HOTĂRÂRE nr. 1.043 din 1 iulie 2004 (*actualizată*)pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte**)(actualizată până la data de 3 ianuarie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 3 ianuarie 2005 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 2.199 din 30 noiembrie 2004.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.------------**) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.199 din 30 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2005.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Regulamentul privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Se aprobă Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 2. (3) Se aprobă Regulamentul privind accesul la conductele de alimentare din amonte, prevăzut în anexa nr. 3.-------------Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.199 din 30 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2005.  +  Articolul 2Tarifele de emitere a acordurilor de acces, precum şi tarifele de racordare la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi la conductele de alimentare din amonte se actualizează prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.199 din 30 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2005.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 538/1999 privind condiţiile de emitere a acordului de utilizare şi consum al gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999.  +  Articolul 4Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.199 din 30 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuPreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementareîn Domeniul Gazelor Naturale,Dan PantilieMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 1 iulie 2004.Nr. 1.043.  +  Anexa 1REGULAMENT 01/07/2004  +  Anexa 2REGULAMENT 01/07/2004  +  Anexa 3REGULAMENTprivind accesul la conductele de alimentare din amonte  +  Capitolul IScop  +  Articolul 1 (1) Prin prezentul regulament sunt reglementate condiţiile de acces al solicitanţilor/utilizatorilor la conductele prin care se vehiculează gaze naturale de la obiectivele de producţie/înmagazinare până la sistemul de transport/distribuţie. (2) Prezentul regulament are în vedere asigurarea unei pieţe competitive a gazelor naturale, evitarea oricărui abuz ce poate decurge din deţinerea unei poziţii dominante, precum şi asigurarea siguranţei şi continuităţii în furnizarea gazelor naturale. (3) Accesul la conductele de alimentare din amonte, denumite în continuare CA, în sensul prezentului regulament, are două componente: rezervarea de capacitate şi racordarea la CA.  +  Capitolul IIDomeniu de aplicare  +  Articolul 2Prezentul regulament se aplică relaţiilor dintre operatorul CA şi: a) solicitanţii care doresc accesul la CA; b) utilizatorii care solicită modificarea instalaţiei existente de racordare la CA; c) solicitanţii/utilizatorii care doresc eliberarea de sarcină a unor terenuri din zona de protecţie sau zona de siguranţă a instalaţiilor de racordare aparţinând CA, care implică devieri şi/sau înlocuiri ale acestora; d) utilizatorii la care s-au modificat elementele de natură administrativă, luate în considerare la racordarea la CA.  +  Articolul 3Solicitanţii/utilizatorii CA pot fi: a) producători de gaze naturale; b) titulari de licenţe de distribuţie; c) titulari de licenţe de înmagazinare; d) consumatori eligibili.Condiţii de acces  +  Articolul 4 (1) Operatorul CA are dreptul de a acorda titularilor de licenţe de distribuţie şi consumatorilor eligibili accesul la CA, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: a) prezentarea de către solicitanţi a documentului/documentelor din care rezultă refuzul de acces la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi/sau la sistemele de distribuţie; b) prezentarea de către solicitanţi a documentelor justificative eliberate de producătorul, titular de licenţă de furnizare, care vehiculează gaze naturale prin respectivele CA, din care să rezulte asigurarea necesarului de gaze naturale pentru o perioadă de minimum 30 de ani, în cazul în care