LEGE nr. 206 din 27 mai 2004(*actualizată*)privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare(actualizată până la data de 28 ianuarie 2016*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Buna conduită în activităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi de inovare, denumite în continuare activităţi de cercetare-dezvoltare, se bazează pe un ansamblu de norme de bună conduită şi de proceduri destinate respectării acestora. (2) Normele de bună conduită sunt prevăzute în prezenta lege şi sunt completate şi detaliate în Codul de etică şi deontologie profesională al personalului de cercetare-dezvoltare, denumit în continuare Codul de etică, prevăzut de Legea nr. 319/2003privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, precum şi în codurile de etică pe domenii, elaborate conform art. 7 lit. b). (3) Procedurile destinate respectării acestor norme sunt reunite în Codul de etică, cu respectarea prevederilor prezentei legi şi ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. (4) Respectarea acestor norme de către categoriile de personal ce desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare, prevăzute în Legea nr. 319/2003, precum şi de către alte categorii de personal, din mediul public sau privat, ce beneficiază de fonduri publice de cercetare-dezvoltare, determină buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA nr. 28 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 2 septembrie 2011.  +  Articolul 2Normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare includ: a) norme de bună conduită în activitatea ştiinţifică; b) norme de bună conduită în activitatea de comunicare, publicare, diseminare şi popularizare ştiinţifică, inclusiv în cadrul cererilor de finanţare depuse în cadrul competiţiilor de proiecte organizate din fonduri publice; c) norme de bună conduită în activitatea de evaluare şi monitorizare instituţională a cercetării-dezvoltării, de evaluare şi monitorizare de proiecte de cercetare-dezvoltare obţinute prin acţiuni din cadrul Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare şi de evaluare de persoane în vederea acordării de grade, titluri, funcţii, premii, distincţii, sporuri, atestate sau certificate în activitatea de cercetare-dezvoltare; d) norme de bună conduită în funcţiile de conducere în activitatea de cercetare-dezvoltare; e) normele de bună conduită privind respectarea fiinţei şi demnităţii umane, evitarea suferinţei animalelor şi ocrotirea şi refacerea mediului natural şi a echilibrului ecologic.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA nr. 28 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 2 septembrie 2011.  +  Articolul 2^1 (1) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 2 lit. a), în măsura în care nu constituie infracţiuni potrivit legii penale, includ: a) confecţionarea de rezultate sau date şi prezentarea lor ca date experimentale, ca date obţinute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori ca date sau rezultate obţinute prin calcule analitice ori raţionamente deductive; b) falsificarea de date experimentale, de date obţinute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori de date sau rezultate obţinute prin calcule analitice ori raţionamente deductive; c) îngreunarea deliberată, împiedicarea sau sabotarea activităţii de cercetare-dezvoltare a altor persoane, inclusiv prin blocarea nejustificată a accesului la spaţiile de cercetare-dezvoltare, prin avarierea, distrugerea ori manipularea aparaturii experimentale, a echipamentului, a documentelor, a programelor de calculator, a datelor în format electronic, a substanţelor organice sau anorganice ori a materiei vii necesare altor persoane pentru derularea, realizarea sau finalizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare. (2) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 2 lit. b), în măsura în care nu constituie infracţiuni potrivit legii penale, includ: a) plagiatul; b) autoplagiatul; c) includerea în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice a unuia sau mai multor coautori care nu au contribuit semnificativ la publicaţie ori excluderea unor coautori care au contribuit semnificativ la publicaţie; d) includerea în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice a unei persoane fără acordul acesteia; e) publicarea sau diseminarea neautorizată de către autori a unor rezultate, ipoteze, teorii ori metode ştiinţifice nepublicate; f) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare, în dosarele de candidatură pentru abilitare, pentru posturi didactice universitare ori pentru posturi de cercetare-dezvoltare. (3) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 2 lit. c), în măsura în care nu constituie infracţiuni potrivit legii penale, includ: a) nedezvăluirea situaţiilor de conflicte de interese în realizarea sau participarea la evaluări; b) nerespectarea confidenţialităţii în evaluare; c) discriminarea, în cadrul evaluărilor, pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică sau religioasă, orientare sexuală ori alte tipuri de discriminare, cu excepţia măsurilor afirmative prevăzute de lege. (4) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 2 