ORDIN nr. 425 din 3 decembrie 2003privind aprobarea formularelor-tip ale cererilor pentru autorizarea persoanelor fizice și juridice să efectueze operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 9 aprilie 2004  (la 28-05-2007, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 257 din 24 aprilie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 28 mai 2007 ) Având în vedere prevederile:– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice, coroborate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice;– Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 633/2003 privind înființarea pe lângă Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a unei activități finanțate din venituri proprii,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 și al art. 10 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003,președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă formularul-tip al cererii pentru autorizarea persoanelor fizice să efectueze operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase. (la 28-05-2007, sintagma: operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 257 din 24 aprilie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 28 mai 2007 ) (2) Modelul de cerere este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Se aprobă formularul-tip al cererii pentru autorizarea persoanelor juridice să efectueze operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase. (la 28-05-2007, sintagma: operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 257 din 24 aprilie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 28 mai 2007 ) (2) Modelul de cerere este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Formularele-tip de cerere prevăzute la art. 1 și 2 se pot ridica de la Direcția pentru metale prețioase și pietre prețioase din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu sediul în București, str. Georges Clemenceau nr. 5, sectorul 1.(2) Formularele-tip de cerere se comunică și tuturor oficiilor pentru protecția consumatorilor județene și al municipiului București, prin grija cărora vor fi multiplicate și distribuite la solicitarea persoanelor interesate.(3) Aceste formulare urmează a fi publicate și pe site-ul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, www.anpc.ro.  +  Articolul 4(1) Cererile de autorizare în vederea efectuării de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase și documentele anexate la acestea se vor primi și se vor înregistra la sediile oficiilor pentru protecția consumatorilor județene și al municipiului București sau direct la sediul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. (la 28-05-2007, sintagma: operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 257 din 24 aprilie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 28 mai 2007 ) (2) Cererile vor fi primite și înregistrate numai dacă, în principiu, sunt completate corect, iar documentația anexată este completă.(3) Cererile înregistrate la oficiile pentru protecția consumatorilor județene și al municipiului București, precum și înscrisurile anexate sau primite ulterior se vor înainta de îndată Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor - Direcția pentru metale prețioase și pietre prețioase.  +  Articolul 5(1) La data înregistrării cererii de autorizare se înmânează solicitantului o adeverință, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, pentru persoanele fizice, și conform modelului prezentat în anexa nr. 4, pentru persoanele juridice, care se multiplică prin grija oficiilor pentru protecția consumatorilor județene și al municipiului București, pe coli de hârtie tip A4, cu antetul instituției care o eliberează.(2) O copie a adeverinței se va păstra la instituția emitentă, iar o altă copie se va comunică la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Direcția pentru metale prețioase și pietre prețioase, o dată cu cererea de autorizare și documentația anexată acesteia.  +  Articolul 6Autorizația în original urmează a fi ridicată pe bază de semnătură și împuternicire specială, de la sediul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.  +  Articolul 7Prezentul ordin se duce la îndeplinire de către Direcția pentru metale prețioase și pietre prețioase din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și de către directorii executivi ai oficiilor pentru protecția consumatorilor județene și al municipiului București.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Președintele Autorității Naționale
  pentru Protecția Consumatorilor,
  Rovana Plumb,
  secretar de stat
  București, 3 decembrie 2003.Nr. 425.  +  Anexa nr. 1
  CERERE DE AUTORIZARE
  Subsemnatul ................, domiciliat în localitatea .................., str. ...................... nr. ......,bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. .............., județul/sectorul ................., telefon ................., fax ................, e-mail ................., în calitate de persoană fizică ce desfășoară activități economice în mod independent sau, după caz, de reprezentant al asociației familiale ........................................, potrivit Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 8, 10 și 11 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, vă rugăm să emiteți autorizația pentru efectuarea următoarelor operațiuni*) cu metale prețioase și pietre prețioase:– producerea metalelor prețioase;– prelucrarea metalelor prețioase și a pietrelor prețioase;– vânzarea metalelor prețioase și a pietrelor prețioase;– cumpărarea metalelor prețioase și a pietrelor prețioase;– păstrarea în depozit a metalelor prețioase și a pietrelor prețioase pentru cauză de comerț;– introducerea în țară a metalelor prețioase și a pietrelor prețioase;– scoaterea din țară a metalelor prețioase și a pietrelor prețioase;– mijlocirea operațiunilor cu metale prețioase și pietre prețioase;– transportul de metale prețioase și pietre prețioase, cu excepția transportului efectuat în tranzit vamal;– prestări de servicii care au ca obiect metale prețioase și pietre prețioase;– marcarea metalelor prețioase;– alte acte de comerț și fapte de comerț care au ca obiect metale prețioase și pietre prețioase. Menționez că am următoarele locuri de desfășurare a activității principale și, după caz, a activităților secundare**): ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... Anexez următoarele înscrisuri***): ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................Declar pe propria răspundere că datele menționate în această cerere și în documentele anexate corespund adevărului și am cunoștință de prevederile Codului penal, care pedepsește cu închisoare sau cu amendă penală falsul în declarații.
