HOTĂRÂRE nr. 432 din 23 martie 2004 (*actualizată*)privind dosarul profesional al funcţionarilor publici(actualizată până la data de 13 iunie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 13 iunie 2007, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează modul de întocmire şi de gestionare a dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a registrului de evidenţă a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.  +  Articolul 2 (1) În scopul asigurării gestionării unitare şi eficiente a resurselor umane, precum şi pentru urmărirea carierei funcţionarului public, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice răspund de întocmirea, actualizarea, rectificarea, păstrarea şi evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a registrului de evidenţă a funcţionarilor publici. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară în compartimentele de resurse umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal. În cazul în care nu există un astfel de compartiment, întocmirea şi gestionarea dosarelor profesionale şi a registrului de evidenţă ale funcţionarilor publici vor fi realizate de persoana care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului, prevăzute în fişa postului. (3) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice răspund de asigurarea condiţiilor pentru satisfacerea operativă a cererilor privind eliberarea documentelor care să ateste activitatea profesională desfăşurată de funcţionarul public, vechimea în muncă, în specialitate şi în funcţia publică.  +  Articolul 3În vederea gestiunii unitare şi coerente, la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, a evidenţei dosarelor profesionale şi a registrului de evidenţă al funcţionarilor publici, fiecare funcţionar public este înregistrat în registrul de evidenţă a funcţionarilor publici în ordinea datei şi, respectiv, a numărului actului administrativ de numire în funcţia publică în cadrul autorităţii sau instituţiei publice.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007.  +  Capitolul II Întocmirea şi actualizarea dosarului profesional  +  Articolul 4 (1) Dosarul profesional al funcţionarului public, denumit în continuare dosar profesional, se întocmeşte în formatul standard prevăzut în anexa nr. 1. (2) Pentru fiecare funcţionar public se întocmeşte un singur dosar profesional. (3) Dosarul profesional se întocmeşte în termen de 10 zile de la intrarea în corpul funcţionarilor publici. (4) Persoanele responsabile cu întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale sunt obligate să certifice înscrierile efectuate, în termenele prevăzute de lege, prin semnătură şi prin menţionarea în clar a numelui şi funcţiei deţinute.  +  Articolul 5 (1) Dosarul profesional conţine actele administrative şi documentele care evidenţiază cariera funcţionarului public de la naşterea raporturilor de serviciu până la încetarea acestora, în condiţiile legii. (2) Dosarul profesional cuprinde date cu caracter personal şi profesional. (3) Datele cu caracter personal cuprinse în dosarul profesional sunt: a) numele, prenumele şi, după caz, numele deţinut anterior; b) data şi locul naşterii; c) codul numeric personal; d) adresa de domiciliu şi, după caz, reşedinţa;------------Litera e) a alin. (3) al art. 5 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007. f) numele, prenumele şi numărul de telefon ale cel puţin unei persoane de contact, pentru situaţii de urgenţă;------------Litera f) a alin. (3) al art. 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007. g) starea civilă, numărul copiilor minori şi data naşterii acestora;------------Litera g) a alin. (3) al art. 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007. h) situaţia serviciului militar, dacă este cazul. i) cetăţenia.------------Litera i) a alin. (3) al art. 5 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007. (4) Datele cu caracter profesional cuprinse în dosarul profesional se referă la:------------Litera a) a alin. (4) al art. 5 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007.------------Litera b) a alin. (4) al art. 5 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007. c) activitatea desfăşurată în cadrul autorităţii sau instituţiei publice; d) situaţia disciplinară;------------Litera e) a alin. (4) al art. 5 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007. f) studiile, pregătirea profesională şi abilităţile;------------Litera f) a alin. (4) al art. 5 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007. g) activitatea desfăşurată în afara funcţiei publice;------------Litera g) a alin. (4) al art. 5 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007. h) accesul la informaţiile clasificate.