HOTĂRÂRE nr. 1.024 din 25 iunie 2004(*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale(actualizată până la data de 13 iunie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 23 iulie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 13 iunie 2006, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 539 din 9 iunie 2005; HOTĂRÂREA nr. 723 din 7 iunie 2006.În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 11 alin. (3) şi art. 61 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă Metodologia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Furnizorii de servicii sociale pot solicita acreditarea în condiţiile prezentei hotărâri începând cu data de 1 ianuarie 2005. (2) Până la obţinerea acreditării, furnizorii de servicii sociale care desfăşoară activitate la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri vor funcţiona în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, dar nu mai mult de 31 decembrie 2006 inclusiv.----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 7 iunie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 13 iunie 2006.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Anexa 1 a fost abrogata potrivit art. 12 din HOTĂRÂREA nr. 539 din 9 iunie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 23 iunie 2005.  +  Articolul 5La data de 1 ianuarie 2005, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2003 privind desfăşurarea de către persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial a unor servicii în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 17 octombrie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 25 iunie 2004.Nr. 1.024.  +  Anexa 1NORMA 25/06/2004  +  Anexa 2METODOLOGIE 25/06/2004