LEGE nr. 300 din 28 iunie 2004 (*actualizata*)privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent(actualizata până la data de 7 iunie 2006*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 7 iunie 2006, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 378 din 13 decembrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 31 mai 2006.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Persoanele fizice, cetăţeni români sau cetăţeni straini, care provin din statele membre ale Uniunii Europene şi din statele aparţinând Spatiului Economic European, pot desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, în mod independent, sau pot constitui asociaţii familiale în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (2) Persoanele fizice şi asociaţiile familiale pot fi autorizate sa desfasoare activităţi economice în toate domeniile, meseriile şi ocupatiile, cu excepţia celor reglementate prin legi speciale.  +  Articolul 2 (1) Asociaţia familiala se poate înfiinţa la iniţiativa unei persoane fizice şi se constituie din membrii de familie ai acesteia. (2) Sunt considerati membrii unei familii, în sensul prezentei legi, sotul, sotia şi copiii acestora care au implinit vârsta de 16 ani, la data autorizarii asociaţiei familiale, precum şi rudele acestora până la gradul al patrulea inclusiv. (3) În cazul desfăşurării activităţii în contextul dreptului de stabilire, asociaţia familiala se constituie din membrii de familie care au domiciliul sau reşedinţa în România. (4) Asociaţia familiala este reprezentata în relatiile cu tertii de persoana din iniţiativa careia s-a înfiinţat sau de persoana imputernicita de aceasta, în baza unei procuri autentificate.  +  Articolul 3 (1) Persoana fizica care desfăşoară activităţi economice în mod independent, precum şi persoanele fizice care sunt membri ai asociaţiilor familiale au, în sensul prezentei legi, calitatea de angajat propriu. (2) Calitatea de angajat propriu se referă la dreptul de a fi asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, al asigurarilor sociale de sănătate şi al asigurarilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de legile care reglementeaza aceste domenii. (3) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţiile familiale autorizate în condiţiile prezentei legi nu pot angaja persoane cu contract individual de muncă pentru desfăşurarea activităţilor pentru care s-a obţinut autorizatia.  +  Articolul 4Persoana fizica care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţia familiala trebuie să deţină autorizatia şi certificatul de înregistrare eliberate în condiţiile prezentei legi.  +  Capitolul II Autorizarea. Procedura de autorizare. Anularea autorizatiei  +  Articolul 5Pot desfăşura activităţi economice în mod independent sau în cadrul asociaţiilor familiale persoanele fizice care indeplinesc, în mod cumulativ, urmatoarele condiţii: a) au implinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice ce solicita autorizarea pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent şi a persoanelor fizice care au iniţiativa constituirii asociaţiei familiale, respectiv vârsta de 16 ani, în cazul membrilor asociaţiei familiale; b) starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţii pentru care se solicita autorizatia; c) au calificarea - pregatire profesionala sau, după caz, experienta profesionala -, necesară pentru a desfăşura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia; d) nu au fost condamnate penal prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu în cazierul fiscal; e) indeplinesc condiţiile de functionare prevăzute de legislatia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii şi apararii împotriva incendiilor şi cerinţele reglementarilor specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată, precum şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţa.  +  Articolul 6 (1) În vederea emiterii autorizatiei pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau în cadrul unei asociaţii familiale, trebuie să se asigure la primaria competenţa o documentatie care va cuprinde: a) cerere-tip; în cazul asociaţiei familiale trebuie să conţină semnaturile tuturor membrilor asociaţiei; b) rezervarea denumirii la oficiul registrului comerţului; c) certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecarui membru al asociaţiei familiale, în original. Cetatenii straini neinregistrati fiscal în România au obligaţia să prezinte o declaratie pe propria raspundere autentificata, din care să rezulte că nu au datorii fiscale şi că nu au savarsit fapte de natura celor care se inscriu în cazierul fiscal, sanctionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscala; d) copii de pe actele de identitate; e) în cazul desfăşurării activităţii în contextul dreptului de stabilire - actele din care să rezulte domiciliul sau reşedinţa; f) certificatul medical pentru persoana fizica, respectiv pentru fiecare membru al asociaţiei familiale, prin care se atesta ca starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţii pentru care se solicita autorizatia, eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitara; g) declaratia-tip pe propria răspundere că indeplineste condiţiile de functionare prevăzute de legislatia specifică în domeniul sanitar, protectiei mediului, protectiei muncii şi apararii împotriva incendiilor, reglementarile specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată, precum şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţa;g^1) autorizatie sanitara veterinara emisa de directia sanitar-veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru comertul cu ridicata al animalelor vii, comertul cu ridicata al carnii şi produselor din carne, precum şi pentru comertul cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor şi produselor comestibile; h) copii de pe documentele prevăzute la art. 7, care dovedesc pregătirea profesionala sau, după caz, experienta profesionala, pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicita autorizarea. (2) În cazul în care pentru practicarea unor activităţi economice, ocupatii sau meserii sunt prevăzute, prin acte normative, cerinţe de pregatire profesionala şi/sau de atestare specifice, persoana fizica sau, după caz, reprezentantul asociaţiei familiale trebuie să depună dovada indeplinirii cerințelor respective. (3) În cazul în care activitatea economica pentru care se solicita autorizarea nu necesita calificare, persoana fizica nu va prezenta dovada pregatirii sau experientei profesionale prevăzute la alin. (1) lit. h).