------------Litera h) a alin. (4) al art. 5 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007. (5) Dosarul profesional cuprinde în mod obligatoriu: a) copie de pe cartea de identitate sau buletin;------------Litera b) a alin. (5) al art. 5 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007. c) copie de pe livretul militar, dacă este cazul; d) adeverinţa medicală care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei publice; e) copii de pe actele de studii; f) copii de pe certificatele de participare la cursurile de instruire sau perfecţionare; g) copie de pe carnetul de muncă şi/sau extrasul de pe fila din registrul de evidenţă a funcţionarilor publici;------------Litera g) a alin. (5) al art. 5 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007. h) recomandări de la locurile de muncă anterioare; i) cazierul administrativ, dacă este cazul; j) cazierul judiciar; k) actul administrativ de numire şi documentul care atestă depunerea jurământului; l) fişa postului; m) actul administrativ prin care a fost modificat raportul de serviciu; n) actul administrativ de aprobare/constatare a suspendării raportului de serviciu şi actul administrativ prin care se dispune reluarea activităţii;------------Litera n) a alin. (5) al art. 5 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007. o) actele administrative care atestă modificările salariale; p) actele administrative de desemnare în comisiile de disciplină sau în comisiile paritare;------------Litera p) a alin. (5) al art. 5 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007. q) actul administrativ prin care se stabileşte participarea la activităţi în cadrul unor proiecte/programe cu asistenţă externă;------------Litera q) a alin. (5) al art. 5 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007. r) actul administrativ de încetare a raportului de serviciu; s) declaraţie pe propria răspundere a titularului dosarului că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite de lege;------------Litera ş) a alin. (5) al art. 5 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007. t) raportul de evaluare pentru ultimii 5 ani; ţ) declaraţia de avere, actualizată în condiţiile legii; u) declaraţia de interese, actualizată în condiţiile legii. (6) Funcţionarul public are obligaţia de a aduce la cunoştinţă persoanei care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului modificările privind elementele cuprinse în dosarul său profesional, în termen de 5 zile de la data producerii, iar persoana care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului are obligaţia de a opera schimbările intervenite, în termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă a acestora.------------Alin. (6) al art. 5 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007.  +  Articolul 6Documentele se îndosariază în dosarul profesional în ordinea cronologică a emiterii acestora.  +  Capitolul III Gestionarea dosarului profesional  +  Secţiunea 1 Evidenţa dosarelor profesionale şi registrul de evidenţă a funcţionarilor publici  +  Articolul 7 (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia de a întocmi evidenţa dosarelor profesionale după cum urmează: a) formularele A, B, D, E, G şi J pe suport hârtie şi, acolo unde este posibil, şi în format electronic; b) formularele C, F, H şi I pe suport hârtie, precum şi în format electronic. (2) Formularele B, C şi D vor fi completate de fiecare funcţionar public pentru dosarul propriu şi verificate de persoana care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului. (3) Formularele se întocmesc în format Excel, cu caractere Times New Roman, corp de literă 12.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007.  +  Articolul 8 (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică va întocmi un registru de evidenţă a funcţionarilor publici, denumit în continuare registru. (2) Registrul se întocmeşte în format electronic, conform formatului standard prevăzut în anexa nr. 2.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007.  +  Articolul 9Prima pagină a registrului cuprinde elementele de identificare ale autorităţii sau instituţiei publice.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007.  +  Articolul 10 (1) Registrul cuprinde elementele de identificare ale funcţionarilor publici, numărul şi data actului administrativ de numire, modificare, suspendare şi încetare a raporturilor de serviciu, temeiul legal al modificării, suspendării şi încetării raporturilor de serviciu, durata modificării şi suspendării raportului de serviciu, precum şi numele, prenumele şi funcţia deţinută de persoana care a făcut înregistrarea. (2) Fiecărui funcţionar public îi va fi alocat un spaţiu individual în registru. (3) Corectarea erorilor materiale se face astfel încât să poată fi vizibile vechea înregistrare şi datele exacte.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007.  +  Secţiunea a 2-a Accesul la dosarul profesional şi la registru  +  Articolul 11 (1) Funcţionarul public are dreptul de acces la datele cu caracter personal şi profesional înscrise în dosarul său profesional, atât la cele întocmite pe suport hârtie, cât şi la cele întocmite în format electronic, precum şi la datele sale înscrise în registru. (2) Funcţionarul public are dreptul, la solicitarea sa scrisă adresată compartimentului de resurse umane sau persoanei care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului, de a primi: a) copii de pe documentele întocmite pe suport hârtie din dosarul său profesional; b) extrase de pe documentele întocmite în format electronic, certificate prin semnătură de persoana care are atribuţii cu privire la completarea dosarului său profesional; c) extrase de pe datele sale înscrise în registru, certificate prin semnătură de persoana care are atribuţii cu privire la completarea dosarului său profesional; d) adeverinţe care să certifice informaţii cuprinse în dosarul său profesional sau în spaţiul său individual în registru.------------Art. 11 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007.  +  Articolul 12 (1) La datele cu caracter personal şi profesional înscrise în dosarul profesional al funcţionarului public, atât la cele întocmite pe suport hârtie, cât şi la cele întocmite în format electronic, precum şi la datele funcţionarului public înscrise în registru au acces, în prezenţa conducătorului compartimentului de resurse umane sau a persoanei care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului, şi pot obţine copii, extrase sau certificări ale acestor date, la solicitarea scrisă şi motivată, numai următoarele persoane şi autorităţi sau instituţii publice: a) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice; b) conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public sau, după caz, alt funcţionar public care are calitatea de evaluator al funcţionarului public; c) persoanele împuternicite ale unor autorităţi sau instituţii publice cu atribuţii de control; d) preşedintele şi/sau membrii comisiei de disciplină; e) consilierii juridici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public titular al dosarului profesional, în situaţia în care autoritatea sau instituţia publică este parte într-un proces cu acesta, iar datele prezentate sunt relevante pentru soluţionarea cauzei; f) funcţionarii publici din cadrul compartimentului de resurse umane care au atribuţii în acest sens; g) instanţele judecătoreşti şi organele de cercetare penală.------------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007. (2) Accesul la dosarul profesional al persoanelor prevăzute la alin. (1) se face în prezenţa titularului dosarului profesional. Accesul la dosarul profesional, în condiţiile alin. (1), se notifică funcţionarului public în cauză, atunci când nu este posibilă prezenţa acestuia. (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), d), e) şi g), accesul la dosarul profesional, precum şi eliberarea unor copii de pe documentele conţinute în acesta se aprobă de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. (4) Accesul, eliberarea de copii, extrase sau certificări, totale ori parţiale, de pe registru sau de pe documentele din dosarul profesional al funcţionarului public, atât cele întocmite pe suport hârtie, cât şi cele întocmite în format electronic, este permisă numai în situaţiile prevăzute de prezenta hotărâre.------------Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007. (5) Persoanele care au acces la datele cuprinse în dosarul profesional au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.  +  Secţiunea a 3-a Rectificarea şi completarea datelor cuprinse în dosarul profesional şi în registru  +  Articolul 13 (1) Datele cuprinse în dosarul profesional sau în registru pot fi rectificate sau completate în următoarele situaţii: a) la solicitarea scrisă şi motivată a funcţionarului public; b) la solicitarea scrisă şi motivată a conducătorului compartimentului de resurse umane sau, după caz, a persoanei care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului, prevăzute în fişa postului, cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice şi cu înştiinţarea funcţionarului public în cauză; c) pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. (2) În cererea de solicitare a rectificării sau completării se menţionează informaţia considerată a fi incorectă sau incompletă. (3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) şi b) operaţiunile de rectificare sau de completare a datelor pot fi efectuate cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, iar în situaţia prevăzută la lit. c), cu înştiinţarea acestuia. (4) Rectificarea, completarea datelor din dosarul profesional sau, după caz, refuzul efectuării acestor operaţiuni se aduce la cunoştinţă funcţionarului public în cauză.  +  Articolul 14 (1) Rectificarea sau completarea datelor din dosarul profesional se face pe baza documentelor prezentate în original. (2) Actele originale doveditoare se restituie titularului. Copiile de pe acestea, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului, se păstrează în dosarul profesional.  +  Secţiunea a 4-a Păstrarea dosarelor profesionale şi a registrului  +  Articolul 15Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice răspund de asigurarea condiţiilor de securitate privitoare la elaborarea, modificarea, completarea, păstrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal şi profesional înscrise în registru şi în dosarul profesional al funcţionarului public, atât a celor întocmite pe suport hârtie, cât şi a celor întocmite în format electronic, precum şi de accesul la acestea.------------Art. 15 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007.  +  Articolul 16 (1) În cazurile de transfer sau de încetare a raporturilor de serviciu, autoritatea sau instituţia publică va păstra o copie de pe dosarul profesional şi va înmâna documentele întocmite pe suport hârtie, în original, precum şi documentele întocmite în format electronic, pe suport magnetic, pe bază de semnătură, funcţionarului public.------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007. (2) În cazurile de transfer sau de încetare a raportului de serviciu al funcţionarului public, conducătorul compartimentului de resurse umane sau, după caz, persoana care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului certifică valabilitatea şi exactitatea înregistrărilor. (3) Funcţionarul public are obligaţia să predea originalul dosarului profesional autorităţii sau instituţiei în care se transferă, în termen de 5 zile de la realizarea transferului.  +  Articolul 17 (1) Dosarul profesional al funcţionarului public eliberat din funcţia publică şi înscris în corpul de rezervă al funcţionarilor publici se păstrează de către autoritatea sau instituţia publică până la data redistribuirii. La părăsirea corpului de rezervă, compartimentul de resurse umane sau persoana care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului din cadrul autorităţii sau instituţiei publice va preda, la cererea funcţionarului public, dosarul profesional, conform prevederilor art. 16.------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007. (2) Dosarul profesional al funcţionarului public al cărui raport de serviciu este suspendat în condiţiile legii se păstrează de către autoritatea sau instituţia publică.  +  Articolul 18În cazul reorganizării autorităţii sau instituţiei publice, dosarele profesionale ale funcţionarilor publici ale căror raporturi de serviciu cu autoritatea sau instituţia publică nu se modifică sau nu încetează, precum şi registrul/registrele de evidenţă ale funcţionarilor publici se păstrează de către aceasta.  +  Articolul 19 (1) În cazul desfiinţării autorităţii sau instituţiei publice şi al preluării atribuţiilor acesteia de către o autoritate sau instituţie publică nou-înfiinţată, dosarele profesionale ale funcţionarilor publici preluaţi de către autoritatea sau instituţia publică nou-înfiinţată, precum şi registrul/registrele de evidenţă a funcţionarilor publici vor fi transmise acesteia pe bază de protocol de către autoritatea sau instituţia publică supusă reorganizării. (2) În cazul desfiinţării, în condiţiile legii, a unei autorităţi sau instituţii publice, fără ca activitatea acesteia să fie continuată de o altă autoritate ori instituţie publică, copiile de pe dosarele profesionale, precum şi de pe registre, în baza cărora se eliberează copii certificate şi extrase privind drepturile individuale ale funcţionarilor publici, sunt preluate şi păstrate la casele judeţene de pensii sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Articolul 20În cazul detaşării funcţionarului public, dosarul profesional se păstrează de către autoritatea sau instituţia publică de la care funcţionarul public este detaşat. Eventualele completări intervenite pe perioada detaşării sunt transmise sub semnătura conducătorului autorităţii sau instituţiei publice la care funcţionarul public a fost detaşat.  +  Articolul 21În cazurile de transfer sau de încetare a raporturilor de serviciu, autoritatea sau instituţia publică va înmâna o copie de pe fila/filele personale din registru.  +  Secţiunea a 5-a Reconstituirea şi arhivarea documentelor cuprinse în dosarele profesionale  +  Articolul 22 (1) Copiile dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici ale căror raporturi de serviciu cu o autoritate sau instituţie publică încetează se arhivează, în condiţiile legii. (2) Documentele prevăzute la art. 5 alin. (5) lit. s) şi t) se arhivează în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, după 5 ani de la întocmirea lor.  +  Articolul 23În caz de furt, pierdere sau distrugere a dosarului profesional, se va întocmi şi se va elibera funcţionarului public în cauză un duplicat, de către ultima autoritate sau instituţie publică cu care acesta a avut raporturi de serviciu. În cazul în care autoritatea sau instituţia publică a fost supusă reorganizării, duplicatul se va elibera de către autoritatea sau instituţia publică care deţine arhivele autorităţii sau instituţiei supuse reorganizării.  +  Capitolul IV Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 24 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei următoarele fapte: a) nerespectarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi ale art. 4 alin. (3); b) fotocopierea şi/sau transmiterea unor fotocopii de pe documentele aflate în dosarul profesional către terţe persoane, fizice sau juridice, în alte situaţii decât cele prevăzute de prezenta hotărâre; c) refuzul de a înscrie, la solicitarea întemeiată a funcţionarului public şi în condiţiile legii, modificările în dosarul profesional; d) refuzul de a elibera dosarul profesional la încetarea raporturilor de serviciu sau în caz de transfer; e) refuzul de a elibera copii de pe fila/filele din registru la încetarea raporturilor de serviciu sau în caz de transfer; f) refuzul accesului la dosarul profesional, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre; g) întocmirea defectuoasă, netransmiterea sau transmiterea cu întârziere nejustificată temeinic a documentelor cuprinse în dosarul profesional, solicitate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici ori de celelalte persoane fizice sau juridice îndreptăţite, în condiţiile prezentei hotărâri.------------Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 25 (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici acordă asistenţă de specialitate, coordonează metodologic şi controlează modul de aplicare a prezentei hotărâri. (2) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate solicita sprijinul compartimentelor de resurse umane din cadrul consiliilor judeţene, pentru coordonarea modului de aplicare a prezentei hotărâri de către consiliile locale. (3) Consiliile locale pot solicita sprijinul consiliilor judeţene pentru întocmirea evidenţei dosarelor profesionale şi a funcţionarilor publici în format electronic.  +  Articolul 26 (1) Datele cu caracter personal şi profesional înscrise în dosarul profesional, atât cele întocmite pe suport hârtie, cât şi cele întocmite în format electronic, precum şi datele înscrise în registru se transmit Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în xerocopie sau pe suport magnetic, după caz, la solicitarea acesteia. (2) Modificările aduse datelor prevăzute la alin. (1) se transmit Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în termenul prevăzut de lege.------------Art. 26 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007.  +  Articolul 27Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a actualiza dosarele profesionale în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.  +  Articolul 28Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 29Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu legislaţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal.  +  Articolul 30Prezenta hotărâre intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia dispoziţiilor referitoare la registrul de evidenţă a funcţionarilor publici, care intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2007.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescup. Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Joszef BirtalanBucureşti, 23 martie 2004.Nr. 432.  +  Anexa 1Format standard dosar profesional    Coperta                           DOSAR PROFESIONAL Nr. ...                   Funcţionar public ........................    Formularul A*)                    DATE REFERITOARE LA DOSARUL PROFESIONAL    1. Funcţionar public ......................................................    2. Cod numeric personal ...................................................    3. Data întocmirii dosarului profesional ..................................    4. Autoritatea sau instituţia publică care a întocmit dosarul profesional       ..............................    5. Persoana care a întocmit dosarul profesional: ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Numele şi prenumele │ Funcţia │ Semnătura │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘    6. Persoana (persoanele) autorizată (autorizate) să opereze modificări,       completări, rectificări**): ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Numele şi prenumele │ Funcţia │ Semnătura │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘    7. Persoana (persoanele) autorizată (autorizate) să certifice datele       cuprinse în dosarul profesional***): ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Numele şi prenumele │ Funcţia │ Semnătura │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘    *) Completarea informaţiilor se face prin inserarea unui nou rând.   **) Se completează ori de câte ori este nevoie, în termen de 3 zile de la       data emiterii actului administrativ (fişa postului) prin care o persoană       este desemnată să opereze modificări, completări, rectificări în       dosarele profesionale.  ***) Se completează ori de câte ori este nevoie, în termen de 3 zile de la       data emiterii actului administrativ (fişa postului) prin care o persoană       este desemnată să certifice datele cuprinse în dosarele profesionale.    Formularul B*)                           DATE CU CARACTER PERSONAL    1. Numele:    2. Numele deţinut anterior:    3. Prenumele:    4. Cod numeric personal:    5. Data şi locul naşterii:    6. Cetăţenia:    7. Adresa de domiciliu**):    8. Adresa de reşedinţă**):    9. Persoana de contact, pentru situaţii de urgenţă**):                                       ***) ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐ │ Numele │ Prenumele │ Adresa │ Număr de telefon │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘    10. Starea civilă:    11. Numărul copiilor minori şi data naşterii acestora:    12. Situaţia serviciului militar:__________    *) Completarea informaţiilor se face prin inserarea unui nou rând.   **) Se actualizează ori de câte ori este nevoie.  ***) La solicitarea funcţionarului public, pot fi înscrise mai multe persoane       de contact.    Formularul C*)                STUDIILE, PREGĂTIREA PROFESIONALĂ ŞI ABILITĂŢILE    1. Studii liceale: ┌────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────┬───────────────┐ │Instituţia de învăţământ│Profilul/specializarea│ Perioada │Data absolvirii│ ├────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ └────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────┴───────────────┘    2. Studii postliceale: ┌────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────┬───────────────┐ │Instituţia de învăţământ│Profilul/specializarea│ Perioada │Data absolvirii│ ├────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ └────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────┴───────────────┘    3. Studii superioare de scurtă durată: ┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │Instituţia│Speciali- │Forma de │ Durata │ Perioada │Speciali- │ Data │ │de │tatea │învăţământ│ │ │zarea │absolvirii│ │învăţământ│ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘    4. Studii superioare de lungă durată: ┌──────────┬─────────┬──────────┬──────┬────────┬────────┬──────────┬────────┐ │Instituţia│Speciali-│ Forma de │Durata│Perioada│Specia- │ Data │ Data │ │ de │tatea │învăţământ│ │ │lizarea │absolvirii│licenţei│ │învăţământ│ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────┼──────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────┴─────────┴──────────┴──────┴────────┴────────┴──────────┴────────┘    5. Studii postuniversitare: ┌──────────┬─────────┬──────────┬──────┬──────┬────────┬─────────┬──────────┐ │Instituţia│Speciali-│ Forma de │Tipul │Durata│Perioada│Speciali-│ Data │ │ de │tatea │învăţământ│ **) │ │ │zarea │absolvirii│ │învăţământ│ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┼─────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────┴─────────┴──────────┴──────┴──────┴────────┴─────────┴──────────┘    6. Cursuri de formare sau specializare: ┌──────────┬─────────┬─────────┬──────┬────────┬────────┬─────────┬──────────┐ │Instituţia│Denumirea│Tipul***)│Durata│Perioada│Specia- │Cheltu- │Certifi- │ │organiza- │cursului │ │ │ │lizarea │ieli │catul de │ │toare │ │ │ │ │ │suportate│absolvire │ │ │ │ │ │ │ │de │ │ ├──────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────┴─────────┴─────────┴──────┴────────┴────────┴─────────┴──────────┘    7. Limbi străine cunoscute: ┌──────────────┬───────────────┬─────────────┬──────────────┬────────────────┐ │Limba străină │ Scris │ Vorbit │ Citit │ Nivelul de │ │ │ │ │ │cunoştinţe****) │ ├──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ │ │ └──────────────┴───────────────┴─────────────┴──────────────┴────────────────┘    *) Completarea informaţiilor se face prin inserarea unui nou rând.   **) Tip: aprofundate de specialitate, masterat, academice postuniversitare,  doctorat, postuniversitare de specializare, cursuri de perfecţionare  postuniversitare.  ***) Tip: iniţiere, perfecţionare, specializare şi alte tipuri stabilite prin  lege. ****) Pentru cunoştinţele de limbi străine obţinute prin cursuri de limbi  străine finalizate cu atestat se menţionează calificativul precizat în  atestat. Pentru cunoştinţele de limbi străine ce nu pot fi atestate se va  indica nivelul prin înscrierea unei cifre între 1 şi 5, unde 1 indică nivelul  excelent, iar 5 indică nivelul elementar.NOTĂ:Datele înscrise în acest formular se actualizează, la cererea funcţionarului public, ori de câte ori este nevoie. Modificările intervenite privind pregătirea profesională se dovedesc cu acte originale. Actele originale doveditoare se restituie titularului. Copiile ce se fac de pe aceste acte se certifică pentru conformitate cu originalul la data prezentării lor de către titularul dosarului profesional.Acest formular se transmite în format electronic Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către autoritatea sau instituţia publică la data eliberării funcţionarului public din funcţia publică deţinută.    