PRECIZĂRI din 6 ianuarie 1995privind masurile referitoare la intocmirea bilanturilor contabile pe anul 1994 la agentii economici
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 18 ianuarie 1995  În conformitate cu art. 11 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, administratorii regiilor autonome şi ai societatilor comerciale cu capital de stat şi privat, precum şi celelalte persoane prevăzute la art. 1 din lege raspund de organizarea şi tinerea contabilitatii potrivit dispoziţiilor legale.Pentru incheierea corecta a exercitiului financiar pe anul 1994, agentii economici, indiferent de forma de proprietate, vor lua urmatoarele măsuri:1. Definitivarea inventarierii tuturor elementelor patrimoniale, precum şi a bunurilor deţinute cu orice titlu apartinind altor persoane juridice şi fizice, stabilirea rezultatelor inventarierii, inregistrarea în contabilitate şi reflectarea acestora în bilantul contabil pe anul 1994, conform Legii contabilitatii nr. 82/1991 şi regulamentului de aplicare a acesteia (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993).2. Inregistrarea cronologica şi sistematica în contabilitate a tuturor documentelor justificative privind bunurile mobile şi imobile, disponibilitatile banesti, titlurile de valoare, drepturile şi oblibaţiile, precum şi a miscarilor şi modificarilor intervenite în urma operaţiunilor patrimoniale efectuate, a veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor obtinute.În acest scop, se va urmări ca toate operaţiunile contabile efectuate să fie consemnate în documente legale, iar acestea să fie înregistrate în conturile sintetice şi analitice în vederea verificării concordantei datelor înregistrate în aceste evidente şi clarificarii diferentelor constatate.Inscrisurile care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobindi calitatea de document justificativ numai în cazurile în care furnizeaza toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare.Inscrisurile provenite din relatiile de vinzare-cumparare şi din prestări de servicii cu persoane fizice trebuie să conţină toate elementele de identificare a persoanei respective (nume şi prenume, seria şi numărul actului de identitate, adresa completa, suma achitata, impozitele calculate şi reţinute conform legii).3. Analiza continutului soldurilor conturilor contabile, în sensul că acestea sa reflecte operaţiunile reale, efectuate şi înregistrate în contabilitate pe bază de documente justificative, conform Normelor metodologice de utilizare a conturilor contabile în vigoare de la data de 1 ianuarie 1994 (aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993).Cu aceasta ocazie se va urmări clarificarea sumelor ce se mentin nejustificate în soldul unor conturi din activul şi pasivul bilantului contabil, cum sunt: a) Conturile 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de imobilizari". 408 "Furnizori - facturi nesosite", 409 "Furnizori-debitori", 411 "Clienti", 416 "Clienti incerti", 418 "Clienti - facturi de întocmit", 419 "Clienti-creditori", 461 "Debitori diversi", 462 "Creditori diversi", urmarindu-se achitarea obligaţiilor faţă de furnizori şi creditori, precum şi incasarea creanţelor în lei şi în valută.În situaţia existentei de creante şi datorii la acelasi agent economic, se poate proceda la regularizare pe bază de proces-verbal, incheiat între părţi, stabilindu-se diferentele de platit sau de incasat, după caz.În cazurile în care, în urma inventarierii, se constata imposibilitatea incasarii unor creante ca urmare a insolvabilitatii sau disparitiei clientilor sau debitorilor, pe baza documentelor emise de organele în drept (justiţie, politie etc.), se va proceda la constituirea provizioanelor pentru deprecierea creanţelor, în conformitate cu prevederile pct. 85 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991 şi ale Normelor metodologice de utilizare a conturilor contabile. Aceste provizioane nu sunt deductibile din punct de vedere fiscal. b) Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi varsaminte asimilate", la analiza caruia se va asigura determinarea corecta a obligaţiilor faţă de fondurile speciale, conform anexei nr. 1 la prezentele precizări.Sumele virate în plus la Fondul special pentru agricultura, care urmeaza a fi recuperate potrivit Precizarilor comune ale Ministerului Finanţelor şi Ministerului Agriculturii şi Alimentatiei nr. 91.112/54.910/1994, se vor evidentia în debitul contului 461 "Debitori diversi" prin creditul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate". c) Se vor lua măsuri pentru clarificarea sumelor evidentiate în contul 473 "Decontari din operaţiuni în curs de clarificare", trecindu-se pe seama persoanelor vinovate sau a cheltuielilor, după caz, şi, respectiv, identificarea apartenentei şi naturii sumelor încasate şi necuvenite agentului economic.Disponibilitatile banesti existente în valută la data de 31 decembrie 1994 se evidentiaza în contabilitate la cursul de referinţa al Băncii Naţionale a României prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele precizări.Diferentele de curs valutar aferente disponibilitatilor în valută (la bănci, în casierie şi în acreditive), înregistrate în anul 1994 în contul 473 analitic "Diferente de curs valutar aferente disponibilitatilor în devize", se regularizeaza la 31 decembrie 1994 prin contul 1068 "Alte rezerve". d) Pentru diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor şi datoriilor existente la 31 decembrie 1994 se constituie provizioane pentru pierderi din schimb valutar şi se suporta din rezervele constituite (provizioanele constituite peste nivelul rezervelor nu sunt deductibile fiscal).În contabilitate, operaţiunile de mai sus se reflecta astfel:
    476 = 411, 401, 404 etc.- cu diferenţele nefavorabile rezultate între cursurile de referinţă de la 31 decembrie 1994 şi cursul de la data înregistrării în contabilitate a datoriilor şi creanţelor
    şi concomitent
    106 = 1514- cu valoarea provizioanelor constituite la nivelul diferenţelor respective, în limita rezervelor existente.
  În anul 1995, sumele înregistrate în contul 1514 "Provizioane pentru pierderi din schimb valutar" vor fi reluate la venituri din provizioane, pe măsura evidentierii pe cheltuieli a diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor şi datoriilor în devize.În contabilitate, operaţiunile de mai sus se reflecta astfel:
    % 401, 404 etc.=5124
    665
    şi concomitent
    1514=786.
