei perioade de 3 ani, şi de 9 luni, în cazul în care licenta poate fi obtinuta la expirarea unei perioade de un an:(i) calculată de la data la care petentul indeplineste formalitatile prevăzute la art. IV alin. (1);(îi) sau, dacă nu este cunoscuta identitatea ori adresa titularului dreptului de traducere, calculată de la data la care petentul procedeaza, astfel cum prevede art. IV alin. (2), la trimiterea copiilor de pe cererea inaintata de el autorităţii competente sa acorde licenta. b) Dacă, în decursul termenului de 6 sau 9 luni, titularul dreptului de traducere sau cu autorizarea sa publică o traducere în limba pentru care a fost inaintata o cerere, nu se va mai acorda nici o licenta în baza prezentului articol. (5) Orice licenta prevăzută în prezentul articol va fi acordată numai pentru uz scolar, universitar sau pentru cercetare. (6) Dacă traducerea unei opere este publicata de titularul dreptului de autor sau cu autorizarea sa la un pret comparabil cu cel practicat în tara respectiva pentru opere analoage, orice licenta acordată în baza prezentului articol va expira, dacă aceasta traducere este în aceeasi limba, iar conţinutul sau este în mod esential acelasi cu cel al traducerii publicate în baza licentei. Punerea în circulatie a tuturor exemplarelor produse deja inaintea expirarii licentei va putea continua până la epuizarea lor. (7) Pentru operele compuse, în principal, din ilustratii, licenta pentru traducerea şi publicarea testului şi pentru reproducerea şi publicarea ilustratiilor nu poate fi acordată decat dacă sunt indeplinite în mod egal condiţiile prevăzute la art. III. (8) Dacă autorul a retras din circulatie toate exemplarele operei sale, în virtutea prezentului articol nu poate fi acordată nici o licenta. (9) a) Licenta pentru a face traducerea unei opere, care a fost publicata sub forma imprimata sau sub orice alta forma analoaga de reproducere, poate fi acordată şi oricărui organism de radiodifuziune, care îşi are sediul intr-o tara prevăzută la alin. (1), ca urmare a unei cereri facute la autoritatea competentă din aceasta tara de către organismul respectiv, cu condiţia să fie indeplinite toate condiţiile urmatoare:(i) traducerea să fie facuta pe baza unui exemplar produs şi obţinut în conformitate cu legislatia tarii respective;(îi) traducerea să fie utilizabila numai în emisiuni destinate procesului de invatamant sau difuzarii informaţiilor cu caracter ştiinţific ori tehnic, adresate excepţiilor dintr-o anumita profesie;(iii) traducerea să fie utilizata exclusiv în scopurile enumerate la pct. (îi) în emisiuni facute legal şi destinate beneficiarilor de pe teritoriul respectivei tari, inclusiv în emisiuni facute cu mijloace de înregistrare sonore sau vizuale, realizate legal şi exclusiv pentru astfel de emisiuni;(iv) toate utilizarile traducerii sa nu aiba nici un fel de caracter lucrativ. b) Inregistrarile sonore sau vizuale ale unei traduceri facute de către un organism de radiodifuziune pe baza unei licente acordate în virtutea prezentului alineat, în scopul şi sub rezerva condiţiilor enumerate la subalin. a) şi cu acordul acestui organism, pot fi utilizate de orice alt organism de radiodifuziune care-şi are sediul în tara a carei autoritate competentă a acordat licenta în cauza. c) Dacă toate criteriile şi condiţiile enumerate la subalin. a) sunt respectate, licenta poate fi acordată şi organismul de radiodifuziune pentru traducerea oricărui text inglobat intr-o fixare audiovizuala, facuta şi publicata numai în scopul educatiei scolare sau universitare. d) Sub rezerva celor prevăzute la subalin. a) şi c), dispozitiile alineatelor precedente se aplică la acordarea şi exercitarea oricarei licente obtinute în baza prezentului alineat.  +  Articolul 3 (1) Orice tara care declara ca va invoca beneficiul facultatii prevăzute în prezentul articol va fi abilitata sa substituie dreptului exclusiv de reproducere, prevăzut la art. 9, un regim de licente neexclusive şi necesionabile, acordate de către autoritatea competentă în condiţiile care urmeaza şi în conformitate cu art. IV. (2) a) Referitor la opera careia i se aplică prezentul articol în virtutea alin. (7) şi dacă la expirarea : (i) perioadei fixate la alin. (3) şi calculate începând cu prima publicare a unei editii determinate din acea opera; sau (îi) unei perioade mai lungi, fixate de legislatia naţionala a tarii vizate la alin. (1) şi calculate începând cu aceeasi data, nu au fost puse în vanzare exemplare din aceasta editie în aceasta tara pentru a raspunde fie nevoilor marelui public, fie ale învăţământului scolar şi universitar, de către titularul dreptului de reproducere sau cu autorizarea sa, la un pret comparabil cu cel practicat în respectiva tara pentru operele analoage, orice resortisant din tara respectiva poate obtine o licenta pentru reproducerea şi publicarea acestei editii, la acel pret sau la un pret inferior, pentru a raspunde nevoilor învăţământului scolar şi universitar. b) O licenta pentru reproducerea şi publicarea unei editii care a fost pusa în circulatie conform subalin. a), poate fi, de asemenea, acordată în virtutea condiţiilor prevăzute de prezentul articol, dacă după expirarea perioadei aplicabile, timp de 6 luni, în tara, nu mai sunt în vanzare exemplare autorizate din aceasta editie, considerata a raspunde fie nevoilor marelui public, fie ale învăţământului scolar şi universitar, la un pret comparabil cu cel care este cerut în respectiva tara pentru opere analoage. c) Perioada la care se referă subalin. (2) a) (i) este de 5 ani.Totusi:(i) pentru operele care trateaza stiinte exacte, stiinte naturale şi stiinte tehnologice, perioada va fi de 3 ani;(îi) pentru operele care ţin de domeniul imaginatiei, cum ar fi: romanele, operele politice, dramatice şi muzicale, cat şi pentru cartile de arta, perioada va fi de 7 ani. (4) a) În cazul în care licenta poate fi obtinuta la expirarea unei perioade de 3 ani, aceasta nu va putea fi acordată, în virtutea prezentului articol, înainte de expirarea unui termen de 6 luni:(i) calculat de la data la care solicitantul indeplineste formalitatile prevăzute la art. IV alin. (1);(îi) sau, dacă identitatea ori adresa titularului dreptului de reproducere nu este cunoscuta, calculat de la data la care solicitantul procedeaza, astfel cum prevede art. IV alin. (2), la terminarea copiilor de pe solicitare, prezentate de el autorităţii competente sa acorde licenta. b) În celelalte cazuri şi dacă este aplicabil art. IV alin. (2), licenta nu poate fi acordată înainte de expirarea unui termen de 3 luni, calculat de la terminarea copiilor de pe solicitare. c) Dacă, în cadrul termenului de 6 sau 3 luni prevăzut la subalin. a) şi b), a avut loc punerea în vanzare, astfel cum se arata la subalin. (2) a), nu se va acorda nici o licenta în virtutea prezentului articol. d) Nu se acordă nici o licenta, dacă autorul a retras din circulatie toate exemplarele editiei pentru care a fost ceruta licenta de reproducere şi publicare. (5) În scopul reproducerii şi publicarii traducerii unei opere nu se va acorda licenta, în virtutea prezentului articol, în urmatoarele cazuri:(i) dacă traducerea în cauza nu a fost publicata de titularul dreptului de traducere sau cu autorizarea sa;(îi) dacă traducerea nu este facuta intr-o limbă de folosinţă generală în tara în care este ceruta licenta. (6) Dacă exemplarele din editia unei opere sunt puse în vanzare în tara prevăzută la alin. (1) pentru a raspunde fie nevoilor marelui public, fie ale învăţământului scolar şi universitar, de către titularul dreptului de reproducere sau cu autorizarea sa, la un pret comparabil cu cel practicat în respectiva tara pentru opere analoage, orice licenta acordată în virtutea