HOTĂRÂRE nr. 385 din 18 martie 2004privind accesul gratuit la actul de cultură, la nivel naţional, al pensionarilor care au activat minimum 10 ani în domeniul cultural-artistic
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 6 aprilie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Pensionarii din sistemul asigurărilor sociale de stat, precum şi pensionarii din alte sisteme proprii de asigurări sociale, care au activat cel puţin 10 ani în domeniile culturii şi ale artei, în pluralitatea tipologiilor creaţiilor artistice, inclusiv cei care au activat în mass-media (scrisă şi audiovizual) în domeniile culturii şi ale artei, beneficiază de intrări gratuite, pe bază de legitimaţii speciale, emise la solicitarea persoanelor interesate, la muzee, la case memoriale, în săli de cinematograf, la teatre, în alte instituţii de cultură, din subordinea organelor administraţiei publice centrale sau locale. (2) Accesul pensionarilor prevăzuţi la alin. (1) în sălile de cinematograf şi în sălile de teatru se va realiza numai cu programare săptămânală.  +  Articolul 2Evidenţa la nivel naţional a pensionarilor care beneficiază gratuit de actul de cultură este asigurată de Ministerul Culturii şi Cultelor, care va elibera acestora legitimaţii speciale nominale, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor, a instituţiilor de cultură aflate în subordinea acestuia, a instituţiilor de cultură aflate în subordinea administraţiei publice centrale şi locale, a uniunilor de creatori de artă şi de artişti interpreţi şi a uniunilor profesionale din domeniile culturii, pe baza actelor oficiale eliberate de acestea.  +  Articolul 3 (1) Legitimaţia specială prevăzută la art. 1 alin. (1) este nominală, netransmisibilă şi se eliberează pe perioadă nedeterminată, la cererea persoanei interesate. (2) Soţul sau, după caz, soţia pensionarului titular al legitimaţiei speciale beneficiază de aceleaşi drepturi ca titularul acesteia. (3) În cazul în care pensionarul beneficiar încalcă prevederile alin. (1), în ceea ce priveşte netransmisibilitatea legitimaţiei, acesta pierde definitiv dreptul de acces gratuit la actul de cultură la nivel naţional.  +  Articolul 4Contravaloarea confecţionării legitimaţiilor speciale se suportă din sponsorizări.  +  Articolul 5Modelul legitimaţiei speciale este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6 (1) Ministerul Culturii şi Cultelor asigură distribuirea legitimaţiilor speciale pentru fiecare pensionar beneficiar prin Ministerul Culturii şi Cultelor, instituţiile de cultură aflate în subordinea acestuia, instituţiile de cultură aflate în subordinea administraţiei publice centrale şi locale, uniunile de creatori de artă şi de artişti interpreţi, uniunile profesionale din domeniile culturii şi ale artei. (2) Pensionarii înscrişi la pensie în cursul unui an calendaristic vor primi legitimaţiile speciale la data pensionării. (3) Pentru pensionarii care au primit legitimaţiile speciale şi ale căror date de identificare se modifică în cursul anului se aplică ştampila Ministerului Culturii şi Cultelor pe versoul legitimaţiei.  +  Articolul 7Ministerul Culturii şi Cultelor are obligaţia de a actualiza permanent tabelele nominale cu pensionarii care au lucrat în domeniul cultural-artistic, pe baza datelor transmise de instituţiile de cultură aflate în subordinea sa, de instituţiile de cultură aflate în subordinea administraţiei publice centrale şi locale, de uniunile de creatori de artă şi de artişti interpreţi şi de uniunile profesionale din domeniile culturii.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul culturii şi cultelor,Laurenţiu Tănase,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 18 martie 2004.Nr. 385.  +  Anexa GUVERNUL ROMÂNIEI
                                         
    STEMA
    LEGITIMATIE DE ACCES GRATUITnr. ......TITULAR: Numele ..................................................Prenumele ...............................................PROFESIA/FUNCTIA avuta în domeniul cultural-artistic: ..............................................................................Emitent: Data emiterii:Ministerul Culturii şi Cultelor ..............Semnatura/Stampila................... Sponsor: Societatea ComercialaCONCEPT Ltd BucureştiPrezenta legitimatie este netransmisibila şi este valabila numai pentru titular şi sotul/sotia, conform Hotărârii Guvernului nr. 385/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 6 aprilie 2004.--------------