lit. d), în măsura în care nu constituie infracţiuni potrivit legii penale, includ: a) abuzul de autoritate pentru a obţine calitatea de autor sau coautor al publicaţiilor persoanelor din subordine; b) abuzul de autoritate pentru a obţine salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale din proiectele de cercetare-dezvoltare conduse ori coordonate de persoane din subordine; c) abuzul de autoritate pentru a obţine calitatea de autor sau coautor al publicaţiilor persoanelor din subordine ori pentru a obţine salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale pentru soţi, afini ori rude până la gradul al III-lea inclusiv; d) abuzul de autoritate pentru a impune nejustificat propriile teorii, concepte sau rezultate asupra persoanelor din subordine; e) obstrucţionarea activităţii unei comisii de etică, a unei comisii de analiză sau a Consiliului Naţional de Etică, în cursul unei analize a unor abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare din subordine; f) nerespectarea prevederilor şi procedurilor legale destinate respectării normelor de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare prevăzute în prezenta lege, în Legea nr. 1/2011, în Codul de etică, în codurile de etică pe domenii, în regulamentele de organizare şi funcţionare a instituţiilor de cercetare-dezvoltare, respectiv în cartele universitare, după caz, inclusiv nepunerea în aplicare a sancţiunilor stabilite de către comisiile de etică conform art. 11 alin. (6) din prezenta lege sau de către Consiliul Naţional de Etică, conform art. 326 din Legea nr. 1/2011. (5) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 2 lit. e) sunt detaliate în Codul de etică sau în codurile de etică pe domenii. (6) Următoarele situaţii pot de asemenea să atragă răspunderea etică prin asociere pentru abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare: a) participarea activă în abateri săvârşite de alţii; b) cunoaşterea abaterilor săvârşite de alţii şi nesesizarea comisiei de etică prevăzute la art. 9 sau a Consiliului Naţional de Etică; c) coautoratul publicaţiilor conţinând date falsificate sau confecţionate; d) neîndeplinirea obligaţiilor legale şi contractuale, inclusiv a celor aferente contractului de mandat sau contractelor de finanţare, în exercitarea funcţiilor de conducere ori de coordonare a activităţilor de cercetare-dezvoltare.-------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA nr. 28 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 2 septembrie 2011.  +  Articolul 3Datele contradictorii, diferenţele de concepţie experimentală sau de practică, diferenţele de interpretare a datelor, diferenţele de opinie sunt factori specifici cercetării-dezvoltării şi nu constituie abateri de la buna conduită.  +  Articolul 4 (1) În sensul prezentei legi, următorii termeni sunt definiţi după cum urmează: a) coautor al unei publicaţii - orice persoană nominalizată în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice; b) confecţionarea de rezultate sau date - raportarea de rezultate sau date fictive, care nu sunt rezultatul real al unei activităţi de cercetare-dezvoltare; c) falsificarea de rezultate sau date - raportarea selectivă sau respingerea datelor ori a rezultatelor nedorite; manipularea reprezentărilor sau a ilustraţiilor; alterarea aparatului experimental ori numeric pentru a obţine datele dorite fără a raporta alterările efectuate; d) plagiatul - expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale; e) autoplagiatul - expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale aceluiaşi sau aceloraşi autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale. (2) Abaterile grave de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare sunt cele prevăzute la art. 310 din Legea nr. 1/2011.-------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA nr. 28 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 2 septembrie 2011.  +  Articolul 4^1 (1) Situaţiile de conflicte de interese în cadrul activităţilor prevăzute la art. 2 lit. c) se prevăd în regulamentele de organizare şi funcţionare a organelor autorităţilor publice centrale sau locale, cu ori fără personalitate juridică, ce coordonează competiţii, concursuri sau evaluări în domeniul cercetării-dezvoltării, în alte acte normative aplicabile respectivelor proceduri de evaluare, inclusiv în pachetele de informaţii ale competiţiilor de proiecte, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. (2) O persoană nu poate participa în mod direct, ca expert evaluator, sau indirect, prin luarea de decizii nominale de selecţie directă ori excludere a experţilor evaluatori însărcinaţi cu evaluarea unei instituţii, unui proiect, unei oferte sau unui candidat, dacă respectiva persoană face parte din lista de personal a instituţiei, proiectului ori a ofertei evaluate sau a altor proiecte ori oferte depuse spre finanţare în cadrul aceleiaşi linii de finanţare, licitaţii sau cereri de ofertă ori dacă se află în următoarea relaţie cu candidatul sau cu persoanele din lista de personal a proiectelor, ofertelor ori instituţiilor evaluate: sunt soţi, afini sau rude până la gradul al III-lea inclusiv. (3) În sensul prezentei legi, lista de personal a unui proiect sau a unei oferte este constituită din persoanele nominalizate în propunerea de proiect ori în oferta supusă evaluării, inclusiv directorul de proiect, şi, în cazul proiectelor realizate în parteneriat între mai multe instituţii sau unităţi, din responsabilii de proiect.