ORDIN nr. 954 din 27 iulie 2004privind reglementarea acordării asistenţei medicale pacienţilor din România de către specialişti aparţinând unor clinici sau organizaţii umanitare din străinătate
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 30 iulie 2004    Având în vedere Referatul de aprobare nr. B 8.534 din 26 iulie 2004 al Direcţiei generale asistenţă medicală privind necesitatea reglementării în mod unitar a procedurilor prealabile ce trebuie îndeplinite de către specialiştii sau echipele de specialişti care urmează să efectueze tratamente medicale ori chirurgicale pacienţilor români în unităţi sanitare cu paturi din România,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Specialiştii sau echipele de specialişti aparţinând unor clinici sau organizaţii umanitare din străinătate, care doresc şi/sau sunt invitate să efectueze tratamente medicale ori chirurgicale pacienţilor români în unităţi sanitare cu paturi din România, vor putea să desfăşoare aceste activităţi numai cu acordul Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 2 (1) În vederea obţinerii acordului prevăzut la art. 1, solicitanţii vor prezenta următoarele documente: a) adresa de solicitare din partea furnizorului de servicii medicale; b) cererea unităţii sanitare şi avizul direcţiei de sănătate publică locale; c) aprobarea Colegiului Medicilor din România; d) CV-ul specialistului/membrilor echipei de specialişti; e) documente care să ateste experienţa profesională a specialistului/membrilor echipei, eliberate de o instituţie de renume. (2) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1) ministrul sănătăţii va emite ordinul de aprobare, la propunerea Direcţiei generale asistenţă medicală.  +  Articolul 3Anterior efectuării tratamentului medical sau chirurgical, atât şeful secţiei implicate, cât şi specialistul/echipa de specialişti îşi vor asuma responsabilitatea actului medical.  +  Articolul 4De ducerea la îndeplinire a prezentului ordin rămân răspunzători conducătorii unităţilor sanitare cu paturi în care au loc astfel de tratamente, directorii direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală asistenţă medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 5Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanBucureşti, 27 iulie 2004.Nr. 954.---------