LEGE nr. 8 din 14 martie 1996 (*actualizata*)privind dreptul de autor şi drepturile conexe(actualizata până la data de 30 iulie 2004*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 martie 1996. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 30 iulie 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 146 din 24 iulie 1997; LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Titlul I Dreptul de autor  +  Partea I Dispozitii generale  +  Capitolul I Dispozitii introductive  +  Articolul 1 (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum şi asupra altor opere de creatie intelectuala este recunoscut şi garantat în condiţiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului şi comporta atribute de ordin moral şi patrimonial.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Opera de creatie intelectuala este recunoscută şi protejata, independent de aducerea la cunoştinţa publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar neterminata.  +  Articolul 2Recunoasterea drepturilor prevăzute în prezenta lege nu prejudiciaza şi nu exclude protectia acordată prin alte dispozitii legale.  +  Capitolul II Subiectul dreptului de autor  +  Articolul 3 (1) Este autor persoana fizica sau persoanele fizice care au creat opera. (2) În cazurile expres prevăzute de lege, pot beneficia de protectia acordată autorului persoanele juridice şi persoanele fizice altele decit autorul. (3) Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite în condiţiile legii.  +  Articolul 4 (1) Se prezuma a fi autor, până la proba contrara, persoana sub numele careia opera a fost adusa pentru prima data la cunoştinţa publică. (2) Când opera a fost adusa la cunoştinţa publică sub forma anonima sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercită de către persoana fizica sau juridica ce o face publică numai cu consimtamintul autorului, atit timp cit acesta nu-şi dezvaluie identitatea.  +  Articolul 5 (1) Este opera comuna opera creata de mai mulţi coautori, în colaborare. (2) Dreptul de autor asupra operei comune aparţine coautorilor acesteia, între care unul poate fi autorul principal, în condiţiile prezentei legi. (3) În lipsa unei conventii contrare, coautorii nu pot utiliza opera decat de comun acord. Refuzul consimtamantului din partea oricaruia dintre coautori trebuie să fie temeinic justificat.-------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (4) În cazul în care contribuţia fiecarui coautor este distincta, aceasta poate fi utilizata separat, cu condiţia sa nu se prejudicieze utilizarea operei comune sau drepturile celorlalţi coautori.-------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (5) În cazul utilizarii operei create în colaborare, remuneratia se cuvine coautorilor în proportiile pe care acestia le-au convenit. În lipsa unei conventii, remuneratia se imparte proportional cu părţile de contribuţie ale autorilor sau în mod egal, dacă acestea nu se pot stabili.  +  Articolul 6 (1) Este opera colectiva opera în care contribuţiile personale ale coautorilor formeaza un tot, fără a fi posibil, data fiind natura operei, să se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei create. (2) În lipsa unei conventii contrare, dreptul de autor asupra operei colective aparţine persoanei fizice sau juridice din iniţiativa, sub responsabilitatea şi sub numele careia a fost creata.  +  Capitolul III Obiectul dreptului de autor  +  Articolul 7Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma concreta de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, cum sunt: a) scrierile literare şi publicistice, conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile şi orice alte opere scrise sau orale, precum şi programele pentru calculator; b) operele stiintifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicarile, studiile, cursurile universitare, manualele scolare, proiectele şi documentatiile stiintifice; c) compozitiile muzicale cu sau fără text; d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice şi pantomimele; e) operele cinematografice, precum şi orice alte opere audiovizuale; f) operele fotografice, precum şi orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei; g) operele de arta grafica sau plastica, cum ar fi: operele de sculptura, pictura, gravura, litografie, arta monumentala, scenografie, tapiserie, ceramica, plastica sticlei şi a metalului, desene, design, precum şi alte opere de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice;-------------Lit. g) a art. 7 a fost modificata de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. h) operele de arhitectura, inclusiv plansele, machetele şi lucrarile grafice ce formeaza proiectele de arhitectura; i) lucrarile plastice, hartile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei şi stiintei în general. j) operele de arta digitala.-------------Lit. j) a art. 7 a fost introdusa de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 8Fără a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecind de la una sau mai multe opere preexistente, şi anume: a) traducerile, adaptarile, adnotarile, lucrarile documentare, aranjamentele muzicale şi orice alte transformari ale unei opere literare, artistice sau stiintifice care reprezinta o munca intelectuala de creatie; b) culegerile de opere literare, artistice sau stiintifice, cum ar fi: enciclopediile şi antologiile, colectiile sau compilaţiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creatii intelectuale.  +  Articolul 9Nu pot beneficia de protectia legala a dreptului de autor urmatoarele: a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile stiintifice, procedeele, metodele de functionare sau conceptele matematice ca atare şi inventiile, continute intr-o opera, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare;-------------Lit. a) a art. 9 a fost modificata de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. b) textele oficiale de natura politica, legislativa, administrativa, judiciara şi traducerile oficiale ale acestora; c) simbolurile oficiale ale statului, ale autorităţilor publice şi ale organizaţiilor, cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul şi medalia; d) mijloacele de plată; e) stirile şi informaţiile de presa; f) simplele fapte şi date.  +  Capitolul IV Conţinutul dreptului de autor  +  Articolul 10Autorul unei opere are urmatoarele drepturi morale: a) dreptul de a decide dacă, în ce mod şi când va fi adusa opera la cunoştinţa publică; b) dreptul de a pretinde recunoasterea calităţii de autor al operei; c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunoştinţa publică; d) dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei şi de a se opune oricarei modificari, precum şi oricarei atingeri aduse operei, dacă prejudiciaza onoarea sau reputatia sa; e) dreptul de a retracta opera, despagubind, dacă este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciati prin exercitarea retractarii.-------------Lit. e) a art. 10 a fost modificata de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 11 (1) Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renuntari sau instrainari. (2) După moartea autorului, exercitiul drepturilor prevăzute la art. 10 lit. a), b) şi d) se transmite prin mostenire, potrivit legislaţiei civile, pe durata nelimitata. Dacă nu exista mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva care a administrat drepturile autorului sau, după caz, organismului cu cel mai mare numar de membri, din domeniul respectiv de creatie.-------------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 12Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide dacă, în ce mod şi când va fi utilizata opera sa, inclusiv de a consimti la utilizarea operei de către altii.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 13Utilizarea unei opere da nastere la drepturi patrimoniale, distincte şi exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice: a) reproducerea integrală sau parţială, directa ori indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloace şi sub orice formă a operei; b) distribuirea operei; c) importul în vederea comercializarii pe piaţa interna a copiilor realizate, cu consimtamantul autorului, după opera; d) inchirierea operei; e) împrumutul operei; f) comunicarea publică, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesata în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public; g) radiodifuzarea operei; h) retransmiterea prin cablu a operei; i) realizarea de opere derivate.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 14Prin reproducere, în sensul prezentei legi, se înţelege realizarea uneia ori a mai multor copii ale unei opere, prin orice mijloc şi sub orice formă, inclusiv realizarea oricarei înregistrări sonore sau audiovizuale a unei opere.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 14^1 (1) Prin distribuire, în sensul prezentei legi, se înţelege vanzarea sau orice alt mod de transmitere, cu titlu oneros ori gratuit, a originalului sau a copiilor unei opere, precum şi oferirea publică a acestora. (2) Dreptul de distribuire se epuizează o dată cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei opere, pe piaţa interna, de către titularul de drepturi sau cu consimtamantul acestuia.-------------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 14^2Prin import, în sensul prezentei legi, se înţelege introducerea pe piaţa interna, cu scopul comercializarii, a originalului sau a copiilor legal realizate ale unei opere fixate pe orice fel de suport.-------------Art. 14^2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 14^3Prin închiriere, în sensul prezentei legi, se înţelege punerea la dispoziţie spre utilizare, pentru un timp limitat şi pentru un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere.-------------Art. 14^3 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 14^4 (1) Prin împrumut, în sensul prezentei legi, se înţelege punerea la dispoziţie spre utilizare, pentru un timp limitat şi fără un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere prin intermediul unei institutii care permite accesul publicului în acest scop. (2) Împrumutul efectuat prin biblioteci nu necesita autorizarea autorului şi da dreptul acestuia la o remuneratie echitabila. Acest drept nu poate face obiectul unei renuntari. (3) Remuneratia echitabila prevăzută la alin. (2) nu se datorează, în cazul în care împrumutul este realizat în scop educativ ori cultural, prin biblioteci de drept public. (4) Împrumutul unor opere fixate în înregistrări sonore sau audiovizuale nu poate avea loc decat după 6 luni de la prima distribuire a operei.-------------Art. 14^4 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 14^5Nu pot face obiectul inchirierii sau imprumutului: a) proiectele de structuri arhitecturale; b) originalele sau copiile operelor de design ori de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice; c) originalele sau copiile operelor, în scopul comunicarii publice ori pentru a caror utilizare exista un contract; d) lucrarile de referinţa pentru consultare imediata sau pentru împrumut între institutii; e) operele create de autor în cadrul contractului individual de muncă, dacă acestea sunt utilizate de către cel care a angajat autorul, în cadrul activităţii obisnuite.-------------Art. 14^5 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 15 (1) Se considera comunicare publică orice comunicare a unei opere, direct sau prin orice mijloace tehnice, facuta într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se aduna un numar de persoane care depăşeşte cercul normal al membrilor unei familii şi al cunoştinţelor acesteia, inclusiv reprezentarea scenica, recitarea sau orice alta modalitate publică de execuţie sau de prezentare directa a operei, expunerea publică a operelor de arta plastica, de arta aplicata, fotografica şi de arhitectura, proiectia publică a operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale, inclusiv a operelor de arta digitala, prezentarea într-un loc public, prin intermediul înregistrărilor sonore sau audiovizuale, precum şi prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricăror mijloace, a unei opere radiodifuzate. De asemenea, se considera publică orice comunicare a unei opere prin mijloace cu fir sau fără fir, inclusiv prin punerea la dispoziţia publicului a operelor, astfel încât orice membru al publicului să poată avea acces, din orice loc sau în orice moment ales în mod individual. (2) Dreptul de a autoriza sau de a interzice comunicarea publică sau punerea la dispoziţia publicului a operelor nu se considera epuizat prin nici un act de comunicare publică sau de punere la dispoziţia publicului.-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 15^1În sensul prezentei legi, prin radiodifuzare se înţelege: a) emiterea unei opere de către un organism de radiodifuziune sau de televiziune, prin orice mijloc ce serveste la propagarea fără fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, ori a reprezentarii digitale a acestora, inclusiv prin satelit, în scopul receptionarii de către public; b) transmiterea unei opere sau a reprezentarii digitale a acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibra optica sau prin orice alt procedeu similar, în scopul receptionarii de către public.-------------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 15^2Prin retransmiterea prin cablu, în sensul prezentei legi, se înţelege retransmiterea simultana, nealterata şi integrală, prin mijloacele prevăzute la art. 15^1 lit. b) sau printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte, pentru receptionarea de către public a unei transmisii initiale, cu sau fără fir, inclusiv prin satelit, de servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune, destinate receptionarii de către public.-------------Art. 15^2 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 16Prin realizarea de opere derivate, în sensul prezentei legi, se înţelege traducerea, publicarea în culegeri, adaptarea, precum şi orice alta transformare a unei opere preexistente, dacă aceasta constituie creatie intelectuala.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.-------------Art. 17 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.-------------Art. 18 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.-------------Art. 19 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.-------------Art. 20 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 21 (1) Autorul unei opere originale de arta grafica sau plastica ori al unei opere fotografice beneficiaza de un drept de suita reprezentand dreptul de a incasa o cota din preţul de vanzare obţinut la orice revanzare a operei, ulterioară primei instrainari de către autor, precum şi dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se afla opera sa. (2) Dreptul mentionat la alin. (1) se aplică tuturor actelor de revanzare a unei opere originale de arta grafica sau plastica ori a unei opere fotografice care implica, în calitate de vânzători, cumpărători sau intermediari, saloane, galerii de arta, precum şi orice comerciant de opere de arta. (3) Copiile operelor originale de arta sau fotografice, care au fost facute într-un numar limitat de către insusi autorul lor sau cu aprobarea acestuia, sunt considerate opere de arta originale, în sensul prezentei legi. (4) Suma datorata în temeiul alin. (1) se calculeaza conform urmatoarelor cote, fără a putea depăşi 12.500 euro: a) de la 300 la 3.000 euro - 5%; b) de la 3.000,01 la 50.000 euro - 4%; c) de la 50.000,01 la 200.000 euro - 3%; d) de la 200.000,01 la 350.000 euro - 1%; e) de la 350.000,01 la 500.000 euro - 0,5%; f) peste 500.000 euro - 0,25%. (5) Vânzătorul trebuie să-i comunice autorului informaţiile prevăzute la alin. (1), în termen de doua luni de la data vanzarii, şi raspunde de retinerea din preţul de vanzare, fără adaugarea altor taxe, şi de plată către autor a sumei datorate conform prevederilor alin. (4). (6) Beneficiarii dreptului de suita sau reprezentantii acestora pot solicita, timp de 3 ani de la data revanzarii, persoanelor prevăzute la alin. (2) informaţii necesare pentru a asigura plata sumelor datorate conform prevederilor alin. (4). (7) Dreptul de suita nu poate face obiectul vreunei renuntari sau instrainari.-------------Art. 21 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 22Proprietarul sau posesorul unei opere este dator să permită accesul autorului şi sa o puna la dispoziţia acestuia, dacă acest fapt este necesar pentru exercitarea dreptului sau de autor şi cu condiţia ca prin aceasta sa nu se aduca atingere unui interes legitim al proprietarului sau al posesorului. În acest caz, proprietarul sau posesorul poate pretinde autorului o garantie suficienta pentru securitatea operei, asigurarea operei la o sumă ce reprezinta valoarea pe piaţa a originalului, precum şi o remuneratie corespunzătoare.  +  Articolul 23 (1) Proprietarul originalului unei opere nu are dreptul sa o distruga înainte de a o oferi autorului la preţul de cost al materialului. (2) Dacă nu este posibila returnarea originalului, proprietarul va permite autorului sa faca o copie de pe opera intr-o maniera corespunzătoare. (3) În cazul unei structuri arhitecturale, autorul are numai dreptul de a face fotografii ale operei şi de a solicita trimiterea reproducerii proiectelor.  +  Capitolul V Durata protectiei dreptului de autor  +  Articolul 24 (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice se naste din momentul crearii operei, oricare ar fi modul sau forma concreta de exprimare. (2) Dacă opera este creata, într-o perioadă de timp, în părţi, serii, volume şi în orice alte forme de continuare, termenul de protecţie va fi calculat, potrivit alin. (1), pentru fiecare dintre aceste componente.  +  Articolul 25 (1) Drepturile patrimoniale prevăzute la art. 13 şi 21 dureaza tot timpul vietii autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin mostenire, potrivit legislaţiei civile, pe o perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusa la cunoştinţa publică în mod legal. Dacă nu exista mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva mandatat în timpul vietii de către autor sau, în lipsa unui mandat, organismului de gestiune colectiva cu cel mai mare numar de membri, din domeniul respectiv de creatie.-------------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Persoana care, după încetarea protectiei dreptului de autor, aduce la cunoştinţa publică, în mod legal, pentru prima oara, o opera nepublicata înainte, beneficiaza de protectia echivalenta cu cea a drepturilor patrimoniale ale autorului.Durata protectiei acestor drepturi este de 25 de ani incepind din momentul în care a fost adusa pentru prima oara la cunoştinţa publică, în mod legal.  +  Articolul 26 (1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor aduse la cunoştinţa publică, în mod legal, sub pseudonim sau fără indicarea autorului este de 70 de ani de la data aducerii la cunoştinţa publică a acestora. (2) În cazul în care identitatea autorului este adusa la cunoştinţa publică înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1) sau pseudonimul adoptat de autor nu lasă nici o indoiala asupra identităţii autorului, se aplică dispozitiile art. 25 alin. (1).-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 27 (1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor realizate în colaborare este de 70 de ani de la moartea ultimului coautor. (2) În cazul în care contribuţiile coautorilor sunt distincte, durata drepturilor patrimoniale pentru fiecare dintre acestea este de 70 de ani de la moartea fiecarui coautor.  +  Articolul 28Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor colective este de 70 de ani de la data aducerii operelor la cunoştinţa publică. În cazul în care aceasta nu se realizează timp de 70 de ani de la crearea operelor, durata drepturilor patrimoniale expira după trecerea a 70 de ani de la crearea operelor.-------------Art. 29 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 30Drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator dureaza tot timpul vietii autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin mostenire, potrivit legislaţiei civile, pe o perioadă de 70 de ani.-------------Art. 30 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 31Modificările neesentiale, adaugarile, taieturile sau adaptarile aduse în vederea selectiei ori aranjarii, precum şi corectarea continutului unei opere sau colectii, care sunt necesare pentru continuarea activităţii colectiei în modul în care a intentionat autorul operei, nu vor extinde termenul de protecţie a acestei opere sau colectii.  +  Articolul 32Termenele stabilite în prezentul capitol se calculeaza incepind cu data de 1 ianuarie a anului următor mortii autorului sau aducerii operei la cunoştinţa publică, după caz.  +  Capitolul VI Limitele exercitarii dreptului de autor  +  Articolul 33 (1) Sunt permise, fără consimtamantul autorului şi fără plata vreunei remuneratii, urmatoarele utilizari ale unei opere aduse anterior la cunoştinţa publică, cu condiţia ca acestea să fie conforme bunelor uzante, sa nu contravina exploatarii normale a operei şi sa nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de utilizare: a) reproducerea unei opere în cadrul procedurilor judiciare, parlamentare sau administrative ori pentru scopuri de siguranţă publică; b) utilizarea de scurte citate dintr-o opera, în scop de analiza, comentariu sau critica ori cu titlu de exemplificare, în măsura în care folosirea lor justifica intinderea citatului; c) utilizarea de articole izolate sau de scurte extrase din opere în publicatii, în emisiuni de radio sau de televiziune ori în înregistrări sonore sau audiovizuale, destinate exclusiv învăţământului, precum şi reproducerea pentru invatamant, în cadrul instituţiilor de invatamant sau de ocrotire sociala, de articole izolate sau de scurte extrase din opere, în măsura justificata de scopul urmarit; d) reproducerea pentru informare şi cercetare de scurte extrase din opere, în cadrul bibliotecilor, muzeelor, filmotecilor, fonotecilor, arhivelor instituţiilor publice culturale sau stiintifice, care funcţionează fără scop lucrativ; reproducerea integrală a exemplarului unei opere este permisa, pentru inlocuirea acestuia, în cazul distrugerii, al deteriorării grave sau al pierderii exemplarului unic din colectia permanenta a bibliotecii sau a arhivei respective; e) reproducerile specifice realizate de către biblioteci accesibile publicului, de către institutii de invatamant sau muzee ori de către arhive, care nu sunt realizate în scopul obtinerii unui avantaj comercial sau economic direct ori indirect; f) reproducerea, cu excluderea oricăror mijloace care vin în contact direct cu opera, distribuirea sau comunicarea către public a imaginii unei opere de arhitectura, arta plastica, fotografica sau arta aplicata, amplasata permanent în locuri publice, în afara cazurilor în care imaginea operei este subiectul principal al unei astfel de reproduceri, distribuiri sau comunicari şi dacă este utilizata în scopuri comerciale; g) reprezentarea şi executarea unei opere în cadrul activităţilor instituţiilor de invatamant, exclusiv în scopuri specifice şi cu condiţia ca atât reprezentarea sau executarea, cat şi accesul publicului să fie fără plata; h) utilizarea operelor în timpul celebrărilor religioase sau al ceremoniilor oficiale organizate de o autoritate publică; i) utilizarea, în scopuri publicitare, a imaginilor operelor prezentate în cadrul expoziţiilor cu acces public sau cu vanzare, al targurilor, licitaţiilor publice de opere de arta, ca mijloc de promovare a evenimentului, excluzand orice utilizare comerciala. (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), sunt permise reproducerea, distribuirea, radiodifuzarea sau comunicarea către public, fără un avantaj direct sau indirect, comercial sau economic: a) de scurte extrase din articole de presa şi reportaje radiofonice sau televizate, în scopul informării asupra problemelor de actualitate, cu excepţia celor pentru care o astfel de utilizare este, în mod expres, rezervata; b) de scurte fragmente ale conferintelor, alocutiunilor, pledoariilor şi ale altor opere de acelasi fel, care au fost exprimate oral în public, cu condiţia ca aceste utilizari să aibă ca unic scop informarea privind actualitatea; c) de scurte fragmente ale operelor, în cadrul informaţiilor privind evenimentele de actualitate, dar numai în măsura justificata de scopul informării; d) de opere, în cazul utilizarii exclusiv pentru ilustrare în invatamant sau pentru cercetare stiintifica; e) de opere, în cazul utilizarii în beneficiul persoanelor cu handicap, care sunt direct legate de acel handicap şi în limita ceruta de handicapul respectiv. (3) Sunt exceptate de la dreptul de reproducere actele provizorii de reproducere care sunt tranzitorii sau accesorii şi constituie o parte integrantă şi esenţială a unui proces tehnic şi al caror scop unic este să permită transmiterea, în cadrul unei retele între terti, de către un intermediar sau utilizarea licita a unei opere ori a altui obiect protejat, şi care nu au o semnificaţie economica de sine stătătoare. (4) În toate cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), f), i) şi la alin. (2) trebuie să se mentioneze sursa şi numele autorului, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeste a fi imposibil; în cazul operelor de arta plastica, fotografica sau de arhitectura trebuie să se mentioneze şi locul unde se găseşte originalul.-------------Art. 33 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 34 (1) Nu constituie o încălcare a dreptului de autor, în sensul prezentei legi, reproducerea unei opere fără consimtamantul autorului, pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii, cu condiţia ca opera sa fi fost adusa anterior la cunoştinţa publică, iar reproducerea sa nu contravina utilizarii normale a operei şi sa nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de utilizare. (2) Pentru suporturile pe care se pot realiza înregistrări sonore sau audiovizuale ori pe care se pot realiza reproduceri grafice ale operelor, precum şi pentru aparatele de sine stătătoare, indiferent de modul de functionare, concepute pentru realizarea de copii, ce permit reproducerea acestor opere, în situaţia prevăzută la alin. (1), se va plati o remuneratie compensatorie stabilita prin negociere, conform prevederilor prezentei legi.-------------Art. 34 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 35Transformarea unei opere, fără consimtamintul autorului şi fără plata unei remuneratii, este permisa în urmatoarele cazuri: a) dacă este o transformare privată, care nu este destinata şi nu este pusa la dispoziţia publicului; b) dacă rezultatul transformarii este o parodie sau o caricatura, cu condiţia ca rezultatul sa nu creeze confuzie în ce priveste opera originala şi autorul acesteia; c) dacă transformarea este impusa de scopul utilizarii permise de autor.-------------Art. 36 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 37În scopul de a testa functionarea produselor la momentul fabricarii sau vinzarii, societăţile comerciale care produc sau vind înregistrări sonore sau audiovizuale, echipament pentru reproducerea sau comunicarea publică a acestora, precum şi echipament pentru receptarea de emisiuni de radio şi de televiziune, pot reproduce şi prezenta extrase din opere, cu condiţia ca aceste operaţiuni să fie reduse la dimensiunile necesare testarii.  +  Articolul 38 (1) Cesiunea dreptului de radiodifuzare a unei opere către un organism de radiodifuziune sau de televiziune da dreptul acestuia sa inregistreze opera pentru nevoile propriilor emisiuni fără fir, în scopul realizării, o singură dată, a comunicarii autorizate către public. În cazul unei noi emiteri a operei astfel înregistrate este necesară o noua autorizare. Dacă în termen de 6 luni de la prima emitere nu se solicita aceasta autorizare, inregistrarea trebuie distrusa. (2) În cazul înregistrărilor temporare ale unor opere realizate prin mijloace proprii de organismele de radiodifuziune sau de televiziune pentru propriile emisiuni, conservarea acestor înregistrări în arhivele oficiale este permisa în cazul în care prezinta o valoare documentara excepţionala.-------------Art. 38 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Capitolul VII Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor  +  Secţiunea I Dispozitii comune  +  Articolul 39 (1) Autorul sau titularul dreptului de autor poate ceda prin contract altor persoane numai drepturile sale patrimoniale. (2) Cesiunea drepturilor patrimoniale ale autorului poate fi limitata la anumite drepturi, pentru un anumit teritoriu şi pentru o anumita durata. (3) Drepturile patrimoniale ale autorului sau ale titularului dreptului de autor se pot transmite prin cesiune exclusiva ori neexclusiva. (4) În cazul cesiunii exclusive, insusi titularul dreptului de autor nu mai poate utiliza opera în modalitatile, pe termenul şi pentru teritoriul convenite cu cesionarul şi nici nu mai poate transmite dreptul respectiv unei alte persoane. Caracterul exclusiv al cesiunii trebuie să fi expres prevăzut în contract. (5) În cazul cesiunii neexclusive, titularul dreptului de autor poate utiliza el insusi opera şi poate transmite dreptul neexclusiv şi altor persoane. (6) Cesionarul neexclusiv nu poate ceda dreptul sau unei alte persoane decit cu consimtamintul expres al cedentului. (7) Cesiunea unuia dintre drepturile patrimoniale ale titularului dreptului de autor nu are nici un efect asupra celorlalte drepturi ale sale, dacă nu s-a convenit altfel. (8) Consimtamintul mentionat la alin. (6) nu este necesar în cazul în care cesionarul, persoana juridica, se transforma prin una dintre modalitatile prevăzute de lege.  +  Articolul 40În cazul cesiunii dreptului la reproducere a unei opere se prezuma ca dreptul la distribuirea copiilor unei astfel de opere a fost, de asemenea, cesionat, cu excepţia dreptului la import, dacă nu se prevede altfel prin contract.-------------Art. 40 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 41 (1) Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie să prevada drepturile patrimoniale transmise, modalitatile de utilizare, durata şi intinderea cesiunii, precum şi remuneratia titularului dreptului de autor. Absenta oricareia dintre aceste prevederi da dreptul părţii interesate de a cere anularea contractului.-------------Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Cesiunea drepturilor patrimoniale privind totalitatea operelor viitoare ale autorului, nominalizate sau nenominalizate, este lovita de nulitate absoluta.  +  Articolul 42Existenta şi conţinutul contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale se pot dovedi numai prin forma scrisa a acestuia. Fac excepţie contractele având drept obiect opere utilizate în presa.  +  Articolul 43 (1) Remuneratia cuvenita în temeiul unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale se stabileste prin acordul părţilor. Cuantumul remuneratiei se calculeaza fie proportional cu încasările provenite din utilizarea operei, fie în suma fixa sau în orice alt mod.-------------Alin. (1) al art. 43 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Când remuneratia nu a fost stabilita prin contract, autorul poate solicita organelor jurisdictionale competente, potrivit legii, stabilirea remuneratiei. Aceasta se va face avandu-se în vedere sumele platite uzual pentru aceeasi categorie de opere, destinaţia şi durata utilizarii, precum şi alte circumstanţe ale cazului.-------------Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (3) În cazul unei disproportii evidente între remuneratia autorului operei şi beneficiile celui care a obţinut cesiunea drepturilor patrimoniale, autorul poate solicita organelor jurisdictionale competente revizuirea contractului sau marirea convenabila a remuneratiei. (4) Autorul nu poate să renunte anticipat la exercitiul dreptului prevăzut la alin. (3).  +  Articolul 44 (1) În lipsa unei clauze contractuale contrare, pentru operele create în indeplinirea atribuţiilor de serviciu precizate în contractul individual de muncă, drepturile patrimoniale apartin autorului operei create. În acest caz, autorul poate autoriza utilizarea operei de către terti, numai cu consimtamantul angajatorului şi cu recompensarea acestuia pentru contribuţia la costurile creatiei. Utilizarea operei de către angajator, în cadrul obiectului de activitate, nu necesita autorizarea angajatului autor. (2) În cazul în care clauza prevăzută la alin. (1) exista, aceasta urmeaza sa cuprindă termenul pentru care au fost cesionate drepturile patrimoniale de autor. În absenta precizarii termenului, acesta este de trei ani de la data predarii operei. (3) După expirarea termenelor prevăzute la alin. (2), în lipsa unei clauze contrare, angajatorul este indreptatit sa îi pretindă autorului plata unei cote rezonabile din veniturile obtinute din utilizarea operei sale, pentru a compensa costurile suportate de angajator pentru crearea operei de către angajat, în cadrul atribuţiilor de serviciu. (4) La expirarea termenului mentionat la alin. (2) drepturile patrimoniale revin autorului. (5) Autorul unei opere create în cadrul unui contract individual de muncă îşi păstrează dreptul exclusiv de utilizare a operei, ca parte din ansamblul creatiei sale.-------------Art. 44 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 45 (1) În lipsa unei conventii contrare, titularul dreptului de autor asupra unei opere aparute intr-o publicatie periodica păstrează dreptul de a o utiliza sub orice formă, cu condiţia sa nu prejudicieze publicatia în care a aparut opera. (2) În lipsa unei conventii contrare, titularul dreptului de autor poate dispune liber de opera, dacă aceasta nu a fost publicată în termen de o luna de la data acceptarii, în cazul unui cotidian, sau în termen de 6 luni, în cazul altor publicatii.  +  Articolul 46 (1) În cazul contractului de comanda pentru opere viitoare, în lipsa unei clauze contrare, drepturile patrimoniale apartin autorului. (2) Contractul de comanda a unei opere viitoare trebuie să cuprindă atât termenul de predare, cat şi termenul de acceptare a operei. (3) Persoana care comanda opera are dreptul sa denunte contractul, dacă opera nu indeplineste condiţiile stabilite. În caz de denuntare a contractului, sumele încasate de autor rămân acestuia. Dacă, în vederea crearii unei opere care a facut obiectul unui contract de comanda, s-au executat lucrari pregatitoare, autorul are dreptul la restituirea cheltuielilor efectuate.-------------Art. 46 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 47 (1) Autorul poate solicita desfiintarea contractului de cesiune a dreptului patrimonial în cazul în care cesionarul nu îl utilizeaza sau îl utilizeaza intr-o măsura insuficienta şi dacă, prin aceasta, interesele justificate ale autorului sunt afectate considerabil.-------------Alin. (1) al art. 47 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Autorul nu poate solicita desfiintarea contractului de cesiune, dacă motivele de neutilizare sau de utilizare insuficienta se datorează propriei culpe, faptei unui tert, unui caz fortuit sau de forta majoră.-------------Alin. (2) al art. 47 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (3) Desfiintarea contractului de cesiune, mentionata la alin. (1), nu poate fi solicitata înainte de expirarea a doi ani de la data cesionarii dreptului patrimonial asupra unei opere. În cazul operelor cedate pentru publicatiile cotidiene, acest termen va fi de trei luni, iar în cazul publicatiilor periodice, de un an.-------------Alin. (3) al art. 47 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (4) Proprietarul originalului unei opere de arta plastica sau fotografica are dreptul sa o expuna public, chiar dacă aceasta nu a fost adusa la cunoştinţa publică, în afara cazului în care autorul a exclus în mod expres acest drept prin actul de instrainare a originalului. (5) Autorul nu poate renunta anticipat la exercitarea dreptului sau de a solicita desfiintarea contractului de cesiune mentionat la alin. (1). (6) Dobandirea proprietăţii asupra suportului material al operei nu conferă prin ea insasi un drept de utilizare asupra operei.-------------Alin. (6) al art. 47 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Secţiunea a II-a Contractul de editare  +  Articolul 48 (1) Prin contractul de editare, titularul dreptului de autor cedeaza editorului, în schimbul unei remuneratii, dreptul de a reproduce şi de a distribui opera.-------------Alin. (1) al art. 48 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Nu constituie contract de editare convenţia prin care titularul dreptului de autor îl imputerniceste, pe cheltuiala sa, pe un editor, pentru a reproduce şi, eventual, a distribui opera.-------------Alin. (2) al art. 48 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) se aplică prevederile de drept comun referitoare la contractul de antrepriza.  +  Articolul 49Titularul dreptului de autor poate ceda editorului şi dreptul de a autoriza traducerea şi adaptarea operei.  +  Articolul 50Cesiunea către editor a dreptului de a autoriza alte persoane sa adapteze opera sau sa o utilizeze în orice alt mod trebuie să faca obiectul unei prevederi contractuale exprese.-------------Art. 50 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 51 (1) Contractul de editare trebuie să cuprindă clauze cu privire la: a) durata cesiunii; b) natura exclusiva sau neexclusiva şi intinderea teritoriala a cesiunii; c) numărul maxim şi minim al exemplarelor; d) remuneratia autorului, stabilita în condiţiile prezentei legi; e) numărul de exemplare rezervate autorului cu titlu gratuit; f) termenul pentru aparitia şi difuzarea exemplarelor fiecarei editii sau, după caz, ale fiecarui tiraj; g) termenul de predare a originalului operei de către autor; h) procedura de control al numarului de exemplare produse de către editor. (2) Absenta oricareia dintre clauzele prevăzute la lit. a), b) şi d) da dreptul părţii interesate de a cere anularea contractului.  +  Articolul 52 (1) Editorul care a dobândit dreptul de publicare a operei sub forma unui volum are, faţă de alti ofertanti similari, la pret egal, dreptul prioritar de publicare a operei în forma electronică. Editorul trebuie să opteze în scris, în cel mult 30 de zile de la primirea ofertei scrise a autorului. (2) Dreptul mentionat la alin. (1) este valabil timp de 3 ani de la data publicarii operei.  +  Articolul 53Editorul este obligat să permită autorului sa aduca imbunatatiri sau alte modificari operei în cazul unei editii noi, cu condiţia ca aceste imbunatatiri sau modificari sa nu mareasca esential costurile editorului şi sa nu schimbe caracterul operei, dacă în contract nu se prevede altfel.  +  Articolul 54Editorul va putea ceda contractul de editare numai cu consimtamintul autorului.  +  Articolul 55Editorul este obligat sa inapoieze autorului originalul operei, originalele operelor de arta, ilustratiile şi orice alte documente primite pentru publicare, dacă nu s-a convenit altfel.  +  Articolul 56 (1) În lipsa unei clauze contrare, contractul de editare va inceta după expirarea duratei stabilite sau după epuizarea ultimei editii convenite.-------------Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Se considera epuizate editia sau tirajul al caror numar de exemplare nevândute este mai mic de 5% din numărul total de exemplare şi, în orice caz, dacă este mai mic de 100 de exemplare. (3) Dacă editorul nu publică opera în termenul convenit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desfiintarea contractului şi daune pentru neexecutare. În acest caz, autorul păstrează remuneratia primita sau, după caz, poate solicita plata remuneratiei integrale prevăzute în contract. (4) Dacă termenul pentru publicarea operei nu este prevăzut în contract, editorul este obligat sa o publice în termen de cel mult un an de la data acceptarii acesteia. (5) În cazul în care editorul intenţionează sa distruga copiile operei, rămase în stoc după o perioadă de doi ani de la data publicarii, şi dacă în contract nu se prevede o alta perioada, acesta este obligat să le ofere mai întâi autorului la preţul pe care l-ar fi obţinut prin vanzarea pentru distrugere.-------------Alin. (5) al art. 56 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 57 (1) În cazul distrugerii operei datorita forţei majore, autorul este indreptatit la o remuneratie care îi va fi plătită numai dacă opera s-a publicat. (2) Dacă o editie pregatita este distrusa total datorita forţei majore înainte de a fi pusa în circulatie, editorul este indreptatit sa pregateasca o editie noua, iar autorul va avea drept de remuneratie numai pentru una dintre aceste editii. (3) Dacă o editie pregatita este distrusa parţial datorita forţei majore înainte de a fi pusa în circulatie, editorul este indreptatit sa reproduca, fără plata remuneratiei către autor, numai atitea copii cite au fost distruse.  +  Secţiunea a III-a Contractul de reprezentare teatrala sau de execuţie muzicala  +  Articolul 58 (1) Prin contractul de reprezentare teatrala ori de execuţie muzicala, titularul dreptului de autor cedeaza unei persoane fizice sau juridice dreptul de a reprezenta ori de a executa în public o opera actuala sau viitoare, literara, dramatica, muzicala, dramatico-muzicala, coregrafica ori o pantomima, în schimbul unei remuneratii, iar cesionarul se obliga sa o reprezinte ori sa o execute în condiţiile convenite. (2) Se pot incheia contracte generale de reprezentare teatrala sau de execuţie muzicala şi prin intermediul organismelor de gestiune colectiva, în condiţiile prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. c).-------------Art. 58 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 59 (1) Contractul de reprezentare teatrala sau de execuţie muzicala se incheie în scris, pe o durată determinata ori pentru un numar determinat de comunicari publice.-------------Alin. (1) al art. 59 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Contractul trebuie să prevada termenul în care va avea loc premiera sau singura reprezentare ori execuţie a operei, după caz, caracterul exclusiv sau neexclusiv al cesiunii, teritoriul, precum şi remuneratia autorului.-------------Alin. (2) al art. 59 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (3) Intreruperea reprezentarilor sau executiilor, timp de dou ani consecutivi, dacă nu s-a prevăzut un alt termen prin contract, da dreptul autorului de a solicita desfiintarea contractului şi daune pentru neexecutare, potrivit dreptului comun.-------------Alin. (3) al art. 59 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (4) Beneficiarul unui contract de reprezentare teatrala sau execuţia muzicala nu îl poate ceda unui tert, organizator de spectacole, fără consimtamintul scris al autorului sau al reprezentantului sau, în afară de cazul cesiunii concomitente, totale sau partiale, a acestei activităţi.  +  Articolul 60 (1) Cesionarul este obligat să permită autorului sa controleze reprezentarea sau executarea operei şi sa sustina în mod adecvat realizarea condiţiilor tehnice pentru interpretarea lucrării. De asemenea, cesionarul trebuie să trimita autorului programul, afisele şi alte materiale tiparite, recenzii publice despre spectacol, dacă nu este prevăzut altfel în contract. (2) Cesionarul este obligat să asigure reprezentarea sau executarea publică a operei în condiţii tehnice adecvate, precum şi respectarea drepturilor autorului.  +  Articolul 61 (1) Cesionarul este obligat sa comunice periodic titularului dreptului de autor numărul de reprezentaţii sau de executii muzicale, precum şi situaţia incasarilor. În acest scop, contractul de reprezentare teatrala sau de execuţie muzicala trebuie să prevada şi perioadele de comunicare, dar nu mai puţin de o dată pe an. (2) Cesionarul trebuie să plateasca autorului, la termenele prevăzute în contract, sumele în cuantumul convenit.  +  Articolul 62Dacă cesionarul nu reprezinta sau nu executa opera în termenul stabilit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desfiintarea contractului şi daune pentru neexecutare. În aceasta situaţie, autorul păstrează remuneratia primita sau, după caz, poate solicita plata remuneratiei integrale prevăzute în contract.  +  Secţiunea a IV-a Contractul de închiriere  +  Articolul 63 (1) Prin contractul de închiriere a unei opere, autorul se angajează să permită utilizarea, pe timp determinat, cel puţin a unui exemplar al operei sale, în original sau în copie, în special programe pentru calculator ori opere fixate în înregistrări sonore sau audiovizuale. Beneficiarul dreptului de închiriere se angajează sa plateasca o remuneratie autorului pe perioada cat foloseşte acel exemplar al operei. (2) Contractul de închiriere a unei opere este supus dispoziţiilor de drept comun privind contractul de locatiune. (3) Autorul păstrează dreptul de autor asupra operei inchiriate, cu excepţia dreptului de distribuire, dacă nu s-a convenit altfel.-------------Art. 63 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Partea a II-a Dispozitii speciale  +  Capitolul VIII Operele cinematografice şi alte opere audiovizuale  +  Articolul 64Opera audiovizuala este opera cinematografica, opera exprimata printr-un procedeu similar cinematografiei sau orice alta opera constand dintr-o succesiune de imagini în miscare, insotite sau nu de sunete.-------------Art. 64 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 65 (1) Regizorul sau realizatorul operei audiovizuale este persoana fizica ce îşi asuma conducerea crearii şi realizării operei audiovizuale, în calitate de autor principal. (2) Producătorul unei opere audiovizuale este persoana fizica sau juridica ce îşi asuma responsabilitatea producerii operei şi, în aceasta calitate, organizeaza realizarea operei şi furnizeaza mijloacele necesare tehnice şi financiare.  +  Articolul 66Sunt autori ai operei audiovizuale, în condiţiile prevăzute la art. 5 din prezenta lege, regizorul sau realizatorul, autorul adaptarii, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul muzicii special create pentru opera audiovizuala şi autorul grafic pentru operele de animatie sau al secventelor de animatie, când acestea reprezinta o parte importanţa a operei. În contractul dintre producătorul şi regizorul sau realizatorul operei, părţile pot conveni să fie inclusi ca autori ai operei audiovizuale şi alti creatori care au contribuit substantial la crearea acesteia.  +  Articolul 67 (1) În cazul în care unul dintre autorii prevăzuţi la art. 66 refuza sa definitiveze contribuţia sa la opera audiovizuala sau se afla în imposibilitatea de a o face, el nu se va putea opune folosirii acesteia în vederea definitivarii operei audiovizuale. Acest autor va avea dreptul la remuneratie pentru contribuţia avuta.-------------Alin. (1) al art. 67 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Opera audiovizuala se considera finita, când versiunea definitivă a fost stabilita de comun acord între autorul principal şi producător. (3) Este interzisa distrugerea suportului original al versiunii definitive a operei audiovizuale în forma copiei-standard. (4) Autorii operei audiovizuale, altii decat autorul principal, nu se pot opune aducerii la cunoştinţa publică, precum şi utilizarii specifice a versiunii definitive a operei, integral sau parţial.-------------Alin. (4) al art. 67 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 68 (1) Dreptul la adaptarea audiovizuala este dreptul exclusiv al titularului dreptului de autor asupra unei opere preexistente de a o transforma sau de a o include intr-o opera audiovizuala. (2) Cesiunea dreptului prevăzut la alin. (1) se poate face numai pe baza unui contract scris între titularul dreptului de autor şi producătorul operei audiovizuale, distinct de contractul de editare a operei. (3) Prin incheierea contractului de adaptare, titularul dreptului de autor asupra unei opere preexistente transfera unui producător dreptul exclusiv de transformare şi de includere a operei respective intr-o opera audiovizuala. (4) Autorizarea acordată de titularul dreptului de autor asupra operei preexistente trebuie să prevada expres condiţiile productiei, difuzarii şi proiectiei operei audiovizuale.  +  Articolul 69Drepturile morale asupra operei finite sunt recunoscute numai autorilor stabiliti potrivit art. 66 din prezenta lege.  +  Articolul 70 (1) Prin contractele incheiate între autorii operei audiovizuale şi producător, în lipsa unei clauze contrare, se prezuma ca acestia îi cedeaza producătorului drepturile exclusive privind utilizarea operei în ansamblul sau, prevăzute la art. 13, precum şi dreptul de a autoriza dublarea şi subtitrarea, în schimbul unei remuneratii echitabile. (2) În lipsa unei clauze contrare, autorii operei audiovizuale, precum şi alti autori ai unor contribuţii la aceasta, îşi păstrează toate drepturile de utilizare separata a propriilor contribuţii, precum şi dreptul de a autoriza şi/sau de a interzice utilizari în afara celei specifice a operei, integral sau parţial, cum ar fi utilizarea unor fragmente din opera cinematografica pentru publicitate, alta decat pentru promovarea operei, în condiţiile prezentei legi.-------------Art. 70 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 71 (1) În lipsa unei clauze contrare, remuneratia pentru fiecare mod de utilizare a operei audiovizuale este proporţională cu încasările brute rezultate din utilizarea operei. (2) Producătorul este obligat sa remita autorilor, periodic, situaţia incasarilor percepute după fiecare mod de utilizare. Autorii primesc remuneratiile cuvenite fie prin intermediul producătorului, fie direct de la utilizatori, fie prin organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor, pe baza contractelor generale incheiate de acestea cu utilizatorii. Pentru dreptul de închiriere, autorii primesc remuneratia conform prevederilor art. 111^1 . (3) Dacă producătorul nu finalizează opera audiovizuala în timp de cinci ani de la incheierea contractului sau nu difuzeaza opera audiovizuala într-un an de la finalizarea acesteia, coautorii pot cere rezilierea contractului, dacă nu s-a convenit altfel.-------------Art. 71 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Capitolul IX Programele pentru calculator  +  Articolul 72 (1) Prin prezenta lege, protectia programelor pentru calculator include orice expresie a unui program, programele de aplicatie şi sistemele de operare, exprimate în orice fel de limbaj, fie în cod-sursa sau cod-obiect, materialul de conceptie pregatitor, precum şi manualele. (2) Ideile, procedeele, metodele de functionare, conceptele matematice şi principiile care stau la baza oricărui element dintr-un program pentru calculator, inclusiv acelea care stau la baza interfetelor sale, nu sunt protejate.  +  Articolul 73Titularul dreptului de autor al unui program pentru calculator beneficiaza în mod corespunzător de drepturile prevăzute de prezenta lege, în partea I a prezentului titlu, indeosebi de dreptul exclusiv de a realiza şi de a autoriza:-------------Partea introductiva a art. 73 a fost modificata de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. a) reproducerea permanenta sau temporara a unui program, integral sau parţial, prin orice mijloc şi sub orice formă, inclusiv în cazul în care reproducerea este determinata de instalarea, stocarea, rularea sau executarea, afisarea sau transmiterea în retea;-------------Lit. a) a art. 73 a fost modificata de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. b) traducerea, adaptarea, aranjarea şi orice alte transformari aduse unui program pentru calculator, precum şi reproducerea rezultatului acestor operaţiuni, fără a prejudicia drepturile persoanei care transforma programul pentru calculator; c) distribuirea şi inchirierea originalului sau a copiilor unui program pentru calculator sub orice formă.-------------Lit. c) a art. 73 a fost modificata de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 74În lipsa unei clauze contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, create de unul sau de mai mulţi angajaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu ori după instrucţiunile celui care angajează, apartin acestuia din urma.-------------Art. 74 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 75 (1) În lipsa unei clauze contrare, printr-un contract de utilizare a unui program pentru calculator se prezuma ca:-------------Partea introductiva a alin. (1) al art. 75 a fost modificata de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. a) utilizatorului i se acordă dreptul neexclusiv de utilizare a programului pentru calculator; b) utilizatorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare a programului pentru calculator. (2) Cesiunea dreptului de utilizare a unui program pentru calculator nu implica şi transferul dreptului de autor asupra acestuia.  +  Articolul 76În lipsa unei clauze contrare, nu sunt supuse autorizarii titularului dreptului de autor actele prevăzute la art. 73 lit. a) şi b), dacă acestea sunt necesare pentru a permite dobanditorului legitim sa utilizeze programul pentru calculator într-un mod corespunzător destinatiei sale, inclusiv pentru corectarea erorilor.-------------Art. 76 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 77 (1) Utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face, fără autorizarea titularului dreptului de autor, o copie de arhiva sau de siguranţă, în măsura în care aceasta este necesară pentru asigurarea utilizarii programului.-------------Alin. (1) al art. 77 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Utilizatorul autorizat al copiei unui program pentru calculator poate, fără autorizarea titularului dreptului de autor, sa analizeze, sa studieze sau sa testeze functionarea acestui program, în scopul de a determina ideile şi principiile care stau la baza oricărui element al acestuia, cu ocazia efectuării oricăror operaţiuni de instalare, afisare, rulare sau executare, transmitere ori stocare a programului, operaţiuni pe care este în drept să le efectueze.-------------Alin. (2) al art. 77 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (3) Dispozitiile art. 10 lit. e) din prezenta lege nu se aplică programelor pentru calculator.  +  Articolul 78Autorizarea titularului dreptului de autor nu este obligatorie atunci când reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabila pentru obtinerea informaţiilor necesare interoperabilitatii unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator, dacă sunt indeplinite urmatoarele condiţii:-------------Partea introductiva a art. 78 a fost modificata de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. a) actele de reproducere şi de traducere sunt indeplinite de o persoană care detine dreptul de utilizare a unei copii a programului sau de o persoană care indeplineste aceste acţiuni în numele cele dintii, fiind abilitata în acest scop; b) informaţiile necesare interoperabilitatii nu sunt usor şi rapid accesibile persoanelor prevăzute la lit. a) a prezentului articol; c) actele prevăzute la lit. a) a prezentului articol sunt limitate la părţile de program necesare interoperabilitatii.  +  Articolul 79Informaţiile obtinute prin aplicarea art. 78: a) nu pot fi utilizate în alte scopuri decit realizarea interoperabilitatii programului pentru calculator, creat independent; b) nu pot fi comunicate altor persoane, în afara cazului în care comunicarea se dovedeste necesară interoperabilitatii programului pentru calculator, creat independent; c) nu pot fi utilizate pentru definitivarea, producerea ori comercializarea unui program pentru calculator, a cărui expresie este fundamental similara, sau pentru orice alt act ce aduce atingere drepturilor titularului dreptului de autor.-------------Lit. c) a art. 79 a fost modificata de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 80Dispozitiile art. 78 şi 79 nu se aplică, dacă se cauzeaza un prejudiciu titularului dreptului de autor sau utilizarii normale a programului pentru calculator.-------------Art. 80 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 81Dispozitiile cap. VI din prezentul titlu nu se aplică programelor pentru calculator.  +  Capitolul X Operele de arta plastica, de arhitectura şi fotografice  +  Articolul 82Persoana fizica sau juridica organizatoare a expoziţiilor de arta raspunde de integritatea operelor expuse, luând toate masurile pentru înlăturarea oricărui risc.  +  Articolul 83 (1) Contractul de reproducere a unei opere de arta trebuie să conţină indicatii care să permită identificarea operei, cum ar fi o descriere sumara, o schita, un desen, o fotografie, precum şi referiri la semnatura autorului. (2) Reproducerile nu vor putea fi puse în vinzare fără ca titularul dreptului de autor sa fi aprobat exemplarul ce i-a fost supus spre examinare. (3) Pe toate exemplarele trebuie să figureze numele ori pseudonimul autorului sau orice alt semn convenit care să permită identificarea acestuia. (4) Modele originale şi alte elemente ce au servit celui care a facut reproducerile trebuie să fie restituite deţinătorului cu orice titlu al acestora, dacă nu s-a convenit altfel. (5) Instrumentele special create pentru reproducerea operei trebuie să fie distruse sau facute inutilizabile, dacă titularul dreptului de autor asupra operei nu le achizitioneaza şi dacă nu s-a convenit altfel.  +  Articolul 84 (1) Studiile şi proiectele de arhitectura şi urbanism expuse în apropierea santierului operei de arhitectura, precum şi construcţia realizata după acestea trebuie să poarte scris, în loc vizibil, numele autorului, dacă prin contract nu s-a convenit altfel. (2) Construirea unei opere de arhitectura, realizata total sau parţial după un alt proiect, nu poate fi facuta decit cu acordul titularului dreptului de autor asupra acelui proiect.  +  Articolul 85 (1) Sunt considerate opere fotografice şi fotogramele peliculelor cinematografice. (2) Nu pot beneficia de protectia legala a dreptului de autor fotografiile unor scrisori, acte, documente de orice fel, desene tehnice şi altele asemenea.  +  Articolul 86 (1) Dreptul autorului unei opere fotografice de a utiliza propria opera nu trebuie să prejudicieze drepturile autorului operei de arta reproduse în opera fotografica.-------------Alin. (1) al art. 86 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Drepturile patrimoniale asupra operei fotografice, care a fost creata în executarea unui contract individual de muncă sau la comanda, se prezuma ca apartin, pentru o perioadă de 3 ani, celui care angajează sau persoanei care a facut comanda, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. (3) Înstrăinarea negativului unei opere fotografice are ca efect transmiterea drepturilor patrimoniale ale titularului dreptului de autor asupra acesteia, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel.  +  Articolul 87 (1) Fotografia unei persoane, atunci când este executata la comanda, poate fi publicata, reprodusa de persoana fotografiata sau de succesorii săi, fără consimtamintul autorului, dacă nu s-a convenit altfel. (2) Dacă numele autorului figurează pe fotografia originara, el trebuie să fie mentionat şi pe reproduceri.  +  Capitolul XI Protectia portretului, a destinatarului corespondentei şi a secretului sursei de informare  +  Articolul 88 (1) Utilizarea unei opere care contine un portret necesita consimtamantul persoanei reprezentate în acest portret. Autorul, proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul sa o reproduca sau sa o utilizeze fără consimtamantul persoanei reprezentate sau al succesorilor acesteia, timp de 20 de ani după moartea sa. (2) În lipsa unei clauze contrare, consimtamantul nu este necesar dacă persoana reprezentata în portret este de profesie model sau a primit o remuneratie pentru a poza. (3) Consimtamantul prevăzut la alin. (1) nu este necesar pentru utilizarea unei opere care contine portretul: a) unei persoane general cunoscute, dacă portretul a fost executat cu ocazia activităţilor sale publice; b) unei persoane a carei reprezentare constituie numai un detaliu al unei opere ce prezinta o adunare, un peisaj sau o manifestare publică.-------------Art. 88 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 89Utilizarea unei corespondente adresate unei persoane necesita consimtamantul destinatarului, iar după moartea acestuia, timp de 20 de ani, al succesorilor săi, dacă persoana destinatara nu şi-a exprimat o alta dorinţa.-------------Art. 89 a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 90Persoana reprezentata într-un portret şi persoana destinatara a unei corespondente pot exercita dreptul prevăzut la art. 10 lit. d), în ceea ce priveste utilizarea operei ce contine portretul sau a corespondentei, după caz.-------------Art. 90 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 91 (1) Editorul sau producătorul, la cererea autorului, este obligat sa pastreze secretul surselor de informaţii folosite în opere şi sa nu publice documentele referitoare la acestea. (2) Dezvaluirea secretului este permisa cu consimtamintul persoanei care l-a încredinţat sau în baza unei hotărâri judecătorești, definitive şi irevocabile.  +  Titlul II Drepturile conexe dreptului de autorDrepturile conexe dreptului de autor şi drepturi sui-generis-------------Denumirea Titlului II a fost modificata de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Capitolul I Dispozitii comune  +  Articolul 92 (1) Drepturile conexe dreptului de autor nu aduc atingere drepturilor autorilor. Nici o dispoziţie a prezentului titlu nu trebuie interpretata în sensul unei limitari a exercitiului dreptului de autor. (2) Drepturile patrimoniale recunoscute în prezentul titlu pot fi cesionate, în tot sau în parte, în condiţiile prevăzute la art. 39-43, care se aplică prin analogie. Aceste drepturi pot sa faca obiectul unei cesiuni exclusive sau neexclusive.-------------Alin. (2) al art. 92 a fost modificat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.-------------Art. 93 a fost abrogat de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 94Sunt recunoscuti şi protejati, ca titulari de drepturi conexe dreptului de autor, artistii interpreţi sau executanţi, pentru propriile interpretari ori executii, producătorii de înregistrări sonore şi producătorii de înregistrări audiovizuale, pentru propriile înregistrări, şi organismele de radiodifuziune şi de televiziune, pentru propriile emisiuni şi servicii de programe.-------------Art. 94 a fost modificat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Capitolul II Drepturile artistilor interpreţi sau executanţi  +  Articolul 95În sensul prezentei legi, prin artisti interpreţi sau executanţi se înţelege: actorii, cântăreţii, muzicienii, dansatorii şi alte persoane care prezinta, cinta, danseaza, recita, declama, joaca, interpreteaza, regizeaza, dirijeaza ori executa în orice alta modalitate o opera literara sau artistica, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietati, de circ ori de marionete.  +  Articolul 96Artistul interpret sau executant are urmatoarele drepturi morale: a) dreptul de a pretinde recunoasterea paternitatii propriei interpretari sau executii; b) dreptul de a pretinde ca numele sau pseudonimul sau să fie indicat ori comunicat la fiecare spectacol şi la fiecare utilizare a înregistrării acestuia; c) dreptul de a pretinde respectarea calităţii prestatiei sale şi de a se opune oricarei deformari, falsificari sau altei modificari substantiale a interpretarii ori executiei sale sau oricarei încălcări a drepturilor sale, care ar prejudicia grav onoarea ori reputatia sa;-------------Lit. d) a art. 96 a fost abrogata de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 97 (1) Drepturile prevăzute la art. 96 nu pot face obiectul vreunei renuntari sau instrainari. (2) După moartea artistului interpret sau executant, exercitiul drepturilor prevăzute la art. 96 se transmite prin mostenire, potrivit legislaţiei civile, pe durata nelimitata. Dacă nu exista mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva care a administrat drepturile artistului interpret sau executant ori, după caz, organismului cu cel mai mare numar de membri, din domeniul respectiv.