HOTĂRÂRE nr. 738 din 3 iulie 2003 (*actualizata*)privind organizarea şi functionarea Ministerului Economiei şi Comerţului(actualizata până la data de 28 iunie 2004)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 7 iulie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 28 iunie 2004, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 738 din 3 iulie 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.071 din 11 septembrie 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.465 din 11 decembrie 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.601 din 23 decembrie 2003; HOTĂRÂREA nr. 293 din 4 martie 2004; HOTĂRÂREA nr. 892 din 3 iunie 2004; HOTĂRÂREA nr. 957 din 15 iunie 2004.În temeiul art. 107 din Constitutie*) şi având în vedere dispozitiile art. XVI al titlului III din carta a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei,în temeiul art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor, precum şi al art. 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor institutii publice,--------------*) A se vedea Constitutia României republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003.Guvernul României adopta prezenta hotărâre,  +  Articolul 1Ministerul Economiei şi Comerţului este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, care realizează politica Guvernului în domeniile privind cresterea economica, industrie, energie, resurse minerale, producţia de aparare, comert, integrare europeana şi relatii externe.  +  Articolul 2Ministerul Economiei şi Comerţului are sediul principal în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152 sectorul 1, şi alte spatii necesare desfăşurării activităţii, situate în str. Mendeleev nr. 36-38 şi str. Ion Campineanu nr. 16.--------------Art. 2 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 738 din 3 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 24 iulie 2003.  +  Articolul 3Ministerul Economiei şi Comerţului exercita urmatoarele functii: a) de autoritate de stat în domeniile sale de activitate, prin care se asigura urmarirea şi controlul respectarii reglementarilor legate în vigoare; b) de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiilor şi programelor privind cresterea economica, industria, energia, resurselor minerale, industria de aparare, industria de aparare, comertul, promovarea exportului, precum şi a politicilor din domeniul sau de activitate;- industriale, referitoare la evolutia dezvoltării sectoarelor industriei de prelucrare a produselor industriale şi a bunurilor de consum - metalurgie, chimie, petrochimie, textile, pielarie, lemn, sticlă, ceramica, materiale de constructii, constructii de masini;- energetice, referitoare la evolutia sectorului energetic, respectiv energie electrica şi termica, hidro-, nucleara, petrol, gaze, resurse minerale, mine-geologie;- comerciale, privind promovarea exporturilor şi dezvoltarea pieţei interne;- economice, privind cresterea economica şi dezvoltarea mediului de afaceri, atragerea de investitori, precum şi dezvoltarea infrastructurii de evaluare a conformitatii produselor; c) de sinteza, la nivel naţional, pentru domeniile specifice şi pentru celelalte domenii conexe: recuperarea şi conservarea energiei, securitatea instalaţiilor, reciclarea materialelor şi de gestionare a resurselor minerale, restructurarea şi, după caz, privatizarea societatilor comerciale şi a regiilor autonome care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului; d) de reglementare, prin care se asigura elaborarea actelor normative în domeniile proprii; e) de reprezentare, prin care se asigura, în numele Guvernului, reprezentarea la organismele internationale ca autoritate de stat în domeniu şi stabilirea de legaturi cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane juridice din tara sau din strainatate; f) de administrare a proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale, al transportului energiei, al transportului şi stocarii titeiului şi gazelor naturale sau din alte domenii stabilite de lege ca bunuri proprietate publică, prin agentii economici şi instituţiile publice care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului; g) de integrare europeana şi armonizarea legislaţiei cu reglementarile comunitare, pentru activităţile din domeniul sau; h) de autoritate de management pentru programul operational sectorial pentru cresterea competitivitatii economice şi de organism intermediar pentru energie; i) de coordonare a activităţii de supraveghere a pieţei pentru domeniile reglementate din legislatia naţionala armonizata.-------------Literele h) şi i) ale art. 3 au fost introduse de HOTĂRÂREA nr. 957 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 25 iunie 2004.  +  Articolul 4 (1) În vederea exercitarii functiilor sale Ministerul Economiei şi Comerţului are urmatoarele atribuţii principale:1. elaboreaza strategii, programe şi politici privind cresterea economica - în care scop utilizeaza informaţii şi date furnizate de Comisia Naţionala de Prognoza -, precum şi în industrie, energie şi comert. Politicile industriale şi energetice privesc evolutia sectorului energetic şi a resurselor minerale, restructurarea industriei, îmbunătăţirea mediului de afaceri, dezvoltarea investitiilor în domeniile sale de activitate;2. organizeaza, coordonează şi controlează aplicarea legilor şi hotărârilor Guvernului, a ordinelor şi instructiunilor emise, potrivit legii, pentru activităţile din domeniile proprii de activitate;3. participa la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale ale Guvernului, fundamentează, promovează şi asigura aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniile specifice ale activităţii proprii;4. elaboreaza şi promovează proiecte de acte normative privind reglementarea activităţilor din domeniile specifice şi avizeaza propunerile legislative ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;5. initiaza şi negociaza, din imputernicirea Presedintelui României sau a Guvernului, în condiţiile legii, incheierea de conventii, acorduri şi alte înţelegeri internationale sau propune intocmirea procedurilor de aderare la cele existente;6. urmareste şi controlează aplicarea convenţiilor şi acordurilor internationale în vederea integrarii în structurile europene sau în alte organisme internationale;7. participa la negocierile privind aderarea României la Uniunea Europeana şi asigura armonizarea reglementarilor legislative din domeniile specifice de activitate ale Uniunii Europene;8. reprezinta interesele statului în diferite organe şi organisme internationale, în conformitate cu acordurile şi conventiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvolta relatii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internationale ce intereseaza domeniul sau de activitate, inclusiv pentru eliminarea barierelor tarifare şi netarifare din calea schimburilor comerciale cu produse industriale;9. coordonează şi urmareste implementarea de politici şi strategii în domeniile de activitate ale ministerului, potrivit Programului de guvernare;10. elaboreaza studii şi sinteze referitoare la evolutia în economie şi la ajustarea structurala a industriei pe domenii de activitate, la orientarea forţei de muncă şi urmareste implementarea lor;11. asigura monitorizarea administrarii proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale, precum şi a valorificarii produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa;12. exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar a statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz, lichidarea societatilor comerciale cu capital de stat şi în regiile autonome din domeniile coordonate; în aceasta calitate, ministerul, în exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului în domeniile industriei şi resurselor: a) administreaza participatiile la societăţile comerciale (companiile naţionale), imputernicindu-i pe reprezentantii săi în adunarea generală a acţionarilor sa actioneze pentru sporirea atractivităţii acestor societăţi şi companii, pentru restructurarea şi pregătirea acestora pentru privatizare; b) desfăşoară activităţile de privatizare, potrivit legii; c) initiaza, după caz, lichidarea societatilor neprofitabile:13. sprijina înfiinţarea asociaţiilor profesionale şi a patronatelor din domeniile specifice activităţii sale şi asigura dialogul permanent cu acestea, cu asociaţii sindicale, cu mass-media şi cu societatea civila în scopul informării reciproce şi al perfectionarii cadrului legislativ aferent;14. stimuleaza relatiile cu camerele de comert şi industrie şi cu asociaţiile profesionale în domeniile specifice de activitate;15. urmareste implementarea politicilor de cercetare şi inovare; coordonează, direct sau împreună cu ministerul de resort din domeniul cercetării, institutele naţionale de cercetare din sfera sa de activitate, potrivit legii; elaboreaza politica privind evaluarea conformitatii produselor industriale şi urmareste aplicarea acestei politici;16. implementeaza în sectorul industrial masurile privind apararea naţionala din programele Guvernului şi al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii;17. participa, împreună cu Ministerul Apararii Naţionale, la dezvoltarea parteneriatului şi a colaborarii pe linia productiei militare cu state membre ale Uniunii Europene şi NATO;18. stabileste şi asigura aplicarea masurilor de protecţie civila în cazul situaţiilor deosebite, în condiţiile legii;19. elaboreaza norme, în conformitate cu prevederile legale, şi aplica măsuri privind regimul materialelor explozive pentru agentii economici din industrie; editeaza, după caz, publicatii de specialitate şi informare;20. initiaza şi avizeaza programe de refacere ecologica a zonelor afectate de exploatari miniere şi