LEGE nr. 84 din 21 iulie 1992 (*actualizată*)privind regimul zonelor libere(actualizată până la data de 1 iulie 2002*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În scopul promovării schimburilor internaţionale şi al atragerii de capital străin pentru introducerea tehnologiilor noi, precum şi pentru sporirea posibilităţilor de folosire a resurselor economiei naţionale, în porturile maritime şi în cele fluviale ale României, în lungul Canalului Dunăre - Marea Neagră, al altor canale navigabile şi în teritoriile din apropierea punctelor de trecere a frontierei se poate institui regimul de zonă liberă.  +  Articolul 2Zonele libere fac parte integrantă din teritoriul statului român şi li se aplică legislaţia naţională. Supravegherea vamală se face numai la limita zonelor libere.  +  Articolul 3Zonele libere trebuie să fie precis delimitate şi împrejmuite. Controlul accesului către zonele libere se efectuează de organele vamale şi grănicereşti.  +  Articolul 4În zonele libere sunt admise mijloace de transport, mărfuri şi alte bunuri, fără restricţii privind ţara de origine, de provenienţă sau de destinaţie. Nu sunt admise bunurile al căror import este prohibit pe teritoriul României prin lege sau prin convenţiile internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 5Navele şi celelalte mijloace de transport, precum şi mărfurile sau alte bunuri care, pe orice cale, intră în sau ies din zonele libere, trebuie să fie însoţite de documentele prevăzute de legislaţia română şi de convenţiile internaţionale.  +  Capitolul 2 Autorizarea de înfiinţare  +  Articolul 6Înfiinţarea şi delimitarea teritorială a zonelor libere, a unităţilor vamale şi grănicereşti corespunzătoare se fac prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor interesate şi a autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 7Prin hotărârea Guvernului de înfiinţare se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a zonei libere, regimul de exploatare, administrare şi control, modul de percepere a taxelor şi a tarifelor, precum şi mijloacele necesare supravegherii vamale şi grănicereşti.  +  Capitolul 3 Administrarea şi coordonarea activităţii zonelor libere  +  Articolul 8Administrarea zonelor libere se realizează de către administraţiile acestora, care se organizează şi funcţionează ca regii autonome.Atribuţiile administraţiei zonei libere se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. 7.  +  Articolul 9Coordonarea activităţii administraţiilor zonelor libere se exercită de către Agenţia zonelor libere din cadrul Ministerului Transporturilor.Atribuţiile Agenţiei zonelor libere sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare, elaborat de Ministerul Transporturilor în termen de 30 zile de la publicarea prezentei legi.  +  Capitolul 4 Activităţi în zonele libere  +  Articolul 10Activităţile care se pot efectua în zonele libere sunt: manipularea, depozitarea, sortarea, măsurarea, ambalarea, condiţionarea, prelucrarea, asamblarea, fabricarea, marcarea, testarea, licitarea, vânzarea-cumpărarea, expertizarea, repararea, dezmembrarea mărfurilor, organizarea de expoziţii, operaţiuni de bursă şi financiar-bancare, transporturi şi expediţii interne şi internaţionale, închirierea sau concesionarea clădirilor, spaţiilor de depozitare şi a spaţiilor neamenajate destinate construirii de obiective economice şi hoteliere, controlul calitativ şi cantitativ al mărfurilor, navlosirea, agenturarea şi aprovizionarea navelor şi altor mijloace de transport, prestări de servicii şi alte activităţi specifice zonelor libere.  +  Articolul 11Activităţile prevăzute la art. 10 pot fi realizate de persoane fizice şi persoane juridice, române sau străine, numai pe baza licenţelor eliberate de administraţia zonei libere.  +  Capitolul 5 Facilităţi  +  Articolul 12Terenurile şi construcţiile din zonele libere pot fi concesionate sau închiriate persoanelor fizice şi juridice, române sau străine. Regimul de concesionare şi închiriere se stabileşte prin regulamentele prevăzute la art. 7 şi 9. Termenul de concesionare poate fi de maximum 50 de ani şi se stabileşte în funcţie de valoarea investiţiei sau de specificul activităţii.  +  Articolul 13Mijloacele de transport, mărfurile şi alte bunuri provenite din străinătate sau destinate altor ţări, care se introduc în sau se scot din zonele libere, sunt exceptate de plata taxelor vamale şi a impozitelor.  +  Articolul 14Pentru activităţi desfăşurate în zonele libere, agenţii economici sunt scutiţi de plata impozitului pe circulaţia mărfurilor, a accizelor şi a impozitului pe profit*), pe toată durata activităţii.Transferarea în străinătate a profitului*) se face în condiţiile legii.  +  Articolul 15La lichidarea sau restrângerea activităţii desfăşurate în zona liberă, persoanele fizice sau persoanele juridice străine pot transfera în străinătate capitalul şi profitul, după plata tuturor obligaţiilor către statul român şi partenerii contractuali.  +  Articolul 16Mijloacele de transport, mărfurile şi alte bunuri de origine română sau din import, provenite din teritoriul vamal al României, pot fi introduse în zonele libere cu respectarea prevederilor legale privind exportul sau, după caz, trimiterea temporară. Reintroducerea acestora în teritoriul vamal al ţării se face în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 17Materialele şi accesoriile româneşti, care intră în zonele libere şi sunt folosite pentru fabricarea unor bunuri, sunt scutite de taxe vamale, cu îndeplinirea formalităţilor de export.  +  Articolul 18Bunurile româneşti care se utilizează pentru construcţii, reparaţii şi întreţinerea de obiective în teritoriul zonelor libere sunt scutite de taxe vamale.  +  Articolul 19Bunurile dintr-o zonă liberă pot fi transportate în altă zonă liberă fără plata de taxe vamale. Aceste bunuri pot fi tranzitate pe teritoriul vamal al României, cu respectarea dispoziţiilor legale. De asemenea, aceste bunuri pot fi introduse în ţară cu îndeplinirea condiţiilor şi formalităţilor privind importul sau, după caz, primirea temporară.  +  Capitolul 6 Operaţiuni şi resurse financiare  +  Articolul 20Toate operaţiunile financiare legate de activităţile desfăşurate în zonele libere se fac în valuta liber convertibilă acceptată de Banca Naţională a României. Fac excepţie operaţiunile financiare ce se efectuează în perioada realizării construcţiilor şi obiectivelor din zonele libere, care se pot efectua şi în lei.  +  Articolul 21Resursele financiare ale administraţiilor zonelor libere provin din:- taxe pentru licenţe de desfăşurare de activităţi;- venituri din aplicarea tarifelor de închiriere şi concesionare;- alte venituri.Nivelul tarifelor pentru închirieri şi concesionari se stabileşte prin contractele încheiate între administraţiile zonelor libere şi persoanele fizice şi juridice, române sau străine, care desfăşoară activităţi în zonele libere.  +  Capitolul 7 Sancţiuni  +  Articolul 22Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează următoarele fapte: a) intrarea în zonele libere fără aprobarea administraţiei ori fără permise eliberate de administraţiile zonelor libere sau de alte organe autorizate prin lege, cu amendă de 250-1.000 dolari S.U.A.; b) introducerea în zonele libere de bunuri neînsoţite de documente, cu amendă de 2.000-10.000 dolari S.U.A.; c) desfăşurarea altor activităţi decât cele prevăzute în licenţele eliberate conform prevederilor art. 11, cu amendă de 2.500-10.000 dolari S.U.A.; d) desfăşurarea de activităţi, altele decât cele prevăzute în hotărârea de înfiinţare a zonei libere, cu amendă de 5.000-20.000 dolari S.U.A.Plata amenzii prevăzute la lit. a) se poate face şi în lei, prin transformarea cuantumului acesteia la cursul oficial în vigoare la data constatării contravenţiei.Bunurile ce fac obiectul contravenţiilor prevăzute la lit. b), c) şi d) se confiscă.Sancţiunea poate fi aplicată şi persoanelor juridice.  +  Articolul 23Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 22 se fac de împuterniciţii administraţiei zonei libere.  +  Articolul 24Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.Plângerea se depune la administraţia zonei libere şi se soluţionează de judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia.  +  Articolul 25Contravenţiilor prevăzute la art. 22 li se aplică dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25, 26 şi 27.  +  Articolul 26Introducerea, în zonele libere, de bunuri al căror import este prohibit pe teritoriul României constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani, în afară de cazurile în care, pentru fapta săvârşită, Codul penal sau altă lege specială prevede o pedeapsă mai mare.Tentativa se pedepseşte.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 27Investiţiile efectuate în zonele libere nu pot fi expropriate, rechiziţionate sau supuse altor măsuri cu efecte similare, decât în caz de interes public, cu respectarea prevederilor legale şi cu plata unei despăgubiri corespunzătoare valorii investiţiei, care trebuie să fie promptă, adecvată şi efectivă.  +  Articolul 28Clădirile din interiorul zonelor libere nu pot fi folosite ca locuinţe.Pentru personalul care lucrează în interiorul zonelor libere se pot prevedea numai spaţii pentru desfăşurarea activităţii de pază, cantine şi restaurante.  +  Articolul 29Bunurile fabricate în zonele libere, care intră în interiorul vamal al României, sunt supuse taxelor vamale.  +  Articolul 30Mijloacele de transport, mărfurile şi alte bunuri care se introduc, se află în sau se scot din zonele libere, precum şi activităţile desfăşurate în aceste zone sunt supuse normelor sanitare, fitosanitare, sanitar-veterinare şi de protecţie a mediului, după caz.  +  Articolul 31Bunurile şi mijloacele de transport necesare administraţiei zonei libere urmează regimul juridic prevăzut de legislaţia naţională.  +  Articolul 32Salariile personalului care îşi desfăşoară activitatea în zonele libere se stabilesc în lei şi în valută sau numai în lei ori numai în valută, prin negocieri colective sau, după caz, individuale.La stabilirea salariilor nu se aplică sistemul de impozitare suplimentară a acestora prevăzut de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 33În zonele libere, personalul străin, stabilit prin convenţia părţilor, poate fi angajat în posturi de conducere şi de specialitate, cu respectarea dispoziţiilor legale.  +  Articolul 34Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 294/1978 privind Portul liber Sulina, Decretul nr. 401/1982 pentru aprobarea Regulamentului privind exploatarea Portului liber Sulina, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comună din 17 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi art. 76 alin. (2) din Constituţia României, şi a fost reexaminată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 iulie 1992, potrivit art. 145 din Constituţia României, în urma Deciziei Curţii Constituţionale nr. 4 din 3 iulie 1992.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  IONEL ROMAN
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comună din 17 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi art. 76 alin. (2) din Constituţia României, şi a fost reexaminată de Senat în şedinţa din 14 iulie 1992, potrivit art. 145 din Constituţia României, în urma Deciziei Curţii Constituţionale nr. 4 din 3 iulie 1992.

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  ------