operatorul CA nu este acelaşi cu producătorul/titularul de licenţă de furnizare/titularul de licenţă de înmagazinare. (2) Operatorul CA are dreptul de a acorda producătorilor de gaze naturale şi titularilor de licenţe de înmagazinare accesul la CA numai în situaţia în care există compatibilitate între calitatea gazelor naturale din cele două surse. (3) În situaţia acordării accesului solicitanţilor, operatorul CA îşi asumă următoarele obligaţii: a) de a asigura necesarul de gaze naturale pentru o perioadă de minimum 30 de ani, în situaţia în care are şi calitatea de producător/titular de licenţă de furnizare/titular de licenţă de înmagazinare, şi a acordat accesul operatorilor de distribuţie şi/sau consumatorilor eligibili; b) de a asigura exploatarea obiectivelor aferente instalaţiilor de racordare la CA, cu respectarea normelor tehnice în vigoare; c) de a asigura funcţionarea şi exploatarea CA şi în situaţia în care acestea nu mai sunt utilizate în scopul vehiculării gazelor naturale produse în perimetrele aferente.  +  Articolul 5Operatorul CA are dreptul de a refuza accesul solicitanţilor la CA în condiţiile art. 64 din Legea gazelor nr. 351/2004, precum şi în următoarele situaţii: a) punctul de racordare solicitat la CA este situat în zona unor instalaţii aferente conductelor din amonte care sunt utilizate pentru operaţiuni locale de producţie/tratare a perimetrului de producţie; b) există incompatibilitate de specificaţii tehnice; c) pentru evitarea dificultăţilor care ar putea prejudicia producţia eficientă, curentă şi viitoare de gaze naturale şi petrol, inclusiv producţia din sectoarele de viabilitate economică marginală; d) necesitatea de a respecta nevoile rezonabile, susţinute cu documente corespunzătoare, ale deţinătorului sau operatorului CA cu privire la vehicularea şi tratarea gazelor naturale şi interesele tuturor celorlalţi utilizatori ai reţelei de CA sau a instalaţiilor aferente care pot fi afectate; e) acordarea accesului solicitanţilor la CA contravine clauzelor şi condiţiilor din acordurile petroliere încheiate de operatorul CA pentru perimetrele aferente.  +  Capitolul IIITipuri de solicitări privind accesul la CA  +  Articolul 6Solicitanţii/Utilizatorii se adresează operatorului CA în una dintre următoarele situaţii:A. Necesitatea realizării unei noi instalaţii de racordareB. Dezvoltarea unui utilizator, respectiv: a) dezvoltarea activităţii unui producător prin racordarea de noi capacităţi de producţie şi/sau modificarea celor existente; b) dezvoltarea unui consumator, respectiv creşterea debitului solicitat faţă de debitul precizat în acordul de acces sau în avizul tehnic de racordare anterior, creştere determinată de extinderea activităţii proprii, modernizarea sau înlocuirea tehnologiei, dotarea suplimentară etc.; c) dezvoltarea unui distribuitor existent; d) dezvoltarea activităţii unui titular de licenţă de înmagazinare prin racordarea de noi capacităţi de înmagazinare şi/sau modificarea celor existente.C. Modificarea unor elemente de natură tehnică faţă de situaţia existentă, solicitată de titularul acordului de acces sau al avizului tehnic de racordare, cu sau fără depăşirea parametrilor iniţiali precizaţi în acestea pentru instalaţia de racordare, respectiv: a) modificarea caracteristicilor tehnice ale instalaţiei de racordare; b) separarea unor consumatori racordaţi iniţial prin instalaţie de racordare unică; c) eliberarea de sarcină a unor terenuri necesare construcţiilor noi ale utilizatorilor, în zona de protecţie sau în zona de siguranţă a instalaţiilor de racordare.D. Modificarea unor elemente de natură administrativă ale utilizatorilor, fără depăşirea parametrilor precizaţi în acordul de acces sau în avizul tehnic de racordare anterior, respectiv: a) schimbarea denumirii unui utilizator; b) preluarea obiectivului prin cumpărare, concesionare, închiriere, divizare etc.; c) modificarea încadrării consumatorului, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 7Pentru cazurile prevăzute la art. 6 lit. D, documentul emis anterior de către operatorul CA (acordul de acces, avizul tehnic etc.) se actualizează la cerere, înaintea încheierii contractului de furnizare a gazelor naturale.  +  Articolul 8Pentru realizarea accesului la CA a unui solicitant/utilizator se parcurg următoarele etape: a) solicitarea de informaţii de la operatorul CA privind posibilitatea de acces la CA în zona de amplasare a obiectivului; b) solicitarea acordului de acces la CA; c) racordarea la CA.  +  Articolul 9 (1) Solicitarea acordului de acces la CA se face în baza unei cereri scrise a solicitantului/utilizatorului către operatorul CA, conform modelului prezentat în anexa nr. 1. (2) Operatorul CA are obligaţia de a răspunde cererii solicitantului/utilizatorului în termen de 60 de zile de la înregistrarea acesteia.  +  Articolul 10 (1) La depunerea cererii, solicitantul achită operatorului CA tariful pentru analiza şi elaborarea acordului de acces. (2) Metodologia de calcul al tarifului pentru eliberarea acordului de acces va fi emisă de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) în termen de 12 luni de la data publicării prezentului regulament.  +  Articolul 11 (1) Răspunsul favorabil reprezintă acordul de acces şi precizează: capacitatea rezervată, regimul presiunii de livrare a gazelor naturale înainte şi după staţia de reglare-măsurare, schiţa cu soluţia de racordare cu traseul aproximativ al racordului şi caracteristicile tehnice de bază, alte date tehnice necesare pentru definirea clară a tipului instalaţiei de racordare, durata de valabilitate a acestuia, conform modelului prezentat în anexa nr. 2. (2) Refuzul privind accesul la CA se face în mod justificat, conform prevederilor legale.  +  Articolul 12Racordarea la CA presupune parcurgerea următoarelor etape: a) depunerea de către solicitant/utilizator a cererii de racordare; termenul-limită de depunere a cererii de racordare este de 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a acordului de acces; b) încheierea contractului de racordare cu operatorul CA, în baza prevederilor contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 3. În termen de 60 de zile de la înregistrarea cererii de racordare, operatorul CA are obligaţia de a pune contractul de racordare la dispoziţie solicitantului; c) achitarea de către solicitant/utilizator a tarifului de racordare, la valoarea şi în termenul prevăzute în contractul menţionat la lit. b) şi în conformitate cu prevederile prezentului regulament; d) proiectarea şi executarea instalaţiei de racordare, care poate fi realizată de către operatorul CA sau prin intermediul agenţilor economici autorizaţi de ANRGN. Selectarea de către operatorul CA a agenţilor economici pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de racordare se face în sistem concurenţial; e) recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare de către operatorul CA; termenul de punere în funcţiune a instalaţiei de racordare este cel din contractul prevăzut la lit. b).  +  Articolul 13 (1) Locul şi numărul punctelor de delimitare se propun de către operatorul CA, se stabilesc de comun acord cu solicitantul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi se precizează în acordul de acces. (2) La stabilirea punctelor de delimitare se vor avea în vedere; a) configuraţia instalaţiei de racordare; b) limita de proprietate a terenurilor - instalaţiile operatorului CA nu se vor amplasa, de regulă, pe proprietatea utilizatorului; în cazuri excepţionale, instalaţiile operatorului CA se amplasează pe proprietatea utilizatorului numai cu asigurarea dreptului de uz şi de servitute în favoarea operatorului; c) posibilitatea de racordare a noi utilizatori din instalaţia de racordare.  +  Articolul 14Acordul de acces emis îşi pierde valabilitatea în următoarele situaţii: a) dacă solicitantul nu a încheiat contractul de racordare la CA în termenul de valabilitate a acordului de acces; b) dacă solicitantul nu achită tariful de racordare conform clauzelor din contractul de racordare; c) dacă utilizatorul se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 lit. B şi C; în acest caz se va emite un nou acord de acces, cu respectarea prevederilor prezentului regulament; d) dacă utilizatorul se încadrează în situaţia prevăzută la art. 6 lit. D, caz în care acordul de acces emis se actualizează; e) dacă avizele organelor abilitate, eliberate ulterior emiterii acordului de acces, impun schimbarea soluţiei de racordare la CA.  +  Articolul 15Pentru încheierea contractului de racordare, solicitantul va depune, anexat cererii, următoarele documente, după caz: a) acordul de acces, în copie; b) actele societăţii, după caz: certificat de înregistrare, cod fiscal, în copie; c) titlul de proprietate sau documentele justificative care atestă dreptul de folosinţă a terenului/incintei/clădirii în care se constituie obiectivul; d) certificatul de urbanism sau autorizaţia de construire aferentă obiectivului; e) titlul de proprietate sau documentele justificative care atestă dreptul de folosinţă a terenului/terenurilor pe care se realizează instalaţia de racordare, precum şi acordul scris al proprietarilor terenurilor afectate de instalaţia de racordare.  +  Articolul 16 (1) Tariful de racordare va cuprinde, după caz, costurile legate de proiectare, execuţie şi punere în funcţiune a instalaţiei de racordare, regularizările aferente avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi sumele destinate obţinerii dreptului de folosinţă a terenului pe care se realizează instalaţia de racordare şi sumele destinate achiziţiei terenului destinat amplasării instalaţiilor aferente punctelor de predare/preluare. (2) Metodologia de calcul al tarifului de racordare va fi emisă de către ANRGN în termen de 12 luni de la data publicării prezentului regulament. (3) Tariful de racordare se achită într-un interval de 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de racordare, dacă părţile nu convin alte modalităţi de plată, fără însă a depăşi data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare. (4) În cazul în care solicitantul care a achitat tariful de racordare desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, având obligaţii ce decurg din prestarea serviciului public, tariful de racordare este recunoscut la fundamentarea tarifelor aferente serviciului public, recuperarea acestuia urmând să se facă eşalonat.  +  Capitolul IVRezervarea de capacitate în CA  +  Articolul 17 (1) După punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare, titularul acordului de acces la CA şi operatorul CA au obligaţia de a încheia un contract pentru rezervarea de capacitate şi vehicularea gazelor naturale prin CA. (2) Metodologia privind stabilirea tarifelor pentru realizarea serviciilor menţionate la alin. (1) şi modelul contractului-cadru pentru rezervarea de capacitate şi vehicularea gazelor prin CA vor fi emise de către ANRGN în termen de 12 luni de la data publicării prezentului regulament.  +  Capitolul VRăspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 18Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, în condiţiile legii.  +  Articolul 19 (1) Stabilirea şi constatarea, precum şi sancţionarea contravenţiilor se fac potrivit prevederilor Legii nr. 351/2004şi ale Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.231/2004. (2) ANRGN poate dispune, cumulativ cu sancţiunea principală aplicată, sistarea lucrărilor sau sistarea alimentării/furnizării de gaze naturale.  +  Capitolul VIDispoziţii finale  +  Articolul 20În cazuri justificate, pentru elaborarea acordului de acces, operatorul CA poate solicita date suplimentare.  +  Articolul 21Operatorul CA îşi va organiza activitatea privind accesul solicitanţilor/utilizatorilor la CA pe baza unor proceduri proprii pentru fiecare etapă a procesului de acces la CA, conforme cu prezentul regulament, astfel încât aceasta să se desfăşoare operativ, şi va organiza un sistem de informare a solicitanţilor/utilizatorilor.  +  Articolul 22Sumele provenite din încasarea tarifelor de racordare la CA vor fi utilizate cu destinaţia pentru care au fost percepute.  +  Articolul 23Instalaţia de racordare şi obiectivele aferente, realizate în baza contractului de racordare, sunt incluse în patrimoniul operatorului CA.  +  Articolul 24 (1) Operatorul CA va oferi agenţilor economici autorizaţi de ANRGN, care proiectează sau execută instalaţii de racordare, date tehnice privind caracteristicile CA, necesare alcătuirii documentaţiei pentru racordare. (2) Datele tehnice referitoare la CA, prevăzute la alin. (1), sunt furnizate de operatorul CA, pe baza unui acord de confidenţialitate încheiat conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 25Operatorul CA are dreptul să sisteze execuţia lucrărilor de racordare în situaţia în care solicitantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în conformitate cu clauzele cuprinse în contractul de racordare.  +  Articolul 26Divergenţele privind acordul de acces şi/sau neînţelegerile precontractuale privind încheierea contractului de racordare se rezolvă pe cale amiabilă de către părţi sau prin conciliere de către ANRGN.  +  Articolul 27Termenii şi expresiile care necesită explicitare sunt definiţi în Legea nr. 351/2004şi în Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, iar ceilalţi termeni şi expresii au înţelesurile definite în anexa nr. 4.  +  Articolul 28Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1la regulamentNr. înregistrare.............Data ........................CEREREPENTRU ACORDAREA ACCESULUILA CONDUCTELE DE ALIMENTARE DIN AMONTE (CA)Către.............1. S.C. ................... (numele societatii), reprezentata legal prin ....................., director general şi ................., director economic, cu sediul în ............................. (adresa completa), cod unic de înregistrare ............., cont .............., deschis la banca ............., telefon ......., fax ............., e-mail .................... va solicit accesul la conductele de alimentare din amonte situate în ....... în vederea furnizarii/utilizarii gazelor naturale din obiectivele/în cadrul obiectivelor:- ..........................................................;- ..........................................................;- ..........................................................;(denumirea obiectivului, debitul de gaze naturale, presiunea minima/maxima la intrarea/ieşirea din SRM)2. Mentionez ca obiectivul/obiectivele de mai sus, sunt situate:...(adresa completa)........................................;Anexez cererii urmatoarele documente, după caz: a) actele societatii, după caz: certificat de înregistrare, cod fiscal - copie; b) titlu de proprietate sau documente justificative care atesta dreptul de folosinţă al terenului/incintei/cladirii în care se constituie obiectivul (adresa de la pct. 2)*1);------------*1) pentru racordarea noilor sisteme de distribuţie, concesionarul serviciului de distribuţie va anexa copie de pe contractul de concesiune. c) certificatul de urbanism sau autorizatia de construire aferenta obiectivului, după caz; d) acordul proprietarului, după caz; e) documentul din care rezultă refuzul de acces la SNT/sistemele de distribuţie; f) documente justificative eliberate de producătorul, titular de licenţă de furnizare, care vehiculeaza gaze naturale prin respectivele CA, din care să rezulte asigurarea necesarului de gaze naturale pentru o perioadă de minimum 30 de ani; g) buletin de analiza cromatografica şi valoarea punctului de roua pentru apa şi hidrocarburi în conformitate cu prevederile legale.Data: Semnatura:L.S.  +  Anexa 2la regulamentModelACORD DE ACCESLA CONDUCTELE DE ALIMENTARE DIN AMONTE (CA)nr. ........ din data ..........Către ............... sediul în ..............(adresa completa)1. Urmare a cererii nr. ........ din data de................. va comunicam acordul nostru privind accesul la CA.2. Acordul de acces la CA consta în rezervarea de capacitate pentru alimentarea cu gaze naturale a urmatoarelor obiective:- ............................................................;3. Solutia de racordare a obiectivului situat .................. (adresa completa) impune urmatoarele: a) realizarea unui racord:- în lungime de..................[m];- diametru........................