petroliere, urmarind realizarea masurilor de protecţie a mediului, în condiţiile legii;21. realizează şi gestioneaza baza de date şi sistemul informational din domeniile de activitate, participand la sistemul informational, naţional şi international;22. negociaza direct sau participa la negocierea şi la incheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internationale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar dezvoltării schimburilor comerciale;23. fundamentează propuneri privind proiectul de buget şi urmareste execuţia bugetului pentru activităţile din domeniile specifice, urmareste proiectarea şi realizarea investitiilor;24. gestioneaza mijloacele financiare care sunt alocate ministerului şi controlează modul de utilizare a acestora de către unitatile din subordine;25. gestioneaza mijloacele financiare alocate în bugetul propriu pentru promovarea cooperarii economice internationale ca activitate de comert exterior, în condiţiile legii, precum şi modul de utilizare a acestora;26. asigura protectia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea cerințelor Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene în economie, prin activităţi specifice în condiţiile legii;27. elaboreaza norme, implementeaza şi controlează politica în materie de recuperare şi conservare a energiei, de securitate a instalaţiilor din industrie, de reciclare a materialelor, precum şi de metrologie legala;28. organizeaza efectuarea controlului aplicarii actelor normative în vigoare de către agentii economici cu activităţi în domeniile specifice;29. colaboreaza cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din sistemul sau;30. abrogat;31. examineaza şi prezinta propuneri de valorificare a soldurilor de cliring existente;32. organizeaza şi participa la misiuni economice în scopul promovarii exporturilor de produse industriale româneşti;33. participa la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economica internationala, care se desfăşoară în tara sau în strainatate, conform programului aprobat de Guvern;34. asigura operatorilor economici informaţii de piaţa şi acorda asistenţa de specialitate în procesul negocierilor unor operaţiuni de cooperare şi de obiective complexe în tara şi în strainatate;35. urmareste mediatizarea şi aplicarea în practica a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economica internationala, la care ministerul este parte;36. initiaza acţiuni de cooperare internationala şi de colaborare economica externa, în plan bilateral sau pe terte piete;37. coopereaza cu reprezentantele economice ale României în strainatate şi cu cele acreditate în România, pentru identificarea unor proiecte şi promovarea relatiilor economice şi a cooperarii internationale;38. acţionează pentru atragerea instituţiilor financiare internationale, a unor investitori straini şi români pentru relansarea unor proiecte şi programe naţionale, regionale sau internationale de interes pentru România;39. elaboreaza politica comerciala a României împreună cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale implicate, în conformitate cu Programul de guvernare, precum şi cu angajamentele internationale asumate în plan multilateral şi european;40. promovează interesele comerciale ale României în relatiile cu alte state, precum şi cu organizaţiile economice cu vocatie universala, cu caracter regional şi cu alte grupari economice;41. realizează (implementeaza) politica comerciala a României şi asigura armonizarea reglementarilor legislative din domeniul comerţului şi în legătură cu relatiile economice internationale cu cele ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului, Uniunii Europene şi ale altor organizaţii şi forme de cooperare prevăzute de acordurile economice şi comerciale la care România este sau intenţionează sa devina parte;42. elaboreaza strategii şi programe referitoare la dezvoltarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de acces al produselor şi serviciilor româneşti pe pieţele internationale, ţinând seama de solicitarile mediului de afaceri şi de tendintele pietelor internationale;43. studiaza tendintele pietelor externe în ceea ce priveste competitivitatea şi oportunitatile de comert pentru agentii economici români şi sprijina prezenta acestora pe piaţa mondiala;44. asigura aplicarea programelor rezultate din acordurile şi conventiile internationale bilaterale şi multilaterale în domeniul economic, la care România este parte;45. asigura respectarea angajamentelor internationale asumate de România în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului, a celor comerciale din cadrul Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, denumit în continuare Acordul european, şi a angajamentelor din acordurile de comert liber şi participa nemijlocit la negocierile în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului;46, sprijina activitatea