LEGE nr. 98 din 10 noiembrie 1994 (*actualizata*)privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică(*actualizata până la date de 05 iulie 2004)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 16 noiembrie 1994. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 05 iulie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999; LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002; ORDONANTA nr. 5 din 15 ianuarie 2004; LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale----------Titlul Capitolului 1 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Titlul cap. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 1Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei: a) absenta avizului sanitar pentru proiecte şi documentaţii tehnice privind sistematizarea centrelor populate şi a teritoriului, amplasarea obiectivelor economice şi social-culturale, construirea, transformarea, extinderea, schimbarea destinatiei sau sistematizarea obiectivelor industriale şi a oricăror obiective cu impact asupra sănătăţii publice şi care sunt supuse procedurii de avizare sanitara conform reglementarilor în vigoare; b) nesolicitarea avizului, absenta notificarii şi nerespectarea prevederilor specifice de notificare sau avizare pentru produsele care sunt supuse acestei proceduri.------------Articolul 1 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Articolul 1 a fost modificat prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 2Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei: a) nerespectarea cerințelor generale şi specifice privind conformitatea produselor, în vederea asigurarii protectiei sănătăţii publice; b) functionarea obiectivelor, din domeniile care necesita autorizare, fără autorizatie sanitara de functionare, precum şi functionarea după emiterea, în condiţiile legii, a deciziei de suspendare a activităţii sau, după caz, de retragere a autorizatiei sanitare de functionare; c) neindeplinirea masurilor prescrise de directia de sănătate publică teritoriala, care au drept scop prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, prevenirea accidentarilor şi a intoxicatiilor favorizate şi intretinute de factorii nocivi, ca urmare a poluarii mediului de muncă şi de viaţa; d) lipsa certificatului de instruire profesionala privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, a personalului care lucreaza în categoriile de unităţi prevăzute în reglementarile în vigoare; e) neacceptarea controlului igienico-sanitar sau refuzul colaborarii cu organele de control în efectuarea acestuia.------------Articolul 2 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Articolul 2 a fost modificat prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Partea introductiva şi literele a), b) şi d) ale art. 2 au fost modificate de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.Litera e) a art. 2 a fost introdusa de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Capitolul 2 Contraventii la normele de igiena referitoare la zonele de locuit  +  Articolul 3Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 6.000.000 lei la 20.000.000 lei: a) neaplicarea masurilor corespunzătoare pentru prevenirea emanarii de substante dăunătoare sănătăţii, peste limitele maxime admise, stabilite de normele în vigoare, precum şi a producerii de ape uzate sau deseuri rezultate atât din activităţi cu caracter industrial, comercial, prestări de servicii sau din activitatea persoanelor fizice, în zonele locuite, cat şi din depozitarea sau prelucrarea de materiale care produc asemenea substante; b) producerea, în mod repetat, a zgomotelor care depasesc limitele maxime stabilite de normele de igiena şi de standardele în vigoare pentru zonele locuite; c) nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a normelor de igiena în vigoare referitoare la zonele de locuit, dacă aceasta creeaza riscuri pentru sănătatea publică; d) nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a distantelor minime de protecţie sanitara stabilite prin normele de igiena în vigoare referitoare la zonele de locuit; e) abrogata; f) neefectuarea autocontrolului de laborator de către persoanele juridice din a caror activitate rezultă poluanti de orice natura, în zone de protecţie sanitara; g) depozitarea necontrolata sau în afara locurilor special amenajate a deseurilor solide menajere şi a celor rezultate din constructii; h) abrogata.------------Articolul 3 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Articolul 3 a fost modificat prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Litera a) a art. 3 a fost modificata de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.Literele e) şi h) ale art. 3 au fost abrogate de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 4Abrogat.------------Articolul 4 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.  +  Capitolul 3 Contraventii la normele de igiena referitoare la aprovizionarea cu apa a populatiei  +  Articolul 5Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 4.000.000 lei la 20.000.000 lei: a) neintocmirea de către producătorii şi distribuitorii de apa din sistemul public a regulamentului de exploatare, functionare şi întreţinere a instalaţiilor centrale de aprovizionare cu apa pentru consum uman, respectiv de asigurare a potabilitatii, precum şi nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament, avizat de directia de sănătate publică teritoriala; b) neasigurarea mentinerii stării de curăţenie pe intreg teritoriul uzinelor/statiilor de producere a apei pentru consum uman, atât în cladirile cu diferite instalaţii, cat şi pe terenul din zona de protecţie sanitara; c) neanuntarea directiei de sănătate publică teritoriala despre producerea de avarii la nivelul uzinelor sau statiilor de producere a apei pentru consum uman, despre interventiile la nivelul retelelor de distribuţie a apei, oprirea sau intermitenta distributiei apei în retea, precum şi neinformarea populatiei despre programul de furnizare a apei; d) neintocmirea şi nerespectarea programului de exploatare a instalaţiilor, avizat de directia de sănătate publică teritoriala, privind întreţinerea acestora, precum şi controlul de calitate a apei pentru consum uman, imbuteliata de către producători; e) neasigurarea monitorizarii de control şi de audit a calităţii apei potabile; f) neasigurarea conformarii la parametrii de calitate a apei potabile; g) nerespectarea termenelor etapelor planului de conformare, aprobat de către autoritatea teritoriala de sănătate publică; h) neefectuarea, de către producătorii şi distribuitorii de apa pentru consum uman în sistem public, a controlului de laborator al calităţii apei, conform reglementarilor legale în vigoare.------------Articolul 5 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Articolul 5 a fost modificat prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Partea introductiva şi literele c) şi d) al art. 5 au fost modificate de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.Literele e)-h) ale art. 5 au fost introduse de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 6Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 6.000.000 lei la 18.000.000 lei: a) neasigurarea de către persoanele juridice care produc sau distribuie apa pentru consum uman a calităţii şi cantităţii corespunzătoare cerințelor de baut şi menajere, precum şi transportul şi distribuirea acesteia în condiţii necorespunzatoare; b) neasigurarea de către persoanele juridice care produc şi/sau distribuie apa pentru consum uman a rezervei de apa pentru populatie care să acopere necesarul minim pentru 12 ore în caz de avarie; c) neasigurarea de către proprietarii cladirilor sau de către persoanele fizice şi juridice care distribuie apa pentru consum uman a intretinerii instalaţiilor interioare de distribuire a apei, astfel încât sa nu se modifice calitatea acesteia şi sa nu fie afectată starea de sănătate a consumatorilor; d) neasigurarea de către producător sau distribuitor a presiunii necesare ascensiunii apei până la ultimul nivel al cladirilor sau construcţiilor ori neasigurarea de către proprietarii acestora a instalaţiilor necesare (hidrofoare) ascensiunii apei pentru consum uman până la ultimul nivel ori nefunctionarea acestora; e) neamenajarea în locuri de mare aglomerare (piete, targuri, parcuri, trasee turistice, străzi cu mare circulatie, gari, autogari, stadioane), precum şi în incinta marilor obiective socio-culturale, de către organizatori sau de către persoanele juridice titulare, a surselor de apa pentru consum uman corespunzătoare calitativ, în conformitate cu normele şi standardele în vigoare.------------Articolul 6 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Partea introductiva a art. 6 a fost modificata de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 7Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei: a) neefectuarea, de către producătorii de alimente, de bauturi alcoolice şi nealcoolice, de produse culinare şi de gheata, a controlului de laborator al potabilitatii apei, conform normelor în vigoare; b) abrogata; c) neasigurarea dezinfectiei eficiente a apei produse şi/sau distribuite populatiei ca apa pentru consum uman, conform standardelor în vigoare; d) neasigurarea de către producători a unei eficiente de 99,9% în tratarea apei, exprimata în grade de turbiditate şi în valoarea bacteriilor coliforme, conform standardului în vigoare; e) neefectuarea dezinfectarii corespunzătoare a apei pentru primele cantitati de apa distribuite, după o intrerupere în distribuţie şi în urmatoarele situaţii:- incidente de dare în exploatare a instalaţiilor noi, după modificari ale procesului tehnologic, după remedieri, revizii sau reconditionari;- când nu exista garantia securitatii retelei de distribuţie, ceea ce ar putea conduce la contaminarea apei din retea;- în situaţii epidemiologice cu risc de transmitere a bolilor infectioase; f) neasigurarea de către producătorii şi distribuitorii de apa pentru consum uman a unei rezerve de substanţa dezinfectanta şi de coagulant pentru minimum 30 de zile de functionare; g) abrogata; h) utilizarea, de către producătorii şi/sau distribuitorii de apa pentru consum uman, a materialelor de construcţie, a tehnologiilor de tratare a reactivilor, a produselor, a conductelor, a tevilor, a accesoriilor şi a dispozitivelor, precum şi a aparatelor de măsurare, fără respectarea reglementarilor legale în vigoare; i) neremedierea deficientelor tehnice şi neintretinerea salubritatii în unitatile de producere sau de distribuţie a apei pentru consum uman, a rezervoarelor de inmagazinare, a hidrantilor, statiilor de pompare, clorinare, a retelelor de distribuţie, inclusiv interioarele cladirilor de interes public; j) utilizarea materialelor de construcţie, a reactivilor şi a substanţelor folosite în instalatiile de producere şi imbuteliere a apei pentru consum uman, fără respectarea reglementarilor în vigoare; k) producerea şi imbutelierea apei de baut necorespunzatoare condiţiilor de calitate pentru apa de consum uman, precum şi neefectuarea controlului calităţii apei de către producătorii de apa de baut imbuteliata; l) imbutelierea apei pentru consum uman de către producători în condiţii neigienice; m) utilizarea de recipiente returnabile sau din materiale neavizate, conform reglementarilor în vigoare, pentru imbutelierea apei pentru consum uman; n) neutilizarea, la transportul apei pentru consum uman, a containerelor fabricate din materiale avizate, conform reglementarilor legale în vigoare.