LEGE nr. 311 din 28 iunie 2004pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 30 iunie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera b) a punctului 1 se introduce litera c) cu următorul cuprins:"c) apa provenind din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită pentru băut, gătit sau în alte scopuri casnice; în funcţie de condiţiile locale specifice, autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pot face excepţie de la valorile parametrilor de calitate, dar fără să fie pusă în pericol sănătatea consumatorilor."2. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Calitatea apei potabile trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. 1. În privinţa parametrilor prevăzuţi în tabelul 3 din anexa nr. 1, valorile lor sunt stabilite în scopul evaluării calităţii apei potabile în programele de monitorizare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 8."3. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Calitatea apei potabile este corespunzătoare când valorile stabilite pentru parametrii de calitate sunt în conformitate cu prevederile art. 5, în următoarele puncte de prelevare a probelor:............................................................... (3) În cazul constatării situaţiei prevăzute la alin. (2), se va proceda astfel: a) producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, notifică proprietarii cu privire la măsurile adecvate de remediere şi întreţinere a reţelei sau a tehnicilor adecvate de tratare, ce trebuie luate în scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile, simultan cu informarea autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; b) autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, notifică consumatorii în cauză cu privire la măsurile suplimentare ce trebuie adoptate, dacă acestea se impun, pentru prevenirea îmbolnăvirilor."4. La articolul 7, după alineatul (1) se introduc alineatele 1^1) şi (1^2) cu următorul cuprins:"(1^1) Producătorii şi distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate şi finanţarea monitorizării de audit şi de control a calităţii apei potabile.(1^2) Autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, asigură supravegherea şi controlul monitorizării calităţii apei potabile în scopul verificării faptului că apa distribuită consumatorului se conformează la cerinţele de calitate şi nu creează riscuri pentru sănătatea publică."5. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce alineatul (5^1) cu următorul cuprins:"(5^1) Lista laboratoarelor înregistrate, care efectuează monitorizarea calităţii apei, se face publică de către Ministerul Sănătăţii."6. La articolul 7, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Se pot utiliza şi alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr. 3, dacă se probează că rezultatele obţinute sunt comparabile. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informaţiile de validare a acestora, conform anexei nr. 3."7. La articolul 8, alineatul (5) se abrogă.8. La articolul 13, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor coordona elaborarea planurilor de conformare, incluzând calendarul şi costul măsurilor necesare pentru asigurarea conformării producătorilor şi distribuitorilor de apă potabilă la cerinţele prevederilor prezentei legi. (2) Ministerul Sănătăţii va lua toate măsurile pentru asigurarea capacităţilor de realizare a monitorizării de audit a calităţii apei potabile, în vederea prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică, până la data de 31 decembrie 2005................................................................ (4) Producătorii, respectiv distribuitorii de apă, vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea conformării la prevederile prezentei legi, fără a aduce prejudicii notelor 2, 4 şi 10 la tabelul 2 din anexa nr. 1, până la data aderării României la Uniunea Europeană, cu excepţia celor care vor obţine perioada de tranziţie."9. După articolul 14 se introduc articolele 14^1 - 14^3 cu următorul cuprins:"Art. 14^1. - (1) Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural, respectiv fântâni, puţuri de mică adâncime şi captări de apă, exploatate în sistem local, vor fi controlate, la un interval de 1-3 luni, prin prelevare de probe de apă şi analize de laborator. (2) Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă, constatată în baza analizelor efectuate de un laborator abilitat, va fi consemnată pe o plăcuţă aplicată la vedere, pe sau în vecinătatea sursei de apă. (3) În cazul în care analizele de laborator vor indica o apă care nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate, se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman, al animalelor şi pentru irigaţii.Art. 14^2. - Deţinătorii şi utilizatorii surselor de apă prevăzute la art. 14^1 au obligaţia să asigure accesul la sursa de apă a organelor de control pentru prelevarea de probe şi să ia toate măsurile pentru a asigura protejarea acesteia împotriva contaminărilor de orice fel.Art. 14^3. - Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către proprietarul sursei de apă."10. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Anexele nr. 1-3 se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului."11. Anexele nr. 1 şi 3 vor avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 1────────────Parametrii de calitate ai apei potabile1. Parametrii de calitate ai apei potabileParametrii de calitate sunt microbiologici, chimici şi indicatori.2. Valorile şi concentraţiile maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt conform tabelelor 1 A, 1 B, 2 şi 3.Tabel 1 A                Parametrii microbiologici
    ParametruValoare admisă (număr/100ml)
    Escherichia coli (E. coli)0
    Enterococi0
      Tabel 1 B     Parametrii microbiologici pentru apa comercializată                     în sticle sau alte recipiente
    ParametruValoare admisă
    Escherichia coli (E. coli)0/250 ml
    Enterococi0/250 ml
    Pseudomonas aeruginosa0/250 ml
    Număr de colonii la 220C100/ml
    Număr de colonii la 370C20/ml
      Tabel 2                       Parametrii chimici
         
    ParametruValoare CMAUnitate de măsură
    Acrilamidă1)0,10μg/l
    Arsen10μg/l
    Benzen1,0μg/l
    Benz(a)piren0,01μg/l
    Bor1,0mg/l
    Bromaţi2)10μg/l
    Cadmiu5,0μg/l
    Clorură de vinil1)0,50μg/l
    Cianuri totale50μg/l
    Cianuri libere10μg/l
    Crom total50μg/l
    Cupru3),4)0,1mg/l
    Dicloretan3,0μg/l
    Epiclorhidrină1)0,10μg/l
    Fluor1,2mg/l
    Hidrocarburi policiclice aromatice5)0,10μg/l
    Mercur1,0μg/l
    Nichel3)20μg/l
    Nitraţi6)50mg/l
    Nitriţi6)0,50mg/l
    Pesticide7),8)0,10μg/l
    Pesticide7),9) Total0,50μg/l
    Plumb3),10)10μg/l
    Seleniu10μg/l
    Stibiu5,0μg/l
    Tetracloretan şi Tricloretenă10μg/l
    (suma concentraţiilor compuşilor specificaţi)    
    Trihalometani11)100μg/l
    Total    
    (suma concentraţiilor compuşilor specificaţi)  
  NOTĂ:---------*1) Valoarea se referă la concentraţia în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificaţiilor privind concentraţia maximă eliberată de către polimer în contact cu apa. Staţiile de tratare vor notifica autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti utilizarea compusului în procesul de tratare a apei.*2) Unde este posibil, valoarea concentraţiei trebuie să fie cât mai joasă, fără a compromite eficienţa dezinfecţiei. Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se pentru bromaţi o valoare de 25 (miu)g/l.*3) Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului, printr-o metodă de prelevare adecvată, astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală ingerată de către consumator. Metoda de monitorizare trebuie să ţină seama şi de frecvenţa concentraţiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătăţii.*4) Pentru cupru se acceptă valoarea 2,0 mg/l, dacă reţeaua de distribuţie are componente din cupru, cu respectarea celor menţionate la pct. 3.*5) Compuşii specificaţi sunt: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd) piren.*6) Se va aplica următoarea formulă:    [nitrat] [nitrit]    ──────── + ─────── ≤ 1,       50 3în care concentraţiile de nitraţi şi nitriţi sunt exprimate în mg/l.*7) Prin pesticide se înţelege: insecticide, erbicide, fungicide, nematocide, acaricide, algicide, rodendicide, slimicide organice, compuşi înrudiţi (ca de ex.: regulatori de creştere) şi metaboliţii relevanţi, produşii de degradare şi de reacţie. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse prezente în sursa de apă.*8) Concentraţia se referă la fiecare compus individual. Pentru aldrin, dieldrin, heptaclor şi heptaclor epoxid, concentraţia maximă este 0,030 (miu)g/l.*9) Prin Pesticide-Total se înţelege suma tuturor compuşilor individuali detectaţi şi cuantificaţi în urma procedurii de monitorizare.*10) Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 15 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 25 (miu)g/l.*11) Concentraţia totală a THM trebuie să fie cât mai mică, fără a compromite dezinfecţia.Compuşii individuali specificaţi sunt: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 150 (miu)g/l pentru concentraţia totală a THM.Tabel 3                    Parametrii indicatori