-------------Alin. (2) al art. 97 a fost modificat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 98 (1) Artistul interpret sau executant are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza ori de a interzice urmatoarele: a) fixarea interpretarii sau a executiei sale; b) reproducerea integrală sau parţială, directa ori indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloc şi sub orice formă, a interpretarii sau a executiei fixate: c) distribuirea interpretarii sau a executiei fixate; d) inchirierea interpretarii sau a executiei fixate; e) împrumutul interpretarii sau al executiei fixate; f) importul în vederea comercializarii pe piaţa interna a interpretarii sau a executiei fixate; g) radiodifuzarea şi comunicarea publică a interpretarii sau a executiei sale, în afara cazului în care interpretarea sau execuţia a fost deja fixata sau radiodifuzata; h) punerea la dispoziţia publicului a interpretarii sau a executiei sale fixate, astfel încât să poată fi accesata, în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public; i) retransmiterea prin cablu a interpretarii sau a executiei fixate. (2) În sensul prezentei legi, se considera fixare incorporarea, prin orice mijloc, de sunete, imagini ori de sunete şi imagini sau de reprezentari digitale ale acestora, în orice fel de suport, inclusiv electronic, care permite perceperea, reproducerea ori comunicarea lor către public, într-un mod oarecare. (3) Definiţiile de la art. 14, 14^1 , 14^2 , 14^3 , 14^4 , 15 alin. (1), art. 15^1 şi 15^2 se aplică, prin analogie, şi drepturilor prevăzute la alin. (1).-------------Art. 98 a fost modificat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 99 (1) În sensul prezentei legi, execuţia sau interpretarea unei opere este colectiva, în cazul în care interpretarile ori executiile individuale formeaza un tot, fără a fi posibil, data fiind natura interpretarii sau executiei, să se atribuie un drept distinct vreunuia dintre artistii participanti asupra ansamblului interpretarii sau executiei. (2) În vederea exercitarii drepturilor exclusive privind autorizarea prevăzută la art. 98, artistii interpreţi sau executanţi care participa, în mod colectiv, la aceeasi interpretare ori execuţie, cum ar fi membrii unui grup muzical, ai unui cor, ai unei orchestre, ai unui corp de balet sau ai unei trupe teatrale, trebuie să mandateze, în scris, dintre ei, un reprezentant, cu acordul majorităţii membrilor. (3) Sunt exceptati de la prevederile alin. (2) regizorul, dirijorul şi solistii.-------------Art. 99 a fost modificat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 100În cazul unei interpretari sau executii efectuate de un artist, în cadrul unui contract individual de muncă, drepturile patrimoniale prevăzute la art. 98, care sunt transmise angajatorului, trebuie să fie expres prevăzute în contractul individual de muncă.-------------Art. 100 a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 101În lipsa unei clauze contrare, artistul interpret sau executant, care a participat la realizarea unei opere audiovizuale, a unei înregistrări audiovizuale ori a unei înregistrări sonore, se prezuma ca cedeaza producătorului acesteia, în schimbul unei remuneratii echitabile, dreptul exclusiv de utilizare a prestatiei sale astfel fixate, prin reproducere, distribuire, import, închiriere şi împrumut.-------------Art. 101 a fost modificat de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 102Durata drepturilor patrimoniale ale artistilor interpreţi sau executanţi este de 50 de ani, incepind cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a avut loc prima fixare sau, în lipsa, prima comunicare către public.  +  Capitolul III Drepturile producătorilor de înregistrări sonore  +  Articolul 103 (1) Se considera înregistrare sonora sau fonograma, în sensul prezentei legi, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori execuţie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor digitale ale acestor sunete, oricare ar fi metoda şi suportul utilizate pentru aceasta fixare. Nu se considera înregistrare sonora o fixare audiovizuala sau partea sonora a acesteia ori reprezentarea sa digitala. (2) Producătorul de înregistrări sonore este persoana fizica sau juridica ce are iniţiativa şi îşi asuma responsabilitatea organizarii şi finantarea realizării primei fixari a sunetelor, fie ca acestea constituie sau nu o opera în sensul prezentei legi.-------------Art. 103 a fost modificat de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 104În cazul reproducerii şi distribuirii înregistrărilor sonore, producătorul este în drept sa inscrie pe suporturile acestora, inclusiv pe coperte, cutii şi alte suporturi materiale de ambalare, pe lângă menţiunile privind autorul şi artistul interpret sau executant, titlurile operelor, anul primei publicari, marca de comert, precum şi numele ori denumirea producătorului.-------------Art. 104 a fost modificat de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 105 (1) În condiţiile prevăzute la art. 92 alin. (1), producătorul de înregistrări sonore are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice urmatoarele: a) reproducerea integrală sau parţială, directa ori indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloc şi sub orice formă, a propriilor înregistrări sonore; b) distribuirea propriilor înregistrări sonore; c) inchirierea propriilor înregistrări sonore; d) împrumutul propriilor înregistrări sonore; e) importul, în vederea comercializarii pe piaţa interna, a copiilor legal realizate ale propriilor înregistrări sonore; f) radiodifuzarea şi comunicarea publică a propriilor înregistrări sonore, cu excepţia celor publicate în scop comercial; g) punerea la dispoziţia publicului a propriilor înregistrări sonore, astfel încât să poată fi accesate, în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public; h) retransmiterea prin cablu a propriilor înregistrări sonore. (2) Definiţiile de la art. 14, 14^1 , 14^2 , 14^3 , 14^4 , art. 15 alin. (1), art. 15^1 şi 15^2 se aplică, prin analogie, şi drepturilor prevăzute la alin. (1). (3) Producătorul de înregistrări sonore are dreptul de a împiedica importul de copii ale propriilor înregistrări sonore realizate fără autorizarea sa. (4) Dispozitiile alin. (1) lit. e) nu se aplică atunci când importul este facut de o persoană fizica, fără scopuri comerciale, în bagajul personal legal admis.-------------Art. 105 a fost modificat de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 106 (1) Durata drepturilor patrimoniale ale producătorilor de înregistrări sonore este de 50 de ani, incepind cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a avut loc prima fixare. (2) În cazul în care inregistrarea sonora este adusa la cunoştinţa publică în această perioadă, durata drepturilor patrimoniale expira după trecerea a 50 de ani de la data aducerii la cunoştinţa publică.  +  Capitolul III^1Drepturile producătorilor de înregistrări audiovizuale-------------Cap. III^1 din Titlul II a fost introdus de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 106^1 (1) Se considera înregistrare audiovizuala sau videograma, în sensul prezentei legi, orice fixare a unei opere audiovizuale sau a unor secvente de imagini în miscare, insotite sau nu de sunet, oricare ar fi metoda şi suportul utilizate pentru aceasta fixare. (2) Producătorul unei înregistrări audiovizuale este persoana fizica sau juridica ce are iniţiativa şi îşi asuma responsabilitatea organizarii şi realizării primei fixari a unei opere audiovizuale sau a unor secvente de imagini în miscare, insotite ori nu de sunet şi, în aceasta calitate, furnizeaza mijloacele tehnice şi financiare necesare.-------------Art. 106^1 a fost introdus de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 106^2În cazul reproducerii şi distribuirii propriilor înregistrări audiovizuale, producătorul este în drept sa inscrie pe suporturile acestora, inclusiv pe coperte, cutii şi alte suporturi materiale de ambalare, numele ori denumirea producătorului, pe lângă menţiunile privind autorul şi artistul interpret sau executant, titlurile operelor, anul primei publicari, marca de comert, precum şi numele ori denumirea producătorului.-------------Art. 106^2 a fost introdus de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 106^3 (1) Producătorul unei înregistrări audiovizuale are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice urmatoarele: a) reproducerea integrală sau parţială, directa ori indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloc şi sub orice formă, a propriilor înregistrări audiovizuale; b) distribuirea originalului sau a copiilor propriilor înregistrări audiovizuale; c) inchirierea propriilor înregistrări audiovizuale; d) împrumutul propriilor înregistrări audiovizuale; e) importul, în vederea comercializarii pe piaţa interna, a propriilor înregistrări audiovizuale; f) radiodifuzarea şi comunicarea publică a propriilor înregistrări audiovizuale; g) punerea la dispoziţia publicului a propriilor înregistrări audiovizuale, astfel încât să poată fi accesate, în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public; h) retransmiterea prin cablu a propriilor înregistrări audiovizuale. (2) Definiţiile de la art. 14, 14^1 , 14^2 , 14^3 , 14^4 , 15 alin. (1), art. 15^1 şi 15^2 se aplică, prin analogie, şi drepturilor prevăzute la alin. (1).-------------Art. 106^3 a fost introdus de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 106^4 (1) Durata drepturilor patrimoniale ale producătorilor de înregistrări audiovizuale este de 50 de ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic imediat următor celui în care a avut loc prima fixare. (2) În cazul în care inregistrarea audiovizuala este adusa la cunoştinţa publică în această perioadă, durata drepturilor patrimoniale expira după trecerea a 50 de ani de la data aducerii la cunoştinţa publică.-------------Art. 106^4 a fost introdus de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Capitolul IV Dispozitii comune autorilor, artistilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de înregistrări sonore şi audiovizuale  +  Articolul 106^5 (1) Pentru utilizarea directa sau indirecta a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare sau prin orice modalitate de comunicare către public, artistii interpreţi sau executanţi şi producătorii de fonograme au dreptul la o remuneratie unica echitabila. (2) Cuantumul acestei remuneratii se stabileste prin metodologii, conform procedurii prevăzute la art. 131, 131^1 şi 131^2 . (3) Colectarea remuneratiei unice se efectueaza în condiţiile prevăzute la art. 133. (4) Organismele de gestiune colectiva beneficiare stabilesc, printr-un protocol, care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, proportia repartizarii remuneratiei între cele două categorii de beneficiari. În cazul în care beneficiarii nu depun protocolul la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a metodologiilor, remuneratia se imparte, în mod egal, între cele două categorii de beneficiari.-------------Art. 106^5 a fost introdus de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 106^6Dreptul de distribuire se epuizează o dată cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei înregistrări sonore sau audiovizuale pe piaţa interna, de cătretitularul de drepturi ori cu consimtamantul acestuia.-------------Art. 106^5 a fost introdus de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 107 (1) Autorii operelor reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum şi cei ai operelor reproduse de pe hartie, pe orice alt tip de suport, au dreptul, împreună cu editorii, producătorii şi cu artistii interpreţi sau executanţi, după caz, la o remuneratie compensatorie pentru copia privată, efectuata în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (2). Dreptul la remuneratia compensatorie pentru copia privată nu poate face obiectul unei renuntari din partea beneficiarilor. (2) Remuneratia compensatorie pentru copia privată se plateste de către fabricantii şi importatorii de suporturi sau aparate, prevăzute la art. 34 alin. (2), indiferent dacă procedeul folosit este unul analog sau digital. (3) Importatorii şi fabricantii de suporturi şi aparate, prevăzute la art. 34 alin. (2), sunt obligati să se inscrie la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, în Registrul Naţional al Copiei Private, şi pot desfăşura activităţile respective de import sau de productie numai după obtinerea de la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a Certificatului de înregistrare. Acest certificat se elibereaza de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, pe baza dovezilor privind obiectul de activitate declarat legal şi a Certificatului unic de înregistrare la registrul comerţului. (4) Lista suporturilor şi a aparatelor pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată, precum şi cuantumul acestei remuneratii se negociaza, anual, între organismele de gestiune colectiva care reprezinta fiecare categorie de beneficiari şi asociaţiile importatorilor şi fabricantilor de suporturi sau aparate. (5) Negocierea prevăzută la alin. (4) se desfăşoară în cadrul unei comisii constituite prin decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, emisa, din oficiu, în prima decada a lunii ianuarie a anului calendaristic pentru care se negociaza. Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Comisia de negociere este constituita din: a) cate un reprezentant al organismelor de gestiune colectiva care funcţionează pe un domeniu; b) cate un reprezentant al principalelor structuri asociative ale fabricantilor şi importatorilor de aparate sau, în lipsa acestor structuri, cate un reprezentant al primilor trei importatori sau fabricanti majori din domeniu, stabiliti pe baza cifrei de afaceri. (6) În vederea desfăşurării negocierilor prevăzute la alin. (5), organismele de gestiune colectiva şi asociaţiile fabricantilor şi importatorilor, prevăzute la alin. (4), vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, în ultima luna a anului anterior negocierilor, propuneri privind lista suporturilor şi aparatelor, precum şi cuantumurile remuneratiilor ce urmeaza a fi negociate. (7) Remuneratiile negociate de părţi sunt procentuale şi trebuie să se inscrie între urmatoarele limite:A. pentru suporturi: a) coli de hartie pentru copiator, format A4: de la 0,5% la 1%; b) alte suporturi: de la 3% la 7%;B. pentru aparate: de la 0,5% la 1,5%. (8) Remuneratia compensatorie pentru copia privată se calculeaza la valoarea în vama, în cazul importurilor şi, respectiv, la valoarea facturata fără T.V.A., cu ocazia punerii în circulatie a produselor de către producători, se menţionează distinct pe factura şi se plateste în luna urmatoare datei de facturare. (9) Negocierile pentru stabilirea cuantumului remuneratiei compensatorii se convoaca de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor şi se desfăşoară potrivit procedurilor prevăzute la art. 131^1 .-------------Art. 107 a fost modificat de pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 107^1 (1) Remuneratia compensatorie pentru copia privată se colecteaza de către un organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse după înregistrări sonore şi audiovizuale şi de către un alt organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse de pe hartie. Cele doua organisme de gestiune colectiva, cu atribuţii de colector unic, sunt desemnate potrivit prevederilor art. 133. (2) Importatorii şi fabricantii de suporturi şi aparate pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată au obligaţia sa comunice, lunar, o dată cu plăţile efectuate organismului de gestiune colector unic, o lista privind produsele facturate, importate sau fabricate în România. Pentru verificarea exactitatii datelor din lista privind produsele importate sau fabricate facturate, pe care se bazeaza plăţile, organismul de gestiune care este colector unic are dreptul să solicite Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor informaţii şi documente justificative. (3) Pentru intarzierile la plata de până la şase luni, părţile care au negociat remuneratiile compensatorii pot conveni penalităţi. Pentru neplata, mai mult de şase luni, a remuneratiilor compensatorii, organismul de gestiune colector unic poate depune reclamatie la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, solicitand efectuarea unor controale şi aplicarea de sancţiuni contraventionale.-------------Art. 107^1 a fost introdus de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 107^2 (1) Remuneratia compensatorie pentru copia privată încasată de organismele de gestiune colectoare unice se repartizeaza beneficiarilor, astfel: a) în cazul suporturilor şi aparatelor pentru copii înregistrate sonor, prin procedeu analogic, 40% din remuneratie revine, în părţi negociabile, autorilor şi editorilor operelor înregistrate, 30% revine artistilor interpreţi sau executanţi, iar restul de 30% revine producătorilor de înregistrări sonore; b) în cazul suporturilor şi aparatelor pentru copii înregistrate audiovizual, prin procedeu analogic, remuneratia se imparte în mod egal între urmatoarele categorii: autori, artisti interpreţi sau executanţi şi producători; c) în cazul copiilor înregistrate, prin procedeu analogic, pe hartie, remuneratia se imparte în mod egal între autori şi editori, iar sumele cuvenite editorilor se repartizeaza prin asociaţiile de editori, pe baza unui protocol incheiat cu acestea; d) în cazul copiilor înregistrate prin procedeu digital, pe orice tip de suport, remuneratia se imparte în mod egal între beneficiarii corespunzând fiecareia dintre cele trei categorii prevăzute la lit. a), b) şi c), iar, în interiorul fiecarei categorii, conform celor stabilite la literele amintite. (2) Dreptul prevăzut la alin. (1) nu poate face obiectul unei renuntari din partea beneficiarilor.-------------Art. 107^2 a fost introdus de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 108Remuneratia compensatorie pentru copia privată nu se plateste în cazul în care suporturile audio, video sau digitale neinregistrate, fabricate în tara sau importate, se comercializeaza angro către producătorii de înregistrări sonore şi audiovizuale sau către organismele de radiodifuziune şi televiziune, pentru propriile emisiuni.-------------Art. 108 a fost modificat de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.-------------Art. 109 a fost abrogat de pct. 71 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 110Dispozitiile art. 107 nu se aplică importului de suporturi şi aparate ce permit realizarea de copii, efectuat fără scop comercial, în bagajul personal legal admis.-------------Art. 110 a fost modificat de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.-------------Art. 111 a fost abrogat de pct. 73 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 111^1 (1) În cazul în care un autor sau un artist interpret sau executant a transferat ori a cedat dreptul sau de închiriere sau împrumut, în ceea ce priveste o fonograma ori o videograma, unui producător de fonograme sau de înregistrări audiovizuale, acesta păstrează dreptul de a obtine o remuneratie echitabila. (2) Dreptul de a obtine o remuneratie echitabila pentru închiriere nu poate face obiectul unei renuntari din partea autorilor sau artistilor interpreţi ori executanţi, în calitate de beneficiari. (3) Autorii şi artistii interpreţi sau executanţi vor primi remuneratiile cuvenite fie direct de la producători, conform contractelor incheiate cu acestia, fie de la utilizatori, numai prin organismele de gestiune colectiva, conform contractelor dintre beneficiarii remuneratiei şi producători.-------------Art. 111^1 a fost introdus de pct. 74 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 112Dispozitiile art. 33, 34 şi 37 se aplică, prin analogie, artistilor interpreţi sau executanţi, precum şi producătorilor de înregistrări sonore şi audiovizuale.-------------Art. 112 a fost modificat de pct. 75 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 112^1În cazul în care titularii de drepturi beneficiaza, prin efectul legii, de o remuneratie obligatorie, acestia nu se pot opune utilizarilor care o genereaza.-------------Art. 112^1 a fost introdus de pct. 76 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Capitolul V Organismele de radiodifuziune şi de televiziune  +  Secţiunea I Drepturile organismelor de radiodifuziune şi de televiziune  +  Articolul 113Organismele de radiodifuziune şi de televiziune au dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice, cu obligaţia pentru cel autorizat de a menţiona numele organismelor, urmatoarele: a) fixarea propriilor emisiuni şi servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune; b) reproducerea integrală sau parţială, directa ori indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloc şi sub orice formă, a propriilor emisiuni şi servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport; c) distribuirea propriilor emisiuni şi servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport; d) importul, în vederea comercializarii pe piaţa interna, a propriilor emisiuni şi servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport; e) retransmiterea sau reemiterea propriilor emisiuni şi servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune prin mijloace fără fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar, precum şi prin orice alt mod de comunicare către public, inclusiv retransmiterea pe Internet; f) comunicarea publică a propriilor emisiuni şi servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune în locuri accesibile publicului, cu plata intrarii; g) inchirierea propriilor emisiuni şi servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune, fixate pe orice tip de suport; h) împrumutul propriilor emisiuni şi servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport; i) punerea la dispoziţia publicului a propriilor emisiuni şi servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport, indiferent dacă au fost emise prin fir sau fără fir, inclusiv prin cablu sau satelit, astfel încât să poată fi accesate în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public.