------------Articolul 7 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Partea introductiva şi literele a)-h), j), m) şi n) ale articolului 7 au fost modificate prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Partea introductiva şi litera a) ale art. 7 au fost modificate de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.Literele b) şi g) ale art. 7 au fost abrogate de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.Literele h), j), m) şi n) ale art. 7 au fost modificate de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 8Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 8.000.000 lei la 40.000.000 lei: a) asigurarea cu apa pentru consum uman a populatiei, care nu corespunde condiţiilor de calitate pentru consum uman, conform standardului în vigoare, la locul de muncă, în colectivitati temporare sau în caz de calamitati naturale, dezastre şi accidente; b) folosirea unei surse de apa pentru consum uman care nu indeplineste condiţiile de calitate şi care, prin tratare, nu garanteaza incadrarea permanenta în limitele stabilite prin standardul în vigoare; c) darea în consum public, ca apa pentru consum uman, a apei care nu corespunde condiţiilor de potabilitate prevăzute în standardele în vigoare; d) efectuarea de racorduri, comunicatii şi legaturi ale retelelor de apa pentru consum uman cu oricare alte retele de apa nepotabila; e) neasigurarea tehnologiilor de tratare a apelor de suprafaţa pentru apa data în consum uman; f) nerespectarea masurilor impuse de prevederile legale privind zonele de protecţie sanitara a surselor de apa folosite la producerea apei pentru consum uman, a uzinelor/statiilor de producere, a rezervoarelor de inmagazinare, a aductiunilor, a statiilor de pompare, dezinfectie şi a retelelor de distribuţie; g) absenta dezinfectantului la intrarea în reteaua de distribuţie sau la capetele de retea ale sistemelor publice de alimentare cu apa; h) nemarcarea vizibila a surselor şi a retelelor de apa, care nu corespund condiţiilor de calitate a apei pentru consum uman, din incinta unităţilor de orice fel şi a locurilor publice.------------Articolul 8 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Literele a), e)-h) ale articolului 8 au fost modificate prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Partea introductiva a art. 8 a fost modificata de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Capitolul 4 Contraventii la normele de igiena privind colectarea şi indepartarea reziduurilor----------Titlul Capitolului 4 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.  +  Articolul 9Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei: a) neintocmirea de către persoanele juridice care exploateaza retelele stradale de canalizare a regulamentului de exploatare şi întreţinere a acestora şi nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament; b) neintretinerea în permanenta stare de functionare şi de curăţenie a instalaţiilor sanitare interioare în unităţi, inclusiv în mijloace de transport şi locuinte, de către agentii economici, precum şi de către asociaţiile de locatari/proprietari sau persoane fizice; c) neasigurarea de către asociaţiile de locatari/proprietari şi de locatarii gospodariilor individuale a dotarii cu recipiente ecologice sau neasigurarea de către proprietarul sau administratorul unităţilor de orice fel a dotarii cu recipiente ecologice pentru colectarea deseurilor menajere, amplasate în spatii special amenajate, camere de gunoi sau platforme racordate la reteaua de apa şi canalizare, spalate şi dezinfectate, mentinute în buna stare, reparate, suficiente numeric pentru pastrarea reziduurilor timp de maximum 2-3 zile; d) proiectarea, amplasarea şi exploatarea pentru indepartarea şi neutralizarea reziduurilor menajere a gropilor de gunoi sau a instalaţiilor de incinerare în alte condiţii decat cele prevăzute de normele de igiena în vigoare; e) neremedierea operativa de către proprietarii imobilelor a avariilor instalaţiilor de apa şi canal din incinta acestora şi neevacuarea apelor ce se acumuleaza în subsolurile imobilelor.------------Articolul 9 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Partea introductiva şi literele b) şi c) ale articolului 9 au fost modificate prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.  +  Articolul 10Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei: a) amplasarea closetelor cu groapa simpla la o distanta mai mica faţă de sursele de apa decat cea prevăzută prin normele de igiena în vigoare, precum şi neintretinerea şi nedezinfectarea acestor closete, precum şi a altor tipuri de closete fără apa curenta; b) neevacuarea ritmica şi ori de cate ori este necesar a continutului instalaţiilor mici de colectare a apelor uzate, precum: haznale, puturi absorbante, closete, administrate de persoane fizice sau juridice; c) folosirea în alte scopuri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru colectarea şi transportul reziduurilor solide şi a apelor uzate fecaloid-menajere, precum şi neintretinerea lor în stare permanenta de functionare prin reparare, spalare şi dezinfectie; d) indepartarea de către persoane fizice şi juridice a apelor uzate fecaloid-menajere şi industriale în alte locuri decat în reteaua de canalizare sau, în lipsa acestora, în instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate; e) neintretinerea în stare de functionare a instalaţiilor mici de colectare a apelor uzate, precum: fose septice vidanjabile, puturi absorbante şi altele, de către detinatorii acestora şi vidanjarea apelor uzate din haznale în canale deschise, în guri de canal sau în rigolele strazilor; f) neracordarea instalatiei de canalizare interioara a locuintelor de către proprietarii acestora la reteaua publică de canalizare, acolo unde exista retea, sau neasigurarea colectarii apelor uzate fecaloid-menajere în instalaţii proprii; g) nerespectarea de către serviciile de salubritate a normelor de igiena privind întreţinerea curateniei strazilor, parcurilor, pietelor şi a altor locuri publice şi neridicarea cu regularitate a deseurilor menajere şi stradale; h) proiectarea, amplasarea şi întreţinerea instalaţiilor de depozitare, prelucrare şi neutralizare a deseurilor solide în alte condiţii decat cele prevăzute de normele sanitare în vigoare; i) neindepartarea cadavrelor sau a resturilor de animale, în condiţiile prevăzute de normele în vigoare, de către detinatorii de animale şi/sau de administratia domeniului public; j) neasigurarea dotarii şi amplasarii de WC-uri mobile de tipul tinetelor în locuri aglomerate cu ocazia unor zile festive şi serbari campenesti, expozitii, targuri, oboare şi altele, care să fie plasate în apropierea locului de desfăşurare a activităţii, usor de transportat la locul de golire, usor de curatat şi de dezinfectat.------------Articolul 10 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Partea introductiva şi literele b), e)-g) şi i) ale articolului 10 au fost modificate prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Litera j) a articolului 10 a fost introdusa prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.  +  Articolul 11Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei: a) utilizarea reziduurilor fecaloid-umane la fertilizarea terenurilor agricole atunci când pe aceste terenuri se cultiva fructe sau legume care se consuma în stare cruda; b) neefectuarea epurarii apelor uzate inaintea deversarii lor în bazine naturale; c) indepartarea vidanjului, reziduurilor solide menajere, industriale, de grajd, de strada, a cadavrelor de animale şi a deseurilor toxice şi periculoase pe alte locuri decat cele stabilite anume de consiliile locale şi prin alte sisteme decat cele admise de normele sanitare în vigoare; d) neefectuarea periodica, conform normelor de igiena, a dezinsectiei şi deratizarii depozitelor de deseuri solide menajere; e) neutralizarea insuficienta a apelor uzate industriale şi epurarea incompleta a apelor fecaloid-menajere; f) evacuarea apelor uzate provenite din spitale de boli infectioase, laboratoare care lucreaza cu produse patologice, precum şi de la orice unităţi care prin specificul lor contamineaza aceste ape, fără epurarea biologica şi neutralizarea substanţelor radioactive sau a substanţelor chimice toxice; g) deversarea în canale deschise care strabat zone locuite a apelor reziduale fecaloid-menajere şi a apelor reziduale industriale ce conţin substante toxice sau radioactive şi neintretinerea acestor canale în stare permanenta de functionare prin curatare şi prin repararea defectiunilor; h) amplasarea şi amenajarea de depozite, instalaţii de depozitare, prelucrare şi neutralizare a deseurilor solide, precum şi a celor menajere, industriale, de strada, a vidanjului şi a cadavrelor de animale, fără autorizatie sanitara; i) amplasarea, amenajarea sau extinderea de cimitire umane fără aviz sanitar; j) desfiintarea şi schimbarea destinatiei unui cimitir uman inaintea trecerii unei perioade de 30 de ani de la ultima inhumare, cu stramutarea tuturor osemintelor; k) indepartarea de către persoane fizice sau juridice în condiţii neigienice şi în alte locuri decat cele stabilite anume de către consiliile locale a resturilor rezultate din taierea animalelor; l) lipsa dotarii cu grup sanitar a locuintelor şi a unităţilor de orice fel; m) folosirea pe terenurile agricole a deseurilor neautorizate de autorităţile competente pentru protectia mediului, sănătate şi agricultura; n) utilizarea pentru incinerarea deseurilor a instalaţiilor neomologate; o) neevacuarea de către unitatile de salubritate a reziduurilor menajere în maximum doua zile în perioada 1 aprilie - 1 octombrie şi în cel mult 3 zile în restul anului; p) depunerea deseurilor rezultate din ingrijiri medicale în containerele comune ale cladirilor de locuit; q) raspandirea neorganizata, direct pe sol sau în bazinele naturale, a apelor uzate menajere şi industriale, precum şi deversarea acestor ape în zona de protecţie sanitara a surselor şi instalaţiilor centrale de alimentare cu apa; r) neindepartarea apelor uzate menajere provenite de la locuintele neracordate la un sistem de canalizare prin evacuarea acestora prin fose septice vidanjabile proiectate, executate, amplasate, exploatate şi intretinute conform normelor în vigoare, precum şi deversarea lor în locuri neautorizate în acest scop.------------Articolul 11 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Partea introductiva şi literele d)-f), h) şi l) ale articolului 11 au fost modificate prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Partea introductiva şi litera l) ale art. 11 au fost modificate de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Capitolul 5 Contraventii la normele de igiena privind unitatile de folosinţă publică----------Titlul Capitolului 5 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.  +  Articolul 12Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei: a) admiterea accesului unui numar de persoane mai mare decat permite capacitatea proiectata în salile unităţilor în care se desfăşoară activităţi recreativ-culturale; b) neafisarea la loc vizibil a masurilor de igiena ce trebuie respectate de cei care folosesc bazine de inot sau lipsa de supraveghere a respectarii acestor măsuri de către cei care exploateaza bazinele de inot; c) neintretinerea în permanenta stare de curăţenie a echipamentului de lucru folosit de personalul din saloanele de frizerie, coafura, manechiura, pedichiura şi cosmetica; d) nedotarea, de către proprietar sau administrator, a grupurilor sanitare publice sau din unitatile de folosinţă publică, cu materiale şi mijloace adecvate pentru igiena individuala a utilizatorilor, precum şi neintretinerea acestora.------------Articolul 12 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Partea introductiva a articolului 12 a fost modificata prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Litera d) a art. 12 a fost modificata de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 13Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 8.000.000 lei la 24.000.000 lei: a) neasigurarea, în unitatile furnizoare de servicii de igiena personala, a lenjeriei curatate, dezinfectate şi calcate, schimbata după fiecare persoana, precum şi nerespectarea circuitului acesteia; b) neintretinerea, de către proprietar sau administrator, în stare de functionare şi curăţenie a instalaţiilor interioare de distribuţie a apei potabile şi de evacuare a apelor uzate din unitatile de utilitate publică; c) neasigurarea, în incaperile de dormit ale colectivitatilor temporare, a suprafetei şi cubajului de aer pentru un pat, prevăzute de normele în vigoare; d) depăşirea capacităţii autorizate a dormitoarelor de orice tip, a internatelor, creselor şi colectivitatilor de copii şi tineri, precum şi neasigurarea pentru fiecare persoana a unui pat individual; e) neasigurarea în unitatile de cazare a inventarului moale şi a lenjeriei de pat necesare pentru persoanele cazate şi nerespectarea normelor de igiena în vigoare privind schimbarea lenjeriei şi respectarea circuitului acesteia; f) neintretinerea, de către deţinători, a plajelor cu destinatie de agrement în permanenta stare de curăţenie şi neasigurarea cu dotarile sanitare prevăzute de normele de igiena în vigoare; g) proiectarea şi amenajarea bazinelor de inot fără respectarea normelor de igiena în vigoare; neintretinerea bazinelor de inot prin spalare şi dezinfectare, prin primenirea şi dezinfectia apei corespunzător normelor de igiena; h) functionarea bazinelor de inot şi a strandurilor fără anexe, precum vestiare, grupuri sanitare separate pe sexe, conform numarului prevăzut de normele în vigoare în raport cu capacitatea unităţii; i) neefectuarea curatarii şi dezinfectiei, după fiecare client, a instrumentarului utilizat în unitatile de frizerie, coafura, manichiura, pedichiura şi cosmetica sau refolosirea instrumentarului de unica folosinţă; j) servirea în unitatile de frizerie, coafura, manichiura, pedichiura şi cosmetica a persoanelor care sufera de boli transmisibile ale pielii, parului sau unghiilor şi nesterilizarea instrumentarului utilizat accidental pentru servirea unui client din categoria sus-mentionata; k) lipsa, din dotarea unităţilor de frizerie, coafura, manichiura, pedichiura şi cosmetica, a substanţelor dezinfectante pentru instrumentarul utilizat; l) folosirea instrumentarului taios în unitatile de frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, cosmetica, fără sterilizare prealabila; m) neintretinerea stării de curăţenie, neefectuarea reparatiilor necesare bunei functionari, precum şi neefectuarea dezinfectiei şi dezinsectiei mijloacelor de transport în comun; n) neasigurarea, în orice fel de unităţi şi în anexele aferente, a curateniei permanente, a efectuării operaţiunilor de dezinfectie, precum şi a indepartarii reziduurilor solide, în condiţiile stabilite prin normele de igiena în vigoare; o) neasigurarea intretinerii construcţiilor bailor publice şi instalaţiilor aferente acestora pentru asigurarea funcţionarii în permanenta la parametrii proiectati şi a mentinerii permanente a stării de curăţenie în condiţiile stabilite prin normele de igiena în vigoare; p) neefectuarea de către unitatile abilitate sau de personalul abilitat a dezinfectiei incaperilor în care au locuit persoane care au decedat prin boli transmisibile; q) nerespectarea condiţiilor igienico-sanitare, prevăzute în normele de igiena în vigoare, pentru manipularea, transportul, desfacerea şi depozitarea produselor cosmetice, care să permită menţinerea stabilitatii parametrilor calitativi şi a salubritatii acestora; r) expunerea, spre vanzare sau utilizare, a produselor cosmetice, fără date de identificare sau cu termen de valabilitate expirat; s) nedotarea unităţilor de folosinţă publică cu grupuri sanitare accesibile publicului; t) neasigurarea apei calde curente şi în cantitati suficiente, în condiţiile stabilite prin reglementarile în vigoare.------------Articolul 13 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Partea introductiva şi literele a), h) şi l) ale articolului 13 au fost modificate prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Partea introductiva şi literele a), c), i), k) şi n) ale art. 13 au fost modificate de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.Literele q)-t) ale art. 13 au fost introduse de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 14Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei: a) utilizarea apei care nu corespunde normelor de calitate conform standardelor în vigoare pentru bazine de inot, bai publice, bai, chiuvete, spalatorii din unităţi de folosinţă publică, inclusiv mijloace de transport; b) amenajarea strandurilor şi bazinelor de inot fără respectarea condiţiilor stabilite prin normele de igiena în vigoare privind amplasarea şi dotarea lor; c) instalarea de campinguri fără respectarea condiţiilor stabilite prin normele de igiena în vigoare privind amplasarea şi dotarea cu anexe sanitare şi capacitatea acestora.------------Articolul 14 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Partea introductiva a articolului 14 a fost modificata prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.  +  Capitolul 6 Contravenţii la normele de igiena pentru unitatile sanitare----------Titlul Capitolului 6 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.  +  Articolul 15Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 6.000.000 lei la 18.000.000 lei: a) depăşirea capacităţii unităţilor sanitare cu paturi privind numărul persoanelor spitalizate şi a numarului de paturi în saloane, care determina scaderea cubajului minim de aer prevăzut de normele în vigoare, cu excepţia unor situaţii deosebite (izbucniri epidemice etc.); b) neasigurarea, în fiecare secţie de spitalizare, a spatiilor, circuitelor functionale şi a condiţiilor necesare pentru izolarea bolnavilor care reprezinta surse de boli transmisibile, precum şi pentru bolnavii cu receptivitate crescuta la infectii; c) neasigurarea în unitatile şi în spatiile care acorda asistenţa medicală şi sociala pentru copii a spatiului de cazare şi a condiţiilor de igiena pentru mame insotitoare, precum şi internarea acestora în numar mai mare decat cel stabilit prin structura de paturi aprobata de Ministerul Sănătăţii şi Familiei; d) neasigurarea pentru unitatile sanitare cu paturi, în condiţiile stabilite prin normele de igiena în vigoare, a unei rezerve de apa pentru consum uman care să asigure necesarul pentru o perioadă de minimum 12 ore, precum şi a cantităţilor de apa calda necesare igienei individuale a bolnavilor şi a personalului, precum şi pentru igiena spatiilor, spalarea lenjeriei, pregătirea alimentelor etc.; e) neasigurarea funcţionarii sistemului de incalzire, în vederea asigurarii confortului termic al bolnavilor, potrivit nevoilor lor specifice; f) neasigurarea colectarii reziduurilor septice în condiţii de siguranţă privind riscul transmiterii infectiilor nozocomiale; g) neasigurarea distrugerii prin spargere a ambalajelor din sticlă folosite de bolnavii din spitalele şi sectiile de boli infectioase; h) neraportarea de către unitatile sanitare a infectiilor nozocomiale la directiile de sănătate publică teritoriale; i) neasigurarea echipamentului de protecţie complet pentru personalul medico-sanitar în conformitate cu normele în vigoare, precum şi neutilizarea acestuia; j) nerespectarea masurilor speciale instituite în situaţii epidemiologice deosebite.------------Articolul 15 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Partea introductiva şi literele c) şi e) ale articolului 15 au fost modificate prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Literele h), i) şi j) ale articolului 15 au fost introduse prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Partea introductiva a art. 15 a fost modificata de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 16Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei: a) neasigurarea apei pentru consum uman distribuite prin sistem public la obiectele sanitare amplasate în fiecare incapere în care se acordă asistenţa medicală, în spatiile de deservire sanitara a bolnavilor şi în serviciile tehnico-medicale şi gospodaresti; b) neasigurarea, în unitatile sanitare de orice tip, a dotarilor cu obiecte sanitare în numar corespunzător normativului în vigoare; c) neasigurarea prelucrarii sanitare la internare a pacientilor parazitati, în scopul prevenirii infestarii cu paraziti a colectivitatii; d) nerespectarea condiţiilor tehnice şi functionale prevăzute în normele privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale.------------Articolul 16 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Partea introductiva a articolului 16 a fost modificata prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Litera b) a art. 16 a fost modificata de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.Litera d) a art. 16 a fost introdusa de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 17Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei: a) neasigurarea spatiilor şi dotarilor necesare colectarii, depozitarii, indepartarii, neutralizarii şi incinerarii, după caz, a deseurilor potenţial contaminate, rezultate din activităţile unităţilor sanitare, în condiţiile stabilite de normele de igiena în vigoare care să previna transmiterea infectiilor nozocomiale; b) neefectuarea în statiile şi/sau în punctele de sterilizare din unitatile sanitare a controlului eficientei sterilizarii şi neintocmirea documentatiei necesare evidentei sterilizarii, în conformitate cu normele în vigoare; c) neasigurarea depozitarii şi pastrarii în condiţii optime a articolelor sterilizate în unitatile sanitare; d) neasigurarea depozitarii în condiţiile cerute de producător a articolelor sterile de unica folosinţă; e) neasigurarea apei sterile la blocurile operatorii şi în salile de nastere; f) utilizarea aparaturii de sterilizare, neautorizate de Ministerul Sănătăţii, precum şi nerespectarea prevederilor cuprinse în cartea tehnica a fiecarui aparat; g) neutilizarea, pentru componentele aparaturii de uz medical şi ale instrumentelor medicale care nu pot fi supuse sterilizarii prin căldură, a substanţelor dezinfectante care asigura sterilizarea chimica sau a altor metode de sterilizare; h) necunoasterea de către personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar a tehnicilor şi procedurilor de pregatire a instrumentarului pentru sterilizare.