    ParametruValoare CMAUnitate de măsură
    Aluminiu200μg/l
    Amoniu0,50mg/l
    Bacterii coliforme1)0număr/100 ml
    Carbon organic total (COT)2)Nici o modificare anormală  
    Cloruri3)250mg/l
    Clostridium perfringens (specia, inclusiv sporii)4)0număr/100 ml
    Clor rezidual liber0,50mg/l
    Conductivitate3)2.500μS cm-1 la 200C
    CuloareAcceptabilă consumatorilor şi nici o modificare anormală  
    Duritate totală, minim5grade germane
    Fier200μg/l
    GustAcceptabil consumatorilor şi nici o modificare anormală  
    Mangan50μg/l
    MirosAcceptabil consumatorilor şi nici o modificare anormală  
    Număr de colonii la 220CNici o modificare anormală  
    Număr de colonii la 370CNici o modificare anormală  
    Oxidabilitate5)5,0mg O2/l
    pH3),6)>= 6,5; <= 9,5unităţi de pH
    Sodiu200mg/l
    Sulfat3)250mg/l
    Sulfuri şi hidrogen sulfurat100μg/l
    Turbiditate7)<= 5UNT
    Zinc5.000μg/l
    Tritiu8),9)100Bq/l
    Doza efectivă totală de referinţă9),10)0,10mSv/an
    Activitatea alfa globală11)0,1Bq/l
    Activitatea beta globală11)1Bq/l
  NOTĂ:*1) Pentru apa îmbuteliată, unitatea de măsură este număr/250 ml.*2) Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează mai mult de 10.000 mc pe zi.*3) Apa nu trebuie să fie agresivă.*4) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă, iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene, ca de ex.: criptosporidium.*5) Acest parametru se va analiza când nu se poate sau nu este prevăzută determinarea carbonului organic total.*6) Pentru apa plată îmbuteliată, valoarea minimă poate fi redusă până la 4,5 unităţi de pH. Pentru apa îmbuteliată care conţine în mod natural sau este îmbogăţită cu bioxid de carbon, valoarea pH-ului poate fi mai mică.*7) Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafaţă nu se va depăşi 1,0 UNT (unităţi nefelometrice de turbiditate) înainte de dezinfecţie.*8) Frecvenţa, metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.*9) Doza efectivă totală de referinţă acceptată pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apă potabilă pe o durată de un an. Monitorizarea tritiului şi a radioactivităţii în apa potabilă se face în cazul în care nu există datele necesare pentru calcularea dozei efective totale. În situaţia în care este demonstrat, pe baza unor monitorizări efectuate anterior, că nivelurile de tritiu la doza efectivă totală de referinţă sunt cu mult inferioare valorii parametrice, se poate renunţa la monitorizarea tritiului.*10) Exclusiv tritiu, potasiu-40, radon şi descendenţii radonului. Frecvenţa, metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.*11) Caracterizarea calităţii apei din punct de vedere al conţinutului radioactiv se face prin măsurarea activităţii alfa şi beta globală. În cazul în care valoarea de referinţă este depăşită, este necesară determinarea activităţii specifice a radionuclizilor, conform Normelor de inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile................................................................"ANEXA Nr. 3────────────SPECIFICAŢIIpentru analiza parametrilorLaboratoarele în care se efectuează analiza probelor de apă pentru monitorizare trebuie să aibă asigurat controlul calităţii analitice şi să fie supuse periodic unui control efectuat de un laborator aprobat de Ministerul Sănătăţii pentru acest domeniu.1. Parametrii pentru care metodele de analiză sunt specificate:Bacterii coliforme şi [Escherichia coli (E. coli)] (ISO 9308-1)Enterococi (ISO 7899-2)Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780)Numărul de colonii la 22° C (EN ISO 6222)Numărul de colonii la 37° C (EN ISO 6222)Clostridium perfringens (inclusiv sporii)Filtrarea prin membrană, urmată de incubarea anaerobă a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44±1 o C pentru 21±3 ore. Se numără coloniile de culoare galbenă care virează în roz sau roşu după expunerea la vaporii de hidroxid de amoniu timp de 20-30 de secunde.NOTĂ: Compoziţia mediului de agar m-PC este:
    Mediu de bază  
    Triptoză30 g
    Extract de drojdie20 g
    Sucroză5 g
    Hidroclorit de L-cisteină1 g
    MgSO4 ▪ 7H2O0,1 g
    Roşu de bromcresol40 mg
    Agar15 g
    Apă1.000 ml
  Se dizolvă ingredientele mediului bazal, se corectează pH-ul la 7,6 şi se autoclavează la 121° C timp de 15 minute. Se răceşte şi se adaugă:
    D-cicloserină400 mg
    Polimixină-B sulfat25 mg
    Indosil-beta-D-glucozid60 mg
    0,5% soluţie sterilizată şi  
    filtrată de difosfat de fenoftaleină20 ml
    4,5% FeCl3 ▪ 6H2O filtrată şi sterilizată2 ml.