prezentului articol va inceta, dacă aceasta editie este în aceeasi limba, iar conţinutul sau este în mod esential acelasi cu limba şi conţinutul editiei publicate în virtutea licentei. Punerea în circulatie a tuturor exemplarelor produse deja înainte de expirarea licentei va putea continua până la epuizarea lor. (7) a) Sub rezerva subalin. b), operele cărora li se aplică prezentul articol nu sunt decat operele publicate sub forma imprimata sau sub orice alta forma analoaga de reproducere. b) Prezentul articol se aplică şi reproducerii audiovizuale a fixarilor legale audiovizuale, în măsura în care ele constituie sau incorporeaza opere protejate, cat şi traducerii textului care le insoteste intr-o limbă de folosinţă generală în tara unde este ceruta licenta, fiind de la sine înţeles ca fixarile audiovizuale în cauza au fost concepute şi publicate numai pentru uz scolar şi universitar.  +  Articolul 4 (1) Orice licenta prevăzută la art. II sau III nu poate fi acordată decat dacă solicitantul, în conformitate cu dispozitiile în vigoare din tara respectiva, face proba ca a cerut titularului dreptul autorizatia de a traduce şi de a publică sau de a reproduce şi de a publică o editie, după caz, şi nu a putut obtine autorizarea sa, sau, în ciuda diligentelor facute, nu l-a putut gasi. O dată cu cererea adresata titularului dreptului, solicitantul trebuie să informeze orice centru naţional sau international de informare, prevăzut la alin. (2). (2) Dacă titularul dreptului nu a putut fi gasit de către solicitant, acesta trebuie să expedieze prin posta aeriana, prin scrisoare recomandata, copii de pe cererea inaintata de el autorităţii competente sa acorde licenta, editorului, al cărui nume figurează pe opera, şi oricărui centru naţional sau international de informare care a putut fi desemnat, intr-o notificare depusa în acest scop pe lângă directorul general de către guvernul tarii unde se presupune ca editorul îşi are sediul principal de creatie. (3) Numele autorului trebuie indicat pe toate exemplarele traducerii sau reproducerii publicate sub imperiul unei licente acordate în virtutea art. II sau III. Titlul operei trebuie să figureze pe toate aceste exemplare. Dacă este vorba de o traducere, titlul original al operei trebuie să figureze în mod obligatoriu pe toate aceste exemplare. (4) a) Orice licenta, acordată în virtutea art. II sau III, nu se va extinde la exportul de exemplare şi va fi valabila numai pentru publicarea traducerii sau reproducerii, după caz, pe teritoriul tarii în care a fost ceruta aceasta licenta. b) Pentru aplicarea subalin. a), trebuie considerata ca export trimiterea de exemplare de pe un teritoriu către o tara, care, pentru acest teritoriu, a facut o declaratie în conformitate cu art. I alin. (5). c) Dacă un organism guvernamental sau orice alt organism public dintr-o tara care a acordat, în conformitate cu art. II, o licenta pentru traducerea intr-o limbă, alta decat limbile engleza, spaniola sau franceza, trimite exemplare din traducerea, publicată în baza unei astfel de licente intr-o alta tara, o astfel de expediere nu va fi considerata, în sensul subalin. a), ca fiind export, dacă vor fi indeplinite toate condiţiile urmatoare:(i) destinatarii sunt resortisanti particulari din tara a carei autoritate competentă a acordat licenta sau organizaţii care grupează asemenea resortisanti;(îi) exemplarele nu sunt utilizate decat pentru uz scolar, universitar sau pentru cercetare;(iii) trimiterea de exemplare şi distribuirea lor ulterioară către destinatari nu au nici un caracter lucrativ; şi(iv) tara în care s-au trimis exemplarele a incheiat un acord cu tara a carei autoritate competentă a eliberat licenta de autorizare a receptiei sau a distributiei ori a ambelor operaţiuni, iar guvernul acestei din urma tari a notificat aceasta directorului general. (5) Orice exemplar