------------Articolul 17 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Partea introductiva şi literele a)-c) ale articolului 17 au fost modificate prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Literele g) şi h) ale articolului 17 au fost introduse prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Litera f) a art. 17 a fost modificata de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Capitolul 7 Contraventii la normele privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile  +  Articolul 18Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei: a) neraportarea cazurilor de boli transmisibile la directia de sănătate publică teritoriala, în conformitate cu normele şi instrucţiunile în vigoare; b) neizolarea bolnavilor de boli transmisibile cu internare obligatorie şi neinstituirea masurilor de prevenire şi combatere a extinderii procesului epidemiologic; c) neefectuarea decontaminarii vehiculelor cu care au fost transportati bolnavi contagiosi de către unitatea sanitara care asigura izolarea bolnavilor; d) neefectuarea de către personalul medico-sanitar a anchetei epidemiologice în focarele de boli transmisibile, în scopul depistarii de noi cazuri de bolnavi contacti, convalescenti şi purtatori sanatosi de germeni, precum şi neaplicarea masurilor antiepidemice de impiedicare a raspandirii infectiilor; e) neasigurarea de către administraţiile unităţilor sanitare a aprovizionarii permanente şi suficiente cu materiale necesare efectuării curateniei şi operaţiunilor de dezinfectie, dezinsectie, deparazitare şi deratizare; f) neaplicarea de către personalul medico-sanitar din unitatile sanitare a masurilor privind depistarea, prelucrarea şi evidenta persoanelor infestate cu paraziti de cap şi corp; g) neasigurarea depozitarii şi pastrarii produselor dezinfectante în condiţii care să previna modificările fizico-chimice şi ale proprietăţilor biocide ale produselor; h) utilizarea în unitatile sanitare a dezinfectantelor şi antisepticelor, insecticidelor şi raticidelor neavizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei; i) neaplicarea prevederilor programului naţional de imunizari de către personalul medico-sanitar cu atribuţii specifice în aceasta activitate, indiferent de forma de organizare în cadrul sistemului public sau privat; j) neasigurarea condiţiilor de transport, depozitare, gestionare şi utilizare a produselor biologice şi medicamentoase de uz uman şi veterinar, prevăzute de instrucţiunile producătorului; k) neasigurarea dezinfectiei terminale în focare colective de boli transmisibile; l) nerespectarea de către persoane fizice, suspecti şi convalescenti de boli transmisibile, purtatori sanatosi de germeni patogeni, precum şi de către persoane juridice a masurilor prevăzute de normele în vigoare, în scopul prevenirii şi combaterii bolilor transmisibile, precum: vaccinari şi revaccinari, examene clinice şi de laborator, controale periodice ale purtatorilor de germeni patogeni, testari ale stării de imunitate, tratamente profilactice sau alte măsuri epidemiologice; m) modificarea circuitelor în unitatile sanitare, fără avizul directiei de sănătate publică teritoriale; n) neavertizarea de către personalul medico-sanitar a persoanelor cu risc epidemiologic în legătură cu consecintele medicale şi penale ale nerespectarii masurilor antiepidemice, precum şi neprecizarea acestor măsuri; o) neinstituirea sau neaplicarea de către personalul medico-sanitar şi administrativ al unităţilor sanitare publice sau private a masurilor care să previna aparitia sau raspandirea de boli transmisibile la persoanele care beneficiaza de asistenţa medicală în aceste unităţi; p) neraportarea vaccinarilor şi revaccinarilor efectuate de unitatile sanitare, în cadrul sistemului de supraveghere a bolilor infectioase, la directia de sănătate publică teritoriala; q) neefectuarea periodica sau după necesitate a lucrărilor de igienizare şi revizuire a instalaţiilor şi echipamentelor, precum şi a lucrărilor de reconditionare şi reparare a cladirilor unităţilor sanitare; r) refolosirea instrumentarului şi a materialelor de unica folosinţă; s) neintretinerea permanenta a stării de curăţenie în unitatile sanitare.------------Articolul 18 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Partea introductiva şi literele a) şi e)-h) ale articolului 18 au fost modificate prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Literele i)-s)) ale articolului 18 au fost introduse prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.  +  Articolul 19Abrogat.------------Articolul 19 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Articolul 19 a fost abrogat prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.  +  Articolul 20Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei: a) neaplicarea de către spitalele care elibereaza cadavrele persoanelor decedate prin boli transmisibile a masurilor de prevenire a raspandirii infectiilor; b) transportul, depunerea la capela şi inhumarea cadavrelor persoanelor decedate prin boli transmisibile fără respectarea normelor antiepidemice şi de igiena; c) exhumarea cadavrelor umane înainte de trecerea perioadei de un an de la data inhumarii sau exhumarea cadavrelor umane fără avizul directiei de sănătate publică teritoriale în termenul de 1-7 ani de la data inhumarii, precum şi exhumarea în alte condiţii decat cele stabilite prin avizul directiei de sănătate publică teritoriale, cu excepţia cazurilor prevăzute de legea penala; d) nerespectarea instructiunilor Ministerului Sănătăţii şi Familiei privind imunizarile obligatorii, masurile de lupta în focar, izolarea bolnavilor cu boli transmisibile şi eliberarea avizului epidemiologic; e) lipsa de colaborare a personalului medico-sanitar din unitatile sanitare cu paturi la efectuarea anchetei epidemiologice şi la supravegherea focarului de infectie nozocomiala cu specialisti din directia de sănătate publică teritoriala, precum şi neaplicarea masurilor antiepidemice de impiedicare a raspandirii infectiilor; f) abrogata; g) nerespectarea instructiunilor producătorului sau a recomandarilor prevăzute în avizul sanitar privind folosirea dezinfectantelor, antisepticelor, insecticidelor şi raticidelor utilizate.------------Articolul 20 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Literele d) şi g) ale articolului 20 au fost modificate prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Litera f) a art. 20 a fost abrogata de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 21Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei: a) neasigurarea de către persoanele fizice şi juridice care lucreaza cu produse patologice a sterilizarii şi/sau incinerarii reziduurilor contaminante şi a altor reziduuri care au astfel de indicatii; b) neasigurarea sterilizarii instrumentarului medico-chirurgical şi a materialelor sanitare, precum şi utilizarea de materiale nesterile în procesul de ingrijire a bolnavului.------------Articolul 21 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.  +  Capitolul 8 Contraventii la normele igienico-sanitare pentru alimente şi la normele de igiena privind producţia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul şi desfacerea alimentelor----------Titlul Capitolului 8 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.  +  Articolul 22Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei: a) utilizarea personalului de întreţinere a curateniei din anexele sanitare şi din curti la manipularea alimentelor ori la întreţinerea curateniei utilajelor sau a incaperilor de prelucrare sau de depozitare a alimentelor; b) utilizarea la întreţinerea curateniei din afara salilor de productie, din anexele sanitare, din curti şi dependinte a salariatilor care lucreaza în procesele tehnologice de productie alimentara, la prelucrarea sau manipularea alimentelor; c) neefectuarea operaţiunilor de curăţenie manuala a locurilor de muncă, utilajelor, ustensilelor, suprafeţelor de lucru şi ambalajelor în condiţiile stabilite de normele de igiena în vigoare; d) depozitarea, chiar şi provizorie, a ambalajelor de transport al produselor de panificatie şi de cofetarie, a laptelui şi produselor lactate, a carnii şi preparatelor din carne, a semipreparatelor culinare şi a ghetii artificiale, în condiţii care pot determina contaminarea sau impurificarea acestora; e) nerespectarea în unitatile de alimentatie colectiva a obligaţiei de a pastra timp de 48 de ore la rece, în recipiente curate, acoperite şi etichetate, cate o proba din fiecare fel de mancare servita; f) neasigurarea dotarii unităţilor de alimentatie colectiva permanente şi sezoniere cu vesela şi tacamuri în numar cel puţin egal cu numărul total de consumatori zilnici; g) neasigurarea spalarii şi dezinfectiei după fiecare transport a mijloacelor auto folosite la transportul alimentelor; h) aprovizionarea unităţilor alimentare de orice fel care produc şi prelucreaza alimente usor alterabile în cantitati care depasesc posibilitatile de pastrare şi de prelucrare a acestora; i) abrogata; j) neasigurarea echipamentului de protecţie sanitara curat şi complet pentru personalul care lucreaza în sectoarele de productie, prelucrare, depozitare, transport şi desfacere a alimentelor, precum şi neutilizarea acestui echipament.------------Articolul 22 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Partea introductiva şi literele b) şi d) ale articolului 22 au fost modificate prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Litera j) a articolului 22 a fost introdusa prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Partea introductiva şi litera d) ale art. 22 au fost modificate de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.Litera i) a art. 22 a fost abrogata de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 23Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei: a) nerespectarea de către unitatile sau de persoanele fizice care folosesc carucioare şi tonete la comertul stradal a condiţiilor igienico-sanitare de desfăşurare a acestei activităţi; b) transportarea, depozitarea sau expunerea alimentelor sub forma de materii prime sau semifabricate, împreună cu produse finite, care se consuma fără prelucrare termica şi fără asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru fiecare categorie; c) nerespectarea, de către conducatorul unităţii alimentare, a obligaţiei privind verificarea zilnica a stării de igiena individuala şi de sănătate a personalului din subordine, precum şi primirea, în unitate, a angajatilor bolnavi sau convalescenti de boli transmisibile; d) nerespectarea regulilor de igiena individuala în tot timpul programului de lucru de către persoanele care lucreaza la manipularea, transportul, prelucrarea, sortarea şi desfacerea alimentelor; e) folosirea ghetii naturale la pastrarea alimentelor, cu excepţia peştelui, în unitatile alimentare; f) pastrarea alimentelor în contact direct cu gheata naturala sau artificiala ori cu apa rezultata din topirea ghetii; g) servirea bauturilor, fructelor şi legumelor racite prin contact direct cu gheata naturala sau artificiala, cu excepţia cuburilor de gheata preparate în congelatoare, din apa pentru consum uman; h) neizolarea conductelor de canalizare