LEGE nr. 68 din 15 iulie 1992 - (*actualizată*)pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului(actualizată pana la data de 06 iulie 2004*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Camera Deputaţilor şi Senatul se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, in condiţiilor prezentei legi.  +  Articolul 2Alegătorul are dreptul la un vot pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi la un vot pentru alegerea Senatului.  +  Articolul 3 (1) Deputaţii şi senatorii se aleg in circumscripţii electorale pe baza de scrutin de lista şi de candidaturi independente, potrivit principiului reprezentării proporţionale. (2) Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaţilor este de un deputat la 70.000 locuitori. (3) Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 160.000 locuitori. (4) Numărul deputaţilor şi al senatorilor ce vor fi aleşi se determina prin raportarea numărului de locuitori ai fiecărei circumscripţii electorale la normele de reprezentare prevăzute la alin. (2) şi (3), la care se adauga un loc de deputat sau de senator pentru ceea ce depăşeşte jumătatea normei de reprezentare, fara ca numărul deputaţilor sa fie mai mic de 4, iar cel al senatorilor mai mic de 2. (5) Numărul locuitorilor care se ia in calcul, potrivit alin. (4), este cel de la 1 iulie al anului precedent, publicat in Anuarul statistic al României. In situaţia in care, cu cel putin 5 luni înainte de data alegerilor, are loc un recensamint general al populaţiei, numărul locuitorilor care se ia in calcul este cel rezultat in urma recensamintului, publicat de Comisia Nationala pentru Statistica. (6) Numerotarea circumscripţiilor electorale şi numărul de deputaţi şi de senatori ce urmeaza sa fie aleşi in fiecare circumscripţie electorala sunt prevăzute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta lege.--------------Alin. (6) al art. 3 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000, modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000.  +  Articolul 4 (1) Organizaţiile cetăţenilor apartinind unei minorităţi naţionale, legal constituite, care nu au obţinut in alegeri cel putin un mandat de deputat sau de senator, au dreptul, impreuna, potrivit art. 59 alin. (2) din Constituţie, la un mandat de deputat, daca au obţinut, pe intreaga tara, un numar de voturi egal cu cel putin 5% din numărul mediu de voturi valabil exprimate pe tara pentru alegerea unui deputat. (2) Organizaţiile cetăţenilor apartinind minorităţilor naţionale care participa la alegeri sint echivalente juridic, in ce priveşte operaţiunile electorale, cu partidele politice. (3) Beneficiază de prevederile alin. (1) şi organizaţiile cetăţenilor apartinind minorităţilor naţionale care au participat la alegeri pe lista comuna a acestor organizaţii; in acest caz, daca nici un candidat de pe lista comuna nu a fost ales, se va atribui pentru toate organizaţiile care au propus lista un mandat de deputat, cu respectarea prevederilor alin. (1). (4) Prevederile alin. (3) nu se aplica organizaţiei cetăţenilor apartinind minorităţilor naţionale care a participat la alegeri pe lista comuna cu un partid sau alta formaţiune politica ori atit pe liste comune, potrivit alin. (3), cit şi pe liste exclusiv proprii. (5) Mandatul de deputat atribuit potrivit alin. (1) sau (3) se acorda peste numărul total de deputaţi rezultat din norma de reprezentare.  +  Articolul 5 (1) Candidaturile pentru Camera Deputaţilor şi Senat se propun pe liste separate de candidaţi numai de partide politice, alianţe ale acestora şi alte formaţiuni politice, constituite potrivit legii, precum şi de alianţe electorale constituite in condiţiile prezentei legi. (2) Numărul de candidaţi de pe fiecare lista poate fi mai mare decit numărul mandatelor rezultate din norma de reprezentare cu doi pina la un sfert din aceste mandate; fracţiunile se întregesc la cifra 1. (3) In aceeaşi circumscripţie electorala un partid, formaţiune politica ori alianta a acestora poate propune, pentru fiecare din Camerele Parlamentului, doar o singura lista de candidaţi. Alianţele de partide si de formaţiuni politice se pot face numai la nivel naţional. Partidele si formaţiunile politice din alianţele politice pot participa la alegeri numai pe listele alianţei.Un partid sau formaţiune politica nu poate face parte decit dintr-o singura alianta politica. (4) Listele de candidaţi trebuie sa cuprindă, dupa caz, si apartenenta politica a candidaţilor. (5) Candidatul independent poate participa la alegeri individual si daca este susţinut de cel putin 0,5% din numărul total al alegătorilor înscrişi in listele permanente ale localităţilor situate in circumscripţia electorala in care candidează. Nu se admit candidaturi independente pe listele de candidaţi depuse de partide, formaţiuni politice ori alianţe ale acestora si nici liste de candidaţi independenţi. (6) O persoana poate candida fie pentru un mandat de deputat, fie pentru un mandat de senator si numai intr-o singura circumscripţie electorala. (7) Candidaturile pe mai multe liste de candidaţi sau atit pe liste, cit si ca independent, sint nule. (8) Organizaţiile cetăţenilor apartinand minorităţilor naţionale pot opta sa depună, prin derogare de la prevederile alin. (3), (6) si (7), aceeaşi lista de candidaţi pentru Camera Deputaţilor in mai multe circumscripţii electorale.---------------Art. 5 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000 prin înlocuirea sintagmei "coalitie politica" sau "coalitie electorala" cu "alianta politica".Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 154 din 10 octombrie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 11 octombrie 2000.Alin. (8) al art. 5 a fost introdus de ORDONANTA DE URGENTA nr. 165 din 13 octombrie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 19 octombrie 2000.  +  Articolul 5^1 (1) Partidele politice si alianţele politice se pot asocia intre ele numai la nivel naţional, pe baza de protocol, constituind o alianta electorala, in scopul participării la alegerea Camerei Deputaţilor si a Senatului. (2) Protocolul de constituire a alianţei electorale se depune la Biroul Electoral Central in termen de 48 de ore de la înfiinţarea acestuia. (3) Biroul Electoral Central se pronunta in sedinta publica asupra admiterii sau respingerii protocolului de constituire a alianţei electorale, in termen de 24 de ore de la depunerea acestuia. (4) Hotărârea Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de constituire a alianţei electorale poate fi contestata de orice persoana fizica sau juridica interesata la Curtea Suprema de Justiţie in termen de 24 de ore de la pronunţare. (5) Hotărârea Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de constituire a alianţei electorale poate fi contestata de aceasta la Curtea Suprema de Justiţie in termen de 24 de ore de la pronunţare. (6) Curtea Suprema de Justiţie se pronunta asupra contestaţiilor prevăzute la alin. (4) si (5) in termen de 24 de ore, prin hotarare irevocabila. (7) Celelalte prevederi ale prezentei legi referitoare la alianţe politice se aplica in mod corespunzător si alianţelor electorale.---------------Art. 5^1 a fost introdus de ORDONANTA DE URGENTA nr. 154 din 10 octombrie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 11 octombrie 2000.  +  Articolul 6 (1) Data alegerilor se stabileşte si se aduce la cunostinta publica de catre Guvern cu cel putin 45 de zile înainte de ziua votării si pana la împlinirea a 5 zile de la data la care începe sa curgă termenul prevăzut la art. 60 alin. (2) din Constituţie. (2) Alegerile au loc intr-o singura zi, care poate fi numai duminica. (3) Numărul de ordine al scrutinului din cartea de alegător se stabileşte si se aduce la cunostinta publica de Guvern, o data cu data alegerilor. (4) Aducerea la cunostinta publica se face prin Monitorul Oficial al României si prin presa.--------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 140 din 14 septembrie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 septembrie 2000.  +  Capitolul 2 Listele electorale si cărţile de alegător  +  Secţiunea 1 Listele electorale  +  Articolul 7Listele electorale cuprind cetăţenii cu drept de vot. Ele sint permanente sau speciale.  +  Articolul 8 (1) Listele electorale permanente se întocmesc pe localităţi si cuprind toti cetăţenii cu drept de vot care domiciliază in localitatea pentru care au fost întocmite listele. Cetăţenii români cu domiciliul in străinătate pot fi înscrişi, la cererea lor, in listele electorale permanente ale localităţii in care s-au născut ori in care au avut ultimul domiciliu in tara. Cererea se depune la misiunea diplomatica a României din statul in care domiciliază sau direct la serviciul judeţean de evidenta a populaţiei. (2) Listele electorale permanente se întocmesc de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, sub coordonarea si controlul Inspectoratului Naţional pentru Evidenta Persoanelor. (3) Listele electorale permanente se întocmesc pentru comune, pe sate, iar pentru orase, municipii si subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, pe străzi. (4) Listele electorale permanente vor cuprinde in mod obligatoriu, in ordinea numărului imobilelor in care locuiesc alegătorii, numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul, numărul si seria actului de identitate, precum si numărul circumscripţiei electorale. (5) Listele electorale permanente se întocmesc in doua exemplare oficiale, se semneaza de seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor si de primar. Un exemplar va fi predat, spre păstrare, pe baza de proces-verbal, primăriei, iar celălalt, judecătoriei in a carei raza teritoriala se afla localitatea pentru care au fost întocmite. Listele speciale permanente se pastreaza in registre speciale cu file detaşabile. (6) Abrogat.-------------Alin. (1)-(5) ale art. 8 au fost modificate de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.Alin. (6) al art. 8 a fost abrogat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.Alin. (2) si (5) ale art. 8 au fost modificate de ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 9 (1) Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor actualizează listele electorale permanente întocmite conform art. 8, sub controlul si coordonarea Inspectoratului Naţional pentru Evidenta Persoanelor, si le comunica primăriei si judecătoriei in cel mult 15 zile de la data stabilirii zilei votării. (2) Persoanele decedate se radiază din lista electorala pe baza comunicării serviciului public local la care s-a înregistrat decesul, in termen de 24 de ore de la înregistrare, catre serviciul judeţean de evidenta a populaţiei de la ultimul domiciliu al persoanei decedate. (3) Persoanele care si-au pierdut cetăţenia romana se radiază din lista electorala, pe baza comunicării Ministerului Justiţiei. (4) Persoanele care au pierdut drepturile electorale se radiază din lista electorala, in temeiul comunicării instanţei judecătoreşti catre serviciul judeţean de evidenta a populaţiei la care este arondata localitatea in care persoana in cauza isi are domiciliul.-------------Alin. (1), (2) si (4) ale art. 9 au fost modificate de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 10 (1) Fiecare alegător este înscris intr-o singura lista electorala permanenta. (2) Înscrierea in listele electorale permanente este obligatorie. Schimbarea domiciliului unei persoane va fi operata in mod corespunzător si in lista electorala permanenta de catre formaţiunea de evidenta a populaţiei de la noul domiciliu.-------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.  +  Articolul 11Listele electorale speciale se întocmesc in cazurile prevăzute de prezenta lege si vor cuprinde numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul, seria si numărul actului de identitate ale alegătorului. Listele se semneaza de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare unde au fost întocmite.-------------Art. 11 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.  +  Articolul 12 (1) Alegătorii au dreptul sa verifice înscrierea in listele electorale. Întâmpinările impotriva omisiunilor, înscrierilor greşite si oricăror erori din liste se depun la primar, care le transmite de indata autorităţilor care au întocmit listele. Acestea sunt obligate sa se pronunţe in cel mult 3 zile de la înregistrare. (2) Impotriva soluţiei date se poate face contestaţie in termen de 24 de ore de la comunicare. Contestaţia se solutioneaza in cel mult 3 zile de judecătoria in a carei raza teritoriala domiciliază alegătorul sau, in cazul celor înscrişi in liste speciale, de judecătoria in a carei raza teritoriala se afla biroul electoral al secţiei de votare care a întocmit lista. Hotărârea judecatoreasca este definitiva, executorie si se comunica celor interesaţi in termen de 24 de ore de la pronunţare. (3) Intimpinarile formulate cu privire la listele speciale din străinătate se solutioneaza de catre seful misiunii diplomatice sau de înlocuitorul acestuia. Contestaţiile impotriva dispoziţiilor date de seful misiunii diplomatice sau de înlocuitorul acestuia se depun la sediul misiunii si se trimit spre soluţionare la Judecătoria sectorului 1 al municipiului Bucureşti, prevederile alin. (2) aplicindu-se in mod corespunzător.-------------Alin. (1) si (2) ale art. 12 au fost modificate de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.  +  Articolul 13 (1) La solicitarea formaţiunilor de evidenta a populaţiei in a căror raza teritoriala de competenta se afla localitatea, primarii vor transmite informaţiile necesare in vederea determinării precise a adresei de domiciliu a cetăţenilor care locuiesc in sate, pe străzi renumerotate sau pe străzi a căror denumire a fost modificata prin hotarare a consiliului local. (2) Primarii vor efectua copii de pe listele electorale permanente cuprinzând alegătorii din fiecare secţie de votare, pe care le vor înainta, in doua exemplare, birourilor electorale ale secţiilor de votare, in termen de 24 de ore de la constituirea acestora. Un exemplar va fi pus la dispoziţie alegătorilor pentru consultare, iar celălalt va fi utilizat in ziua alegerilor. (3) Formaţiunea de evidenta a populaţiei va transmite primarului, in termen de 24 de ore, modificările intervenite dupa trimiterea copiilor de pe listele electorale, care le va comunica de indata judecătoriei si biroului electoral al secţiei de votare.-------------Art. 13 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.  +  Articolul 13^1Modelul listelor electorale permanente, al listei speciale, precum si cheltuielile de tipărire a acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.-------------Art. 13^1 a fost introdus de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.  +  Secţiunea a 2-a Cărţile de alegător  +  Articolul 14 (1) Exercitarea dreptului de vot se face pe baza cartii de alegător, eliberata in condiţiile prezentei legi. Cetăţenii români aflaţi in străinătate pot vota si fara carte de alegător, pe baza paşaportului diplomatic, de serviciu, simplu sau consular, pe care se va aplica stampila cu menţiunea "Votat" de catre preşedintele secţiei de votare, cu precizarea zilei si a lunii in care a avut loc scrutinul. (2) Ministerul Administraţiei si Internelor supune aprobării Guvernului forma, conţinutul, modul de eliberare si de utilizare a cartii de alegător, precum si cheltuielile de tipărire si distribuire a acestora, pe baza propunerilor primite de la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor. (3) Un alegător nu poate primi decit o singura carte de alegător.-------------Alin. (1) si (2) ale art. 14 au fost modificate de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 212 din 21 noiembrie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000.Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 15 (1) Cărţile de alegător sunt valabile pentru toate consultările electorale, potrivit numărului de scrutine prevăzut in cuprinsul lor, si se elibereaza alegătorilor înscrişi in listele electorale permanente ale localităţii in care domiciliază. (2) Cartea de alegător se pastreaza si se foloseşte numai de catre titular.-------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.  +  Articolul 16 (1) Cărţile de alegător se întocmesc de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor la care sunt arondate localităţile in care isi au domiciliile alegătorii. (2) Eliberarea cartii de alegător se face pe baza actului de identitate, numai titularului si sub semnatura acestuia, de catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor. (3) Abrogat. (4) Dupa actualizarea listelor electorale permanente potrivit art. 9 alin. (1) întocmirea si eliberarea cărţilor de alegător pentru cetăţenii care au împlinit varsta de 18 ani pana in luna ianuarie sau care vor împlini aceasta varsta pana in ziua alegerilor inclusiv se fac potrivit prevederilor alin. (1), (2) si (3). (5) Intimpinarile si contestaţiile privind întocmirea sau eliberarea cărţilor de alegător se fac cu respectarea prevederilor art. 12, care se aplica in mod corespunzător. (6) Evidenta cărţilor de alegător se asigura de catre serviciile publice comunitare impreuna cu Ministerul Administraţiei si Internelor.------------Alin. (1)-(4) si (6) ale art. 16 au fost modificate de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 140 din 14 septembrie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 septembrie 2000, abrogat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 212 din 21 noiembrie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000.Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 212 din 21 noiembrie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000.Alin. (1), (2) si (6) ale art. 16 au fost modificate de ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 17 (1) In cazul pierderii sau distrugerii cartii de alegător se poate elibera un duplicat de catre autorităţile prevăzute la art. 16 alin. (2), care vor face menţiunea corespunzătoare in lista electorala permanenta a localităţii. (2) Eliberarea duplicatului se face la cererea titularului si pe răspunderea acestuia. Originalul declarat pierdut sau distrus este nul de drept.------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.  +  Capitolul 3 Secţiile de votare  +  Articolul 18 (1) Secţiile de votare se organizează in localităţi, dupa cum urmeaza: a) in localităţile cu populaţie de peste 2.000 locuitori, cite o secţie de votare la 1.000-2.000 locuitori; b) in comunele cu populaţie sub 2.000 locuitori, o singura secţie de votare. (2) Se pot organiza secţii de votare si in satele sau grupele de sate cu populaţie pina la 1.000 locuitori, situate la o distanta mai mare de 5 km fata de sediul secţiei de votare din resedinta comunei.  +  Articolul 19 (1) Pe linga unităţi militare, precum si pe linga spitale, maternităţi, sanatorii, case de invalizi si cămine de batrini, avind cel putin 50 alegători, se pot organiza secţii de votare separate. (2) Se pot organiza secţii de votare si in staţiile de cale ferata, in autogări, in porturi si aeroporturi, pentru alegătorii care, in ziua alegerilor, se afla in timpul efectuării unei călătorii. (3) Pentru studenţii de la cursurile de zi si pentru elevii cu drept de vot care nu domiciliază in localitatea in care urmeaza studiile se organizează cite o secţie de votare pe linga căminele de studenţi sau de elevi, pentru 500-2.000 alegători. (4) La secţiile de votare organizate pe linga unitatile militare voteaza numai militarii acestor unităţi, iar la cele pentru studenţi si elevi, numai studenţii si elevii din unitatile de invatamint arondate.  +  Articolul 20 (1) Pe linga misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României se organizează cite o secţie de votare pentru alegătorii membri ai acestor reprezentante si familiile lor, precum si pentru cetăţenii români din tara sau străinătate aflaţi in tarile respective in ziua alegerilor. Aceste secţii de votare aparţin de circumscripţia electorala a municipiului Bucureşti. (2) Pe navele sub pavilion roman, aflate in navigaţie in ziua alegerilor, se vor organiza secţii de votare, acestea facind parte din circumscripţia electorala a locului unde este inregistrata nava.  +  Articolul 21Alegătorii voteaza atit pentru Camera Deputaţilor, cit si pentru Senat, la aceeaşi secţie de votare.  +  Articolul 22 (1) Delimitarea secţiilor de votare se stabileşte de primarii comunelor, oraşelor, municipiilor sau ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor si se comunica prefectului. In termen de 3 zile de la stabilirea datei alegerilor primarii vor comunica prefectului ultimele modificări privind delimitarea secţiilor de votare. (2) Prefecţii sunt obligaţi sa faca numerotarea tuturor secţiilor de votare de pe raza judeţului si sa comunice serviciului judeţean de evidenta a populaţiei numerotarea, precum si delimitarea fiecărei secţii de votare.In termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor prefecţii vor comunica serviciului judeţean de evidenta a populaţiei ultimele modificări privind delimitarea secţiilor de votare si numerotarea acestora. In termen de 10 zile de la stabilirea datei alegerilor prefecţii vor aduce la cunostinta publica numerotarea, precum si delimitarea fiecărei secţii de votare, indicând si locul unde se va desfasura votarea. (3) Toate secţiile de votare dintr-o circumscripţie electorala se numerotează, indiferent de localităţi, începând cu localitatea de resedinta a judeţului si continuând cu cele din municipii, celelalte orase si apoi din comune, in ordinea alfabetica a acestora; in municipiile cu subdiviziuni administrativ-teritoriale numerotarea se face cu respectarea ordinii acestor subdiviziuni, prevazuta de lege. (4) Primarii si secretarii comunelor, oraşelor, municipiilor si ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor vor asigura toate datele, informaţiile si sprijinul necesar pentru îndeplinirea de catre prefecţi a obligaţiilor prevăzute la alin. (2).------------Art. 22 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.Alin. (4) al art. 22 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 140 din 14 septembrie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 septembrie 2000.  +  Capitolul 4 Autoritatea Electorala Permanenta si birourile electorale------------Titlul cap. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 286 din 27 iunie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003.  +  Articolul 23 (1) In scopul asigurării condiţiilor logistice necesare aplicării întocmai a dispoziţiilor legale privitoare la exercitarea dreptului de vot, precum si a condiţiilor corespunzătoare pentru buna desfăşurare a operaţiunilor electorale, se înfiinţează Autoritatea Electorala Permanenta. Pentru organizarea si desfăşurarea fiecărei campanii electorale si a fiecărui scrutin se organizează Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscripţie electorala si birouri electorale ale secţiilor de votare. (2) Organismele electorale prevăzute la alin. (1) sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot. Candidaţii nu pot fi preşedinte sau vicepreşedinţi ai Autorităţii Electorale Permanente si nici membri ai birourilor electorale. (3) In îndeplinirea atribuţiilor ce revin organismelor electorale, membrii acestora exercita o funcţie ce implica autoritatea de stat. Exercitarea corecta si impartiala a funcţiei de membru al organismelor electorale este obligatorie. Nerespectarea obligaţiei atrage răspunderea juridica.------------Art. 23 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.Art. 23 a fost modificat de LEGEA nr. 286 din 27 iunie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003.  +  Articolul 23^1 (1) Autoritatea Electorala Permanenta este o instituţie administrativa autonoma, cu competenta generala, care asigura, la nivel naţional, aplicarea unitara, in intervalul dintre doua perioade electorale, a dispoziţiilor legale privitoare la organizarea si desfăşurarea alegerilor, urmăreşte si sprijină dotarea cu logistica necesara acestora, precum si realizarea operaţiunilor specifice, in intervalul dintre doua perioade electorale. (2) In înţelesul prezentei legi, perioada electorala este intervalul de timp care începe la data aducerii la cunostinta publica a datei alegerilor si se încheie o data cu comunicarea oficiala a rezultatului scrutinului. Perioada electorala cuprinde campania electorala, desfăşurarea efectiva a votării, centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votării, atribuirea mandatelor si publicarea rezultatului alegerilor in Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Autoritatea Electorala Permanenta este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin hotarare comuna a Senatului si a Camerei Deputaţilor dintre personalităţile cu pregătire si experienta in domeniul juridic sau administrativ. (4) Preşedintele este ajutat de 2 vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat, unul numit de Preşedintele României, iar celălalt de primul-ministru. (5) Preşedintele si vicepreşedinţii nu pot fi membri ai unui partid politic. (6) Mandatul preşedintelui si mandatele vicepreşedinţilor Autorităţii Electorale Permanente sunt de cate 8 ani si pot fi reînnoite. (7) Preşedintele si vicepreşedinţii pot fi revocaţi din funcţie, pentru motive temeinice, de catre autorităţile care i-au numit. (8) Cheltuielile curente si de capital ale Autorităţii Electorale Permanente se asigura de la bugetul de stat.-------------Art. 23^1 a fost introdus de LEGEA nr. 286 din 27 iunie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003.  +  Articolul 23^2 (1) Autoritatea Electorala Permanenta are un aparat propriu de specialitate. (2) Organizarea si funcţionarea aparatului propriu al Autorităţii Electorale Permanente, numărul de posturi, statutul personalului, atribuţiile acestuia si structura organizatorica se stabilesc prin regulamentul de organizare si funcţionare, aprobat prin hotarare a Guvernului. (3) Autoritatea Electorala Permanenta poate avea filiale de lucru in fiecare dintre regiunile de dezvoltare. Înfiinţarea filialelor de lucru, numărul de posturi, atribuţiile si raporturile acestora cu Autoritatea Electorala Permanenta se stabilesc prin regulamentul de organizare si funcţionare a acesteia. (4) Salarizarea personalului din aparatul de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente se stabileşte prin lege.-------------Art. 23^2 a fost introdus de LEGEA nr. 286 din 27 iunie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003.  +  Articolul 23^3Autoritatea Electorala Permanenta prezinta Parlamentului, anual, un raport asupra activităţii sale.-------------Art. 23^3 a fost introdus de LEGEA nr. 286 din 27 iunie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003.  +  Articolul 23^4 (1) Autoritatea Electorala Permanenta exercita următoarele atribuţii in intervalul dintre doua perioade electorale: a) elaboreaza propuneri privitoare la asigurarea logisticii necesare desfăşurării alegerilor si urmăreşte modul de îndeplinire a propunerilor; b) urmăreşte modul de identificare a localurilor secţiilor de votare si a sediilor birourilor electorale; c) urmăreşte si asigura realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de votare: urne si cabine tipizate, stampile, tusiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot si altele asemenea; d) urmăreşte modul de asigurare a fondurilor necesare realizării eşalonate, din timp, a logisticii necesare; e) elaboreaza sisteme de protecţie a secţiilor de votare, a buletinelor de vot si a celorlalte documente specifice procesului electoral; f) monitorizează si controlează modul de întocmire, actualizare si păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale permanente, precum si modul de efectuare a comunicărilor prevăzute de lege; g) urmăreşte întocmirea si eliberarea cărţilor de alegător, in concordanta cu listele electorale; h) urmăreşte si controlează modul de asigurare a concordantei dintre conţinutul listelor electorale permanente păstrate la consiliile locale si exemplarul existent la judecătorii; i) asigura, in limita competentelor sale, aplicarea unitara a dispoziţiilor legale referitoare la organizarea alegerilor; j) elaboreaza studii si propuneri vizând îmbunătăţirea sistemului electoral, pe care le da publicităţii si le prezinta autorităţilor publice, partidelor politice, precum si organizaţiilor neguvernamentale interesate; k) publica, in maximum 3 luni de la încheierea, dupa caz, a alegerilor parlamentare, prezidenţiale sau locale, o Carte Alba care va cuprinde o analiza a alegerilor, vizând participarea la scrutin, modul de desfăşurare a alegerilor, abaterile constatate si rezultatul alegerilor; l) elaboreaza programe de informare si instruire a alegătorilor asupra sistemului electoral românesc si asupra respectării deontologiei electorale si asigura popularizarea acestora; m) elaboreaza programe specifice de instruire pentru secretarii unităţilor administrativ-teritoriale, urmăreşte si organizează desfăşurarea acestor programe; n) elaboreaza programe si stabileşte reguli unitare privind exercitarea votului de catre persoanele nestiutoare de carte sau cu handicap si asigura popularizarea acestora; o) elaboreaza proiectul bugetului propriu, care va fi aprobat prin legea bugetului de stat; p) întocmeşte lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul Naţional de Statistica, care va participa la centralizarea, prelucrarea datelor si constatarea rezultatelor alegerilor; q) organizează si asigura baza materială pentru sistemul informaţional la nivel naţional, in vederea stabilirii rezultatelor alegerilor; r) organizează licitaţii in vederea selecţionării programelor de calculator ce vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării; s) elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale; s) elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare proiectele de hotărâri specifice bunei organizări si desfăşurări a alegerilor; t) elaboreaza propuneri de îmbunătăţire si perfecţionare a sistemului electoral românesc, pe care le supune Guvernului spre însuşire si exercitare a dreptului de initiativa legislativa; t) prezinta Guvernului spre aprobare bugetul perioadei electorale; bugetul va fi aprobat in termen de cel mult 5 zile de la aducerea la cunostinta publica a zilei alegerilor; u) certifica spre neschimbare, cu 10 zile înainte de data alegerilor, programele de calculator selecţionate in urma licitaţiei organizate potrivit prevederilor legale in vigoare si le pune la dispoziţie partidelor înscrise in competiţia electorala, la cererea acestora. (2) Autoritatea Electorala Permanenta îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.-------------Art. 23^4 a fost introdus de LEGEA nr. 286 din 27 iunie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003.  +  Articolul 24 (1) Biroul Electoral Central este alcătuit din 7 judecători ai Curţii Supreme de Justiţie, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente si 15 reprezentanţi ai partidelor politice si alianţelor acestora, care participa la alegeri.