HOTĂRÂRE nr. 752 din 14 mai 2004privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţa a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 3 iunie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare,în aplicarea prevederilor art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, fabricate în ţara sau importate. (2) Sunt incluse în domeniul de aplicare al prezentei hotărâri dispozitivele de securitate, dispozitivele de control şi dispozitivele de reglare destinate utilizării în afară atmosferelor potenţial explozive, dar care sunt necesare sau care contribuie la funcţionarea în condiţii de securitate a echipamentelor şi sistemelor protectoare în ceea ce priveşte riscurile de explozie.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:A. echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive: a) echipamente - maşini, aparatura, dispozitive fixe sau mobile, componente de control şi instrumentatia din acestea şi sisteme de detectare sau prevenire care, separat sau împreună, sunt destinate generarii, transferului, stocării, masurarii, controlului şi transformarii energiei şi/sau prelucrării materialelor şi care pot cauza o explozie prin propriile lor surse potenţiale de aprindere; b) sisteme protectoare - dispozitive, altele decât componentele echipamentului definit mai sus, care sunt destinate opririi imediate a exploziilor incipiente şi/sau limitării domeniului efectiv al unei explozii şi care sunt introduse pe piaţa separat pentru utilizare ca sisteme autonome; c) componente - orice piesa esenţială pentru funcţionarea în condiţii de securitate a echipamentelor şi sistemelor protectoare, dar care nu are o funcţie autonomă;B. atmosfere explozive - amestecul cu aer, în condiţii atmosferice, al substanţelor inflamabile sub forma de gaze, vapori, ceata sau pulberi în care, după ce s-a produs aprinderea, combustia se propaga în întregul amestec nears;C. atmosfera potenţial exploziva - o atmosfera care poate deveni exploziva datorită condiţiilor locale şi operationale;D. grupe şi categorii de echipamente: a) echipamente grupa I - echipamente destinate utilizării în părţile subterane ale minelor şi la acele părţi ale instalaţiilor de la suprafaţa ale acestor mine care pot fi expuse la grizu şi/sau la pulberi combustibile; b) echipamente grupa a II-a - echipamente destinate utilizării în alte locuri care pot fi expuse la atmosfere explozive.Categoriile de echipamente care definesc nivelurile de protecţie necesare sunt prevăzute în anexa nr. 1.Echipamentele şi sistemele protectoare pot fi destinate numai unei anumite atmosfere explozive; în acest caz, acestea trebuie să fie marcate corespunzător;E. utilizare destinată - folosirea echipamentelor, sistemelor protectoare şi dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2) în conformitate cu grupa şi categoria echipamentelor şi cu toate informaţiile furnizate de producător, care sunt necesare pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor, sistemelor protectoare şi dispozitivelor. (2) Termenii şi expresiile definite la alin. (1) se completează cu termenii definiţi la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) dispozitivelor medicale destinate utilizării într-un mediu medical; b) echipamentelor şi sistemelor protectoare la care pericolul de explozie rezultă exclusiv din prezenta substanţelor explozive sau a substanţelor chimice instabile; c) echipamentelor destinate utilizării în medii casnice şi necomerciale în care atmosferele potenţial explozive pot fi create doar rareori, numai ca rezultat al scurgerii accidentale de gaz combustibil; d) echipamentelor individuale de protecţie reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţa; e) navelor maritime şi unităţilor de platforme maritime mobile împreună cu echipamentele de la bordul acestora; f) mijloacelor de transport, adică vehiculelor şi remorcilor acestora, destinate exclusiv transportului de pasageri aerian, rutier, feroviar sau pe apa, precum şi mijloacelor de transport, destinate transportului de bunuri pe cale aeriană, rutiera, feroviara sau pe apa. Nu trebuie excluse vehiculele destinate utilizării într-o atmosfera potenţial exploziva; g) armelor, muniţiilor sau materialelor de război.  +  Capitolul II Condiţii de introducere pe piaţa  +  Articolul 4 (1) Se admit introducerea pe piaţa şi/sau punerea în funcţiune a echipamentelor, sistemelor protectoare şi dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2) numai dacă nu periclitează securitatea şi sănătatea persoanelor sau, după caz, a animalelor domestice ori a bunurilor, atunci când sunt corespunzător instalate, întreţinute şi utilizate conform destinaţiei lor. (2) Autorităţile competente pot emite, dacă este necesar, reglementări care cuprind cerinţe specifice pentru protecţia persoanelor, în special a angajaţilor care utilizează echipamentele, sistemele protectoare şi dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2). Respectivele reglementări nu pot aduce modificări echipamentelor, sistemelor protectoare şi dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2) care să contravină prevederilor prezentei hotărâri. (3) Cu ocazia targurilor, expoziţiilor, demonstratiilor şi altora asemenea, echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), care nu sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri, pot fi prezentate cu condiţia ca un indicator vizibil sa specifice clar faptul ca astfel de echipamente, sisteme protectoare şi dispozitive prevăzute la art. 1 alin. (2) nu sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri şi nu pot fi puse în vânzare până când nu sunt aduse în stare de conformitate de producător sau de reprezentantul sau autorizat. În timpul demonstratiilor se vor lua măsuri de securitate corespunzătoare pentru a se asigura protecţia persoanelor.  +  Articolul 5 (1) Echipamentele, sistemele protectoare şi dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale pentru sănătate şi securitate, prevăzute în anexa nr. 2, care le sunt aplicabile ţinându-se seama de utilizarea destinată. (2) Se considera ca sunt respectate toate prevederile prezentei hotărâri, inclusiv procedurile relevante pentru evaluarea conformitatii cuprinse în cap. III, dacă: a) echipamentele, sistemele protectoare şi dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2) poarta marcajul european de conformitate CE, denumit în continuare marcaj CE, prevăzut la art. 12, şi sunt însoţite de declaraţia de conformitate EC, prevăzută în anexa nr. 10; b) componentele prevăzute la art. 6 alin. (2) sunt însoţite de atestatul scris de conformitate prevăzut la art. 9 alin. (3).  +  Articolul 6 (1) Introducerea pe piaţa şi/sau punerea în funcţiune a echipamentelor şi sistemelor protectoare sau a dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), care sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri, nu pot fi interzise, restrictionate sau impiedicate. (2) Introducerea pe piaţa şi/sau punerea în funcţiune a componentelor care sunt însoţite de un atestat scris de conformitate prevăzut la art. 9 alin. (3) şi care sunt destinate să fie încorporate în echipamente sau în sisteme protectoare, asa cum sunt ele definite în prezenta hotărâre, nu pot fi interzise, restrictionate sau impiedicate.  +  Articolul 7 (1) În cazul în care standardele române şi/sau standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adopta standarde europene armonizate ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cuprind una sau mai multe dintre cerinţele esenţiale pentru sănătate şi securitate, se presupune ca echipamentele, sistemele protectoare şi dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2) sau componentele prevăzute la art. 6 alin. (2), construite în conformitate cu standardele respective, sunt în conformitate cu cerinţele pentru sănătate şi securitate aplicabile. (2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va actualiza periodic lista standardelor române care adopta standardele prevăzute la alin. (1), lista care se aproba prin ordin al ministrului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) În absenta standardelor prevăzute la alin. (1), lista standardelor şi specificăţiile tehnice naţionale existente, considerate importante sau relevante pentru implementarea corespunzătoare a cerinţelor esenţiale pentru sănătate şi securitate, prevăzute în anexa nr. 2, se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) În situaţia în care se constată că un standard prevăzut la alin. (1) nu satisface în totalitate cerinţele esenţiale pentru sănătate şi securitate, prevăzute la art. 5 alin. (1), Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei înştiinţează Comitetul de pe lângă Comisia Europeană. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va duce la îndeplinire decizia adoptată de Comitetul de pe lângă Comisia Europeană, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.587/2002 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informationale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană. (5) Autoritatea competenţa va desemna un reprezentant în vederea participării la Comitetul de pe lângă Comisia Europeană pentru dezbaterea problemelor care pot aparea la implementarea Directivei 94/9/EC .  +  Articolul 8 (1) În cazul în care organul de control prevăzut la art. 14 constata ca echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), care poarta marcajul CE şi sunt folosite în conformitate cu utilizarea destinată, pot periclita securitatea persoanelor sau, după caz, a animalelor domestice ori a bunurilor, dispune măsuri pentru a le retrage de pe piaţa, pentru a le interzice introducerea pe piaţa, punerea în funcţiune sau utilizarea ori pentru a le restrictiona libera circulaţie. (2) Organul de control informează în scris Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei asupra măsurilor luate, indicând motivele care au stat la baza deciziei şi în special dacă neconformitatea se datorează: a) nerespectării cerinţelor esenţiale pentru sănătate şi securitate, prevăzute la art. 5 alin. (1); b) aplicării necorespunzătoare a standardelor prevăzute la art. 7 alin. (1); c) unei deficiente din cuprinsul standardelor prevăzute la art. 7 alin. (1). (3) În cazul în care un echipament, un sistem protector sau un dispozitiv prevăzut la art. 1 alin. (2), care nu este conform, poarta marcajul CE, organul de control trebuie să ia măsurile corespunzătoare împotriva persoanei şi/sau persoanelor care au aplicat marcajul şi trebuie să informeze Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei asupra deciziei luate. (4) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va informa Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile luate în baza prevederilor alin. (2) şi (3).  +  Capitolul III Proceduri pentru evaluarea conformitatii  +  Articolul 9 (1) Procedurile pentru evaluarea conformitatii echipamentelor, inclusiv, dacă este necesar, a dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), trebuie să ţină seama de următoarele:A. Echipamente grupele I şi II, categoriile M1 şi 1Pentru a aplica marcajul CE, producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să respecte procedura de examinare EC de tip, prevăzută în anexa nr. 3, împreună cu: a) procedura referitoare la asigurarea calităţii producţiei, prevăzută în anexa nr. 4; sau b) procedura referitoare la verificarea produsului, prevăzută în anexa nr. 5.B. Echipamente grupele I şi II, categoriile M2 şi 2 a) Pentru a aplica marcajul CE, în cazul motoarelor cu combustie interna şi al echipamentelor electrice din aceste grupe şi categorii, producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să urmeze procedura de examinare EC de tip, prevăzută în anexa nr. 3, împreună cu procedura referitoare la conformitatea cu tipul, prevăzută în anexa nr. 6, sau cu procedura referitoare la asigurarea calităţii produsului, prevăzută în anexa nr. 7. b) Pentru a aplica marcajul CE, în cazul altor echipamente din aceste grupe şi categorii, producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să respecte procedura referitoare la controlul intern al producţiei, prevăzută în anexa nr. 8, şi sa înainteze documentaţia tehnica prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 8 organismului notificat, care trebuie să confirme primirea ei îndată ce este posibil şi sa o retina.C. Echipamente grupa II, categoria 3Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie, pentru a aplica marcajul CE, să urmeze procedura referitoare la controlul intern al producţiei, prevăzută în anexa nr. 8.D. Echipamente grupele I şi IIPe lângă procedurile prevăzute la lit. A, B şi C, producătorul sau reprezentantul sau autorizat poate, de asemenea, pentru a aplica marcajul CE, să urmeze procedura referitoare la verificarea EC a unităţii de produs, prevăzută în anexa nr. 9. (2) Prevederile alin. (1) lit. A sau D se aplică pentru evaluarea conformitatii sistemelor protectoare autonome. (3) Procedurile prevăzute la alin. (1) trebuie aplicate referitor la componentele prevăzute la art. 6 alin. (2), cu excepţia aplicării marcajului CE. Trebuie emis un atestat scris de conformitate de către producător sau reprezentantul sau autorizat, declarand conformitatea componentelor cu prevederile prezentei hotărâri care se referă la ele şi enuntand caracteristicile lor şi cum trebuie să fie ele încorporate în echipamente sau în sisteme protectoare pentru a ajuta conformarea cu cerinţele esenţiale pentru sănătate şi securitate aplicabile echipamentelor sau sistemelor protectoare complete. (4) În plus, pentru a aplica marcajul CE, producătorul sau reprezentantul sau autorizat poate urma procedura referitoare la controlul intern al producţiei, prevăzută în anexa nr. 8, cu referire la aspectele de securitate prevăzute la pct. 1.2.7 din anexa nr. 2. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(4), Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, pe baza unei solicitări justificate, poate autoriza introducerea pe piaţa şi/sau punerea în funcţiune pe teritoriul României a echipamentelor, sistemelor protectoare şi dispozitivelor individuale prevăzute la art. 1 alin. (2), în legătură cu care nu s-au aplicat procedurile prevăzute la alineatele anterioare şi a căror utilizare este în interesul protecţiei. (6) Documentele şi corespondenta privind procedurile prevăzute la alin. (1)-(5) trebuie redactate, după caz, în limba română sau în una dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene în care se aplică procedurile respective ori într-o limbă acceptată de organismul notificat.  +  Articolul 10 (1) În cazul în care echipamentelor, sistemelor protectoare şi dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2) le sunt aplicabile şi alte reglementări care se referă la alte aspecte şi care prevăd, de asemenea, aplicarea marcajului CE, prevăzut la art. 12, acesta trebuie să indice şi conformitatea echipamentelor, sistemelor protectoare şi dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2) cu dispoziţiile acelor reglementări. (2) Atunci când una sau mai multe dintre aceste reglementări permit producătorului, într-o perioadă tranzitorie, alegerea regimului de aplicare, marcajul CE trebuie să indice conformitatea numai cu dispoziţiile reglementărilor aplicate de producător. În acest caz, în documentele, în notele sau instrucţiunile cerute de aceste reglementări şi care însoţesc echipamentele, sistemele protectoare şi dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie incluse referiri la reglementările aplicate.  +  Capitolul IV Organisme notificate  +  Articolul 11 (1) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei aplica la evaluarea organismelor care urmează a fi notificate criteriile minime prevăzute în anexa nr. 11. Se considera ca organismele respective îndeplinesc criteriile de evaluare stabilite în anexa nr. 11, dacă satisfac condiţiile prevăzute în standardele armonizate relevante. (2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei notifica la Comisia Europeană şi statelor membre ale Uniunii Europene organismele desemnate pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitatii prevăzute la art. 9 şi 10, împreună cu sarcinile specifice pentru care aceste organisme au fost desemnate să le îndeplinească şi numărul de identificare alocat acestora anterior de către Comisia Europeană. (3) Lista organismelor notificate şi numărul de identificare alocat acestora, precum şi sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi se actualizează permanent. (4) În condiţiile în care se constată că un organism notificat nu mai întruneşte criteriile minime prevăzute în anexa nr. 11, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei retrage notificarea organismului şi informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene.  +  Capitolul V Marcajul de conformitate CE  +  Articolul 12 (1) Marcajul de conformitate CE este format din initialele "CE", conform graficii modelului prevăzut în anexa nr. 10. Marcajul CE trebuie să fie urmat de numărul de identificare al organismului notificat, în situaţia în care un asemenea organism este implicat în etapa de control a producţiei. (2) Marcajul CE se aplică în mod distinct, vizibil, lizibil şi durabil, pe echipamentele, sistemele protectoare şi dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), în plus faţă de prevederile pct. 1.0.5 din anexa nr. 2. (3) Aplicarea pe echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2) a marcajelor care pot induce în eroare terţii în ceea ce priveşte semnificatia şi forma marcajului CE este interzisă. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE sa nu fie reduse.  +  Articolul 13 (1) În cazul în care organul de control stabileşte ca marcajul CE a fost aplicat în mod incorect, producătorul sau reprezentantul sau autorizat, fără a prejudicia prevederile art. 8, este obligat sa aducă produsul în conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului şi sa înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri. (2) În cazul în care organul de control constata ca neconformitatea prevăzută la alin. (1) persista, acesta trebuie să ia toate măsurile necesare de restrictionare sau de interzicere a introducerii pe piaţa a produsului respectiv ori să asigure retragerea acestuia de pe piaţa, în conformitate cu prevederile art. 8.  +  Capitolul VI Supravegherea pieţei, raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 14Organul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi este responsabil pentru supravegherea pieţei este Inspecţia Muncii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 15 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea utilizării şi a introducerii pe piaţa şi/sau a punerii în funcţiune a echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1)-(4), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul sau autorizat pentru eliminarea neconformitatilor; c) nerespectarea prevederilor art. 12, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piaţa, interzicerea introducerii pe piaţa a echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), nemarcate sau marcate incorect; d) nerespectarea prevederilor art. 21, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi retragerea de pe piaţa a echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu marcaj CS. (2) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Muncii.  +  Articolul 16 (1) Orice măsură a Inspecţiei Muncii luată în baza prezentei hotărâri, din care rezultă sancţiuni, restrictionarea, interzicerea introducerii pe piaţa şi/sau a punerii în funcţiune ori necesitatea retragerii de pe piaţa a echipamentelor, sistemelor protectoare şi dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), trebuie să menţioneze motivarea în fapt şi în drept a deciziei în condiţiile prezentei hotărâri şi va fi adusă la cunoştinţa Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Măsura se aduce la cunoştinţa celui sancţionat, într-un interval de 72 de ore, precizându-se calea de contestaţie legală, termenul şi organul competent să soluţioneze contestaţia.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 17Părţile implicate în aplicarea acestei hotărâri sunt obligate să respecte confidenţialitatea în ceea ce priveşte toate informaţiile obţinute în procesul de desfăşurare a sarcinilor lor. Aceasta prevedere nu afectează obligaţiile Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ale organismelor notificate în ceea ce priveşte informarea reciprocă şi difuzarea avertizarilor.  +  Articolul 18 (1) Prevederile art. 11 alin. (1), (2) şi (4) se aplică la data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale între România şi Uniunea Europeană, care include domeniul atmosfere potenţial explozive, denumit în continuare PECA, sau la data aderării României la Uniunea Europeană, în situaţia în care un astfel de protocol nu este încheiat. (2) Prevederile art. 7 alin. (4) şi ale art. 8 alin. (4) intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 19 (1) Până la data intrării în vigoare a PECA sau până la data aderării României la Uniunea Europeană, în situaţia în care un astfel de protocol nu este încheiat, se admit introducerea pe piaţa şi/sau punerea în funcţiune în România şi a echipamentelor, sistemelor protectoare şi dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu marcaj naţional de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, aplicat conform prevederilor alin. (2), precum şi a componentelor prevăzute la art. 6 alin. (2), însoţite de atestatul scris de conformitate. Elementele de identificare ale marcajului CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001. (2) În situaţia în care evaluarea conformitatii echipamentelor, sistemelor protectoare şi dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), destinate pieţei naţionale, se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute de prezenta hotărâre de către organisme recunoscute şi aprobate conform prevederilor alin. (6), producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să aplice marcajul CS şi sa emita declaraţia CS de conformitate. (3) În situaţia în care evaluarea conformitatii componentelor prevăzute la art. 6 alin. (2), destinate pieţei naţionale, se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute de prezenta hotărâre, producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să emita atestatul scris de conformitate. (4) Prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE se aplică identic şi pentru marcajul CS. (5) Pe echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2) nu se poate aplica decât unul dintre marcajele prevăzute de prezenta hotărâre. (6) Până la termenele prevăzute la alin. (1), pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitatii prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei recunoaşte şi aproba organisme de certificare la nivel naţional. (7) Recunoaşterea şi aprobarea prevăzute la alin. (6) se realizează avându-se în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 11, conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (8) Lista cuprinzând organismele prevăzute la alin. (6) şi sarcinile specifice pe care acestea trebuie să le îndeplinească se aproba şi se actualizează ori de câte ori este necesar prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. În acest ordin se va menţiona pentru fiecare organism numărul de identificare alocat anterior de Ministerul Economiei şi Comerţului la solicitarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 20 (1) Responsabilităţile producătorului sau reprezentantului sau autorizat în legătură cu echipamentele, sistemele protectoare şi dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), introduse pe piaţa cu marcaj CS, sunt aceleaşi cu cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru echipamentele, sistemele protectoare şi dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), cu marcaj CE. (2) Măsurile prevăzute la art. 16 se aplică şi în cazul echipamentelor, sistemelor protectoare, dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi componentelor prevăzute la art. 6 alin. (2), introduse pe piaţa cu marcaj CS sau, după caz, cu atestat scris de conformitate.  +  Articolul 21 (1) Certificatele emise pentru echipamentele, sistemele protectoare şi dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), în baza legislaţiei în vigoare la data publicării prezentei hotărâri, îşi menţin valabilitatea până la data expirării acestora, dar nu mai târziu de data intrării în vigoare a PECA, ori până la data aderării României la Uniunea Europeană, în situaţia în care acest protocol nu este încheiat. (2) Pentru echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), pentru care au fost emise certificate valabile în condiţiile prevăzute la alin. (1), producătorii aplica marcajul CS.  +  Articolul 22De la data aderării României la Uniunea Europeană se admit introducerea pe piaţa şi/sau punerea în funcţiune numai a echipamentelor, sistemelor protectoare şi dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), care poarta marcajul CE şi sunt însoţite de declaraţia EC de conformitate, precum şi a componentelor prevăzute la art. 6 alin. (2), însoţite de atestatul scris de conformitate.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 24Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeaşi dată se abroga Normele metodologice referitoare la certificarea calităţii din punct de vedere al securităţii muncii a echipamentelor tehnice, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 388/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 25Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 94/9/EC cu privire la echipamentele şi sistemele protectoare destinate a fi utilizate în atmosfere potenţial explozive.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistru de stat,ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuBucureşti, 14 mai 2004.Nr. 752.  +  Anexa 1CRITERII PENTRU DETERMINAREA CLASIFICARIIGRUPELOR DE ECHIPAMENTE ÎN CATEGORII1. Echipamente grupa I(a) Categoria Ml cuprinde echipamente proiectate şi, dacă e necesar, echipate cu mijloace de protecţie speciale suplimentare pentru a fi capabile sa funcţioneze în conformitate cu parametri de funcţionare stabiliţi de producător şi care să asigure un nivel foarte înalt de protecţie.Echipamentele din această categorie sunt destinate să fie utilizate în părţile subterane ale minelor ca şi în acele părţi ale instalaţiilor de suprafaţa ale acestor mine periclitate de grizu şi/sau pulberi combustibile.Echipamentele din aceasta categoric trebuie să rămână functionale, chiar şi în eventualitatea unor rare incidente care se referă la echipamente, cu o atmosfera exploziva prezenta şi sunt caracterizate prin mijloace de protecţie astfel încât:-în cazul defectării unui mijloc de protecţie cel puţin un al doilea mijloc independent asigura nivelul de protecţie cerut, sau-nivelul de protecţie cerut este asigurat în cazul a doua defecte care apar independent unul de altul.Echipamentele din această categorie trebuie să se conformeze cerinţelor suplimentare prevăzute la anexa nr. 2, pct. 2.0.1.(b) Categoria M2 cuprinde echipamente proiectate să fie capabile sa funcţioneze în conformitate cu parametri funcţionali stabiliţi de producător şi să asigure un nivel înalt de protecţie.Echipamentele din această categorie sunt destinate să fie utilizate în părţile subterane ale minelor ca şi în acele părţi ale instalaţiilor de suprafaţa ale acestor mine la care este probabila periclitarea prin grizu şi/sau pulberi combustibile.Aceste echipamente sunt destinate să fie întrerupte de la alimentarea cu energie în eventualitatea unei atmosfere explozive.Mijloacele de protecţie referitoare la echipamente din această categorie asigura nivelul necesar de protecţie pe durata funcţionarii normale şi de asemenea în cazul condiţiilor mai severe de funcţionare, în special acele rezultate de la manipularea brutala şi condiţii schimbatoare de mediu ambiantEchipamentele din această categorie trebuie să fie conform cu cerinţele suplimentare prevăzute la anexa nr. 2, pct. 2.0.2.2. Echipamente grupa II(a) Categoria l cuprinde echipamente proiectate să fie capabile sa funcţioneze în conformitate cu parametri funcţionali stabiliţi de producător şi să asigure un nivel foarte înalt de protecţie.Echipamentele din această categorie sunt destinate pentru utilizare în mediile în care atmosferele explozive cauzate de amestecuri de aer şi gaze, vapori sau ceata sau amestecuri aer/pulberi sunt prezente continuu, pentru perioade lungi sau în mod frecvent.Echipamentele din această categorie trebuie să asigure nivelul de protecţie cerut, chiar şi în cazul unor incidente rare referitoare la echipamente şi sunt caracterizate prin asemenea mijloace de protecţie încât:- în cazul defectării unui mijloc de protecţie, cel puţin un al doilea mijloc îndependent asigura nivelul de protecţie cerut, sau- nivelul de protecţie cerut este asigurat în cazul producerii a doua defecte independente unul de altul.Echipamentele din această categorie trebuie să fie conform cu cerinţele suplimentare prevăzute la anexa nr. 2, pct. 2,1.(b) Categoria 2 cuprinde echipamente proiectate pentru a fi capabile sa funcţioneze în conformitate cu parametri funcţionali stabiliţi de producător şi să asigure im nivel de protecţie înalt.Echipamentele din această categorie sunt destinate să fie utilizate în medii în care sunt probabile să apară ocazional atmosfere explozive cauzate de gaze, vapori, ceata sau amestecuri de aer/pulberi.Mijloacele de protecţie referitoare la echipamente din această categorie asigura nivelul cerut de protecţie, chiar şi în cazul deranjamentelor care apar frecvent sau defecte la echipamente care trebuie luate în considerare în mod normal.Echipamentele din această categorie trebuie să fie conform cu cerinţele suplimentare prevăzute la anexa nr. 2, pct. 2.2.(c) Categoria 3 cuprinde echipamente proiectate astfel încât să fie capabile sa funcţioneze în conformitate cu parametri de funcţionare stabiliţi de producător şi să asigure un nivel normal de protecţie.Echipamentele din această categorie sunt destinate să fie utilizate în medii în care este improbabil să apară atmosfere explozive, cauzate de gaze, vapori, ceata sau amestecuri de aer/pulberi sau, dacă acestea apar, sunt probabile să apară rar şi numai pe o perioadă scurta.Echipamentele din această categorie asigura nivelul cerut de protecţie pe durata funcţionarii normale.Echipamentele din această categorie trebuie să fie conform cu cerinţele suplimentare prevăzute la anexa nr. 2, pct. 2,3.  +  Anexa 2CERINŢE ESENŢIALE PENTRU SĂNĂTATE ŞI SECURITATE REFERITOARE LAPROIECTAREA ŞI CONSTRUCŢIA ECHIPAMENTELOR ŞI SISTEMELOR PROTECTOAREDESTINATE UTILIZARE ÎN ATMOSFERE POTENŢIAL EXPLOZIVEObservaţii preliminareA. Cunoştinţele tehnologice, care se pot schimba rapid, trebuie luate în considerare pe cat posibil şi trebuie utilizate imediat.B. Pentru dispozitivele prevăzute la art l alin. (2) cerinţele esenţiale trebuie să se aplice numai în măsura în care ele sunt necesare pentru securitate şi pentru funcţionare şi operare sigura şi fiabila a acestor dispozitive în raport cu riscurile de explozie.l. CERINŢE COMUNE PENTRU ECHIPAMENTE ŞI SISTEME PROTECTOARE1.0. CERINŢE GENERALEl.0.l. Principiile securităţii integrate la explozieEchipamentele şi sistemele protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive trebuie să fie proiectate din punctul de vedere al securităţii integrate la explozie.