ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 septembrie 1998 (**republicată**) (*actualizata*)privind regimul zonelor defavorizate(actualizata până la data de 11 iunie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 8 noiembrie 1999. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 11 iunie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 16 iunie 2000; LEGEA nr. 621 din 7 noiembrie 2001; LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002 abrogata de LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003; LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 abrogata de LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 29 august 2002; LEGEA nr. 678 din 19 decembrie 2002; LEGEA nr. 239 din 7 iunie 2004.**) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 20 din 15 ianuarie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 19 ianuarie 1999, dandu-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24 din 30 septembrie 1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 2 octombrie 1998.  +  Articolul 1 (1) Zonele defavorizate, în înţelesul prezentei ordonante de urgenta, reprezinta arii geografice strict delimitate teritorial, care indeplinesc cel puţin una dintre urmatoarele condiţii: a) ponderea somerilor în totalul resurselor de muncă ale zonei să fie de cel puţin trei ori mai mare decat ponderea somerilor în totalul resurselor de muncă la nivel naţional, în ultimele 3 luni care preced luna întocmirii documentatiei de declarare a zonei defavorizate; b) sunt zone izolate lipsite de mijloace de comunicatie, iar infrastructura este slab dezvoltata. (2) Ponderea somerilor în totalul resurselor de muncă este indicator statistic, calculat lunar, exprimat în procente şi determinat prin raportarea numarului somerilor inregistrati la totalul populatiei cu vârsta cuprinsa între 18 şi 62 de ani. (3) Pentru ponderea somerilor în totalul resurselor de muncă se iau în calcul numărul somerilor cu domiciliul stabil în respectiva arie geografica, inregistrati la sfârşitul lunii de referinţa, şi numărul populatiei stabile a zonei, cu vârsta cuprinsa între 18 şi 62 de ani. (4) La nivel naţional ponderea somerilor în totalul resurselor de muncă se va calcula conform aceleiasi metode, prin raportarea numarului somerilor inregistrati la nivel naţional la totalul populatiei stabile cu vârsta cuprinsa între 18 şi 62 de ani. (5) Ponderea somerilor în totalul resurselor de muncă la nivelul zonei şi la nivel naţional se stabileste de Comisia Naţionala pentru Statistica, pe baza datelor privind numărul somerilor, furnizate de Agentia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesionala.-----------Art. 1 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 16 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 22 iunie 2000.  +  Articolul 2 (1) La propunerea consiliilor locale sau, după caz, judetene, consiliile pentru dezvoltare regionala, în baza documentatiei prezentate de agentiile pentru dezvoltare regionala, vor aviza înfiinţarea, în cadrul regiunilor, a unor zone defavorizate. Documentaţia aferenta, însoţită de avizul favorabil, va fi inaintata Agentiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala. Propunerea de înfiinţare a zonei defavorizate va fi inaintata de către Agentia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala, spre aprobare, Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala, care o propune spre adoptare Guvernului. (2) În cazul în care aria geografica a unei zone defavorizate aparţine la doua sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, propunerea de înfiinţare, documentatiile şi avizele se fac de către organele abilitate, conform alin. (1), din unitatile administrativ-teritoriale respective, sub conducerea Agentiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala. (3) În cazul zonelor defavorizate care apartin la doua sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, agentii economici respectivi vor transmite datele prevăzute la alin. (1) Agentiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala.  +  Articolul 3Declararea şi delimitarea zonelor defavorizate se fac prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala.  +  Articolul 4Prin hotărârea Guvernului de declarare a zonei defavorizate se aproba: a) perioada pentru care o arie geografica este declarata zona defavorizata, în sensul prezentei ordonante de urgenta; b) domeniile de interes pentru realizarea de investitii; c) finantarile necesare şi facilitatile prevăzute de lege ce se acordă agentilor economici care efectueaza investitii.  +  Articolul 5O arie geografica poate fi declarata zona defavorizata pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, dar nu mai mult de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 6 (1) Societăţile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice române, precum şi intreprinzatorii particulari sau asociaţiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990**) privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei initiative, care îşi au sediul şi îşi desfăşoară activitatea în zona defavorizata, beneficiaza pentru investiţiile nou-create de urmatoarele facilităţi: a) abrogata;*) b) scutirea de la plata taxelor vamale pentru materiile prime şi componente importate, necesare în vederea realizării productiei proprii în zona, cu excepţia importului de materii prime pentru producţia, prelucrarea şi conservarea carnii; c) abrogata; d) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizării investitiei; e) acordarea din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, constituit potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/1997 privind destinaţia sumelor încasate de Fondul Proprietăţii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societatilor comerciale la care statul este acţionar, sau din alte surse aflate la dispoziţia Guvernului, alocate anual, a unor sume pentru finantarea unor programe speciale, aprobate prin hotărâre a Guvernului. (2) abrogat.-----------Litera b) a alin. (1) al art. 6 a fost modificata de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 16 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 22 iunie 2000, modificata de art. 1 din LEGEA nr. 621 din 7 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 19 noiembrie 2001.Litera e) a alin. (1) al art. 6 a fost modificata de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 16 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 22 iunie 2000.Alin. (2) al art. 6 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 16 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 22 iunie 2000.Litera a) a alin. (1) al art. 6 a fost abrogata de LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 1 iunie 2002.Litera c) a alin. (1) al art. 6 a fost abrogata de LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002.*) A se vedea anexa nr. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 2 septembrie 2002.Litera b) a alin. (1) al art. 6 a fost modificata de LEGEA nr. 678 din 19 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002.-------------**) Decretul-lege nr. 54/1990 a fost abrogat de LEGEA nr. 507 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002.  +  Articolul 7În situaţia în care o investiţie care beneficiaza de prevederile prezentei ordonante de urgenta este lichidata voluntar într-o perioadă mai mica decat dublul perioadei în care s-a bucurat de facilitatile acordate prin hotărârea Guvernului de înfiinţare a zonei defavorizate, lichidatorul/lichidatorii are/au obligaţia ca din sumele rezultate în urma lichidarii sa achite cu prioritate către bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale sumele aferente facilitatilor acordate în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 8Facilitatile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă pentru societăţile comerciale, persoane juridice române cu capital majoritar privat, precum şi pentru intreprinzatorii particulari sau asociaţiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990*), care au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în aceasta zona, dacă prin investitia realizata se creeaza noi locuri de muncă pentru forta de muncă neocupata sau pentru membrii de familie ai acestora, care domiciliaza în zona defavorizata.-------------*) Decretul-lege nr. 54/1990 a fost abrogat de LEGEA nr. 507 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002.  +  Articolul 9Societăţile comerciale constituite intr-o zona defavorizata îşi pot inceta voluntar activitatea în zona respectiva, iar cele care îşi deschid filiale cu personalitate juridica intr-o astfel de zona le pot desfiinta sau schimba sediul din zona defavorizata, într-o perioadă mai scurta decat cea prevăzută la art. 7, numai sub sancţiunea achitarii sumelor datorate către bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, aferente facilitatilor acordate în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 10Agentia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala este autoritatea de reglementare pentru zonele defavorizate.  +  Articolul 11 (1) În temeiul hotărârii Guvernului de înfiinţare a zonei defavorizate, Agentia pentru dezvoltare regionala va asigura şi administrarea specifică acesteia, având, pentru zona defavorizata, urmatoarele atribuţii principale: a) promovează iniţiativa publică şi privată; b) elaboreaza propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii economico-sociale din zona; c) urmareste împreună cu organele abilitate de lege modul în care agentii economici din zona îşi indeplinesc oblibaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; d) centralizeaza, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale şi al organelor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, datele privind activitatea agentilor economici din zona şi asigura transmiterea acestora către Agentia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala; e) elaboreaza norme şi reglementeaza activităţile din interiorul zonei, pe durata de existenta a acesteia; f) informeaza periodic Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regionala despre activităţile din zona. (2) În cazul zonelor defavorizate care apartin la doua sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, administrarea specifică a acestora va fi efectuata de Agentia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala.  +  Articolul 12 (1) Schimbarea destinatiei bunurilor pentru care investitorii au beneficiat de facilitatile prevăzute la art. 6 din prezenta ordonanţă de urgenţă se poate realiza după indeplinirea formalitatilor legale privind importul şi achitarea taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată, pentru bunurile provenite din import, sau după achitarea taxei pe valoarea adăugată în cazul bunurilor achiziţionate din tara. (2) În cazul în care schimbarea destinatiei bunurilor se realizează fără indeplinirea condiţiilor prevăzute în prezentul articol, beneficiarilor de facilităţi li se aplică prevederile legislaţiei în vigoare privind importul şi achitarea taxelor vamale, precum şi a taxei pe valoarea adăugată.-----------Art. 12 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 16 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 22 iunie 2000.Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 621 din 7 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 19 noiembrie 2001.  +  Articolul 13Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea administrativa, civila sau penala, după caz, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 14Abrogat-----------Art. 14 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 16 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 22 iunie 2000.  +  Articolul 14^1 (1) Agentii economici beneficiaza de facilitatile fiscale prevăzute în legislatia în vigoare, până la atingerea intensitatii maxime admise a ajutorului de stat, conform Regulamentului privind ajutorul de stat regional, aprobat de Consiliul Concurentei. (2) Ajutorul de stat pentru operare se acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului privind ajutorul de stat regional. (3) Cuantumul ajutorului de stat şi incadrarea în intensitatea permisa pentru fiecare agent economic sunt calculate de Consiliul Concurentei, pe baza informaţiilor transmise de furnizorii de ajutor de stat şi de agentiile pentru dezvoltare regionala. (4) Agentiile pentru dezvoltare regionala ţin evidenta sumelor reprezentand valoarea stimulentelor acordate fiecarui agent economic cu certificat de investitor şi informeaza semestrial Ministerul Administraţiei şi Internelor cu privire la evolutia acestor date. (5) În momentul constatarii atingerii intensitatii maxime admise calculate potrivit alin. (3), ca urmare a activităţii de monitorizare, Consiliul Concurentei instiinteaza furnizorii de ajutoare de stat şi agentii economici cu certificat de investitor asupra încetării acordarii de facilităţi. (6) În cazul depasirii intensitatii maxime admise, prevăzută în Regulamentul privind ajutorul de stat regional, Consiliul Concurentei va aplica prevederile legale în domeniul ajutorului de stat.------------Art. 14^1 a fost introdus de LEGEA nr. 239 din 7 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 8 iunie 2004.  +  Articolul 15Guvernul va aproba prin hotărâre, la propunerea Consiliului pentru Reforma*) a Ministerului Economiei şi Comerţului, a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, normele metodologice**) de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, în termen de 45 de zile de la intrarea ei în vigoare.-----------*) Prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 56/1998***), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, Consiliul pentru Reforma a fost desfiintat, iar atribuţiile din domeniul administraţiei publice şi din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii au fost preluate de Departamentul pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale şi, respectiv, de Agentia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii.**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 525 din 29 iunie 1999****), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 8 iulie 1999.***) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 56/1998 a fost abrogata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 4 ianuarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 9 ianuarie 2001.****) Hotărârea Guvernului nr. 525 din 29 iunie 1999 a fost abrogata de HOTĂRÂREA nr. 728 din 26 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 15 august 2001.-----------A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.-----