  2. Parametrii pentru care sunt specificate caracteristicile de performanţă:2.1. Metoda de analiză folosită trebuie să fie capabilă să măsoare cel puţin o concentraţie egală cu valoarea parametrului (CMA). Pentru următorii parametrii caracteristicile de performanţă specificate sunt: acurateţea, precizia, şi limita de detecţie:
           
    ParametruAcurateţea % din CMA1)Precizia % din CMA2)Limita de detecţie % din CMA3)
    Acrilamidă^a)      
    Aluminiu101010
    Amoniu101010
    Arsen101010
    Benzen252525
    Benz(a)piren252525
    Bor101010
    Bromaţi101010
    Cadmiu101010
    Cloruri101010
    Clorură de vinil^a)      
    Conductivitate101010
    Crom101010
    Cianuri totale101010
    Cianuri libere101010
    Cupru4)101010
    1,2-dicloreten252510
    Epiclorhidrină^a)      
    Fluor101010
    Hidrocarburi policiclice aromatice5)252525
    Mangan101010
    Mercur101010
    Nichel101010
    Nitraţi101010
    Nitriţi101010
    Oxidabilitate6)252525
    Pesticide7)252525
    Plumb101010
    Seleniu101010
    Sodiu101010
    Stibiu252525
    Sulfat101010
    Tetracloretan8)252510
    Tricloretenă8)252510
    Trihalometani5) - Total252510
  *a) Condiţii: controlul concentraţiei conform specificaţiei de producţie.NOTĂ:*1) Acurateţea este eroarea sistematică şi este exprimată ca diferenţa dintre valoarea medie a unui număr mare de determinări repetate şi valoarea adevărată (conform definiţiei standardului ISO 5725).*2) Precizia este eroarea aleatoare şi este exprimată ca deviaţia standard a dispersiei rezultatelor faţă de o valoare medie (conform definiţiei standardului ISO 5725).*3) Limita de detecţie este considerată a fi: a) o valoare de 3 ori mai mare decât deviaţia standard asociată unui număr de determinări, pentru o probă simplă de apă conţinând o concentraţie mică a parametrului; sau b) o valoare de 5 ori mai mare decât deviaţia standard a unei probe martor pentru fiecare serie de probe.*4) Metoda va determina cianurile totale sub toate formele.*5) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate, la 25% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.*6) Oxidarea va fi efectuată timp de 10 minute la 100 o C în mediu acid, folosind permanganat de potasiu.*7) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru fiecare pesticid şi depind de pesticidul respectiv. În prezent, această limită de detecţie nu este realizabilă pentru toate pesticidele, dar trebuie să constituie un obiectiv de realizat.*8) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate, la 50% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.2.2. Pentru concentraţia ionilor de hidrogen metoda de analiză trebuie să poată măsura o concentraţie egală cu CMA, cu o acurateţe şi o precizie de 0,2 unităţi de pH.3. Parametrii pentru care nu sunt specificate performanţele metodelor de analiză:- Carbon organic total- Culoare- Gust- Miros- Turbiditate*)-----------*) Pentru monitorizarea turbidităţii în apa de suprafaţă tratată metoda de analiză trebuie să măsoare cel puţin concentraţii egale cu valoarea parametrilor (CMA), cu o acurateţe şi o precizie de 25%."
   +  Articolul IIPlanurile de conformare prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 458/2002 vor fi întocmite de către producătorii şi distribuitorii de apă potabilă în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi.  +  Articolul III (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor va centraliza planurile de conformare prevăzute la art. II, incluzând calendarul şi costul activităţilor, în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor va monitoriza şi va controla implementarea planurilor de conformare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 28 iunie 2004.Nr. 311. ---------