HOTĂRÂRE nr. 247 din 4 martie 2003 (*actualizată*)privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenta a salariaţilor(actualizată până la data de 18 martie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 14 martie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 18 martie 2004, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 578 din 21 mai 2003; HOTĂRÂREA nr. 290 din 4 martie 2004.În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte metodologia de întocmire a registrului general de evidenta a salariaţilor, înregistrările care se efectuează, precum şi orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestuia.  +  Articolul 2 (1) Încadrarea în munca a unei persoane se realizează, potrivit Codului muncii, numai prin încheierea unui contract individual de muncă în temeiul căruia persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. (2) Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa un registru general de evidenta a salariaţilor, denumit în continuare registru. (3) Angajatorii care au înfiinţate sucursale, agenţii, reprezentante sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, cărora le-au delegat competenţa încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă, pot delega acestora şi competenţa infiintarii registrului. (4) Nu au obligaţia infiintarii registrului misiunile diplomatice, oficiile consulare străine cu sediul în România, precum şi reprezentantele din România ale persoanelor juridice străine pentru perioadele în care contractele individuale de muncă încheiate cu cetăţenii români se înregistrează la Inspectoratul Teritorial de Muncă al municipiului Bucureşti.---------------Alin. (3) şi (4) ale art. 2 au fost introduse de HOTĂRÂREA nr. 578 din 21 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 4 iunie 2003.Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 290 din 4 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 18 martie 2004.  +  Articolul 3Angajatorul are obligaţia de a inregistra registrul la inspectoratul de muncă în a cărui raza teritorială îşi are sediul sau domiciliul, după caz, cel mai târziu la data încheierii primului contract individual de muncă.---------------Art. 3 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 290 din 4 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 18 martie 2004.  +  Articolul 4 (1) Registrul se întocmeşte în regim tipizat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, se numeroteaza pe fiecare pagina şi devine document oficial de la data înregistrării. (2) Prima pagina a registrului cuprinde elementele de identificare a angajatorului, numărul de înregistrare la inspectoratul teritorial de muncă, precum şi numărul de file ale registrului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. (3) Inspectoratul teritorial de muncă va inregistra registrul numai dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2). (4) La solicitarea inspectoratului teritorial de muncă sau a unor angajatori care obţin aprobarea prealabilă a inspectoratului teritorial de muncă, registrul se întocmeşte şi în format electronic. (5) Evidenta registrelor la inspectoratul teritorial de muncă se face într-un registru special, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (6) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.---------------Alin. (1), (3) şi (4) ale art. 4 au fost modificate de HOTĂRÂREA nr. 290 din 4 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 18 martie 2004.  +  Articolul 5 (1) Angajatorul are obligaţia completării registrului în ordinea încheierii contractelor individuale de muncă. (2) Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariaţilor, data încheierii contractului individual de muncă, data începerii activităţii, modificarea şi suspendarea contractului, durata acestuia, durata muncii exprimată în ore/zi, ocupaţia (funcţia şi/sau meseria), respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din România (C.O.R.), salariul de baza prevăzut la data încheierii contractului, data încetării contractului şi temeiul legal al încetării acestuia, numele, prenumele şi semnatura persoanei care face înscrierea.(2^1 ) Fiecare operaţiune efectuată în registru va fi certificată, prin semnatura şi ştampila, de către o persoană numita prin act administrativ de către angajator sau de către reprezentantul legal al acestuia. (3) Înscrierile în registru se efectuează la data încheierii contractului individual de muncă, precum şi la data încetării acestuia, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1. (4) Înregistrările din registru se vor efectua numai în limba română, citeţ, cu tus/pix negru, iar corectarea erorilor materiale din cuprinsul acestuia se va realiza prin bararea datelor înscrise eronat, astfel încât să se poată citi vechea înregistrare, şi prin înscrierea dedesubt, în culoare roşie, a datelor exacte. În cazul în care înscrierea nu se poate face dedesubt, se bareaza întregul rând şi se face trimitere la noul rând care conţine datele exacte.