[în];- clasa de locatie......................;- protecţie catodica...................;- conectat la conducta din amonte ................... (denumirea conductei) de diametru.......... având presiunea maxima de operare........ [bar]; b) realizarea unei statie de reglare măsurare ......... (o treapta/doua trepte de reglare) cu urmatoarele caracteristici:- presiune minima/maxima aval şi amonte: ....../..........[bar]- debit minim ............[mc/h] în condiţii standard (t= 15 °C şi p = 1,01325 bar);- debit maxim.............[mc/h] în condiţii standard (t= 15 °C şi p = 1,01325 bar);- .........(cu/fără) filtrare, tip .........................;- .........(cu/fără) separatoare, tip ......................;- .........(cu/fără) instalatie odorizare, tip .............;- .........(cu/fără) incalzire a gazelor;- .........(cu/fără) supraveghere;- pozitionata în..................... (cofret metalic/incinta)- sistemele de comanda şi achizitie de date (SCADA) ..........;- schita privind solutia de racordare este anexata la prezentul acord de acces;- ...................(alte caracteristici tehnice, după caz).4. Durata de valabilitate a prezentului acord de acces este de 12 luni de la data emiterii cu posibilitatea prelungirii, la cererea solicitantului, cu inca 12 luni.5. În cazul în care este necesară realizarea instalatiei de racordare, titularul acordului de acces are obligaţia de a depune cererea de racordare în vederea incheierii contractului de racordare la CA, contract întocmit conform contractului cadru din Regulamentul privind accesul la CA.6. Termenul limita de depunere a cererii de racordare este de 60 zile, înainte de expirarea termenului de valabilitate a acordului de acces.7. Alte precizări: ...........................................8. În cazul reorganizarii judiciare a operatorului licentiat, acordul de acces emis de acesta rămâne valabil cu respectarea prevederilor de la punctul nr. 4.Semnatura:L.S.  +  Anexa 3la regulamentCONTRACT-CADRUprivind racordarea laCONDUCTELE DE ALIMENTARE DIN AMONTE (CA)I. PARTILE CONTRACTANTE:...................., cu sediul în ................, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ..................... cod unic de înregistrare ............................, cont nr. ............, deschis la ......................., reprezentata legal prin ................, în calitate de director general, denumita în continuare OPERATOR CA,şi......................., cu sediul în .................., înregistrată la ................... sub nr. ..., cod unic de înregistrare ..........., cont nr. .............., deschis la .................., reprezentata legal prin ......................., în calitate de ................., denumita în continuare SOLICITANT/UTILIZATORau convenit incheierea prezentului contract, cu respectarea clauzelor mai jos stipulate,II. OBIECTUL CONTRACTULUIArt. 1 - (1) Obiectul contractului îl constituie racordarea la CA a obiectivelor SOLICITANTULUI/UTILIZATORULUI. (2) Etapele şi termenele de realizare a instalatiei de racordare sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.III. DOCUMENTE ŞI DATE GENERALEArt. 2 - Documentele generale, necesare pentru incheierea contractului de racordare la CA, sunt:1. Cerere;2. Documentele anexate cererii prevăzute la pct. 1, conform art. 15 din Regulamentul privind accesul la CA.Art. 3 - Datele generale, necesare pentru incheierea contractului de racordare la CA sunt:1. denumirea şi amplasamentul obiectivului pentru care se solicita racordarea ................................................ - se va completa de către SOLICITANT/UTILIZATOR2. solutia tehnica de racordare ........................., conform acordului de acces nr. ................ - se va completa de către OPERATOR.IV. DURATA CONTRACTULUIArt. 