Formularul D               ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN AFARA FUNCŢIEI PUBLICE ┌────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┬────────┬──────┬───────┬───────┐ │Perioada│Angajatorul│Angajat│Funcţia│Atribu-│Temeiul │Durata│Temeiul│ Alte │ │ │ │pe bază│ │ţii │juridic │ │juridic│menţi- │ │ │ │ de │ │princi-│al modi-│ │al │uni │ │ │ │ │ │pale*) │ficării │ │încetă-│ │ │ │ │ │ │ │sau sus-│ │rii │ │ │ │ │ │ │ │pendării│ │rapor- │ │ │ │ │ │ │ │rapor- │ │tului │ │ │ │ │ │ │ │tului de│ │de │ │ │ │ │ │ │ │muncă │ │muncă │ │ ├────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴────────┴──────┴───────┴───────┘    *) Vor fi înscrise cel mult 3 atribuţii principale.    Formularul E                 ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN CADRUL AUTORITĂŢII                            SAU INSTITUŢIEI PUBLICE  1. Data numirii în cadrul autorităţii sau instituţiei publice:  2. Denumirea funcţiei publice*):  3. Compartimentul*):  4. Modalitatea de ocupare a funcţiei publice*):  5. Tipul şi numărul actului administrativ de numire*):  6. Fişa postului nr.*):  7. Atribuţiile delegate*):  8. Alte activităţi desfăşurate*):  8.1. participare în comisii de disciplină sau în comisii paritare ┌─────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┐ │ Comisia │ Calitatea │ Perioada │ Nr. şi data │ │ │ │ │actului administrativ│ ├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ └─────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┘  8.2. participare în cadrul unor proiecte/programe cu asistenţă externă ┌────────────────┬──────────────────┬─────────┬────────┬─────────────────────┐ │ Numărul de │ Denumirea │Calitatea│Perioada│ Nr. şi data │ │identificare a │ proiectului/ │ │ │actului administrativ│ │proiectului/ │ programului │ │ │ │ │programului │ │ │ │ │ ├────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ └────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────┴─────────────────────┘  9. Exercitare cu caracter temporar ┌─────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┐ │ Funcţia publică │ Compartimentul │ Perioada │ Nr. şi data │ │ │ │ │actului administrativ│ ├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ └─────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┘  10. Promovare ┌─────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┐ │ Funcţia publică │ Compartimentul │ Data │ Nr. şi data │ │ │ │ │actului administrativ│ ├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ └─────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┘  11. Mutare în cadrul altui compartiment ┌─────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┐ │ Funcţia publică │ Compartimentul │ Data │ Nr. şi data │ │ │ │ │actului administrativ│ ├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ └─────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┘  12. Suspendarea raporturilor de serviciu ┌─────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┐ │ Modalitatea │ Motivul │ Perioada │ Nr. şi data │ │ │ │ │actului administrativ│ ├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ └─────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┘  13. Încetarea suspendării raporturilor de serviciu ┌─────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┐ │ Data │ Motivul │ Nr. cererii │ Nr. şi data │ │ │ │ │actului administrativ│ ├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ └─────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┘  *) Se completează ori de câte ori este nevoie, în termen de 3 zile de la data     emiterii actului administrativ.    Formularul F         SITUAŢIA PRIVIND ACORDAREA DREPTURILOR SALARIALE ÎN ANUL ...*)  1. Salariul: ┌─────────────┬────────┬───────────┬───────┬───────────┬─────────────────────┐ │Componente**)│Cuantum │ Data │Temeiul│ Motivul │ Nr. │ │ │ │stabilirii/│ legal │modificării│actului administrativ│ │ │ │modificării│ │ │ │ ├─────────────┼────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────┴────────┴───────────┴───────┴───────────┴─────────────────────┘  2. Alte drepturi salariale:  2.1. Salariul de merit  acordat în temeiul ................, prin actul administrativ nr. ..........,  începând cu data ............... .  2.2. Sporuri specifice:  2.2.1. ........................ în procent de ..............................,  acordat în temeiul ............  2.2.2. ....................... în procent de ...............................,  acordat în temeiul ............  2.3. Prime:  2.3.1. lunare ....................................  