-------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din ORDONANŢA nr. 28 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 2 septembrie 2011.  +  Articolul 4^2 (1) Sesizările privind abaterile de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare sunt analizate în două etape detaliate în Codul de etică: a) analiza la nivelul instituţiei în cadrul căreia presupusele abateri s-au produs, denumită prima etapă, care se desfăşoară conform art. 11 şi prevederilor Codului de etică; b) analiza la nivelul Consiliului Naţional de Etică, denumită etapa a doua. (2) Consiliul Naţional de Etică are obligaţia să analizeze sesizări sau contestaţii în oricare dintre următoarele cazuri: a) dacă prima etapă a produs un raport în termenul prevăzut la art. 11 alin. (3) şi dacă la sesizare sau contestaţie este anexată o copie simplă, în format scris ori electronic, după raportul elaborat în cadrul primei etape; b) dacă prima etapă nu a produs un raport în termenul prevăzut la art. 11 alin. (3). (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 4^2 a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA nr. 2 din 19 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 25 ianuarie 2016. (4) Pentru contestaţii ce se încadrează în situaţia prevăzută la alin. (2) lit. a), Consiliul Naţional de Etică informează în scris şi pe căi electronice instituţia vizată de contestaţie în termen de două zile lucrătoare de la primirea contestaţiei. (5) Consiliul Naţional de Etică poate analiza abateri de la normele de bună conduită şi în urma autosesizării. (6) Pe perioada analizei Consiliului Naţional de Etică, instituţia sau instituţiile vizată/vizate de sesizare ori de contestaţie pune/pun la dispoziţia Consiliului Naţional de Etică orice date, documente sau probe materiale cerute de acesta. (7) Consiliul Naţional de Etică elaborează un raport în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii sesizării sau a contestaţiei prevăzute la alin. (2) ori de la data autosesizării; raportul conţine hotărârea argumentată privind existenţa unei sau unor abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, precum şi identificarea persoanelor vinovate şi sancţiunile propuse, dacă este cazul; raportul se face public pe site-ul web al Consiliului Naţional de Etică.-------Art. 4^2 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din ORDONANŢA nr. 28 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 2 septembrie 2011.  +  Capitolul II Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării  +  Articolul 5 (1) În vederea coordonării şi monitorizării aplicării normelor de conduită morală şi profesională în activităţile de cercetare-dezvoltare, se înfiinţează Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, denumit în continuare Consiliul Naţional de Etică, organism consultativ, fără personalitate juridică, pe lângă autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. (2) Componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Consiliului Naţional de Etică se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (3) Membrii Consiliului Naţional de Etică trebuie să fie persoane cu activitate recunoscută în domeniul cercetării-dezvoltării şi/sau specialişti în domeniul juridic şi în domeniul eticii cercetării şi ştiinţei.-------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din ORDONANŢA nr. 28 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 2 septembrie 2011. (4) Pentru activitatea desfăşurată, membrii Consiliului Naţional de Etică şi membrii grupurilor de lucru ale acestuia, care nu sunt membri ai Consiliului Naţional de Etică, primesc o indemnizaţie lunară din bugetul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, în raport cu activitatea depusă.-------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din ORDONANŢA nr. 28 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 2 septembrie 2011. (5) Indemnizaţia membrilor, cheltuielile de funcţionare şi cheltuielile de deplasare aferente funcţionării Consiliului Naţional de Etică şi grupurilor de lucru ale acestuia se asigură din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, care asigură secretariatul tehnic şi sprijinul executiv pentru activitatea consiliului, potrivit reglementărilor în vigoare.-------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din ORDONANŢA nr. 28 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 2 septembrie 2011.  +  Articolul 6În sensul prezentei legi, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare este Ministerul Educaţiei şi Cercetării.  +  Articolul 7Consiliul Naţional de Etică are următoarele atribuţii: a) propune modificări ale Codului de etică;-------Lit. a) a art. 7 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din ORDONANŢA nr. 28 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 2 septembrie 2011. b) elaborează coduri de etică pe domenii ştiinţifice, pe care le propune spre aprobare autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;-------Lit. b) a art. 7 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din ORDONANŢA nr. 28 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 2 septembrie 2011. c) abrogată;-------Lit. c) a art. 7 a fost abrogată de pct. 8 al art. unic din ORDONANŢA nr. 28 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 2 septembrie 2011. d) urmăreşte aplicarea şi respectarea de către unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare, precum şi de către personalul de cercetare-dezvoltare a dispoziţiilor legale referitoare la normele de conduită morală şi profesională; e) formulează opinii şi recomandări în legătură cu problemele de natură etică ridicate de evoluţia ştiinţei şi a cunoaşterii; f) analizează cazurile referitoare la încălcarea normelor de bună conduită, în urma sesizărilor sau contestaţiilor ori prin autosesizare;-------Lit. f) a art. 7 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din ORDONANŢA nr. 28 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 2 septembrie 2011.f^1) emite hotărâri prin care se constată dacă a fost realizată o abatere de la normele de bună conduită; în cazurile în care au fost constatate abateri, hotărârile numesc persoana sau persoanele fizice vinovate de respectivele abateri şi stabilesc sancţiunile ce urmează a fi aplicate.-------Lit. f^1) a art. 7 a fost introdusă de pct. 10 al art. unic din ORDONANŢA nr. 28 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 2 septembrie 2011. g) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 8 (1) Consiliul Naţional de Etică îşi poate constitui grupuri de lucru pe domenii de ştiinţă şi tehnologie, cu statut permanent sau temporar, potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Etică, în condiţiile legii.-------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din ORDONANŢA nr. 28 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 2 septembrie 2011. (2) Abrogat.-------Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din ORDONANŢA nr. 28 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 2 septembrie 2011. (3) Consiliul Naţional de Etică are un aparat propriu de lucru şi, atunci când este cazul, poate apela la experţi.  +  Capitolul III Comisiile de etică  +  Articolul 9 (1) Unităţile şi instituţiile care fac parte din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, unităţile şi/sau instituţiile care conduc programe de cercetare-dezvoltare, precum şi unităţile care asigură valorificarea rezultatelor sunt responsabile pentru respectarea normelor şi a valorilor etice în cercetare-dezvoltare. (2) În cadrul unităţilor şi al instituţiilor prevăzute la alin. (1) se înfiinţează comisii de etică, pe lângă consiliile ştiinţifice sau, după caz, pe lângă consiliile de administraţie. (3) Componenţa comisiilor de etică este propusă de consiliile ştiinţifice sau, după caz, de consiliile de administraţie şi se aprobă prin ordin al conducătorului instituţiei sau al unităţii prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 10Atribuţiile comisiilor de etică sunt următoarele: a) urmăresc în cadrul unităţilor sau al instituţiilor respectarea codurilor de etică specifice domeniului; b) numesc comisii de analiză pentru examinarea sesizărilor referitoare la abaterile de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare aduse în atenţia lor în urma sesizărilor sau pe bază de autosesizare.-------Lit. b) a art. 10 a fost modificată de pct. 13 al art. unic din ORDONANŢA nr. 28 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 2 septembrie 2011.  +  Articolul 11 (1) Procedurile pe care comisia de etică, respectiv comisia de analiză le desfăşoară în cazul sesizărilor scrise, iniţiate de persoane fizice sau juridice cunoscute, ori în urma autosesizării sunt detaliate în Codul de etică, cu respectarea prevederilor prezentei legi. (2) Comisia de etică şi comisia de analiză păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării, conform procedurilor detaliate în Codul de etică. (3) Comisia de analiză elaborează un raport care se aprobă de către comisia de etică, se comunică autorului sesizării în scris şi se face public pe site-ul web al instituţiei în termen de 45 de zile calendaristice de la primirea sesizării; în cazul constatării unor abateri de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, raportul numeşte persoanele vinovate şi stabileşte una sau mai multe dintre sancţiunile prevăzute la art. 11^1; persoanele vinovate pot fi diferite de persoanele vizate în textul sesizării. (4) Raportul comisiei de analiză este avizat de către consilierul juridic al instituţiei. Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea comisiei de analiză revine instituţiei. (5) Raportul comisiei de analiză poate fi contestat la Consiliul Naţional de Etică de către persoana sau persoanele găsite vinovate ori de către autorul sesizării; contestaţia va conţine obligatoriu o copie simplă după sesizarea iniţială şi după raportul comisiei de analiză. (6) În cazul în care o contestaţie nu a fost înaintată către Consiliul Naţional de Etică în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării prevăzute la alin. (3), sancţiunile stabilite de comisia de analiză sunt puse în aplicare de către conducătorul instituţiei sau de către consiliul de administraţie, după caz, în termen de 45 de zile calendaristice de la data comunicării raportului conform alin. (3).