  e) Se va actiona pentru varsarea integrală, la termenele legale, a obligaţiilor faţă de bugetul de stat, reflectate în conturile 442 "Taxa pe valoarea adăugată", 444 "Impozitul pe salarii", 446 "Alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate". f) În debitul contului 445 "Subventii" se vor inregistra subventiile de primit de la bugetul de stat şi neincasate până la 31 decembrie 1994, prin creditul contului 741 "Venituri din subventii de exploatare" sau 131 "Subventii pentru investitii", după caz, pe baza certificării legalităţii şi realitatii acestora de către organele de control financiar teritoriale.Se precizeaza ca, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 548/1994, la regiile autonome din industria miniera, programul de livrari pe fiecare produs în parte, avut în vedere la fundamentarea subventiilor aprobate şi prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecarei regii autonome, constituie limita maxima de acordare a subventiilor.Regiile autonome şi societăţile comerciale au obligaţia ca până la 30 ianuarie 1995 sa intocmeasca şi să prezinte direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judetene şi a municipiului Bucureşti deconturile definitive privind justificarea subventiilor şi a diferentelor de pret cuvenite pe baza datelor de execuţie pe anul 1994 (structura deconturilor este cea prevăzută în normele metodologice specifice).În cazul în care, din verificarea deconturilor prezentate de regiile autonome şi societăţile comerciale, rezultă ca s-au primit subventii şi diferente de pret de la bugetul de stat mai mari decit se cuveneau, care, potrivit Normelor metodologice ale Ministerului Finanţelor nr. 12.317/1994, trebuie evidentiate la finele lunii decembrie în creditul contului 472 "Venituri înregistrate în avans", sumele respective vor fi virate, în termen de 5 zile de la data confirmarii acestora de către directiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, în conturile bugetului de stat pe anul 1995 sau ale bugetelor locale la capitolul 2205 "Restituiri de fonduri din finantarea bugetară a anilor precedenti", deschise la unitatile băncilor comerciale sau la trezoreriile finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti.Pentru nevarsarea sumelor la termen se aplică penalizari de 0,3% pentru fiecare zi de întârziere. g) Dobinzile încasate aferente ratelor lunare din vinzarea locuintelor construite din fondurile statului şi care se fac venituri la bugetul de stat conform Legii nr. 85/1992, republicată*), se înregistrează în contul 448 "Alte datorii şi creante cu bugetul statului", analitic distinct.-------------- Notă *) Legea nr. 85/1992 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 15 septembrie 1994.Sumele respective se virează în contul 60.22.x.11 "Incasarea dobinzilor aferente ratelor lunare din vinzarea locuintelor construite din fondurile statului", deschis la unitatile Băncii Comerciale Române - S.A., iar la trezoreriile finanţelor publice în contul 20.22.1.11. La virarea sumelor respective către bugetul de stat se efectueaza articolul contabil 448=5121. h) Majorarile de întârziere, aminate la plata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 28/1994, se vor reflecta în contabilitatea agentilor economici în contul de ordine şi evidenta 8038 "Alte valori în afara bilantului", analitic distinct, cu excepţia cazurilor în care acestea au fost reflectate în conturile bilantiere ale perioadelor anterioare anului 1994.În sensul celor de mai sus, se modifica prevederea de la pct. 2 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 28/1994, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1093/1994.4. Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, cărora li s-au preluat credite neperformante în baza Legii nr. 7/1992, au obligaţia ca din disponibilul fondului de dezvoltare constituit în condiţiile legii şi ramas la finele anului 1994 sa verse o cota de 50% în contul 64.01 "Disponibil din sumele încasate din reactivarea şi rambursarea obligaţiilor agentilor economici reprezentind credite bancare pentru investitii preluate conform Legii nr. 7/1992", deschis pe seama Ministerului Finanţelor la sucursalele judetene şi a municipiului Bucureşti ale Băncii Naţionale a României.Virarea se efectueaza în termen de 5 zile de la termenul legal de depunere a bilantului contabil pe anul 1994.5. Agentii economici platitori de taxa pe valoarea adăugată, care au primit în anul 1994 alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru investitii, îşi exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferenta procurarilor de bunuri şi servicii pentru lucrarile de investitii cu finanţare bugetară, în condiţiile prevăzute la cap. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992.Sumele deduse şi cu care s-au reintregit disponibilitatile pentru investitii reprezinta alocatii bugetare neutilizate şi trebuiau virate până la data de 25 decembrie 1994 în contul institutiei de la care s-au primit alocatiile respective, astfel:- în cazul alocatiilor primite de la bugetul de stat, sumele se virează în contul 61 ......, deschis la Banca Comerciala Română - S.A. pe seama ministerului prin care s-au acordat alocatiile respective;- în cazul bugetelor locale, sumele se virează în contul consiliului local de la care s-au primit alocatiile, respectiv contul 63 ...., deschis la Banca Comerciala Română -S.A. (în judeţele în care nu funcţionează trezorerii) sau în contul 51.000 al trezoreriei statului, deschis la sucursalele judetene ale Băncii Naţionale a României pentru contul 24 ..... "Cheltuieli ale bugetului local".Cu sumele virate în conturile de mai sus se reconstituie (se diminueaza) plăţile de casa la cheltuielile de capital.Taxa pe valoarea adăugată dedusa, pentru care nu s-a facut reintregirea disponibilitatilor pentru investitii, se virează de către agentii economici la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz, pe anul 1995 la capitolul 22.1.05. "Restituiri de fonduri din finantarea bugetară a anilor precedenti" în termen de 5 zile de la data reintregirii disponibilitatilor pentru investitii.6. Stabilirea corecta a profitului impozabil, a impozitului pe profit şi determinarea profitului net.