În acest sens, producătorul trebuie să ia măsuri:-în primul rând, dacă e posibil, sa prevină formarea atmosferelor explozive care pot fi produse sau eliberate de însăşi echipamentele şi sistemele protectoare,-sa prevină aprinderea atmosferelor explozive, luând în considerare natura fiecărei surse electrice şi neelectrice de aprindere,-în cazul în care totuşi ar putea apare o explozie, care ar fi posibil sa pună în pericol direct sau indirect persoane şi, după caz, animale domestice sau bunurile, sa o oprească imediat şi/sau sa limiteze dezvoltarea flacarilor de explozie şi a presiunilor de explozie până la un nivel suficient de securitate.1.0.2. Echipamentele şi sistemele protectoare trebuie să fie proiectate şi fabricate după o riguroasă analiza a defectelor posibile de funcţionare pentru a se împiedica, pe cat posibil, situaţiile periculoase.Trebuie luată în considerare orice utilizare gresita care poate fi anticipata în mod rezonabil.l.0.3. Condiţii speciale de verificare şi întreţinereEchipamentele şi sistemele protectoare supuse unor condiţii speciale de verificare şi întreţinere trebuie proiectate şi construite având în vedere asemenea condiţii.1.0.4. Condiţii de mediu înconjurătorEchipamentele şi sistemele protectoare trebuie astfel proiectate şi construite încât să fie capabile să facă faţa la condiţiile prezente sau previzibile de mediu înconjurător.1.0.5. MarcareToate echipamentele şi sistemele protectoare trebuie să fie marcate lizibil şi rezistent cu următoarele caracteristici minime:-numele şi adresa producătorului,-marcajul CE (a se vedea anexa nr. 10, pct. A)-identificarea seriilor sau tipului,-numărul de serie, dacă e cazul,-anul de fabricaţie,-marcajul specific, al protecţiei la explozie *) urmat de simbolul grupei şi categoriei echipamentului,-pentru echipamente-grupa II, litera "G", (privind atmosferele explozive cauzate de gaze, vapori sau ceata) şi/sau litera "D" (privind atmosferele explozive cauzate de pulberi).--------*) În cadrul simbolului litera E este scrisă "de mana"În plus, când este necesar, ele trebuie de asemenea marcate cu toate informaţiile esenţiale pentru utilizarea lor în condiţii de securitate.1.0.6. Instrucţiuni(a) Toate echipamentele şi sistemele protectoare trebuie să fie însoţite de instrucţiuni, care să includă cel puţin următoarele detalii:-recapitulare a informaţiilor cu care este marcat echipamentul sau sistemul protector, cu excepţia numărului de serie (a se vedea pct. 1.0.5), împreună cu orice informaţie suplimentară corespunzătoare pentru a se facilita întreţinerea (de exemplu adresa importatorului, reparatorului, etc.);-instrucţiuni pentru securitate:-punere în funcţiune,-utilizare,-asamblare şi dezasamblare,-întreţinere (reparaţii de întreţinere şi de urgenta),-instalare,-reglare,-atunci când e necesar, indicarea ariilor de pericol în faţa dispozitivelor de descărcare a presiunii,-atunci când e necesar, instrucţiuni de instruire;-detalii care permit luarea unor decizii fără nici un dubiu pentru ca să se stabilească dacă un echipament anume dintr-o categorie specifică sau un sistem protector poate fi utilizat în siguranţa în aria destinată în condiţiile de funcţionare anticipate;-parametri electrici şi de presiune, temperaturi maxime de suprafaţa şi alte valori limita;-atunci când e necesar, condiţii speciale de utilizare, inclusiv detalii pentru greşeli posibile care pot să apară după cum arata experienta;-atunci când e necesar, caracteristicile esenţiale ale uneltelor care pot fi montate la echipamente sau sisteme protectoare.(b) Instrucţiunile trebuie redactate în una din limbile Uniunii Europene sau, după caz, în limba română de către producător sau reprezentantul sau autorizat.La punerea în funcţiune, toate echipamentele şi sistemele protectoare trebuie să fie însoţite de o traducere a instrucţiunilor în limba sau limbile oficiale a (ale) tarii în care urmează să fie folosit echipamentul şi sistemul protector şi de instrucţiunile în limba originala.Aceasta traducere trebuie să fie facuta de către producător sau reprezentantul sau autorizat sau de persoana care introduce pe piaţa echipamentul sau sistemul protector.Prin derogare de la aceasta cerinţa, instrucţiunile de întreţinere pentru utilizare de către personalul de specialitate angajat de producător sau reprezentantul sau autorizat pot fi redactate şi în limba inteleasa de către acest personal.(c) Instrucţiunile trebuie să conţină desenele şi schemele necesare pentru punere în funcţiune, întreţinere, inspecţie, verificarea funcţionarii corecte şi, unde e cazul, repararea echipamentului sau sistemului protector, împreună cu toate instrucţiunile utile, în special cu privire la securitate.(d) Toată documentaţia care descrie echipamentul sau sistemul protector nu trebuie să contrazica instrucţiunile cu privire la aspectele de securitate.1.1. Alegerea materialelor1.1.1. Materialele utilizate pentru construcţia echipamentelor şi sistemelor protectoare nu trebuie să declanseze o explozie, luând în considerare solicitarile functionale previzibile.1.1.2. În limitele condiţiilor de funcţionare stabilite de producător, nu trebuie să fie posibil să aibă Ioc nici o reactie, între materialele utilizate şi constituentii atmosferei potenţial explozive care ar putea deprecia protecţia la explozie.l.l.3. Materialele trebuie să fie astfel selectate încât schimbările prognozabile ale caracteristicilor lor şi compatibilitatii lor în combinaţie cu alte materiale sa nu conducă la o reducere a protecţiei conferite; în special, trebuie avute în vedere pentru materiale: coroziunea şi rezistenta la uzura, conductivitatea electrica, rezistenta mecanică, rezistenta la imbatranire şi efectele variatiilor de temperatura.1.2. Proiectare şi construcţie1.2.1. Echipamentele şi sistemele protectoare trebuie să fie proiectate şi construite luându-se în considerare cunoaşterea tehnologică a protecţiei la explozie astfel încât ele să poată fi folosite în condiţii de securitate pe toată durata previzibila de viaţa.1.2.2. Componentele care trebuie încorporate în/sau utilizate ca inlocuitoare în echipamente şi sisteme protectoare trebuie astfel proiectate şi construite încât sa funcţioneze în condiţii de securitate pentru scopul lor destinat al protecţiei la explozie atunci când sunt instalate în conformitate cu instrucţiunile producătorului.1.2.3. Structuri închise şi prevenirea scurgerilorEchipamentele care pot degaja gaze sau pulberi inflamabile trebuie să folosească, oricând este posibil, numai structuri închise.Dacă echipamentul conţine deschizaturi sau imbinari neetanse, acestea trebuie, pe cat posibil, astfel proiectate încât gazele sau pulberile degajate sa nu poată genera atmosfere explozive în afară echipamentului.Punctele în care sunt introduse sau extrase materiale, trebuie pe cat posibil, să fie astfel proiectate şi echipate încât să se limiteze scaparile materialelor inflamabile pe durata umplerii sau drenarii.l.2.4. Depunerile de pulberiEchipamentele şi sistemele protectoare destinate să fie utilizate în arii expuse la pulberi trebuie să fie astfel proiectate încât pulberile depuse pe suprafaţa lor sa nu fie aprinse.În general, depunerile de pulberi trebuie limitate pe cat posibil. Echipamentele şi sistemele protectoare trebuie să poată fi curatate uşor.Temperaturile de suprafaţa ale pieselor echipamentelor trebuie menţinute mult sub temperatura de incandescenta a pulberilor depozitate.Trebuie luată în considerare grosimea pulberilor depozitate şi, dacă e cazul, trebuie luate măsuri de limitare a temperaturii pentru a se preveni o acumulare de căldură.1.2.5. Mijloace suplimentare de protecţieEchipamentele şi sistemele protectoare care pot fi expuse la anumite tipuri de solicitări exterioare trebuie să fie echipate, când e necesar, cu mijloace suplimentare de protecţie. Echipamentele trebuie să reziste la solicitarile relevante, fără vreun efect daunator asupra protecţiei la explozie.1.2.6. Deschidere în condiţii de securitateDacă echipamentele şi sistemele protectoare sunt într-o incinta sau într-un container închis care face parte din însăşi protecţia la explozie, trebuie să fie posibila deschiderea incintei sau containerului numai cu o unealta specială sau prin măsuri de protecţie adecvate.l.2.7. Protecţia împotriva altor pericoleEchipamentele şi sistemele protectoare trebuie astfel proiectate şi fabricate încât:(a) să se evite ranirea fizica sau alta vătămare care ar putea fi cauzată prin contact direct sau indirect;(b) să se asigure că nu se produc temperaturi ale suprafeţelor părţilor accesibile sau radiatii care să poată sa cauzeze un pericol;(c) să se elimine pericolele neelectrice care au fost revelate de experienta;(d) să se asigure ca starile previzibile de suprasarcina sa nu creeze situaţii periculoase.Dacă, pentru echipamente şi sisteme protectoare riscurile la care se face referire în acest paragraf sunt în întregime sau parţial acoperite de alte reglementări în vigoare, prezenta hotărâre nu trebuie să se aplice sau trebuie să înceteze să fie aplicată în cazul unor asemenea echipamente şi sisteme protectoare şi a unor asemenea riscuri din domeniul de aplicare a acelor reglementări specifice în vigoare.1.2.8. Suprasarcina echipamentelorSuprasarcina periculoasa a echipamentelor trebuie prevenita din faza de proiectare prin măsurare integrată, dispozitive de reglare şi control, cum ar fi dispozitivele de decuplare a supracurentului, limitatoare de temperatura, întrerupătoare de presiune diferentiala, debitmetre, relee de timp, monitoare de supraviteza şi/sau tipuri similare de dispozitive de monitorizare.l.2.9. Sisteme de capsulare antideflagrantaDacă părţile care pot aprinde o atmosfera exploziva sunt plasate într-o incinta, trebuie luate măsuri să se asigure ca respectiva capsulare rezista la presiunea dezvoltata pe durata unei explozii interioare a unui amestec exploziv şi previne transmiterea exploziei la atmosfera exploziva care inconjoara capsularea.1.3. Surse potenţiale de aprindere1.3.1. Pericole generate de diferite surse de aprindereNu trebuie să apară surse potenţiale de aprindere cum ar fi scantei, flacari, arcuri electrice, temperaturi înalte de suprafaţa, energie acustica, radiatii optice, unde electromagnetice şi alte surse de aprindere.1.3.2. Pericole generate de electricitatea statica.Trebuie prevenite prin măsuri corespunzătoare sarcinile electrostatice capabile sa conducă la descărcări periculoase.1.3.3. Pericole generate de curenţi electrici de dispersie şi de scurgere.Trebuie preveniţi curentii electrici de dispersie şi de scurgere în părţile conductive ale echipamentelor care pot conduce, de exemplu, la apariţia unei coroziuni periculoase, supraincalzirea suprafeţelor sau scantei capabile sa provoace o aprindere.1.3.4. Pericole generate de supraincalzire.Trebuie prevenita, cat mai mult posibil, în faza de proiectare, supraincalzirea cauzată de frecare sau impact care se produce, de exemplu, între materiale şi părţi în contact unele cu altele în timp ce se rotesc sau prin intruzia unor corpuri străine.1.3.5. Pericole generate de operaţii de compensare a presiunii.Echipamentele şi sistemele protectoare trebuie astfel proiectate sau montate cu dispozitive integrate de măsurare, control şi reglare, astfel încât compensările de presiune provenite din ele sa nu genereze unde de soc sau comprimari care să poată cauza aprindere.1.4. Pericole generate de efecte exterioare,l.4.1. Echipamentele şi sistemele protectoare trebuie astfel proiectate şi