-------Art. 11 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din ORDONANŢA nr. 28 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 2 septembrie 2011.  +  Articolul 11^1Pentru abaterile constatate de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, conducerea unităţii sau instituţiei aplică personalului de cercetare-dezvoltare una ori mai multe dintre următoarele sancţiuni, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (6): a) avertisment scris; b) retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită; c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control; d) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp între 1 an şi 10 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control sau ca membru în comisii de concurs; e) destituirea din funcţia de conducere din instituţia de cercetare-dezvoltare; f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.-------Art. 11^1 a fost introdus de pct. 15 al art. unic din ORDONANŢA nr. 28 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 2 septembrie 2011.  +  Articolul 12Abrogat.----------Art. 12 a fost abrogat de pct. 16 al art. unic din ORDONANŢA nr. 28 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 2 septembrie 2011.  +  Articolul 13La elaborarea normelor referitoare la etică, precum şi în derularea efectivă a activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare se vor respecta reglementările internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 14 (1) Pentru abaterile constatate de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, Consiliul Naţional de Etică stabileşte aplicarea uneia sau mai multora dintre următoarele sancţiuni: a) avertisment scris; b) retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită; c) abrogată;----------Lit. c) a alin. (1) al art. 14 a fost abrogată de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA nr. 2 din 19 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 25 ianuarie 2016. c) abrogată;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 14 a fost abrogată de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA nr. 2 din 19 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 25 ianuarie 2016. e) retragerea titlului didactic universitar sau a gradului de cercetare ori retrogradarea; f) destituirea din funcţia de conducere din instituţia de cercetare-dezvoltare; g) desfacerea disciplinară a contractului de muncă; h) interzicerea, pentru o perioadă determinată, a accesului la finanţare din fonduri publice destinată cercetării-dezvoltării; i) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp între 1 an şi 10 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control sau ca membru în comisii de concurs; j) îndepărtarea persoanei/persoanelor respective din echipa de realizare a proiectului; k) oprirea finanţării proiectului; l) oprirea finanţării proiectului, cu obligativitatea returnării fondurilor.-------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din ORDONANŢA nr. 28 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 2 septembrie 2011.(1^1) Sancţiunile stabilite de Consiliul Naţional de Etică sunt puse în aplicare de către organismele sau persoanele îndreptăţite legal pentru aceasta, conform prevederilor art. 326 din Legea nr. 1/2011.-------Alin. (1^1) al art. 14 a fost introdus de pct. 18 al art. unic din ORDONANŢA nr. 28 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 2 septembrie 2011.(1^2) Se interzice ocuparea posturilor de cercetare-dezvoltare de către persoane care se fac vinovate de abateri grave de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare. Se anulează concursul pentru un post de cercetare-dezvoltare ocupat, iar contractul de muncă cu instituţia de cercetare-dezvoltare încetează de drept, indiferent de momentul la care s-a dovedit că o persoană a realizat abateri grave de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare. Constatarea abaterilor grave şi identificarea persoanelor vinovate se fac de către Consiliul Naţional de Etică, conform legii.-------Alin. (1^2) al art. 14 a fost introdus de pct. 18 al art. unic din ORDONANŢA nr. 28 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 2 septembrie 2011. (2) De asemenea, pentru abaterile de la buna conduită în cercetare-dezvoltare se aplică sancţiunile disciplinare prevăzute în Codul de etică şi deontologie profesională al personalului de cercetare-dezvoltare, precum şi sancţiunile prevăzute în Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, cu modificările ulterioare, în Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, republicată, şi în Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 15Codurile etice pe domenii ale cercetării se elaborează de Consiliul Naţional de Etică, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 16Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

  GHEORGHE BUZATU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  CONSTANTIN NIŢĂ
  Bucureşti, 27 mai 2004.Nr. 206.----