În acest scop se va asigura determinarea veniturilor aferente activităţii de exploatare, financiare şi excepţionale şi a cheltuielilor corespunzătoare acestor activităţi, având în vedere Precizarile Ministerului Finanţelor nr. 13.295/18 iulie 1994 şi prevederile prezentelor precizări, urmarindu-se: a) inregistrarea cheltuielilor pe feluri, după natura lor, reprezentind sumele platite sau de platit şi care privesc exercitiul financiar al anului 1994. b) Inregistrarea distincta în contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" a cheltuielilor realizate în anul 1994, dar care privesc perioadele sau exercitiile urmatoare, precum şi a cheltuielilor de repartizat pe mai multe exercitii financiare, în conformitate cu prevederile pct. 84 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991 şi a Normelor metodologice de utilizare a conturilor contabile. c) Înscrierea în anexa nr. 2 "Situaţia calculului impozitului pe profit" - rd. 27 - la Precizarile Ministerului Finanţelor nr. 13.295/1994 a provizioanelor constituite în cursul sau la sfirsitul anului (cu excepţia celor prevăzute de normele legale). d) Cheltuielile determinate de operaţiunile asocierilor în participatie se contabilizeaza distinct de către unul dintre asociaţi, conform prevederilor contractului de asociere.Cheltuielile, înregistrate în functie de natura lor, se transmit pe bază de decont fiecarui asociat, în vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie. e) Includerea pe cheltuieli a tuturor sumelor datorate salariatilor, pentru care nu s-au întocmit inca state de plată, determinate de activitatea exercitiului financiar al anului 1994, până la incheierea exercitiului financiar, inclusiv indemnizatiile pentru concediile de odihnă neefectuate, precum şi a premiilor cuvenite salariatilor, stabilite prin contractul colectiv de muncă, prin inregistrarea contabila 641 = 428. f) Stabilirea drepturilor cuvenite persoanelor fizice cărora li s-a atribuit calitatea de acţionar, în temeiul art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, acordate sub forma de produse agricole sau în bani, potrivit legii (Legea nr. 48/1994 şi, respectiv, Legea nr. 46/1994), se vor inregistra în contabilitatea financiară a agentilor economici din agricultura prin urmatoarele articole contabile:658 = 118/analitic - cu sumele cuvenite acţionarilor, calculate în condiţiile legii şi incluse pe cheltuielile anului 1994;118/analitic = 462 - cu drepturile acordate acţionarilor, în natură sau îndistinct bani, după caz;şi462 = % - cu drepturile acordate acţionarilor. 345sau 531 Eventualele diferente de pret (favorabile sau nefavorabile) între preturile de înregistrare şi cele de vinzare (minim garantat al griului) ale produselor agricole acordate în contul drepturilor cuvenite, potrivit legii, se înregistrează distinct prin contul 348 (462 = 348 sau 348 = 462, după caz). g) Acordarea de către agentii economici a unor cantitati din produsele obtinute din producţia proprie salariatilor intra sub incidenţa Legii nr. 32/1991, modificata prin Legea nr. 35/1993, care la art. 2 lit. g) prevede, ca valoarea acestor produse se impoziteaza, fiind venit pentru salariati în perioada respectiva. Aceste operaţiuni se înregistrează în contabilitatea financiară a agentilor economici prin articolele contabile:641 = 421 - cu valoarea produselor cuvenite salariaţilor evaluate potrivit prevederilor art. 2 ultimul alineat din Legea nr. 32/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 29 iunie 1993;635 = % 4427 - cu T.V.A. aferentă produselor acordate în natură; 446 - cu valoarea accizelor aferente produselor acordate în natură;421 = % 701 - cu valoarea produselor acordate în natură evaluate potrivit prevederilor art. 2 ultimul alineat din Legea nr. 32/1991, republicată; 444 - cu impozitul reţinut din salarii aferent valorii produselor acordate (cu excepţia prevăzută de Legea nr. 46/1994); 531 - cu sumele nete achitate în numerar;711 = 345 - descărcarea gestiunii cu valoarea produselor acordate în natură la cost de producţie; h) Primele acordate producătorilor agricoli în condiţiile legii (Hotărârea Guvernului nr. 72/1994), pentru griu, lapte de vaca sau pentru vitei, se înregistrează în contabilitatea financiară a agentilor economici astfel:- unitatile achizitoare (Regia Autonoma "Romcereal", unităţi de industrializare etc.) înregistrează primele folosind articolele contabile:% = 401 - cu valoarea la preţul de achiziţie (inclusiv prima cuvenită de la bugetul de stat) a produselor achiziţionate;300 - cu valoarea la preţul de achiziţie garantat de stat;448 (analitic - cu valoarea primelor ce se cuvin de la bugetul de stat, distinct) potrivit legii;512 = 448 - cu valoarea sumelor (primelor) încasate de la bugetul de stat (analitic pe baza deconturilor justificative avizate de organele distinct) financiare;- unitatile agricole producătoare înregistrează primele folosind articolele contabile:445 = 741 - cu valoarea primelor cuvenite de la bugetul de stat pe baza deconturilor justificative avizate de organele financiare;512 = 445 - cu valoarea primelor încasate. i) Transferul (în vederea consumului, depozitarii sau vinzarii) produselor agricole de la un sector la altul în cadrul aceleiasi unităţi se înregistrează în contabilitatea financiară a acesteia prin articolele contabile:- pentru sectorul (ferma) la care se obtin produse:345 = 711 - cu valoarea la cost de productie a produselor obtinute;- pentru sectorul (ferma) la care se transfera produsele agricole, pe baza documentului de transfer între gestiuni:301 = 345 - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole transferate;sau371601 = 301 - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricolesau consumate sau vândute în alte sectoare ale agentului economic.607 = 371 j) Includerea pe cheltuieli a impozitului suplimentar datorat de agentul economic pentru depăşirea fondului de salarii admisibil, determinat potrivit Ordonantei Guvernului nr. 13/1994, Hotărârii Guvernului nr. 71/1994 şi Legii nr. 53/1994, şi plata acestuia potrivit legii.Suma reprezentind diferenţa dintre impozitul calculat pentru depăşirea fondului de salarii neimpozabil suplimentar, cumulat de la 1 ianuarie până la 8 iulie 1994, şi cel efectiv platit majoreaza masa profitului impozabil şi se inscrie în anexa nr. 2 la Precizarile Ministerului Finanţelor nr. 13.295/1994.După această dată, cheltuielile cu impozitul suplimentar sunt deductibile din punct de vedere fiscal. k) Incadrarea cheltuielilor prevăzute la art. 38 şi 39 din Legea bugetului de stat pe anul 1994 nr. 36/1994 şi la art. 8 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, în limita cotelor menţionate, avindu-se în vedere ca eventualele depăşiri sunt cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal şi se inscriu în anexa nr. 2 - Situaţia calculului impozitului pe profit - la Precizarile Ministerului Finanţelor nr. 13.295/1994.Cotele pentru cheltuielile de protocol, reclama, publicitate şi sponsorizare se aplică la profitul brut (impozabil), respectiv la diferenţa dintre venituri şi cheltuielile aferente (mai puţin cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile de aceasta natura înregistrate în cursul anului). l) Stabilirea şi repartizarea corecta a diferentelor de pret evidentiate în conturile 308, 328, 348, 368, 378 şi 388 asupra valorii bunurilor de natura stocurilor iesite, în cazul evaluării acestora la preţuri standard (prestabilite) conform pct. 69 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991 (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993). m) Determinarea productiei în curs de execuţie prin inventarierea productiei neterminate la finele perioadei, prin metode tehnice de constatare a stadiului sau a gradului de efectuare a operaţiunilor