care traverseaza incaperile de productie, preparare, depozitare, servire şi desfacere a alimentelor, astfel încât să se previna contaminarea spatiilor alimentare cu ape uzate, precum şi poluarea mediului înconjurător; i) efectuarea transportului alimentelor cu mijloace de transport neautorizate în acest scop, neamenajate şi neechipate în scopul asigurarii, pe toata durata transportului, a pastrarii nemodificate a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, precum şi a protectiei împotriva prafului, ploii, insectelor, rozatoarelor şi a oricarei posibilitati de poluare, degradare şi contaminare a produselor şi ambalajelor; j) neasigurarea şi nerespectarea masurilor stabilite de normele în vigoare pentru protectia sanitara a produselor şi consumatorilor la punctele fixe de desfacere stradala a alimentelor şi bauturilor răcoritoare; k) expunerea spre vanzare sau vanzarea în ambalaje degradate a produselor alimentare preambalate; l) folosirea în laboratoarele şi unitatile de alimentatie publică sau colectiva a oualor de rata la prepararea prajiturilor, cremelor, inghetatei sau a oricăror alte produse; m) abrogata; n) neasigurarea funcţionarii, în permanenta, a spatiilor frigorifice din unitatile alimentare, neasigurarea controlului şi înregistrării temperaturii şi neintretinerea acestor spatii prin efectuarea periodica a reparatiilor şi igienizarii; o) neasigurarea de ustensile adecvate (clesti, linguri, furculite etc.) pentru servirea alimentelor neambalate care se consuma fără prelucrare termica; p) depozitarea produselor alimentare şi a ambalajelor în spatiile de vanzare, productie sau preparare, în spatiile de circulatie, vestiare sau pe trotuarele aferente; q) folosirea pentru alimentatia colectiva a vaselor şi ustensilelor de bucatarie degradate; r) organizarea deficitara a procesului de productie alimentara, nerealizandu-se orientarea fluxului tehnologic într-un singur sens şi favorizandu-se incrucisarile între fazele salubre şi cele insalubre; s) neetichetarea produselor alimentare, în conformitate cu normele în vigoare; s) nemarcarea vizibila a meselor de lucru, a fundurilor de lemn, a manerelor de cutit şi a spatiilor frigorifice, pentru identificarea scopului de folosire pe tipuri de alimente.------------Articolul 23 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Partea introductiva şi litera b) ale articolului 23 au fost modificate prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Literele s) şi s) ale articolului 23 au fost introduse prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Partea introductiva şi literele b), c) şi e) ale art. 23 au fost modificate de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.Litera m) a art. 23 a fost abrogata de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.Literele n), p) şi s) ale art. 23 au fost modificate de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 24Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei: a) receptia şi introducerea în procesul de productie sau de prelucrare a materiilor prime şi auxiliare, semifabricate sau finite, cu modificari şi fără constatarea salubritatii lor de către persoane răspunzătoare, pe baza certificatelor de calitate eliberate de către furnizori; b) nerespectarea normelor de igiena în vigoare referitoare la prepararea şi pastrarea cremelor de oua, a maionezei şi a produselor din carne speciale; c) nerespectarea masurilor prevăzute de normele de igiena în vigoare privind prepararea, pastrarea, transportul şi servirea inghetatei; d) neasigurarea de către unitatile de desfacere şi servire a alimentelor a condiţiilor de depozitare, expunere şi manipulare pentru pastrarea nemodificata a proprietăţilor nutritive, organoleptice, fizice, chimice şi microbiologice; e) neasigurarea dotarii unităţilor alimentare cu utilaje şi mobilier tehnologic, fabricate potrivit normelor de igiena în vigoare şi intretinute în permanenta stare de functionare; f) neasigurarea în unitatile de alimentatie publică colective a spatiilor şi circuitelor functionale stabilite prin normele de igiena în vigoare pentru depozitare, prelucrare culinara şi consum; g) neasigurarea în toate unitatile alimentare a funcţionarii corecte şi permanente a aparaturii de control şi de înregistrare a parametrilor care condiţioneaza salubritatea prelucrarii şi pastrarii materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite prin sterilizare, pasteurizare, refrigerare, congelare şi alte proceduri specifice; h) neasigurarea depozitarii şi pastrarii alimentelor în condiţii care să previna modificările proprietăţilor nutritive, organoleptice şi fizico-chimice, precum şi contaminarea microbiana; i) abrogata; j) neasigurarea, în unitatile din sectorul alimentar de productie, prelucrare, servire, depozitare, transport, vanzare, a apei curente reci pentru consum uman, corespunzătoare calitativ standardului în vigoare, şi a apei calde menajere, distribuita în condiţii igienice oriunde este necesar şi în cantitati suficiente pentru acoperirea nevoilor tehnologice şi pentru întreţinerea curateniei utilajelor, mobilierului şi dotarilor; k) neefectuarea periodica sau după necesitate a lucrărilor de igienizare şi de revizuire a instalaţiilor şi utilajelor precum şi a lucrărilor de reconditionare şi de reparare a cladirilor unităţilor alimentare; l) nerespectarea condiţiilor stabilite de normele de igiena în vigoare privind amenajarea, dotarea şi întreţinerea pietelor alimentare, a targurilor şi oboarelor; m) neasigurarea, în unitatile alimentare, a operaţiunilor de curăţenie şi dezinfectie, precum şi neasigurarea dotarii şi aprovizionarii unităţii alimentare cu utilaje, ustensile şi materiale specifice pentru spalare şi dezinfectie; n) expunerea spre vanzare sau punerea în consum de produse alimentare cu termen de valabilitate expirat; o) folosirea fără aviz sanitar a cernelurilor şi colorantilor utilizati la imprimarea sau la colorarea produselor alimentare, a ambalajelor acestora, precum şi contactul direct al alimentelor cu partea imprimata a ambalajelor; p) utilizarea la fabricarea ambalajelor sau chiar la ambalarea propriu-zisa a produselor alimentare a materialelor neavizate sanitar; q) pastrarea în vase metalice zincate sau în vase de aluminiu a alimentelor lichide şi semilichide, cu excepţia apei, a alcoolului etilic şi a grasimilor alimentare; r) refolosirea şi/sau comercializarea veselei, paharelor şi a altor materiale de unica folosinţă în unitatile de alimentatie publică; s) utilizarea de către persoanele fizice şi juridice autorizate, la prepararea produselor alimentare, a bauturilor alcoolice şi nealcoolice, a produselor culinare, a ghetii, a unor surse de apa, fără a respecta indicatorii de calitate a apei potabile.------------Articolul 24 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Partea introductiva şi literele g), j), m), o) şi q) ale articolului 24 au fost modificate prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Partea introductiva a art. 24 a fost modificata de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.Litera i) a art. 24 a fost abrogata de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.Literele m) şi r) ale art. 24 au fost modificate de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.Litera s) a art. 24 a fost introdusa de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 25Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei: a) punerea în consum a alimentelor care sunt contrafacute sau care prezinta:I. semne organoleptice de alterare evidente;II. semne de infestare cu paraziti şi insecte, precum şi resturi sau semne ale activităţii acestora, cu excepţia unor produse pentru care sunt prevăzute limite în normele de igiena sau în standardele de stat;III. semne ale contactului cu rozatoare;IV. miros şi gust, straine de natura produsului;V. gust, miros sau pete de mucegai, cu excepţia mucegaiurilor selectionate admise;VI. continut de substante chimice neavizate sau peste limitele admise de normele de igiena în vigoare;VII. continut de corpi straini, cu excepţia cazurilor în care norma prevede o limita maxima admisa;VIII. continut de aflatoxine B1 peste limitele admise pentru seminte şi fainuri de cereale, leguminoase uscate, seminte oleaginoase, arahide, miez de nuca, alune, concentrate şi izolate proteice de vegetale şi altele;IX. continut de micotoxine, peste limitele admise pentru seminte şi fainuri de cereale, leguminoase uscate, seminte oleaginoase, arahide, miez de nuca, alune, concentrate şi izolate proteice de vegetale şi alte grupe de produse alimentare; b) reconditionarea produselor alimentare retrase din consum ca fiind necorespunzatoare condiţiilor de calitate; c) refolosirea ca materie prima a preparatelor culinare finite, amestecarea tocaturilor de carne cruda cu cele tratate termic, precum şi folosirea repetata a grasimilor alimentare la operaţiunile de prajire şi incorporare în preparate a grasimilor folosite la prajire; d) folosirea la prepararea produselor alimentare a unor adjuvanti sau a altor substante chimice neavizate ori interzise de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, precum şi depăşirea concentratiilor în cazul celor avizate; e) folosirea apei industriale pentru anumite operaţiuni tehnologice în unităţi de industrie alimentara fără avizul directiei de sănătate publică teritoriala; f) utilizarea materialelor de orice natura folosite la confectionarea ambalajelor şi recipientelor de depozitare şi transport, precum şi a utilajelor, ustensilelor şi acoperirilor de protecţie anticorosiva, destinate sectorului alimentar care nu prezinta stabilitate fizico-chimica, care influenţează caracteristicile organoleptice ale produsului alimentar şi care nu asigura o protecţie eficienta a acestuia; g) utilizarea ambalajelor, recipientelor, ustensilelor şi utilajelor ce nu sunt în perfecta stare de curăţenie şi igienizare sau utilizarea unor astfel de produse pentru alimente în cazul în care au fost folosite în alte scopuri decat contactul direct cu alimentele; h) utilizarea la ambalarea produselor alimentare a ambalajelor confectionate din deseuri; i) utilizarea în compozitia pigmentilor destinati obiectelor de uz gospodaresc a sulfurilor de cadmiu, a oxizilor de mercur, plumb şi crom.------------Articolul 25 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Literele a) şi i) ale articolului 25 au fost modificate prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Partea introductiva a art. 25 a fost modificata de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.Pct. IX al literei a) a art. 25 a fost modificat de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Capitolul 9 Contraventii la normele de igiena privind protectia faţă de radiatiile nucleare  +  Articolul 26Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei: a) nerespectarea sistemului de supraveghere a stării de sănătate a personalului expus profesional şi a condiţiilor de igiena în unitatile în care se desfăşoară activităţile nucleare, în corelare cu nivelul expunerii la radiatii ionizante; b) neefectuarea controlului medical periodic, conform reglementarilor Ministerului Sănătăţii; c) necompletarea la zi, la toate rubricile, a carnetului individual de supraveghere dozimetrica a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante.------------Articolul 26 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Partea introductiva a articolului 26 a fost modificata prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.  +  Articolul 27Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei: a) nerespectarea limitelor impuse prin sistemul de supraveghere a contaminarii radioactive a produselor alimentare, pe intregul circuit alimentar, inclusiv a surselor de apa potabila, precum şi a altor bunuri destinate folosirii de către populatie; b) introducerea pacientilor care nu sunt supuşi imediat investigatiilor sau tratamentului în campul de iradiere şi neaplicarea masurilor de protecţie la pacientii supuşi examinarilor radiologice pentru regiunile anatomice care nu intereseaza procedura respectiva; c) angajarea unei persoane fără control medical din care să rezulte ca persoana examinata este apta pentru lucrul în mediu de radiatii sau menţinerea unei persoane într-un loc de muncă cu expunere la radiatii nucleare, pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicatie medicală, temporara sau permanenta; d) nerespectarea masurilor de igiena în unitatile nucleare autorizate; e) neasigurarea, în unitatile nucleare medicale, de circuite functionale, conform normelor sanitare în vigoare.------------Articolul 27 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Partea introductiva şi literele e) şi n) ale articolului 27 au fost modificate prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.  +  Articolul 28Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei: a) nerespectarea limitelor şi a condiţiilor prevăzute în autorizatiile eliberate în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 111/1996, republicată; b) nerespectarea masurilor şi a prevederilor din avizele eliberate, cu impact asupra sănătăţii populatiei, ca urmare a activităţilor nucleare; c) neluarea masurilor imediate de protejare şi asistenţa de urgenta a salariatilor şi a bolnavilor care au suferit o suprairadiere sau o contaminare radioactiva interna; d) utilizarea substanţelor radioactive în alte scopuri decat cele prevăzute în autorizatia sanitara de functionare; e) nerespectarea instructiunilor Ministerului Sănătăţii privind masurile profilactice în situaţii de accident nuclear major; f) nerespectarea de către conducerea unităţii a masurilor prescrise de organele sanitare de control, în scopul pastrarii stării de sănătate a personalului şi populatiei şi prevenirii incidentelor şi accidentelor nucleare.------------Articolul 28 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.  +  Capitolul 10 Contraventii la normele de igiena privind condiţiile şi procesele de muncă----------Titlul Capitolului 10 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.  +  Articolul 29Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 6.000.000 lei: a) neluarea masurilor privind programarea salariatilor la controlul medical periodic, potrivit reglementarilor tehnice ale Ministerul Sănătăţii şi Familiei, şi neurmarirea efectuării integrale a acestuia; b) neprezentarea angajatilor din unitatile de orice fel la examinarile medicale periodice stabilite prin instrucţiunile Ministerului Sănătăţii şi programate de organele sanitare, potrivit specificului fiecarui loc de muncă; c) nesolicitarea avizului medical la schimbarea locului de muncă al unui angajat în aceeasi unitate, dacă prin aceasta schimbare se creeaza risc pentru sănătatea persoanei respective; d) neasigurarea, de către angajatori, a condiţiilor necesare efectuării examenului medical la angajare, controlului medical periodic şi a examenului medical la reluarea activităţii; e) neasigurarea, de către angajatori, a supravegherii stării de sănătate şi a expunerii profesionale prin servicii medicale de medicina muncii.------------Articolul 29 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Partea introductiva a articolului 29 a fost modificata prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Partea introductiva a art. 29 a fost modificata de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.Literele d) şi e) ale art. 29 au fost introduse de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 30Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei: a) angajarea de către agentii economici a personalului fără examen medical prealabil şi fără confirmarea scrisa a medicului ca locul de muncă sau meseria propriu-zisa nu este contraindicata din punct de vedere medical pentru salariat; b) menţinerea unei persoane într-un loc de muncă pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicatie medicală temporara sau permanenta potrivit instructiunilor Ministerului Sănătăţii; c) depăşirea în zonele de muncă a limitelor admisibile stabilite prin normele generale de protectia muncii pentru microclimat, cu excepţia cazurilor în care cerinţele sau natura procesului tehnologic impun condiţii climatice speciale; d) depăşirea în zonele de muncă a limitelor admise pentru zgomote şi vibratii stabilite prin normele generale de protecţie a muncii; e) neaplicarea masurilor stabilite prin normele generale de protecţie a muncii pentru protejarea angajatilor care lucreaza în aer liber în condiţii meteorologice nefavorabile; f) nerespectarea normelor generale de protecţie a muncii privind condiţiile de iluminare ale locurilor de muncă; g) neacordarea materialelor igienico-sanitare, în scopul asigurarii igienei personale, în completarea masurilor generale luate pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale; h) neacordarea de către persoanele juridice şi fizice, care utilizeaza în activitatea lor salariati, a echipamentului individual de protecţie pentru personalul expus riscurilor de accidentare şi de imbolnavire profesionala; i) neasigurarea şi nerealizarea condiţiilor de întreţinere a echipamentului individual de protecţie, precum şi nepurtarea acestui echipament în cazul în care este corect acordat şi în stare de functionare sau utilizarea acestuia în alte scopuri sau condiţii decat cele prevăzute prin lege; j) neefectuarea de către medic a examinarilor în vederea angajarii şi a controalelor medicale periodice, cu respectarea normelor în vigoare; k) neefectuarea de către medic la angajarea în munca şi cu ocazia controlului medical periodic a investigatiilor suplimentare faţă de examenul clinic general, pentru persoanele expuse la factori nocivi profesionali, în conformitate cu normele tehnice ale Ministerului Sănătăţii pentru depistarea contraindicatiilor medicale, a bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesiune; l) nerespectarea recomandarilor medicale ca urmare a examinarilor medicale în vederea angajarii şi a controalelor medicale periodice; m) neanuntarea la directia de sănătate publică teritoriala a cazurilor de boli profesionale acute şi a accidentelor colective de muncă de către conducerile unităţilor de orice fel; n) nerespectarea normelor metodologice privind declararea, confirmarea, inregistrarea, raportarea şi evidenta bolilor profesionale, precum şi a celorlalţi indicatori care definesc morbiditatea profesionala; o) nerespectarea reglementarilor în vigoare privind munca în schimburi, a timpului de muncă, a regimului pauzelor, luand în considerare existenta unor factori de risc în mediul de muncă şi capacitatea de adaptare a salariatilor; p) angajarea unor persoane în locuri de muncă în care exista riscul de transmitere a unor boli, precum: sectorul alimentar, zootehnic, instalaţii de alimentare cu apa potabila, colectivitati de copii şi alte unităţi de interes public, fără respectarea normelor în vigoare; q) neaplicarea masurilor speciale de protecţie a tegumentului şi a mucoaselor pentru substantele ce pot patrunde în organism prin tegument şi mucoase intacte; r) neinstruirea personalului de către conducătorii unităţilor în vederea cunoasterii riscurilor profesionale şi prevenirii imbolnavirilor cauzate de noxele existente la locurile de muncă; s) neacordarea alimentatiei suplimentare, potrivit legii, de către persoanele juridice şi fizice salariatilor care lucreaza în locuri de muncă în condiţii grele şi vatamatoare; t) repartizarea femeilor gravide în locuri de muncă cu expunere la unele substante chimice, precum: plumb, mercur, sulfura de carbon, benzen şi alte substante chimice toxice, precum şi la trepidatii, radiatii nucleare, ridicare şi purtare de greutati şi ortostatism prelungit; u) utilizarea tinerilor sub vârsta de 16 ani la efectuarea operaţiunilor manuale de încărcare, descarcare şi transport şi a tinerilor sub vârsta de 18 ani la operaţiunile cu materiale şi produse periculoase foarte toxice şi/sau explozive; v) utilizarea tinerilor sub vârsta de 18 ani la locurile de vopsit care implica utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau a miniului de plumb şi a tuturor produselor ce conţin acesti pigmenti; w) expunerea salariatilor la substante foarte periculoase, notate cu indicativul Fp şi neaplicarea masurilor speciale de protecţie împotriva substanţelor cancerigene şi potenţial cancerigene; x) nerespectarea de către conducerile unităţilor cu orice profil de activitate a masurilor prescrise de organele medicale competente în scopul pastrarii capacităţii de muncă şi al prevenirii imbolnavirilor; y) neasigurarea monitorizarii condiţiilor de mediu în locurile de muncă periculoase, grele sau nocive, de către persoanele juridice care deţin astfel de locuri de muncă.------------Articolul 30 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Partea introductiva şi literele j), l), p), q), t), u) şi v) ale articolului 30 au fost modificate prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002  +  Articolul 31Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei: a) depăşirea concentratiilor maxime admise pentru gaze, vapori şi pulberi în atmosfera zonelor de muncă stabilite prin normele în vigoare, precum şi utilizarea unor substante sau procedee tehnologice interzise prin dispozitii legale; b) neasigurarea de către agentii economici din sectoarele public, privat şi cooperatist a condiţiilor de baza materiala pentru efectuarea unor examinari medicale complete ale angajatilor în mediu cu noxe, conform legii; c) nerecunoasterea de către conducătorii unităţilor a cazurilor de boli profesionale şi refuzul de a semna procesul-verbal privind cercetarea cazului întocmit de comisia de specialitate constituita legal în lipsa acestora.