---------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 290 din 4 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 18 martie 2004.Alin. (2^1) al art. 5 a fost introdus de HOTĂRÂREA nr. 290 din 4 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 18 martie 2004.Alin. (3) şi (4) ale art. 5 au fost modificate de HOTĂRÂREA nr. 290 din 4 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 18 martie 2004.  +  Articolul 6 (1) Registrul se păstrează la sediul sau domiciliul angajatorului ori, după caz, la sediul sucursalei, agenţiei, reprezentantei sau unor alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3). (2) Angajatorii au obligaţia de a comunică, în scris, tuturor conducătorilor sucursalelor, agentiilor, reprezentantelor şi unităţilor fără personalitate juridică, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (3), precum şi tuturor conducătorilor punctelor de lucru care au salariaţi, numărul registrului în care au fost înscrişi salariaţii, precum şi inspectoratul teritorial de muncă la care s-a făcut înregistrarea. (3) Registrele şi dosarele personale ale fiecărui salariat se vor păstra în locuri care să asigure securitatea datelor şi sa îndeplinească condiţiile necesare pentru păstrarea lor îndelungată şi corespunzătoare.----------------Art. 6 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 290 din 4 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 18 martie 2004.  +  Articolul 7 (1) Registrul se pune la dispoziţie inspectorului de muncă sau oricărei alte autorităţi publice care îl solicita în condiţiile legii, angajatorul având obligaţia să asigure accesul permanent la acest document. (2) Abrogat. (3) Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puţin: actele necesare angajării, contractul individual de muncă care va cuprinde salariul şi elementele constitutive ale acestuia potrivit legii, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, precum şi orice alte documente care certifica legalitatea şi corectitudinea completărilor din registru. (4) La solicitarea salariatului, angajatorul este obligat sa îi elibereze copii, certificate de reprezentantul legal al acestuia sau de persoana imputernicita de angajator pentru conformitate cu originalul, ale dosarului personal, ale paginii/paginilor din registru care cuprinde/cuprind înscrierile referitoare la persoana sa şi/sau un document care să ateste activitatea desfăşurată de către acesta, vechimea în munca, în meserie şi în specialitate.-----------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 290 din 4 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 18 martie 2004.Alin. (2) al art. 7 a fost abrogat de HOTĂRÂREA nr. 290 din 4 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 18 martie 2004.Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 290 din 4 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 18 martie 2004.  +  Articolul 8Registrul se depune, în termen de 15 zile lucrătoare de la încetarea activităţii angajatorului, la inspectoratul teritorial de muncă la care a fost înregistrat, completat cu toate înregistrările la zi.  +  Articolul 9 (1) Inspectoratul teritorial de muncă poate aproba, la cererea motivată a angajatorului, înregistrarea unui nou registru numai în următoarele situaţii: a) registrul existent este completat în întregime; b) registrul a fost pierdut sau distrus; c) registrul a fost deteriorat, iar completarea acestuia cu noi date nu se mai poate face. (2) Cererea se depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data intervenirii situaţiilor prevăzute la alin. (1). (3) În cazul în care registrul a fost deteriorat sau înscrierile nu mai sunt lizibile, datele cuprinse în acesta se copiaza ori, după caz, se reinscriu într-un nou registru în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării noului registru. Angajatorul are obligaţia de a păstra vechiul registru o perioadă de 3 ani de la data înregistrării noului registru. (4) În situaţia în care registrul a fost pierdut sau distrus, angajatorul are obligaţia de a reface înscrierile, pe baza documentelor existente la dosarul personal al salariatului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data pierderii sau distrugerii. Inspectoratul teritorial de muncă va inregistra noul registru numai în situaţia în care angajatorul va face dovada depunerii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului de pierdere a registrului, respectiv va face dovada distrugerii totale a acestuia, în condiţiile legii. (5) În situaţiile prevăzute la alin. (1), la înregistrarea unui nou registru, inspectoratul teritorial de muncă va face următoarele menţiuni: a) pe prima pagina se va înscrie numărul registrului pe care îl înlocuieşte, precum şi motivul înlocuirii; b) în registrul special, la numărul de înregistrare a vechiului registru se va înscrie menţiunea înlocuirii, motivul înlocuirii şi numărul de înregistrare al noului registru.