-------------Art. 113 a fost modificat de pct. 77 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 113^1 (1) Prin reemitere, în sensul prezentei legi, se înţelege emiterea simultana, de către un organism de radiodifuziune, a unui program al altui organism de radiodifuziune. (2) Definiţiile de la art. 14, 14^1 , 14^2 , 14^3 , 14^4 , 15 alin. (1), 15^1 , art. 15^2 şi 98 alin. (2) se aplică, prin analogie, şi drepturilor prevăzute la art. 113.-------------Art. 113^1 a fost introdus de pct. 78 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 113^2 (1) Organismele de radiodifuziune şi de televiziune au dreptul exclusiv de a împiedica importul de copii ale propriilor programe de radiodifuziune sau de televiziune, realizate fără autorizarea lor şi fixate pe orice tip de suport. (2) Dispozitiile art. 113 lit. d) nu se aplică atunci când importul este facut de o persoană fizica, fără scop comercial, în bagajul personal legal admis.-------------Art. 113^2 a fost introdus de pct. 78 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 114Durata drepturilor prevăzute în prezentul capitol este de 50 de ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a avut loc prima radiodifuzare a emisiunii sau a serviciului de programe ale organismului de radiodifuziune ori de televiziune.-------------Art. 114 a fost modificat de pct. 79 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 115Dreptul de distribuire a unui program de radiodifuziune ori de televiziune, fixat pe orice fel de suport, se epuizează o dată cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor acestuia, pe piaţa interna, de către titularul de drepturi sau cu consimtamantul acestuia.-------------Art. 115 a fost modificat de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 116Dispozitiile cuprinse în art. 33, 34 şi 37 se aplică, prin analogie, şi organismelor de radiodifuziune şi de televiziune.-------------Art. 116 a fost modificat de pct. 81 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Secţiunea a II-a Comunicarea publică prin satelit  +  Articolul 117 (1) Organismele de radiodifuziune şi de televiziune, care au ca obiect de activitate comunicarea publică a unor programe prin satelit, trebuie să îşi desfasoare activitatea cu respectarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe protejate prin prezenta lege. (2) În sensul prezentei legi, prin comunicare publică prin satelit se înţelege introducerea, sub controlul şi responsabilitatea unui organism de radiodifuziune sau de televiziune situat pe teritoriul României, a semnalelor purtătoare de programe destinate captarii de către public, într-un lant neintrerupt de comunicare ce conduce la satelit şi revine la pamint.  +  Articolul 118 (1) În cazul în care semnalele purtătoare de emisiuni sau de servicii de programe sunt difuzate sub o formă codificata, introducerea lor în lantul de comunicare este considerata comunicare publică, dacă dispozitivul de decodificare a emisiunii este pus la dispoziţia publicului prin organismul respectiv sau cu consimtamantul sau. (2) Responsabilitatea comunicarii publice, în cazul în care semnalele purtătoare sunt transmise de un organism situat în afara României, este asigurata astfel: a) dacă semnalele sunt transmise satelitului prin intermediul unei statii de legătură ascensionala situate pe teritoriul României, responsabilitatea revine persoanei care utilizeaza statia; b) dacă nu se apeleaza la o statie de legătură ascensionala, dar comunicarea către public a fost autorizata de către un organism cu sediul în România, responsabilitatea revine organismului care a autorizat-o.-------------Art. 118 a fost modificat de pct. 82 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 119 (1) Titularii dreptului de autor pot cesiona drepturile lor pentru comunicarea publică prin satelit unui organism de radiodifuziune sau de televiziune, numai printr-un contract incheiat fie prin intermediul unui organism de gestiune colectiva, fie individual.-------------Alin. (1) al art. 119 a fost modificat de pct. 83 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Contractul-cadru incheiat între un organism de gestiune colectiva şi un organism de radiodifuziune sau de televiziune, pentru comunicarea publică prin satelit a unei categorii de opere aparţinând unui anumit domeniu, îşi poate produce efectele şi faţă de titularii de drepturi care nu sunt reprezentati de organismele de gestiune colectiva, dacă aceasta comunicare către public prin satelit are loc simultan cu radiodifuzarea terestra efectuata de către acelasi organism emitator. Titularul de drepturi nereprezentat are posibilitatea, în orice moment, sa inlature producerea efectelor contractului-cadru, printr-un contract individual.-------------Alin. (2) al art. 119 a fost modificat de pct. 83 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică operelor audiovizuale.  +  Secţiunea a III-a Retransmiterea prin cablu-------------Art. 120 a fost abrogat de pct. 84 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 121 (1) Titularii dreptului de autor sau de drepturi conexe îşi pot exercita drepturile lor pentru autorizarea sau interzicerea retransmisiei prin cablu, pe baza contractelor incheiate numai prin intermediul unui organism de gestiune colectiva. (2) Cuantumul remuneratiei privind drepturile de autor şi drepturile conexe, pentru retransmiterea prin cablu, se stabileste printr-o metodologie unica, negociata între organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, pe de o parte, şi structurile asociative ale distribuitorilor prin cablu, pe de altă parte, potrivit procedurilor prevăzute la art. 131, 131^1 şi 131^2 . (3) În cadrul negocierilor prevăzute la alin. (2), se va ţine seama de prevederile art. 131^1 alin. (1). Organismele de gestiune colectiva pot solicita tarife forfetare sau procentuale în limita maxima de 1,5% pentru drepturile de autor şi, respectiv, 0,5% pentru drepturile conexe, raportate la veniturile obtinute de utilizatori, din activitatea de retransmitere a serviciilor de programe. (4) Organismul de gestiune colectiva care este colector unic, precum şi proportia repartizarii remuneratiei între categoriile de beneficiari se stabilesc potrivit prevederilor art. 133. (5) Dacă unii titulari de drepturi nu au încredinţat gestiunea drepturilor lor unui organism de gestiune colectiva, organismul care gestioneaza drepturile din aceeasi categorie este considerat de drept a fi şi gestionarul drepturilor lor. Dacă exista în acelasi domeniu mai multe organisme de gestiune colectiva, titularul de drepturi poate opta între acestea. Revendicarea drepturilor de către acesti titulari se poate face în termen de 3 ani de la data notificarii.-------------Art. 121 a fost modificat de pct. 85 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 121^1 (1) Prevederile art. 121 alin. (1) nu se aplică drepturilor exercitate de organismele de radiodifuziune sau de televiziune cu privire la propriile emisiuni şi servicii de programe, indiferent dacă drepturile în cauza le apartin ori le-au fost cesionate de alti titulari de drepturi de autor sau de drepturi conexe. În acest caz, exercitarea dreptului de retransmitere prin cablu de către un organism de radiodifuziune sau de televiziune se face prin contracte incheiate cu distribuitorii prin cablu, cu excepţia cazurilor în care retransmiterea prin cablu este obligatorie prin lege. (2) Autorizarea acordată de titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, pentru radiodifuzarea, pe teritoriul României, de către un organism de radiodifuziune sau de televiziune situat în România, a unui serviciu de programe purtator de drepturi de autor sau de drepturi conexe, include şi autorizarea pentru retransmiterea prin cablu, fără plata, de către distribuitorii prin cablu, a vreunei remuneratii separate către acesti titulari."-------------Art. 121^1 a fost introdus de pct. 86 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.-------------Art. 122 a fost abrogat de pct. 87 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Capitolul VIDrepturile sui-generis ale fabricantilor bazelor de date-------------Cap. VI din Titlul II a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 122^1 (1) Dispozitiile prezentului capitol privesc protectia juridica a bazelor de date, în orice formă a lor. (2) În sensul prezentei legi, prin baza de date se înţelege o culegere de opere, de date sau de alte elemente independente, protejate ori nu prin drept de autor sau conex, dispuse intr-o modalitate sistematica ori metodica şi în mod individual accesibile prin mijloace electronice sau printr-o alta modalitate. (3) Protectia prevăzută în prezentul capitol nu se aplică programelor pentru calculator utilizate la fabricarea sau functionarea bazelor de date accesibile prin mijloace electronice. (4) În sensul prezentei legi, fabricantul unei baze de date este persoana fizica sau juridica ce a facut o investiţie substantiala cantitativa şi calitativa în vederea obtinerii, verificării sau prezentarii continutului unei baze de date.-------------Art. 122^1 a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 122^2 (1) Fabricantul unei baze de date are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza şi de a interzice extragerea şi/sau reutilizarea totalitatii sau a unei părţi substantiale din aceasta, evaluata calitativ sau cantitativ. (2) În sensul prezentei legi, se înţelege prin: a) extragere: transferul permanent sau temporar al totalitatii ori al unei părţi, evaluata calitativ sau cantitativ, substantiale din conţinutul bazei de date pe un alt suport, prin orice mijloc sau sub orice formă; b) reutilizare: orice formă de punere la dispoziţia publicului a totalitatii sau a unei părţi, evaluata calitativ sau cantitativ, substantiale a continutului bazei de date prin distribuirea de copii, prin închiriere sau sub alte forme, inclusiv prin punerea la dispoziţia publicului a continutului bazei, astfel încât oricine să poată avea acces la aceasta în locul şi la momentul ales în mod individual. Prima vanzare pe piaţa interna a unei copii a bazei de date de către titularul dreptului sui-generis sau cu consimtamantul acestuia epuizează dreptul de a controla revanzarea acestei copii. (3) Împrumutul public al unei baze de date nu este un act de extragere sau de reutilizare. (4) Dreptul prevăzut la alin. (1) se aplică în mod independent de posibilitatea de a proteja baza de date sau conţinutul acesteia prin dreptul de autor sau alte drepturi. Protectia bazelor de date prin dreptul prevăzut la alin. (1) nu prejudiciaza drepturile existente cu privire la conţinutul lor. (5) Nu este permisa extragerea sau reutilizarea, repetata şi sistematica, de părţi nesubstantiale ale continutului bazei de date dacă aceasta ar presupune acte contrarii unei utilizari normale a acestei baze sau ar cauza un prejudiciu nejustificat intereselor legitime ale fabricantului bazei de date.-------------Art. 122^2 a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 122^3 (1) Fabricantul unei baze de date care este pusa la dispoziţia publicului în orice modalitate nu poate împiedica utilizarea legitima a acesteia, prin extragerea sau reutilizarea de părţi nesubstantiale din conţinutul sau, oricare ar fi scopul utilizarii. În cazul în care utilizatorul legitim este autorizat sa extraga sau sa reutilizeze numai o parte a bazei de date, dispozitiile prezentului alineat se aplică acestei părţi. (2) Utilizatorul legitim al unei baze de date care este pusa la dispoziţia publicului în orice modalitate nu poate efectua acte care intră în conflict cu utilizarea normala a acestei baze de date sau care lezeaza în mod nejustificat interesele legitime ale fabricantului bazei de date. (3) Utilizatorul legitim al unei baze de date care este pusa la dispoziţia publicului în orice modalitate nu poate să aduca prejudicii titularilor unui drept de autor sau conex care se referă la opere sau la prestatii continute în aceasta baza de date. (4) Utilizatorul legitim al unei baze de date care este pusa la dispoziţia publicului în orice modalitate poate, fără autorizarea fabricantului bazei de date, sa extraga sau sa reutilizeze o parte substantiala a continutului acesteia: a) în cazul în care extragerea se face în scopul utilizarii private a continutului unei baze de date neelectronice; b) în cazul în care extragerea în scopul utilizarii se face pentru invatamant sau pentru cercetare stiintifica, cu condiţia indicarii sursei şi în măsura justificata de scopul necomercial urmarit; c) în cazul în care se face o extragere sau reutilizare având ca scop apararea ordinii publice şi a sigurantei naţionale ori în cadrul unor proceduri administrative sau jurisdictionale.-------------Art. 122^3 a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 122^4 (1) Drepturile fabricantului bazei de date iau nastere o dată cu definitivarea bazei de date. Durata protectiei este de 15 ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului imediat următor definitivarii bazei de date. (2) În cazul în care baza de date a fost pusa la dispoziţia publicului în orice modalitate înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), durata protectiei se calculeaza începând cu data de 1 ianuarie a anului imediat următor celui în care baza de date a fost pusa la dispoziţia publicului pentru prima oara. (3) Orice modificare substantiala, evaluata calitativ sau cantitativ, a continutului unei baze de date, constand, în special, în adaugari, suprimari sau schimbari succesive şi pentru care se poate considera ca s-a efectuat o noua investiţie substantiala, evaluata calitativ sau cantitativ, permite atribuirea unei durate de protecţie proprii bazei de date rezultate din aceasta investiţie.-------------Art. 122^4 a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Titlul III Gestiunea şi apararea dreptului de autor şi a drepturilor conexe  +  Capitolul I Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor şi a drepturilor conexe  +  Secţiunea I Dispozitii generale  +  Articolul 123 (1) Titularii dreptului de autor şi ai drepturilor conexe îşi pot exercita drepturile recunoscute prin prezenta lege în mod individual sau, pe bază de mandat, prin organismele de gestiune colectiva, în condiţiile prezentei legi. (2) Gestiunea colectiva a drepturilor de autor se poate face numai pentru operele aduse anterior la cunoştinţa publică, iar gestiunea colectiva a drepturilor conexe se poate face numai pentru interpretari sau executii fixate ori radiodifuzate anterior, precum şi pentru fonograme ori videograme aduse anterior la cunoştinţa publică. (3) Titularii de drepturi de autor sau de drepturi conexe nu pot cesiona drepturile patrimoniale recunoscute prin prezenta lege către organisme de gestiune colectiva.-------------Art. 123 a fost modificat de pct. 89 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 123^1 (1) Gestiunea colectiva este obligatorie pentru exercitarea urmatoarelor drepturi: a) dreptul la remuneratie compensatorie pentru copia privată; b) dreptul la remuneratie echitabila pentru împrumutul public prevăzut la art. 14^4 alin. (2); c) dreptul de suita; d) dreptul de radiodifuzare a operelor muzicale; e) dreptul de comunicare publică a operelor muzicale, cu excepţia proiectiei publice a operelor cinematografice; f) dreptul la remuneratie echitabila recunoscut artistilor interpreţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică şi radiodifuzarea fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora; g) dreptul de retransmitere prin cablu. (2) Pentru categoriile de drepturi prevăzute la alin. (1), organismele de gestiune colectiva îi reprezinta şi pe titularii de drepturi care nu le-au acordat mandat.-------------Art. 123^1 a fost introdus de pct. 90 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 123^2 (1) Pot fi gestionate colectiv urmatoarele drepturi: a) dreptul de reproducere a operelor muzicale pe fonograme sau videograme; b) dreptul de comunicare publică a operelor; c) dreptul de împrumut, cu excepţia cazului prevăzut la art. 123^1 alin. (1) lit. b); d) dreptul de radiodifuzare a operelor; e) dreptul la remuneratie echitabila rezultata din cesiunea dreptului de închiriere prevăzut la art. 111^1 alin. (1). (2) Pentru categoriile de drepturi prevăzute la alin. (1), organismele de gestiune colectiva îi reprezinta numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat şi pot elabora metodologii, în limita repertoriului gestionat. Organismele de gestiune colectiva vor pune la dispoziţia utilizatorilor, la cererea acestora, repertoriul de opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, în forma prevăzută la art. 126 alin. (2), precum şi lista titularilor de drepturi de autor şi de drepturi conexe, români şi straini, pe care îi reprezinta. Aceasta activitate de gestiune colectiva se afla sub supravegherea şi controlul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, în calitate de garant al aplicarii legii. (3) Organismele de gestiune colectiva autorizeaza, la cerere, utilizarea operelor de creatie intelectuala, numai în baza documentelor care certifica existenta mandatului titularilor de drepturi de autor sau conexe, cu excepţia cazurilor de gestiune colectiva obligatorie.-------------Art. 123^2 a fost introdus de pct. 90 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 123^3Drepturile recunoscute în prezentul capitol, cu excepţia celor prevăzute la art. 123^1 şi 123^2 , pot fi gestionate prin intermediul organismelor de gestiune colectiva, numai în limita mandatului special acordat de titularii de drepturi.-------------Art. 123^3 a fost introdus de pct. 90 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 123^4În negocierile cu titlu individual privind drepturile recunoscute prin prezenta lege, existenta organismelor de gestiune colectiva nu îi împiedica pe titularii drepturilor de autor şi ai drepturilor conexe să se adreseze unor intermediari, persoane fizice sau persoane juridice specializate, pentru a fi reprezentati.-------------Art. 123^4 a fost introdus de pct. 90 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Secţiunea a II-a Organismele de gestiune colectiva a dreptului de autor şi a drepturilor conexe  +  Articolul 124Organismele de gestiune colectiva a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, denumite în cuprinsul legii organisme de gestiune colectiva, sunt, în sensul prezentei legi, persoane juridice constituite prin libera asociere, care au ca obiect de activitate, în principal, colectarea şi repartizarea drepturilor a caror gestiune le este incredintata de către titulari.  +  Articolul 125 (1) Organismele de gestiune colectiva prevăzute în prezentul capitol se constituie în condiţiile legii, cu avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, şi funcţionează potrivit reglementarilor privind asociaţiile fără scop patrimonial şi potrivit prevederilor prezentei legi.-------------Alin. (1) al art. 125 a fost modificat de pct. 91 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Aceste organisme sunt create direct de titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, persoane fizice ori juridice, şi acţionează în limitele mandatului încredinţat şi pe baza statutului adoptat după procedura prevăzută de lege.-------------Alin. (2) al art. 125 a fost modificat de pct. 91 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (3) Organismele de gestiune colectiva pot fi create în mod separat pentru gestionarea de categorii distincte de drepturi, corespunzind unor domenii diferite de creatie, precum şi pentru gestionarea de drepturi apartinind unor categorii distincte de titulari.  +  Articolul 125^1Organismele de gestiune colectiva au obligaţia sa comunice publicului, prin mijloace de informare în masa, urmatoarele date: a) categoriile de titulari de drepturi pe care îi reprezinta; b) drepturile patrimoniale pe care le gestioneaza; c) categoriile de utilizatori care au obligaţii de plată către titularii de drepturi; d) actele normative în temeiul cărora funcţionează şi colecteaza remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi; e) modalitatile de colectare şi persoanele responsabile de aceasta activitate, pe plan local şi central; f) programul de lucru.