Agentiei Române pentru Investitii Straine privind atragerea investitiilor straine prin acţiuni directe prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României;47. acorda asistenţa şi orientarea necesare firmelor româneşti şi straine în domeniile economic şi comercial;48. participa, împreună cu instituţiile şi structurile cu atribuţii în domeniu, la negocierea şi la incheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internationale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar în vederea desfăşurării relatiilor comerciale externe ale României, potrivit legii;49. initiaza măsuri pentru stimularea cooperarii economice internationale şi a exportului de produse şi servicii;50. participa la elaborarea politicii vamale a României;51. coopereaza la iniţierea de negocieri şi participa, împreună cu instituţiile cu atribuţii în domeniu, la incheierea şi derularea de acorduri şi înţelegeri cu tarile debitoare şi/sau cu firme intermediare specializate, pentru recuperarea creanţelor externe ale statului rezultate din operaţiuni comerciale şi de cooperare;52. elibereaza, în condiţiile legii, licente de import şi export, în conformitate cu interesele României şi cu angajamentele internationale asumate de aceasta;53. elibereaza, în condiţiile legii, autorizaţii de functionare în România a reprezentantelor firmelor straine; avizeaza exporturile de marfuri în consignaţie, exporturi temporare şi exportul de mostre; aproba prelungirea importurilor temporare în conformitate cu Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, cu modificările ulterioare;54. elaboreaza programele anuale şi coordonează activităţile de participare a României la targuri şi expozitii internationale, misiuni economice, precum şi la alte manifestari promotionale internationale;55. asigura, sprijina sau coordonează, după caz, indeplinirea obligaţiilor din domeniul sau de activitate, care decurg din dispozitiile Acordului european, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor create prin acest acord. (2) Ministerul Economiei şi Comerţului indeplineste orice alte atribuţii stabilite prin lege, care sunt de competenţa sa.-------------Pct. 30 al alin. (1) al art. 4 a fost abrogat de HOTĂRÂREA nr. 1.071 din 11 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 19 septembrie 2003.Pct. 26 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 957 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 25 iunie 2004.  +  Articolul 5 (1) Conducerea Ministerului Economiei şi Comerţului se exercită de către ministru. Activitatea de comert este condusa de un ministru delegat. (2) Ministrul economiei şi comerţului are calitatea de ordonator principal de credite. (3) În exercitarea atribuţiilor ministrul economiei şi comerţului este sprijinit de ministrul delegat pentru comert, de 6 secretari de stat şi de un subsecretar de stat. (4) Ministrul reprezinta Ministerul Economiei şi Comerţului în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din tara şi din strainatate, precum şi în justiţie. (5) Ministrul este ordonator principal de credite pentru unitatile din subordinea şi din coordonarea ministerului şi pentru societăţile comerciale cu capital de stat şi regiile autonome, aflate sub autoritatea ministerului, pentru care sunt prevăzute fonduri în bugetul de stat. (6) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin ministrul emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (7) Ministrul indeplineste atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor, precum şi alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative în domeniul sau de activitate. (8) Ministrul conduce aparatul propriu al ministerului, stabilit prin prezenta hotărâre, numeste şi elibereaza din functie personalul acestuia. (9) În cazul în care ministrul nu îşi poate exercita atribuţiile, prin ordin al ministrului se va nominaliza un inlocuitor, în condiţiile legii. (10) Ministrul numeste şi elibereaza din functie conducătorii organelor de specialitate din subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului. (11) Atribuţiile personalului din compartimentele Ministerului Economiei şi Comerţului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului. (12) Pe lângă ministru funcţionează colegiul ministerului. Componenta şi Regulamentul de organizare şi functionare ale colegiului se aproba prin ordin al ministrului. (13) Colegiul ministerului se intruneste lunar la cererea şi sub presedintia ministrului pentru dezbaterea problemelor privind activitatea Ministerului Economiei şi Comerţului.-------------Alin. (12) şi (13) ale art. 5 au fost introduse de HOTĂRÂREA nr. 957 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 25 iunie 2004.  +  Articolul 6 (1) Ministerul Economiei şi Comerţului are un secretar general şi doi secretari generali adjuncţi, inalti functionari publici, numiti în condiţiile legii. (2) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi asigura stabilitatea funcţionarii ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legaturilor functionale între structurile ministerului. (3) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi indeplinesc atribuţiile şi responsabilitatile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001. (4) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi pot îndeplini şi alte insarcinari prevăzute de Regulamentul de organizare şi functionare a Ministerului Economiei şi Comerţului ori încredinţate de ministru.  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorica a Ministerului Economiei şi Comerţului este prevăzută în anexa nr. 1. (2) În structura organizatorica a Ministerului Economiei şi Comerţului funcţionează direcţii generale şi direcţii. Prin ordin al ministrului se pot organiza servicii, birouri şi oficii şi se pot utiliza functionari publici pentru a conduce sau coordona programe, proiecte în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 228/2003. (3) În cadrul direcţiilor generale, prin ordin al ministrului, se pot organiza şi direcţii cu incadrarea în numărul maxim de posturi aprobat şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei, cu modificările ulterioare. (4) Înfiinţarea de oficii sau de agentii teritoriale, fără personalitate juridica, care să reprezinte activitatea industriala în plan regional, se face potrivit prevederilor legale în vigoare, în functie de resursele financiare alocate cu aceasta destinatie prin bugetul anual. (5) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Economiei şi Comerţului este de 667, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor ministrilor. (6) Din numărul maxim de posturi, 110 posturi se utilizeaza pentru reteaua externa şi 10 posturi pentru personalul care îşi va desfăşura activitatea în strainatate ca reprezentanti ai Ministerului Economiei şi Comerţului pentru indeplinirea atribuţiilor specifice de integrare în structurile europene şi pentru promovarea proiectelor de investitii şi de privatizare din aria de activitate a ministerului. (7) Atribuţiile şi competentele ministrului delegat pentru comert, ale secretarilor de stat, ale subsecretarului de stat, ale secretarului general şi ale secretarilor generali adjuncţi se stabilesc prin ordin al ministrului economiei şi comerţului. (8) Prin ordin al ministrului economiei şi comerţului se poate aproba schimbarea subordonarii direcţiilor generale şi direcţiilor. (9) Atribuţiile şi competentele compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare a ministerului şi se aproba prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, în condiţiile legii. (10) Statul de functii al ministerului se aproba de către ministru, în condiţiile legii.-------------Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 957 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 25 iunie 2004.  +  Articolul 7^1 (1) Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Directia programe cu organizaţii internationale, indeplineste şi atribuţiile Autorităţii de Management pentru programul operational sectorial de crestere a competitivitatii economice, iar prin Directia generală politica energetica, pe cele de organism intermediar pentru energie. (2) Autoritatea de Management pentru programul operational sectorial de crestere a competitivitatii economice indeplineste atribuţiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale. (3) Organismul intermediar pentru energie indeplineste atribuţiile delegate de Autoritatea de Management coordonatoare pentru acest domeniu.-------------Art. 7^1 a fost introdus de HOTĂRÂREA nr. 957 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 25 iunie 2004.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Economiei şi Comerţului poate înfiinţa în subordinea sa organe de specialitate, în condiţiile prevăzute de lege. (2) În cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului poate functiona, în condiţiile legii, un cabinet medical de asistenţa medicală la locul de muncă pentru personalul propriu.  +  Articolul 9Ministerul Economiei şi Comerţului poate desfăşura activităţi finantate integral din venituri proprii, care se organizeaza potrivit legii.  +  Articolul 10 (1) Unitatile subordonate Ministerului Economiei şi Comerţului şi unitatile coordonate de acesta sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorica a unităţilor din subordinea şi a celor din coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului se aproba prin ordin al ministrului. (3) Agentii economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului sunt prevăzuţi în anexa nr. 3.  +  Articolul 11Incadrarea în numărul de posturi aprobat conform art. 7 alin. (5) se va realiza în termen de maximum 45 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 12Personalul provenit din cadrul administraţiei centrale se considera transferat şi i se aplică nivelul de salarizare avut anterior, până la intrarea în vigoare a noilor reglementari privind salarizarea persoanelor din instituţiile publice.  +  Articolul 13 (1) Ministerul Economiei şi Comerţului poate avea în dotare un numar de autoturisme cu consumul de carburanti aferent, stabilite potrivit normelor legale în vigoare. (2) Repartizarea în cadrul ministerului a autoturismelor şi a autovehiculelor destinate transporturilor specifice la unitatile subordonate se face prin ordin al ministrului.  +  Articolul 14 (1) Bunurile mobile şi imobile din domeniul public sau privat al statului, care se aflau în administrarea fostului Minister al Industriei şi Resurselor, precum şi cele aferente activităţii preluate de la Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, de la Departamentul de Comert Exterior şi de la Departamentul de Politici Economice trec, pe bază de protocol de predare-primire, în administrarea Ministerului Economiei şi Comerţului.(1^1) Ministerul Economiei şi Comerţului şi unitatile care funcţionează în subordinea sa au în administrare şi folosinţă şi bunurile imobile prevăzute în anexa nr. 4. (2) Spatiile excedentare din imobilele deţinute de Ministerul Economiei şi Comerţului pot fi inchiriate, în condiţiile legii, chiria urmand a fi virata integral la bugetul de stat.--------------Alin. (1^1) al art. 14 a fost introdus de HOTĂRÂREA nr. 1.465 din 11 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 17 decembrie 2003.  +  Articolul 15Pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi mentinere a instalaţiilor în stare de functionare, precum şi a curateniei în sediile Ministerului Economiei şi Comerţului se pot contracta, contra cost, servicii cu unităţi specializate, în condiţiile legii.  +  Articolul 16Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi functionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 758/2002 privind organizarea şi functionarea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 25 iulie 2002, cu modificările ulterioare, precum şi orice dispozitii contrare.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.---------------Art. 17 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 1.465 din 11 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 17 decembrie 2003.---------------NOTĂ:Art. II din HOTĂRÂREA nr. 957 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 25 iunie 2004 prevede:"Incadrarea în numărul de posturi şi în noua structura organizatorica se face în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul economieişi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statMinistrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul integrarii europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul administraţieişi internelor,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 3 iulie 2003.Nr. 738.  +  Anexa 1                    STRUCTURA ORGANIZATORICA             a Ministerului Economiei şi ComerţuluiNumărul maxim de posturi 667(exclusiv demnitarii şiposturile aferente cabineteleministrilor)- din care retea externa 110                                              ┌────────────────────────────┐┌─────────────────────┐ │Purtator de Cuvant,Protocol,││CABINETUL MINISTRULUI├─┐ ┌──────────┐ ┌─┤ Relatii Mass-Media │├─────────────────────┤ ├────┤ MINISTRU ├───┤ ├────────────────────────────┤│Consilier Diplomatic ├─┘ └───┬──────┘ │ │ Structura de securitate, │└─────────────────────┘ │ ├─┤ Informaţii Clasificate │                                 │ │ ├────────────────────────────┤                                 │ ├─┤ Contencios ** │                                 │ │ ├────────────────────────────┤                                 │ └─┤ Audit Intern** │                                 │ └────────────────────────────┘                                 │  ┌─────┬─────┬─────┬────────────┼──────────────┬────────┬───────┬─────────┐  │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─────┴──────┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ││ A │ │ B │ │ C │ │ D │ │ SECRETAR │ │ E │ │ F │ │ G │ │└─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ │ GENERAL │ └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ │  │ │ │ │ ├────────────┤ │ │ │ │  │ │ │ │ │ SECRETARI │ │ │ │ │  │ │ │ │ │ GENERALI │ │ │ │ │  │ │ └──┐ │ │ ADJUNCTI │ │ │ │ │  │ │ │ └───┐ └───────┬────┘ │ │ │ │  │ │ │ │ | │ │ │ │ │  │ │ │ │ ▼ │ │ │ │ │  │- - -│- - - - │- - - │- - -<- > │- - - - - - │- - - - │- - - -│ │  │ │ │ │ ┌───┘ │ │ ┌──┘ │  │ │ ┌──┐ │ ┌──┐ │ │ ┌─┴┐ ┌─┴┐ │ ┌──┐ │┌─┴──┐ ├─┤b1│ ├─┤c1│ │ │ ┌──┐ │e1│ │f1│ ├─┤g1│ ││ a1 │ │ └──┘ │ └──┘┌┴─┐ ├─┤1 │ └──┘ └──┘ │ └──┘ │└────┘ │ ┌──┐ │ ┌──┐│d1│ │ └┬─┘ │ ┌──┐ │        ├─┤b2│ ├─┤c2│└──┘ │ ┌┴─┐ ┌──┐ ├─┤g2│ │        │ └──┘ │ └──┘ ┌──┐│ │1'│ │g4├──┤ └──┘ │        │ ┌──┐ │ ┌──┐ │4 ├┤ └──┘ └──┘ │ ┌──┐ │        └─┤b3│ ├─┤c3│ └──┘│ ┌──┐ └─┤g3│ │          └──┘ │ └──┘ ├─┤2 │ └──┘ │                 │ ┌──┐ │ └──┘ │                 └─┤c4│ │ ┌──┐ │                   └──┘ └─┤3 │ │                                 └──┘ ┌─────────────────────────────┐ │                                      │ Oficiul Participatiilor │ │                                      │ Statului şi Privatizarii în ├──────┘                                      │ Industrie │                                      └─────────────────────────────┘    Legenda:    ──────── A = SECRETAR DE STAT a1 = Directia Relati cu Parlamentul, Sindicatele, Patronatele      Informaţii şi Relati cu Publicul B = SECRETAR DE STAT b1 = Directia pentru Integrare Europeana şi Negocieri b2 = Directia Programe cu Organizaţiile Internationale o) b3 = Directia Infrastructura Calităţii şi Mediu C = MINISTRU DELEGAT PENTRU COMERT - CABINET MINISTRU - SUBSECRETAR DE STAT c1 = Directia Generală Europa *** c2 = Directia Generală Relatii Bilaterale c3 = Directia Generală Politici Comerciale c4 = Directia Generală Promovare Export D = SECRETAR DE STAT d1 = Directia Generală Resurse Minerale 1 = Directia Generală Buget Economico-Financiară şi Administrativ 1' = Directia Administrativa 2 = Institutul de Management şi Informatica *) 3 = Directia Resurse Umane 4 = Directia Generală Legislatie, Management E = SECRETAR DE STAT e1 = Directia Generală Politica Energetica oo) F = SECRETAR DE STAT f1 = Directia Producţia de Aparare G = SECRETAR DE STAT g1 = Directia Generală Cooperare Economica Internationala,      Sinteza şi Investitii g2 = Directia Generală Politica Industriala g3 = Directia de Imbunatatire şi Monitorizare a      Mediului de Afaceri g4 = Comisia Naţionala pentru Reciclarea Materialelor*)___________    *) Direcţie    **) Servicii    ***) În cadrul directiei generale se organizeaza         Compartimentul pentru integrare europeana în         domeniul comerţului    o) Exercita şi atribuţiile Autorităţii de Management       pentru Programul operational sectorial de cresterii       a competitivitatii economice    oo) Exercita şi atribuţiile de Organism Intermediar        pentru Energie--------------Anexa 1 a fost modificata şi inlocuita cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 957 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 25 iunie 2004.  +  Anexa 2 UNITATILEcare funcţionează în subordinea şi în coordonarea Ministerului Economieişi ComerţuluiA. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi ComerţuluiI. Cu finanţare de la bugetul de stat1. Agentia Naţionala pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere - ANDIPRZM - 68 de posturiII. Cu finanţare din venituri proprii1. Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR2. Biroul Român de Metrologie Legală - BRML Bucureşti3. Agentia Naţionala pentru Substante şi Preparate Chimice Periculoase - ANSPCP4. Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizarii în Industrie - OPSPI5. Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni - 130 de posturi6. Agentia Naţionala pentru Deseuri Radioactive.III. Cu finanţare din venituri proprii şi subventii de la bugetul de stat1. Centrul Roman pentru Promovarea Comerţului - 145 de posturi.2. Agentia Română pentru Conservarea Energiei - ARCE - 84 de posturiIV. Cu finanţare externa şi de la bugetul de stat1. Unitatea de management al proiectului - U.M.P. (inchideri de mine) - 6 posturi2. Unitatea de implementare a proiectului - U.I.P. (inchideri de mine) - 7 posturi3. Unitatea de implementare a proiectului - U.I.P. - ANDIPRZM - 5 posturi.B. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului1. Asociaţia Română de Standardizare - ASRO2. Asociaţia de Acreditare din România - RENAR.--------------Pozitia 6 a pct. II al literei A a anexei 2 a fost introdusa de HOTĂRÂREA nr. 1.601 din 23 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2004.Pozitia 1 a pct. III al literei A a anexei 2 a fost modificata de HOTĂRÂREA nr. 892 din 3 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 18 iunie 2004.  +  Anexa 3 UNITATILEcare funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului1. Compania Naţionala a Huilei - S.A. Petrosani2. Compania Naţionala a Lignitului "Oltenia" - S.A. Targu Jiu3. Societatea Comerciala "Uzina de Agent Termic şi Alimentare cu Apa" - S.A. Motru4. Societatea Naţionala a Carbunelui - S.A. Ploiesti5. Compania Naţionala a Uraniului - S.A. Bucureşti6. Societatea Naţionala a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti7. Societatea Naţionala a Sarii - S.A. Bucureşti8. Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru servicii9. Societatea Comerciala "Moldomin" - S.A. Moldova Noua10. Societatea Comerciala "Baita" - S.A. Stei11. Societatea Comerciala "Cupru Min" - S.A. Abrud12. Compania Naţionala a Metalelor Pretioase şi Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare13. Societatea Comerciala "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei14. Societatea Comerciala Miniera "Banat-Anina" - S.A.15. Societatea Comerciala de Conservare şi Inchidere a Minelor "Conversmin" - S.A. Bucureşti16. Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti17. Societatea Comerciala "Petrotrans" - S.A. Ploiesti18. Societatea Comerciala "Oil Terminal" - S.A. Constanta19. Societatea Comerciala "Conpet" - S.A. Ploiesti20. Societatea Comerciala "Melana IV" - S.A. Savinesti21. Societatea Naţionala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias22. Societatea Comerciala de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Targu Mures23. Societatea Comerciala de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti24. Societatea Naţionala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias25. Compania Naţionala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Bucureşti cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru servicii26. Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti cu filialele societăţi comerciale27. Societatea Comerciala "Uzina Termoelectrica Midia" - S.A. Navodari28. Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti cu filialele societăţi comerciale29. Societatea Comerciala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti cu filialele societăţi comerciale30. Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A.31. Compania Naţionala "Romarm" - S.A. Bucureşti cu filialele societăţi comerciale32. Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A.33. Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Dragasani" - S.A.34. Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Babeni" - S.A.35. Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Filiasi" - S.A.36. Societatea Comerciala "Santierul Naval Mangalia" - S.A.37. Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Marsa" - S.A.38. Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Ramnicu Valcea" - S.A.39. Societatea Comerciala "Avioane" - S.A. Craiova40. Societatea Comerciala "Elprof" - S.A. Bucureşti41. Societatea Comerciala "IAR" - S.A. Ghimbav42. Societatea Comerciala "IOR" - S.A. Bucureşti43. Societatea Comerciala "Romaero" - S.A. Bucureşti44. Societatea Comerciala "Rompiro" - S.A. Orastie45. Societatea Naţionala "Plafar" - S.A. Bucureşti46. Regia Autonoma pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin47. Regia Autonoma "Zirom" - S.A. Giurgiu48. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive - ICPMRR Bucureşti49. Societatea Comerciala "Institutul Naţional pentru Securitate Miniera şi Protecţie Antiexploziva - INSEMEX"- S.A. Petrosani50. Societatea Comerciala "I.P.I.U. - Consulting Engineering" Bucureşti51. Societatea Comerciala "I.C.P.E." - S.A. Bucureşti52. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucureşti53. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND Bucureşti54. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnica - ICMET Craiova55. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudura şi Încercări de Materiale - ISIM Timisoara56. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica Fina - CEFIN Bucureşti57. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti58. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti.---------------Anexa 3 a fost modificata de HOTĂRÂREA nr. 293 din 4 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 23 martie 2004.  +  Anexa 4 BUNURIaflate în administrarea Ministerului Economiei şiComerţului şi a unităţilor care funcţioneazăîn subordinea acestuiaI. Bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Economiei şi Comerţului: a) din domeniul public al statului:- sediul (cladiri, anexe şi terenul aferent) din municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1; nr. inventar M.F.P.: 100.802; b) din domeniul privat al statului:- sediul (cladiri, anexe şi terenul aferent) din municipiul Bucureşti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1;- corpurile C şi D, cu anexele şi terenul aferent, din municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1;- baza sportiva din municipiul Bucureşti, str. Georges Clemenceau nr. 11, sectorul 1.II. Bunuri imobile aflate în administrarea şi folosinţă unităţilor care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului:1. Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni: a) din domeniul public al statului:- cladirea şi terenul aferent din orasul Busteni, Str. Paltinului nr. 16, judeţul Prahova; nr. inventar M.F.P.: 145.193; b) din domeniul privat al statului:- cladirea şi terenul aferent din municipiul Bucureşti, bd. Timisoara nr. 6, sectorul 6;2. Centrul Roman de Comert Exterior: a) din domeniul privat al statului:- corp cladire în suprafaţa de 1.723 mp din municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.--------------Anexa 4 a fost introdusa de HOTĂRÂREA nr. 1.465 din 11 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 17 decembrie 2003.──────────────────