HOTĂRÂRE nr. 530 din 7 iunie 2001(**republicată**) (*actualizată*)pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum"(actualizată până la data de 11 aprilie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Textul republicat al hotărârii a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 11 iunie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 11 aprilie 2009, cu modificările aduse de HOTĂRÂREA nr. 93 din 26 ianuarie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 17 decembrie 2008.**) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 402/2003 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 530/2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum", dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 530/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 18 iunie 2001, şi ulterior a fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 402/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 14 aprilie 2003.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum", prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 9 luni de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezenta hotărâre transpune Directiva nr. 76/211/CEE privind aproprierea legislaţiilor statelor membre referitoare la ambalarea, în funcţie de masă sau volum, a anumitor produse preambalate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L46/1976, şi Directiva nr. 2007/45/CE de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate, de abrogare a directivelor nr. 75/106/CEE şi 80/232/CEE şi de modificare a Directivei nr. 76/211/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L247/2007.----------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 17 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008.  +  AnexăINSTRUCTIUNI 07/06/2001