LEGE nr. 35 din 13 martie 1997 (*actualizata*)privind organizarea şi functionarea institutiei Avocatul Poporului(actualizata până la data de 22 iunie 2004*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 martie 1997. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 22 iunie 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 125 din 22 iunie 1998; LEGEA nr. 181 din 12 aprilie 2002; LEGEA nr. 233 din 7 iunie 2004.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Institutia Avocatul Poporului are drept scop apararea drepturilor şi libertatilor cetatenilor în raporturile acestora cu autorităţile publice. (2) Sediul institutiei Avocatul Poporului este în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 2 (1) Institutia Avocatul Poporului este autoritate publică autonoma şi independenta faţă de orice alta autoritate publică, în condiţiile legii. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, avocatul poporului nu se substituie autorităţilor publice. (3) Avocatul poporului nu poate fi supus nici unui mandat imperativ sau reprezentativ. Numeni nu îl poate obliga pe avocatul poporului să se supuna instructiunilor sau dispoziţiilor sale.-------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 181 din 12 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.  +  Articolul 3 (1) Activitatea avocatului poporului, a adjunctilor săi şi a salariatilor care lucreaza sub autoritatea acestora are caracter public. (2) La cererea persoanelor lezate în drepturile şi libertatile lor sau datorita unor motive intemeiate, avocatul poporului poate decide asupra caracterului confidential al activităţii sale.  +  Articolul 4Autorităţile publice sunt obligate sa comunice sau, după caz, sa puna la dispoziţia avocatului poporului, în condiţiile legii, informaţiile, documentele sau actele pe care le deţin în legătură cu cererile care au fost adresate avocatului poporului, acordindu-i sprijin pentru exercitarea atribuţiilor sale.  +  Articolul 5 (1) Avocatul poporului prezinta, în sedinta comuna a celor două Camere ale Parlamentului, rapoarte, anual sau la cererea acestora. Rapoartele trebuie să cuprindă informaţii cu privire la activitatea institutiei Avocatul Poporului. Ele pot contine recomandari privind modificarea legislaţiei sau măsuri de alta natura pentru ocrotirea drepturilor şi libertatilor cetatenilor. (2) Raportul anual vizeaza activitatea institutiei pe un an calendaristic şi se inainteaza Parlamentului până la data de 1 februarie a anului următor, în vederea dezbaterii acestuia în sedinta comuna a celor două Camere. Raportul anual se da publicităţii.  +  Capitolul 2 Mandatul Avocatului Poporului-------------Titlul cap. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 233 din 7 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iunie 2004.  +  Articolul 6 (1) Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 ani de Camera Deputatilor şi de Senat, în sedinta comuna. Mandatul Avocatului Poporului poate fi reinnoit o singură dată. (2) Poate fi numit avocat al poporului orice cetatean român care indeplineste condiţiile de numire prevăzute pentru judecatori la Curtea Constituţională.-------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 233 din 7 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iunie 2004.  +  Articolul 7 (1) Propunerile de candidati se fac de către birourile permanente ale Camerei Deputatilor şi Senatului, la recomandarea grupurilor parlamentare din cele două Camere ale Parlamentului. (2) Candidatii vor fi audiati de comisiile juridice din Camera Deputatilor şi Senat. În vederea audierii, fiecare candidat va depune actele din care rezultă indeplinirea condiţiilor prevăzute de Constitutie şi de prezenta lege pentru a fi numit Avocat al Poporului. Candidatii vor fi prezenţi la dezbateri. (3) Este numit ca Avocat al Poporului candidatul care a intrunit cel mai mare numar de voturi ale deputatilor şi senatorilor prezenţi.-------------Art. 7 a fost modificat de LEGEA nr. 233 din 7 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iunie 2004.  +  Articolul 8 (1) Mandatul de Avocat al Poporului se exercită de la data depunerii, în faţa presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, a urmatorului juramant:«Jur sa respect Constitutia şi legile tarii şi sa apar drepturile şi libertatile cetatenilor, indeplinindu-mi cu buna-credinta şi imparţialitate atribuţiile de Avocat al Poporului. Asa să-mi ajute Dumnezeu!» (2) Juramantul poate fi depus şi fără formula religioasa. (3) Refuzul depunerii juramantului împiedica intrarea în functie a Avocatului Poporului şi deschide procedura pentru numirea în functie a altei persoane. (4) Mandatul Avocatului Poporului dureaza până la depunerea juramantului de către noul Avocat al Poporului.-------------Art. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 233 din 7 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iunie 2004.  +  Articolul 9 (1) Mandatul avocatului poporului inceteaza înainte de termen în caz de demisie, revocare din functie, incompatibilitate cu alte functii publice sau private, imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile mai mult de 90 de zile, constatata prin examen medical de specialitate, ori în caz de deces. (2) Revocarea din functie a Avocatului Poporului, ca urmare a încălcării Constituţiei şi a legilor, se face de Camera Deputatilor şi de Senat, în sedinta comuna, cu votul majorităţii deputatilor şi senatorilor prezenţi, la propunerea birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, pe baza raportului comun al comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului. (3) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea de indeplinire a functiei sau decesul se constata de către birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în cel mult 10 zile de la aparitia cauzei care determina încetarea mandatului Avocatului Poporului.-------------Alin. (2) şi (3) ale art. 9 au fost modificate de LEGEA nr. 233 din 7 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iunie 2004.  +  Capitolul 3 Adjunctii avocatului poporului  +  Articolul 10 (1) Avocatul Poporului este asistat de adjuncţi, specializati pe urmatoarele domenii de activitate: a) drepturile omului, egalitate de sanse între barbati şi femei, culte religioase şi minoritati naţionale; b) drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap; c) armata, justiţie, politie, penitenciare; d) proprietate, munca, protecţie sociala, impozite şi taxe.(1^1) Adjunctii Avocatului Poporului indeplinesc atât atribuţiile ce le revin potrivit domeniului de specializare, cat şi orice alte atribuţii care le sunt încredinţate de Avocatul Poporului. (2) Adjunctii avocatului poporului indeplinesc, în ordinea stabilita de avocatul poporului, atribuţiile acestuia în caz de imposibilitate temporara a exercitarii functiei.-------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de LEGEA nr. 233 din 7 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iunie 2004.Alin. (1^1) al art. 10 a fost introdus de LEGEA nr. 233 din 7 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iunie 2004.  +  Articolul 11 (1) Adjunctii Avocatului Poporului sunt numiti de către birourile permanente ale Camerei Deputatilor şi Senatului, la propunerea Avocatului Poporului, cu avizul comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului. Condiţiile pentru ocuparea functiei de adjunct al Avocatului Poporului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi functionare a institutiei Avocatul Poporului. (2) Numirea adjunctilor avocatului poporului se publică în Monitorul Oficial al României.-------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de LEGEA nr. 233 din 7 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iunie 2004.  +  Articolul 12Dispozitiile art. 8 alin. (1) se aplică în mod corespunzător, juramantul depunandu-se în faţa Avocatului Poporului şi a cate unui vicepresedinte al Camerei Deputatilor şi al Senatului.-------------Art. 12 a fost modificat de LEGEA nr. 233 din 7 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iunie 2004.  +  Capitolul 4 Atribuţiile avocatului poporului  +  Articolul 13Avocatul poporului are urmatoarele atribuţii: a) coordonează activitatea institutiei Avocatul Poporului; b) primeste şi repartizeaza cererile facute de persoanele lezate prin incalcarea drepturilor sau libertatilor cetăţeneşti de către autorităţile administraţiei publice şi decide asupra acestor cereri; c) urmareste rezolvarea legala a cererilor primite şi cere autorităţilor sau functionarilor administraţiei publice în cauza încetarea încălcării drepturilor şi libertatilor cetăţeneşti, repunerea în drepturi a petitionarului şi repararea pagubelor;c^1) formuleaza puncte de vedere, la cererea Curtii Constitutionale;c^2) poate sesiza Curtea Constituţională cu privire la neconstitutionalitatea legilor, înainte de promulgarea acestora;c^3) poate sesiza direct Curtea Constituţională cu excepţia de neconstitutionalitate a legilor şi ordonantelor; d) reprezinta institutia Avocatul Poporului în faţa Camerei Deputatilor, a Senatului şi a celorlalte autorităţi publice, precum şi în relatiile cu persoanele fizice sau juridice; e) angajează salariaţii institutiei Avocatul Poporului şi exercită dreptul de autoritate disciplinara asupra acestora; f) exercita functia de ordonator principal de credite; g) indeplineste alte atribuţii prevăzute de lege sau de Regulamentul de organizare şi functionare a institutiei Avocatul Poporului.-------------Literele c^1), c^2) şi c^3) ale art. 13 au fost modificate de LEGEA nr. 233 din 7 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iunie 2004.  +  Articolul 14 (1) Avocatul poporului îşi exercită atribuţiile, din oficiu sau la cererea persoanelor lezate prevăzute la art. 13 lit. b). (2) Cererile pot fi adresate de orice persoană fizica, fără deosebire de cetatenie, vârsta, sex, apartenenta politica sau convingeri religioase.  +  Articolul 15 (1) Cererile adresate avocatului poporului trebuie să se faca în scris şi sa indice numele şi domiciliul persoanei lezate în drepturile şi libertatile cetăţeneşti, drepturile şi libertatile incalcate, precum şi autoritatea administrativa ori functionarul public în cauza. Petitionarul trebuie să dovedeasca intirzierea sau refuzul administraţiei publice de a solutiona legal cererea. (2) Nu pot fi luate în considerare plangerile anonime, iar plangerile indreptate împotriva încălcării drepturilor şi libertatilor cetăţeneşti prin acte sau fapte ale autorităţii administraţiei publice se adreseaza Avocatului Poporului nu mai tarziu de un an de la data la care aceste încălcări s-au produs ori de la data la care persoana în cauza a luat cunoştinţa de ele. (3) Avocatul poporului poate respinge motivat cererile vadit nefondate sau poate cere date suplimentare pentru analiza şi solutionarea cererilor. (4) Nu fac obiectul activităţii institutiei Avocatul Poporului şi vor fi respinse fără motivare cererile privind actele emise de Camera Deputatilor, de Senat sau de Parlament, actele şi faptele deputatilor şi senatorilor, ale Presedintelui României şi ale Guvernului, precum şi ale Curtii Constitutionale, ale presedintelui Consiliului Legislativ şi ale autorităţii judecătorești.--------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de LEGEA nr. 181 din 12 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.  +  Articolul 16Cererile adresate avocatului poporului sunt scutite de taxa de timbru.  +  Articolul 17 (1) Conducerea penitenciarelor, a centrelor de reeducare pentru minori, a spitalelor penitenciare, precum şi Ministerul Public şi organele de politie sunt obligate să permită, fără nici o restrictie, persoanelor care executa pedeapsa inchisorii sau, după caz, se afla arestate ori reţinute, precum şi minorilor aflati în centrele de reeducare să se adreseze, în orice mod, Avocatului Poporului cu privire la lezarea drepturilor şi libertatilor lor, cu excepţia restrangerilor legale. (2) Aceeasi obligaţie revine şi comandantilor unităţilor militare, în privinta persoanelor care indeplinesc indatoriri militare, cu privire la lezarea drepturilor şi libertatilor lor, cu excepţia restrangerilor legale.--------------Art. 17 a fost modificat de LEGEA nr. 233 din 7 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iunie 2004.  +  Articolul 18În cazul în care avocatul poporului constata ca solutionarea cererii cu care a fost sesizat este de competenţa autorităţii judecătorești, el se poate adresa, după caz, ministrului justiţiei, Ministerului Public sau presedintelui instanţei de judecată, care sunt obligati sa comunice masurile luate.--------------Art. 18 a fost modificat de LEGEA nr. 181 din 12 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.  +  Articolul 18^1În cazul sesizarii privind excepţia de neconstitutionalitate a legilor şi ordonantelor care se referă la drepturile şi libertatile cetatenilor, Curtea Constituţională va solicita şi punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.--------------Art. 18^1 a fost introdus de LEGEA nr. 181 din 12 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.  +  Articolul 19 (1) Avocatul Poporului are acces, în condiţiile legii, la informaţiile clasificate deţinute de autorităţile publice, în măsura în care le considera necesare pentru solutionarea plangerilor care i-au fost adresate. (2) Avocatul poporului are obligaţia de a nu divulga sau de a nu face publice informaţiile sau documentele secrete la care a avut acces. Aceasta obligaţie se menţine şi după încetarea activităţii sale ca avocat al poporului şi se extinde asupra adjunctilor săi, precum şi asupra personalului aflat în serviciile sale, sub sancţiunea prevăzută de legea penala.--------------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de LEGEA nr. 233 din 7 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iunie 2004.  +  Articolul 20 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, avocatul poporului emite recomandari care nu pot fi supuse controlului parlamentar şi nici controlului judecătoresc. (2) Prin recomandarile emise, avocatul poporului sesizeaza autorităţile administraţiei publice asupra ilegalitatii actelor sau faptelor administrative. Sunt asimilate actelor administrative tacerea organelor administraţiei publice şi emiterea tardiva a actelor.  +  Articolul 21 (1) Avocatul poporului are dreptul sa faca anchete proprii, sa ceara autorităţilor administraţiei publice orice informaţii sau documente necesare anchetei, sa audieze şi sa ia declaratii de la conducătorii autorităţilor administraţiei publice şi de la orice functionar care poate da informaţiile necesare solutionarii cererii. (2) Dispozitiile alin. (1) se aplică autorităţilor administraţiei publice, instituţiilor publice, precum şi oricăror servicii publice aflate sub autoritatea autorităţilor administraţiei publice.  +  Articolul 22 (1) În cazul în care, în urma cererilor facute, avocatul poporului constata ca plingerea persoanei lezate este intemeiata, el va cere în scris autorităţii administraţiei publice care a încălcat drepturile sa reformeze sau sa revoce actul administrativ şi sa repare pagubele produse, precum şi sa repuna persoana lezata în situaţia anterioara. (2) Autorităţile publice în cauza vor lua de îndată masurile necesare pentru înlăturarea ilegalitatilor constatate, repararea pagubelor şi înlăturarea cauzelor care au generat sau au favorizat incalcarea drepturilor persoanei lezate şi îl vor informa despre aceasta pe avocatul poporului.  +  Articolul 23 (1) În cazul în care autoritatea administraţiei publice sau functionarul public nu inlatura, în termen de 30 de zile de la data sesizarii, ilegalitatile comise, avocatul poporului se adreseaza autorităţilor administraţiei publice ierarhic superioare, care sunt datoare sa îi comunice, în termen de cel mult 45 de zile, masurile luate. (2) Dacă autoritatea publică sau functionarul public aparţine administraţiei publice locale, avocatul poporului se adreseaza prefectului. De la data depunerii cererii la prefectul judeţului curge un nou termen de 45 de zile.  +  Articolul 24 (1) Avocatul poporului este indreptatit sa sesizeze Guvernul cu privire la orice act sau fapt administrativ ilegal al administraţiei publice centrale şi al prefectilor. (2) Neadoptarea de către Guvern, în termen de cel mult 20 de zile, a masurilor privitoare la ilegalitatea actelor sau faptelor administrative semnalate de avocatul poporului se comunică Parlamentului.  +  Articolul 25 (1) Avocatul Poporului va aduce la cunoştinţa persoanei care i-a adresat cererea modul de solutionare. Acesta poate fi facut public de către Avocatul Poporului prin mijloace de informare în masa, cu consimtamantul persoanei sau al persoanelor interesate şi cu respectarea prevederilor art. 19 privind informaţiile şi documentele secrete. (2) Dacă avocatul poporului constata, cu prilejul cercetarilor intreprinse, lacune în legislatie sau cazuri grave de corupţie ori de nerespectare a legilor tarii, va prezenta un raport, continind cele constatate, presedintilor celor două Camere ale Parlamentului sau, după caz, primului-ministru.-------------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de LEGEA nr. 233 din 7 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iunie 2004.  +  Articolul 25^1Avocatul poporului poate fi consultat de initiatorii proiectelor de legi şi ordonante, care, prin conţinutul reglementarilor, privesc drepturile şi libertatile cetatenilor, prevăzute de Constitutia României, de pactele şi celelalte tratate internationale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte.-------------Art. 25^1 a fost introdus de LEGEA nr. 181 din 12 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.  +  Articolul 26Prevederile prezentei legi se aplică şi actelor administrative ale regiilor autonome.  +  Articolul 26^1Avocatul Poporului va organiza birouri teritoriale, în vederea realizării atribuţiilor ce revin, potrivit prezentei legi, institutiei Avocatul Poporului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege. Prefecturile vor asigura spatiile necesare pentru functionarea birourilor teritoriale.-------------Art. 26^1 a fost introdus de LEGEA nr. 181 din 12 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.Art. 26^1 a fost modificat de LEGEA nr. 233 din 7 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iunie 2004.  +  Capitolul 5 Raspundere, incompatibilităţi şi imunitati  +  Articolul 27Avocatul poporului şi adjunctii săi nu raspund juridic pentru opiniile exprimate sau pentru actele pe care le indeplinesc, cu respectarea legii, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 28 (1) Pe durata exercitarii mandatului, Avocatul Poporului poate fi urmarit şi trimis în judecata penala pentru fapte, altele decat cele prevăzute la art. 27, dar nu poate fi retinut, perchezitionat sau arestat fără incuviintarea presedintilor celor două Camere ale Parlamentului. (2) Adjunctii Avocatului Poporului pot fi urmariti şi trimisi în judecata penala pentru fapte, altele decat cele prevăzute la art. 27, dar nu pot fi retinuti, perchezitionati sau arestati fără instiintarea prealabila a Avocatului Poporului. (3) Dacă Avocatul Poporului sau adjunctii săi sunt arestati ori trimisi în judecata penala, ei vor fi suspendati din functie, de drept, până la ramanerea definitivă a hotărârii judecătorești.-------------Art. 28 a fost modificat de LEGEA nr. 233 din 7 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iunie 2004.  +  Articolul 29 (1) În timpul exercitarii functiei, Avocatul Poporului şi adjunctii acestuia nu pot fi membri ai unui partid politic şi nu pot îndeplini nici o alta functie publică sau privată, cu excepţia activităţilor şi functiilor didactice din învăţământul superior. (2) Incompatibilităţile prevăzute la alin. (1) se aplică şi personalului cu functii de conducere şi de execuţie de specialitate.-------------Art. 29 a fost modificat de LEGEA nr. 233 din 7 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iunie 2004.  +  Capitolul 6 Serviciile institutiei Avocatul Poporului  +  Articolul 30Structura organizatorica, statul de functii şi numărul de personal necesar activităţii institutiei se aproba de Avocatul Poporului, în limita bugetului anual.-------------Art. 30 a fost modificat de LEGEA nr. 233 din 7 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iunie 2004.  +  Articolul 31Functiile de conducere şi de execuţie de specialitate din aparatul institutiei Avocatul Poporului se ocupa prin concurs, în condiţiile legii.-------------Art. 31 a fost modificat de LEGEA nr. 233 din 7 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iunie 2004.  +  Articolul 32Incalcarea prevederilor prezentei legi sau ale Regulamentului de organizare şi functionare a institutiei Avocatul Poporului de către personalul acesteia atrage raspunderea penala, disciplinara sau administrativa, după caz. Raspunderea disciplinara se stabileste conform Regulamentului de organizare şi functionare a institutiei Avocatul Poporului.-------------Art. 32 a fost modificat de LEGEA nr. 233 din 7 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iunie 2004.  +  Capitolul 7 Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 33 (1) Institutia Avocatul Poporului are buget propriu, care face parte integrantă din bugetul de stat. Prin legile bugetare anuale poate fi aprobat un fond la dispoziţia Avocatului Poporului, pentru acordarea de ajutoare.(1^1) Proiectul de buget se aproba, cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor Publice, de avocatul poporului şi se inainteaza Guvernului pentru a fi inclus distinct în proiectul bugetului de stat supus legiferarii. Obiectiile Avocatului Poporului la proiectul de buget al Guvernului se prezinta Parlamentului pentru solutionare. (2) Abrogat. (3) Functia de Avocat al Poporului este asimilata cu functia de ministru. Functia de adjunct al Avocatului Poporului este asimilata cu functia de sef de departament, iar functiile de conducere şi de execuţie de specialitate sunt asimilate cu cele din aparatul Parlamentului. (4) În termen de 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României a prezentei legi Guvernul şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor pune la dispoziţie institutiei Avocatul Poporului localul necesar funcţionarii acesteia.------------Alin. (4) al art. 33 a fost introdus de LEGEA nr. 125 din 22 iunie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 24 iunie 1998.Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de LEGEA nr. 181 din 12 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.Alin. (1^1) al art. 33 a fost introdus de LEGEA nr. 181 din 12 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.Alin. (1) şi (3) ale art. 33 au fost modificate de LEGEA nr. 233 din 7 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iunie 2004.Alin. (2) al art. 33 a fost abrogat de LEGEA nr. 233 din 7 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iunie 2004.  +  Articolul 34Abrogat.------------Art. 34 a fost abrogat de LEGEA nr. 233 din 7 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iunie 2004.  +  Articolul 35În situaţia în care în functia de avocat al poporului este ales un magistrat, rezervarea postului acestuia este obligatorie.  +  Articolul 36Regulamentul de organizare şi functionare a institutiei Avocatul Poporului se aproba de către birourile permanente ale Camerei Deputatilor şi Senatului, la propunerea Avocatului Poporului.------------Art. 36 a fost modificat de LEGEA nr. 233 din 7 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iunie 2004.Această lege a fost adoptata în sedinta comuna a Camerei Deputatilor şi Senatului din 21 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.  +  Anexa        BIROURILE TERITORIALE ALE INSTITUTIEI AVOCATUL POPORULUI──────────────────────────────────────────────────────────────────    Nr. Judeţele aflate biroului Sediul în competenţa teritoriala──────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Alba Iulia Alba, Sibiu, Hunedoara  2. Pitesti Arges, Valcea  3. Bacau Bacau, Neamt  4. Oradea Bihor, Satu Mare  5. Suceava Suceava, Botosani  6. Brasov Brasov, Covasna  7. Bucureşti Calarasi, Giurgiu, Ialomita,                          Ilfov, Teleorman  8. Cluj-Napoca Cluj, Bistrita-Nasaud, Maramures, Salaj  9. Constanta Constanta, Tulcea 10. Craiova Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt 11. Galaţi Galaţi, Braila, Vrancea 12. Iasi Iasi, Vaslui 13. Targu Mures Mures, Harghita 14. Ploiesti Prahova, Buzau, Dambovita 15. Timisoara Timiş, Arad, Caraş-Severin───────────────────────────────────────────────────────────────────--------------Anexa a fost introdusa de LEGEA nr. 233 din 7 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iunie 2004.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORION DIACONESCUPRESEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN-------------