construite încât să-şi poată îndeplini funcţia lor destinată în deplina securitate, chiar şi în condiţii ale mediului ambiant schimbatoare şi în prezenta unor tensiuni exterioare, umiditatii, vibratiilor, contaminarii şi altor efecte exterioare, luând în considerare limitele condiţiilor de funcţionare stabilite de producător.1.4.2. Părţile echipamentelor utilizate trebuie să fie corespunzătoare solicitărilor mecanice şi termice destinate şi trebuie să fie capabile sa reziste la acţiunea substanţelor agresive existente sau previzibile.l.5. Cerinţe referitoare la dispozitivele legate de securitate,1.5.1. Dispozitivele de securitate trebuie să funcţioneze independent de orice dispozitive de măsurare şi/sau de control cerute pentru funcţionare.Pe cat posibil, defectiunea unui dispozitiv de securitate trebuie detectata suficient de rapid, prin mijloace tehnice corespunzătoare pentru a se asigura ca probabilitatea producerii unor situaţii periculoase să fie foarte mica.Trebuie aplicat în general principiul "sigur contra defectării".Comutarea legată de securitate trebuie în general sa acţioneze direct dispozitivele de control relevante fără o comanda de software intermediara.1.5.2. În cazul defectării unui dispozitiv de securitate, echipamentele şi/sau sistemele protectoare trebuie, pe cat posibil, să fie securizate.1.5.3. Comenzile de oprire în caz de urgenta ale dispozitivelor de securitate trebuie, pe cat posibil, să fie montate cu deconectare cu rearmare, O noua comanda de pornire poate avea efecte asupra funcţionarii normale numai după ce deconectarile cu rearmare au fost restabilite intentionat.l.5.4. Dispozitive de control şi afisajAtunci când se utilizează dispozitive de control şi afisaj, ele trebuie să fie proiectate în conformitate cu principiile ergonomice pentru a se obţine cel mai înalt nivel posibil de securitate în funcţionare în ceea ce priveşte riscul de explozie.l.5.5. Cerinţe privind dispozitivele cu o funcţie de măsurare pentru protecţia la explozie.În măsura în care ele se referă la echipamentele utilizate în atmosfere explozive, dispozitivele cu o funcţie de măsurare trebuie astfel proiectate şi construite încât să facă faţa cerinţelor de funcţionare previzibile şi condiţiilor speciale de utilizare.1.5.6. Atunci când este necesar, trebuie să fie posibil să se verifice precizia citirii şi funcţionarea dispozitivelor cu o funcţie de măsurare.1.5.7. Proiectarea dispozitivelor cu o funcţie de măsurare trebuie să incorporeze un factor de securitate care să asigure ca pragul de alarma se afla suficient de departe în afară limitelor de explozie şi/sau aprindere a atmosferelor care trebuie înregistrate, ţinând cont, în special, de condiţiile de funcţionare ale instalaţiilor şi de aberatiile posibile în sistemul de măsurare.1.5.8. Riscurile generate de softwareLa proiectarea echipamentelor, sistemelor protectoare şi dispozitivelor de securitate, controlate de software trebuie să aibă în vedere în special riscurile provenite de la defectele din program.l.6. Integrarea cerinţelor de securitate referitoare Ia sistem1.6.1. Trebuie să fie posibila intervenţia manuală pentru a se decupla echipamentele şi sistemele protectoare încorporate în procesele automate care deviaza de la condiţiile de funcţionare prevăzute, cu condiţia ca aceasta sa nu compromita securitatea.1.6.2. Atunci când se acţionează sistemul de închidere în caz de urgenta, energia acumulată trebuie dispersata cat se poate de rapid şi de sigur posibil sau izolata, astfel încât sa nu mai constituie un pericol. Acest lucru nu se referă la energia stocata electrochimie.1.6.3. Riscuri generate de caderi de energieÎn cazul în care echipamentele şi sistemele protectoare pot sa dea naştere la o răspândire a riscurilor suplimentare în cazul unei caderi de energie, trebuie să fie posibila, menţinerea lor într-o stare sigura de funcţionare independent de restul instalaţiei.l.6.4. Pericole generate de conexiuniEchipamentele şi sistemele protectoare trebuie să fie montate cu intrari adecvate de cabluri şi tuburi.În cazul în care echipamentele şi sistemele protectoare sunt destinate să fie utilizate în combinaţie cu alte echipamente şi sisteme protectoare, interfata trebuie să fie sigura.1.6.5. Plasarea dispozitivelor de avertizare ca părţi ale echipamentelor.În cazul în care echipamentele sau sistemele protectoare sunt montate cu dispozitive de detectare sau alarma pentru monitorizarea apariţiei atmosferelor explozive, trebuie furnizate instrucţiunile necesare pentru a se permite amplasarea lor în locurile cele mai adecvate.2. CERINŢE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA ECHIPAMENTE2.0. Cerinţe aplicabile la echipamente din categoria M a grupei I de echipamente2.0.1. Cerinţe aplicabile la echipamente din categoria Ml a grupei I de echipamente2.0.1.1. Echipamentele trebuie astfel proiectate şi construite încât sursele de aprindere sa nu devină active, nici chiar în cazul rarelor incidente legate de echipamente.Echipamentele trebuie să fie echipate cu mijloace de protecţie astfel încât:-ori în cazul cedarii unui mijloc de protecţie, cel puţin un al doilea mijloc independent să asigure nivelul necesar de protecţie,sau-se asigura nivelul necesar de protecţie, în cazul apariţiei a doua defecte independent unul de celălalt,Dacă este necesar, aceste echipamente trebuie să fie echipate cu mijloace speciale suplimentare de protecţie.Ele trebuie să rămână functionale într-o atmosfera exploziva prezenta.2.0.1.2. Dacă este necesar, echipamentele trebuie astfel construite încât pulberile sa nu poată pătrunde în ele.2.0.1.3. Temperaturile de suprafaţa ale părţilor de echipamente trebuie să fie ţinute mult sub temperatura de aprindere a amestecurilor aer/pulberi previzibile pentru a se preveni aprinderea pulberilor în suspensie.2.0.1.4. Echipamentele trebuie să fie astfel proiectate încât deschiderea părţilor de echipamente care pot fi surse de aprindere să fie posibila numai în condiţii inactive sau cu securitate intrinseca. Unde nu e posibil ca echipamentele sa devină inactive, producătorul trebuie să ataseze o eticheta de avertizare pe partea care se deschide a echipamentului.Dacă este necesar, echipamentul trebuie să fie dotat cu sisteme de interblocare suplimentare adecvate.2.0.2. Cerinţe aplicabile la echipamentele din categoria M2 din grupa I de echipamente.2.0.2.1. Echipamentele trebuie să fie echipate cu mijloace de protecţie care să asigure ca sursele de aprindere sa nu devină active pe durata funcţionarii normale, chiar şi în condiţii de funcţionare mai severe, în special cele generate de manipularea brutala şi condiţii schimbatoare de mediu ambiant.Echipamentele sunt destinate să fie dezenergizate în eventualitatea unei atmosfere explozive.2.0.2.2. Echipamentele trebuie astfel proiectate încât deschiderea părţilor de echipamente care pot fi surse de aprindere să fie posibila numai în condiţii neactive sau prin sisteme de interblocare adecvate.Atunci când nu e posibil ca echipamentele sa devină neactive, producătorul trebuie să ataseze o eticheta de avertizare pe părţile care se deschid ale echipamentelor.2.0.2.3. Cerinţele referitoare la pericolele de explozie generate de pulberi trebuie aplicate la categoria M1.2.1. Cerinţe aplicabile la echipamentele din categoria I a grupei II de echipamente.2.1.1. Atmosfere explozive cauzate de gaze, vapori sau ceata.2.1.1.1. Echipamentele trebuie astfel proiectate şi construite încât sursele de aprindere sa au devină active, nici chiar în cazul rarelor incidente legate de echipamente.Ele trebuie să fie echipate cu mijloace de protecţie astfel încât:-ori în cazul cedarii unui mijloc de protecţie, cel puţin un al doilea mijloc independent să asigure nivelul necesar de protecţie, sau-se asigura nivelul necesar de protecţie, în cazul apariţiei a doua defecte independent unul de celălalt.2.1.1.2. Pentru echipamente cu suprafeţe care se pot incalzi, trebuie să se ia măsuri care să asigure ca temperaturile de suprafaţa maxime enunţate sa nu fie depăşite, nici chiar în cele mai nefavorabile împrejurări.Trebuie de asemenea luate în considerare creşterile de temperatura cauzate de acumulari de căldură şi reactii chimice.2.1.1.3. Echipamentele trebuie astfel proiectate încât deschiderea părţilor de echipamente care ar putea fi surse de aprindere să fie posibila numai în condiţii neactive sau cu securitate intrinseca. Atunci când nu este posibil ca echipamentele sa devină neactive, producătorul trebuie să fixeze o eticheta de avertizare pe partea care se deschide a echipamentului.Dacă este necesar, echipamentele trebuie să fie dotate cu sisteme de interblocare suplimentare adecvate.2.1.2. Atmosfere explozive cauzate de amestecuri de aer/pulberi.2.1.2.1. Echipamentele trebuie să fie astfel proiectate şi construite încât sa nu se producă aprinderea amestecului de aer/pulberi, nici în cazul unor incidente rare legate de echipamente.Ele trebuie să fie echipate cu mijloace de protecţie astfel încât:-ori în cazul defectării unui mijloc de protecţie, cel puţin un al doilea mijloc independent să asigure nivelul de protecţie prevăzut, sau-se asigura nivelul de protecţie prevăzut în cazul în care se produc doua defecte independent unul de celălalt2.1.2.2. Dacă este necesar, echipamentele trebuie să fie astfel proiectate încât pulberile să poată intra sau ieşi din echipamente numai la punctele destinate special.Aceasta cerinţa trebuie să fie de asemenea întrunită de intrările de cablu şi de piesele de conectare.2.1.2.3. Temperaturile de suprafaţa ale părţilor de echipamente trebuie să fie ţinute mult sub temperatura de aprindere a amestecurilor aer/pulberi . previzibile pentru a se preveni aprinderea pulberii în suspensie.2.1.2.4. În ceea ce priveşte deschiderea părţilor de echipamente în condiţii de securitate, se aplică cerinţele pct. 2.1.1.3.2.2. Cerinţe pentru categoria 2 a grupei II de echipamente.2.2.1. Atmosfere explozive cauzate de gaze,vapori sau ceata,2.2.1.1. Echipamentele trebuie să fie astfel proiectate şi construite încât sa prevină producerea surselor de aprindere chiar şi în cazul unor deranjamente produse frecvent sau unor defecte de funcţionare, care trebuie luate în considerare în mod normal.2.2.1.2. Părţile de echipamente trebuie astfel proiectate şi construite încât temperaturile lor de suprafaţa enunţate sa nu fie depăşite, nici chiar în cazul riscurilor care apar din situaţii anormale anticipate de producător.2.2.1.3. Echipamentele trebuie să fie astfel proiectate încât deschiderea acelor părţi de echipamente care ar putea fi surse de aprindere să fie posibila numai în condiţii neactive sau prin sisteme de interblocare adecvate. Când nu e posibil ca echipamentele să poată deveni neactive, producătorul trebuie să fixeze o