tehnologice, şi evaluarea acesteia la costurile de productie. n) Agentii economici care în anul 1993 au calculat amortizarea la valoarea mijloacelor fixe reevaluate conform Hotărârii Guvernului nr. 26/1992 şi au înregistrat diferente de amortizare în debitul contului 530.10 "Cheltuieli anticipate aferente diferentelor din reevaluare conform Hotărârii Guvernului nr. 26/1992", potrivit Precizarilor Ministerului Finanţelor nr. 90.754/4.03.1992 (sold preluat la 1 ianuarie 1994 în contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans", analitic distinct), vor recupera diferenţa de amortizare aferenta perioadei menţionate în conformitate cu pct. 30 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 746/1994. o) În anul 1994, pe cheltuielile de exploatare se va inregistra numai amortizarea aferenta gradului de utilizare a mijloacelor fixe de baza, determinat potrivit Normelor elaborate de Ministerul Finanţelor şi Comisia Naţionala pentru Statistica nr. 16.805/1994. Diferentele de amortizare aferente gradului de neutilizare a mijloacelor fixe pentru anul 1994 se vor reflecta în contul de ordine şi evidenta 8045 "Amortizarea mijloacelor fixe aferenta gradului de neutilizare".Concomitent se va regulariza amortizarea inclusa în cheltuielile de exploatare, profitul impozabil şi impozitul pe profit în raport cu diferentele rezultate din aplicarea prevederilor alineatului precedent. Agentii economici care în cursul anului 1994 au efectuat investitii din fondul de dezvoltare şi au consumat fondul de dezvoltare constituit din amortizarea inclusa în cheltuielile de exploatare nu vor ma efectua regularizarea amortizarii, a profitului impozabil şi a impozitului pe profit.Ca atare, se modifica pct. 23 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, care va avea urmatoarea formulare:"Diferenţa de amortizare rezultata ca urmare a aplicarii gradului efectiv de utilizare a mijloacelor fixe de baza se va evidentia într-un cont de ordine şi evidenta, iar la expirarea duratei normale de functionare, diferenţa respectiva se va introduce în cheltuielile de exploatare în mod esalonat pe o perioadă care nu va depăşi 5 ani."Pentru anul 1995, în condiţiile aplicarii prevederilor Legii nr. 15/1994, amortizarea imobilizarilor corporale reevaluate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 500/1994 se determina în directa corelatie cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza şi a cotei medii de amortizare, recalculata. În acest sens, Ministerul Finanţelor va elabora reglementarile necesare. p) În cazul nerecuperarii integrale, pe seama amortizarii, a valorii de intrare a mijloacelor fixe scoase din functiune, inaintea expirarii duratei normale de utilizare, diferenţa rămasă neacoperita după recuperarea în urma valorificarii acestora se include în cheltuielile de exploatare într-o perioadă de cel mult 5 ani şi se ia în calcul profitul impozabil, înregistrîndu-se în contabilitate în debitul contului 6811 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor" prin creditul contului 471 "Cheltuieli înregistrate în avans".În acest sens se modifica în mod corespunzător pct. 27 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994.Totodata, se modifica prevederea de la pct. 10 lit. f) din Monografia privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni legate de amortizarea mijloacelor fixe, elaborata de Ministerul Finanţelor sub nr. 13.906 din 15 august 1994. r) Inregistrarea veniturilor pe categorii, în functie de natura lor, în momentul livrarii bunurilor, pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute de contract, care atesta transferul de proprietate a bunurilor respective asupra clientilor. s) Inregistrarea distincta în contul 472 "Venituri înregistrate în avans" a veniturilor realizate în anul 1994, dar care privesc perioadele sau exercitiile financiare urmatoare. t) Înscrierea, pe rindul 37 din anexa nr. 2 "Situaţia calculului impozitului pe profit" la Precizarile Ministerului Finanţelor nr. 13.295/1994, a provizioanelor anulate sau diminuate ca urmare a reducerii acestora sau a devenirii lor fără obiect, trecute la venituri la sfirsitul anului 1994 (cu excepţia celor prevăzute de normele legale). u) Determinarea adaosului comercial aferent marfurilor iesite din unitate, procedindu-se astfel:- fie prin calcularea procentului mediu de adaos comercial aplicind formula:     Soldul contului 378 Rulajul creditor al contului 378 cumulat de la     la inceputul anului + inceputul anului până la finele lunii de referinţaK = --------------------------------------------------------------------------    Soldul contului 371 Rulajul debitor al contului 371 de la inceputul    la inceputul anului + anului până la finele lunii de referinţa (exclusiv    (exclusiv T.V.A. T.V.A. neexigibila)     neexigibila)Procentul mediu de adaos comercial se inmulteste cu valoarea stocului de marfuri la sfirsitul lunii (exclusiv T.V.A. neexigibila), determinându-se astfel adaosul comercial aferent stocului.Din total sume creditoare existente la sfirsitul lunii în contul 378 se deduce adaosul comercial aferent stocului de marfuri, stabilindu-se adaosul comercial aferent marfurilor iesite de la agentul economic.În cazul agentilor economici care au evidentiat cheltuielile de transport-aprovizionare într-un analitic distinct al conturilor de stocuri, la determinarea cheltuielilor de transport-aprovizionare aferente bunurilor consumate sau iesite din gestiune se vor aplica prevederile pct. 69 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991:- fie prin insumarea adaosului comercial aferent produselor existente în stoc la 31 decembrie 1994. v) Veniturile determinate de operaţiunile asocierilor în participatie se contabilizeaza distinct de către unul dintre asociaţi, conform prevederilor contractului de asociere.Veniturile, înregistrate în functie de natura lor, se transmit pe bază de decont fiecarui asociat în vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie.7. Conturile de cheltuieli şi venituri în care se înregistrează, în functie de natura lor, cheltuielile, respectiv veniturile se inchid prin contul 121 "Profit şi pierderi", astfel incit acestea sa nu prezinte sold la închiderea perioadei.8. Pentru determinarea corecta a profitului impozabil, potrivit Precizarilor Ministerului Finanţelor nr. 13.295/1994, se vor avea în vedere şi urmatoarele: a) Din valoarea facturilor emise şi neincasate se scad sumele înregistrate în debitul contului 411 "Clienti" prin creditul contului 472 "Venituri înregistrate în avans", reprezentind încasările anticipate din chirii, din vânzările de locuinte cu plata în rate, abonamente etc. b) Pentru determinarea coeficientului mediu al rentabilitatii, la completarea anexei nr. 2 la Precizarile Ministerului Finanţelor nr. 13.295/1994 se va avea în vedere excluderea profitului aferent facturilor emise şi neincasate la 31 decembrie 1993, evidentiate în creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare", atit din