------------Articolul 31 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Partea introductiva şi literele b) ale articolului 31 au fost modificate prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002  +  Capitolul 11 Contraventii la normele privind organizarea şi functionarea instituţiilor pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor  +  Articolul 32Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei: a) primirea în taberele pentru copii şi tineri a cadrelor didactice, a personalului medico-sanitar şi a personalului administrativ fără dovada examinarilor medicale obligatorii stabilite prin instrucţiunile Ministerului Sănătăţii; b) neasigurarea de către medicii de familie, conform instructiunilor Ministerului Sănătăţii, a supravegherii epidemiologice a copiilor şi tinerilor care urmeaza să fie trimisi în tabere scolare; c) primirea în unitatile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor fără dovada efectuării imunizarilor profilactice obligatorii, iar în unitatile cu cabinet medical propriu, fără documentele medicale eliberate de medicul de familie care atesta starea de sănătate a copiilor şi tinerilor; d) Abrogat; e) neasigurarea de către conducătorii unităţilor de stat şi particulare pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor a prezentarii cadrelor didactice, prescolarilor şi elevilor la examinarile medicale periodice stabilite prin instrucţiunile Ministerului Sănătăţii, precum şi a elevilor la triajele epidemiologice care se efectueaza după vacantele scolare; f) nerespectarea de către conducerile unităţilor pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor a numarului maxim de copii admisi pentru o grupa în unitatile de copii anteprescolari, prescolari sau dintr-o clasa pentru elevi din ciclul primar, gimnazial şi liceal; g) neasigurarea, de către unitatile de alimentatie colectiva din colectivitatile de copii şi tineri, a necesarului zilnic de calorii şi substante nutritive, corespunzător varstei şi stării de sănătate; h) neefectuarea triajului epidemiologic şi a examenelor medicale de bilant al stării de sănătate în unitatile pentru ocrotirea, educarea copiilor şi tinerilor şi neraportarea acestuia la directiile de sănătate publică teritoriale, conform instructiunilor Ministerului Sănătăţii; i) neefectuarea, periodica sau după necesitate, a lucrărilor de igienizare şi revizuire a instalaţiilor, precum şi a lucrărilor de reconditionare a cladirilor unităţilor de invatamant.------------Articolul 32 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Partea introductiva a articolului 32 a fost modificata prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Litera d) a articolul 32 a fost abrogata prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Literele g), h) şi i) ale art. 32 au fost introduse de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 33Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei: a) nerespectarea de către conducătorii unităţilor de stat şi particulare pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, precum şi de către administraţiile taberelor pentru copii şi tineri a normelor de igiena în vigoare specifice fiecarui obiectiv şi a condiţiilor prevăzute în autorizatia sanitara de functionare referitoare la circuite functionale, cubajul minim de aer, microclimat, iluminat, mobilier, obiecte şi anexe sanitare, întreţinerea curateniei şi altele; b) neasigurarea aprovizionarii cu apa potabila a unităţilor pentru copii şi tineri, a taberelor, conform normelor sanitare în vigoare şi nerealizarea de instalaţii proprii de apa pentru consumul uman la nivelul unităţilor prescolare şi scolare care funcţionează în localităţi fără un sistem central de aprovizionare cu apa; c) neasigurarea de vestiare colective, pe sexe, la salile de educatie fizica din scoli; d) nerespectarea de către conducerile unităţilor de invatamant, de stat sau particulare ori de către cadrele didactice a normelor de igiena privind munca intelectuala în procesul instructiv-educativ al prescolarilor, elevilor şi studenţilor; e) utilizarea de paturi suprapuse în dormitoarele instituţiilor pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor fără avizul directiei de sănătate publică teritoriala; f) neaplicarea de către conducerile unităţilor de stat şi particulare pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor a masurilor de prevenire a accidentelor sau a unor imbolnaviri la copii şi tineri, inclusiv în orele de educatie fizica şi de activitate practica în ateliere şi laboratoare; g) neasigurarea şi nedotarea corespunzătoare a unor puncte sanitare de prim ajutor în salile de grupa şi de clasa în laboratoare şi ateliere scolare şi studentesti; h) neasigurarea pentru instituţiile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor a condiţiilor de igiena privind spalarea şi depozitarea rufariei; i) folosirea de jucarii şi materiale didactice care prin natura materialului, greutatea sau prin forma lor constituie un risc pentru sănătatea copiilor; j) abrogata.------------Articolul 33 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Partea introductiva şi literele a) şi j) ale articolului 33 au fost modificate prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Litera j) a art. 33 a fost abrogata de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.Capitolul 12Contraventii la normele de igiena privind infestarea cu insecte vectoare şi cu rozatoare, precum şi la normele privind regimul pesticidelor**)------------**)Capitolul 12 a fost introdus prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.  +  Articolul 34Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei: a) neaplicarea masurilor de prevenire şi combatere a insectelor şi rozatoarelor vectoare în unităţi de orice tip de către detinatorii acestora; b) nerespectarea ritmicitatii acţiunilor de combatere a insectelor şi rozatoarelor vectoare şi producătoare de disconfort în unităţi de orice tip.----------Partea introductiva a articolului 34 a fost modificata prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Partea introductiva a art. 34 a fost modificata de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 35Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 12.000.000 lei la 24.000.000 lei: a) nerespectarea de către unitatile prestatoare de servicii de dezinfectie, dezinsectie şi deratizare a normelor tehnice de aplicare a produselor pesticide, de neutralizare a reziduurilor şi a cadavrelor de rozatoare; b) nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a normelor legale în vigoare privind regimul pesticidelor; c) aplicarea tratamentelor cu pesticide din grupele I şi II de toxicitate în interioarele unităţilor de orice tip şi ale locuintelor; d) detinerea, utilizarea sau comercializarea de substante pesticide de către persoane fizice sau juridice fără autorizatie sanitara de functionare; e) prestarea de servicii de dezinsectie şi deratizare de către persoane neatestate şi neautorizate în acest sens de către directiile de sănătate publică teritoriale; f) depozitarea de produse pesticide în spatii şi condiţii necorespunzatoare prevederilor normelor legale în vigoare; g) comercializarea de produse pesticide în ambalaje neautorizate în acest scop şi neinsotite de instrucţiuni de folosire redactate în limba română; h) microambalarea pesticidelor fără aprobarile legale prevăzute de normele în vigoare; i) utilizarea ambalajelor pentru produsele pesticide în alte scopuri decat cele autorizate; j) comercializarea către populatie a produselor pesticide din grupele I şi II de toxicitate; k) utilizarea pesticidelor cu efect cancerigen asupra sănătăţii omului.----------Partea introductiva a articolului 35 a fost modificata prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Partea introductiva a art. 35 a fost modificata de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Capitolul 13 ***) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor----------***) Capitolului 12 a devenit capitolul 13 prin renumerotarea dispusa ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999. De asemenea au fost renumerotate şi vechile articole 34-40, devenind 36-42.  +  Articolul 36Contraventiile se constata de către: a) inspectorii sanitari de stat împuterniciţi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei; b) personalul incadrat în functii asimilate celor prevăzute la lit. a) din directiile, serviciile şi unitatile medicale ale ministerelor şi ale altor organe centrale cu retea medicală proprie, prevăzute în Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu completările ulterioare, în cazul contraventiilor savarsite în cadrul unităţilor subordonate acestor ministere sau organe centrale; c) abrogata; d) abrogata; e) abrogata.------------Articolul 36 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Litera d) a articolul 36 a fost modificata prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Litera b) a art. 36 a fost modificata de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.Literele c), d) şi e) ale art. 36 au fost abrogate de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 37Guvernul poate stabili, prin hotărâre, şi alte persoane competente să constate contraventii şi să aplice sanctiunile prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 38Sancţiunea se aplică de către: a) agentul constatator, pentru contraventiile constatate de inspectorii sanitari de stat; b) persoanele prevăzute la art. 36 lit. b). c) abrogata; d) abrogata.------------Articolul 38 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Literele b) şi c) ale articolului 38 au fost modificate prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Litera d) a articolul 38 a fost introdusa prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Literele a) şi b) ale art. 38 au fost modificate de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.Literele c) şi d) ale art. 38 au fost abrogate de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 39Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei şi de aplicare a sanctiunii se poate face plingere în termen de 15 zile de la comunicare.Plingerea se depune la organul din care face parte agentul constatator şi va fi însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei.  +  Articolul 40 (1) În cazul contraventiilor prevăzute de prezenta lege, plangerea se solutioneaza de judecatoria în a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia. (2) Plangerea depusa la organul din care face parte agentul constatator, însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei, împreună cu dosarul cauzei, se trimite de îndată judecatoriei în drept sa o solutioneze.------------*) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, a fost dispusa renumerotarea articolelor 34-40, care au devenit 36-42. În aceasta situaţie, referirea facuta de Art. 40, alineat (2), nu îşi mai găseşte corespondent în Art. 37, alin. (2), ci în art. 39, alin. (2). Inadvertenta a fost pierduta din vedere de forul legislativ, cu prilejul adoptarii ORDONANTEI nr. 108 din 30 august 1999 prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002.Art. 40 a fost modificat de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 41 (1) În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001*) privind regimul juridic al contraventiilor. (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicarii acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator facand menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.------------Articolul 41 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Articolul 41 a fost modificat prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Alineatul (2) al articolului 41 a fost introdus prin ORDONANTA nr. 5 din 15 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2004.--------------*) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, şi a fost aprobata şi modificata prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.  +  Articolul 42Faptele prevăzute la art. 1-35 din prezenta lege constituie contraventii, dacă nu au fost savarsite în astfel de condiţii, încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni.------------Articolul 42 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.  +  Capitolul 14 ****) Dispozitii finale----------****) Capitolului 13 a devenit capitolul 14 prin renumerotarea dispusa ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999. De asemenea au fost renumerotate şi vechile articole 41-44, devenind 43-46.  +  Articolul 43 (1) În cazul în care condiţiile de functionare constituie un risc iminent pentru sănătatea populatiei sau a salariatilor unităţii, inspectorii sanitari de stat împuterniciţi aplica măsuri de suspendare a activităţii, până la remedierea deficientelor. (2) Neacceptarea controlului igienico-sanitar sau refuzul colaborarii cu organele de control în efectuarea acestuia impune decizia de inchidere a unităţii. (3) Neremedierea deficientelor constatate şi care pot aduce atingere sănătăţii publice, functionarea în alte condiţii decat cele existente la data autorizarii, neindeplinirea condiţiilor asumate prin declaratia pe propria raspundere, precum şi functionarea unităţilor de orice fel cu incalcarea repetata a normelor legale de igiena atrage anularea autorizatiei sanitare de functionare. (4) Punerea pe piaţa a substantei/substanţelor sau a produsului/produselor avizate sanitar ori notificate, neconforme cu specificatiile din dosarul tehnic, conduce la retragerea avizului sanitar.------------Articolul 43 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Alineatul (1) al articolul 43 a fost modificat prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Art. 43 a fost modificat de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 44Nerespectarea conformitatilor stabilite prin avizul sanitar pentru proiecte privind amplasarea, construirea, transformarea sau extinderea obiectivelor economice şi social-culturale şi a oricăror obiective cu impact asupra sănătăţii publice atrage anularea acestuia.------------Art. 44 a fost modificat de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 45 (1) Produsele alimentare care nu corespund normelor în vigoare şi care constituie risc pentru sănătatea consumatorilor vor fi oprite de la consumul uman. (2) Produsele nealimentare care nu corespund normelor în vigoare vor fi interzise comercializarii şi utilizarii.------------Articolul 45 a fost modificat prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Art. 45 a fost modificat de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 46În situaţii epidemiologice deosebite directia de sănătate publică teritoriala poate dispune măsuri speciale: carantina, izolare în spital sau la domiciliu, interdictia accesului la unele locuri de muncă, paza speciala a frontierei.------------Articolul 46 a fost modificat prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.  +  Articolul 47Formularele-model privind procesul-verbal de constatare a contraventiei şi procesul-verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta lege.-----------Articolul 47 a fost introdus prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.  +  Articolul 48Nivelul amenzilor prevăzute de prezenta lege se va actualiza prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflatiei.-----------Articolul 48 a fost introdus prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.------------NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Prin renumerotarea articolelor 41-44 dispusa de ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999 şi introducerea noilor articole 47 şi 48, legiuitorul a pierdut din vedere art.45 din varianta initiala a LEGII nr. 98 din 10 noiembrie 1994, care dispune ca:  +  Articolul 45*)În sensul prezentei legi, prin unităţi se înţelege : institutii publice de orice fel, regii autonome, societăţi comerciale cu capital de stat, privat sau mixt, organizaţii cooperatiste şi alte persoane juridice.------------*) Art. 45 devine art. 49 prin modificarea adusa de pct. 48 din LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 49În sensul prezentei legi, prin unităţi se înţelege : institutii publice de orice fel, regii autonome, societăţi comerciale cu capital de stat, privat sau mixt, organizaţii cooperatiste şi alte persoane juridice.------------Art. 49 este vechiul art. 45 din varianta initiala a LEGII nr. 98 din 10 noiembrie 1994 care devine art. 49 prin modificarea adusa de pct. 48 din LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 50Prezenta lege intră în vigoare la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României. Pe aceeasi data se abroga H.C.M. nr. 2506/1969 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor la normele de igiena şi de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile, precum şi orice alte dispozitii contrare.------------Art. 50 este vechiul art. 49 devenit 50 prin modificarea adusa de pct. 49 din LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 20 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUIVALER SUIANAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 24 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORADRIAN NASTASE  +  Anexa 1    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII    Institutia ..........                                PROCES-VERBAL                         de constatare a contraventiei                                 Nr. ....    Incheiat astazi ................... la ................                    (ziua, luna, anul)    Subsemnatul/subsemnata .........., în calitate de ..... la ..., am  constatat ca ......, cu domiciliul în ....., str. ..... nr. ...., bl. ...,  sc. ..., ap. ..., în calitate de ..... la punctul de lucru ...., str. ....  nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., pendinte de ....., cu sediul în ...,  str. ... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., nr. de inmatriculare la  registrul comerţului ..., codul fiscal nr. ...., ASF nr. ..., CNP ........,  posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ..... nr. ...,  emis/emisa de ........ la data de ....., se face vinovat/vinovata de  urmatoarea/urmatoarele fapta/fapte: ........................................  ............................................................................  ...........................................................................,  savarsita/savarsite la data de ...., ora ....., în urmatoarele împrejurări:  .........., contravenind prin aceasta dispoziţiilor Legii nr. 98/1994, cu  modificările şi completările ulterioare, care atrag sanctionarea cu amendă:    conform art. ... lit. ..., de la ... la ... lei;    conform art. ... lit. ..., de la ... la ... lei;    conform art. ... lit. ..., de la ... la ... lei.            Agent constatator,           ................... Am primit copia de pe procesul-verbal.                                                 Contravenient,                                                .................Obiectiunile contravenientului şi mijloacele de proba de care se va servi în cauza:.....................................................................Observatiile agentului constatator: .................................Contravenientul nu este de faţa, refuza sau nu poate semna.Martor: Numele ....... prenumele ........, domiciliat/domiciliata în ......., str. ........ nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., CNP ......, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria .... nr. ...., emis/emisa de ..... la data de ...........................(semnatura)Martor: Numele ....... prenumele ......., domiciliat/domiciliata în ......, str. ....... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., CNP ........, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria .... nr. ....., emis/emisa de ..... la data de .........................(semnatura)Rezolutia de aplicare a sanctiunii şi instiintarea de platăSubsemnatul/subsemnata ........., în calitate de ...... la ........, aplic contravenientului/contravenientei ...... sus-numit/sus-numite o amenda de ..... lei, conform prezentului proces-verbal de constatare a contraventiei nr. ...., pe care o va achita la .... în termen de 15 zile de la data comunicarii, urmand ca în acelasi termen sa predea sau sa trimita recomandat prin posta chitanta de plată la ........În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul se poate angaja sub semnatura sa achite la ......, în cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fapta savarsita.În caz de neachitare a amenzii la termenul fixat, se va proceda la executarea silita, conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Împotriva procesului-verbal de constatare şi a rezolutiei de aplicare a contraventiei se poate face plangere în termen de 15 zile de la data comunicarii acestora, care va fi depusa împreună cu copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei la organul care a aplicat sancţiunea.Prezentul proces-verbal contine doua pagini şi a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul se lasă în primire la ............./(semnatura organului care a aplicat sancţiunea)Am luat cunoştinţa.Contravenient,.....................-----------------Anexa nr. 1 a fost introdusa prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Anexa nr. 1 a fost modificata prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.Anexa 1 a fost modificata de LEGEA nr. 316 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004.  +  Anexa 2    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI    Institutia .............................                         PROCES - VERBAL         de constatare a condiţiilor igienico-sanitare                       Astazi ........ 200 .....    Subsemnatul ......................................, indeplinind functia de .................................. la Inspecţia Sanitara de Stat ......................., insotit de ..........................., indeplinind functia de ..................... la ......................, în urma controlului igienico-sanitar efectuat la unitatea ....................., cu sediul în judeţul ................., localitatea ...................., str. ........................... nr. ..........., bl. ..........., sc. ..........., ap. ..........., pendinte de ........................, cu sediul în localitatea .................., str. .................... nr. ..........., în prezenta domnului/doamnei ......................., în calitate de ................, am constatat urmatoarele: ..........................    ...............................................................    ...............................................................    ...............................................................    În urma celor constatate şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică se aplică măsuri şi se formuleaza urmatoarele prescriptii şi recomandari: ......    .................................................................    .................................................................    Prezentul proces-verbal contine ........... pagini şi a fost întocmit în doua exemplare, dintre care unul rămâne la ........... .         Organul constatator, Am primit originalul.         .................... .....................-------------Anexa nr. 2 a fost introdusa prin ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999.Anexa nr. 2 a fost modificata prin LEGEA nr. 344 din 31 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002.------------------------