ORDIN nr. 292 din 17 martie 2004privind stabilirea măsurilor speciale pentru importul de fistic şi de anumite produse derivate din fistic care provin din Iran sau care sunt expediate din Iran
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 292 din 17 martie 2004
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Nr. 206 din 23 martie 2004
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 7 aprilie 2004    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat nr. OB. 2.983/2004,având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2002,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Importul de fistic şi anumite produse derivate din fistic care provin sau sunt expediate din Iran, fiind destinate consumului uman sau utilizării ca ingredient în alimente, este permis numai dacă transportul este însoţit de rezultatele prelevărilor oficiale de probe şi analizelor, precum şi de certificatul de sănătate elaborat în conformitate cu modelul prezentat în anexă, tradus oficial în limba engleză, completat, semnat şi verificat de către un reprezentant al Ministerului Sănătăţii din Iran. (2) Categoriile de produse prevăzute la alin. (1) sunt: a) fistic ce se încadrează la Codul CN 0802 50 00; b) fistic prăjit care se încadrează la codurile CN 2008 19 13 şi CN 2008 19 93.  +  Articolul 2Mărfurile menţionate la art. 1 sunt importate numai prin unul dintre punctele de trecere a frontierei în care este organizat control fitosanitar vamal.  +  Articolul 3 (1) Fiecare import se identifică printr-un cod care corespunde codului de pe certificatul de sănătate şi de pe raportul care-l însoţeşte şi care conţine rezultatele prelevărilor oficiale de probe şi analizelor, menţionate în art. 1. (2) Fiecare formă individuală de ambalare din cadrul expedierilor de mărfuri menţionate la art. 1 este identificată prin acest cod.  +  Articolul 4Inspectorii fitosanitari din vamă ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale asigură prin controlul documentelor că importul produselor derivate din fistic expediat sau care provine din Iran respectă cerinţele prevăzute în certificatul de sănătate, precum şi rezultatele prelevărilor de probe, menţionate în art. 1. În absenţa acestor documente se interzice intrarea în ţară a produselor respective.  +  Articolul 5 (1) Inspectorii fitosanitari din vamă ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale anunţă autorităţile de sănătate publică teritoriale, pentru a preleva probe şi a efectua analize periodice, prin metoda randomizării, din fiecare import de fistic sau produse derivate din fistic originar sau expediat din Iran, pentru analiza de aflatoxină B1 şi aflatoxină totală. (2) Prelevările de probe şi analizele realizate prin metoda randomizării, prevăzută la alin. (1), se realizează pentru o cantitate de aproximativ 10% din importuri, pentru fiecare categorie de produse la care se face referire la art. 1.  +  Articolul 6Orice import care este subiectul prelevării de probe şi analize este reţinut în punctele vamale interne înainte de punerea produselor pe piaţă, pentru maximum 15 zile lucrătoare. După efectuarea analizelor, autoritatea de sănătate publică teritorială eliberează un document oficial însoţitor ce stabileşte faptul că importul a făcut obiectul prelevării oficiale de probe şi analize, anexând rezultatele analizei, respectiv buletinul de analiză.  +  Articolul 7Autorităţile de sănătate publică teritoriale înaintează Ministerului Sănătăţii, la fiecare trei luni, un raport cuprinzând rezultatele analitice ale controalelor oficiale ale importurilor de fistic sau produse derivate din fistic, originare sau expediate din Iran.  +  Articolul 8În cazul în care un import este realizat în mai multe etape, copii ale certificatului de sănătate şi ale documentelor însoţitoare la care se face referire la art. 1, certificate de Ministerul Sănătăţii, trebuie să însoţească fiecare etapă a respectivei expedieri de marfă divizate.  +  Articolul 9 (1) Prezentul ordin este revizuit permanent în lumina informaţiilor şi garanţiilor oferite de autorităţile competente din Iran şi pe baza rezultatelor testelor efectuate de laboratoarele Ministerului Sănătăţii pentru a se stabili dacă condiţiile speciale impuse de art. 1 oferă un nivel suficient de protecţie a sănătăţii publice pe teritoriul României. (2) Revizuirea menţionată la alin. (1) trebuie să stabilească dacă este nevoie în continuare de aceste condiţii speciale.  +  Articolul 10 (1) Prevederile prezentului ordin sunt obligatorii pentru toţi importatorii şi distribuitorii de astfel de produse. (2) Cheltuielile pentru efectuarea analizelor şi staţionarea în punctele vamale interne vor fi suportate de importatori.  +  Articolul 11Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală de sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv inspectorii fitosanitari ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 12Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 13La intrarea în vigoare a prezentului ordin orice prevederi contrare se abrogă.  +  Articolul 14Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.Ministrul sănătăţii,Ovidiu Brînzanp. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre Daea,secretar de stat  +  Anexa                              CERTIFICAT DE SĂNĂTATE                  pentru importul de fistic şi al unor produse              derivate din fistic provenite sau importate din Iran    Codul expedierii de marfă ............................. Numărul certi-ficatului de sănătate ....................................................    Aplicabil fisticului încadrat în codul CN 0802 50 00 şi fisticului prăjitîncadrat în codul CN 2008 19 13 şi CN 2008 19 93, care provine din Iran saucare este expediat din Iran.    ...........................................................................    ...........................................................................                         (Ministerul Sănătăţii din Iran)    CERTIFICĂ    faptul că fisticul din prezenta expediere de marfă, cu numărul de cod .....    ............ compus din: ..................................................    ...........................................................................        (descrierea expedierii de marfă: produsul, numărul şi tipul de ambalaj,                            greutatea brută sau netă)    îmbarcat la ...............................................................                              (locul de îmbarcare)    de către ..................................................................                        (identificarea transportatorului)    cu destinaţia .............................................................                           (locul şi ţara de destinaţie)    care provine de la ........................................................                          (numele şi adresa întreprinderii)    a fost produs, sortat, manevrat, procesat, ambalat şi transportat înconformitate cu practicile igienice.    Din această expediere de marfă, ..........................................                                           (numărul de probe)probe de fistic au fost preluate la .................. au fost supuse analizei                                     (data)de laborator la ................... la ........................, pentru a se                     (data) (numele laboratorului)determina nivelul de contaminare cu aflatoxină B1 şi cu totalul de aflatoxină.Detaliile prelevării de probe, ale metodelor de analiză utilizate şi toaterezultatele obţinute sunt ataşate.    Realizat la ..............................la ............................ .                      (localitatea) (data)                                                 Ministerul Sănătăţii din Iran    Ştampila Semnătura-------