rindul 01, cit şi de la numitorul fractiilor de la rindurile 08 şi 09. Totodata, soldul debitor al contului 711 "Venituri din producţia stocata" se ia în calcul cu semnul minus, deci se scade. De asemenea, nu se iau în considerare la calculul coeficientului mediu al rentabilitatii sumele imobilizate pentru garantiile de buna execuţie constituite în baza Hotărârii Guvernului nr. 592/1993, evidentiate în contul 267 "Creante imobilizate". c) Soldul contului 418 "Clienti-facturi de întocmit", în corespondenta cu conturile 701 - 708, se are în vedere la determinarea veniturilor încasate din exploatare, inscriindu-se la rindul 05 din anexa nr. 2 la precizarile sus-menţionate. d) Pentru luna decembrie 1994, impozitul pe profit se va vira până la data de 31 ianuarie 1995, la nivelul impozitului calculat datorat în luna noiembrie 1994, în situaţia în care acesta nu se poate determina pe baza calculelor prevăzute de legislatia în vigoare, urmind ca în termen de 5 zile de la aprobarea bilantului contabil să se regularizeze diferentele, inclusiv cele care provin din aplicarea reglementarilor privind gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza.9. Indemnizatiile de sedinta cuvenite membrilor adunarii generale a asociatilor sau acţionarilor din partea Fondurilor Proprietăţii Private şi Fondului Proprietăţii de Stat se suporta din dividendele datorate de societăţile comerciale cu capital de stat, efectuindu-se inregistrarile contabile:461 = % - cu indemnizaţia brută; 5311 - cu indemnizaţia netă; 444 - cu impozitul pe indemnizaţie, datorat potrivit legii. 10. După repartizarea profitului, stabilirea dividendelor de platit şi a impozitului pe dividende se efectueaza articolele contabile:457 = 446 - cu sumele reprezentând impozitul pe dividende datorat;457 = 461 - cu sumele reprezentând indemnizaţiile plătite membrilor adunării generale a asociaţilor sau acţionarilor în cursul anului. Dividendele, rezultate după virarea impozitului de 10% datorat conform Legii nr. 40/1992 şi după acoperirea sumelor reprezentind indemnizatii cuvenite membrilor adunarii generale a asociatilor sau acţionarilor, vor fi virate la Fondul Proprietăţii de Stat în proportie de 70% şi la Fondurile Proprietăţii Private la care sunt arondate societăţile comerciale, în proportie de 30%.Pentru societăţile comerciale înfiinţate prin hotărârile Guvernului nr. 29-32/1991, tip holding, precum şi pentru cele participante se va respecta destinaţia dividendelor stabilita prin art. 3 din Precizarile Ministerului Finanţelor nr. 3.009/1993.11. După aprobarea bilantului contabil în adunarea generală, pentru dividendele platite acţionarilor sau asociatilor de către societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar privat, se va calcula şi se va varsa impozitul de 10% conform Legii nr. 40/1992.12. La societăţile comerciale care s-au privatizat prin transmiterea de acţiuni asociaţiei constituite, care beneficiaza pe toata durata achitarii ratelor sau a rambursarii creditelor, în condiţiile prevăzute în contractul de vinzare-cumparare de acţiuni, de reducere cu 50% a impozitului pe profit aferent acţiunilor dobindite, în conformitate cu art. 50 din Legea nr. 77/1994 privind asociaţiile salariatilor şi membrilor conducerii societatilor comerciale care se privatizează, se vor efectua inregistrarile contabile:691 = 441 - cu valoarea impozitului pe profit datorat, calculat conform prevederilor în vigoare;441 = 462 - cu valoarea impozitului reprezentând reducerea cu 50% a impozitului pe profit aferent acţiunilor dobândite, în conformitate cu art. 50 din Legea nr. 77/1994;441 = 5121 - cu sumele reprezentând diferenţa de impozit pe profit ce se virează la bugetul de stat;462 = 5121 - cu sumele virate asociaţiei, reprezentând reducerea cu 50% a impozitului pe profit aferent acţiunilor dobândite;129 = 457 - cu valoarea reprezentând dividendele cuvenite acţionarilor;457 = 446 - cu impozitul pe dividende datorat, calculat conform prevederilor în vigoare;446 = 462 - cu sumele reprezentând impozitul pe dividende ce se va utiliza pentru plata ratelor, dobânzilor sau creditelor contractate de asociaţie pentru cumpărarea de acţiuni;462 = 5121 - cu sumele virate reprezentând contravaloarea impozitului pe dividende transferat asociaţiei;446 = 5121 - cu sumele virate bugetului de stat reprezentând impozitul pe dividende.13. La regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, profitul net se repartizeaza în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 şi ale Ordonantei Guvernului nr. 3/1994, respectiv ale Legii nr. 40/1992, iar la societăţile comerciale cu capital majoritar privat, potrivit hotărârilor adunarii generale a acţionarilor sau asociatilor.Sumele aferente reducerii impozitului pe profit, în conformitate cu art. 9 din Legea nr. 12/1991, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 804/1991, se înregistrează înainte de intocmirea bilantului contabil pe anul 1994, efectuindu-se inregistrarile contabile:441 = 691 ; 129 = 111.14. La regii autonome şi societăţi comerciale, conturile 121 şi 129 se inchid după verificarea şi aprobarea bilantului contabil incheiat la 31 decembrie 1994, potrivit legii, efectuindu-se articolul contabil:121 = 129 - cu profitul realizat aferent facturilor emise şi încasate, repartizat. Profitul aferent facturilor emise şi neincasate la 31 decembrie 1994 se va evidentia în contul 121 analitic "Profit aferent facturilor neincasate la 31 decembrie 1994". Închiderea acestui cont se va face pe baza normelor ce vor fi elaborate în aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994.15. Agentii economici cu capital integral sau majoritar de stat care au pierderi provenind din anii anteriori anului 1993, respectiv 1991, 1992, neacoperite, evidentiate în debitul contului 107 "Rezultatul reportat", pe baza hotărârii membrilor consiliilor de administratie, în cazul regiilor autonome, sau a hotărârii adunarii generale a asociatilor sau acţionarilor, în cazul societatilor comerciale, vor acoperi pierderile respective din rezervele constituite potrivit prevederilor legale, efectuind articolul contabil 106 = 107.