4 - (1) Prezentul contract este incheiat pe o perioadă de ........, stabilita de comun acord, corespunzătoare duratei de realizare a racordarii. (2) Prelungirea duratei prezentului contract poate fi realizata la solicitarea uneia dintre părţi, cu aprobarea celeilalte părţi, sub condiţia notificarii intentiei de prelungire a acestuia cu minimum .......... înainte de data expirarii termenului convenit initial. (3) Indeplinirea cu intarziere a obligaţiilor contractuale, cu acordul celeilalte părţi, atrage după sine decalarea corespunzătoare a termenelor scadente aferente respectivelor obligaţii, cu prelungirea corespunzătoare a duratei prezentului contract;V. TARIFUL DE RACORDAREArt. 5 - (1) Tariful de racordare, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul contract, este stabilit în baza art. 16 alin. (2) din Regulament. (2) Plata tarifului de racordare la CA se face conform înţelegerii părţilor (integral sau esalonat), după cum urmeaza:.......................................................VI. DREPTURI ŞI OBLIGATII ALE OPERATORULUIArt. 6 - OPERATORUL are urmatoarele drepturi: a) sa incaseze tariful de racordare, conform prevederilor art. 5 din prezentul contract; b) orice alte drepturi convenite de către părţi, cu respectarea reglementarilor în vigoare.Art. 7 - OPERATORUL are urmatoarele obligaţii: a) sa realizeze racordarea obiectivelor SOLICITANTULUI/UTILIZATORULUI la CA şi sa puna în functiune instalatia de racordare; b) să respecte etapele şi termenele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract; c) orice alte obligaţii convenite de către părţi, cu respectarea reglementarilor în vigoare.VII. DREPTURI ŞI OBLIGATII ALE SOLICITANTULUI/UTILIZATORULUIArt. 8 - SOLICITANTUL/UTILIZATORUL are urmatoarele drepturi: a) să solicite OPERATORULUI incadrarea în etapele şi termenele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract; b) orice alte drepturi convenite de către părţi, cu respectarea reglementarilor în vigoare.Art. 9 - SOLICITANTUL/UTILIZATORUL are urmatoarele obligaţii: a) sa achite tariful de racordare, conform prevederilor art. 5 din prezentul contract; b) orice alte obligaţii convenite de către părţi, cu respectarea reglementarilor în vigoare.VIII. RASPUNDEREA CONTRACTUALAArt. 10 - (1) Neindeplinirea culpabila sau, după caz, indeplinirea defectuoasa a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract atrage după sine angajarea raspunderii contractuale a părţii aflate în culpa, prin aplicarea de penalităţi de ..... %/zi din valoarea lucrărilor neexecutate culpabil/din valoarea facturii, calculate de la data expirarii termenelor de realizare a instalatiei de racordare/de la data scadenta a facturii, şi/sau prin solicitarea de daune-interese, corespunzător prejudiciului cauzat. (2) În situaţia în care OPERATORUL nu îşi indeplineste oblibaţiile contractuale în termen de ......... zile calendaristice de la data scadenta a termenului de realizare, SOLICITANT/UTILIZATORUL este indreptatit sa considere prezentul contract reziliat de plin drept. (3) În situaţia în care SOLICITANT/UTILIZATORUL nu achita contravaloarea facturilor în termen de ......... zile calendaristice de la data scadentei, OPERATORUL este indreptatit sa considere prezentul contract reziliat de plin drept.IX. INCETAREA CONTRACTULUIArt. 11 - Prezentul contract inceteaza în urmatoarele cazuri: a) la expirarea duratei contractului, stabilita conform art. 4 alin. (1), dacă părţile nu au convenit prelungirea acesteia; b) în cazul rezilierii contractului, în situaţia prevăzută la art. 10 alin. (2) şi (3); c) la solicitarea uneia din părţi, sub condiţia notificarii prealabile în termen de ........ zile calendaristice, cu acordul celeilalte părţi.X. NOTIFICARIArt. 12 - (1) Părţile sunt obligate ca pe parcursul derularii prezentului contract să îşi notifice reciproc orice modificare a circumstantelor avute în vedere la data semnarii acestuia, în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii acestora, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi la art. 11. lit. c). (2) În cazul în care notificarea se face prin posta, aceasta va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, considerandu-se primita de destinatar la data mentionata pe aceasta confirmare de către oficiul postal primitor. (3) Notificarile transmise prin fax se considera primite în prima zi lucratoare după ce au fost expediate.XI. FORTA MAJORAArt. 