HOTĂRÂRE nr. 955 din 15 iunie 2004 (*actualizată*)pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local(actualizată până la data de 29 august 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 august 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 672 din 19 august 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare, al art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă următoarele reglementări privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local: a) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, prevăzut în anexa nr. 1; b) Regulamentul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, prevăzut în anexa nr. 2; c) Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 2Autorităţile administraţiei publice locale vor elabora şi vor aproba, în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, reglementări proprii, cu respectarea reglementărilor-cadru prevăzute la art. 1, care au caracter minimal.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor monitorizează şi sprijină autorităţile administraţiei publice locale în acţiunile de elaborare, de aprobare şi de aplicare a reglementărilor şi strategiilor proprii de dezvoltare şi eficientizare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASE---------------Contrasemnează:p. Ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel Opreap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 15 iunie 2004.Nr. 955.  +  Anexa 1REGULAMENT 15/06/2004  +  Anexa 2REGULAMENT 15/06/2004  +  Anexa 3CONTRACT CADRU 15/06/2004