(1^1) Aparatul de lucru al Autorităţii Electorale Permanente va sprijini Biroul Electoral Central in realizarea atribuţiilor ce ii revin si a activităţilor pe care le desfasoara in perioada electorala. (2) Desemnarea celor 7 judecători se face in sedinta publica, in termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, prin tragere la sorti, de preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, dintre toti judecătorii in exerciţiu ai Curţii. Rezultatul tragerii la sorti se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de preşedinte si consultantul sef ai Curţii Supreme de Justiţie, ce constituie actul de investire. Data şedinţei se aduce la cunostinta publica prin presa, de preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, cu cel putin 48 de ore înainte. (3) In termen de 24 de ore de la investire, judecătorii desemnaţi aleg, din rindul lor, prin vot secret, preşedintele Biroului Electoral Central. In aceasta organizare, Biroul Electoral Central va îndeplini toate atribuţiile ce-i revin potrivit prezentei legi, urmind sa fie completat cu reprezentanţii partidelor, formaţiunilor politice si alianţelor acestora. (4) In termen de 2 zile de la data pina la care se pot depune candidaturile, partidele, formaţiunile politice si alianţele acestora care participa la alegeri vor comunica, in scris, Biroului Electoral Central, numărul listelor de candidaţi din toate circumscripţiile electorale, precum si prenumele si numele reprezentanţilor. Comunicările transmise dupa acest termen nu se mai iau in considerare. (5) Desemnarea reprezentanţilor partidelor, formaţiunilor politice sau alianţelor acestora in Biroul Electoral Central se face in ordinea descrescătoare a ponderii numărului listelor de candidaţi comunicate de fiecare partid, formaţiune politica sau alianta a acestora, potrivit alin. (4), in numărul circumscripţiilor electorale din intreaga tara. Un partid, formaţiune politica sau alianta a acestora nu poate avea mai mult de 5 reprezentanţi. (6) Persoanele care au calitatea de reprezentanţi ai unui partid, formaţiune politica sau alianta a acestora in Biroul Electoral Central se stabilesc in ordinea mentionata in comunicarea prevazuta la alin. (4). (7) In cazul in care mai multe partide, formaţiuni politice sau alianţe ale acestora au depus acelaşi numar de liste, desemnarea reprezentanţilor acestora se va face, prin tragere la sorti, de preşedintele Biroului Electoral Central, in prezenta persoanelor delegate de partidele, formaţiunile politice sau alianţele in cauza. (8) Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii partidelor, formaţiunilor politice si ai alianţelor acestora se face, in 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), de preşedintele Biroului Electoral Central, asistat de 3 judecători, in prezenta persoanelor delegate de partidele, formaţiunile politice si alianţele acestora care au comunicat reprezentanţii. Procesul-verbal întocmit de preşedinte cu privire la modul de stabilire a reprezentanţilor constituie actul de atestare a calităţii acestora de membri in Biroul Electoral Central.--------------Art. 24 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000 prin înlocuirea sintagmei "coalitie politica" sau "coalitie electorala" cu "alianta politica".Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de LEGEA nr. 286 din 27 iunie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003.Alin. (1^1) al art. 24 a fost introdus de LEGEA nr. 286 din 27 iunie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003.  +  Articolul 25 (1) Biroul Electoral Central are următoarele atribuţii: a) vegheaza la actualizarea listelor electorale permanente, urmăreşte aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la alegeri pe întregul teritoriu al tarii si asigura interpretarea lor uniforma; b) rezolva intimpinarile referitoare la propria sa activitate si contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale de circumscripţie; c) primeşte de la birourile electorale de circumscripţie procesele-verbale cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidaţi si constata daca exista partide, formaţiuni politice sau alianţe ale acestora care nu au întrunit pragul electoral prevăzut la art. 65 alin. (2); comunica birourilor electorale de circumscripţie si da publicităţii, in termen de 24 de ore de la constatare, partidele, formaţiunile politice sau alianţele acestora care se afla in aceasta situaţie; d) verifica si înregistrează rezultatul alegerilor, însumează pe intreaga tara voturile neutilizate pentru fiecare partid, formaţiune politica sau alianta a acestora care îndeplineşte condiţia prevazuta la lit. c) si asigura repartizarea centralizata si desfăşurarea pe circumscripţii electorale a mandatelor ce li se cuvin; e) atesta atribuirea unui mandat de deputat organizaţiei cetăţenilor apartinind minorităţilor naţionale care a întrunit condiţiile prevăzute de art. 4 si elibereaza certificatul doveditor al deputatului desemnat pe aceasta baza; f) anuleaza alegerile dintr-o circumscripţie electorala in cazul in care votarea si stabilirea rezultatului alegerilor au avut loc prin fraude de natura sa modifice atribuirea mandatelor si dispune repetarea scrutinului;f^1) transmite Autorităţii Electorale Permanente, dupa publicarea rezultatelor alegerilor in Monitorul Oficial al României, Partea I, materialele necesare redactării Cartii Albe a alegerilor; g) îndeplineşte orice alte obligaţii ce ii revin potrivit prezentei legi. (2) In cazul in care, pentru soluţionarea unei contestaţii, sint necesare verificări de fapt, acestea se efectueaza in prezenta unui judecător din Biroul Electoral Central. Asemenea verificări nu se pot face in ziua alegerilor. (3) Cererea de anulare a alegerilor dintr-o circumscripţie electorala se poate face numai de partidele, formaţiunile politice, alianţele acestora sau candidaţii independenţi care au participat la alegeri, in termen de 48 de ore de la încheierea votării, sub sancţiunea decăderii. Cererea trebuie motivata si insotita de dovezile pe care se întemeiază. Cererea poate fi admisa numai daca cel ce a sesizat nu este implicat in producerea fraudei. Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzător. Soluţionarea cererii de catre Biroul Electoral Central se face pina la data publicării rezultatului alegerilor in Monitorul Oficial al României. (4) Hotaririle Biroului Electoral Central se aduc la cunostinta in sedinta publica.-------------Litera c) a alin. (1) al art. 25 a fost modificata de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000.Litera a) a alin. (1) al art. 25 a fost modificata de ORDONANTA DE URGENTA nr. 140 din 14 septembrie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 septembrie 2000.Art. 25 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000 prin înlocuirea sintagmei "coalitie politica" sau "coalitie electorala" cu "alianta politica".Litera f^1) a alin. (1) al art. 25 a fost introdusa de LEGEA nr. 286 din 27 iunie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003.  +  Articolul 26 (1) Biroul electoral de circumscripţie se constituie din 3 judecători si din cel mult 8 reprezentanţi ai partidelor, formaţiunilor politice sau alianţelor acestora ce participa la alegeri in circumscripţia electorala in care functioneaza biroul electoral. (2) Desemnarea celor 3 judecători se face in sedinta publica, in termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, de catre preşedintele tribunalului, prin tragere la sorti, dintre judecătorii in exerciţiu ai tribunalului judeţean sau ai Tribunalului municipiului Bucureşti. Data şedinţei se aduce la cunostinta publica, prin presa, de preşedintele tribunalului, cu cel putin 48 de ore înainte. Rezultatul tragerii la sorti se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de preşedinte, ce constituie actul de investire. In termen de 24 de ore de la desemnare, judecătorii, prin vot secret, aleg preşedintele biroului electoral de circumscripţie. Biroul astfel constituit îndeplineşte toate atribuţiile ce ii revin potrivit prezentei legi, urmind a fi completat cu reprezentanţii partidelor, formaţiunilor politice sau alianţelor acestora care participa la alegeri. (3) In termen de 2 zile de la data pina la care se pot depune candidaturile, partidele, formaţiunile politice si alianţele acestora vor comunica, in scris, birourilor electorale de circumscripţie, numărul candidaturilor de pe listele de candidaţi depuse in circumscripţia electorala respectiva, precum si prenumele si numele reprezentanţilor. Comunicările transmise dupa acest termen nu se mai iau in considerare. (4) Desemnarea reprezentanţilor partidelor, formaţiunilor politice si ai alianţelor acestora in biroul electoral de circumscripţie se face in ordinea descrescătoare a ponderii numărului de candidaţi, comunicat de fiecare partid, formaţiune politica sau alianta a acestora, potrivit alin. (3), in numărul total al candidaţilor din comunicările primite. Un partid, formaţiune politica sau alianta a acestora nu poate avea mai mult de 3 reprezentanţi. (5) Completarea biroului electoral cu reprezentanţii partidelor, formaţiunilor politice sau alianţelor acestora se face potrivit prevederilor art. 24 alin. (6) si (8), care se aplica in mod corespunzător. In cazul in care mai multe partide, formaţiuni politice sau alianţe ale acestora au depus acelaşi numar de candidaţi, desemnarea reprezentanţilor se va face prin tragere la sorti, de catre preşedintele biroului electoral de circumscripţie, in prezenta delegaţiilor partidelor, formaţiunilor politice sau alianţelor in cauza.---------------Art. 26 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000 prin înlocuirea sintagmei "coalitie politica" sau "coalitie electorala" cu "alianta politica".  +  Articolul 27 (1) Birourile electorale de circumscripţie au următoarele atribuţii: a) urmăresc aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la alegeri in circumscripţia electorala in care functioneaza, vegheaza la organizarea, din timp, a secţiilor de votare; b) înregistrează candidaturile depuse si constata raminerea definitiva a acestora; c) fac publicaţiile si afisarile prevăzute de lege cu privire la listele de candidaţi si candidaturile independente; d) rezolva întâmpinările referitoare la propria lor activitate si contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare sau, dupa caz, oficiilor electorale, din cadrul circumscripţiei electorale in care functioneaza; e) distribuie, impreuna cu primarii, birourilor electorale ale secţiilor de votare buletinele de vot, stampila de control si ştampilele cu menţiunea «Votat». Biroul electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti distribuie aceste materiale oficiilor electorale; f) totalizează rezultatul alegerilor de la secţiile de votare si comunica Biroului Electoral Central procesul-verbal cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidaţi. Biroul electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti totalizează rezultatul alegerilor transmis de la oficiile electorale si comunica Biroului Electoral Central procesul-verbal cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidaţi; g) pe baza constatării Biroului Electoral Central cu privire la partidele, formaţiunile politice sau alianţele acestora care nu întrunesc pragul electoral prevăzut la art. 65 alin. (2) constata rezultatul alegerilor pentru circumscripţia electorala si elibereaza deputaţilor sau, dupa caz, senatorilor certificatul doveditor al alegerii; h) inainteaza Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzând rezultatul alegerilor, precum si întâmpinările, contestaţiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, iar in municipiul Bucureşti de la oficiile electorale; i) îndeplinesc orice alte atribuţii ce le revin potrivit legii. (2) Hotaririle biroului electoral se aduc la cunostinta in sedinta publica.-------------Literele d), e), f) si h) ale alin. (1) al art. 27 au fost modificate de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.Art. 27 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000 prin înlocuirea sintagmei "coalitie politica" sau "coalitie electorala" cu "alianta politica".Literele f) si g) ale alin. (1) al art. 27 au fost modificate de ORDONANTA DE URGENTA nr. 140 din 14 septembrie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 septembrie 2000.  +  Articolul 27^1 (1) Oficiile electorale sunt alcătuite dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia si din cel mult 7 membri, reprezentanţi ai partidelor sau alianţelor politice care participa la alegeri in circumscripţia electorala in care functioneaza. (2) Preşedintele si locţiitorul sunt magistraţi, desemnaţi de preşedintele Tribunalului Bucureşti cu 20 de zile înainte de data alegerilor, prin tragere la sorti, dintre judecătorii in exerciţiu ai tribunalului. Prevederile art. 28 alin. (6), (7), (8), (9), (10) si (11) se aplica in mod corespunzător.-------------Art. 27^1 a fost introdus de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.  +  Articolul 27^2Oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: a) primesc buletinele de vot, stampila de control si stampila cu menţiunea «Votat» de la biroul electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti si distribuie aceste materiale, impreuna cu primarii, birourilor electorale ale secţiilor de votare; b) totalizează rezultatul alegerilor de la secţiile de votare si comunica biroului electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti procesul-verbal cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidaţi; c) rezolva întâmpinările referitoare la propria lor activitate si contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare; d) inainteaza biroului electoral de circumscripţie procesele-verbale cuprinzând rezultatul alegerilor, precum si întâmpinările, contestaţiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare.-------------Art. 27^2 a fost introdus de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.Litera a) a art. 27^2 a fost modificata de ORDONANTA DE URGENTA nr. 140 din 14 septembrie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 septembrie 2000.  +  Articolul 28 (1) Birourile electorale ale secţiilor de votare sint alcătuite dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia si cel mult 7 membri. (2) Preşedintele si locţiitorul sint, de regula, magistraţi sau alti jurişti, care nu fac parte din nici un partid sau formaţiune politica, desemnaţi de preşedintele tribunalului judeţean sau al municipiului Bucureşti, cu 15 zile înainte de data alegerilor, prin tragere la sorti de pe o lista intocmita de prefecţi si comunicata de aceştia preşedintelui tribunalului cu cel putin 5 zile înaintea tragerii la sorti. (3) In cazul in care numărul juriştilor este insuficient, lista va fi completata cu alte persoane care au o reputaţie nestirbita si care nu fac parte din nici un partid sau formaţiune politica. (4) Lista propusa de prefect va cuprinde un numar de persoane mai mare cu 10% decit cel necesar, acestea fiind rezerva la dispoziţia preşedintelui tribunalului; lista va conţine: prenumele, numele, adresele, telefoanele si semnăturile de acceptare ale persoanelor propuse. (5) Gruparea in lista a persoanelor, in vederea tragerii la sorti, se va face avindu-se in vedere necesitatea ca locuinţele lor sa fie cit mai aproape de sediul biroului electoral al secţiei de votare. (6) Birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie pe data desemnării membrilor acestora. (7) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare provin din cite un reprezentant al partidelor, formaţiunilor politice si alianţelor acestora care participa la alegeri, in ordinea descrescătoare a numărului de candidaţi propuşi in circumscripţia electorala respectiva. (8) In acest scop, preşedintele biroului electoral de circumscripţie va comunica preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, in termen de 24 de ore de la desemnarea acestora, potrivit alin. (2), numărul de candidaţi propuşi de fiecare partid, formaţiune politica si alianta a acestora. De asemenea, partidele, formaţiunile politice si alianţele acestora sint obligate sa comunice, fiecare, preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, in acelaşi termen, prenumele si numele reprezentantului lor. (9) Daca doua sau mai multe partide, formaţiuni politice ori alianţe ale acestora au acelaşi numar de candidaţi, reprezentanţii lor fac parte din biroul electoral al secţiei de votare, in limita locurilor neocupate de reprezentanţii partidelor, formaţiunilor politice si alianţelor acestora, aflate, potrivit alin. (7), intr-o situaţie mai favorabila; daca prin aplicarea acestei prevederi nu este posibil ca toti reprezentanţii sa fie incluşi in componenta biroului electoral, preşedintele acestuia va proceda la tragerea la sorti, cu respectarea prevederilor art. 26 alin. (5), care se aplica in mod corespunzător. (10) In cazul in care partidele, formaţiunile politice sau alianţele acestora nu si-au desemnat reprezentanţii sau numărul reprezentanţilor este insuficient, completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare se face de preşedintele tribunalului de pe lista prevazuta la alin. (4), prin tragere la sorti. (11) Desemnarea membrilor biroului electoral al secţiei de votare se face de preşedintele acestuia, pe baza comunicărilor prevăzute la alin. (8) sau, dupa caz, a prevederilor alin. (9), printr-un proces-verbal, cuprinzind modul de stabilire a reprezentanţilor, constituie actul de atestare a calităţii acestora de membri in biroul electoral al secţiei de votare; întocmirea procesului-verbal se face in termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (8), cu participarea partidelor, formaţiunilor politice si alianţelor acestora interesate, daca si-au trimis, in acest scop, cite un delegat.