publicat sub imperiul unei licente acordate în virtutea art. II sau III trebuie să conţină o menţiune în limba corespunzătoare, care să precizeze ca exemplarul nu este pus în circulatie decat în tara sau pe teritoriul în care se aplică respectiva licenta. (6) a) Pe plan naţional, vor fi luate masurile corespunzătoare pentru ca:(i) licenta sa comporte, în favoarea titularului dreptului de traducere sau de reproducere, după caz, o remuneratie echitabila şi conforma cu scala de venituri varsate în mod normal în cazul licentelor liber negociate între cei interesati din cele doua tari respective; şi(îi) să fie asigurate plata şi transferul acestei remunerati; dacă exista o reglementare naţionala în materie de devize, autoritatea competentă nu va precupeti nici un efort pentru a recurge la mecanismele internationale, în vederea asigurarii transferului remuneratiei, în moneda internationala convertita sau în echivalentul acesteia. b) În cadrul legislaţiei naţionale vor fi luate masurile corespunzătoare pentru a se garanta o traducere corecta a operei sau o reproducere exacta a editiei în cauza, după caz.  +  Articolul 5 (1) a) Orice tara, abilitata sa declare ca va invoca beneficiul facultatii prevăzute la art. II, poate, dacă ratifica prezentul act sau dacă adera la el, în loc sa faca o asemenea declaratie,(i) dacă este o tara careia i se aplică prevederile art. 30 subalin. (2) a), sa faca o declaratie în termenii acestei dispozitii, în ceea ce priveste dreptul de traducere;(îi) dacă este o tara careia nu i se aplică prevederile art. 30 subalin. (2) a) şi chiar dacă nu este o tara din afara Uniunii, sa faca o declaratie, astfel cum se prevede la art. 30 subalin, (2) b) prima faza. b) În cazul unei tari care a incetat sa mai fie considerata tara în curs de dezvoltare, astfel cum se arata în art. I alin. (1), o declaratie facuta în conformitate cu prezentul alineat rămâne valabila până la data la care expira termenul aplicabil în conformitate cu art. I alin. (3). c) Orice tara, care a facut o declaratie în conformitate cu prezentul alineat, nu poate invoca, ulterior, beneficiul facultatii prevăzute la art. II, chiar dacă îşi retrage declaratia. (2) Sub rezerva alin. (3), orice tara care a invocat beneficiul facultatii prevăzute la art. II nu poate face, ulterior, o declaratie în conformitate cu alin. (1). (3) Orice tara, care a incetat sa mai fie considerata tara în curs de dezvoltare, astfel cum prevede art. I alin. (1), va putea, cu cel mult 2 ani înainte de expirarea termenului aplicabil în conformitate cu art. I alin. (3), sa faca o declaratie în sensul art. 30 subalin. (2) b) prima fraza, netinand seama de faptul că nu este vorba de o tara din afara Uniunii. Aceasta declaratie va produce efecte la data la care expira termenul aplicabil în conformitate cu art. I alin. (3).  +  Articolul 6 (1) Orice tara din Uniune, începând cu data prezentului act şi în orice moment, înainte de a deveni legata prin art. 1-21 şi prin prezenta anexa, poate declara:(i) dacă este vorba de o tara care, dacă ar fi legata prin art. 1-21 şi prin prezenta anexa, ar fi abilitata sa invoce beneficiul facultatilor prevăzute la art. I alin. (1), ca va aplica dispozitiile art. II sau III sau ale amandurora operelor a caror tara de origine este o tara care, în aplicarea pct. (îi) următor, accepta aplicarea acestor articole la astfel de opere sau care este legata prin art. 1-21 şi prin prezenta anexa; o astfel de declaratie poate face referire la art. V în loc de art. II;(îi) ca accepta aplicarea prezentei anexe operelor, a caror tara de origine este, de către tarile care au facut o declaratie în virtutea pct. (i) de mai sus sau o notificare în virtutea art. I. (2) Orice declaratie în conformitate cu alin. (1) trebuie facuta în scris şi depusa la directorul general. Ea intră în vigoare la data depunerii sale.------------