-------------Art. 125^1 a fost introdus de pct. 92 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 126 (1) Avizul prevăzut la art. 125 alin. (1) se acordă organismelor de gestiune colectiva cu sediul România, care: a) urmeaza să se constituie sau funcţionează potrivit reglementarilor legale la data intrarii în vigoare a prezentei legi; b) depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor repertoriul de opere, interpretari şi executii artistice, fonograme şi videograme, aparţinând propriilor membri şi pe care îl gestioneaza, precum şi contractele incheiate, pentru gestionarea de drepturi similare, cu organisme straine; c) au adoptat un statut care indeplineste condiţiile prevăzute de prezenta lege; d) au capacitate economica de gestionare colectiva şi dispun de mijloacele umane şi materiale necesare gestionarii repertoriului pe intregul teritoriu al tarii; e) permit, potrivit procedurilor exprese din propriul statut, accesul oricăror titulari ai drepturilor de autor sau drepturi conexe din domeniul pentru care se infiinteaza şi care doresc să le incredinteze un mandat. (2) Repertoriul mentionat la alin. (1) lit. b) se depune în format scris şi electronic, stabilit prin decizie a directorului general, şi contine, cel puţin, numele autorului, numele titularului de drepturi, titlul operei, elementele de identificare a artistilor interpreţi şi executanţi, a fonogramelor sau videogramelor. (3) Avizul de constituire şi functionare pentru organismul de gestiune colectiva se acordă prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismului de gestiune colectiva.-------------Art. 126 a fost modificat de pct. 93 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 127 (1) Statutul organismului de gestiune colectiva trebuie să cuprindă dispozitii cu privire la: a) denumirea, domeniul şi obiectul de activitate şi drepturile pe care le gestioneaza pe baza repertoriului constituit în acest scop; b) condiţiile în care se realizează gestionarea drepturilor pentru titularii acestora, pe baza principiului egalitatii de tratament; c) drepturile şi oblibaţiile membrilor în raporturile cu organismul de gestiune colectiva; d) modalitatea de desemnare şi atribuţiile administratorului general responsabil de functionarea organismului de gestiune colectiva, precum şi ale organelor de administrare şi de reprezentare; e) patrimoniul initial şi resursele economice prevăzute; f) regulile aplicabile repartizarii drepturilor colectate, proportional cu utilizarea reala a repertoriului titularilor de drepturi, precum şi regulile privind regimul sumelor nerepartizate sau nerevendicate; g) reguli privind modalitatea de stabilire a metodologiilor ce urmeaza a fi negociate cu utilizatorii şi reguli privind reprezentarea în cadrul negocierilor; h) modalitatile de verificare a gestiunii economice şi financiare de către membri; i) modalitatile de stabilire a comisionului datorat de titularii de drepturi organismului de gestiune colectiva pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcţionarii; j) orice alte dispozitii obligatorii potrivit legislaţiei în vigoare. (2) Din consiliul director al organismului de gestiune colectiva nu poate face parte administratorul general sau orice altă persoană care are calitatea de angajat retribuit al organismului. Nu au calitatea de angajaţi retribuiti membrii organismului de gestiune colectiva care primesc indemnizatie de participare la activităţile din cadrul organelor de conducere alese. (3) Orice propunere de modificare a statutului se supune avizarii, de către Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, cu cel puţin două luni înainte de adunarea generală a organismului de gestiune colectiva în cadrul careia modificarea urmeaza să fie aprobata. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor elibereaza acest aviz în termen de 10 zile de la solicitare, iar avizul se depune la instanţa judecătorească în vederea înregistrării modificarii. În cazul în care avizul este negativ, acesta trebuie motivat. (4) Orice modificare a statutului efectuata şi înregistrată la instanţa judecătorească fără avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor este nula de drept.-------------Art. 127 a fost modificat de pct. 94 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.-------------Art. 128 a fost abrogat de pct. 95 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 129 (1) Mandatul de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale, de autor sau conexe, este acordat direct, prin contract scris de către titularii de drepturi. (2) Fiecare titular de drepturi care a acordat un mandat organismului de gestiune colectiva are dreptul la un vot în cadrul adunarii generale. Artistii interpreţi sau executanţi care au participat la o execuţie sau o interpretare colectiva a unei opere au dreptul la un singur vot în cadrul adunarii generale, prin reprezentantul desemnat conform procedurii prevăzute la art. 99 alin. (2). (3) Mandatul de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale, de autor sau conexe, poate fi acordat şi indirect de către titulari, prin contracte scrise, incheiate între organisme de gestiune colectiva din România şi organisme straine care gestioneaza drepturi similare, pe baza repertoriilor membrilor acestora. Mandatul indirect nu conferă drept de vot titularilor de drepturi. (4) Orice titular de drepturi de autor sau de drepturi conexe poate incredinta prin mandat administrarea drepturilor sale privind repertoriul propriu unui organism de gestiune colectiva. Organismul respectiv este obligat sa accepte administrarea acestor drepturi pe baza gestiunii colective în limita obiectului sau de activitate. (5) Organismele de gestiune colectiva nu pot avea ca obiect de activitate utilizarea repertoriului protejat pentru care au primit un mandat de gestiune colectiva.-------------Art. 129 a fost modificat de pct. 96 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 129^1În cazul gestiunii colective obligatorii, dacă un titular nu este asociat la nici un organism, competenţa revine organismului din domeniu, cu cel mai mare numar de membri. Revendicarea de către titularii de drepturi nereprezentati a sumelor cuvenite se poate face în termen de trei ani de la colectarea lor. După acest termen, sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hotărârii adunarii generale.-------------Art. 129^1 a fost introdus de pct. 97 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Secţiunea a III-a Functionarea organismelor de gestiune colectiva  +  Articolul 130 (1) Organismele de gestiune colectiva au urmatoarele obligaţii: a) sa acorde autorizaţii neexclusive utilizatorilor, la cererea acestora, efectuata înainte de utilizarea repertoriului protejat, în schimbul unei remuneratii, prin licenta neexclusiva, în forma scrisa; b) sa elaboreze metodologii pentru domeniile lor de activitate, cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii în vederea platii acestor drepturi, în cazul acelor opere al caror mod de exploatare face imposibila autorizarea individuala de către titularii de drepturi; c) sa incheie, în numele titularilor de drepturi care le-au mandatat sau pe baza convenţiilor incheiate cu organisme similare din strainatate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, organismele de radiodifuziune ori de televiziune sau cu distribuitorii de servicii de programe prin cablu, având ca obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat; d) sa protejeze interesele membrilor lor, în ceea ce priveste gestionarea drepturilor cuvenite, ca urmare a utilizarii repertoriului propriu, în afara teritoriului României, prin incheierea de contracte de reprezentare cu organismele similare din strainatate; e) sa colecteze sumele datorate de utilizatori şi să le repartizeze între titularii de drepturi, potrivit prevederilor din statut; f) să asigure accesul propriilor membri la informaţiile privind orice aspect al activităţii de colectare a sumelor datorate de utilizatori şi de repartizare a acestora; g) sa acorde asistenţa de specialitate titularilor de drepturi şi sa îi reprezinte în cadrul procedurilor legale, în limita obiectului lor de activitate; h) sa ceara utilizatorilor comunicarea de informaţii şi transmiterea documentelor necesare, în format scris şi electronic, pentru determinarea cuantumului remuneratiilor pe care le colecteaza, în vederea repartizarii; informaţiile şi documentele transmise vor fi insotite de adresa de inaintare, purtând numele reprezentantului legal, semnatura şi stampila; i) să asigure transparenta activităţii de gestiune colectiva în raporturile cu autorităţile publice care au drept de control şi, prin acestea, cu utilizatorii; j) sa indeplineasca orice alta activitate, conform mandatului special primit de la titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, în limitele obiectului lor de activitate. (2) Contractele de reprezentare incheiate de organismele similare din strainatate, prevăzute la alin. (1) lit. d), se incheie în forma scrisa, cu menţionarea modului de realizare a schimbului de informaţii privind repertoriul părţilor, a drepturilor gestionate, a duratei şi a modalitatilor de plată.-------------Art. 130 a fost modificat de pct. 98 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 131 (1) În vederea iniţierii procedurilor de negociere, organismele de gestiune colectiva trebuie să depună la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere, însoţită de metodologiile propuse a fi negociate, potrivit prevederilor art. 130 alin. (1) lit. b). (2) Metodologiile se negociaza în cadrul unei comisii constituite prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, emisa în termen de maximum cinci zile de la primirea cererii de iniţiere a procedurilor de negociere. Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiva. Comisia de negociere este constituita din: a) cate un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiva, care funcţionează pentru cate o categorie de drepturi; b) cate un reprezentant al principalelor structuri asociative ale utilizatorilor, numit dintre acestea, sau, în lipsa acestora, cate un reprezentant al primilor trei utilizatori majori din domeniu, stabiliti pe baza cifrei de afaceri, precum şi al societatilor publice de radiodifuziune şi de televiziune, după caz. (3) În vederea desemnarii în cadrul comisiei menţionate la alin. (2), organismele de gestiune colectiva vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, o dată cu metodologiile, lista structurilor asociative ale utilizatorilor sau pe cea a utilizatorilor majori, care urmeaza a fi convocati pentru negocieri, precum şi elementele de identificare a acestora. (4) Decizia de desemnare a comisiei de negociere se comunică părţilor prin scrisoare recomandata, împreună cu propunerea de metodologii depusa de organismele de gestiune colectiva.-------------Art. 131 a fost modificat de pct. 99 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 131^1 (1) Metodologiile se negociaza de către organismele de gestiune colectiva cu reprezentantii prevăzuţi la art. 131 alin. (2) lit. b), ţinându-se seama de urmatoarele criterii principale: a) categoria titularilor de drepturi, membri sau nemembri, şi domeniul pentru care se poarta negocierea; b) categoria de utilizatori pe care îi reprezinta la negocieri structurile asociative sau ceilalti utilizatori desemnaţi sa negocieze; c) repertoriul, confirmat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, gestionat de organismul de gestiune colectiva, pentru membrii proprii, precum şi pentru membrii altor organisme straine similare, în baza contractelor de reprezentare; d) proportia utilizarii repertoriului gestionat de un organism de gestiune colectiva; e) proportia utilizarilor pentru care utilizatorul a indeplinit oblibaţiile de plată prin contracte directe cu titularii de drepturi; f) veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizeaza repertoriul ce face obiectul negocierii; g) cheltuielile ocazionate de utilizare, în cazul în care nu exista venituri. (2) Organismele de gestiune colectiva pot solicita, de la aceeasi categorie de utilizatori, cu excepţia distribuitorilor prin cablu, tarife forfetare sau procentuale între 1% şi 10%, pentru drepturile de autor şi, respectiv, între 0,5% şi 3%, pentru drepturile conexe, raportate la veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizeaza repertoriul, iar, în lipsa acestor venituri, la cheltuielile ocazionate de utilizare. (3) Tarifele forfetare sau procentuale prevăzute la alin. (2) pot fi solicitate numai dacă şi în măsura în care drepturile de autor sau drepturile conexe protejate se afla în termenele de protecţie prevăzute de lege. (4) Remuneratiile datorate titularilor de drepturi, potrivit prevederilor alin. (2) şi (3), se calculeaza prin aplicarea procentelor negociate la acea parte din veniturile obtinute de utilizatori, corespunzătoare ponderii utilizarii repertoriului protejat în activitatea utilizatorilor.-------------Art. 131^1 a fost introdus de pct. 100 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 131^2 (1) Negocierea metodologiilor se desfăşoară conform programului stabilit între părţi pe o durată de maximum 45 de zile calendaristice de la data constituirii comisiei. (2) Înţelegerea părţilor cu privire la metodologiile negociate se consemneaza într-un protocol care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. Protocolul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiva, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, emisa în cinci zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat. (3) În situaţia în care, în urma negocierilor, comisia nu a convenit o formă unica a metodologiilor, oricare dintre părţi poate solicita Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor iniţierea procedurii de mediere efectuata de către arbitri, la care Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor participa cu rol consultativ. (4) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor convoaca părţile în vederea desemnarii, prin tragere la sorti, a cinci arbitri titulari, care vor constitui completul de mediere, şi a trei arbitri de rezerva. Acestia din urma îi vor inlocui, în ordinea tragerii la sorti, pe arbitrii titulari indisponibili. Desemnarea arbitrilor prin tragere la sorti se face şi în cazul absentei părţilor convocate. (5) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor convoaca, la sediul sau, arbitrii desemnaţi şi părţile, în vederea constituirii completului de mediere. Completul de mediere stabileste onorariul, în limitele uzantelor profesionale pentru activităţile arbitrale, primul termen şi locul medierii, şi informeaza părţile. (6) Cele doua părţi aflate în mediere, organismele de gestiune colectiva şi, respectiv, utilizatorii, contribuie, în mod egal, la plata onorariului stabilit de arbitri. Sumele se depun la casieria Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, înainte de primul termen de mediere. Neplata în termen atrage decaderea părţii care nu a achitat onorariul din dreptul de a propune probe şi de a formula concluzii pe durata medierii. (7) Arbitrii au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la primul termen al medierii, să depună la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor hotărârea cuprinzand forma finala a metodologiilor supuse medierii, în vederea comunicarii către părţi. În mod excepţional, arbitrii pot solicita, motivat, Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor prelungirea acestui termen cu maximum 15 zile. Arbitrii îşi pot ridica onorariul de la casieria Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor numai după depunerea hotărârii arbitrale. (8) Hotărârea arbitrala privind forma definitivă a metodologiilor se comunică părţilor de către Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Oficiului, prin decizie a directorului general, emisa în termen de cinci zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat şi nu se pot acorda reduceri la plata remuneratiilor datorate, altele decat cele prevăzute în metodologiile publicate. (9) În termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii arbitrale, părţile pot face apel împotriva acesteia la instanţa Curtii de Apel Bucureşti, care se va pronunţă asupra cauzei, în complet civil. Hotărârea arbitrala este executorie de drept până la pronuntarea solutiei cu privire la menţinerea sau modificarea metodologiilor. Solutia Curtii de Apel este definitivă şi irevocabila, se comunică Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului general, emisa în cinci zile de la data comunicarii.-------------Art. 131^2 a fost introdus de pct. 100 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 131^3Organismele de gestiune colectiva sau, după caz, structurile asociative ale utilizatorilor, utilizatorii majori ori societăţile publice de radiodifuziune sau de televiziune pot formula o noua cerere de iniţiere a procedurilor de negociere a tarifelor şi metodologiilor numai după trei ani de la data publicarii lor în forma definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea I. Până la publicarea noilor metodologii, rămân valabile vechile metodologii.-------------Art. 131^3 a fost introdus de pct. 100 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 131^4Remuneratiile stabilite în suma fixa se pot modifica anual, începând cu prima luna a anului următor celui în care s-au publicat metodologiile, de către organismele de gestiune colectiva, pe baza indicelui de inflatie, stabilit la nivel naţional. Aceste modificari se depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, urmand a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiva, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, emisa în termen de cinci zile de la data depunerii. Modificările devin efective începând cu luna urmatoare publicarii.-------------Art. 131^4 a fost introdus de pct. 100 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.-------------Art. 132 a fost abrogat de pct. 101 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 133 (1) Colectarea sumelor datorate de utilizatori se face de către un singur organism de gestiune colectiva, pentru aceeasi categorie de utilizatori, cu excepţia sumelor datorate pentru utilizarile prin radiodifuzare şi prin proiectie publică în cinematografe, care se colecteaza de către organismele de gestiune colectiva, pentru fiecare categorie de titulari de drepturi. (2) Organismele de gestiune colectiva beneficiare stabilesc, printr-un protocol care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor: a) proportia repartizarii remuneratiei între categoriile de beneficiari; b) organismul de gestiune colectiva care urmeaza a fi numit, dintre acestea, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, drept colector unic; c) modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reala a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector unic. (3) În cazul în care organismele de gestiune colectiva beneficiare nu depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor protocolul mentionat la alin. (2), în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a metodologiilor, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor desemneaza, dintre acestea, prin decizie a directorului general, drept colector unic, un organism de gestiune colectiva. (4) Pentru situaţia prevăzută la alin. (3), colectorul unic desemnat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor nu poate repartiza sumele colectate nici între organismele beneficiare, nici propriilor membri, decat după depunerea la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a unui protocol incheiat între organismele beneficiare, prin care se stabileste numai proportia repartizarii sumelor colectate. Cheltuielile de colectare, în acest caz, se evidentiaza distinct şi trebuie să fie justificate prin documente privind acoperirea reala a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector unic. (5) Sumele colectate de organismul de gestiune colectiva, în calitate de colector unic, potrivit prevederilor art. 107^1 alin. (1), art. 121 alin. (4) şi alin. (1) şi (3) ale prezentului articol, se evidentiaza în conturi analitice distincte. (6) Organismul de gestiune colectiva, care este colector unic, are obligaţia să asigure transparenta activităţilor de colectare, precum şi a costurilor aferente în raporturile cu organismele de gestiune colectiva beneficiare, iar acestea au obligaţia de a sprijini activitatea de colectare. (7) Prevederile art. 134 alin. (2) lit. f) se aplică în mod corespunzător şi organismelor de gestiune colectiva care sunt colectori unici. (8) Organismele de gestiune colectiva pot înfiinţa, cu avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, organisme comune de colectare pentru mai multe domenii, care să functioneze potrivit prevederilor legale referitoare la federatiile de persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, precum şi potrivit prevederilor exprese privind organizarea şi functionarea organismelor de gestiune colectiva, din prezenta lege.