--------------Art. 28 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000 prin înlocuirea sintagmei "coalitie politica" sau "coalitie electorala" cu "alianta politica".  +  Articolul 29Birourile electorale ale secţiilor de votare au următoarele atribuţii: a) primesc copia de pe listele comunicate, potrivit art. 13 alin. (2), si cărţile de alegător neridicate, potrivit art. 16 alin. (3), iar de la birourile electorale de circumscripţie, buletinele de vot pentru alegătorii care urmeaza sa voteze la secţia de votare, stampila de control si ştampilele cu menţiunea «Votat». In municipiul Bucureşti buletinele de vot, stampila de control si ştampilele cu menţiunea «Votat» le primesc de la oficiile electorale; b) conduc operaţiunile de votare, iau toate masurile de ordine in localul secţiei de votare si in jurul acestuia; c) numara voturile si consemneaza rezultatele votării; d) rezolva intimpinarile referitoare la propria lor activitate; e) inainteaza birourilor electorale de circumscripţie sau, dupa caz, oficiilor electorale procesele-verbale cuprinzând rezultatul votării, impreuna cu contestaţiile depuse si cu materialele la care acestea se refera; f) predau, cu proces-verbal, judecătoriei in a carei raza teritoriala isi au sediul, buletinele de vot întrebuinţate si necontestate, precum si cele anulate, ştampilele si celelalte materiale necesare votării; listele electorale speciale de la secţiile de votare constituite pe linga unitatile militare se transmit, sub paza militara, acestor unităţi si se pastreaza de comandantul unităţii.------------Literele a) si e) ale art. 29 au fost modificate de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.  +  Articolul 30Birourile si oficiile electorale lucrează in prezenta majorităţii membrilor lor si iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.------------Art. 30 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.  +  Articolul 31Reprezentanţii partidelor, formaţiunilor politice sau ai alianţelor acestora in birourile electorale nu pot primi alte acreditări prevăzute de prezenta lege.-------------Art. 31 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000 prin înlocuirea sintagmei "coalitie politica" sau "coalitie electorala" cu "alianta politica".  +  Articolul 32 (1) Partidele si alianţele politice care participa la alegeri, precum si candidaţii independenţi pot contesta modul de formare si componenta birourilor si oficiilor electorale in cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de constituire sau, dupa caz, de completare a acestor birouri si oficii electorale. (2) Contestaţiile se solutioneaza de biroul electoral de circumscripţie, daca privesc biroul electoral al secţiei de votare, de Biroul Electoral Central, daca privesc biroul electoral de circumscripţie sau de Curtea Suprema de Justiţie, daca privesc Biroul Electoral Central, in termen de cel mult doua zile de la înregistrare. Hotărârea data este definitiva. In municipiul Bucureşti contestaţiile se solutioneaza de oficiul electoral, daca privesc biroul electoral al secţiei de votare si de biroul electoral de circumscripţie, daca privesc oficiile electorale.--------------Art. 32 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.  +  Capitolul 5 Candidaturile  +  Articolul 33 (1) Propunerile de candidaţi se fac pe circumscripţii electorale si se depun la birourile electorale de circumscripţie, cel mai tirziu cu 30 de zile înainte de data alegerilor. (2) Propunerile de candidaţi se fac in scris, in 4 exemplare, de catre partidele sau formaţiunile politice care participa la alegeri, sub semnatura conducerii acestora sau a persoanelor desemnate pentru a le semna, iar in cazul candidaţilor independenţi, pe baza listei susţinătorilor. (3) Lista susţinătorilor trebuie sa cuprindă data alegerilor, prenumele si numele candidatului, prenumele si numele, data naşterii, adresa, seria, numărul actului de identitate si semnatura susţinătorilor, precum si persoana care a întocmit lista. (4) Lista susţinătorilor constituie un act public, cu toate consecinţele prevăzute de lege. (5) Susţinătorii pot fi numai cetăţeni cu drept de vot. (6) Un susţinător poate sprijini numai cite un singur candidat pentru Camera Deputaţilor si pentru Senat. (7) Adeziunile susţinătorilor se dau pe propria răspundere a acestora. (8) Propunerile de candidaţi prevăzute la alin. (2) trebuie sa cuprindă prenumele, numele, domiciliul, locul si data naşterii, ocupaţia, profesia candidatului si vor fi însoţite de declaraţia de acceptare a candidaturii, scrisa, semnata si datata de candidat. (9) Declaraţia de acceptare va cuprinde prenumele, numele, apartenenta politica, profesia si ocupaţia candidatului, consimtamintul expres al acestuia de a candida, precum si precizarea ca întruneşte condiţiile prevăzute de lege pentru a candida.  +  Articolul 34 (1) Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 35 din Constituţie pentru a fi alese. (2) De asemenea, prefecţii si subprefecţii nu pot candida in circumscripţiile electorale constituite in unitatile administrativ-teritoriale in care isi exercita funcţiile dupa data începerii oficiale a campaniei electorale. (3) Preşedintele României, in cazul in care este ales senator sau deputat, este obligat, pina la data validării, sa opteze intre calitatea de parlamentar sau de preşedinte.-------------Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000, modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 140 din 14 septembrie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 septembrie 2000.  +  Articolul 35 (1) Biroul electoral de circumscripţie examinează respectarea condiţiilor legale pentru ca o persoana sa poată candida si înregistrează candidaturile care îndeplinesc aceste condiţii. (2) Doua exemplare ale propunerii de candidatura se pastreaza la biroul electoral de circumscripţie, un altul se înregistrează la tribunalul in a carui raza teritoriala este circumscripţia electorala, iar al patrulea, certificat de birou, se restituie depunătorului.  +  Articolul 36 (1) Pina la împlinirea a 20 de zile înainte de data alegerilor, cetăţenii, partidele si celelalte formaţiuni politice pot contesta candidaturile. (2) In acest scop, in termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturii, unul din exemplarele propunerii de candidatura se afiseaza de biroul electoral de circumscripţie, la sediul sau. (3) Contestaţiile privind înregistrarea sau respingerea candidaturilor se solutioneaza de tribunalul in a carui raza teritoriala este circumscripţia electorala, in cel mult 2 zile de la primirea contestaţiei. Hotarirea nu se comunica. (4) Impotriva hotaririi date in contestaţie se poate face recurs, in termen de 24 de ore de la pronunţare, la instanta ierarhic superioara. Recursul se solutioneaza in termen de 2 zile de la înregistrare. (5) Contestaţiile vor cuprinde prenumele si numele, adresa si calitatea contestatorului, prenumele si numele candidatului, expunerea temeiurilor contestaţiei, data si semnatura contestatorului si indicarea, daca este cazul, a persoanei desemnate sa-l reprezinte. (6) Contestaţia si cererea de recurs se depun la instanta competenta, sub sancţiunea nulităţii. (7) Dupa expirarea termenelor prevăzute la alin. (1), (3) si (4), birourile electorale de circumscripţie constata, pe baza de proces-verbal, raminerea definitiva a candidaturilor, afiseaza, la sediul lor, candidaturile definitive si dispun imprimarea buletinelor de vot.  +  Capitolul 6 Buletinele de vot  +  Articolul 37Buletinele de vot se vor tipari si ştampilele necesare votării se vor realiza cu respectarea modelelor prevăzute in anexa nr. 3.  +  Articolul 38 (1) Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripţie, tinind seama de numărul listelor de candidaţi si al candidaţilor independenţi si de spaţiul necesar pentru imprimarea lor. (2) Hirtia pentru buletinului de vot va fi de culoare alba si suficient de groasa pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat si votul dat. (3) Pe paginile buletinului de vot se vor imprima patrulatere, in numar suficient pentru a cuprinde toate candidaturile, in afara de ultima pagina, care va ramine alba, pentru stampila de control; paginile se numerotează. (4) Buletinele de vot se capseaza. (5) Patrulaterele se vor imprima paralel intre ele, cite doua coloane pe aceeaşi pagina. (6) In unghiul din partea stinga de sus a patrulaterului se va imprima denumirea partidului, formaţiunii politice sau alianţei acestora care participa la alegeri ori, dupa caz, menţiunea "Candidat independent", iar in unghiul din partea dreapta de sus, semnul electoral. (7) In patrulaterele fiecărui buletin de vot se vor imprima listele de candidaţi in ordinea rezultata din tragerea la sorti, efectuata de catre biroul electoral de circumscripţie; candidaţii se identifica pe lista prin prenume si nume si, dupa caz, prin apartenenta politica. (8) Pentru fiecare candidat independent se imprima un patrulater distinct, in partea finala a buletinului, in ordinea înregistrării propunerilor.--------------Art. 38 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000 prin înlocuirea sintagmei "coalitie politica" sau "coalitie electorala" cu "alianta politica".  +  Articolul 39 (1) Semnele electorale se stabilesc de catre fiecare partid, formaţiune politica ori alianta a acestora sau candidat independent si se comunica Biroului Electoral Central in 3 zile de la constituirea acestuia.(1^1) Semnele electorale comunicate Biroului Electoral Central trebuie sa se deosebeasca clar de cele anterior înregistrate, fiind interzisa utilizarea aceloraşi simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrica in care sunt încadrate. Partidele si alianţele politice pot întrebuinţa, ca semn electoral, semnul permanent cu care s-au înscris la Tribunalul Bucureşti.(1^2) Semnele electorale nu pot reproduce sau combina simbolurile naţionale ale statului roman, ale altor state, ale organismelor internaţionale ori ale cultelor religioase. Fac excepţie partidele politice care sunt membre ale unor organizaţii politice internaţionale, acestea putând utiliza semnul organizaţiei respective ca atare sau intr-o combinaţie specifica. (2) Semnele electorale folosite la alegerile anterioare nu pot fi utilizate de de alte partide, formaţiuni politice, alianţe ale acestora sau de candidaţi independenţi decit cu consimtamintul celor cărora le-au aparţinut, respectiv al partidelor care au alcătuit alianta initiala. (3) In cazul in care acelaşi semn electoral este solicitat de mai multe partide, formaţiuni politice ori alianţe ale acestora sau de candidaţi independenţi, atribuirea se va face in beneficiul partidului, formaţiunii politice, alianţei acestora sau candidatului independent care a înregistrat primul respectivul semn, iar in caz de concomitenta a înregistrării ori de imposibilitate de stabilire a priorităţii, prin tragere la sorti, de preşedintele Biroului Electoral Central, in termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).(3^1) Contestaţiile privind înregistrarea semnelor electorale se depun in termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) si se solutioneaza de catre Tribunalul Bucureşti in cel mult doua zile de la primirea contestaţiilor. Hotărârea nu se comunica partilor. Prevederile art. 36 alin. (4)-(6) se aplica in mod corespunzător. Hotărârea definitiva si irevocabila se comunica de indata Biroului Electoral Central. (4) Semnele electorale nu pot fi contrare ordinii de drept. (5) Biroul Electoral Central va asigura aducerea la cunostinta publica a semnelor electorale a doua zi dupa expirarea termenului prevăzut la alin. (1) sau, dupa caz, dupa rămânerea definitiva si irevocabila a hotărârii judecătoreşti.--------------Art. 39 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000 prin înlocuirea sintagmei "coalitie politica" sau "coalitie electorala" cu "alianta politica".Alin. (1^1) si (1^2) ale art. 39 au fost introduse de LEGEA nr. 286 din 27 iunie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003.Alin. (3^1) al art. 39 a fost introdus de LEGEA nr. 286 din 27 iunie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003.Alin. (5) al art. 39 a fost modificat de LEGEA nr. 286 din 27 iunie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003.  +  Articolul 40Alianta de partide, care a participat la alegerile anterioare sub o denumire, o poate păstra numai daca nu si-a schimbat componenta initiala. De asemenea, denumirea respectiva nu poate fi utilizata de o alta alianta.--------------Art. 40 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000 prin înlocuirea sintagmei "coalitie politica" sau "coalitie electorala" cu "alianta politica".  +  Articolul 41 (1) Pentru intreaga circumscripţie electorala, buletinele de vot se vor imprima cu litere de aceeaşi mărime si aceleaşi caractere si cu aceeaşi cerneala, in atitea exemplare citi alegători sint in circumscripţie, cu un supliment de 10%. (2) Imprimarea buletinelor de vot se asigura de birourile electorale de circumscripţie, prin intermediul prefecţilor. Prefecţii răspund ca toate buletinele de vot necesare sa fie imprimate cu cel putin 3 zile înainte de data alegerilor.--------------Alin. (2) al art. 41 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 140 din 14 septembrie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 septembrie 2000.  +  Articolul 42 (1) Buletinele de vot se predau preşedintelui biroului electoral de circumscripţie, care le va distribui preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare cu cel putin o zi înainte de data alegerilor. In municipiul Bucureşti preşedintele biroului electoral de circumscripţie distribuie, cu cel putin doua zile înainte de data alegerilor, buletinele de vot preşedinţilor oficiilor electorale, care le vor preda preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare cu cel putin o zi înainte de data alegerilor. Predarea si distribuirea buletinelor se fac in pachete sigilate de cate 100 de bucăţi, pe baza de proces-verbal. (2) Cate doua exemplare din buletinele de vot, vizate si anulate de preşedintele biroului electoral de circumscripţie, se vor afisa in preziua alegerilor la sediul judecătoriilor, precum si la sediul fiecărei secţii de votare.--------------Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.Art. 42 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 140 din 14 septembrie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 septembrie 2000.  +  Articolul 43La cererea partidelor, formaţiunilor politice, alianţelor acestora sau a candidaţilor independenţi care participa la alegeri, biroul electoral de circumscripţie va elibera, pentru fiecare, cite 2 buletine de vot, vizate si anulate.--------------Art. 43 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000 prin înlocuirea sintagmei "coalitie politica" sau "coalitie electorala" cu "alianta politica".  +  Capitolul 7 Campania electorala  +  Articolul 44 (1) Campania electorala începe la data aducerii la cunostinta publica a datei alegerilor si se încheie cu 2 zile înainte de ziua votării. (2) In campania electorala, candidaţii, partidele, formaţiunile politice, toate organizaţiile sociale si cetăţenii au dreptul sa-si exprime opiniile in mod liber si fara nici o discriminare, prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, radioului, presei si a celorlalte mijloace de informare in masa. (3) Mijloacele folosite in campania electorala nu pot contraveni ordinii de drept. (4) Este interzis orice procedeu de publicitate comerciala prin presa sau mijloace de comunicare audiovizuala in scop de propaganda electorala. (5) Este interzisa organizarea acţiunilor de campanie electorala in unitatile militare.  +  Articolul 45Abrogat.--------------Art. 45 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000 prin înlocuirea sintagmei "coalitie politica" sau "coalitie electorala" cu "alianta politica".Art. 45 a fost abrogat de LEGEA nr. 43 din 21 ianuarie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 30 ianuarie 2003.  +  Articolul 46 (1) Accesul la serviciile publice de radio si de televiziune, in cadrul campaniei electorale, este garantat, in condiţiile prezentului articol. (2) Partidele, formaţiunile politice si candidaţii independenţi reprezentate in Parlament au acces la serviciile publice de radio si televiziune, subvenţionat de la bugetul de stat. Restul partidelor, al formaţiunilor politice si al candidaţilor independenţi vor avea acces la serviciile respective pe baza de contracte încheiate intre instituţiile corespunzătoare ale Radioteleviziunii Române si mandatarii financiari care ii reprezinta, practicindu-se tarife unice pe unitate de timp de emisie. (3) Partidele si formaţiunile politice care participa la alegeri sint obligate sa solicite, in 48 de ore de la data stabilirii zilei votării, conducerii serviciilor publice de radio si televiziune, acordarea timpilor de antena. Solicitările peste acest termen nu se iau in considerare. (4) Orarul pentru campania electorala si repartizarea timpilor de antena se stabilesc de o comisie parlamentara speciala, impreuna cu reprezentanţi ai serviciilor publice de radio si televiziune, in cel mult 5 zile de la deschiderea campaniei electorale. La repartizare se va avea in vedere ca timpii de antena pentru partidele si formaţiunile politice reprezentate in Parlament, in condiţiile alin. (2), sa fie de 2 ori mai mare decit pentru celelalte partide si formaţiuni politice si sa corespunda ponderii parlamentare. (5) Dupa încheierea perioadei de depunere a candidaturilor se vor face, potrivit alin. (4), un nou orar si o noua repartizare a timpilor de antena, proportionala cu numărul listelor de candidaţi depuse in intreaga tara. Partidele, formaţiunile politice sau alianţele acestora, care nu au depus liste de candidaţi in cel putin 10 circumscripţii electorale, pierd dreptul la timpi de antena la posturile centrale de radio si televiziune. Dovada depunerii candidaturilor se va face cu certificat eliberat de biroul electoral de circumscripţie. (6) Candidaţii independenţi isi pot exercita dreptul la timpi de antena o singura data, intre 5 minute si o ora, in mod egal, in funcţie de orarul stabilit si de numărul lor. (7) Nu se includ in dreptul la timpi de antena interviurile, reportajele si alte asemenea servicii audiovizuale de interes general pentru informarea cetăţenilor.----------------Art. 46 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000 prin înlocuirea sintagmei "coalitie politica" sau "coalitie electorala" cu "alianta politica".  +  Articolul 47 (1) Primarii sint obligaţi ca, in termen de 5 zile de la începerea campaniei electorale, sa stabilească locuri speciale pentru afişaj electoral, tinind seama de numărul partidelor, formaţiunilor politice si alianţelor acestora care declara ca vor depune liste de candidaţi si al persoanelor care declara ca vor candida la alegeri ca independenţi. (2) Primarii vor asigura ca locurile speciale de afişaj sa fie situate in piete, pe străzi si in alte locuri publice frecventate de cetăţeni, fara stinjenirea circulaţiei pe drumurile publice si a celorlalte activităţi din localităţile respective. In prealabil, primarii sint obligaţi sa asigure înlăturarea oricăror afişe, înscrisuri si însemne ramase de la campaniile electorale precedente. (3) Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisa numai pentru partidele, formaţiunile politice sau alianţelor acestora ce participa la alegeri si pentru candidaţii independenţi. (4) Este interzisa utilizarea de catre un partid, formaţiune politica, alianta a acestora ori candidat independent a locurilor speciale de afişaj electoral astfel incit sa împiedice folosirea acestora de catre un alt partid, formaţiune politica, alianta a acestora ori candidat independent. (5) In alte locuri decit cele stabilite potrivit alin. (1), afişajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor sau, dupa caz, al deţinătorilor. (6) Pe un panou electoral fiecare partid, formaţiune politica, alianta a acestora ori candidat independent poate aplica un singur afis electoral. (7) Un afis electoral nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latura si 300 mm cealaltă latura, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorala, 400 mm o latura si 250 mm cealaltă latura. (8) Sint interzise afişele electorale care combina culorile astfel incit sa evoce drapelul României sau al altui stat. (9) Politia este obligata sa asigure integritatea panourilor si a afişelor electorale.--------------Art. 47 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000 prin înlocuirea sintagmei "coalitie politica" sau "coalitie electorala" cu "alianta politica".  +  Articolul 48 (1) Birourile electorale de circumscripţie vegheaza la corecta desfăşurare a campaniei electorale in circumscripţia in care functioneaza, solutionind plingerile ce le sint adresate cu privire la împiedicarea unui partid, formaţiune politica, alianta a acestora ori candidat independent de a-si desfasura campania electorala in condiţiile prevăzute de lege si cu respectarea deontologiei electorale. (2) Daca biroul electoral de circumscripţie considera, cu ocazia soluţionării plingerii, ca este necesara luarea unor masuri administrative sau aplicarea unor sancţiuni contravenţionale ori penale, sesizează autorităţile competente. (3) Impotriva soluţiei date de biroul electoral de circumscripţie se poate face contestaţie la Biroul Electoral Central; soluţia data asupra contestaţiei este definitiva. (4) Soluţionarea plingerilor si a contestaţiilor se face in termen de 3 zile de la înregistrarea lor, iar hotaririle date se publica in presa si se afiseaza, in mod vizibil, la sediul biroului electoral care le-a emis.--------------Art. 48 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000 prin înlocuirea sintagmei "coalitie politica" sau "coalitie electorala" cu "alianta politica".  +  Capitolul 8 Desfăşurarea votării  +  Articolul 49 (1) Fiecare secţie de votare trebuie sa posede un numar suficient de cabine, urne si stampile de votare proporţional cu numărul alegătorilor de pe listele comunicate de primari. (2) Cabinele si urnele trebuie aşezate in aceeaşi încăpere in care se afla biroul preşedintelui. Cabinele, urnele, ştampilele si celelalte materiale necesare biroului electoral al secţiei de votare se vor asigura de catre primarii comunelor, oraşelor, municipiilor si ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, impreuna cu prefecţii. (3) Ştampilele si celelalte materiale necesare birourilor electorale ale secţiilor de votare se predau pe baza de proces-verbal de catre primari, impreuna cu preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie sau, dupa caz, ai oficiilor electorale, preşedinţilor secţiilor de votare cu cel putin o zi înainte de data alegerilor. Dupa preluarea buletinelor de vot si a stampilelor preşedintele secţiei de votare asigura păstrarea acestora in deplina siguranta. (4) Formularele si celelalte imprimate necesare votării se predau biroului electoral al secţiei de votare pe baza de borderou de predare-primire, cuprinzind felul si numărul de exemplare din fiecare imprimat. (5) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare trebuie sa fie prezent la sediul secţiei de votare in ajunul zilei alegerilor, la ora 18,00, fiind obligat sa ia, de indata, masurile necesare pentru a asigura ordinea si corectitudinea operaţiunilor de votare. (6) Preşedintele va dispune fixarea posturilor de paza in jurul localului de vot.-------------Alin. (3) al art. 49 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000, modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 140 din 14 septembrie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 septembrie 2000.  +  Articolul 50 (1) In ziua alegerilor, la ora 6,00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, in prezenta celorlalţi membri, verifica urnele, existenta listelor electorale, a buletinelor de vot si a stampilelor, dupa care închide si sigileaza urnele, aplicând stampila de control a secţiei de votare. (2) Preşedintele este obligat sa asigure aplicarea stampilei de control si pe buletinele de vot.-------------Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.  +  Articolul 51 (1) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat sa ia masurile necesare pentru ca alegerile sa decurga in bune condiţii. (2) Puterile lui, in aceasta privinta, se întind si in afara localului de votare, in curtea acestuia, in intrările in curte, in jurul localului de vot, precum si pe străzi si piete publice pina la o distanta de 500 m. (3) In afara de membrii biroului electoral al secţiei de votare, de candidaţi si de delegaţii acreditaţi, nici o alta persoana nu poate staţiona in locurile publice din zona de votare sau in localul de vot mai mult decit timpul necesar pentru votare. (4) Acreditarea delegaţilor pentru presa, cinematografia, posturile de radio si de televiziune române se face de catre Biroul Electoral Central, iar pentru presa, cinematografia, posturile de radio si de televiziune străine, precum si pentru reprezentanţii unor organizaţii internaţionale, de catre Biroul Electoral Central, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. Încălcarea condiţiilor de acreditare atrage de drept încetarea acreditării. (5) Delegaţii acreditaţi pot asista la operaţiunile electorale numai daca prezinta actul de acreditare. Ei nu pot interveni in nici un mod in organizarea si desfăşurarea alegerilor, avind numai dreptul de a sesiza preşedintele biroului electoral in cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propaganda pentru sau impotriva unui partid, formaţiune politica, alianta a acestora ori candidat sau încercarea de a influenta operaţiunea alegătorului, ca si încălcarea in orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de catre biroul electoral care a constatat abaterea, iar in ziua votării, îndepărtarea imediata a persoanei respective din secţia de votare. (6) Pentru menţinerea ordinii, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va avea la dispoziţie mijloacele de ordine necesare, asigurate de prefecţi, impreuna cu Ministerul Administraţiei si Internelor. (7) Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale si persoanelor acreditate sa poarte ecusoane, insigne sau alte însemne de propaganda electorala.------------Alin. (4) al art. 51 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.Art. 51 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000 prin înlocuirea sintagmei "coalitie politica" sau "coalitie electorala" cu "alianta politica".Alin. (6) al art. 51 a fost modificat prin înlocuirea termenului "Ministerul de Interne" cu "Ministerul Administraţiei si Internelor" de ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 52Votarea începe la ora 7,00 si se termina la ora 21,00.------------Art. 52 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.  +  Articolul 53 (1) Alegătorii pot vota la secţia de votare unde isi au domiciliul sau la secţiile de votare organizate potrivit art. 19 si 20. Alegătorii care voteaza la secţiile organizate potrivit art. 19 si 20 se înscriu in liste electorale speciale. (2) Alegătorii care, in ziua votării, se afla intr-o alta localitate decit aceea in care sint înscrişi in listele electorale, pot sa-si exercite dreptul de vot pe baza cartii de alegător la orice secţie de votare, urmind a fi înscrişi intr-o lista electorala speciala de catre biroul electoral al secţiei de votare.(2^1) In listele speciale vor fi trecuţi si alegătorii care se prezinta la vot si fac dovada cu actul de identitate ca domiciliază in zona arondata secţiei de votare respective, insa au fost omisi din lista electorala permanenta. (3) Prevederile alin. (2) se aplica si cetăţenilor români cu domiciliul in străinătate care, in ziua votării, se afla in tara, pe baza paşaportului.------------Alin. (2^1) al art. 53 a fost introdus de ORDONANTA DE URGENTA nr. 212 din 21 noiembrie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000.  +  Articolul 54 (1) Accesul alegătorilor in sala de vot are loc in serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare va prezenta cartea de alegător si actul de identitate biroului electoral al secţiei de votare care, dupa verificarea înscrierii in lista electorala sau, dupa caz, înscrierea in lista electorala speciala prevazuta la art. 53, ii va încredinţa buletinele de vot si stampila pentru votare, pe baza semnăturii in lista electorala. Daca un alegător se prezinta cu duplicatul cartii de alegător, biroul electoral al secţiei de votare va mentiona aceasta in lista electorala. (2) Alegătorii care ridica, potrivit art. 16 alin. (3), cartea de alegător de la secţia de votare vor semna de primire in procesul-verbal întocmit la predarea de catre primari a cărţilor de alegător neridicate. (3) Daca alegătorul, din motive constatate de catre preşedintele biroului secţiei de votare, nu poate semna in lista electorala, se va face menţiunea in lista, cu confirmarea, pe baza de semnatura, a unui membru al biroului electoral. (4) Alegătorii vor vota separat in cabine închise, aplicind stampila care poarta menţiunea "Votat" înăuntrul patrulaterului care cuprinde lista de candidaţi sau prenumele si numele candidatului independent pe care il voteaza. (5) Stampila cu menţiunea "Votat" trebuie astfel dimensionata incit sa fie mai mica decit patrulaterul. (6) Dupa ce au votat, alegătorii vor indoi buletinele, astfel ca pagina alba care poarta stampila de control sa ramina in afara, si le vor introduce in urna, avind grija sa nu se deschida. (7) Îndoirea gresita a buletinului nu atrage nulitatea acestuia. (8) In cazul in care buletinul se deschide din eroare, la cererea alegătorului se anuleaza si se va da numai o singura data un nou buletin, facindu-se menţiunea corespunzătoare in procesul-verbal al operaţiunilor de votare. (9) Stampila incredintata pentru votare se restituie preşedintelui, dupa care acesta o va aplica pe cartea de alegător in locul corespunzător numărului de scrutin, menţionând si data. (10) Preşedintele poate lua masuri ca staţionarea unui alegător in cabina de votare sa nu se prelungeasca nejustificat.--------------Alin. (2) si (9) ale art. 54 au fost modificate de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.  +  Articolul 55Preşedinţii, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum si persoanele însărcinate cu menţinerea ordinii, vor vota in secţia la care isi desfasoara activitatea, dupa înscrierea lor in lista electorala speciala prevazuta de art. 53.  +  Articolul 56 (1) Candidaţii si oricare alegător au dreptul sa conteste identitatea persoanei care se prezinta la vot. In acest caz, identitatea se stabileşte de preşedinte prin orice mijloace legale. (2) In cazul in care contestaţia este intemeiata, preşedintele va opri de la votare pe alegătorul contestat, va consemna faptul intr-un proces-verbal si va sesiza aceasta situaţie autorităţilor poliţieneşti.  +  Articolul 57 (1) Preşedintele biroului electoral al secţiei poate suspenda votarea pentru motive temeinice. (2) Suspendarea nu poate depăşi o ora si va fi anuntata prin afişare la usa localului de vot cu cel putin o ora înainte. Durata totala a suspendărilor nu poate depăşi 2 ore. (3) In timpul suspendării, urnele de votare, ştampilele, buletinele de vot si celelalte documente si materiale ale biroului electoral vor ramine sub paza permanenta, iar membrii biroului nu vor putea părăsi sala de votare toti in acelaşi timp. (4) Persoanele care, in baza art. 51 alin. (3), asista la votare nu pot fi obligate sa paraseasca sala de votare in acest timp.  +  Articolul 58 (1) Prezenta oricărei persoane in cabinele de vot, in afara celei care voteaza, este interzisa. (2) Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate sa voteze singur, are dreptul sa cheme in cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rindul observatorilor sau membrilor biroului electoral al secţiei de votare.  +  Articolul 59Pentru alegătorii netransportabili din cauza de boala sau invaliditate, la solicitarea celor aflaţi in aceasta situaţie sau a organelor de conducere ale instituţiilor sanitare sau de ocrotiri sociale in care cei netransportabili se afla internaţi, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare desemnează, din cadrul biroului, un numar de membri care se deplasează cu o urna speciala si cu materialul necesar votării, la locul unde se afla alegătorul, pentru a se efectua votarea.  +  Articolul 60La ora 21,00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declara votarea incheiata si dispune închiderea secţiei de votare.---------------Art. 60 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.  +  Capitolul 9 Stabilirea rezultatelor obţinute in alegeri  +  Secţiunea 1 Constatarea rezultatelor votării la secţiile de votare  +  Articolul 61 (1) Dupa încheierea votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va proceda, in prezenta membrilor biroului si, dupa caz, a candidaţilor si a persoanelor acreditate sa asiste la votare, la inventarierea si sigilarea stampilelor cu menţiunea "Votat", precum si la numărarea si anularea buletinelor de vot ramase neîntrebuinţate, la verificarea sigiliilor de pe urnele de votare, iar dupa încheierea acestor operaţiuni, la deschiderea urnelor. (2) Preşedintele, la deschiderea fiecărui buletin, va citi cu voce tare lista de candidaţi care a fost votata sau, dupa caz, prenumele si numele candidatului independent votat si va arata buletinul de vot celor prezenţi. Buletinele de vot deschise se vor aseza pe partide, formaţiuni politice si alianţe ale acestora, precum si pe candidaţi independenţi si se vor numara si lega separat. (3) Sint nule buletinele de vot care nu au aplicata pe ele stampila de control a secţiei de votare, buletinele de alt model decit cel legal aprobat, buletinele care nu au stampila "Votat" sau la care stampila este aplicata pe mai multe patrulatere. Votul este valabil si in cazul in care, desi stampila aplicata a depăşit limitele patrulaterului, opţiunea alegătorului este evidenta. (4) Buletinele de vot nule nu intra in calculul voturilor valabil exprimate. (5) Rezultatul votării pentru Camera Deputaţilor si pentru Senat se va consemna in doua tabele separate. Tabelele se întocmesc de cite un membru al biroului electoral al secţiei de votare, desemnat de preşedinte. Daca la consemnarea rezultatelor sint prezenţi si candidaţi, aceştia au dreptul sa întocmească si ei un tabel pentru fiecare din Camerele Parlamentului. (6) In tabelele prevăzute la alin. (5) se vor înscrie voturile nule, listele de candidaţi sau prenumele si numele candidaţilor independenţi si voturile valabil exprimate pentru fiecare.---------------Art. 61 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000 prin înlocuirea sintagmei "coalitie politica" sau "coalitie electorala" cu "alianta politica".  +  Articolul 62 (1) Dupa deschiderea urnelor si numărarea voturilor preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va încheia, separat pentru Camera Deputaţilor si Senat, cate un proces-verbal, in 3 exemplare, care va cuprinde: a) numărul alegătorilor, potrivit listelor electorale permanente; b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne; defalcarea acestui numar in funcţie de alegătorii de pe lista electorala permanenta si de pe aceea speciala; c) numărul total al voturilor valabil exprimate; d) numărul voturilor nule; e) numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare lista de candidaţi sau de fiecare candidat independent; f) expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor si contestaţiilor si a modului lor de soluţionare, precum si a contestaţiilor înaintate spre soluţionare biroului electoral de circumscripţie; g) starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării; h) numărul buletinelor de vot primite; i) numărul buletinelor de vot ramase neîntrebuinţate si anulate. (2) Procesele-verbale se semneaza de preşedinte si de membrii biroului si vor avea aplicata stampila de control. Semnăturile se pun in dreptul prenumelui, numelui si, dupa caz, al apartenenţei politice a fiecărui membru. Un exemplar din procesul-verbal se afiseaza, la loc vizibil, la sediul biroului electoral al secţiei de votare. (3) Membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare care au semnat procesul-verbal li se elibereaza, la cerere, o copie certificata de catre toti cei care au semnat originalul; cererea trebuie formulata înainte de întocmirea procesului-verbal. (4) Lipsa semnăturii unor membri ai biroului nu influenteaza asupra valabilităţii procesului-verbal. Preşedintele va mentiona motivele care au împiedicat semnarea.--------------Alin. (1) si (2) ale art. 62 au fost modificate de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000.  +  Articolul 63 (1) In tot timpul operaţiunilor de votare sau de deschidere a urnelor se pot face intimpinari ori contestaţii cu privire la aceste operaţiuni de catre candidaţi, membrii biroului electoral, precum si, pina la încheierea votării, de catre alegători. (2) Contestaţiile se formulează in scris si se prezinta preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, care va elibera dovada de primire. (3) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va hotărî, de indata, asupra contestaţiilor a căror rezolvare nu suferă intirziere.  +  Articolul 64 (1) Pentru Camera Deputaţilor si pentru Senat se întocmeşte cate un dosar care va cuprinde procesele-verbale si contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale secţiei, precum si buletinele nule si cele contestate. Dosarele sigilate si ştampilele se vor înainta biroului electoral de circumscripţie sau oficiului electoral, dupa caz, de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare si de membrii biroului, cu paza militara, in termen de cel mult 24 de ore de la declararea închiderii secţiei de votare. In termen de 24 de ore de la primire oficiile electorale inainteaza dosarele sigilate si ştampilele biroului electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti. (2) In termen de 24 de ore de la primirea dosarului, biroul electoral de circumscripţie va trimite unul din exemplarele procesului-verbal la tribunalul in a carui raza teritoriala se afla circumscripţia electorala; partidele si formaţiunile politice, precum si candidaţii independenţi vor putea obţine copii legalizate de pe acest exemplar.--------------Alin. (1) al art. 64 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.  +  Articolul 64^1Oficiul electoral, dupa primirea proceselor-verbale cuprinzând rezultatul numărării voturilor, va încheia, conform art. 62 alin. (1) lit. a)-f), h) si i), alin. (2), (3) si (4), separat pentru Camera Deputaţilor si pentru Senat, cate un proces-verbal cuprinzând totalul voturilor valabil exprimate pentru fiecare partid sau alianta politica, pe care il va înainta in termen de 24 de ore biroului electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti.--------------Art. 64^1 a fost introdus de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000, modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 140 din 14 septembrie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 septembrie 2000.  +  Secţiunea a 2-a Stabilirea rezultatelor votării la circumscripţiile electorale  +  Articolul 65 (1) Dupa primirea proceselor-verbale cu rezultatul numărării voturilor biroul electoral de circumscripţie va încheia, separat pentru Camera Deputaţilor si Senat, cate un proces-verbal cuprinzând voturile valabil exprimate pentru fiecare partid, formaţiune politica sau alianta a acestora, pe care il va înainta in termen de 24 de ore la Biroul Electoral Central. (2) Dupa primirea proceselor-verbale încheiate de catre birourile electorale ale circumscripţiilor potrivit alin. (1), Biroul Electoral Central va stabili partidele, formaţiunile politice sau alianţele acestora care îndeplinesc pragul electoral, separat pentru Camera Deputaţilor si Senat. Pragul electoral reprezinta numărul minim necesar de voturi valabil exprimate pentru reprezentarea parlamentara, exprimat in procente, dupa cum urmeaza: a) 5% din voturile valabil exprimate pe intreaga tara, pentru partidele politice sau formaţiunile politice; b) in cazul alianţelor politice, la pragul de 5% prevăzut la lit. a) se adauga, pentru al doilea partid membru al alianţei politice, 3% din voturile valabil exprimate pe intreaga tara, si, pentru fiecare membru al alianţei politice, începând cu al treilea partid, cate un singur procent (1%) din voturile valabil exprimate pe intreaga tara, dar nu mai mult de 10% . (3) Dupa primirea de la Biroul Electoral Central a constatării cu privire la partidele, formaţiunile politice sau alianţele acestora care întrunesc si care nu întrunesc pragul electoral, biroul electoral de circumscripţie va proceda la atribuirea, potrivit art. 66, a mandatelor de deputat, respectiv de senator. (4) La lucrările efectuate de biroul electoral de circumscripţie au dreptul sa asiste candidaţii si persoanele acreditate.-------------Art. 65 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000.  +  Articolul 66 (1) Atribuirea de mandate pentru candidaţii de pe liste se face avându-se in vedere numai partidele, formaţiunile politice sau alianţele acestora care au întrunit pragul electoral prevăzut la art. 65 alin. (2), in mod distinct pentru Camera Deputaţilor si pentru Senat. (2) Operaţiunea de atribuire a mandatelor se face dupa comunicarea Biroului Electoral Central cu privire la partidele, formaţiunile politice si alianţele acestora care au întrunit pragul electoral prevăzut la art. 65 alin. (2), in mod distinct pentru Camera Deputaţilor si pentru Senat. (3) Repartizarea si atribuirea mandatelor de deputat si de senator se fac in doua etape: la nivelul fiecărei circumscripţii electorale si la nivel de tara. (4) La nivelul circumscripţiei electorale, biroul electoral stabileşte, separat pentru Camera Deputaţilor si pentru Senat, coeficientul electoral al circumscripţiei, prin împărţirea numărului total de voturi valabil exprimate pentru toate listele de candidaţi ale partidelor, formaţiunilor politice si alianţelor acestora ce întrunesc condiţia prevazuta la alin. (1) si pentru candidaţii independenţi la numărul de deputaţi, respectiv de senatori, ce urmeaza sa fie aleşi in acea circumscripţie; fiecărei liste i se vor repartiza atitea mandate de cite ori coeficientul electoral al circumscripţiei electorale se include in voturile valabil exprimate pentru acea lista; atribuirea mandatelor se face de biroul electoral de circumscripţie in ordinea înscrierii candidaţilor pe lista; pentru candidaţii independenţi se atribuie fiecăruia cite un mandat, daca a obţinut un numar de voturi valabil exprimate cel putin egal cu coeficientul electoral pentru deputaţi sau pentru senatori, dupa caz. Voturile ramase, adică cele neutilizate sau inferioare coeficientului electoral, obţinute de listele de candidaţi ale partidelor, formaţiunilor politice si alianţelor acestora ce întrunesc condiţia prevazuta la alin. (1), ca si mandatele ce nu au putut fi atribuite de biroul electoral de circumscripţie se comunica de acesta Biroului Electoral Central, pentru a fi repartizate centralizat. (5) Biroul Electoral Central însumează, pe intreaga tara, separat pentru Camera Deputaţilor si pentru Senat, voturile neutilizate sau cele inferioare coeficientului electoral de circumscripţie din toate circumscripţiile electorale, pentru fiecare partid, formaţiune politica sau alianta a acestora ce întruneşte condiţia prevazuta la alin. (1); numărul voturilor astfel obţinute de fiecare partid, formaţiune politica sau alianta a acestora se împarte la 1, 2, 3, 4 etc., facindu-se atitea operaţii de împărţire cite mandate nu au putut fi atribuite la nivelul circumscripţiilor electorale; citurile rezultate din împărţire, indiferent de lista din care provin, se clasifica in ordine descrescătoare, pina la concurenta numărului de mandate neatribuite; cel mai mic din aceste cituri constituie coeficientul electoral pe tara, pentru deputaţi si, separat, pentru senatori; fiecărui partid, formaţiune politica sau alianta a acestora i se vor repartiza atitea mandate de deputaţi sau, dupa caz, de senatori de cite ori coeficientul electoral pe tara se cuprinde in numărul total al voturilor valabil exprimate pentru partidul, formaţiunea politica sau alianta respectiva, rezultat din însumarea pe tara a voturilor neutilizate si a celor inferioare coeficientului electoral de circumscripţie. (6) Desfăşurarea mandatelor repartizate pe circumscripţii electorale se face de Biroul Electoral Central, dupa cum urmeaza: a) pentru fiecare partid, formaţiune politica sau alianta a acestora, cărora le-au revenit mandate potrivit alin. (5), se împarte numărul voturilor neutilizate sau al celor inferioare coeficientului electoral de circumscripţie, din fiecare circumscripţie electorala, la numărul total al voturilor valabil exprimate pentru acel partid, formaţiune politica sau alianta avut in vedere la repartizarea mandatelor pe tara.Rezultatul astfel obţinut pentru fiecare circumscripţie se înmulţeşte cu numărul de mandate cuvenite partidului, formaţiunii politice sau alianţei acestora. Datele obţinute se ordonează descrescător la nivelul tarii si separat descrescător in cadrul fiecărei circumscripţii.Pentru fiecare circumscripţie se iau in calcul primele partide, formaţiuni politice sau alianţe ale acestora, in limita mandatelor ce au ramas de repartizat in circumscripţia respectiva. Ultimul numar din aceasta operaţiune reprezinta repartitorul acelei circumscripţii.In continuare, se procedează la repartizarea mandatelor pe circumscripţii in ordinea partidelor, formaţiunilor politice, alianţelor acestora, precum si a circumscripţiilor din lista ordonata pe tara, astfel: primul numar din lista ordonata pe tara se împarte la repartitorul circumscripţiei de la care provine, rezultind numărul de mandate ce-i revin in circumscripţia respectiva. In continuare, se procedează identic cu numerele următoare din lista ordonata pe tara.In situaţia in care s-a epuizat numărul de mandate cuvenite unui partid, unei formaţiuni politice sau unei alianţe ori dintr-o circumscripţie electorala, operaţiunea se continua fara acestea.Daca numărul din lista ordonata pe tara este mai mic decit repartitorul de circumscripţie, se acorda un mandat; b) in cazul in care nu este posibila acordarea mandatelor in ordinea ce rezulta din prevederile de la lit. a), Biroul Electoral Central va avea in vedere circumscripţia electorala in care partidul, formaţiunea politica sau alianta acestora are cel mai mare numar de candidaţi sau un candidat, cărora nu li s-au atribuit mandate, iar daca si astfel au ramas mandate neindividualizate pe circumscripţii, circumscripţia electorala in care partidul, formaţiunea politica sau alianta respectiva are cele mai multe voturi neutilizate ori cele mai multe voturi inferioare coeficientului electoral de circumscripţie; c) daca dupa aplicarea prevederilor de la lit. a) si b) au mai ramas mandate nedesfasurate pe circumscripţii, Biroul Electoral Central le va stabili pe baza acordului partidelor, formaţiunilor politice sau alianţelor acestora cărora li se cuvin aceste mandate potrivit alin. (5), iar in lipsa unui acord, prin tragere la sorti, in termen de 24 de ore de la încheierea operaţiunilor anterioare. (7) Mandatele desfăşurate pe listele de candidaţi, potrivit alin. (6), se atribuie candidaţilor de biroul electoral de circumscripţie, in ordinea înscrierii acestora pe lista. (8) Biroul electoral de circumscripţie elibereaza certificatul doveditor al alegerii deputaţilor si senatorilor cărora li s-au atribuit mandate, in termen de 24 de ore de la încheierea fiecărei operaţiuni de atribuire. (9) Candidaţii înscrişi in liste, care nu au fost aleşi, sint declaraţi supleanţi ai listelor respective. In caz de vacanta a mandatelor de deputaţi sau de senatori aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, in ordinea in care sint înscrişi in liste, daca pina la data validării, pentru ocuparea locurilor vacante, partidele sau formaţiunile politice pe listele cărora au candidat supleanţii confirma in scris ca aparţin acestora.--------------Alin. (1) si (2) ale art. 66 au fost modificate de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000.Art. 66 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000 prin înlocuirea sintagmei "coalitie politica" sau "coalitie electorala" cu "alianta politica".  +  Articolul 67 (1) Biroul electoral de circumscripţie încheie, separat, cite un proces-verbal pentru Camera Deputaţilor si Senat privind toate operaţiunile electorale, centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor. (2) Procesul-verbal trebuie sa cuprindă: a) numărul alegătorilor din circumscripţia electorala, potrivit listelor electorale permanente; b) numărul total al alegătorilor ce s-au prezentat la urne; defalcarea acestui numar in funcţie de alegătorii de pe listele permanente si de pe cele speciale; c) numărul total al voturilor valabil exprimate; d) numărul total al voturilor valabil exprimate pentru fiecare lista de candidaţi si pentru fiecare candidat independent; e) numărul voturilor nule; f) modul de atribuire a mandatelor, potrivit art. 66, prenumele si numele candidaţilor aleşi, precum si, dupa caz, partidul, formaţiunea politica sau alianta acestora ce i-a propus; g) mandatele ce nu au putut fi atribuite la nivelul circumscripţiei electorale, precum si voturile valabil exprimate ce urmeaza a fi însumate, potrivit art. 66, pe intreaga tara; h) expunerea, pe scurt, a intimpinarilor, contestaţiilor si hotaririlor luate de biroul electoral de circumscripţie. (3) Procesul-verbal, impreuna cu întâmpinările, contestaţiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare si de la oficiile electorale, dupa caz, formând un dosar, încheiat, sigilat si semnat de membrii biroului electoral, se inainteaza, cu paza militara, la Biroul Electoral Central in termen cel mult 48 de ore de la primirea comunicării Biroului Electoral Central referitoare la desfăşurarea, pe circumscripţii electorale, a mandatelor repartizate centralizat pe tara. (4) Buletinele de vot nule vor fi păstrate in deplina siguranta, ambalate, sigilate si etichetate, pe fiecare secţie de votare, la birourile electorale de circumscripţie, pana la validarea rezultatelor alegerilor.---------------Alin. (3) al art. 67 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.Alin. (4) al art. 67 a fost introdus de ORDONANTA DE URGENTA nr. 212 din 21 noiembrie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000.Art. 67 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000 prin înlocuirea sintagmei "coalitie politica" sau "coalitie electorala" cu "alianta politica".  +  Articolul 68 (1) Biroul Electoral Central rezolva intimpinarile si contestaţiile depuse, dupa care încheie separat cite un proces-verbal pentru Camera Deputaţilor si pentru Senat, cuprinzind, pe intreaga tara: a) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale permanente; b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne; c) numărul total al voturilor valabil exprimate; d) numărul total al voturilor nule; e) constatarea cu privire la modul de aplicare, de catre birourile electorale de circumscripţie, a prevederilor art. 66 alin. (4); f) repartizarea pe tara a mandatelor potrivit art. 66 alin. (5) si desfăşurarea acestora pe circumscripţii electorale potrivit alin. (6) al aceluiaşi articol; g) organizaţiile cetăţenilor apartinind minorităţilor naţionale care, desi au participat la alegeri, nu au obţinut nici un mandat de deputat sau de senator; totalitatea voturilor valabil exprimate pentru listele fiecăreia din aceste organizaţii si constatarea organizaţiilor cărora li se cuvine cite un mandat de deputat potrivit art. 4; prenumele si numele primului candidat de pe lista organizaţiei îndreptăţite la un mandat de deputat, care a întrunit cel mai mare numar de voturi; in cazul in care listele organizaţiei au obţinut un numar egal de voturi, desemnarea se face prin tragere la sorti; h) modul de soluţionare a contestaţiilor si intimpinarile primite. (2) Procesele-verbale se semneaza de catre preşedinte si ceilalţi membri ai biroului in prezenta cărora au fost întocmite si se inainteaza Camerei Deputaţilor si Senatului, in vederea validării alegerilor, impreuna cu dosarele întocmite de birourile electorale de circumscripţie. (3) Abrogat. (4) Programul utilizat de Biroul Electoral Central pentru repartizarea centralizata a mandatelor si desfăşurarea acestora pe circumscripţii electorale se aproba de Biroul Electoral Central si constituie anexa la procesul-verbal ce se inainteaza pentru validarea mandatelor.--------------Alin. (3) al art. 68 a fost abrogat de LEGEA Nr. 115 din 16 octombrie 1996 publicata in MONITORUL OFICIAL NR. 263 din 28 octombrie 1996.  +  Articolul 69Biroul Electoral Central publica rezultatele alegerilor in presa si in Monitorul Oficial al României, in termen util, pentru respectarea prevederilor art. 60 alin. (3) din Constituţie.  +  Capitolul 10 Alegerile parţiale  +  Articolul 70 (1) In cazul anulării alegerilor intr-o circumscripţie electorala, potrivit art. 25 alin. (1) lit. f), precum si in cazul in care mandatul de deputat sau de senator devenit vacant nu poate fi ocupat de supleant, se vor organiza alegeri parţiale. (2) Nu se vor organiza alegeri daca vacanta unui mandat de deputat sau de senator s-a ivit in ultimele 12 luni anterioare expirării mandatului Camerei Deputaţilor si Senatului, prevăzut de art. 60 alin. (1) din Constituţie.  +  Articolul 71 (1) Daca alegerile parţiale au loc ca urmare a anulării alegerilor dintr-o circumscripţie electorala, acestea se desfasoara pe baza aceloraşi candidaturi, birouri electorale, oficii electorale si la aceleaşi secţii de votare, in a 3-a duminica dupa anularea alegerilor iniţiale. (2) Candidaţii vinovaţi de frauda nu mai participa in noul scrutin. (3) Alegerile parţiale organizate in caz de vacanta a unui mandat de deputat sau de senator au loc in condiţiile aplicării corespunzătoare a prezentei legi, in cel mult 3 luni de la sesizarea Guvernului de catre preşedintele Camerei Deputaţilor sau, dupa caz, de catre preşedintele Senatului, cu privire la întrunirea condiţiilor prevăzute la art. 70. (4) In cazul in care alegerile parţiale prevăzute la alin. (3) se organizează intr-o singura circumscripţie electorala, nu se mai constituie Biroul Electoral Central, atribuţiile acestuia urmind a fi îndeplinite de biroul electoral de circumscripţie. (5) La alegerile parţiale participa numai alegătorii de pe listele electorale permanente ale localităţilor din cadrul circumscripţiei electorale unde se organizează alegerile.--------------Alin. (1) al art. 71 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.  +  Capitolul 11 Contravenţii si sancţiuni  +  Articolul 72Constituie contravenţii, in masura in care, potrivit legii, nu sint infracţiuni, următoarele fapte: a) înscrierea, cu buna-stiinta, a unui alegător in mai multe liste electorale ale localităţii de domiciliu, înscrierea in listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, semnarea listei de susţinători cu încălcarea dispoziţiilor referitoare la afişarea listelor de candidaţi si a candidaţilor independenţi sau la folosirea semnelor electorale; b) refuzul nejustificat de eliberare, la cererea scrisa a celui interesat, a cartii de alegător sau neîntocmirea cartii de alegător in termenele stabilite; c) neluarea, de catre organizatori, a masurilor necesare desfăşurării normale a adunărilor electorale, precum si distribuirea si consumarea de băuturi alcoolice in timpul acestor adunări; d) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau in orice mod a listelor electorale, a platformelor-program afişate sau a oricăror alte afişe ori anunţuri de propaganda electorala tipărite; e) afişarea mijloacelor de propaganda electorala in alte locuri decit cele permise sau cu încălcarea prevederilor prezentei legi; f) acceptarea de catre un cetăţean a înscrierii sale in mai multe liste de candidaţi; g) neaducerea la cunostinta publica, de catre membrii birourilor electorale de circumscripţie, a propunerilor de candidaturi; h) refuzul de a permite accesul in localul de vot al candidaţilor sau al persoanelor acreditate sa asiste la desfăşurarea operaţiunilor electorale; i) refuzul de a se conforma dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii in localul de vot si in împrejurimi; j) refuzul nejustificat de a înscrie pe alegător in lista speciala sau de a inmina buletinul de vot si stampila de votare alegătorului care a semnat in lista electorala, inminarea buletinului de vot unui alegător care nu prezinta cartea de alegător si actul de identitate ori care refuza sa semneze pentru primirea acestora in lista electorala in care este înscris; k) întocmirea, de birourile electorale ale secţiilor de votare, a proceselor-verbale cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi; l) continuarea propagandei electorale, inclusiv in presa, la posturile de radio sau de televiziune, dupa încheierea campaniei electorale, precum si sfătuirea, in ziua votării, a alegătorilor, in presa, la posturile de radio sau de televiziune, precum si la sediul secţiilor de votare sau in locurile prevăzute la art. 51 alin. (2), sa voteze sau sa nu voteze un anumit partid, o anumita formaţiune politica, alianta politica sau un candidat independent; m) abrogata; n) purtarea, pe durata votării, de catre membrii birourilor secţiilor de votare sau de catre persoanele acreditate, de ecusoane, insigne sau alte însemne de propaganda electorala; o) încălcarea, de catre membrii birourilor electorale, a obligaţiei de a participa la activitatea acestor birouri.---------------Art. 72 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000 prin înlocuirea sintagmei "coalitie politica" sau "coalitie electorala" cu "alianta politica".Litera l) a art. 72 a fost modificata de ORDONANTA DE URGENTA nr. 140 din 14 septembrie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 septembrie 2000.Litera m) a art. 72 a fost abrogata de LEGEA nr. 43 din 21 ianuarie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 30 ianuarie 2003.  +  Articolul 73Contravenţiile prevăzute la art. 72 lit. d), e), h), n) si o) se sanctioneaza cu amenda de la 300.000 lei la 700.000 lei, cele prevăzute la lit. f), g), k), l) si m), cu amenda de la 700.000 lei la 2.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. a), b), c), i) si j), cu închisoare contraventionala de la o luna la 6 luni sau cu amenda de la 2.000.000 lei la 8.000.000 lei.---------------Art. 73 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.  +  Articolul 74 (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 72 se face prin proces-verbal întocmit de catre: a) ofiţerii si subofiţerii de politie, pentru faptele prevăzute la lit. a), b), c), d), e), g), h), i), j), l) si m); b) primarii si împuterniciţii acestora, pentru faptele prevăzute la lit. d), e) si m); c) preşedintele biroului electoral de circumscripţie, pentru faptele prevăzute la lit. f), k), l), n) si o). (2) In cazul contravenţiilor prevăzute la art. 72 lit. d), e), f), g), h), k), l), m), n) si o) agentul constatator va stabili in procesul-verbal si amenda aplicata. (3) Contravenţiilor prevăzute la alineatul precedent le sint aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968*), cu exceptia art. 26. (4) Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor prevăzute la art. 72 lit. a), b), c), i), si j) se va înainta judecătoriei in a carei raza teritoriala a fost savirsita contravenţia, care va aplica sancţiunea, tinind seama de dispoziţiile Legii nr. 61/1991.--------------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 75 (1) Împiedicarea prin orice mijloace a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi. (2) In cazul in care, prin fapta prevazuta in alin. (1), s-a pricinuit o vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii care necesita pentru vindecare îngrijiri mai mult de 60 de zile sau care au produs vreuna din următoarele consecinţe: pierderea unui simt sau organ, încetarea functionarii acestora, o infirmitate permanenta fizica ori psihica, slutirea, avortul ori punerea in primejdie a vieţii persoanei, pedeapsa este închisoare de la 3 la 10 ani. (3) Tentativa la infracţiunea prevazuta la alin. (1) si (2) se pedepseşte.  +  Articolul 76 (1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului de membrii biroului electoral al secţiei de votare ori de alte persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. (2) Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 77 (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase in scopul determinării alegătorului sa voteze sau sa nu voteze pentru o anumita lista de candidaţi sau candidat independent, precum si primirea acestora de catre alegător, in acelaşi scop, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. (2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a fost savirsita de un observator intern, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani. (3) Pedeapsa prevazuta la alin. (1) se aplica si persoanei care voteaza fara a avea drept de vot ori alegătorului care voteaza a doua oara sau de mai multe ori in ziua alegerilor. Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 78 (1) Utilizarea unei carti de alegător nule sau a unei carti de alegător ori buletin de vot false, introducerea in urna a unui numar suplimentar de buletine decit cele la care are dreptul un alegător sau falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani. (2) Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 79 (1) Atacul prin orice mijloace asupra localului secţiei de votare, furtul urnei sau al documentelor electorale se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani, daca fapta nu constituie o infracţiune mai grava. (2) Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 80Deschiderea urnei înainte de ora stabilita pentru încheierea votării se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.  +  Articolul 80^1 (1) Introducerea in uz si folosirea unui program de calculator cu vicii aparente sau ascunse, care altereaza înregistrarea rezultatelor obţinute in secţiile de votare, totalizează cu erori sau duce la repartizarea mandatelor in afara prevederilor legii, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. (2) Cu aceeaşi pedeapsa se sanctioneaza introducerea de date, informaţii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informaţional naţional. (3) Tentativa infracţiunilor prevăzute la alin. (1) si (2) se pedepseşte.-------------Art. 80^1 a fost introdus de LEGEA nr. 286 din 27 iunie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003.  +  Articolul 81Pentru infracţiunile prevăzute la art. 75-80, acţiunea penala se pune in mişcare din oficiu.  +  Articolul 82Bunurile destinate, folosite sau rezultate din contravenţiile prevăzute la art. 72 sau din infracţiunile prevăzute la art. 75-80 se confisca.  +  Capitolul 12 Dispoziţii tranzitorii si finale  +  Articolul 83 (1) Cheltuielile pentru efectuarea operaţiunilor electorale se suporta de la bugetul de stat. (2) Sediul si dotarea Biroului Electoral Central se asigura de Guvern, ale birourilor electorale de circumscripţie, de catre prefecţi si de preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv de primarul general al municipiului Bucureşti, iar ale oficiilor electorale, precum si ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, de catre primar, impreuna cu prefecţii. (3) Orice acte făcute in exercitarea drepturilor electorale prevăzute in prezenta lege sint scutite de taxa de timbru.-------------Alin. (2) al art. 83 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000, modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 140 din 14 septembrie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 septembrie 2000.  +  Articolul 84 (1) Guvernul României va asigura, pentru sprijinirea activităţii birourilor electorale, statisticienii si personalul tehnic auxiliar necesar. (2) Pe perioada cit functioneaza birourile electorale, membrii acestora, statisticienii si personalul tehnic auxiliar, încadraţi cu contract de munca, se considera detaşaţi.  +  Articolul 85 (1) Judecarea de catre instanţe a intimpinarilor, contestaţiilor sau a oricăror alte cereri prevăzute de prezenta lege se face potrivit regulilor stabilite de lege pentru ordonanta presedintiala, cu participarea obligatorie a procurorului. (2) Impotriva hotaririlor definitive, pronunţate de instanţele judecătoreşti potrivit prezentei legi, nu exista cale de atac.  +  Articolul 86 (1) Termenele pe zile, prevăzute de prezenta lege, se calculează din ziua cind încep sa curgă, pina in ziua cind se împlinesc, chiar daca acestea nu sint zile lucrătoare. (2) Pe intreaga perioada a alegerilor, birourile electorale si instanţele judecătoreşti vor asigura permanenta activităţii necesare in vederea exercitării, de catre cetăţeni, a drepturilor electorale.  +  Articolul 87 (1) Persoanele condamnate prin hotarire judecatoreasca definitiva la pierderea drepturilor electorale nu participa la vot si nu vor fi avute in vedere la stabilirea numărului total al alegătorilor. (2) Pentru persoanele deţinute in baza unui mandat de arestare preventiva sau aflate in executarea unei sancţiuni contravenţionale privative de libertate se aplica, in mod corespunzător, dispoziţiile art. 59 privind urna speciala.  +  Articolul 88 (1) Prefecţii verifica corecta îndeplinire, de catre primari, a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei legi si, in cazul constatării unor fraude electorale, sesizează organele in drept. (2) De asemenea, in cazul in care prefecţii constata ca in listele electorale un alegător nu a fost înscris sau nu a fost radiat, potrivit legii, sau ca birourile electorale de circumscripţie, oficiile electorale ori birourile electorale ale secţiilor de votare nu s-au constituit legal, vor formula întâmpinări si contestaţii, ce se solutioneaza in conformitate cu prevederile prezentei legi.--------------Alin. (2) al art. 88 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.  +  Articolul 89 (1) Prin act de identitate, in sensul prezentei legi, se intelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, adeverinta care tine loc de buletin de identitate ori paşaportul diplomatic, de serviciu, consular sau simplu, iar in cazul militarilor in termen si al elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar. (2) Paşaportul simplu poate fi folosit pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetăţenii români aflaţi in străinătate sau de cetăţenii români domiciliaţi in străinătate. Cetăţenii români cu domiciliul in România care voteaza in străinătate in baza paşaportului simplu vor completa o declaraţie pe propria răspundere ca nu si-au exercitat sau nu isi vor exercita dreptul la vot in aceeaşi zi pe baza altui act de identitate, astfel cum este definit la alin. (1), sau pe baza cartii de alegător.--------------Art. 89 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000, modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 212 din 21 noiembrie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000.  +  Articolul 90Abrogat.--------------Art. 90 a fost abrogat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 140 din 14 septembrie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 septembrie 2000.  +  Articolul 91Abrogat.--------------Art. 91 a fost abrogat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000.  +  Articolul 92 (1) Pentru alegerile din anul 2000 Ministerul de Interne va asigura întocmirea si eliberarea cărţilor de alegător, in condiţiile prezentei legi. Pentru cetăţenii cu drept de vot, posesori ai buletinului de identitate, cărţile de alegător se vor elibera concomitent cu cărţile de identitate, in condiţiile legii. (2) Pana la finalizarea procesului de eliberare a cărţilor de identitate, potrivit legii, pentru cetăţenii cu drept de vot care nu deţin carte de identitate, respectiv carte de alegător, dupa votare, pe actul de identitate al fiecărui alegător se aplica stampila cu menţiunea «Votat» si data.--------------Art. 92 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.  +  Articolul 92^1 (1) Distribuirea cărţilor de alegător pentru alegerile din anul 2000 se face dupa cum urmeaza: a) pentru persoanele care au domiciliul in localităţile urbane cărţile de alegător pot fi ridicate inclusiv in ziua alegerilor de la ghişeele formaţiunilor de evidenta informatizata a persoanei; b) pentru persoanele care au domiciliul in localităţile rurale cărţile de alegător pot fi ridicate pana la data de 19 noiembrie 2000 inclusiv de la ghişeele formaţiunilor de evidenta informatizata a persoanei la care este arondata localitatea, iar începând cu data de 20 noiembrie 2000, inclusiv in ziua votării, de la posturile de politie din localitatea de domiciliu a alegătorului. (2) Cărţile de alegător neridicate de la posturile comunale de politie se restituie formaţiunilor de evidenta informatizata a persoanei in termen de 5 zile de la data încheierii votării.--------------Art. 92^1 a fost introdus de ORDONANTA DE URGENTA nr. 212 din 21 noiembrie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000.  +  Articolul 93 (1) Biroul Electoral Central poate acredita ca observatori interni numai persoanele anume împuternicite de o organizaţie neguvernamentala care are ca unic scop apărarea drepturilor omului, constituita legal pana la data deschiderii campaniei electorale. (2) Persoanele desemnate ca observatori interni nu pot fi membri ai unui partid sau ai unei formaţiuni politice. Acreditarea se face pentru o singura secţie de votare. Biroul Electoral Central poate acredita la o secţie de votare numai un observator intern, pe baza declaraţiei scrise a acestuia de a respecta întocmai condiţiile acreditării. Declaraţia se da pe proprie răspundere si constituie act public, cu toate consecinţele prevăzute de lege. Condiţiile acreditării se trec in actul de acreditare; daca sint mai multi împuterniciţi pentru aceeaşi secţie, acreditarea se face prin tragere la sorti. (3) Organizaţiile neguvernamentale prevăzute la alin. (1) le sint aplicabile, in mod corespunzător, prevederile art. 45 alin. (3) si art. 51 alin. (5). (4) Procesele-verbale predate la Biroul Electoral Central, registrele acestuia, precum si toate documentele si materialele de la Biroul Electoral Central, rezultate in urma procesului electoral pentru alegerea Camerei Deputaţilor si a Senatului, se pastreaza, in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, in arhiva Curţii Supreme de Justiţie, separat de celelalte documente ale instanţei.-------------Alin. (1) al art. 93 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000.Alin. (4) al art. 93 a fost introdus de ORDONANTA DE URGENTA nr. 140 din 14 septembrie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 septembrie 2000.  +  Articolul 94 (1) Buletinele de vot întrebuinţate sau neîntrebuinţate, procesele-verbale si ştampilele necesare in vederea votării, primite de instanţele judecătoreşti de la birourile electorale de circumscripţie sau de la birourile electorale ale secţiilor de votare, vor fi păstrate in arhiva, separat de celelalte documente ale instanţei, timp de 3 luni de la data publicării rezultatelor alegerilor in Monitorul Oficial al României. (2) Dupa împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) instanţele, cu sprijinul prefecţilor, vor preda, in vederea topirii, agenţilor economici specializaţi buletinele de vot si celelalte materiale utilizate in procesul votării.--------------Art. 94 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000, modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 212 din 21 noiembrie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000.Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputaţilor si Senat in sedinta comuna din 17 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORacademician ALEXANDRU BIRLADEANUPREŞEDINTELE SENATULUIMARŢIAN DAN  +  Anexa 1NUMEROTAREA SI NUMĂRUL DE MANDATEpentru fiecare circumscripţie electorala───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Numărul circumscripţiei Amplasarea Numărul de Numărul de       electorale teritoriala mandate mandate                                                     de deputat de senator─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 1 Alba 6 2 Circumscripţia electorala nr. 2 Arad 7 3 Circumscripţia electorala nr. 3 Arges 10 4 Circumscripţia electorala nr. 4 Bacau 11 5 Circumscripţia electorala nr. 5 Bihor 9 4 Circumscripţia electorala nr. 6 Bistrita-Năsăud 5 2 Circumscripţia electorala nr. 7 Botoşani 7 3 Circumscripţia electorala nr. 8 Braşov 9 4 Circumscripţia electorala nr. 9 Brăila 6 2 Circumscripţia electorala nr. 10 Buzau 7 3 Circumscripţia electorala nr. 11 Caras-Severin 5 2 Circumscripţia electorala nr. 12 Călăraşi 5 2 Circumscripţia electorala nr. 13 Cluj 10 5 Circumscripţia electorala nr. 14 Constanta 11 5 Circumscripţia electorala nr. 15 Covasna 4 2 Circumscripţia electorala nr. 16 Dâmboviţa 8 3 Circumscripţia electorala nr. 17 Dolj 11 5 Circumscripţia electorala nr. 18 Galaţi 9 4 Circumscripţia electorala nr. 19 Giurgiu 4 2 Circumscripţia electorala nr. 20 Gorj 6 2 Circumscripţia electorala nr. 21 Harghita 5 2 Circumscripţia electorala nr. 22 Hunedoara 8 3 Circumscripţia electorala nr. 23 Ialomiţa 4 2 Circumscripţia electorala nr. 24 Iasi 12 5 Circumscripţia electorala nr. 25 Ilfov 4 2 Circumscripţia electorala nr. 26 Maramureş 8 3 Circumscripţia electorala nr. 27 Mehedinţi 5 2 Circumscripţia electorala nr. 28 Mures 9 4 Circumscripţia electorala nr. 29 Neamt 8 4 Circumscripţia electorala nr. 30 Olt 7 3 Circumscripţia electorala nr. 31 Prahova 12 5 Circumscripţia electorala nr. 32 Satu Mare 6 2 Circumscripţia electorala nr. 33 Salaj 4 2 Circumscripţia electorala nr. 34 Sibiu 6 3 Circumscripţia electorala nr. 35 Suceava 10 4 Circumscripţia electorala nr. 36 Teleorman 7 3 Circumscripţia electorala nr. 37 Timis 10 4 Circumscripţia electorala nr. 38 Tulcea 4 2 Circumscripţia electorala nr. 39 Vaslui 7 3 Circumscripţia electorala nr. 40 Vâlcea 6 3 Circumscripţia electorala nr. 41 Vrancea 6 2 Circumscripţia electorala nr. 42 municipiul                                        Bucureşti 29 13───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  TOTAL: 327 140───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------------Anexa nr. 1 a fost inlocuita cu anexa din ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000.  +  Anexa 2-------------------------------------------------------------------------------| România | | || CARTE DE ALEGĂTOR | SCRUTIN | SCRUTIN || eliberata de*) .............. | Nr. 1 | Nr. 2 || ............................. | | || semnatura si locul |---------------------|---------------------|| stampilei**) ................ | | || pentru ***) ................. | SCRUTIN | SCRUTIN || semnatura ................... | Nr. 3 | Nr. 4 || domiciliul ................. | | || |---------------------|---------------------||---------------------------------| Se socoteşte incepind cu primul || INTRANSMISIBIL | scrutin dupa alegerile din 1992 ||---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------| | | | || SCRUTIN | SCRUTIN | SCRUTIN | SCRUT|N || Nr. 5 | Nr. 6 | Nr. 9 | Nr. 10 || | | | ||------------------|-------------------|-------------------|-----------------|| | | | || SCRUTIN | SCRUTIN | SCRUT|N | SCRUTIN || Nr. 7 | Nr. 8 | Nr. 11 | Nr. 12 || | | | ||------------------|-------------------|-------------------|-----------------|| Se socoteşte incepind cu primul | Se socoteşte incepind cu primul || scrutin dupa alegerile din 1992 | scrutin dupa alegerile din 1992 |------------------------------------------------------------------------------*) Primarul localităţii.**) Semnatura primarului si stampila consiliului local al localităţii.***) Numele si prenumele titularului.NOTA:1. Dimensiunile cartii de alegător sint: 11 cm lăţime si 15 cm lungime, literele sint corp 10 verzal drepte, iar completarea cartii se face cu cerneala de culoare neagra sau albastra; fata a 2-a a cartii de alegător este pe spatele primei fete.2. Scrutinele, in caz de alegeri parţiale, se scad din toate cărţile de alegător, deci si din cele ale alegătorilor cu domiciliul in localităţile situate in circumscripţiile electorale unde nu s-au organizat asemenea alegeri.3. La epuizarea numărului de scrutine, Guvernul va asigura eliberarea unor noi carti de alegător, modificind numai, in mod corespunzător, anul primului tur de scrutin.4. La eliberarea unui duplicat, sub denumirea "Carte de alegător" se va dactilografia menţiunea "Duplicat nr. .......", trecindu-se numărul duplicatului in ordinea eliberării sale.  +  Anexa 3I. MODELUL BULETINULUI DE VOT PENTRU ALEGEREA CAMEREI DEPUTAŢILORROMÂNIA       D                         BULETIN DE VOT             PENTRU ALEGEREA CAMEREI DEPUTAŢILOR                              *)                                    Circumscripţia electorala nr. ..........---------*) Se trece data alegerilor.  -------------------------------- ----------------------------------  | 1) 2) | | |  | 3) | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  ------------------------------- ----------------------------------  -------------------------------- ----------------------------------  | | | 4) 5) |  | | | 6) |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  -------------------------------- ----------------------------------NOTA: 1) Se trece denumirea completa a partidului, formaţiunii politice sau alianţei acestora, in ordinea stabilita potrivit legii. 2) Se trece semnul electoral; intre denumirea partidului, formaţiunii politice, respectiv a alianţei acestora, precum si semnul electoral sa se păstreze distanta de 3 litere. Semnul electoral se va imprima intr-un spaţiu grafic de 2,5 cm x 2,5 cm. 3) Se trec prenumele si numele candidaţilor, in ordinea din lista de candidaţi depusa, precum si, daca este cazul, apartenenta politica prescurtată prin iniţialele partidului sau formaţiunii politice, dupa care se închide patrulaterul. 4) Se trece menţiunea "Candidat independent"; pentru fiecare candidat independent se imprima un patrulater distinct, in partea finala a buletinului, in ordinea prevazuta de lege. 5) Se trece semnul electoral. 6) Se trec prenumele si numele candidatului independent. 7) Toate prenumele, numele si cuvintele ce se înscriu in interiorul patrulaterelor se vor tipari cu litera corp 10 verzal drepte.II. MODELUL BULETINULUI DE VOT PENTRU ALEGEREA SENATULUIROMÂNIA   S                         BULETIN DE VOT                   PENTRU ALEGEREA SENATULUI                                *)                                    Circumscripţia electorala nr. ..........---------*) Se trece data alegerilor.  -------------------------------- ----------------------------------  | 1) 2) | | |  | 3) | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  ------------------------------- ----------------------------------  -------------------------------- ----------------------------------  | | | 4) 5) |  | | | 6) |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  -------------------------------- ----------------------------------NOTA: 1) Se trece denumirea completa a partidului, formaţiunii politice sau alianţei acestora, in ordinea stabilita potrivit legii. 2) Se trece semnul electoral; intre denumirea partidului, formaţiunii politice, respectiv a alianţei acestora, precum si semnul electoral sa se păstreze distanta de 3 litere. Semnul electoral se va imprima intr-un spaţiu grafic de 2,5 cm x 2,5 cm. 3) Se trec prenumele si numele candidaţilor, in ordinea din lista de candidaţi depusa, precum si, daca este cazul, apartenenta politica prescurtată prin iniţialele partidului sau formaţiunii politice, dupa care se închide patrulaterul. 4) Se trece menţiunea "Candidat independent"; pentru fiecare candidat independent se imprima un patrulater distinct, in partea finala a buletinului, in ordinea prevazuta de lege. 5) Se trece semnul electoral. 6) Se trec prenumele si numele candidatului independent. 7) Toate prenumele, numele si cuvintele ce se înscriu in interiorul patrulaterelor se vor tipari cu litera corp 10 verzal drepte.III. MODELUL STAMPILEI SECŢIEI DE VOTARECircumscripţia Electorala*)Secţia de votare nr. --------*) Se trece numărul circumscripţiei electorale.                             ---                          ( VOTAT )                          ( X) )                             ------------------Anexa nr. 3 a fost modificata de ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000 prin înlocuirea sintagmei "coalitie politica" sau "coalitie electorala" cu "alianta politica".---------------Nota: A se vedea si ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001.---------------Art. II din LEGEA nr. 286 din 27 iunie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003 prevede:"Prevederile prezentei legi se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2004."-------