-------------Lit. g) a alin. (1) al art. 6 a fost modificata prin pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 31 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 7 iunie 2006.Lit. g^1) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusa prin pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 31 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 7 iunie 2006.  +  Articolul 7 (1) Calificarea prevăzută la art. 5 lit. c), dobandita în România, poate fi dovedita cu urmatoarele documente, după caz: a) diploma, certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant preuniversitar sau universitar; b) certificatul de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata în condiţiile legii în vigoare la data eliberarii acestuia; c) certificatul de competenţa profesionala, eliberat de instituţiile abilitate conform legislaţiei în vigoare; d) cartea de mestesugar, obtinuta în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare la data eliberarii acesteia; e) carnetul de muncă al solicitantului, din care să reiasă ca acesta a fost incadrat în munca pe o durată de minimum 2 ani în activitatea, meseria sau ocupatia pentru care se solicita autorizarea; f) declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localităţii respective în mod gratuit în cazul meseriilor traditionale artizanale; g) autorizatia eliberata în condiţiile Decretului-lege nr. 54/1990 sau ale Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice, cu modificările ulterioare; h) alte dovezi care să ateste experienta profesionala. (2) Persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (1) care au dobândit calificarea în strainatate trebuie să depună pentru obtinerea autorizatiei, după caz: a) atestatul de recunoastere şi/sau echivalare eliberat de Ministerul Educatiei şi Cercetarii, prin Centrul Naţional de Recunoastere şi Echivalare a Diplomelor, pentru documentele prevăzute la alin. 1 lit. a); b) atestatul de recunoastere a calificarii dobandite în strainatate, în afara sistemului de invatamant, eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea institutiei care să recunoasca automat documentele care dovedesc calificarea dobandita în strainatate, în afara sistemului de invatamant, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spatiului Economic European.  +  Articolul 8Autorizatia pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi economice în mod independent, precum şi pentru înfiinţarea şi functionarea de asociaţii familiale, denumita în continuare autorizatie, se elibereaza, la cerere: a) în cazul desfăşurării activităţii în contextul dreptului de stabilire, de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, în a caror raza teritoriala solicitanţii îşi au domiciliul sau reşedinţa; b) în cazul desfăşurării activităţii în contextul prestarii de servicii, de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, în a caror raza teritoriala solicitanţii vor presta activităţile respective.  +  Articolul 9Primaria are obligaţia ca în termen de 10 zile lucratoare de la data înregistrării cererii de autorizare sau, după caz, de completare a autorizatiei, sa elibereze autorizatia şi copia certificata a acesteia.  +  Articolul 10Autorizatia va cuprinde în mod obligatoriu: a) datele de identificare a emitentului autorizatiei; b) datele de identificare a persoanei fizice care va desfăşura activităţi economice în mod independent sau a persoanei din iniţiativa careia se infiinteaza asociaţia familiala şi a membrilor acesteia; c) activitatea principala şi, după caz, activităţile secundare pentru care se elibereaza autorizatia, codificate conform Clasificarii activităţilor din economia naţionala CAEN, aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului Naţional de Statistica nr. 601/2002, clasa de 4 cifre; d) locul de desfăşurare a activităţii principale şi, după caz, a activităţilor secundare; e) data eliberarii autorizatiei şi numărul de înregistrare al acesteia.  +  Articolul 11 (1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) care exercită în mod legal o activitate economica ce face obiectul prezentei legi într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spatiului Economic European, în care sunt stabilite, şi care solicită desfăşurarea activităţii respective în România în contextul prestarii de servicii, autorizatia prevăzută de prezenta lege va fi eliberata de primarii în baza cererii şi a documentului care atesta ca solicitantul desfăşoară în statul de provenienţă în mod legal activitatea pentru care solicită autorizarea. (2) Actul prevăzut la alin. (1) va fi depus în copie tradusa şi legalizata.  +  Articolul 12 (1) O persoana fizica care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau o asociaţie familiala are dreptul de a detine o singura autorizatie. (2) Pentru desfăşurarea altei activităţi care nu este prevăzută în autorizatie este necesară completarea autorizatiei. (3) Activităţile de formare profesionala prin ucenicie la locul de muncă pot fi realizate, în condiţiile stabilite de dispozitiile legale în vigoare, fără a fi necesar ca aceste activităţi să fie prevăzute în autorizatie.  +  Articolul 13 (1) Anularea autorizatiei se realizează în baza cererii de renuntare sau când una dintre condiţiile de autorizare prevăzute la art. 5 nu mai este indeplinita. (2) Cererea de renuntare la autorizatie se adreseaza în scris autorităţii administraţiei publice locale emitente de către persoana fizica care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau de către reprezentantul asociaţiei familiale şi se solutioneaza în termen de 15 zile lucratoare de la data înregistrării cererii. (3) Emitentul va transmite lunar la oficiul registrului comerţului cazurile de anulare a autorizatiei, prevăzute în prezenta lege, împreună cu originalul certificatelor de înregistrare şi va comunică aceste cazuri şi organelor fiscale competente aflate pe raza teritoriala a autorităţii publice emitente. (4) Anularea autorizatiei atrage radierea din oficiu din registrul comerţului a persoanei fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau a asociaţiei familiale.  +  Articolul 14Persoanelor fizice, cetăţeni straini, care desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României, autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi, li se aplică regimul valutar stabilit prin reglementarile Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 15 (1) Organele de control competente conform dispoziţiilor legale în vigoare vor verifica prin sondaj periodic respectarea condiţiilor de autorizare de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţiile familiale autorizate în condiţiile prezentei legi. (2) În cazul în care se constată că una dintre condiţiile de autorizare nu este indeplinita, autoritatea care a emis autorizatia va fi notificata în vederea anularii autorizatiei. (3) Anularea autorizatiei în situaţia prevăzută la alin. (2) atrage radierea din registrul comerţului fără plata taxelor prevăzute de lege.  +  Capitolul III Procedura de înregistrare în registrul comerţului  +  Articolul 16 (1) În vederea eliberarii certificatului de înregistrare, primariile au obligaţia sa ia masurile necesare pentru a asigura obtinerea cazierului fiscal şi dovada rezervarii denumirii firmei necesare pentru eliberarea şi depunerea autorizatiei, în copie certificata, la oficiul registrului comerţului. (2) Depunerea autorizatiei în copie certificata de oficiul registrului comerţului se realizează în termen de maximum 3 zile de la eliberarea acesteia. (3) În cazul în care transmiterea documentelor prevăzute la alin. (1) se face prin posta, taxele postale aferente sunt suportate din taxa de eliberare a autorizatiei. (4) Prin excepţie de la dispozitiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inregistrarea în registrul comerţului a comerciantilor persoane fizice şi asociaţii familiale se face numai pe baza autorizatiei emise de primari. (5) În termen de 7 zile lucratoare de la primirea documentelor transmise de primarie, oficiul registrului comerţului va emite şi va transmite către primarie certificatul de înregistrare. (6) Data comunicarii certificatului de înregistrare către comerciant va fi transmisa de către primarii organelor fiscale competente din structura teritoriala a Ministerului Finanţelor Publice, pentru evidenta fiscala. (7) Transmiterea se face în scris, nominal, în intervalul cuprins între prima şi a cincea zi a fiecarei luni, pentru luna anterioara.  +  Articolul 17Primariile au obligaţia sa notifice instituţiilor abilitate cu supravegherea respectarii de către comercianti a legislaţiei specifice în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii şi apararii împotriva incendiilor, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionarii comerciantilor, despre eliberarea autorizatiei şi a certificatului de înregistrare.  +  Capitolul IV Dispozitii finale  +  Articolul 18Activităţile economice care fac obiectul prezentei legi sunt cele prevăzute în cadrul Clasificarii activităţilor din economia naţionala - CAEN, aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 5 noiembrie 1997, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului Naţional de Statistica nr. 601/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002, şi a caror desfăşurare de către persoane fizice autorizate sau asociaţii familiale nu necesita autorizare în baza unei legi speciale.-------------Art. 18 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 378 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005.  +  Articolul 19Autoritatea competenţa sa elibereze documentele care atesta experienta profesionala dobandita în România, pentru persoanele care doresc sa desfasoare în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele aparţinând Spatiului Economic European activităţi economice care fac obiectul prezentei legi, se stabileste prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 20 (1) Respingerea cererii de autorizare şi refuzul înregistrării în registrul comerţului în mod nejustificat, precum şi măsura anularii autorizatiei pot fi contestate în instanţa, în condiţiile legii. (2) Nerespectarea termenului prevăzut la art. 9 se sancţionează cu amendă de 500.000 lei pentru fiecare zi de intarziere.  +  Articolul 21Constituie contraventia prevăzută de art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează, potrivit legii, începerea desfăşurării oricarei activităţi comerciale înainte de obtinerea autorizatiei şi a certificatului de înregistrare, prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 22Persoanele fizice independente şi asociaţiile familiale care s-au înfiinţat în baza Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice sau care şi-au preschimbat autorizatia emisa în baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei initiative nu au obligaţia de preschimbare a autorizatiei.  +  Articolul 23În aplicarea prevederilor prezentei legi vor fi elaborate norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea comuna a Agentiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Ministerului Justiţiei - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 24 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga: a) Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 6 august 2002, cu modificările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 20 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 28 iunie 2004.Nr. 300.________________