În cazul în care rezervele nu sunt acoperitoare, se poate proceda la diminuarea capitalului social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, efectuindu-se articolul contabil 1012 = 107 în aceleasi condiţii de la alineatul precedent.16. Imobilizarile corporale achiziţionate sau realizate pe cont propriu în situaţia în care agentii economici nu au surse acoperitoare din amortizarea inclusa pe cheltuieli, din repartizarea profitului sau din alte surse pentru constituirea fondului de dezvoltare, vor fi evidentiate în contabilitate astfel:471 = 118 - cu valoarea imobilizărilor corporale achiziţionate sau executate pe cont propriu, urmând ca, pe măsura constituirii fondului de dezvoltare din sursele prevăzute de lege (articolele contabile 119 = 111 şi 129 = 111), să se efectueze articolul contabil: 111 = 471 cu valoarea totală a imobilizărilor corporale şi, concomitent, 118 = 119 pentru imobilizările corporale achiziţionate din fondul de dezvoltare constituit din amortizarea inclusă pe cheltuieli. În aceasta situaţie, agentii economici cu capital de stat vor utiliza cota de 50% din profitul net prevăzut de lege pentru constituirea fondului de dezvoltare, în vederea acoperirii cheltuielilor de investitii reflectate în debitul contului 471 "Cheltuieli înregistrate în avans", iar agentii economici cu capital privat nu vor putea repartiza dividende din profitul net, până când nu vor acoperi integral cheltuielile de investitii rămase neacoperite şi evidentiate în debitul contului 471 "Cheltuieli înregistrate în avans".17. Dobinzile şi diferentele de curs valutar aferente creditelor pentru investitii se suporta din fondul de dezvoltare constituit din resursele legale (articolul contabil 111 = 5121 sau 5124).Agentii economici care nu au constituit fond de dezvoltare la incheierea exercitiului financiar, la nivelul dobinzilor aferente creditelor pentru investitii sau la nivelul diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente creditelor în valută pentru investitii, şi au înregistrat aceste cheltuieli în contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans", la 31 decembrie 1994, vor menţine aceste sume în acest cont, urmind ca pe măsura constituirii fondului de dezvoltare să fie suportate din acesta, cu respectarea prevederilor de la pct. 16 din prezentele precizări, efectuindu-se articolele contabile prevăzute la acelasi punct.18. Dobinzile încasate aferente disponibilitatilor pentru investitii, precum şi diferentele favorabile de curs valutar aferente investitiilor în valută constituie sursa a fondului de dezvoltare (articolul contabil 5121 sau 5124 = 111).19. Dobinzile încasate aferente activelor vindute cu plata în rate, precum şi dobinzile încasate aferente depozitelor în lei şi valuta constituite la bănci din disponibilitatile pentru investitii reprezinta sursa a fondului de dezvoltare (articolul contabil 5121 sau 5124 = 111). În acest sens, se abroga prevederile din Precizarile Ministerului Finanţelor nr. 150.219/1992, referitor la inregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind vinzarea de active.20. Spezele şi comisioanele platite, aferente disponibilitatilor pentru investitii, se suporta din fondul de dezvoltare (articolul contabil 111 = 5121 sau 5124).Dobinzile şi diferentele de curs valutar, precum şi spezele şi comisioanele bancare platite, aferente imobilizarilor în curs, se includ în valoarea de intrare a mijloacelor fixe.21. Creantele şi datoriile exprimate în devize se reevalueaza la cursul de referinţa al Băncii Naţionale a României din data de 31 decembrie 1994 (anexa nr. 2), iar diferentele nefavorabile sau favorabile de curs valutar se vor inregistra în conturile 476 "Diferente de conversie-activ", respectiv 477 "Diferente de conversie-pasiv".Aceasta prevedere se aplică în mod corespunzător şi diferentelor de curs valutar aferente sumelor în devize constituite în conturi de depozite la bănci.Operaţiunile respective vor fi repuse la data de 1 ianuarie 1995, efectuindu-se inregistrarile contabile prevăzute în Normele metodologice de utilizare a conturilor în vigoare de la 1 ianuarie 1994 (aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993), urmind ca, pe măsura derularii efective a incasarilor şi plăţilor în valută, diferentele respective să se reflecte în venituri sau cheltuieli financiare, după caz.22. În conformitate cu prevederile Decretului nr. 167/1958, ale Deciziei Curtii Constitutionale nr. 72 din 5 iulie 1994 şi ale Legii bugetului de stat pe anul 1994 nr. 36/1994, sumele prescrise, reprezentind drepturi de personal neridicate, precum şi alte sume prescrise se virează la bugetul de stat, de către agentii economici cu capital de stat. La societăţile comerciale cu capital privat, aceste sume se trec la venituri excepţionale (cont 7718 "Alte venituri excepţionale din operaţiuni de gestiune").23. Potrivit Instructiunilor privind incheierea exercitiului financiar-bugetar la finele anului 1994, elaborate de Ministerul Finanţelor sub nr. 16.298/8 decembrie 1994, regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, care au primit fonduri de la bugetul de stat sub forma cheltuielilor de capital, vor inregistra aceste fonduri în contul 1015 "Patrimoniul regiei", respectiv 1012 "Capital subscris varsat", până la 31 decembrie 1994, acestea constituind participarea statului la cresterea capitalului social.Concomitent cu inregistrarea în contabilitatea proprie, agentii economici respectivi vor întocmi şi formele prevăzute de lege pentru majorarea capitalului social.De asemenea, sumele evidentiate de regiile autonome în contul 1012 "Capital subscris varsat" se vor transfera în contul 1015 "Patrimoniul regiei", prin inregistrarea contabila 1012 = 1015.24. Pentru reflectarea distincta în contabilitatea regiilor autonome a patrimoniului propriu şi public, potrivit prevederilor art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993, se deschid urmatoarele conturi analitice în cadrul contului 1015 "Patrimoniul regiei".- 1015.01 - "Patrimoniul propriu";- 1015.02 - "Patrimoniul public".Reflectarea în conturile analitice menţionate a patrimoniului regiilor autonome se face pe baza inventarelor efectuate sub coordonarea ministerelor de resort, potrivit prevederilor din ordonanţa.25. Pentru reflectarea în bilantul contabil pe anul 1994 a rezultatelor reevaluarii efectuate conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994, la 31 decembrie 1994, se vor efectua urmatoarele înregistrări contabile:
    2110.1"Diferenţe din reevaluarea terenurilor conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994"=214.01"Diferenţe din reevaluarea terenurilor conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994"
    2110.2"Diferenţe din reevaluarea amenajărilor de terenuri conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994"=214.02"Diferenţe din reevaluarea amenajărilor de terenuri conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994"
    2120"Diferenţe din reevaluarea mijloacelor fixe conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994"=214.03"Diferenţe din reevaluarea mijloacelor fixe conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994"
  - cu diferentele din reevaluarea mijloacelor fixe, ce vor fi reflectate atit în conturile sintetice, cit şi în conturile analitice corespunzătoare (2120.1 .... 2120.8)
    2610 = 261.01- cu diferenţele din reevaluarea imobilizărilor corporale aferente titlurilor de participare;
    1017 = 1012- cu diferenţele din reevaluarea imobilizărilor corporale aferente capitalului social (la societăţi comerciale);
    118.09 = 118- cu diferenţele din reevaluarea imobilizărilor corporale existente în patrimoniu şi nereflectate în capitalul social (la societăţile comerciale);
    1018 = 1015.01- cu diferenţele din reevaluarea imobilizărilor corporale din patrimoniul propriu al regiilor autonome.
