ORDIN nr. 2.193 din 17 martie 2004pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 8 aprilie 2004    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu completările ulterioare,în baza dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 292/2003 privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale,ministrul culturii şi cultelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale, prevăzute în anexele nr. 1-7 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia instituţii de spectacole, cultură scrisă, tradiţii va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţie contrară.Ministrul culturii şi cultelor,Răzvan TheodorescuBucureşti, 17 martie 2004.Nr. 2.193.  +  Anexa 1 REGULAMENT - CADRUde organizare şi funcţionare a căminului cultural  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Căminul cultural ..................., denumit în continuare cămin cultural, este o instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, care funcţionează sub autoritatea consiliului local ..................., finanţată din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul local. (2) Căminul cultural poate avea filiale pe raza unităţii administrativ-teritoriale în care funcţionează.  +  Articolul 2Căminul cultural îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare şi ale propriului regulament de organizare şi funcţionare, elaborat în temeiul regulamentului-cadru.  +  Articolul 3Căminul cultural are sediul în imobilul situat în ..................., str. ........................... nr. ...., judeţul .......................... . Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc. vor conţine denumirea completă a instituţiei şi indicarea sediului.  +  Capitolul II Obiectul de activitate  +  Articolul 4Căminul cultural iniţiază şi desfăşoară proiecte în domeniul educaţiei permanente (economică, juridică, artistică, ecologică etc.), al culturii tradiţionale şi al creaţiei populare contemporane, urmărind cu consecvenţă: a) organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural-artistice şi de educaţie permanentă; b) conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, ale patrimoniului cultural naţional şi universal; c) organizarea sau susţinerea formaţiilor artistice de amatori, de concursuri şi festivaluri, inclusiv a participării formaţiilor la manifestări culturale intercomunale şi interjudeţene; d) organizarea sau susţinerea activităţii de documentare a expoziţiilor temporare sau permanente, elaborarea de monografii şi lucrări de prezentare turistică; e) difuzarea de filme artistice şi documentare; f) organizarea cercurilor ştiinţifice şi tehnice, de artă populară, plastică şi de gospodărie ţărănească; g) organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională continuă; h) organizarea şi desfăşurarea activităţilor de interes comunitar.  +  Articolul 5Pentru îndeplinirea obiectivelor sale căminul cultural are următoarele atribuţii principale: a) organizează şi desfăşoară activităţi de educaţie permanentă; b) organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice; c) promovează obiceiurile şi tradiţiile populare specifice zonei, precum şi creaţia populară contemporană locală; d) propune centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale obiceiuri, tradiţii, creaţii populare, valori ale patrimoniului cultural naţional ce trebuie protejate, cu respectarea prevederilor legale; e) organizează şi desfăşoară activităţi, proiecte şi programe privind conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale şi/sau aparţinând patrimoniului cultural naţional şi universal; f) organizează şi/sau susţine formaţiile artistice de amatori, organizează concursuri şi festivaluri folclorice, inclusiv susţinerea participării formaţiilor la manifestări culturale la nivel local, zonal sau naţional; g) organizează şi/sau participă la activităţi de documentare, expoziţii temporare sau permanente, elaborarea de monografii şi lucrări de prezentare turistică; h) difuzează filme artistice şi documentare; i) organizează cercuri ştiinţifice şi tehnice, de artă populară şi de gospodărie ţărănească; desfăşoară activităţi turistice şi tehnico-aplicative în cadrul unor cercuri ştiinţifice, tehnice şi formaţii artistice; j) organizează şi desfăşoară cursuri de educaţie civică şi de formare profesională continuă proprii sau prin universităţile populare rurale; k) asigură participarea la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionale; l) organizează şi realizează alte activităţi în conformitate cu obiectivele instituţiei şi cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 6Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin şi realizarea activităţilor specifice căminul cultural colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup (etnice, politice, religioase etc.).  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 7 (1) Patrimoniul căminului cultural este format din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului şi/sau a unităţii administrativ-teritoriale, pe care le administrează în condiţiile legii, sau în proprietatea privată a instituţiei. (2) Patrimoniul căminului cultural poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri din partea unor instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară sau din străinătate. (3) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea căminului cultural se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie prevăzute de lege, în vederea protejării acestora.  +  Capitolul IV Personalul şi conducerea  +  Articolul 8În cadrul căminului cultural funcţionează personal de conducere, personal de specialitate, personal didactic din învăţământul preuniversitar şi universitar, experţi din ţară şi străinătate, după caz, precum şi personal auxiliar.  +  Articolul 9 (1) Structura organizatorică şi numărul de posturi, aprobate de consiliul local, sunt cele prevăzute în anexa la Regulamentul de organizare şi funcţionare a căminului cultural. (2) Atribuţiile personalului încadrat la căminul cultural sunt cele prevăzute în fişele postului.  +  Articolul 10Personalul de specialitate şi, după caz, cel auxiliar, încadrat în căminul cultural, are obligaţia de a absolvi un curs de perfecţionare o dată la 3 ani.  +  Articolul 11Conducerea operativă a căminului cultural este asigurată de un director numit prin concurs, potrivit legii.  +  Articolul 12 (1) Directorul căminului cultural are următoarele atribuţii: a) asigură conducerea activităţii curente a instituţiei; b) elaborează programele de activitate anuale şi pe etape; c) conduce nemijlocit şi concret un domeniu distinct din activităţile de profil specifice; d) este ordonator secundar de credite; e) organizează personalul, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; f) hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine în concordanţă cu legislaţia în vigoare; g) reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale; h) informează consiliul consultativ asupra realizării obiectivelor stabilite şi a prestaţiei colectivului pe care îl conduce, stabilind împreună cu acesta măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii. (2) În exercitarea atribuţiilor sale directorul emite decizii.  +  Articolul 13 (1) În exercitarea atribuţiilor sale directorul este ajutat de un contabil-şef, numit cu acordul autorităţii tutelare, conform legii. (2) Contabilul-şef se subordonează directorului şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:- coordonează activitatea financiar-contabilă şi de salarizare;- exercită controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;- organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar-contabile;- organizează şi răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului instituţiei;- propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a instituţiei;- participă în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei;- îndeplineşte orice alte atribuţii specifice funcţiei pe care o ocupă, potrivit legii. (3) În absenţa contabilului-şef, toate atribuţiile sale se exercită de persoana desemnată de acesta, cu avizul directorului.  +  Articolul 14 (1) În cadrul căminului cultural se organizează un consiliu consultativ format din 5-11 membri, care îşi desfăşoară activitatea pe bază de voluntariat; din acest consiliu fac parte reprezentanţi de frunte ai comunei, din partea şcolii, cultelor, primăriei, tinerilor, pensionarilor, gospodarilor agricoli sau a unor asociaţii care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei, precum şi responsabilii filialelor căminului cultural. (2) Componenţa consiliului consultativ este propusă de directorul instituţiei şi aprobată de consiliul local, cu avizul centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale. (3) Componenţa consiliului consultativ se stabileşte pentru o perioadă de 4 ani. (4) Consiliul consultativ se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:- se pronunţă asupra programului anual de activitate şi a priorităţilor de finanţare;- analizează trimestrial activitatea desfăşurată şi modul de finanţare a activităţilor;- face propuneri privind schimbările necesare în structura instituţiei, care se înaintează spre aprobare consiliului local. (5) Dezbaterile consiliului consultativ se consemnează în procesul-verbal de şedinţă şi se semnează de toţi participanţii la lucrările şedinţei.  +  Capitolul V Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 15 (1) Căminul cultural este finanţat din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul local. (2) Veniturile extrabugetare se obţin din activităţi realizate direct de căminul cultural, şi anume: a) încasări din spectacole, proiecţii de filme, discoteci şi videodiscoteci; b) închirieri de săli şi bunuri; c) valorificarea unor lucrări realizate în cadrul cercurilor şi cursurilor aplicative; d) taxe de înscriere la cercuri şi cursuri proprii sau ale universităţilor populare rurale; e) difuzarea unor publicaţii din domeniul culturii populare, educaţiei permanente, ştiinţei şi literaturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; f) prestarea altor activităţi sau servicii culturale, de educaţie permanentă etc., în conformitate cu obiectivele instituţiei şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 16 (1) Căminul cultural dispune de ştampilă şi sigiliu proprii. (2) Căminul cultural are arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale:- actul normativ de înfiinţare;- documentele financiar-contabile, planul şi programul de activitate, dări de seamă şi situaţii statistice;- corespondenţa;- alte documente, potrivit legii.  +  Articolul 17Dacă în cadrul căminului cultural funcţionează universităţi populare şi/sau centre zonale pentru educaţia adulţilor, prezentul regulament va fi completat cu dispoziţii referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a activităţii acestora.  +  Articolul 18 (1) Prezentul regulament se completează de drept cu actele normative în vigoare. (2) Directorul căminului cultural, în baza prezentului regulament şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, elaborează Regulamentul de ordine interioară al instituţiei. (3) Orice modificare şi completare a prezentului regulament vor fi propuse de director, în vederea aprobării de către autoritatea tutelară.  +  Anexa 2 REGULAMENT - CADRUde organizare şi funcţionare a casei de cultură  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Casa de cultură ..........., denumită în continuare casa de cultură, este o instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea consiliului local .............../sindicatului ............../ organizaţiei neguvernamentale .........., fiind finanţată din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul local. (2) Casa de cultură poate avea filiale pe raza unităţii administrativ-teritoriale în care funcţionează.  +  Articolul 2Casa de cultură îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare, cu cele ale propriului regulament de organizare şi funcţionare, elaborat în temeiul regulamentului-cadru.  +  Articolul 3Casa de cultură are sediul în imobilul situat în ........................................, str. .......................... nr. ....., judeţul ............... . Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc. vor conţine denumirea completă a instituţiei şi indicarea sediului.  +  Capitolul II Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 4Casa de cultură iniţiază şi desfăşoară proiecte în domeniul educaţiei permanente (economică, juridică, artistică, ecologică etc.), al culturii tradiţionale şi al creaţiei populare contemporane, urmărind cu consecvenţă: a) organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural-artistice şi de educaţie permanentă; b) conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, ale patrimoniului cultural naţional şi universal; c) organizarea sau susţinerea formaţiilor artistice de amatori, de concursuri şi festivaluri, inclusiv a participării formaţiilor la manifestări culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionale; stimularea creativităţii şi talentului; d) organizarea sau susţinerea activităţii de documentare a expoziţiilor temporare, elaborarea de monografii şi lucrări de educaţie civică şi informare a publicului; e) difuzarea de filme artistice şi documentare; f) organizarea cercurilor ştiinţifice şi tehnice, de artă populară, plastică şi de gospodărie ţărănească; g) organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională continuă.  +  Articolul 5Pentru îndeplinirea obiectivelor sale casa de cultură are următoarele atribuţii principale: a) organizează şi desfăşoară activităţi de educaţie permanentă; b) organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice; c) promovează obiceiurile şi tradiţiile populare specifice zonei, precum şi creaţia populară contemporană locală; d) organizează şi desfăşoară activităţi, proiecte şi programe de conservare şi transmitere a valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale şi/sau aparţinând patrimoniului naţional şi universal; e) organizează şi/sau susţine formaţiile artistice de amatori, organizează concursuri şi festivaluri folclorice, susţine participarea formaţiilor la manifestări culturale la nivel local, zonal sau naţional; f) propune centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale obiceiuri, tradiţii, creaţii populare, valori ale patrimoniului cultural naţional ce trebuie protejate; g) organizează şi/sau susţine participarea la expoziţii temporare sau permanente, elaborează monografii şi lucrări de prezentare turistică; h) difuzează filme artistice şi documentare; i) organizează cercuri ştiinţifice şi tehnice, de artă populară şi de gospodărie ţărănească; desfăşoară activităţi turistice, agroturistice, de turism cultural şi tehnico-aplicative în cadrul unor cercuri ştiinţifice, tehnice şi formaţii/ ansambluri artistice; j) organizează şi desfăşoară cursuri de educaţie civică şi de formare profesională continuă proprii sau prin universităţile populare rurale; k) asigură participarea la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionale; l) alte activităţi în conformitate cu obiectivele instituţiei şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 6Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin şi realizarea activităţilor specifice, casa de cultură colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat, precum şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup (etnice, politice, religioase etc.).  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 7 (1) Patrimoniul casei de cultură este format din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului şi/sau a unităţii administrativ-teritoriale, după caz, pe care le administrează în condiţiile legii, sau în proprietatea privată a instituţiei. (2) Patrimoniul casei de cultură poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri din partea unor instituţii publice ale administraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară sau din străinătate. (3) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea casei de cultură se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie prevăzute de lege în vederea protejării acestora.  +  Capitolul IV Personalul şi conducerea  +  Articolul 8 (1) Personalul casei de cultură se structurează în personal de conducere, de specialitate şi personal auxiliar. (2) Ocuparea posturilor, eliberarea din funcţie, precum şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului casei de cultură se realizează în condiţiile legii.  +  Articolul 9 (1) Structura organizatorică şi numărul de posturi, aprobate de autoritatea tutelară, sunt cele prevăzute în anexa la Regulamentul de organizare şi funcţionare a casei de cultură. (2) Atribuţiile personalului încadrat la casa de cultură sunt cele prevăzute în fişele postului.  +  Articolul 10Personalul de specialitate şi, după caz, cel auxiliar, încadrat în casa de cultură, are obligaţia de a absolvi un curs de perfecţionare o dată la 3 ani, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 11 (1) Conducerea operativă a casei de cultură este asigurată de un director numit prin concurs. (2) Directorul casei de cultură are următoarele atribuţii: a) asigură conducerea activităţii curente a instituţiei; b) elaborează programele de activitate anuale şi pe etape; c) conduce nemijlocit şi concret un domeniu distinct din activităţile de profil specifice; d) este ordonator secundar de credite; e) angajează personal de specialitate şi auxiliar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; f) hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în concordanţă cu legislaţia în vigoare; g) reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale; h) informează trimestrial consiliul consultativ asupra realizării obiectivelor stabilite şi a prestaţiei colectivului pe care îl conduce, stabilind împreună cu acesta măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii.  +  Articolul 12 (1) În exercitarea atribuţiilor sale directorul casei de cultură este ajutat de un contabil-şef, numit cu acordul autorităţii tutelare, conform legii. (2) Contabilul-şef se subordonează directorului şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:- coordonează activitatea financiar-contabilă şi de salarizare;- exercită controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;- organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar-contabile;- organizează şi răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului instituţiei;- propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a instituţiei;- participă în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei;- îndeplineşte orice alte atribuţii specifice funcţiei pe care o ocupă, potrivit legii. (3) În absenţa contabilului-şef, toate atribuţiile sale se exercită de către persoana desemnată de acesta, cu avizul directorului casei de cultură.  +  Articolul 13 (1) În cadrul casei de cultură se organizează un consiliu consultativ format din 7-15 membri, care îşi desfăşoară activitatea pe bază de voluntariat, din rândul personalităţilor culturale şi ştiinţifice reprezentative, precum şi reprezentanţi ai filialelor casei de cultură. (2) Componenţa consiliului consultativ este propusă de directorul instituţiei şi aprobată de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu avizul direcţiei judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, şi al centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale. (3) Componenţa consiliului consultativ se stabileşte pentru o perioadă de 4 ani. (4) Consiliul consultativ se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie şi are următoarele atribuţii principale:- face propuneri referitoare la programul anual de activitate şi la priorităţile de finanţare;- analizează trimestrial activitatea desfăşurată şi modul de finanţare a activităţilor;- face propuneri privind schimbările necesare în structura instituţiei, care se înaintează spre aprobare consiliului local. (5) Dezbaterile consiliului consultativ se consemnează în procesul-verbal de şedinţă şi se semnează de toţi participanţii la lucrările şedinţei.  +  Capitolul V Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 14 (1) Casa de cultură este finanţată din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul local. (2) Casa de cultură are plan propriu de venituri şi cheltuieli, care se elaborează anual şi se aprobă de consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 15Veniturile extrabugetare se obţin din activităţi realizate direct de casa de cultură, şi anume din: a) încasări din spectacole, proiecţii de filme, discoteci şi videodiscoteci; b) închirieri de săli şi bunuri; c) valorificarea unor lucrări realizate în cadrul cercurilor şi cursurilor aplicative; d) taxe de înscriere la cercuri şi cursuri proprii sau ale universităţilor populare; e) difuzarea unor publicaţii proprii sau de altă producţie din domeniul culturii populare, educaţiei permanente, ştiinţei şi literaturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; f) încasări din expoziţii şi din valorificarea unor creaţii populare realizate pe orice fel de suport, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie; g) prestarea altor servicii (culturale, de educaţie permanentă etc.) ori activităţi, în conformitate cu obiectivele şi atribuţiile instituţiei, în condiţiile legii.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 16 (1) Casa de cultură dispune de ştampilă şi sigiliu proprii. (2) Casa de cultură are arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale:- actul normativ de înfiinţare;- procesele-verbale ale şedinţelor consiliului consultativ;- documentele financiar-contabile, planul şi programul de activitate, dări de seamă şi situaţii statistice;- corespondenţa;- alte documente, potrivit legii.  +  Articolul 17Dacă în cadrul casei de cultură funcţionează universităţi populare şi/sau centre zonale pentru educaţia adulţilor, prezentul regulament va fi completat cu dispoziţii referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţii acestora.  +  Articolul 18 (1) Prezentul regulament se completează de drept cu actele normative în vigoare. (2) Directorul casei de cultură, în baza prezentului regulament şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, elaborează Regulamentul de ordine interioară al instituţiei. (3) Orice modificare şi completare a prezentului regulament vor fi propuse de director, în vederea aprobării de către autoritatea tutelară.  +  Anexa 3 REGULAMENT - CADRUde organizare şi funcţionare a universităţii populare  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Universitatea populară ..................., denumită în continuare universitate populară, este instituţie publică de cultură cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul local, care funcţionează sub autoritatea consiliului judeţean .........../local ............................................... . (2) Activitatea universităţii populare face parte din sistemul de educaţie permanentă, adresându-se îndeosebi adulţilor.  +  Articolul 2Universitatea populară îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare, ale propriului regulament de organizare şi funcţionare, elaborat în temeiul regulamentului-cadru şi avizat de direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, şi aprobat de autoritatea tutelară.  +  Articolul 3Universitatea populară are sediul în imobilul situat în ...................., str. ............................ nr. ........, judeţul ..................... . Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc. vor conţine denumirea completă a instituţiei şi indicarea sediului.  +  Capitolul II Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 4Universitatea populară este o instituţie care elaborează şi desfăşoară proiecte în domeniul educaţiei permanente (economică, juridică, artistică, ecologică etc.), al culturii tradiţionale şi al creaţiei populare contemporane, urmărind cu consecvenţă: a) dezvoltarea generală şi armonioasă a personalităţii umane; b) transmiterea şi asimilarea valorilor ştiinţifice, culturale şi artistice, naţionale şi universale; c) educarea civică, morală şi economică; d) însuşirea de cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi pentru formarea, perfecţionarea şi/sau reconversia profesională, în vederea integrării active pe piaţa muncii; e) însuşirea de cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi artistico-culturale; f) îmbogăţirea nivelului de cunoştinţe în vederea asigurării de şanse egale pentru integrarea în societate; g) asimilarea standardelor sistemului informaţional în cadrul activităţilor organizate; h) dezvoltarea, în cooperare cu autorităţile publice, cu reprezentanţi ai societăţii civile, ai sindicatelor şi ai patronatelor, de forme de pregătire pentru servicii diverse, în raport cu nevoile specifice ale comunităţii; i) cultivarea meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor; j) cooperarea cu instituţii cultural-artistice din ţară şi din străinătate.  +  Articolul 5Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, universitatea populară are următoarele atribuţii principale: a) organizează şi desfăşoară activităţi de educaţie permanentă menite:- să dezvolte armonios personalitatea umană;- să îmbogăţească nivelul de cunoştinţe în vederea asigurării de şanse egale pentru integrarea în societate;- să asigure asimilarea standardelor sistemului informaţional în cadrul activităţilor organizate; b) organizează şi desfăşoară activităţi, proiecte şi programe privind conservarea, transmiterea şi însuşirea valorilor morale, socioeconomice, cultural-artistice, ştiinţifice şi tehnice ale comunităţii şi/sau aparţinând patrimoniului naţional şi universal; c) organizează şi/sau participă la activităţi de documentare, expoziţii temporare sau permanente, elaborează şi promovează lucrări tehnico-ştiinţifice, turistice culturale; d) organizează şi desfăşoară cursuri de educaţie civică, morală şi economică; e) iniţiază cursuri şi/sau activităţi în vederea însuşirii de cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi artistico-culturale; f) colaborează cu direcţiile de muncă, organizaţii sindicale şi profesionale, agenţi economici, pe bază de contract, pentru organizarea de: cursuri de reconversie profesională pentru şomeri, cursuri de calificare în domenii solicitate de piaţa muncii locală (universităţile populare pun la dispoziţie baza materială şi specialişti, iar solicitanţii, tematica cursurilor); g) eliberează atestate de absolvire a cursurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare; h) asigură participarea la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale, internaţionale; i) organizează şi realizează şi alte activităţi în conformitate cu obiectivele instituţiei şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 6Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin şi realizarea activităţilor specifice, universitatea populară colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat şi cu persoane fizice, fără a exprima interesele nici unei formaţii ori grupări politice.  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 7 (1) Patrimoniul universităţii populare este format din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri aflate în proprietatea privată sau publică a statului şi/sau a unităţii administrativ-teritoriale, pe care le administrează în condiţiile legii, precum şi asupra unor bunuri aflate în proprietatea privată a instituţiei. (2) Patrimoniul universităţii populare poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri din partea unor instituţii publice ale administraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară sau din străinătate. (3) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea universităţii populare se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie prevăzute de lege în vederea protejării acestora.  +  Capitolul IV Personalul şi conducerea  +  Articolul 8În cadrul universităţii populare funcţionează personal de conducere, personal de specialitate, personal didactic din învăţământul preuniversitar şi universitar, experţi din ţară şi din străinătate, după caz, precum şi personal auxiliar.  +  Articolul 9 (1) Structura organizatorică şi numărul de posturi, aprobate de consiliul local sau judeţean, după caz, sunt cele prevăzute în anexa la Regulamentul de organizare şi funcţionare a universităţii populare. (2) Atribuţiile personalului încadrat al universităţii populare sunt cele prevăzute în fişele postului.  +  Articolul 10Personalul de specialitate şi, după caz, cel auxiliar, încadrat în universitatea populară, are obligaţia de a absolvi un curs de perfecţionare, o dată la 3 ani.  +  Articolul 11 (1) Conducerea operativă a universităţii populare este asigurată de un director numit prin concurs. (2) Directorul universităţii populare are următoarele atribuţii principale: a) asigură conducerea curentă a instituţiei; b) reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale; c) elaborează programele de activitate anuale şi pe etape; d) este ordonator terţiar de credite; e) angajează personal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; f) hotărăşte măsurile disciplinare şi de recompensare a personalului, potrivit legislaţiei în vigoare; g) face parte din consiliul ştiinţific al universităţii populare; h) informează trimestrial consiliul ştiinţific asupra realizării obiectivelor stabilite şi a prestaţiei colectivului pe care îl conduce, stabilind împreună cu acesta măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii.  +  Articolul 12 (1) În exercitarea atribuţiilor sale directorul universităţii populare este ajutat de un contabil-şef, numit cu acordul autorităţii tutelare, conform legii. (2) Contabilul-şef se subordonează directorului şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:- coordonează activitatea financiar-contabilă şi de salarizare;- exercită controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;- organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar-contabile;- organizează şi răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului instituţiei;- propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a instituţiei;- participă în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei;- îndeplineşte orice alte atribuţii specifice funcţiei pe care o ocupă, potrivit legii. (3) În absenţa contabilului-şef, toate atribuţiile sale se exercită de persoana desemnată de acesta, cu avizul directorului universităţii populare.  +  Articolul 13 (1) Universitatea populară este condusă de un consiliu ştiinţific format din 5-7 membri, condus de un rector. (2) Componenţa consiliului ştiinţific este următoarea:- rectorul, în calitate de preşedinte al consiliului;- 1-3 prorectori;- directorul universităţii populare, ca membru, dacă nu este prorector;- unul dintre salariaţii permanenţi ai universităţii populare, în calitate de secretar ştiinţific;- 2-4 membri - lectori şi/sau cursanţi. (3) Componenţa consiliului ştiinţific se stabileşte astfel: rectorul, prorectorul/prorectorii, secretarul ştiinţific sunt aleşi pentru o perioadă de 4 ani, membrii sunt aleşi în fiecare an. (4) Consiliul ştiinţific se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, se pronunţă asupra programului anual de activitate şi a priorităţilor de finanţare, analizează trimestrial activitatea instituţiei.  +  Capitolul V Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 14 (1) Universitatea populară, când funcţionează de sine stătător, este finanţată din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul local. (2) În situaţia în care universitatea populară funcţionează pe lângă alte instituţii (case de cultură, cămine culturale, cluburi etc.), finanţarea se face prin bugetele acestora. (3) Universitatea populară are plan propiu de venituri şi cheltuieli, care se elaborează anual şi se aprobă de către autoritatea tutelară, atunci când funcţionează de sine stătător. (4) Cheltuielile şi veniturile universităţilor populare care funcţionează pe lângă alte instituţii de cultură se regăsesc în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor respective.  +  Articolul 15Veniturile extrabugetare se obţin din activităţi realizate direct de universitatea populară, şi anume din: a) încasarea de taxe de înscriere ce se percep pentru frecventarea cursurilor universităţii populare; b) organizarea la cerere a diferite tipuri de manifestări cultural-ştiinţifice şi artistice; c) organizarea în colaborare cu direcţiile pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu agenţi economici, cu organizaţii sindicale sau profesionale, pe bază de contract, a unor cursuri de reconversie profesională a şomerilor, de calificare în domenii solicitate pe piaţa muncii, de perfecţionare profesională; d) valorificarea unor lucrări realizate de lectori şi/sau cursanţi; e) difuzarea unor publicaţii din domeniul culturii populare, educaţiei permanente, ştiinţei şi literaturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; f) editarea şi comercializarea pe orice fel de suport a albumelor cu lucrările reprezentative şi a înregistrărilor celor mai talentaţi elevi ai universităţii populare; g) închirierea de săli şi bunuri; h) alte activităţi realizate de aşezămintele culturale, în condiţiile legii.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 16 (1) Universitatea populară dispune de ştampilă şi sigiliu proprii. (2) Universitatea populară are arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale:- actul normativ de înfiinţare;- documentele financiar-contabile, planul şi programul de activitate, dări de seamă şi situaţii statistice;- corespondenţa;- alte documente, potrivit legii.  +  Articolul 17Dacă în cadrul universităţii populare funcţionează centre zonale pentru educaţia adulţilor, prezentul regulament va fi completat cu dispoziţii referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a activităţii acestora.  +  Articolul 18 (1) În temeiul prezentului regulament şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, directorul universităţii populare elaborează Regulamentul de ordine interioară al instituţiei. (2) Prezentul regulament este avizat de direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, şi aprobat de autoritatea tutelară. (3) Orice modificare şi completare a prezentului regulament vor fi propuse de director, în vederea aprobării de autoritatea tutelară.  +  Anexa 4 REGULAMENT - CADRUde organizare şi funcţionare a şcolilor populare de arte şi meserii  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Şcoala populară de arte şi meserii ...................., denumită în continuare şcoala populară, este instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, cu profil de învăţământ artistic şi de însuşire a meşteşugurilor tradiţionale, care funcţionează sub autoritatea consiliului judeţean ................/Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 2Şcoala populară funcţionează, în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare, ale Normelor didactice elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu prevederile propriului regulament de organizare şi funcţionare elaborat în temeiul regulamentului-cadru.  +  Articolul 3Şcoala populară are sediul în imobilul situat în ................, str. ................ nr. .........., municipiul ................, judeţul ............... . Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc. vor conţine denumirea completă a instituţiei şi indicarea sediului.  +  Capitolul II Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 4Şcoala populară iniţiază şi desfăşoară programe de învăţământ în domeniul educaţiei permanente, culturii tradiţionale şi al creaţiei populare, urmărind cu consecvenţă:- păstrarea, prin programele de şcolarizare, a specificului zonal şi a cerinţelor populaţiei pe care o deserveşte;- conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;- stimularea creativităţii şi talentului;- învăţarea şi promovarea meşteşugurilor şi îndeletnicirilor tradiţionale;- cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative neprofesioniste în toate genurile - muzică, coregrafie, teatru etc.;- dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional.  +  Articolul 5Pentru îndeplinirea obiectivelor sale şcoala populară are următoarele atribuţii principale: a) organizează şi desfăşoară activităţi de învăţământ artistic, în toate domeniile (muzical, artă plastică, coregrafie etc.) şi de însuşire a meşteşugurilor tradiţionale:- întocmeşte şi asigură îndeplinirea planurilor anuale de şcolarizare, în concordanţă cu programa analitică elaborată de Ministerul Culturii şi Cultelor;- planifică activitatea instructiv-educativă a şcolii; b) organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice (spectacole, expoziţii, tabere de creaţie, schimburi culturale etc.); c) promovează obiceiurile şi tradiţiile populare specifice zonei, precum şi creaţia populară contemporană; d) promovează tinere talente din rândul propriilor cursanţi; e) poate avea propriile formaţii artistice, iniţiază, organizează, participă la concursuri şi festivaluri judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale; f) asigură participarea la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale, internaţionale; g) organizează şi realizează şi alte activităţi în conformitate cu obiectivele instituţiei şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 6Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin şi realizarea activităţilor specifice, şcoala populară colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat, precum şi cu persoane fizice, în vederea pregătirii, prin programul propriu de şcolarizare, a diferitelor categorii de populaţie, indiferent de sex, vârstă, religie etc.  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 7 (1) Patrimoniul şcolii populare este alcătuit din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului şi/sau a unităţii administrativteritoriale, pe care le administrează în condiţiile legii, precum şi în proprietatea privată a instituţiei. (2) Patrimoniul şcolii populare poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri din partea unor instituţii publice ale administraţiei publice centrale sau locale, a unor persoane juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară sau din străinătate. (3) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea şcolii populare se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie prevăzute de lege în vederea protejării acestora.  +  Capitolul IV Personalul şi conducerea  +  Articolul 8În cadrul şcolii populare funcţionează personal de conducere, personal de specialitate, personal didactic din învăţământul preuniversitar şi universitar, experţi din ţară şi din străinătate, după caz, precum şi personal auxiliar.  +  Articolul 9 (1) Conducerea şcolii populare este asigurată de un director numit prin concurs. (2) Directorul şcolii populare are următoarele atribuţii: a) asigură conducerea activităţii curente a instituţiei; b) elaborează programele de activitate; c) desfăşoară nemijlocit una dintre activităţile de profil; d) este ordonator terţiar de credite; e) angajează personal de specialitate şi auxiliar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; f) stabileşte măsurile disciplinare sau de recompensare, în conformitate cu legislaţia în vigoare; g) reprezintă instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale; h) prezintă anual un raport de activitate în faţa consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 10 (1) În exercitarea atribuţiilor sale directorul şcolii populare este ajutat de un contabil-şef, numit cu acordul autorităţii tutelare, conform legii. (2) Contabilul-şef se subordonează directorului şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:- coordonează activitatea financiar-contabilă şi de salarizare;- exercită controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;- organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar-contabile;- organizează şi răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului instituţiei;- propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a instituţiei;- participă în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei;- îndeplineşte orice alte atribuţii specifice funcţiei pe care o ocupă, potrivit legii. (3) În absenţa contabilului-şef, toate atribuţiile sale se exercită de persoana desemnată de acesta, cu avizul directorului.  +  Articolul 11 (1) Activitatea directorului şcolii populare este sprijinită de consiliul de administraţie, organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ. (2) Componenţa consiliului de administraţie este următoarea:- preşedinte - directorul şcolii populare;- membri - contabilul-şef, şefii de compartimente;- secretar - prin rotaţie, unul dintre membrii consiliului de administraţie, numit de preşedinte.  +  Articolul 12Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea după cum urmează: a) se întruneşte la sediul şcolii populare trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi; b) este legal întrunit în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor săi şi ia hotărâri cu majoritate simplă din numărul total al membrilor prezenţi; c) consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte; d) dezbaterile consiliului de administraţie au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi cu cel puţin 3 zile înainte, prin grija secretarului; e) dezbaterile se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, inserat în registrul de şedinţe, semnat de toţi cei prezenţi la şedinţă; f) procesul-verbal de şedinţă se semnează de toţi participanţii la lucrările consiliului de administraţie.  +  Articolul 13 (1) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:- analizează şi aprobă programele de activitate şi repertoriile şcolii populare, hotărând direcţiile de dezvoltare a acesteia;- aprobă colaborările şcolii populare cu alte instituţii din ţară şi din străinătate;- aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei, în vederea avizării acestuia de către ordonatorul principal de credite, iar după avizarea lui, defalcarea pe activităţi specifice;- supune anual aprobării autorităţii tutelare statul de funcţii al instituţiei, ţinând seama de scopul, obiectivele şi atribuţiile principale ale acesteia;- aprobă Regulamentul de ordine interioară al instituţiei;- analizează şi propune modificări ale regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale structurii organizatorice ale instituţiei;- analizează şi aprobă măsuri pentru perfecţionarea, încadrarea şi promovarea salariaţilor, potrivit legii;- hotărăşte organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi aprobă tematica de concurs;- urmăreşte buna gospodărire şi folosire a mijloacelor materiale şi financiare ale instituţiei, luând măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului din administrare şi, după caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite;- stabileşte modul în care se utilizează bugetul şi sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;- alte atribuţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, consiliul de administraţie adoptă hotărâri.  +  Articolul 14 (1) Şcoala populară are un consiliu profesoral format din 5-11 membri. (2) Componenţa consiliului profesoral este format, de regulă, din şefii de catedre, precum şi din alte persoane propuse de directorul instituţiei. (3) Componenţa consiliului profesoral se stabileşte la începutul fiecărui an şcolar. (4) Consiliul profesoral se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie; se pronunţă asupra programei şcolare anuale, a cuantumului şi modalităţilor de finanţare.  +  Capitolul V Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 15 (1) Şcoala populară este finanţată din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul local. (2) Şcoala populară are plan propriu de venituri şi cheltuieli, care se elaborează anual şi se aprobă de către consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 16Veniturile extrabugetare se obţin din activităţi realizate direct de şcoala populară, şi anume din: a) taxele de şcolarizare ce se percep pentru frecventarea cursurilor şcolii populare de arte şi meserii; b) spectacole prezentate de formaţiile proprii; c) valorificarea unor lucrări realizate de elevii şcolii; d) difuzarea unor publicaţii, din domeniul culturii populare, educaţiei permanente, ştiinţei şi literaturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; e) editarea şi comercializarea pe orice fel de suport a albumelor cu lucrările reprezentative şi a înregistrărilor celor mai talentaţi elevi ai şcolii populare; f) închirierea de săli şi bunuri; g) prestarea altor servicii ori activităţi, în conformitate cu obiectivele şi atribuţiile instituţiei şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 17 (1) Şcoala populară dispune de ştampilă şi sigiliu proprii. (2) Şcoala populară are arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale:- actul normativ de înfiinţare;- documentele financiar-contabile, planul şi programul de activitate, dări de seamă şi situaţii statistice;- corespondenţa;- alte documente, potrivit legii.  +  Articolul 18 (1) Prezentul regulament se completează de drept cu actele normative în vigoare. (2) Directorul şcolii populare, în baza prezentului regulament şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, elaborează Regulamentul de ordine interioară al instituţiei. (3) Orice modificare şi completare a prezentului regulament va fi propusă de director, în vederea aprobării de către autoritatea tutelară.  +  Anexa 5 REGULAMENT - CADRUde organizare şi funcţionare a centrului cultural  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Centrul cultural, denumit în continuare Centrul, este instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul de stat/judeţean/local, de interes naţional/judeţean/local, care funcţionează sub autoritatea consiliului judeţean....................../local............... .  +  Articolul 2Centrul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare şi cu cele ale propriului regulament de organizare şi funcţionare elaborat în temeiul regulamentului-cadru.  +  Articolul 3Centrul are sediul în imobilul situat în ................................, str. ....................... nr. ..........., judeţul ................ . Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc. vor conţine denumirea completă a instituţiei şi indicarea sediului.  +  Capitolul II Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 4Centrul iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi a culturii tradiţionale, urmărind cu consecvenţă:- elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;- conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii pe raza căreia funcţionează, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;- păstrarea şi cultivarea specificului zonal sau local;- stimularea creativităţii şi talentului;- revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor specifice zonei în raza căreia funcţionează şi susţinerea celor care le practică;- cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative neprofesioniste, în toate genurile - muzică, coregrafie, teatru etc.;- dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional.  +  Articolul 5Centrul are următoarele atribuţii principale: a) educarea ştiinţifică şi artistică a publicului prin programe specifice; b) sprijinirea tinerilor cercetători şi artişti valoroşi în afirmarea lor; c) elaborarea şi editarea de studii, publicaţii şi materiale documentare; d) colaborarea cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu fundaţii, universităţi române şi străine, în vederea cunoaşterii şi afirmării valorilor culturii şi civilizaţiei româneşti; e) îmbogăţirea patrimoniului instituţiei prin donaţii, achiziţii, organizarea de tabere şi expoziţii de artă şi alte forme; f) acreditarea formaţiilor şi ansamblurilor artistice profesioniste.  +  Articolul 6Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin şi realizarea activităţilor specifice, Centrul colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public şi/sau privat, precum şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup (etnice, politice, religioase etc.).  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 7 (1) Patrimoniului Centrului este format din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului şi/sau a unităţii administrativteritoriale, după caz, pe care le administrează în condiţiile legii, precum şi asupra unor bunuri aflate în proprietatea privată a instituţiei. (2) Patrimoniul Centrului poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri, din partea unor instituţii publice ale administraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară sau din străinătate. (3) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Centrului se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie prevăzute de lege în vederea protejării acestora.  +  Capitolul IV Personalul şi conducerea  +  Articolul 8 (1) Personalul Centrului se structurează în personal de conducere, personal de specialitate şi personal auxiliar. (2) Ocuparea posturilor, eliberarea din funcţie, precum şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului Centrului se realizează în condiţiile legii.  +  Articolul 9 (1) Structura organizatorică şi numărul de posturi, aprobate de autoritatea tutelară, după caz, sunt cele prevăzute în anexa la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului. (2) Atribuţiile personalului încadrat în cadrul Centrului sunt cele prevăzute în fişele de post.  +  Articolul 10 (1) Centrul este condus de un director, numit prin concurs, conform legii. (2) Directorul are următoarele atribuţii principale: a) asigură conducerea activităţii curente a instituţiei; b) asigură condiţiile de îndeplinire şi respectare a criteriilor de autorizare a instituţiei; c) elaborează programele de activitate; d) conduce nemijlocit şi concret un domeniu distinct din activităţile specifice instituţiei; e) este ordonator de credite; f) hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în concordanţă cu legislaţia în vigoare; g) reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale; h) informează trimestrial consiliul de administraţie asupra realizării obiectivelor stabilite şi a prestaţiei colectivului pe care îl conduce, stabilind împreună cu acesta măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii; i) angajează personal de specialitate şi administrativ în concordanţă cu reglementările în vigoare; j) întocmeşte fişele posturilor prevăzute în structura organizatorică şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor şi respectarea atribuţiilor concrete ale personalului din subordine; k) răspunde de înregistrarea proiectelor şi activităţilor în jurnalul anual al Centrului; l) informează semestrial consiliul judeţean asupra realizării obiectivelor stabilite şi propune măsurile necesare pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime şi asigurarea calităţii proiectelor. (3) În exercitarea atribuţiilor sale directorul emite decizii. (4) În absenţa directorului Centrul este condus de o persoană din cadrul instituţiei, desemnată de director prin decizie scrisă.  +  Articolul 11 (1) În exercitarea atribuţiilor sale directorul este ajutat de un contabil-şef, numit cu acordul autorităţii tutelare, potrivit legii. (2) Contabilul-şef se subordonează directorului şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:- coordonează activitatea financiar-contabilă şi de salarizare;- exercită controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;- organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar-contabile;- organizează şi răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului instituţiei;- propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a instituţiei;- participă în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei;- îndeplineşte orice alte atribuţii specifice funcţiei pe care o ocupă, potrivit legii. (3) În absenţa contabilului-şef toate atribuţiile sale se exercită de persoana desemnată de acesta, cu avizul directorului general.  +  Articolul 12 (1) Activitatea directorului este sprijinită de consiliul de administraţie, organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ. (2) Componenţa consiliului de administraţie este următoarea:- preşedinte - directorul Centrului;- membri - contabilul-şef, şefii de compartimente;- secretar - prin rotaţie, unul dintre membrii consiliului de administraţie, numit de preşedinte.  +  Articolul 13Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea după cum urmează: a) se întruneşte la sediul Centrului, trimestrial sau de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi; b) este legal întrunit în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor săi şi ia hotărâri cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenţi; c) consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte; d) dezbaterile consiliului de administraţie au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi cu cel puţin 3 zile înainte, prin grija secretarului; e) dezbaterile se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, inserat în registrul de şedinţe, semnat de către toţi cei prezenţi la şedinţă; f) procesul-verbal de şedinţă se semnează de către toţi participanţii la lucrările consiliului.  +  Articolul 14 (1) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:- analizează şi aprobă programele de activitate şi repertoriile instituţiei, hotărând direcţiile de dezvoltare ale Centrului;- aprobă colaborările Centrului cu alte instituţii din ţară şi din străinătate;- aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei, în vederea avizării acestuia de către ordonatorul principal de credite, iar după avizarea lui, defalcarea pe activităţi specifice;- supune, anual, aprobării autorităţii tutelare, statul de funcţii al instituţiei, ţinând seama de scopul, obiectivele şi atribuţiile principale ale acesteia;- aprobă Regulamentul de ordine interioară al instituţiei;- analizează şi propune modificări ale Regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale structurii organizatorice a instituţiei;- analizează şi aprobă măsuri pentru perfecţionarea, încadrarea şi promovarea salariaţilor, potrivit legii;- hotărăşte organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi aprobă tematica de concurs;- urmăreşte buna gospodărire şi folosire a mijloacelor materiale şi financiare ale instituţiei, luând măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului din administrare şi, după caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite;- stabileşte modul în care se utilizează bugetul şi sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) În exercitarea atribuţiilor sale consiliul de administraţie adoptă hotărâri.  +  Capitolul V Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 15Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat/judeţean/local, prin autoritatea tutelară.  +  Articolul 16Veniturile extrabugetare se realizează din activităţi realizate direct de Centru, şi anume, din: a) încasări din spectacole, proiecţii filme, expoziţii, alte manifestări culturale; b) închirieri de spaţii şi bunuri mobile; c) valorificarea unor lucrări realizate în cadrul taberelor de creaţie, cercurilor aplicative, altor activităţi culturale şi de educaţie permanentă; d) editarea şi difuzarea unor publicaţii proprii sau de altă producţie, pe orice fel de suport, din domeniul culturii populare, educaţiei permanente, ştiinţei şi literaturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; e) prestarea unor servicii şi/sau activităţi culturale sau de educaţie permanentă, în conformitate cu obiectivele şi atribuţiile instituţiei, potrivit legii; f) derularea unor proiecte şi programe culturale în parteneriat sau în colaborare cu alte instituţii din ţară şi din străinătate; g) prestarea altor servicii ori activităţi, în conformitate cu obiectivele şi atribuţiile instituţiei şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 17 (1) Centrul dispune de ştampilă şi sigiliu proprii. (2) Centrul are arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale:- actul normativ de înfiinţare;- documentele financiar-contabile, planul şi programul de activitate, dări de seamă şi situaţii statistice;- corespondenţa;- alte documente, potrivit legii.  +  Articolul 18 (1) Prezentul regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare. (2) În temeiul prezentului regulament şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, directorul elaborează Regulamentul de ordine interioară al instituţiei. (3) Orice modificare şi completare a prezentului regulament vor fi propuse de către director, în vederea aprobării de către autoritatea tutelară.  +  Anexa 6 REGULAMENT - CADRUde organizare şi funcţionare a centrului judeţeanpentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale................................, denumit în continuare Centrul, este instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul local, care funcţionează sub autoritatea consiliului judeţean............................ .  +  Articolul 2Centrul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare şi cu cele ale propriului regulament de organizare şi funcţionare elaborat în temeiul regulamentului-cadru.  +  Articolul 3Centrul are sediul în imobilul situat în ..............................., str. ....................... nr. ............., judeţul ........................ . Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc. vor conţine denumirea completă a instituţiei şi indicarea sediului.  +  Capitolul II Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 4Centrul iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi al culturii tradiţionale, urmărind cu consecvenţă:- cercetarea stadiului actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare specifice fiecărei zone etnofolclorice a judeţului;- protejarea şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale creaţiei populare contemporane, constituind banca de date şi valori;- coordonarea metodologică a activităţii aşezămintelor culturale de nivel judeţean, respectiv cămine culturale, case de cultură, universităţi populare;- elaborarea unor programe de valorificare a tradiţiilor locale şi stimularea creativităţii în toate genurile artei interpretative neprofesioniste;- iniţierea unor proiecte de sprijinire şi afirmare a creatorilor şi performerilor tradiţiei şi creaţiei populare autentice, pentru protecţia acestora împotriva denaturărilor şi falsificărilor;- elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;- conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;- păstrarea şi cultivarea specificului zonal;- stimularea creativităţii şi talentului;- revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor tradiţionale şi susţinerea celor care le practică (meşteri populari şi mici meseriaşi etc.);- cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative neprofesioniste în toate genurile - muzică, coregrafie, teatru etc.;- desfăşurarea unor programe adecvate intereselor şi preocupărilor locuitorilor, de petrecere a timpului liber, valorificând şi obiceiurile tradiţionale din comunitatea respectivă;- antrenarea cetăţenilor în activitatea de cunoaştere, ocrotire şi întreţinere atât a mediului natural, cât şi a mediului cultural tradiţional;- dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional.  +  Articolul 5Centrul are următoarele atribuţii principale: a) coordonează şi îndrumă din punct de vedere metodologic, în plan judeţean, activitatea aşezămintelor culturale; b) sprijină activitatea aşezămintelor culturale în domeniul formării formatorilor şi al perfecţionării personalului de specialitate; c) editează şi difuzează publicaţii în domeniul educaţiei permanente pentru reţeaua judeţeană a aşezămintelor culturale; d) realizează programe de educaţie permanentă în parteneriat cu instituţiile de specialitate din ţară şi din străinătate; e) iniţiază şi sprijină proiecte şi programe de promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor populare; f) propune zone de obiceiuri şi tradiţii populare protejate din cadrul judeţului; g) efectuează studii şi cercetări privind obiceiurile, tradiţiile populare şi meşteşugăreşti tradiţionale; h) iniţiază şi aplică programe pentru conservarea şi protejarea obiceiurilor, tradiţiilor populare şi meşteşugăreşti tradiţionale; i) asigură asistenţă de specialitate şi organizează cursuri de perfecţionare pentru personalul încadrat în aşezămintele culturale care funcţionează la nivel local, cu avizul direcţiei judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional.  +  Articolul 6Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin şi pentru realizarea activităţilor specifice, Centrul colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup (etnice, politice, religioase ş.a.).  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 7 (1) Patrimoniul Centrului este format din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului şi/sau a unităţii administrativteritoriale, după caz, pe care le administrează în condiţiile legii, precum şi asupra unor bunuri aflate în proprietatea privată a instituţiei. (2) Patrimoniul Centrului poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri, din partea unor instituţii publice ale administraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară sau din străinătate. (3) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Centrului se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie prevăzute de lege în vederea protejării acestora.  +  Capitolul IV Personalul şi conducerea  +  Articolul 8 (1) Personalul Centrului se structurează în personal de conducere, de specialitate şi personal auxiliar. (2) Ocuparea posturilor, eliberarea din funcţie, precum şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului Centrului se realizează în condiţiile legii.  +  Articolul 9 (1) Structura organizatorică şi numărul de posturi, aprobate de consiliul judeţean, sunt cele prevăzute în anexa la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului. (2) Atribuţiile personalului încadrat la Centru sunt cele prevăzute în fişele postului.  +  Articolul 10Personalul de specialitate şi, după caz, cel auxiliar, încadrat în Centru, are obligaţia absolvirii unui curs de perfecţionare, o dată la 3 ani.  +  Articolul 11 (1) Centrul este condus de un director, numit prin concurs, conform legii. (2) Directorul are următoarele atribuţii principale: a) asigură conducerea activităţii curente a instituţiei; b) asigură condiţiile de îndeplinire şi respectare a criteriilor de autorizare a instituţiei; c) elaborează programele de activitate; d) conduce nemijlocit şi concret un domeniu distinct din activităţile specifice instituţiei; e) este ordonator terţiar de credite; f) hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în concordanţă cu legislaţia în vigoare; g) reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale; h) informează trimestrial consiliul de conducere asupra realizării obiectivelor stabilite şi a prestaţiei colectivului pe care îl conduce, stabilind împreună cu acesta măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii; i) angajează personal de specialitate şi administrativ în concordanţă cu reglementările în vigoare; j) întocmeşte fişele posturilor prevăzute în structura organizatorică şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor şi respectarea atribuţiilor concrete ale personalului din subordine; k) răspunde de înregistrarea proiectelor şi activităţilor în jurnalul anual al Centrului; l) informează semestrial consiliul judeţean asupra realizării obiectivelor stabilite şi propune măsurile necesare pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime şi asigurarea calităţii proiectelor. (2) În exercitarea atribuţiilor sale directorul emite decizii. (3) În absenţa directorului Centrul este condus de o persoană din cadrul instituţiei, desemnată de director prin decizie scrisă.  +  Articolul 12 (1) În exercitarea atribuţiilor sale directorul este ajutat de un contabil-şef, numit cu acordul autorităţii tutelare, potrivit legii. (2) Contabilul-şef se subordonează directorului şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:- coordonează activitatea financiar-contabilă şi de salarizare;- exercită controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;- organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar-contabile;- organizează şi răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului instituţiei;- propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a instituţiei;- participă în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei;- îndeplineşte orice alte atribuţii specifice funcţiei pe care o ocupă, potrivit legii. (3) În absenţa contabilului-şef toate atribuţiile sale se exercită de persoana desemnată de acesta cu avizul directorului.  +  Articolul 13 (1) Activitatea directorului este sprijinită de consiliul de administraţie, organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ. (2) Componenţa consiliului de administraţie este următoarea:- preşedinte - directorul Centrului;- membri - contabilul-şef, şefii de compartimente;- secretar - prin rotaţie, unul dintre membrii consiliului de administraţie, numit de preşedinte.  +  Articolul 14Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea după cum urmează: a) se întruneşte la sediul Centrului lunar sau de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi; b) este legal întrunit în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor săi şi ia hotărâri cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenţi; c) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte; d) dezbaterile consiliului de administraţie au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi cu cel puţin 3 zile înainte, prin grija secretarului; e) dezbaterile se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, inserat în registrul de şedinţe, semnat de către toţi cei prezenţi la şedinţă; f) procesul-verbal de şedinţă se semnează de către toţi participanţii la lucrările consiliului.  +  Articolul 15 (1) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:- analizează şi aprobă programele de activitate ale instituţiei, hotărând direcţiile de dezvoltare ale Centrului;- aprobă colaborările Centrului cu alte instituţii din ţară şi din străinătate;- aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei, în vederea avizării acestuia de către ordonatorul principal de credite, iar după avizarea lui, defalcarea pe activităţi specifice;- supune, anual, aprobării autorităţii tutelare, statul de funcţii al instituţiei, ţinând seama de scopul, obiectivele şi atribuţiile principale ale acesteia;- aprobă Regulamentul de ordine interioară al instituţiei;- analizează şi aprobă măsuri pentru perfecţionarea, încadrarea şi promovarea salariaţilor potrivit legii;- hotărăşte organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi aprobă tematica de concurs;- urmăreşte buna gospodărire şi folosire a mijloacelor materiale şi financiare ale instituţiei, luând măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului din administrare şi, după caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite;- stabileşte modul în care se utilizează bugetul şi sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, consiliul de administraţie adoptă hotărâri.  +  Capitolul V Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 16Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul local, prin autoritatea tutelară.  +  Articolul 17Veniturile extrabugetare se realizează din activităţi realizate direct de Centru, şi anume, din: a) taxele pentru cursuri, inclusiv cele de perfecţionare; b) închirieri de spaţii şi bunuri mobile; c) spectacole organizate de instituţie; d) organizarea unor manifestări culturale; e) valorificarea unor lucrări realizate prin activităţi specifice; f) editarea şi difuzarea unor publicaţii proprii sau de altă producţie, pe orice fel de suport, din domeniul culturii populare, educaţiei permanente, ştiinţei şi culturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; g) derularea unor proiecte şi programe culturale în parteneriat sau în colaborare cu alte instituţii din ţară şi din străinătate; h) prestarea altor servicii şi/sau activităţi culturale sau de educaţie permanentă în conformitate cu obiectivele şi atribuţiile instituţiei, potrivit legii.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 18 (1) Centrul dispune de ştampilă şi sigiliu proprii. (2) Centrul are arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale:- actul normativ de înfiinţare;- documentele financiar-contabile, planul şi programul de activitate, dări de seamă şi situaţii statistice;- corespondenţa;- alte documente, potrivit legii.  +  Articolul 19 (1) Prezentul regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare şi se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor în termen de 30 de zile de la data elaborării. (2) În temeiul prezentului regulament şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, directorul elaborează Regulamentul de ordine interioară al instituţiei. (3) Orice modificare şi completare a prezentului regulament vor fi propuse de consiliul de administraţie, în vederea aprobării de către autoritatea tutelară.  +  Anexa 7 REGULAMENT - CADRUde organizare şi funcţionare a formaţiei şi aansamblului profesionist pentru promovarea culturii tradiţionale  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Formaţia/ansamblul profesionist pentru promovarea culturii tradiţionale ....., denumită/denumit în continuare formaţie/ansamblu, este instituţie publică sau privată de spectacol, cu personalitate juridică.  +  Articolul 2Formaţia/ansamblul, ca instituţie publică de spectacol, funcţionează sub autoritatea consiliului judeţean ..... / sindicatului ..... / organizaţiei neguvernamentale ......  +  Articolul 3Formaţia/ansamblul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare, cu cele ale propriului regulament de organizare şi funcţionare elaborat în temeiul regulamentului-cadru.  +  Articolul 4Formaţia/ansamblul are sediul în imobilul situat în ............, str. ......... nr. ....., judeţul ........ Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc. vor conţine denumirea completă a instituţiei şi indicarea sediului.  +  Capitolul II Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 5 (1) Formaţia/ansamblul este o instituţie care îndeplineşte rolul de promovare şi valorificare a culturii tradiţionale şi a creaţiei populare contemporane, printr-o riguroasă activitate artistică, realizată prin spectacole, pe stagiuni. (2) Formaţia/ansamblul iniţiază şi desfăşoară proiecte în domeniul educaţiei permanente, al culturii tradiţionale şi al creaţiei populare contemporane, urmărind cu consecvenţă:- elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;- conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;- păstrarea şi cultivarea specificului spaţiului cultural în care îşi desfăşoară activitatea;- stimularea creativităţii şi talentului;- cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative profesioniste (muzică, coregrafie);- desfăşurarea unor programe adecvate intereselor şi preocupărilor, de petrecere a timpului liber al populaţiei, valorificând şi obiceiurile tradiţionale;- dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional.  +  Articolul 6Formaţia/ansamblul are următoarele atribuţii principale: a) organizează şi desfăşoară activităţi de educaţie permanentă; b) organizează şi desfăşoară activităţii cultural-artistice; c) efectuează culegeri de folclor în vederea îmbogăţirii repertoriului; d) promovează obiceiurile şi tradiţiile populare autentice, precum şi valorile creaţiei populare contemporane; e) iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe de conservare şi transmitere a valorilor morale şi artistice ale spaţiului cultural în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi ale patrimoniului naţional şi universal; f) sprijină formaţiile artistice de amatori prin organizarea şi/sau susţinerea concursurilor şi festivalurilor folclorice; g) participă la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale, internaţionale; h) organizează şi realizează şi alte activităţi în conformitate cu obiectivele instituţiei.  +  Articolul 7În vederea exercitării în condiţii optime a atribuţiilor ce-i revin, formaţia/ansamblul îşi desfăşoară activitatea pe baza unor programe aprobate pe stagiuni şi pe luni calendaristice care includ: numărul de premiere, numărul de spectacole şi numărul de repetiţii, precum şi obligaţiile membrilor formaţiei/ansamblului.  +  Articolul 8Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin şi pentru realizarea activităţilor specifice, formaţia/ansamblul colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau/şi privat şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup (politice, religioase şi altele).  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 9 (1) Patrimoniul formaţiei/ansamblului cu statut de instituţie publică este format din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului şi/sau a unităţii administrativ-teritoriale, după caz, pe care le administrează în condiţiile legii, precum şi asupra unor bunuri aflate în proprietatea privată a instituţiei. (2) Patrimoniul formaţiei/ansamblului poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri, din partea unor instituţii publice ale administraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept privat sau persoane fizice din ţară sau din străinătate. (3) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea formaţiei/ansamblului se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie prevăzute de lege în vederea protejării acestora.  +  Capitolul IV Personalul şi conducerea  +  Articolul 10 (1) Personalul formaţiei/ansamblului se structurează în personal de conducere, de specialitate şi personal auxiliar. (2) Ocuparea posturilor, eliberarea din funcţie, precum şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului formaţiei/ansamblului se realizează în condiţiile legii.  +  Articolul 11 (1) Structura organizatorică şi numărul de posturi, aprobate de autoritatea tutelară, în cazul formaţiilor/ansamblurilor cu statut de instituţie publică, sunt cele prevăzute în anexa la Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora. (2) Atribuţiile personalului încadrat în formaţie/ansamblu sunt cele prevăzute în fişele postului. (3) Personalul de specialitate şi, după caz, cel auxiliar, încadrat în formaţie/ansamblu, are obligaţia absolvirii unui curs de perfecţionare, o dată la 3 ani.  +  Articolul 12 (1) Formaţia/ansamblul este condus de un director, numit prin concurs, conform legii. (2) Directorul are următoarele atribuţii principale: a) asigură conducerea activităţii curente a instituţiei; b) asigură condiţiile de îndeplinire şi respectare a criteriilor de acreditare a instituţiei; c) elaborează programele de activitate; d) aprobă programele stagiunilor, inclusiv repertoriile; e) conduce nemijlocit şi concret un domeniu distinct din activităţile specifice instituţiei; f) este ordonator de credite; g) hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în concordanţă cu legislaţia în vigoare; h) reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale; i) informează trimestrial consiliul de conducere asupra realizării obiectivelor stabilite şi a prestaţiei colectivului pe care îl conduce, stabilind împreună cu acesta măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii; j) angajează personal de specialitate şi administrativ în concordanţă cu reglementările în vigoare; k) întocmeşte fişele posturilor prevăzute în structura organizatorică şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor şi respectarea atribuţiilor concrete ale personalului din subordine; l) informează semestrial consiliul local asupra realizării obiectivelor stabilite şi a prestaţiei colectivului pe care îl conduce, propunând şi măsurile pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime şi asigurarea calităţii proiectelor. (3) În exercitarea atribuţiilor sale directorul emite decizii. (4) În absenţa directorului formaţia/ansamblul este condus de o persoană din cadrul acestuia, desemnată de director prin decizie scrisă.  +  Articolul 13 (1) În exercitarea atribuţiilor sale directorul este ajutat de un contabil-şef, după caz, numit cu acordul autorităţii tutelare, conform legii. (2) Contabilul-şef se subordonează directorului şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:- coordonează activitatea financiar-contabilă şi de salarizare;- exercită controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;- organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar-contabile;- organizează şi răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului instituţiei;- propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a instituţiei;- participă în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei;- îndeplineşte orice alte atribuţii specifice funcţiei pe care o ocupă, potrivit legii. (3) În absenţa contabilului-şef toate atribuţiile sale se exercită de persoana desemnată de acesta cu avizul directorului.  +  Articolul 14 (1) Activitatea directorului este sprijinită de consiliul de administraţie, organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ. (2) Componenţa consiliului de administraţie este următoarea:- preşedinte - directorul formaţiei/ansamblului;- membri - contabilul-şef, şefii de compartimente;- secretar - prin rotaţie, unul dintre membrii consiliului de administraţie, numit de preşedinte.  +  Articolul 15Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea după cum urmează: a) se întruneşte la sediul formaţiei/ansamblului, trimestrial sau de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi; b) este legal întrunit în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor săi şi ia hotărâri cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenţi; c) consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte; d) dezbaterile consiliului de administraţie au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor său cu cel puţin 3 zile înainte, prin grija secretarului; e) dezbaterile se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, inserat în registrul de şedinţe, semnat de către toţi cei prezenţi la şedinţă; f) procesul-verbal de şedinţă se semnează de către toţi participanţii la lucrările consiliului.  +  Articolul 16 (1) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:- analizează şi aprobă programele de activitate şi repertoriile instituţiei, hotărând direcţiile de dezvoltare ale formaţiei/ansamblului;- aprobă colaborările formaţiei/ansamblului cu alte instituţii din ţară şi din străinătate;- aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei, în vederea avizării acestuia de către ordonatorul principal de credite, iar după avizarea lui, defalcarea pe activităţi specifice;- supune, anual, aprobării autorităţii tutelare, statul de funcţii al instituţiei, ţinând seama de scopul, obiectivele şi atribuţiile principale ale instituţiei;- aprobă Regulamentul de ordine interioară al instituţiei;- analizează şi propune modificări ale Regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale structurii organizatorice a instituţiei;- analizează şi aprobă măsuri pentru perfecţionarea, încadrarea şi promovarea salariaţilor, potrivit legii;- hotărăşte organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi aprobă tematica de concurs;- urmăreşte buna gospodărire şi folosire a mijloacelor materiale şi financiare ale instituţiei, luând măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului din administrare şi, după caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite;- stabileşte modul în care se utilizează bugetul şi sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, consiliul de administraţie adoptă hotărâri.  +  Capitolul V Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 17Cheltuielile curente şi de capital ale formaţiei/ansamblului, cu statut de instituţie publică, se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul local, prin autoritatea tutelară.  +  Articolul 18Veniturile extrabugetare se realizează din activităţi realizate direct de formaţie/ansamblu, şi anume, din: a) încasări din spectacole; b) încasări din turnee cu spectacole în străinătate; c) închirieri de săli şi bunuri; d) încasări din contracte încheiate între formaţie/ ansamblu şi unităţi economice şi/sau persoane fizice în vederea prestării unor servicii artistice; e) realizarea şi difuzarea unor lucrări şi publicaţii pe orice fel de suport (tipărituri, audio, video, CD etc.) din domeniul culturii populare, educaţiei permanente, ştiinţei şi literaturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; f) prestarea şi a altor servicii (culturale, de educaţie permanentă etc.) ori activităţi, în conformitate cu obiectivele şi atribuţiile instituţiei.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 19 (1) Formaţia/ansamblul dispune de ştampilă şi sigiliu proprii. (2) Formaţia/ansamblul are arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale:- actul normativ de înfiinţare;- documentele financiar-contabile, planul şi programul de activitate, dări de seamă şi situaţii statistice;- corespondenţa;- alte documente, potrivit legii.  +  Articolul 20 (1) Prezentul regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare. (2) În temeiul prezentului regulament şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare directorul elaborează Regulamentul de ordine interioară al instituţiei. (3) Orice modificare şi completare a prezentului regulament de organizare şi funcţionare vor fi propuse de consiliul de administraţie, în vederea aprobării de către autoritatea tutelară, după caz.-------------