ORDONANTA nr. 59 din 24 august 1994 (*actualizata*)privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se deruleaza prin cliring, barter şi cooperare economica internationala în baza acordurilor comerciale şi de plati guvernamentale(actualizata până la data de 15 iunie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 30 august 1994. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 15 iunie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 87 din 23 decembrie 1997; LEGEA nr. 176 din 9 octombrie 1998; LEGEA nr. 153 din 14 mai 2004.În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constitutia României şi ale art. 1 lit. f) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României emite urmatoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Se autorizeaza Guvernul sa aprobe negocierea drepturilor şi obligaţiilor care decurg din acorduri comerciale şi de plati guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economica internationala.Acordurile comerciale şi de plati guvernamentale, în înţelesul prezentei ordonante, sunt cele convenite şi prin care s-au reglementat relatii comerciale, de cooperare economica internationala şi de plati, din care decurg drepturi ori obligaţii ale părţii române, ce se deruleaza prin intermediul conturilor bancare şi sunt supuse în prealabil aprobării autorităţilor guvernamentale.  +  Articolul 2Drepturile şi oblibaţiile părţii române, decurgind din acordurile menţionate la art. 1, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economica internationala, constituite în principal până la 31.12.1990, ca urmare a denuntarii Convenţiei cu privire la decontarile multilaterale în ruble transferabile şi cu privire la organizarea Băncii Internationale de Colaborare Economica, din 1963, vor fi încasate şi respectiv platite, în conformitate cu reglementarile bilaterale negociate şi aprobate potrivit prevederilor din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 3 (1) În vederea negocierii drepturilor şi obligaţiilor care decurg din acorduri comerciale şi de plati guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare, se constituie Comisia interdepartamentala pentru analiza şi avizarea ofertelor referitoare la nivelul şi gradul de recuperare şi de angajare, precum şi a modalitatilor de încasare a drepturilor şi de plată a obligaţiilor. (2) Comisia interdepartamentala are în componenta sa un presedinte şi 8 membri, dintre care: 3 membri reprezinta Ministerul Finanţelor Publice, 3 membri, Ministerul Economiei şi Comerţului şi cate un membru, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. Membrii Comisiei interdepartamentale şi preşedintele sunt nominalizati prin ordin al conducătorilor instituţiilor respective, iar în functia de presedinte se numeste un secretar de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, institutie stabilita de Guvern ca administrator al acordurilor comerciale şi de plati.--------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 153 din 14 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 19 mai 2004.  +  Articolul 4Recuperarea drepturilor şi plata obligaţiilor care decurg din acorduri comerciale şi de plati guvernamentale, precum şi din aranjamente tehnice bancare se pot realiza total, parţial, reesalonat, în devize convertibile, în moneda locala sau de cont, prin import-export de marfuri, executari de lucrari, investitii, prestări de servicii, cesiuni cu titlu oneros şi prin alte modalităţi care pot fi convenite, tinind seama atit de condiţiile concrete din tara debitoare sau creditoare, cit şi de influenţa factorilor conjuncturali externi.  +  Articolul 5Efectuarea operaţiunilor de încasări şi plati în lei, corespunzătoare operaţiunilor de plati şi încasări în valută efectuate în conturile de cliring, barter şi cooperare economica internationala, se asigura de Banca Română de Comert Exterior - S.A. sau de alte bănci comerciale cu sediul în tara, selectate de comisia interdepartamentala, pe bază de oferte.Efectuarea operaţiunilor de încasări şi plati în lei se aproba numai pe baza documentelor justificative prezentate de agentii economici.  +  Articolul 6În vederea derularii acordurilor comerciale şi de plati guvernamentale, prin conturile de cliring, barter şi cooperare economica internationala, se va deschide la banca agreata ca agent, conform prevederilor art. 5, contul de efectuare a operaţiunilor în lei. Plăţile care se dispun din acest cont se vor efectua numai în măsura în care disponibilul acestuia acopera cel puţin plăţile de efectuat către agentii economici.  +  Articolul 7Abrogat.--------------Art. 7 a fost abrogat de LEGEA nr. 153 din 14 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 19 mai 2004.  +  Articolul 8 (1) Decontarea în lei a operaţiunilor de export derulate cu plata esalonata pe termen lung se face pe măsura incasarii de la extern, confirmata pe baza documentelor bancare, la cursul de schimb leu/dolar S.U.A. în vigoare la data incasarii contravalorii exportului respectiv. Aceste prevederi se aplică operaţiunilor de export derulate în cadrul acordurilor de cliring, barter şi cooperare economica internationala, derulate după data de 1 ianuarie 1990 şi care nu au fost decontate la intern până la data prezentei ordonante de urgenta. Decontarea în lei a operaţiunilor de import se face pe baza valorii stabilite în vama la cursul de schimb leu/dolar S.U.A. de la data declaraţiei vamale de import. (2) Operaţiunile de export-import realizate de agentii economici, în cadrul acordurilor guvernamentale derulate prin conturile de cliring, barter şi cooperare economica internationala, exprimate în ruble transferabile, se efectueaza astfel:- exporturile se deconteaza pe baza preturilor de livrare la export ale agentilor economici, formate în condiţiile legii şi certificate de exportatori pe raspunderea acestora prin care se asigura acoperirea costurilor de productie şi cheltuielile de livrare;- importurile se deconteaza având în vedere preturile mondiale ale produselor ce fac obiectul operaţiunilor respective sau pe baza coeficientilor de conversie stabiliti prin protocoale sau alte înţelegeri guvernamentale.--------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 87 din 23 decembrie 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 24 decembrie 1997.Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 176 din 9 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 13 octombrie 1998.  +  Articolul 9Operaţiunile de export-import reglementate prin acordurile comerciale şi de plati guvernamentale, cu derulare prin conturile de cliring, barter şi cooperare economica internationala, cu plata la termen, pot fi efectuate numai cu aprobarea expresa a Guvernului.  +  Articolul 10Pentru plata obligaţiilor care decurg din acorduri comerciale şi de plati guvernamentale se vor utiliza sumele în lei constituite în contul deschis potrivit art. 6 şi, în completare, sumele aprobate anual prin bugetul statului, cu aceasta destinatie.Din resursele menţionate anterior se vor restitui către trezoreria statului fondurile temporar avansate pentru decontarea productiei destinate exportului, precum şi a exporturilor. Costurile aferente avansurilor respective se vor suporta din prevederile bugetului de stat pentru cheltuielile cu dobinzile la datoria publică.  +  Articolul 11Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Economiei şi Comerţului, va aproba, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, instrucţiuni cu privire la modul de derulare a operaţiunilor financiare ce se efectueaza prin conturile de cliring, barter şi cooperare economica internationala şi de organizare şi functionare a activităţii comisiei interdepartamentale.  +  Articolul 12Orice prevedere contrara prezentei ordonante se abroga.---------------NOTĂ:A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul comerţului,Cristian Ionescu-------------------------