ORDIN nr. 820 din 24 iunie 2004pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino"
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 23 iulie 2004    În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţilor de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică şi ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale buget şi achiziţii nr. O.B. 7.428/2004,ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino", prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului prevăzut la art. 1 reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Sănătăţii şi cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice. (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" va putea efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.  +  Articolul 3Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.  +  Articolul 4Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------- Notă *) Anexa se transmite instituţiilor implicate.Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanBucureşti, 24 iunie 2004.Nr. 820.---------