----------------Alin. (3) şi (4) ale art. 9 au fost modificate de HOTĂRÂREA nr. 290 din 4 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 18 martie 2004.Alin. (5) al art. 9 a fost introdus de HOTĂRÂREA nr. 290 din 4 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 18 martie 2004.  +  Articolul 9^1Unităţile fără personalitate juridică ce au competenţa infiintarii registrului îl înregistrează la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui raza teritorială îşi au sediul, cu îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta hotărâre.----------------Art. 9^1 a fost introdus de HOTĂRÂREA nr. 578 din 21 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 4 iunie 2003.Art. 9^1 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 290 din 4 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 18 martie 2004.  +  Articolul 10 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de angajatori, persoane fizice sau juridice: a) neincheierea în forma scrisă a contractului individual de muncă; b) neinfiintarea registrului şi/sau neînregistrarea acestuia la inspectoratul teritorial de muncă în termenele prevăzute de prezenta hotărâre; c) refuzul de a pune la dispoziţie inspectorului de muncă registrul, precum şi dosarul personal al salariaţilor; d) necompletarea registrului în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. e) neîndeplinirea de către angajator a obligaţiilor prevăzute la art. 9; f) nedepunerera registrului la inspectoratul teritorial de muncă unde a fost înregistrat, în termen de 15 zile de la data încetării activităţii. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei. (3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei. (4) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. f) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei. (5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă. (6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. (7) Contravenientul poate achită pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), (3) şi (4), inspectorul de muncă făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.----------------Litera d) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de HOTĂRÂREA nr. 290 din 4 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 18 martie 2004.Alin. (7) al art. 10 a fost introdus de HOTĂRÂREA nr. 290 din 4 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 18 martie 2004.  +  Articolul 11Angajatorii au obligaţia de a achită inspectoratelor teritoriale de muncă comisionul de 0,25%, respectiv de 0,75% din fondul lunar de salarii, datorat în baza art. 12 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca, cu modificările şi completările ulterioare, până la data finalizarii operaţiunilor de eliberare a carnetelor de muncă.  +  Articolul 12Abrogat.----------------Art. 12 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 578 din 21 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 4 iunie 2003.Art. 12 a fost abrogat de HOTĂRÂREA nr. 290 din 4 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 18 martie 2004.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 935/1999 privind stabilirea condiţiilor în care pot presta munca persoanele care nu încheie contracte individuale de muncă şi modul de utilizare a sumelor reprezentând comisionul perceput de inspectoratele teritoriale de muncă, respectiv de direcţiile de muncă şi protecţie socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 17 noiembrie 1999.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian Sarbup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 4 martie 2003.Nr. 247.  +  Anexa 1                  REGISTRUL GENERAL DE EVIDENTA A SALARIAŢILOR ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Numa- Nume- Date Data Data Dura- Dura- Dura- Lo- Ocu- Sala- Modi- Data Nume-rul le şi de în- în- ta ta ta cul pa- riul fica- în- le,con- pre- i- che- ce- con- mun- peri- de tia( de rea, ce- pre-trac- nume- den- ie- pe- trac- cii oadei mun- func- baza sus- ta- nume-tului le ti- rii rii tului (ore/ de ca tia pen- rii leindi- sala- fi- con- ac- indi- zi) proba şi/ darea con- şividu- ria- ca- trac- ti- vidu- sau con- trac- sem-al de tului re tului vi- al de mese- trac- tului na-munca a indi- ta- munca ria tului indi- tura            sa- vidu- tii şi indi- vidu- per-            la- al de codul vidu- al de