eticheta de avertizare pe partea care se deschide a echipamentului.2.2.2. Atmosfere explozive cauzate de amestecuri aer/ pulberi.2.2.2.1. Echipamentele trebuie proiectate şi construite astfel încât să se prevină aprinderea amestecurilor aer/ pulberi, chiar şi în cazul deranjamentelor care se produc frecvent sau defectiunilor de funcţionare a echipamentelor care trebuie luate în mod normal în considerare.2.2.2.2. În ceea ce priveşte temperaturile de suprafaţa, se aplică cerinţele pct. 2.1.2.3.2.2.2.3. În ceea ce priveşte protecţia la pulberi, se aplică cerinţele pct. 2.1.2.2.2.2.2.4. În ceea ce priveşte deschiderea părţilor de echipamente în condiţii de securitate, se aplică cerinţele pct. 2.2.1.3.2.3. Cerinţe care trebuie aplicate la categoria 3 a grupei II de echipamente2.3.1. Atmosfere explozive cauzate de gaze, vapori sau ceata.2.3.1.1. Echipamentele trebuie astfel proiectate şi construite încât sa prevină sursele de aprindere previzibile care pot apare la funcţionare normală.2.3.1.2. Temperaturile de suprafaţa nu trebuie să depăşească temperaturile maxime de suprafaţa stabilite în condiţiile de funcţionare prevăzute. Se pot permite temperaturi mai mari în circumstanţe excepţionale, numai dacă producătorul adopta măsuri protectoare suplimentare.2.3.2. Atmosfere explozive cauzate de amestecuri aer/ pulberi.2.3.2.1. Echipamentele trebuie astfel proiectate şi construite încât amestecurile aer/ pulberi sa nu poată fi aprinse de sursele de aprindere previzibile care pot exista în condiţii normale de funcţionare.2.3.2.2. În ceea ce priveşte temperaturile de suprafaţa se aplică cerinţele pct. 2.1.2.3.2.3.2.3. Echipamentele, inclusiv intrările de cablu şi piesele de conectare, trebuie să fie astfel construite încât, luând în considerare dimensiunea particulelor sale, pulberile sa nu poată dezvolta amestecuri explozive cu aer şi nici sa formeze acumulari periculoase în interiorul echipamentelor.3. CERINŢE SUPLIMENTARE PRIVIND SISTEMELE PROTECTOARE3.0. Cerinţe generale3.0.1. Sistemele protectoare trebuie astfel dimensionate încât să se reducă efectele unei explozii la un nivel suficient de securitate.3.0.2. Sistemele protectoare trebuie astfel proiectate încât să fie capabile să fie astfel amplasate încât sa împiedice ca exploziile să se raspandeasca prin reactii în lant sau conturnari periculoase şi exploziile incipiente sa nu devină detonatii.3.0.3. În cazul întreruperii unei caderi de energie, sistemele protectoare trebuie să-şi menţină capacitatea de a funcţiona pe o perioadă suficienta pentru a se evita o situaţie periculoasa.3.0.4. Sistemele de protecţie nu trebuie să se defecteze în urma unei interferente din exterior.3.1. Concepere şi proiectare3.1.1. Caracteristicile materialelorÎn ceea ce priveşte caracteristicile materialelor, presiunea şi temperatura maxime care trebuie luate în considerare în faza de concepere sunt presiunea anticipata pe durata unei explozii care apare în condiţii de funcţionare extreme şi efectul de încălzire anticipat al flacarii.3.1.2. Sistemele protectoare proiectate astfel încât sa reziste la explozii sau sa conţină explozii trebuie să fie capabile sa reziste la unda de soc produsă fără pierderea integrităţii sistemului.3.1.3. Accesoriile conectate Ia sistemele protectoare trebuie să fie capabile sa reziste la presiunea maxima anticipata a exploziei fără a-şi pierde capacitatea de a funcţiona.3.1.4. La conceperea şi proiectarea sistemelor protectoare trebuie luate în considerare reactiile cauzate de presiune în echipamentele periferice şi în conductele de lucru conectate.3.l.5. Sisteme de descărcare a presiuniiDacă exista probabilitatea ca solicitarile exercitate asupra sistemelor protectoare să depăşească rezistenta lor structurală, trebuie prevăzute în proiect dispozitive adecvate de descărcare a presiunii care să nu pună în pericol persoanele din vecinătate.3.l.6. Sisteme de suprimare a explozieiSistemele de suprimare trebuie astfel concepute şi proiectate încât sa reactioneze la o explozie incipienta în cea mai timpurie etapa posibila a unui incident şi contraactiunea lor trebuie să fie cu cel mai bun efect, ţinând cont de rata maxima a creşterii presiunii şi de presiunea maxima a exploziei.3.l.7. Sisteme de decuplare la explozieSistemele de decuplare destinate deconectarii echipamentelor specifice cat se poate de repede în cazul exploziilor incipiente prin intermediul unor dispozitive adecvate, trebuie astfel concepute şi proiectate încât sa rămână protejate împotriva transmiterii aprinderii interne şi să-şi păstreze rezistenta mecanică în condiţii de funcţionare.3.1.8. Sistemele protectoare trebuie să poată să fie integrate într-un circuit cu un prag de alarma adecvat astfel încât, dacă e necesar, să se înceteze alimentarea şi ieşirea produsului şi să se deconecteze acele părţi de echipamente care nu mai pot funcţiona în condiţii de securitate.  +  Anexa 3MODULUL: EXAMINARE EC DE TIP1. Acest modul descrie acea parte a procedurii prin care un organism notificat constata şi atesta faptul ca un exemplar reprezentativ din producţia avută în vedere respecta cerinţele aplicabile relevante prevăzute în prezenta hotărâre.2. Cererea pentru efectuarea examinării EC de tip trebuie înaintată de către producător sau de către reprezentantul sau autorizat la un organism notificat ales de acesta.Cererea trebuie să includă:-denumirea şi sediul producătorului, precum şi denumirea şi sediul reprezentantului sau autorizat, dacă cererea este înaintată de către acesta din urma;-o declaraţie scrisă care să specifice ca aceeaşi cerere nu a mai fost înaintată nici unui alt organism notificat;-documentaţia tehnica, prevăzută la pct. 3.Solicitantul trebuie să pună la dispoziţie organismului notificat un exemplar reprezentativ din producţia avută în vedere, denumit în continuare "tip". Organismul notificat poate solicita şi alte exemplare, dacă acestea sunt necesare pentru realizarea programului de încercări.3. Documentaţia tehnica trebuie să permită evaluarea conformitatii produsului cu cerinţele prezentei hotărâri. Ea trebuie să acopere, în măsura necesară pentru o asemenea evaluare, proiectarea, fabricarea şi funcţionarea produsului şi în această măsură trebuie să conţină:-descrierea generală a tipului;-desene de execuţie, planuri de fabricaţie şi scheme ale componentelor* subansamblelor, circuitelor, etc.;-descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor respective şi a modului de funcţionare a produsului;- lista standardelor prevăzute la art 7, aplicate în întregime sau parţial, precum şi descrierea soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta hotărâre, atunci când nu s-au aplicat standardele prevăzute la art. 7;- rezultatele calculelor de proiectare, ale examinarilor efectuate, etc,;- rapoarte de încercare.4. Organismul notificat trebuie:4.1. sa examineze documentaţia tehnica, sa verifice dacă tipul a fost fabricat în conformitate cu documentaţia tehnica şi sa identifice elementele care au fost proiectate în conformitate cu prevederile relevante ale standardelor prevăzute la art. 7, precum şi componentele care au fost proiectate fără să se aplice prevederile relevante ale standardelor respective;4.2. să efectueze sau sa fi efectuat examinarile corespunzătoare şi încercările necesare pentru a verifica dacă soluţiile adoptate de producător respecta cerinţele esenţiale ale prezentei hotărâri, atunci când nu s-au aplicat standardele prevăzute la art. 7;4.3. să efectueze sau sa fi efectuat examinarile corespunzătoare şi încercările necesare pentru a se verifica dacă acestea s-au aplicat efectiv, în cazul în care producătorul a optat pentru aplicarea standardelor relevante;4.4. sa convină cu solicitantul asupra locului unde vor fi efectuate examinarile şi încercările necesare.5. Dacă tipul respecta prevederile prezentei hotărâri, organismul notificat trebuie să emita pentru solicitant un certificat de examinare EC de tip. Certificatul trebuie să conţină denumirea şi sediul producătorului, concluziile examinării şi datele necesare pentru identificarea tipului aprobat.O lista a părţilor semnificative ale documentaţiei tehnice trebuie să fie anexată certificatului şi trebuie păstrată o copie de către organismul notificat.Dacă producătorului sau reprezentantului acestuia îi este respinsă o certificare de tip, organismul notificat trebuie să furnizeze motive detaliate pentru acest refuz.Trebuie redactată o clauza pentru o procedură de recurs,6. Solicitantul trebuie să informeze organismul notificat care deţine documentaţia tehnica referitoare la certificatul de examinare EC de tip asupra tuturor modificărilor aduse echipamentului sau sistemul protector aprobat care trebuie să primească o aprobare uiterioara în cazul în care asemenea modificări pot afecta conformitatea cu cerinţele esenţiale sau cu condiţiile prescrise pentru folosirea produsului, Aceasta aprobare suplimentară este data sub forma unei completări Ia certificatul original de examinare EC de tip.7. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informaţiile relevante privind certificatele de examinare EC de tip şi completările emise şi retrase.8. Celelalte organisme notificate pot primi copii de pe certificatele de examinare EC de tip şi/sau de pe completările la acestea, Anexele la certificate trebuie să fie ţinute la dispoziţia altor organisme notificate.9. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să păstreze împreună cu documentaţia tehnica copiile de pe certificatele de examinare EC de tip şi de pe completările Ia acestea o perioadă de cel puţin 10 ani de la data fabricării ultimului echipament sau sistem protector.În situaţia în care nici producătorul şi nici reprezentantul sau autorizat, obligaţia de a pune la dispoziţie documentaţia tehnica trebuie să fie în responsabilitatea persoanei care introduce produsul pe piaţa.  +  Anexa 4MODULUL: ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUCŢIEI1. Acest modul descrie procedura prin care producătorul care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct 2 asigura şi declara ca produsele respective sunt în conformitate cu tipul, asa cum este descris în certificatul de examinare EC de tip şi ca îndeplinesc cerinţele reglementării tehnice aplicabile în cazul lor. Producătorul, sau reprezentantul sau autorizat trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament şi sa întocmească o declaraţie scrisă de conformitate. Marcajul CE trebuie să fie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea EC, asa cum este prevăzut la pct. 4.2. Producătorul trebuie să aplice un sistem al calităţii aprobat pentru producţie, inspecţie finala şi încercare a echipamentelor asa cum este prevăzut la pct. 3 şi trebuie să fie supus supravegherii asa cum este prevăzut la pct. 4.3. Sistemul calităţii3.1. Producătorul trebuie să înainteze unui organism notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului calităţii pentru echipamentele avute în vedere.Cererea trebuie să cuprindă:- toate informaţiile necesare pentru categoria de produs considerată;- documentaţia referitoare la sistemul calităţii;- documentaţia tehnica privind tipul aprobat şi o copie după certificatul de examinare EC de tip.3.2. Sistemul calităţii trebuie să asigure conformitatea echipamentelor cu tipul, asa cum este descris în certificatul de examinare EC de tip şi cu cerinţele din reglementarea tehnica aplicabilă.Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de producător trebuie să fie documentate într-un mod sistematic şi ordonat sub forma unor strategii, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia sistemului calităţii trebuie să permită o interpretare de fond a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.Aceasta trebuie să conţină, în special, o descriere a:- obiectivelor legate de calitate şi structurii organizatorice, responsabilităţilor şi atribuţiilor conducerii privind calitatea echipamentelor;- procesului de fabricaţie> tehnicilor de control şi de asigurare a calităţii, proceselor şi măsurilor sistematice care vor fi utilizate;- examinarilor şi încercărilor care vor fi efectuate înainte, în timpul şi după procesul de fabricaţie, precum şi frecventa cu care acestea vor fi efectuate;- înregistrărilor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat, etc.;- mijloacelor de urmărire a realizării calităţii cerute a echipamentelor şi funcţionarii efective a sistemului calităţii.3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 3.2. Trebuie să se presupună conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte sistemele calităţii care implementeaza standardul armonizat relevant. Echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienta în evaluarea tehnologiei echipamentelor avute în vedere.Procedura de evaluare trebuie să includă o vizita de inspecţie la sediile producătorului.Decizia trebuie comunicată producătorului. Comunicarea trebuie să conţină concluziile examinării şi decizia de evaluare motivată.3.4. Producătorul se angajează sa îndeplinească obligaţiile care decurg din sistemul calităţii asa cum a fost aprobat şi sa îl menţină la un nivel corespunzător şi eficient.Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii asupra oricărei intentii de actualizare a sistemului calităţii.Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi sa decidă dacă sistemul calităţii modificat satisface în continuare cerinţele prevăzute la pct. 3., sau dacă este necesară o reevaluare.Acesta va face cunoscută producătorului decizia sa. Comunicarea trebuie să conţină concluziile examinării şi decizia de evaluare motivată.4. Supraveghere sub răspunderea organismului notificat.4.1. Scopul supravegherii este să se asigure ca producătorul îşi îndeplineşte corect obligaţiile care decurg din sistemul calităţii aprobat.4.2. În scopul inspecţiei, producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat în incintele de producţie, inspecţie, încercare şi depozitare şi trebuie să-i pună la dispoziţie toate informaţiile necesare, în special:- documentaţia privind sistemului calităţii.- înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat, etc.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice pentru a avea garanţia ca producătorul menţine şi aplica sistemul calităţii şi trebuie să furnizeze producătorului un raport de audit.4.4. În plus, organismul notificat poate face vizite inopinate !a sediul producătorului, în timpul acestor vizite, organismul notificat poate efectua încercări, sau poate solicite să se efectueze încercări pentru a verifica, dacă e necesar, ca sistemul calităţii funcţionează corect Organismul notificat trebuie să furnizeze producătorului un raport al vizitei şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.5. Producătorul, pe o perioadă de cel puţin 10 ani după ce a fost fabricat ultimul exemplar de echipament, trebuie să ţină la dispoziţia organului de control:- documentaţia prevăzută la cel de-al doilea alineat al pct 3.l;- documentele de actualizare prevăzute la cel de-al doilea paragraf al pct. 3.4;- deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.4, ultimul paragraf, pct. 4.3 şi pct. 4.4.6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informaţii relevante privind aprobările sistemului de calitate emise şi retrase.  +  Anexa 5MODULUL: VERIFICAREA PRODUSULUI1. Acest modul desene procedura prin care un producător sau reprezentantul sau autorizat verifica şi atesta ca echipamentul supus prevederilor de la pct 3 este conform cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi respecta cerinţele relevante ale prezentei hotărâri.2. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura ca procesul de fabricaţie garantează conformitatea echipamentelor cu (tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi cu cerinţele prezentei hotărâri care se referă la ele. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament şi trebuie să întocmească o declaraţie de conformitate.3. Organismul notificat trebuie să efectueze examinarile şi încercările necesare pentru a verifica conformitatea echipamentului, sistemului protector sau dispozitivului prevăzut la art. l alin. (2) cu cerinţele relevante ale prezentei hotărâri, prin examinarea şi încercarea fiecărui produs asa cum se specifică la pct. 4.Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să păstreze o copie după declaraţia de conformitate pe o perioadă de cel puţin 10 ani după ce a fost fabricat ultimul exemplar de echipament.4. Verificarea prin examinare şi încercarea fiecărui exemplar de echipament4.1. Toate echipamentele trebuie să fie examinate individual şi trebuie efectuate încercări adecvate conform prevederilor din standardul (ele) relevant (e) prevăzut (e) la art. 7 sau trebuie efectuate încercări echivalente pentru a se verifica conformitatea lor cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi cerinţele relevante ale prezentei hotărâri.4.2. Organismul notificat trebuie să aplice sau să se îngrijească să se aplice numărul sau de identificare pe fiecare exemplar de echipament aprobat şi trebuie să emita un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate.4.3. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să asigure ca este capabil sa furnizeze, la cerere, certificatele de conformitate ale organismului notificat.  +  Anexa 6MODULUL: CONFORMITATEA CU TIPUL1. Acest modul descrie acea parte a procedurii prin care producătorul sau reprezentantul sau autorizat asigura şi declara ca echipamentul în cauza este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi ca respecta cerinţele prezentei hotărâri care trebuie aplicate acestuia. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament şi trebuie să întocmească o declaraţie de conformitate.2. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura ca procesul de fabricaţie asigura conformitatea echipamentelor fabricate cu tipul asa cum este descris în certificatul de examinare EC de tip şi cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre.3. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să păstreze o copie după declaraţia de conformitate pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data fabricării ultimului exemplar de echipament, în cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul sau autorizat nu au domiciliul sau sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a tine disponibilă documentaţia tehnica trebuie să fie în responsabilitatea persoanei care introduce echipamentul sau sistemul protector pe piaţa.Pentru fiecare exemplar de echipament fabricat, trebuie să se efectueze încercări legate de aspectele protecţiei la explozie ale produsului de către producător sau în numele lui.Încercările trebuie să fie efectuate sub responsabilitatea unui organism notificat ales de producător.În cursul procesului de fabricaţie producătorul trebuie să aplice numărul de identificare al organismului notificat, sub responsabilitatea acestui organism.  +  Anexa 7MODULUL: ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUSULUIl. Acest modul descrie procedura prin care producătorul care îndeplineşte obligaţiile de la pct. 2 asigura şi declara ca echipamentele sunt în conformitate cu tipul asa cum este descris în certificatul de examinare EC de tip. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare produs şi sa întocmească o declaraţie de conformitate. Marcajul CE trebuie să fie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat care răspunde de supraveghere, asa cum este specificat la pct 4.2. Producătorul trebuie să aplice un sistem al calităţii aprobat pentru inspecţia şi încercarea finala a echipamentelor, asa cum este specificat la pct. 3 mai jos şi trebuie să îl supună supravegherii, asa cum este specificat la pct 4 mai jos.3. Sistemul calităţii3.1. Producătorul trebuie înainteze o cerere unui organism notificat ales de el privind evaluarea sistemului calităţii pentru echipamente.Cererea trebuie să cuprindă:- toate informaţiile relevante pentru categoria de produs considerat;- documentaţia privind sistemul calităţii;- documentaţia tehnica privind tipul aprobat şi o copie după certificatul de examinare EC de tip.3.2. În cadrul sistemului calităţii, fiecare exemplar de echipament trebuie să fie examinat şi trebuie să fie efectuate încercările adecvate conform prevederilor din standardul (ele) prevăzut (e) la art. 7 sau încercări echivalente pentru a garanta conformitatea cu cerinţele relevante ale prezentei hotărâri. Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de producător trebuie să fie documentate într-un mod sistematic şi ordonat sub forma unor strategii, proceduri şi instrucţiuni scrise. Aceasta documentaţie a sistemului calităţii trebuie să permită o interpretare de fond a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.Ea trebuie să conţină, în special, o descriere adecvată a:- obiectivelor legate de calitate şi structura organizatorică, responsabilităţilor şi atribuţiile conducerii cu privire la calitatea produsului;- examinarilor şi încercărilor care trebuie efectuate după fabricare;- mijloacelor de urmărire a funcţionarii efective a sistemului calităţii;- înregistrărilor privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarile personalului implicat, etc.3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a se stabili dacă acesta satisface cerinţele prevăzute la pct. 3.2. Trebuie să se presupună conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte sistemele calităţii care implementeaza standardul armonizat relevant.Echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienta în evaluarea tehnologiei produsului considerat. Procedura de evaluare trebuie să cuprindă o vizita de evaluare la sediile producătorului.Decizia trebuie comunicată producătorului. Comunicarea trebuie să conţină concluziile examinării şi decizia motivată privind evaluarea.3.4. Producătorul trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile care decurg din sistemul calităţii, asa cum a fost aprobat şi sa întreţină acest sistem la un nivel corespunzător şi eficient.Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii asupra oricărei intentii de actualizare a sistemului calităţii.Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi sa decidă dacă sistemul calităţii modificat va mai satisface cerinţele prevăzute la pct. 3.2. sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.Organismul notificat face cunoscută producătorului decizia sa. Comunicarea trebuie să conţină concluziile examinării şi decizia de evaluare motivată.4. Supraveghere sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii este de a asigura ca producătorul îşi îndeplineşte corect obligaţiile care decurg din sistemul calităţii aprobat.4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat, în scop de inspecţie, în incintele de inspecţie, încercare şi depozitare şi trebuie să-i furnizeze toate informaţiile necesare, şi în special:- documentaţia privind sistemul calităţii;- documentaţia tehnica;- înregistrările privind calitatea cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat, etc.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice pentru a se asigura ca producătorul menţine şi aplica sistemul calităţii şi trebuie să furnizeze producătorului un raport de audit.4.4. În plus, organismul notificat poate să facă vizite inopinate la sediul producătorului. În timpul acestor vizite, organismul notificat poate efectua încercări sau poate dispune să se efectueze încercări în scopul verificării funcţionarii corecte a sistemului calităţii, dacă se considera necesar; acesta trebuie să furnizeze producătorului un raport asupra vizitei şi, în cazul în care s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.5. Producătorul trebuie să ţină la dispoziţia organului de control, pe o perioadă de cel puţin 10 ani după ce s-a fabricat ultimul exemplar de echipament:- documentaţia prevăzută la cel de-al treilea alineat al pct. 3.1;- documentele de actualizare prevăzute la cel de-al doilea alineat al pct. 3.4;- deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.4, ultimul paragraf, pct. 4.3 şi pct. 4.4.6. Fiecare organism notificat comunică celorlalte organisme notificate informaţii relevante referitoare la aprobările privind sistemul calităţii, emise şi retrase.  +  Anexa 8MODULUL: CONTROLUL INTERN AL PRODUCŢIEI1. Modulul descrie procedura prin care producătorul sau reprezentantul sau autorizat, care îndeplineşte obligaţiile stabilite la pct. 2, asigura şi declara faptul ca echipamentele satisfac cerinţele prezentei hotărâri care trebuie să li se aplice. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament şi sa întocmească o declaraţie de conformitate.2. Producătorul trebuie să elaboreze documentaţia tehnica descrisă la pct. 3 şi, el sau reprezentantul sau autorizat, trebuie să o păstreze la dispoziţia organului de control pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data fabricării ultimului exemplar de echipament.În cazul în care nici producătorul şi nici reprezentantul sau autorizat nu au domiciliul sau sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligaţia păstrării documentaţiei existente îi va reveni persoanei care introduce echipamentele pe piaţa.3. Documentaţia tehnica trebuie să permită evaluarea conformitatii echipamentului cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre. Ea trebuie să se refere, în măsura necesară acestei evaluări, la proiectarea, fabricarea şi funcţionarea produsului. Ea trebuie să conţină:- o descriere generală a echipamentului,- proiecte de execuţie, planuri de fabricaţie şi scheme ale componentelor, subansamblelor, circuitelor, etc.;- descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor menţionate şi a modului de funcţionare a echipamentelor;- o lista a standardelor aplicate integral sau parţial, precum şi descrieri ale soluţiilor adoptate pentru a îndeplini cerinţele de securitate ale prezentei hotărâri, atunci când nu au fost aplicate standardele;- rezultate ale calculelor de proiectare efectuate, ale examinarilor efectuate, etc;- rapoarte de încercare.4. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să păstreze o copie după declaraţia de conformitate împreună cu documentaţia tehnica.5. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura ca procesul de fabricaţie garantează conformitatea echipamentului fabricat cu documentaţia tehnica prevăzută la pct. 2 şi cu cerinţele prezentei hotărâri care trebuie să se aplice acestor echipamente.  +  Anexa 9MODULUL: VERIFICAREA EC A UNITĂŢII DE PRODUS1. Acest modul descrie procedura prin care producătorul asigura şi declara ca echipamentul sau sistemul protector însoţit de certificatul prevăzut la pct. 2 este în conformitate cu cerinţele prezentei hotărâri care se aplică. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să aplice marcajul CE pe echipamentul sau sistemul protector şi sa întocmească o declaraţie de conformitate.2. Organismul notificat trebuie să examineze individual echipamentul şi sistemul protector şi să efectueze încercările necesare asa cum sunt prevăzute în standardul (standardele) relevant (relevante) prevăzute la în art. 7, sau încercări echivalente, pentru a se asigura conformitatea cu cerinţele relevante ale prezentei hotărâri.Organismul notificat trebuie să aplice sau să solicite să se aplice numărul sau de identificare pe echipamentul sau sistemul protector aprobat şi trebuie să emita un certificat de conformitate privind încercările efectuate.3. Scopul documentaţiei tehnice este de a permite evaluarea conformitatii cu cerinţele prezentei hotărâri şi înţelegerea proiectării, fabricaţiei şi funcţionarii echipamentului sau sistemului protector.Documentaţia trebuie să conţină:- o descriere generală a produsului;- proiecte de execuţie, planuri de fabricaţie şi scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor, etc.;- descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor menţionate şi a modului de funcţionare a echipamentului sau sistemului protector;- o lista a standardelor prevăzute la art. 7, aplicate integral sau parţial şi descrierile soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta hotărâre, dacă nu s-au aplicat standardele prevăzute la art. 7;- rezultate ale calculelor de proiectare făcute, ale examinarilor efectuate, etc.;- rapoarte de încercare.  +  Anexa 10DECLARAŢIE DE CONFORMITATE ECA. Marcajul CEMarcajul de conformitate CE este constituit din initialele CE în următoarea forma:În cazul reducerii sau maririi marcajului CE, proportiile trebuie respectate.Diversele componente ale marcajului CE trebuie să aibă material aceeaşi dimensiune pe verticala, care să nu fie mai mica de 5 mm.Aceasta dimensiune poate fi eludata la echipamente, sisteme protectoare sau dispozitive prevăzute la art. l alin.(2) de proporţie mica.B. Conţinutul declaraţiei de conformitate ECDeclaraţia de conformitate EC trebuie să conţină următoarele elemente:- denumirea sau marca de identificare şi sediul producătorului sau reprezentantului sau autorizat;- o descriere a echipamentului, sistemului protector sau dispozitivului prevăzut la art. l alin. (2);- toate prevederile relevante îndeplinite de echipament, sistemul protector, sau dispozitivul prevăzut la art. l alin. (2);- dacă este cazul, denumirea, numărul de identificare şi sediul organismului notificat şi numărul certificatului de examinare EC de tip;- dacă este cazul, referire la standarde armonizate;- dacă este cazul, standarde şi specificăţii tehnice care au fost utilizate;- dacă este cazul, referiri la alte reglementări în vigoare care au fost aplicate;- identificarea semnatarului care a fost împuternicit să-şi asume angajamente în numele producătorului sau reprezentantului sau autorizat.  +  Anexa 11CRITERII MINIME CARE TREBUIE LUATE ÎN CONSIDERARE PENTRU EVALUAREAORGANISMELOR CARE URMEAZĂ A FI NOTIFICATE1. Organismul, directorul sau şi personalul care răspunde pentru efectuarea încercărilor de verificare nu trebuie să fie proiectantul, producătorul, furnizorul sau instalatorul echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevăzute Ia art l alin (2) pe care ei le inspecteaza, şi nici reprezentanţii autorizaţi ai vreuneia dintre aceste părţi. Ei nu trebuie să devină implicaţi nici direct, nici ca reprezentanţi autorizaţi în proiectarea, construcţia, introducerea pe piaţa sau întreţinerea echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevăzute la art. l alin. (2) în discuţie. Aceasta nu împiedica posibilitatea schimburilor de informaţii tehnice între producător şi organism.2. Organismul şi personalul sau de inspecţie trebuie să efectueze încercările de verificare cu cel mai înalt grad de integritate profesională şi competenţa tehnica şi trebuie să fie eliberaţi de toate presiunile şi tentatiile, în special financiare, care pot influenţa judecata lor sau rezultatele inspecţiei, în special din partea persoanelor sau grupurilor de persoane care au un interes în rezultatul verificărilor.3. Organismul trebuie să aibă la dispoziţia sa personalul necesar şi sa posede facilităţile necesare pentru a-i permite să-şi îndeplinească adecvat sarcinile administrative şi tehnice legate de verificare; el trebuie de asemenea, să aibă acces la echipamentele necesare pentru verificări speciale.4. Personalul responsabil pentru inspecţie trebuie să aibă:- formare temeinica tehnica şi profesională;- cunoaştere satisfăcătoare a cerinţelor încercărilor pe care le efectuează şi o experienta adecvată pentru aceste încercări;- capacitatea de a redacta certificatele, înregistrările şi rapoartele necesare pentru autentificarea îndeplinirii încercărilor.5. Trebuie să fie garantată imparţialitatea personalului de inspecţie, Remunerarea lor nu trebuie să depindă de numărul de încercări efectuate sau de rezultatele unor asemenea încercări,6. Organismul trebuie să subscrie o asigurare de răspundere civilă, cu excepţia cazului în care aceasta este asumată de stat, în conformitate cu legislaţia naţionala, sau în care statul este direct răspunzător de controalele efectuate.7. Personalul organismului este obligat sa păstreze secretul profesional referitor la toate informaţiile obţinute în efectuarea acestor sarcini, în cadrul prevederilor prezentei hotărâri, mai puţin faţă de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.