  Semnătura
  (ștampila)
  .................
  *) Se va/vor marca cu X operațiunea/operațiunile pentru care se solicită autorizarea.**) Se vor menționa elementele de identificare pentru fiecare loc de desfășurare a activității principale și, după caz, a activităților secundare: denumirea, adresa, operațiunile pe care le efectuează.***) Se vor anexa documentele prevăzute la art. 11 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003. (la 28-05-2007, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 257 din 24 aprilie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 28 mai 2007 )
   +  Anexa nr. 2
  CERERE DE AUTORIZARE
  Subscrisa Societatea Comercială ............................., cu sediul în localitatea ......................, str. .............. nr. ......., bl. ...., sc. ...., et. ......, ap. ...., județul/sectorul ............................, telefon ....................., fax ..................., e-mail .............., cod unic de înregistrare .............., nr. de ordine în registrul comerțului ..........................., reprezentată prin .............................., în calitate de .............................., în temeiul art. 8, 10 și 12 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, vă rugăm să emiteți autorizația pentru efectuarea următoarelor operațiuni*) cu metale prețioase și pietre prețioase:– producerea metalelor prețioase;– prelucrarea metalelor prețioase și a pietrelor prețioase;– vânzarea metalelor prețioase și a pietrelor prețioase;– cumpărarea metalelor prețioase și a pietrelor prețioase;– păstrarea în depozit a metalelor prețioase și a pietrelor prețioase pentru cauză de comerț;– introducerea în țară a metalelor prețioase și a pietrelor prețioase;– scoaterea din țară a metalelor prețioase și a pietrelor prețioase;– mijlocirea operațiunilor cu metale prețioase și pietre prețioase;– transportul de metale prețioase și pietre prețioase, cu excepția transportului efectuat în tranzit vamal;– prestări de servicii care au ca obiect metale prețioase și pietre prețioase;– marcarea metalelor prețioase;– alte acte de comerț și fapte de comerț care au ca obiect metale prețioase și pietre prețioase. Menționăm că societatea noastră are sedii secundare**) în: .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. Anexăm următoarele înscrisuri***): .............................................................................. .............................................................................. ..............................................................................Semnatarul cererii declară pe propria răspundere că datele menționate în aceasta și în documentele anexate corespund adevărului și că are cunoștință de prevederile Codului penal, care pedepsește cu închisoare sau cu amendă penală falsul în declarații.
  Semnătura
  (ștampila)
  ....................
  *) Se va/vor marca cu X operațiunea/operațiunile pentru care se solicită autorizarea.**) Se vor menționa elementele de identificare pentru fiecare sediu secundar: denumirea, adresa, operațiunile pe care le efectuează.***) Se vor anexa documentele prevăzute la art. 12 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003. (la 28-05-2007, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 257 din 24 aprilie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 28 mai 2007 )
   +  Anexa nr. 3 Antetul Oficiului pentru Protecția Consumatorilor al Județului ...... /Municipiului București Nr. ...... din .......
  ADEVERINȚĂ
  Se adeverește că persoana fizică/Asociația Familială ...................., cu domiciliul/sediul în localitatea ....., str. ...... nr. ..., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ....., a solicitat, în temeiul art. 25 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, autorizație pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase. (la 28-05-2007, sintagma: operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 257 din 24 aprilie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 28 mai 2007 ) Cererea a fost înregistrată la Oficiul pentru Protecția Consumatorilor al Județului ....../Municipiului București la nr. ... din data de ... și urmează a fi înaintată de îndată Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, împreună cu documentația completă anexată, potrivit art. 11 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003. Termenul prevăzut de art. 25 alin. (3) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003 urmează să curgă începând cu ziua următoare datei înregistrării cererii la sediul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Până la eliberarea autorizației, persoana fizică/Asociația Familială ..... poate să efectueze operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase în condițiile prevăzute de art. 25 alin. (7) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003. (la 28-05-2007, sintagma: operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 257 din 24 aprilie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 28 mai 2007 ) Director executiv,
   +  Anexa nr. 4 Antetul Oficiului pentru Protecția Consumatorilor al Județului ......./Municipiului București Nr. ..... din .....
  ADEVERINȚĂ
  Se adeverește că Societatea Comercială ........, cu sediul în localitatea ........, str. ...... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ....., județul/sectorul ....., a solicitat, în temeiul art. 25 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, autorizație pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase. (la 28-05-2007, sintagma: operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 257 din 24 aprilie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 28 mai 2007 ) Cererea a fost înregistrată la Oficiul pentru Protecția Consumatorilor al Județului ......../Municipiului București la nr. ........ din data de ...... și urmează a fi înaintată de îndată Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, împreună cu documentația completă anexată, potrivit art. 12 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003. Termenul prevăzut de art. 25 alin. (3) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003 urmează să curgă începând cu ziua următoare datei înregistrării cererii la sediul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Până la eliberarea autorizației, Societatea Comercială ....... poate să efectueze operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase în condițiile prevăzute de art. 25 alin. (7) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003. (la 28-05-2007, sintagma: operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 257 din 24 aprilie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 28 mai 2007 ) Director executiv,
  -------------