2.3.2. trimestriale ..............................  2.3.3. anuale ....................................  2.3.4. de concediu ...............................  2.4. Stimulente  acordate în temeiul ..........., având o valoare medie de ......../trimestru.  2.5. Alte drepturi salariale***):____________    *) Se completează anual.   **) Se completează conform actului normativ care reglementează salarizarea   funcţionarilor publici.  ***) Se va indica: tipul, temeiul legal, actul administrativ pe baza căruia   se acordă, cuantum.    Formularul G                              SITUAŢIA CONCEDIILOR ┌────┬─────────────────┬────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐ │Nr. │Tipul concediului│Perioada│ Nr. │Aprobat de/certificat│ │crt.│ │ │cererii/certificatului│/eliberat de │ ├────┼─────────────────┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────────────┴────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘    Formularul H                             SITUAŢIA DISCIPLINARĂ ┌────┬─────────┬─────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┐ │Nr. │Abaterea │Cercetată│Nr. şi data │Nr. şi │Sancţiu-│Tipul,nr.│Nr. şi │ │crt.│discipli-│ de │raportului │data │nea │şi data │data │ │ │nară │ │comisiei de │actului │disci- │actului │actului │ │ │ │ │disciplină/ │adminis- │plinară │de │adminis- │ │ │ │ │propunerea │trativ de│aplicată│anulare │trativ │ │ │ │ │superiorului│sancţio- │ │ │privind │ │ │ │ │ierarhic │nare │ │ │radierea │ │ │ │ │ │ │ │ │sancţiu- │ │ │ │ │ │ │ │ │nii │ │ │ │ │ │ │ │ │discipli-│ │ │ │ │ │ │ │ │nare │ ├────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┘    Formularul I                       ACCESUL LA INFORMAŢII CLASIFICATE ┌──────────────┬────────────────┬────────┬────────────────┬──────────────────┐ │ Clasa de │ Nivelul de │Perioada│Tipul şi numărul│Motivul încetării │ │ secretizare │ secretizare │ │documentului de │ valabilităţii │ │ │ │ │acces │ documentului │ ├──────────────┼────────────────┼────────┼────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────────────┼────────┼────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────────────┼────────┼────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────────────┼────────┼────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ └──────────────┴────────────────┴────────┴────────────────┴──────────────────┘    Formularul J*)                   ACCESUL LA DOSARUL PROFESIONAL     Persoanele care au avut acces la dosarul profesional: ┌────┬───────────────────┬───────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────────┐ │Nr. │Numele şi prenumele│Funcţia│Semnătura│Motivul│ Accesul │ Luat la │ │crt.│ │ │ │ │autorizat │cunoştinţă de │ │ │ │ │ │ │ de │funcţionarul │ │ │ │ │ │ │ │ public │ │ │ │ │ │ │ │(data/ │ │ │ │ │ │ │ │semnătura) │ ├────┼───────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴───────────────────┴───────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────────┘  *) Se completează ori de câte ori este nevoie, la data accesului la dosarul  profesional.------------    Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007, conform pct. 22 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ┌──┬────┬─────────────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┐ │Nr│Nu- │ Datele de │Func-│Nr. │Te- │Nr. │Du- │Te- │Nr. │Du- │Te- │Nr. │Per-│Func-│ │c │mele│identificare │ţia │şi │me- │şi │rata│me- │şi │ra- │me- │şi │soa-│ţia │ │r │şi ├────┬────┬───┤pu- │da- │iul │da- │mo- │iul │data│ta │iul │da- │na │deţi-│ │t │pre-│Do- │Se- │CNP│blică│ta │le- │ta │di- │le- │ac- │sus-│le- │ta │care│nută │ │ │nu- │mi- │ria │ │ │ac- │gal │ac- │fi- │gal │tu- │pen-│gal │ac- │a │ │ │ │mele│ci- │şi │ │ │tu- │al │tu- │că- │al │lui │dă- │al │tu- │e- │ │ │ │ │liul│nr. │ │ │lui │mo- │lui │rii │sus-│ad- │rii │în- │lui │fec-│ │ │ │ │/ │C.I.│ │ │ad- │di- │ad- │ │pen-│mi- │ │ce- │ad- │tuat│ │ │ │ │Re- │ │ │ │mi- │fi- │mi- │ │dă- │nis-│ │tă- │mi- │în- │ │ │ │ │se- │ │ │ │nis-│că- │nis-│ │rii │tra-│ │rii │nis │re- │ │ │ │ │din-│ │ │ │tra-│rii │tra-│ │ra- │tiv │ │ra- │tra │gis-│ │ │ │ │ţa │ │ │ │tiv-│ra- │tiv │ │por-│de │ │por-│tiv │tra-│ │ │ │ │ │ │ │ │de │por-│de │ │tu- │sus-│ │tu- │de │rea │ │ │ │ │ │ │ │ │nu- │tu- │mo- │ │lui │pen-│ │lui │în- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mi- │lui │di- │ │de │dare│ │de │ce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │re │de │fi- │ │ser-│ │ │ser-│ta- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ser-│care│ │vi- │ │ │vi- │re │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vi- │ │ │ciu │ │ │ciu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ciu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────┼────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──┴────┴────┴────┴───┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007, conform pct. 22 al art. I din acelaşi act normativ.-----