-------------Art. 133 a fost modificat de pct. 102 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 134 (1) Extinderea gestiunii colective încredinţate prin contractul de mandat nu poate restringe în nici un fel drepturile patrimoniale ale titularilor. (2) Gestiunea colectiva se exercită potrivit urmatoarelor reguli: a) deciziile privind metodele şi regulile de colectare a remuneratiei şi a altor sume de la utilizatori şi cele de repartizare a acestora între titularii de drepturi, cat şi cele privind alte aspecte mai importante ale gestiunii colective trebuie să fie luate de membri, în cadrul adunarii generale, potrivit statutului; b) comisionul datorat de titularii de drepturi, care sunt membri ai unui organism de gestiune colectiva, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare ale acestuia, prevăzute la art. 127 alin. (1) lit. i), cumulat cu comisionul datorat organismului de gestiune colectiva care este colector unic, potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit. c) şi alin. (4), nu poate fi mai mare de 30% din sumele colectate anual; c) în lipsa unei hotărâri exprese a adunarii generale, sumele colectate de un organism de gestiune colectiva nu pot fi utilizate în scopuri comune, altele decat acoperirea costurilor reale ale colectarii şi repartizarii către membri a sumelor cuvenite; adunarea generală poate decide ca maximum 30% din sumele colectate să poată fi utilizate în scopuri comune şi numai în limita obiectului de activitate; d) sumele colectate de un organism de gestiune colectiva se repartizeaza individual titularilor de drepturi, proportional cu utilizarea repertoriului fiecaruia, în termen de maximum şase luni de la data colectarii; titularii de drepturi pot pretinde plata sumelor colectate nominal sau a caror repartizare nu presupune o documentare speciala, în termen de 30 de zile de la data colectarii; e) comisionul datorat de titularii de drepturi se retine acestora, din sumele cuvenite fiecaruia, după calcularea repartitiei individuale, iar suma rezultata se impoziteaza potrivit legii; f) veniturile rezultate din plasamentele sumelor nerevendicate şi nerepartizate, aflate în depozite bancare sau obtinute din alte operaţiuni efectuate în limita obiectului de activitate, precum şi cele obtinute cu titlu de prejudicii sau daune ca urmare a încălcării drepturilor de autor sau conexe, se cuvin şi se repartizeaza titularilor de drepturi şi nu pot constitui venituri ale organismului de gestiune colectiva.-------------Alin. (2) al art. 134 a fost modificat de pct. 103 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 134^1 (1) Organismele de gestiune colectiva au obligaţia sa publice, în format electronic, pe pagina proprie de Internet, urmatoarele informaţii actualizate: a) statutul; b) lista membrilor organelor de conducere centrale şi locale, componenta comisiilor interne şi lista responsabililor locali; c) situaţia anuală privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori, sumele reţinute, costul gestiunii şi sumele repartizate pe categorii de titulari; d) darea de seama anuală; e) informaţiile privind adunarea generală, cum ar fi: data şi locul convocarii, ordinea de zi, proiectele de hotărâre şi hotărârile adoptate; f) alte date necesare informării membrilor. (2) Orice membru are dreptul de a solicita, în nume personal sau prin reprezentant autorizat, informaţii detaliate şi documente privind sumele ce i-au fost repartizate în ultimele 12 luni, provenienţă, modul de calcul al drepturilor şi retinerile aplicate, precum şi verificarea concordantei acestor date cu prevederile regulamentului de repartizare. (3) Intr-un interval de timp de 30 de zile înainte de adunarea generală, orice membru are dreptul sa consulte, la sediul organismului de gestiune colectiva: a) darea de seama anuală; b) bilantul contabil; c) raportul organelor de conducere şi al comisiei de cenzori; d) textul şi expunerea de motive a hotărârilor ce urmeaza a fi supuse aprobarilor adunarii generale; e) salariile individuale ale angajatilor; f) situaţia sumelor din conturile bancare, a plasamentelor şi a dobanzilor obtinute la închiderea ultimului exercitiu financiar; g) situaţia privind categoriile de utilizatori, numărul platitorilor din fiecare categorie şi suma globală colectata de la fiecare categorie; h) situaţia litigiilor cu utilizatorii. (4) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (3) se face, în regim de confidentialitate, pe bază de cerere scrisa şi cu limitarea accesului la datele personale ale angajatilor organismului de gestiune colectiva. (5) Membrii care considera ca li s-ar fi încălcat dreptul de acces la informaţiile solicitate pot sesiza, în termen de trei zile, comisia permanenta speciala privind accesul la informaţii, desemnata de adunarea generală, formata din cinci membri, care nu sunt angajaţi şi nu fac parte din organele de conducere. Comisia este obligata sa răspundă, în termen de sapte zile, atât celui care a formulat sesizarea, cat şi administratorului general. Comisia întocmeşte un raport anual asupra activităţii sale, pe care îl inainteaza adunarii generale şi Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.-------------Art. 134^1 a fost introdus de pct. 104 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 135 (1) Organismele de gestiune colectiva au obligaţia să depună la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, în primul trimestru al fiecarui an, după desfăşurarea adunarii generale: a) darea de seama anuală, aprobata de adunarea generală; b) raportul anual al comisiei de cenzori, prezentat adunarii generale; c) hotărârile judecătorești privind inregistrarea modificarilor la statut, avizate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor; d) repertoriul actualizat; e) contractele de reprezentare cu organismele similare din strainatate. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi d) se depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, în formatul stabilit prin decizie a directorului general al Oficiului.-------------Art. 135 a fost modificat de pct. 105 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.-------------Art. 136 a fost abrogat de pct. 106 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Capitolul II Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor  +  Articolul 137 (1) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi, Agentia Română pentru Protejarea Drepturilor de Autor, organ de specialitate aflat în subordinea Ministerului Culturii, îşi schimba denumirea în Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor şi funcţionează ca organ de specialitate în subordinea Guvernului, cu autoritate unica pe teritoriul României în ceea ce priveste evidenta, observarea şi controlul aplicarii legislaţiei în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe, cheltuielile de functionare şi de investitii fiind finantate integral de la bugetul de stat. Ministerul Finanţelor va efectua modificările corespunzătoare în bugetul de stat. (2) Organizarea şi functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, precum şi structura personalului se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului.-------------Alin. (2) al art. 137 a fost modificat de pct. 107 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (3) Directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor este numit prin decizie a primuluiministru, la propunerea ministrului coordonator.-------------Alin. (3) al art. 137 a fost modificat de pct. 107 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.-------------Alin. (4) al art. 137 a fost abrogat de pct. 108 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 138 (1) Atribuţiile Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor sunt urmatoarele: a) reglementeaza activitatea din domeniu, prin decizii ale directorului general; b) elaboreaza proiecte de acte normative în domeniul sau de activitate; c) tine evidenta repertoriilor transmise de organismele de gestiune colectiva; d) organizeaza şi administreaza, contra cost, inregistrarea, în registrele naţionale şi în alte evidente naţionale specifice, prevăzute de lege; e) avizeaza constituirea şi supraveghează functionarea organismelor de gestiune colectiva; f) avizeaza, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, potrivit legii, înscrierea în Registrul aflat la grefa judecatoriei, a asociaţiilor şi fundatiilor constituite în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe, inclusiv în ceea ce priveste asociaţiile pentru combaterea pirateriei; g) controlează din oficiu, pe cheltuiala proprie, respectarea legislaţiei din domeniu şi aplica sancţiuni contraventionale potrivit legii; h) controlează functionarea organismelor de gestiune colectiva şi stabileste masurile de intrare în legalitate sau aplica sancţiuni, după caz; i) controlează la cerere, pe cheltuiala titularilor unor drepturi protejate, activităţile care constituie încălcări ale legislaţiei în domeniu, şi aplica sancţiuni contraventionale, potrivit legii; j) incheie acte de constatare a infracţiunilor din domeniu, ridica mijloace materiale de proba şi le inainteaza organelor de urmărire penala; k) administreaza baza de date, la nivel naţional, privind contraventiile sanctionate în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe; l) asigura secretariatul procedurilor de mediere desfăşurate potrivit legii; m) efectueaza, contra cost, constatari tehnico-stiintifice şi expertize, prin specialisti proprii, la solicitarea organelor de cercetare penala sau a instanţelor judecătorești; n) desfăşoară activităţi de informare privind legislatia din domeniu, pe cheltuiala proprie, precum şi activităţi de instruire, pe cheltuiala celor interesati; o) desfăşoară activităţi de reprezentare în relatiile cu organizaţiile de specialitate similare şi cu organizaţiile internationale din domeniu, la care statul român este parte; p) indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege. (2) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc tarifele operaţiunilor ce pot fi efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, contra cost.-------------Art. 138 a fost modificat de pct. 109 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 138^1Cu ocazia controalelor efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor potrivit prevederilor art. 138, persoana controlata este obligata să prezinte orice documente şi informaţii solicitate de organele de control şi sa predea copii după acestea, dacă sunt solicitate.-------------Art. 138^1 a fost introdus de pct. 110 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 138^2 (1) Activitatea de control a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, prevăzută la art. 138 alin. (1) lit. h), se desfăşoară numai cu notificarea prealabila a organismului de gestiune colectiva controlat, comunicandu-se totodata şi obiectivele controlului. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate efectua controale generale o dată pe an, notificate cu 10 zile înainte de efectuarea controlului, precum şi controale punctuale privind probleme care fac obiectul unor reclamatii, ori de cate ori este nevoie, notificate cu trei zile înainte. (2) Cu ocazia controalelor efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, administratorul general este obligat să prezinte orice documente şi informaţii solicitate de organele de control şi sa predea copii după acestea, dacă sunt solicitate. Organele de control pot lua note explicative în legătură cu situaţiile constatate, atât administratorului general, cat şi altor persoane angajate. (3) Concluziile organelor de control ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, împreună cu observatiile administratorului general, se consemneaza într-un proces-verbal. (4) Pe baza concluziilor controlului, în cazul constatarii unor nereguli, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate aplica sancţiuni contraventionale în termen de 30 de zile de la constatare.-------------Art. 138^2 a fost introdus de pct. 110 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 138^3În cazul în care organismul de gestiune colectiva nu mai indeplineste condiţiile prevăzute la art. 124 şi 126 sau încalcă oblibaţiile prevăzute la art. 130, 133, 134, 134^1 sau 135, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate acorda organismului de gestiune colectiva, prin decizie a directorului general, un termen pentru intrarea în legalitate. Decizia poate fi atacata la instantele judecătorești de contencios administrativ. În cazul nerespectarii deciziei rămase definitive, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor retrage avizul prevăzut la art. 125, până la schimbarea administratorului general de către adunarea generală.-------------Art. 138^3 a fost introdus de pct. 110 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 138^4 (1) Pe lângă Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor funcţionează un corp de arbitri, format din 20 de membri, numiti prin ordin al ministrului coordonator. Numirea se face dintre candidatii cu pregatire juridica şi cu minimum 10 ani de activitate în domeniul dreptului civil, propusi de organismele de gestiune colectiva, de structurile asociative ale utilizatorilor şi de societăţile publice de radiodifuziune şi de televiziune. Propunerile se depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, împreună cu o prezentare a candidatului propus şi cu acceptul scris al acestuia, incluzând informaţii privind modalitatile de convocare. (2) Arbitrii nu au calitatea de salariati ai Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor şi au dreptul la un onorariu pentru participarea la medierea metodologiilor de colectare a drepturilor gestionate de către organismele de gestiune colectiva în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (3) Corpul de arbitri va fi reconstituit în cazul în care numărul arbitrilor permanent disponibili este mai mic de 16.-------------Art. 138^4 a fost introdus de pct. 110 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Capitolul IIIMăsuri de protecţie, proceduri şi sancţiuni-------------Denumirea Cap. III din Titlul III a fost modificata de pct. 111 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Secţiunea I Măsuri tehnice de protecţie şi informaţii privind regimul drepturilor-------------Secţiunea I din Cap. III a fost introdusa de pct. 112 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 138^5 (1) Autorul unei opere, artistul interpret sau executant, producătorul de fonograme ori de înregistrări audiovizuale, organismul de radiodifuziune sau de televiziune şi fabricantul de baza de date pot sa instituie măsuri tehnice de protecţie a drepturilor recunoscute prin prezenta lege. (2) Prin măsuri tehnice, în sensul prezentei legi, se înţelege utilizarea oricarei tehnologii, a unui dispozitiv sau a unei componente care, în cadrul funcţionarii sale normale, este destinata sa previna sau sa impiedice actele care nu sunt autorizate de titularii drepturilor recunoscute prin prezenta lege. (3) Masurile tehnice sunt considerate eficiente atunci când utilizarea unei opere sau a oricărui alt obiect al protectiei este controlata de către titularul de drepturi prin aplicarea unui cod de acces sau a unui procedeu de protecţie, precum criptarea, codarea, bruierea sau orice transformare a operei ori a altui obiect al protectiei sau printr-un mecanism de control al copierii, dacă masurile indeplinesc obiectivul de asigurare a protectiei. (4) Titularii de drepturi care au instituit măsuri tehnice de protecţie au obligaţia de a pune la dispoziţia beneficiarilor excepţiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a), c) şi e), art. 33 alin. (2) lit. d) şi e) şi art. 38 mijloacele necesare pentru accesul legal la opera sau la oricare alt obiect al protectiei.-------------Art. 138^5 a fost introdus de pct. 112 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 138^6 (1) Titularii drepturilor recunoscute prin prezenta lege pot sa furnizeze, în format electronic, asociat unei opere sau oricărui alt obiect al protectiei sau în contextul comunicarii publice a acestora, informaţii privind regimul drepturilor. (2) Prin informaţii privind regimul drepturilor, în sensul prezentei legi, se înţelege orice informatie furnizata de titularii de drepturi care permite identificarea operei sau a oricărui alt obiect al protectiei prin prezenta lege, a autorului sau a altui titular de drepturi, precum şi condiţiile şi modalitatile de utilizare a operei sau a oricărui alt obiect al protectiei, precum şi orice numar sau cod reprezentand aceste informaţii.-------------Art. 138^6 a fost introdus de pct. 112 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Secţiunea a II-a Proceduri şi sancţiuni-------------Secţiunea a II-a din Cap. III a fost introdusa de pct. 113 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 139 (1) Incalcarea drepturilor recunoscute şi garantate prin prezenta lege atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, după caz, potrivit legii. Dispozitiile procedurale sunt cele prevăzute în prezenta lege, care se completeaza cu cele de drept comun. (2) Titularii ale caror drepturi au fost incalcate pot solicita instanţelor de judecată sau altor organisme competente, după caz, recunoasterea drepturilor lor şi constatarea încălcării acestora şi pot pretinde repararea prejudiciului calculat potrivit normelor legale; în cazul în care prejudiciul nu poate fi determinat în acest fel, acestia pot pretinde acordarea de despăgubiri reprezentand triplul remuneratiilor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a facut obiectul faptei ilicite. (3) În cazul încălcării unor drepturi recunoscute şi protejate prin prezenta lege, titularii acestora pot cere instanţei de judecată sau altor organe competente potrivit legii sa dispună de îndată luarea unor măsuri pentru prevenirea producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea repararii acestora, după caz. (4) Titularii de drepturi pot solicita instanţei judecătorești ordonarea unor măsuri de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt, atunci când exista un risc de încălcare a drepturilor prevăzute de prezenta lege şi dacă exista un risc de distrugere a elementelor de proba. (5) Pentru ordonarea masurilor provizorii şi a masurilor asiguratorii prevăzute la alin. (3), precum şi pentru dispunerea masurilor de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt prevăzute la alin. (4), precum şi pentru exercitarea cailor de atac asupra masurilor luate, sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun. Pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 de ore. (6) Instantele judecătorești sunt abilitate sa adopte masurile prevăzute la alin. (3) şi (4), fără citarea părţii adverse, în cazurile în care acest lucru va fi necesar, în special atunci când orice intarziere este de natura sa cauzeze un prejudiciu ireparabil sau când exista riscul demonstrabil de distrugere a elementelor de proba. (7) Pentru adoptarea masurilor prevăzute la alin. (3) şi (4), instantele judecătorești vor pretinde reclamantului sa furnizeze orice element de proba, accesibil în mod rezonabil, pentru a dovedi, cu suficienta certitudine, ca s-a adus atingere dreptului sau ori ca o astfel de atingere este iminenta. În acest caz, instantele judecătorești pot sa ceara reclamantului să depună o cautiune suficienta pentru a asigura compensarea oricărui prejudiciu care ar putea fi suferit de pârât. (8) Instanţa poate să autorizeze ridicarea de obiecte şi inscrisuri care constituie dovezi ale încălcării drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, în original sau în copie. (9) Masurile de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt dispuse de instanţa vor fi duse la indeplinire prin executor judecătoresc. Titularii drepturilor ce se presupune ca au fost incalcate ori cu privire la care exista pericolul de a fi incalcate sau reprezentantii acestor titulari au dreptul de a participa la punerea în executare a masurilor de asigurare a dovezilor ori de constatare a unei stari de fapt. (10) Titularii drepturilor incalcate pot cere instanţei de judecată sa dispună aplicarea oricareia dintre urmatoarele măsuri: a) remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a incasarilor realizate prin actul ilicit sau, dacă prejudiciile nu pot fi reparate în acest mod, remiterea bunurilor rezultate din fapta ilicita, în vederea valorificarii acestora, până la acoperirea integrală a prejudiciilor cauzate; b) distrugerea echipamentelor şi a mijloacelor aflate în proprietatea făptuitorului, a caror destinatie unica sau principala a fost aceea de producere a actului ilicit; c) scoaterea din circuitul comercial, prin confiscare şi distrugere, a copiilor efectuate ilegal; d) publicarea în mijloace de comunicare în masa a hotărârii instanţei de judecată, pe cheltuiala celui care a savarsit fapta. (11) Dispozitiile alin. (10) lit. c) nu se aplică pentru constructiile realizate cu incalcarea drepturilor privind opera de arhitectura, protejate prin prezenta lege, dacă distrugerea cladirii nu este impusa de circumstantele cazului respectiv.-------------Art. 139 a fost modificat de pct. 114 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 139^1 (1) Titularul dreptului de autor sau al drepturilor conexe poate fi reprezentat, în toate procedurile, negocierile şi actele juridice, pe toata durata şi în orice stadiu al procesului civil sau penal ori în afara unui astfel de proces, prin mandatar cu procura speciala. (2) Pentru punerea în miscare a actiunii penale, precum şi pentru retragerea plangerii prealabile şi impacarea părţilor, mandatul se considera special, dacă este dat pentru reprezentarea titularului de drepturi de autor sau de drepturi conexe, în orice situaţie de încălcare a drepturilor sale.-------------Art. 139^1 a fost introdus de pct. 115 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 139^2Constituie contraventii şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 200.000.000 lei urmatoarele fapte: a) incalcarea prevederilor art. 21; b) incalcarea prevederilor art. 88 şi 89; c) incalcarea prevederilor art. 129 alin. (4) şi (5), art. 130, alin. (1) lit. a), b), c), e), f), h) şi i), art. 134, art. 134^1 alin. (1) şi art. 135 alin. (1); d) incalcarea prevederilor art. 107 alin. (3); e) fixarea, fără autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune.-------------Art. 139^2 a fost introdus de pct. 115 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 139^3 (1) Constituie contraventii şi se sancţionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 250.000.000 lei urmatoarele fapte: a) neplata remuneratiei compensatorii pentru copia privată; b) neplata de către utilizatori a sumelor prevăzute în tarife şi metodologii, stabilite potrivit prevederilor art. 131^2 . (2) Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 250.000.000 lei urmatoarele fapte: a) neprezentarea de către utilizatori a informaţiilor şi documentelor prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. h); b) neprezentarea de către utilizatori către titularii de drepturi sau către reprezentantii acestora a listelor cuprinzand repertoriul utilizat sau prezentarea eronata ori incompleta; c) incalcarea prevederilor art. 138^1 şi art. 138^2 alin. (2). (3) În cazul în care contravenientul desfăşoară o activitate care se bazeaza exclusiv pe utilizarea de opere sau de produse purtătoare de drepturi conexe, pentru repetarea savarsirii faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2), în termen de un an, organul constatator aplica şi sancţiunea complementara a suspendarii activităţii contravenientului, până la plata sumelor datorate.-------------Art. 139^3 a fost introdus de pct. 115 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 139^4Constituie contraventii şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei şi cu confiscarea marfurilor pirat sau a dispozitivelor pirat de control al accesului urmatoarele fapte: a) distribuirea de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului ori detinerea acestora în scopul distribuirii, atunci când aceste activităţi se desfăşoară în public, cu excepţia magazinelor specializate în distribuirea de produse purtătoare de drepturi de autor sau conexe, pentru care fapta constituie infractiune; b) oferirea spre vanzare sau închiriere de marfuri pirat prin prezentarea copertelor şi a cataloagelor de marfuri pirat; c) punerea la dispoziţie de către agentii economici a spatiilor, echipamentelor, mijloacelor de transport, bunurilor sau serviciilor proprii, în vederea savarsirii de către o altă persoană fizica sau juridica a unei contraventii prevăzute de prezenta lege.-------------Art. 139^4 a fost introdus de pct. 115 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 139^5 (1) Sanctiunile contraventionale prevăzute la art. 139^2 -139^4 se aplică şi persoanelor juridice. În cazul în care contravenientul, persoana juridica, desfăşoară activităţi care implica, conform obiectului sau de activitate, comunicarea publică de opere sau de produse purtătoare de drepturi de autor sau drepturi conexe, limitele amenzilor contraventionale se maresc de patru ori. (2) Contraventiile prevăzute la art. 139^2 se constata şi se aplică de persoanele imputernicite de directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. (3) Contraventiile prevăzute la art. 139^3 -139^4 se constata, iar sanctiunile se aplică de persoanele imputernicite de directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor sau de structurile specializate din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor. În acest caz, în vederea elaborarii de către Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a bazei de date necesare aplicarii prevederilor art. 139^6 alin. (4), acesta va incheia un protocol cu Inspectoratul General al Politiei Române.-------------Art. 139^5 a fost introdus de pct. 115 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 139^6 (1) Constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 5 ani realizarea, în scopuri comerciale, cu orice mijloace şi în orice mod, de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului, precum şi importul, tranzitul sau orice alta modalitate de introducere a acestora pe piaţa interna. (2) Constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 5 ani distribuirea sau detinerea, în scopuri comerciale, de marfuri pirat ori de dispozitive pirat de control al accesului, în magazine specializate în distribuirea de produse purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe. (3) Constituie infractiune şi se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 5 ani depozitarea şi transportul, în scopuri comerciale, de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului. (4) Constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani, dacă anterior s-au aplicat doua sancţiuni contraventionale pentru fapte de acelasi fel, savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte: a) distribuirea de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului sau detinerea acestora în scopul distribuirii, atunci când aceste activităţi se desfăşoară în public; b) oferirea spre vanzare sau închiriere de marfuri pirat prin prezentarea copertelor şi a cataloagelor de marfuri pirat. (5) În cazul în care oricare dintre faptele prevăzute la alin. (1)-(3) au produs consecinte deosebit de grave, acestea se sancţionează cu inchisoare de la 5 la 10 ani. În acest caz, calculul prejudiciului se efectueaza ţinându-se seama de marfurile pirat deţinute în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3) şi de preţul în lei per unitate al produselor originale similare la data savarsirii faptei. (6) Inchirierea de marfuri pirat sau dispozitive pirat de control al accesului, precum şi oferirea spre vanzare sau închiriere a acestora prin anunturi publice ori prin mijloace electronice de comunicare constituie infractiune şi se sancţionează cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei. (7) În sensul prezentei legi, prin marfuri pirat se înţelege: toate copiile realizate fără consimtamantul titularului de drepturi sau al persoanei legal autorizate de acesta şi care sunt executate, direct ori indirect, total sau parţial, după un produs purtator al dreptului de autor sau al drepturilor conexe. (8) În sensul prezentei legi, prin dispozitive pirat de control al accesului se înţelege orice dispozitiv neautorizat realizat pentru facilitarea accesului la servicii de programe de televiziune cu acces condiţionat. (9) Scopul comercial se prezuma dacă marfa pirat este identificata la sediul, la punctele de lucru, în anexele acestora sau în mijloacele de transport utilizate de agentii economici care au în obiectul de activitate reproducerea, distribuirea, inchirierea, depozitarea sau transportul de produse purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe.-------------Art. 139^6 a fost introdus de pct. 115 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 139^7Refuzul de a declara provenienţă marfurilor pirat ori a dispozitivelor pirat de control al accesului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 25.000.000 lei la 200.000.000 lei.-------------Art. 139^7 a fost introdus de pct. 115 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 139^8Constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 4 ani sau cu amendă de la 25.000.000 lei la 400.000.000 lei punerea la dispoziţia publicului, fără consimtamantul titularilor de drepturi, a produselor purtătoare de drepturi de autor, de drepturi conexe sau de drepturi sui-generis ale fabricantilor de baze de date, astfel încât publicul să le poata accesa în orice loc sau în orice moment ales în mod individual.-------------Art. 139^8 a fost introdus de pct. 115 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 139^9Constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 4 ani sau cu amendă de la 100.000.000 lei la 400.000.000 lei reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor de calculator în oricare dintre urmatoarele modalităţi: instalare, stocare, rulare sau executare, afisare ori transmitere în retea.-------------Art. 139^9 a fost introdus de pct. 115 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 140 (1) Constituie infractiuni şi se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei urmatoarele fapte comise fără autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, dacă aceste fapte nu constituie o infractiune mai grava: a) distribuirea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe; b) importul, pe piaţa interna, a copiilor operelor sau produselor purtătoare de drepturi conexe, realizate cu consimtamantul titularilor; c) inchirierea operelor sau produselor purtătoare de drepturi conexe; d) comunicarea publică a operelor, altele decat cele muzicale, sau a produselor purtătoare de drepturi conexe; e) radiodifuzarea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe; f) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe; g) realizarea de opere derivate; h) fixarea, în scop comercial, a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune. (2) Prin produse purtătoare de drepturi conexe se înţelege interpretarile sau executiile artistice fixate, fonogramele, videogramele ori propriile emisiuni sau servicii de programe ale organismelor de radiodifuziune şi de televiziune.-------------Art. 140 a fost modificat de pct. 116 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 141Constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 5 ani sau cu amendă de la 25.000.000 lei la 500.000.000 lei fapta persoanei care îşi insuseste, fără drept, calitatea de autor al unei opere sau fapta persoanei care aduce la cunoştinţa publică o opera sub un alt nume decat acela decis de autor.-------------Art. 141 a fost modificat de pct. 117 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.-------------Art. 142 a fost abrogat de pct. 118 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 143 (1) Constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei fapta persoanei care produce, importa, distribuie sau inchiriaza, ofera, prin orice mod, spre vanzare sau închiriere, ori detine, în vederea comercializarii, dispozitive ori componente care permit neutralizarea masurilor tehnice de protecţie sau care presteaza servicii care conduc la neutralizarea masurilor tehnice de protecţie, inclusiv, în mediul digital. (2) Constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei fapta persoanei care, în cunoştinţa de cauza şi fără a avea consimtamantul titularilor de drepturi: a) inlatura, în cunoştinţa de cauza şi cu scop comercial, de pe opere sau alte produse protejate, ori modifica pe acestea orice informatie sub forma electronică, privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabil; b) distribuie, importa în scopul distribuirii, radiodifuzeaza ori comunică public sau pune la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesate, în orice loc şi în orice moment ales în mod individual, fără drept, prin intermediul tehnicii digitale, opere sau alte produse protejate, pentru care informaţiile existente sub forma electronică, privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe, au fost inlaturate ori modificate fără autorizatie, stiind ca acest lucru permite, faciliteaza, provoaca sau ascunde o infractiune prevăzută în prezenta lege.-------------Art. 143 a fost modificat de pct. 119 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 143^1 (1) Nu se pedepseste persoana care, mai înainte de a fi inceputa urmarirea penala, denunta autorităţilor competente participarea sa la o asociaţie sau înţelegere în vederea comiterii uneia dintre infractiunile prevăzute la art. 139^6 , permitand astfel identificarea şi tragerea la raspundere penala a celorlalţi participanti. (2) Persoana care a comis una dintre infractiunile prevăzute la art. 139^6 şi care, în timpul urmaririi penale, denunta şi faciliteaza identificarea şi tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savarsit infractiuni legate de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului, beneficiaza de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.-------------Art. 143^1 a fost introdus de pct. 120 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 144În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 139^9 , 140 şi 141, actiunea penala se pune în miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate, în sensul prezentei legi. Impacarea părţilor sau retragerea plangerii inlatura raspunderea penala.-------------Art. 144 a fost modificat de pct. 121 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 145 (1) Constatarea infracţiunilor prevăzute în prezenta lege se face de către structurile specializate ale Inspectoratului General al Politiei Române şi Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, precum şi de către Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, în condiţiile prevăzute de art. 214 din Codul de procedură penala. (2) Constatarea infracţiunilor prevăzute la art. 139^6 alin. (6), art. 139^8 , art. 139^9 şi art. 143 se face şi de către Inspectoratul General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informaţiilor, în condiţiile prevăzute de art. 214 din Codul de procedură penala. (3) Actele incheiate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, în exercitarea atribuţiilor sale de control, urmeaza regimul prevăzut de art. 214 din Codul de procedură penala.-------------Art. 145 a fost modificat de pct. 122 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Titlul IV Aplicarea legii. Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 146Dispozitiile prezentei legi se aplică în oricare dintre urmatoarele situaţii:A. operelor: a) care nu au fost aduse inca la cunoştinţa publică şi ai caror autori sunt cetăţeni români; b) care nu au fost aduse la cunoştinţa publică şi ai caror autori sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori cu sediul în România; c) care au fost aduse la cunoştinţa publică prima data în România sau care au fost aduse la cunoştinţa publică pentru prima data în alta tara şi simultan, dar nu mai tirziu de 30 de zile, în România; d) de arhitectura construite pe teritoriul României;B. interpretarilor sau executiilor artistilor interpreţi ori executanţi:-------------Partea introductiva a lit. B a art. 146 a fost modificata de pct. 123 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. a) care au loc pe teritoriul României; b) sunt fixate în înregistrări sonore protejate de prezenta lege; c) nu au fost fixate în înregistrări sonore, dar sunt transmise prin emisiuni de radiodifuziune sau de televiziune protejate de prezenta lege;-------------Lit. c) a lit. B a art. 146 a fost modificata de pct. 123 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.C. înregistrărilor sonore sau audiovizuale:-------------Lit. C a art. 146 a fost modificata de pct. 124 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. a) ai caror producători sunt persoane fizice ori juridice cu domiciliul ori cu sediul în România; b) a caror prima fixare pe un suport material a avut loc pentru prima data în România; c) aduse la cunoştinţa publică prima data în România sau aduse la cunoştinţapublică pentru prima data în alta tara şi simultan, dar nu mai tirziu de 30 de zile, în România;D. programelor de radiodifuziune şi de televiziune:-------------Lit. D a art. 146 a fost modificata de pct. 124 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. a) emise de organisme de radiodifuziune şi de televiziune cu sediul în România; b) transmise de organisme transmitatoare cu sediul în România.  +  Articolul 147Cetatenii straini, titulari ai drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, beneficiaza de protectia prevăzută prin conventiile, tratatele şi acordurile internationale la care România este parte, iar în lipsa acestora, beneficiaza de un tratament egal cu cel al cetatenilor români, cu condiţia ca acestia sa beneficieze, la randul lor, de tratament naţional în statele respective.-------------Art. 147 a fost modificat de pct. 125 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 147^1În completarea prevederilor prezentei legi, se pot adopta reglementari speciale pentru stabilirea unor măsuri în vederea combaterii importului, producerii, reproducerii, distribuirii sau inchirierii de marfuri pirat ori de dispozitive pirat de control al accesului.-------------Art. 147^1 a fost introdus de pct. 126 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 148 (1) În vederea înregistrării, ca mijloc de proba, a operelor realizate în România, se infiinteaza Registrul Naţional de Opere, administrat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. Inregistrarea este facultativa şi se face contra cost, potrivit normelor metodologice şi tarifelor stabilite prin hotărâre a Guvernului. (2) Existenta şi conţinutul unei opere se pot dovedi prin orice mijloace de proba, inclusiv prin includerea acesteia în repertoriul unui organism de gestiune colectiva. (3) Autorii şi alti titulari de drepturi sau detinatorii de drepturi exclusive ale autorilor, la care se face referire în prezenta lege, au dreptul sa inscrie, pe originalele sau pe copiile autorizate ale operelor, menţiunea de rezervare a exploatarii acestora, semnalata conform uzantelor, constand într-un simbol reprezentat prin litera C, în mijlocul unui cerc, insotit de numele lor, de locul şi anul primei publicari. (4) Producătorii de înregistrări sonore, artistii interpreţi sau executanţi şi alti deţinători de drepturi exclusive ale producătorilor sau ale artistilor interpreţi ori executanţi, la care se face referire în prezenta lege, au dreptul sa inscrie, pe originalele sau pe copiile autorizate ale înregistrărilor sonore sau audiovizuale ori pe invelisul care le contine, menţiunea de rezervare a exploatarii acestora, semnalata conform uzantelor şi constand într-un simbol reprezentat prin litera P, în mijlocul unui cerc, insotit de numele lor, de locul şi anul primei publicari. (5) Până la proba contrara, se prezuma ca drepturile exclusive, semnalate conform uzantelor, prin simbolurile menţionate la alin. (3) şi (4) sau prin menţiunile prevăzute la art. 104 şi 106^2 , exista şi apartin persoanelor care le-au utilizat. (6) Dispozitiile alin. (3), (4) şi (5) nu condiţioneaza existenta drepturilor recunoscute şi garantate prin prezenta lege. (7) Autorii de opere şi titularii de drepturi, o dată cu includerea operei lor în repertoriul organismului de gestiune colectiva, îşi pot inregistra şi numele literar sau artistic, exclusiv în vederea aducerii acestuia la cunoştinţa publică.-------------Art. 148 a fost modificat de pct. 127 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 149 (1) Actele juridice incheiate sub regimul legislaţiei anterioare îşi produc toate efectele conform aceleia, cu excepţia clauzelor care prevad cesiunea drepturilor de utilizare a totalitatii operelor pe care autorul le poate crea în viitor.-------------Alin. (1) al art. 149 a fost modificat de pct. 128 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Beneficiaza de protectia prezentei legi şi operele create anterior intrarii în vigoare a acesteia, inclusiv programele pentru calculator, inregistrarile sonore, operele cinematografice şi audiovizuale, precum şi programele organismelor de radiodifuziune şi de televiziune, în condiţiile prevăzute la alin. (1). (3) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor create înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi şi pentru care nu au expirat termenele de protecţie calculate conform procedurilor legislaţiei anterioare se prelungeste până la termenul de protecţie prevăzut în prezenta lege. Prelungirea produce efecte numai de la intrarea în vigoare a prezentei legi.-------------Alin. (3) al art. 149 a fost modificat de pct. 128 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 150 (1) Utilajele, schitele, machetele, manuscrisele şi orice alte bunuri care servesc direct la realizarea unei opere ce da nastere unui drept de autor nu pot face obiectul unei urmariri silite. (2) Sumele datorate autorilor ca urmare a utilizarii operelor lor beneficiaza de aceeasi protecţie ca şi salariile şi nu pot fi urmarite decit în aceleasi condiţii. Aceste sume sunt supuse impozitarii conform legislaţiei fiscale în materie.------------Alin. (3) al art. 150 a fost abrogat de alin. (2) al art. 30 din LEGEA nr. 146 din 24 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 29 iulie 1997.  +  Articolul 151Litigiile privind dreptul de autor şi drepturile conexe sunt de competenţa organelor jurisdictionale, potrivit prezentei legi şi dreptului comun.  +  Articolul 152Organismele de gestiune colectiva care funcţionează la data intrarii în vigoare a prezentei legi sunt obligate să se conformeze dispoziţiilor art. 125, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 153Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile dreptului comun.  +  Articolul 154 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României. (2) Pe aceeasi data se abroga Decretul nr. 321 din 21 iunie 1956 privind dreptul de autor, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare. (3) Până la aprobarea tabelelor şi a metodologiilor negociate conform prevederilor art. 131 din prezenta lege, se aplică tarifele stabilite prin actele normative în vigoare.-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. IV din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004 prevede:"ART. IVÎn termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, organismele de gestiune colectiva sunt obligate sa initieze procedurile de negociere pentru stabilirea metodologiilor privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi. Până la aprobarea metodologiilor negociate conform prevederilor prezentei legi, se aplică tabelele şi metodologiile stabilite prin actele normative în vigoare."Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 19 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 20 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUIION SOLCANU-------------------