  Inregistrarea în contabilitate a diferentelor din reevaluare se va efectua numai după ce s-a verificat dacă acestea au fost stabilite tinindu-se cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 500/1994 şi de Normele privind reevaluarea imobilizarilor corporale şi modificarea capitalului social, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 10 noiembrie 1994.Eventualele regularizări referitoare la reevaluarile imobilizarilor corporale, potrivit prevederilor legale, vor fi efectuate înainte de inregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de mai sus, pe baza aprobării adunarii generale a acţionarilor sau asociatilor.26. Potrivit prevederilor art. 129 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, administratorii trebuie să prezinte cenzorilor, cu cel puţin o luna înainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, bilantul exercitiului financiar precedent, contul de profit şi pierderi, insotite de raportul lor şi de documentele justificative.În raportul administratorilor (raportul de gestiune) se vor face referiri concrete cu privire la:- realizarea sarcinilor, prevăzute în Legea contabilitatii nr. 82/1991, privind organizarea şi conducerea corecta şi la zi a contabilitatii;- inregistrarea corecta a documentelor legal intocmite privind operaţiunile economico-financiare referitoare la exercitiul financiar expirat;- respectarea regulilor de intocmire a bilantului contabil, prevăzute în legea sus-mentionata, respectiv dacă posturile inscrise în bilantul contabil corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situaţia reala a elementelor patrimoniale pe baza inventarului.În acest scop, administratorii societatilor comerciale şi ai regiilor autonome raspund de respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 şi a regulamentului de aplicare a acesteia, referitoare la efectuarea inventarierii patrimoniului, evaluarea elementelor patrimoniale, stabilirea diferentelor cantitative şi valorice, precum şi de valorificarea corespunzătoare a rezultatelor inventarierii;- intocmirea bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice şi respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia şi a anexelor sale;- neefectuarea de compensari între conturile bilantiere sau între venituri şi cheltuieli;- evaluarea elementelor patrimoniale în conformitate cu reglementarile în vigoare;- concluziile rezultate din analiza creanţelor şi a obligaţiilor agentului economic, a eventualelor sume prescrise şi masurile dispuse;- sursele pentru activitatea de productie şi pentru investitii şi dacă au fost utilizate potrivit reglementarilor legale;- situaţia creditelor şi a altor împrumuturi ale societatii comerciale, garantia acestora, posibilitatile de rambursare şi efectele asupra activităţii analizate, cit şi asupra celei viitoare;- contul de profit şi pierderi şi dacă acesta reflecta fidel veniturile, cheltuielile şi rezultatele financiare ale perioadei de raportare;- cauzele care au condus la inregistrarea de pierderi;- propunerile privind destinatiile profitului net şi dacă acestea sunt în conformitate cu dispozitiile legale;- oblibaţiile faţă de bugetul de stat şi faţă de fondurile speciale şi dacă au fost corect stabilite şi varsate;- organizarea controlului financiar propriu;- masurile propuse pentru bunul mers al societatii comerciale.Elementele de mai sus vor fi avute în vedere la intocmirea raportului (de gestiune) şi de către regiile autonome.27. În conformitate cu prevederile art. 114 alin. 1, 2 şi 3 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice dacă bilantul contabil şi contul de profit şi pierderi sunt legal intocmite şi în concordanta cu registrele, dacă acestea din urma sunt tinute la zi şi dacă evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.Despre toate acestea, precum şi despre propunerile pe care le vor crede necesare asupra bilantului contabil şi a repartizarii profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale un raport amanuntit.Adunarea generală nu va putea aproba bilantul contabil şi contul de profit şi pierderi, dacă acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor.Constatarile rezultate din verificările efectuate pe tot parcursul anului vor fi cuprinse de către cenzori în rapoartele amanuntite pe care, potrivit legii, acestia trebuie să le prezinte adunarii generale a acţionarilor sau asociatilor.Din aceste rapoarte nu pot lipsi referirile concrete cu privire la:- operaţiunile legate de inregistrarea sau modificarea capitalului social;- inventarierea patrimoniului şi modul de valorificare a rezultatelor acesteia şi faptul ca rezultatele inventarierii sunt cuprinse în bilantul contabil anual;- organizarea gestiunilor de valori materiale, precum şi a evidentei analitice şi sintetice a elementelor patrimoniale;- tinerea corecta şi la zi a contabilitatii;- preluarea corecta în balanta de verificare a datelor din conturile sintetice şi concordanta dintre contabilitatea sintetica şi cea analitica;- intocmirea bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice şi respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia şi a anexelor sale;- evaluarea patrimoniului facut conform reglementarilor legale în vigoare;- contul de profit şi pierderi întocmit pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare;- stabilirea în conformitate cu dispozitiile legale a profitului net şi punctul de vedere referitor la destinatiile acestuia, propuse de consiliul de administratie;- situaţia creditelor şi a altor împrumuturi ale societatii comerciale şi garantarea acestora;- propuneri de măsuri pentru a fi avute în vedere de consiliul de administratie sau de adunarea generală a acţionarilor sau asociatilor, după caz.28. În temeiul art. 29 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, bilanturile contabile sunt supuse verificării de către cenzori sau experti contabili, după caz, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor.Bilanturile contabile pe anul 1994 ale agentilor economici care au o cifra de afaceri mai mare de 500 milioane lei şi care, potrivit statutelor sau contractelor de asociere, nu au obligaţia să aibă cenzori, precum şi bilanturile contabile ale regiilor autonome vor fi verificate şi certificate de experti contabili sau de societăţi comerciale de profil care figurează în Tabloul Corpului Expertilor Contabili şi Contabililor Autorizati. În acest scop, se vor incheia imediat contracte de prestări de servicii cu experti contabili sau societăţi comerciale de profil, astfel incit la data supunerii bilantului contabil spre aprobare, potrivit legii, acesta să fie verificat şi vizat de către cenzori sau experti contabili. Sumele achitate în acest scop vor fi suportate pe cheltuielile aferente anului 1995 (628 = 401 sau 462 după caz), iar la achitarea acestora se vor avea în vedere prevederile legale privind impozitul pe venit.29. În aplicarea prevederilor pct. 12 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993, în anul 1994, Ministerul Finanţelor a aprobat introducerea, în Planul de conturi general, a conturilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezentele precizări.Utilizarea altor conturi sintetice de gradul I şi II decit cele prevăzute în Planul general de conturi, cu completările din anexa nr. 3 la prezentele precizări, este interzisa.30. Solutionarea unor probleme vizind aplicarea prezentelor precizări intră în competenţa Ministerului Finanţelor. De asemenea, orice solutie anterioara care contravine acestora îşi inceteaza aplicarea.  +  Anexa 1
    SITUAŢIA  obligaţiilor agenţilor economici faţă de fon durile speciale
    Nr. crt.Fondul specialAgenţii economici plătitoriBaza legalăBaza de calcul a obligaţieiCotaÎnregistrări contabile
    0123456