soa-            ri- munca C.O.R al de muncă nei            atu- munca şi care            lui teme- face                                                                     iul în-                                                                    legal scri-                                                                     al erea                                                                     ince-                                                                     tarii                                                                     aces-                                                                     tuia ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Înregistrarea datelor în rubricile registrului se va face după cum urmează: a) în coloana 1 se va înscrie numărul contractului individual de muncă dat de angajator, conform normelor interne ale unităţii; b) în coloana 2 se vor înscrie numele şi prenumele salariatului conform actului de identitate; c) în coloana 3 se vor înscrie următoarele date de identificare a salariatului: domiciliul/reşedinţa, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate; d) în coloana 4 se va înscrie data semnării contractului individual de muncă de către ambele părţi; e) în coloana 5 se va înscrie data la care salariatul a început sau va începe efectiv sa lucreze; f) în coloana 9 se vor menţiona secţia, serviciul, punctul de lucru etc. unde lucrează efectiv salariatul.2. Pe fiecare pagina din registru vor fi înregistrate datele unui singur salariat.3. Coloanele 6, 7, 8, 10, 11 şi 12 se vor completa începând cu data de 1 ianuarie 2007.4. La încetarea contractului individual de muncă, spaţiile rămase necompletate de pe pagina/paginile alocata/alocate salariatului se bareaza şi se stampileaza de către unitate.5. Pentru salariaţii detasati, angajatorul la care aceştia au fost detasati va completa registrul în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, cu menţiunea la coloana 1 a denumirii unităţii de la care se face detasarea.----------------Anexa 1 a fost modificată şi înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 290 din 4 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 18 martie 2004.  +  Anexa 2 ┌─────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ .................................. │ │ │ │ (denumirea angajatorului) │ │ Nr. de înregistrare .............. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ .................................. │ │ Seria*) .......................... │ │ (sediul angajatorului) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Inspectoratul teritorial │ │ .................................. │ │ de muncă ......................... │ │ (denumirea filialei, sucursalei, │ │ │ │ agenţiei, reprezentantei sau a │ │ │ │ altui asemenea sediu secundar) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ .................................. │ │ │ │ (adresa filialei, sucursalei, │ │ │ │ agenţiei, reprezentantei sau a │ │ │ │ altui asemenea sediu secundar) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ .................................. │ │ │ │ (nr. de înregistrare la │ │ │ │ registrul comerţului) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘                 REGISTRU GENERAL DE EVIDENTA A SALARIAŢILOR------------*) Rezultată în urma numerotarii paginilor registrului.  +  Anexa 3                         REGISTRU SPECIAL┌────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┐│Nr. │Data│ Denumirea │Sediul/adresa│Numărul │Numărul de│Numărul │Seria**)││crt.│ │angajatorului│angajatorului│certifi- │registre │ de │ ││ │ │ │ │catului │generale │inregis- │ ││ │ │ │ │unic de │eliberate │trare*) │ ││ │ │ │ │inregis- │angajato- │ │ ││ │ │ │ │trare │rului │ │ │├────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┘--------------*) La inspectoratul teritorial de muncă.**) Rezultată în urma numerotarii paginilor registrului.--------------NOTĂ:Art. II din HOTĂRÂREA nr. 290 din 4 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 18 martie 2004 prevede:Art. II: (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, registrele generale de evidenta a salariaţilor se vor inregistra şi completa cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri. (2) Înscrierile deja efectuate în registrele existente îşi menţin valabilitatea urmând ca, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în coloana 10 "Ocupaţia (funcţia şi/sau meseria)" să se înscrie şi codul C.O.R. corespunzător funcţiei/meseriei respective, în coloana 13 să se completeze şi temeiul legal al încetării contractului individual de muncă, iar în coloana 14, în loc de "Temeiul legal al încetării contractului", să se completeze "Numele, prenumele şi semnatura persoanei care face înscrierea".-------