13 - (1) Cazul de forta majoră este acel eveniment viitor, absolut imprevizibil şi insurmontabil, care exonereaza de raspundere partea care îl invoca. (2) Partea care invoca un caz de forta majoră este obligata sa îl notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile calendaristice de la data încetării evenimentului, urmata de remiterea documentelor justificative în termen de 15 zile calendaristice de la aceeasi data. (3) Cazurile de forta majoră vor fi certificate conform reglementarilor în vigoare. (4) În cazul în care forta majoră nu inceteaza în termen de 60 de zile calendaristice de la data producerii acesteia, părţile au dreptul să solicite desfiintarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.XII. SOLUTIONAREA LITIGIILORArt. 14 - (1) Părţile convin ca toate neintelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabila. (2) În caz contrar, litigiile vor fi depuse spre solutionare instanţelor judecătorești competente. (3) Părţile contractante pot conveni stipularea în prezentul contract a unei clauze compromisorii.XIII. CLAUZE FINALEArt. 15 - Părţile contractante pot conveni modificarea şi/sau completarea prezentului contract prin act aditional, cu respectarea clauzelor contractului-cadru, precum şi a celorlalte reglementari în vigoare.Art. 16 - Termenii de specialitate utilizati în prezentul contract sunt definiti de legislatia în vigoare.Art. 17 - Clauzele prezentului contract se completeaza cu prevederile Codului Comercial, ale Codului Civil, precum şi cu celelalte reglementari în vigoare.Art. 18 - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul contract.Art. 19 - Prezentul contract a fost incheiat astazi, ........., în doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.OPERATOR SOLICITANT/UTILIZATORDirector General Reprezentant legal  +  Anexa 4la regulamentTERMINOLOGIE ┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │Instalatie de racordare │Instalatie realizata între punctul de racordare │ │la CA │la CA şi punctul de delimitare; instalatiile de │ │ │racordare pot fi: │ │ │ - instalatie de racordare la intrare în CA: │ │ │instalatie realizata între punctul de delimitare │ │ │dintre producător /un operator de inmagazinare şi │ │ │operatorul CA şi punctul de racordare la CA; │ │ │ - instalatie de racordare la ieşirea din CA: │ │ │instalatie realizata între punctul de racordare la│ │ │CA şi punctul de delimitare dintre operatorul CA │ │ │şi producător/distribuitor/operator de inmagazina-│ │ │re/consumator eligibil. │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Obiectiv │Ansamblu al instalaţiilor, construcţiilor şi echi-│ │ │pamentelor aferente, ale utilizatorilor, destinate│ │ │producerii, inmagazinarii, distributiei şi/sau │ │ │utilizarii gazelor naturale. │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Operator CA │Agentul economic, titular al autorizatiei/ │ │ │autorizaţiilor pentru instalaţii tehnologice de │ │ │suprafaţa aferente campurilor de productie/ │ │ │depozitelor de inmagazinare subterana a gazelor │ │ │naturale │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Punct de delimitare │Loc în care instalatiile utilizatorului se delimi-│ │ │teaza ca proprietate de instalatiile operatorului │ │ │CA: │ │ │ - pentru punctele de injectie în CA delimitarea │ │ │se face la robinetul de iesire din statia/panoul │ │ │de măsurare al producătorului/operatorului de în- │ │ │magazinare; │ │ │ - pentru punctele de iesire din CA delimitarea │ │ │se face la robinetul de iesire din statia de re- │ │ │glare măsurare predare la operatorului de inmaga- │ │ │zinare / operatorului de distribuţie / consumator.│ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Punct de racordare la CA │Locul unde se realizează efectiv cuplarea instala-│ │ │tiei de racordare necesară accesului solicitantu- │ │ │lui la CA. │ └─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘-----------Anexa 3 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.199 din 30 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2005 şi are textul anexei din acelaşi act normativ.------------