HOTĂRÂRE nr. 1.126 din 15 iulie 2004pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 4 din Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:----------------Ministrul justiţiei,Cristian Diaconescup. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statBucureşti, 15 iulie 2004.Nr. 1.126.  +  Anexa REGULAMENTde punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privindunele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuitcu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei  +  Articolul 1Prezentul regulament reglementează modul de constituire, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale comisiilor de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei.  +  Articolul 2În cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice sau al persoanelor juridice în care funcţionează personalul nominalizat la art. 1 din Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, denumită în continuare lege, se constituie, prin act administrativ al conducătorului unităţii, Comisia de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei publice, denumită în continuare comisie.  +  Articolul 3Comisia este compusă din 3 membri, din care unul are calitatea de preşedinte.  +  Articolul 4 (1) Mandatul membrilor comisiei este de 3 ani şi poate fi reînnoit o singură dată. (2) Cu 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor comisiei se vor lua măsuri pentru constituirea noii comisii, în condiţiile prezentului regulament.  +  Articolul 5Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei, membrii acesteia nu sunt retribuiţi, activitatea reprezentând sarcină de serviciu.  +  Articolul 6Mandatul membrilor comisiei se suspendă de drept în următoarele situaţii: a) în cazul delegării sau detaşării în cadrul altei autorităţi ori instituţii publice sau persoane juridice; b) în cazul suspendării din funcţia care a determinat numirea ca membru al comisiei.  +  Articolul 7 (1) Mandatul membrilor comisiei încetează înainte de termen în următoarele situaţii: a) renunţarea la calitatea de membru; b) suspendarea din funcţie pe o perioadă mai mare de 30 de zile; c) transferarea în cadrul altei autorităţi sau instituţii publice; d) încetarea raportului de serviciu; e) aplicarea unei sancţiuni disciplinare. (2) Cererea de renunţare la calitatea de membru în condiţiile alin. (1) lit. a) se înaintează preşedintelui comisiei şi produce efecte la 5 zile de la înregistrare. În cazul preşedintelui, cererea se înaintează conducătorului unităţii. (3) Încetarea mandatului de membru al comisiei în celelalte cazuri prevăzute de alin. (1) se constată printr-un raport al acesteia care se aduce la cunoştinţă conducătorului unităţii.  +  Articolul 8În cazurile prevăzute la art. 7 se numeşte un nou membru al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.  +  Articolul 9 (1) Persoanele care au calitatea prevăzută de art. 1 alin. (1) din lege au obligaţia de a declara şi de a prezenta conducătorului instituţiei, în termen de 30 de zile de la primire, bunurile primite cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, cu excepţiile prevăzute de lege. Declaraţia împreună cu bunul/bunurile primite se înaintează de îndată comisiei. (2) Declaraţia trebuie să cuprindă: a) numele, prenumele, locul de muncă şi funcţia deţinută de persoana în cauză; b) descrierea în detaliu a bunului predat; c) descrierea împrejurărilor în care a primit bunul; d) data şi semnătura. (3) Declaraţia se formulează în scris şi este însoţită de bunul/bunurile ce vor fi predate.  +  Articolul 10Bunurile depuse la comisie se evaluează de îndată, avându-se în vedere, de regulă, preţul pieţei. Pentru evaluare se pot consulta experţi în domeniu, selectaţi în condiţiile legii.  +  Articolul 11 (1) Comisia are următoarele atribuţii principale: a) înregistrează şi ţine evidenţa statistică, cantitativă şi valorică a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei; b) evaluează şi inventariază bunurile; c) restituie primitorului bunurile a căror valoare este sub 200 euro; d) aprobă păstrarea de către primitor a bunurilor cu o valoare mai mare de 200 euro, cu condiţia achitării de către acesta a diferenţei de preţ; e) propune, după caz, păstrarea bunurilor în patrimoniul unităţii, transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor rămase în patrimoniul unităţii către o instituţie publică de profil sau vânzarea prin licitaţie a acestor bunuri; f) ia măsuri pentru publicarea listei cuprinzând bunurile depuse şi destinaţia acestora, în condiţiile legii; g) asigură, prin grija compartimentelor de specialitate, păstrarea şi securitatea bunurilor. (2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) se exercită după inventarierea bunurilor, care se efectuează până la sfârşitul fiecărui an calendaristic. Vânzarea bunurilor prin licitaţie se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 12 (1) Veniturile obţinute din valorificarea acestor bunuri se varsă, după caz, la bugetul de stat, bugetele locale sau la bugetele autorităţilor, instituţiilor publice ori persoanelor juridice, potrivit modului de finanţare a acestora. (2) Regimul prevăzut la alin. (1) se aplică şi în cazul diferenţei de valoare plătite de primitorul bunului în condiţiile art. 11 alin. (1) lit. d). (3) Plata diferenţei se face într-un cont deschis la unităţile Trezoreriei Statului, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 13 (1) Bunul/bunurile nerestituit/nerestituite trec în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale ca urmare a aprobării de către conducătorul unităţii a propunerii înaintate de comisie. (2) Transmiterea cu titlu gratuit se face de către unitatea deţinătoare, la propunerea comisiei, după consultarea în prealabil a instituţiei de profil căreia urmează a i se transmite bunul, în funcţie de natura lui. (3) Prin instituţie publică de profil se înţelege orice instituţie care, potrivit specificului activităţii, poate folosi bunul conform naturii şi destinaţiei acestuia.---------