    1.Fondul special pentru cercetare- dezvoltareAgenţii economici, indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate, cu excepţia agenţilor economici scutiţi prin lege de plata impozitului pe profit. Pentru produsele, serviciile şi activităţile subvenţionate de la bugetul public, agenţii economici nu datorează contribuţia la fondul special pentru cercetare-dezvoltareLegea nr. 67/1993; Instrucţiunile Ministerului Finanţelor şi Ministerului Cercetării şi Tehnologiei nr. 45836/ 178/1994; Legea nr. 36/1994În casările aferente veniturilor proprii re alizate, după de ducerea taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor1%635 = 447
    447 = 5121
    2.Fondul de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapatea) Regii autonome, societăţi comerciale, organizaţii cooperatiste, organizaţii economice străine cu sediul în România, reprezentanţe din România ale societăţilor străine care angajează personal român şi persoane fizice care utilizează munca salariatăa) Legea nr. 53/1992; Legea nr. 57/1992; Instrucţiunile Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi şi Ministerului Finanţelor nr. 1.760/182.484/1992a) Fondul de salarii realizat lunar1%635 = 447
    447 = 5121
    b) Persoanele juridice cu un număr de peste 250 de salariaţi, care refuză încadrarea a cel puţin 3% persoane handicapateb) Legea nr. 57/1992 (art. 10)b) Salariul minim brut pe ţară, lunar, aferent numărului de persoane neîncadrate în limita a 3%1%635 = 447
    447 = 5121
    3.Fondul special de pensii şi asigurări sociale pentru agricultoriAgenţii economici cu personalitate juridică ce produc, industrializează şi comercializează produse agricole şi alimentareLegea nr. 80/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 9 februarie 1994 Hotărârea Guvernului nr. 557/1992; Instrucţiunile Ministerului Finanţelor şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Socialenr. 182.798/1409/1992, cu completările ulterioareVeniturile realizate din activitatea de producţie agricolă sau de industrializare a produselor agricole şi alimentare, după deducerea accizelor, respectiv din adaosul comercial, comisionul sau adaosul de alimentaţie publică realizat din activitatea de comercializarea produselor agricole şi alimentare, astfel:   635 = 447
    447 = 5121
    - pentru producţia agricolă2%
    - pentru activitatea de industrializare3,5%
    - pentru activitatea de comercializare4%
    4.Fondul special pentru sănătatea) Persoanele juridice şi fizice care utilizează personal salariata) Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992; Legea nr. 49/1992; Precizările Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor nr. 947/181.679/ 1992; Normele metodologice ale Ministerului Mediului nr. 34.868/1992a) Câştigurile brute realizate de salariaţi şi premiile acordate din fondul de salarii;2%4311 = 447
    447 = 5121
    b) Persoanele juridice care realizează în casări din acţiuni publicitare la produsele din tutun, ţigări şi băuturi alcooliceb) Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992; Legea nr. 114/1992; Normele metodologice ale Ministerului Mediului nr. 34.868/1992b) Încasările din acţiuni publicitare la produsele din tutun, ţigări şi băuturi alcoolice10%635 = 447
    447 = 5121
    c) Persoanele juridice care realizează venituri din vânzările de produse din tutun, ţigări şi băuturi alcoolicec) Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992; Legea nr. 114/1992; Normele metodologice ale Ministerului Mediului nr. 34.868/1992c) Veniturile din vânzările de produse din tutun, ţigări şi băuturi alcoolice1%635 = 447
    447 = 5121
    5.Fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publiceAgenţii economici care produc sau importă carburanţi auto livraţi la intern, indiferent de forma de platăLegea nr. 13/1994; Instrucţiunile Ministerului Transporturilor şi Ministerului Finanţelor nr.1.719/4.775/ 1994; Legea nr. 36/1994Preţul cu ridicata negociat, exclusiv accizele, pentru cantităţile de carburanţi auto livraţi de producătorii din ţară şi destinaţi consumului intern; Valoarea în vamă, stabilită potrivit legii, pentru carburanţii auto importaţi.5%635 = 447
    447 = 5121
   +  Anexa 2 CURSURILE DE REFERINŢAale Băncii Naţionale a României pentru urmatoarele valute,cu valabilitate în zilele de 30 şi 31 decembrie 1994, 1 şi 2 ianuarie 1995
    1. Valute în contCurs în lei
    1 dolar S.U.AUSD1.767
    1 marcă germanăDEM1.122
    100 yeni japoneziJPY1.761
    1 liră sterlinăGDP2.729
    1 franc elveţianCHF1.328
    1 franc francezFRF325
    1 gulden olandezNLG1.002
    100 lire italieneITL107
    1 dolar canadianCAD1.259
    1 franc belgianBEF55
    1 coroană danezăDKK286
    1 coroană norvegianăNOK257
    1 coroană suedezăSEK235
    1 şiling austriacATS159
    1 marcă finlandezăFIM370
    1 liră irlandezăIEP2.700
    100 drahme greceştiGRD725
    100 escudos portugheziPTE1.092
    100 pesetas spanioleESP1.326
    1 dolar australianAUD1.374
    1000 lire turceştiTRL46
    1 liră egipteanăEGP520
    1 ECUXEU2.134
    1 DSTXDR2.559
      2. Valute efective    Pentru valutele de la pct. 1, cursul valutei efective este identic cu cel  pentru valute în cont, cu excepţia drahmei grecesti:                                  Curs de cumparare,                                       în lei                               -------------------------  100 drahme grecesti GRD 669
   +  Anexa 3 CONTURIintroduse în Planul general de conturi în anul 1994
    I. Conturi sintetice de gradul II şi conturi analitice:
    1015"Patrimoniul regiei"
      1015.01 "Patrimoniul propriu"
      1015.02 "Patrimoniul public"
      118.09 "Alte fonduri rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale necuprinse în capital conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994".
    1181 "Fond social"*)
    2110"Diferenţe din reevaluarea terenurilor conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994"
      110.1 "Diferenţe din reevaluarea terenurilor conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994"
      2110.2 "Diferenţe din reevaluarea amenajărilor de terenuri conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994"
    2120"Diferenţe din reevaluarea mijloacelor fixe conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994"
      2120.1 "Diferenţe din reevaluarea clădirilor conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994"
      2120.2 "Diferenţe din reevaluarea construcţiilor speciale conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994"
      2120.3 "Diferenţe din reevaluarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de lucru conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994"
      2120.4 "Diferenţe din reevaluarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994"
      2120.5 "Diferenţe din reevaluarea mijloacelor de transport conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994"
      2120.6 "Diferenţe din reevaluarea animalelor şi plantaţiilor conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994"
      2120.7 "Diferenţe din reevaluarea uneltelor, dispozitivelor, instrumentelor, mobilierului şi aparaturii birotice conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994"
      2120.8 "Diferenţe din reevaluarea altor active corporale mobile neregăsite în capitolele anterioare, conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994"
    2610 "Diferenţe din reevaluarea imobilizărilor corporale aferente titlurilor de participare conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994"
    4111 "Împrumuturi acordate membrilor asociaţi"*)
    4191 "Clienţi creditori din operaţiuni de mandat"*)
    5129 "Disponibilităţi ale clienţilor"*)
    II. Conturi în afara bilanţului:
    8045 "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe".
  -------    *) Se utilizeaza numai la cooperativele de credit. ---------