ORDIN nr. 328 din 24 martie 2004pentru constituirea comisiilor de coordonare a activității de privatizare
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 5 aprilie 2004    În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 717/2001 pentru aprobarea Strategiei privind participarea sectorului privat la îmbunătățirea performanței sistemului sanitar din România (2001-2004), ale Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 621/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat,văzând Referatul de aprobare al Biroului management și privatizare nr. OB 3.360/2004,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se constituie comisiile de coordonare a activității de privatizare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Atribuțiile comisiilor menționate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Comisiile prevăzute la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.072 din 21 noiembrie 2003 pentru constituirea comisiei de coordonare a activității de privatizare se abrogă.  +  Articolul 5Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Ovidiu Brînzan
    București, 24 martie 2004.Nr. 328.  +  Anexa nr. 1COMPONENȚAComisiei centrale de coordonare a activității de privatizareComisia centrală de coordonare a activității de privatizare va avea următoarea componență:1. jurist Maria Dobrescu, director Direcția relații cu Parlamentul, legislație și contencios, Ministerul Sănătății;2. economist Eugenia Erhan, director general adjunct, Direcția generală buget și achiziții, Ministerul Sănătății;3. dr. Niculescu Antigona, șef birou, Biroul management și privatizare, Ministerul Sănătății.COMPONENȚAcomisiei locale de coordonare a activității de privatizareLa nivel local comisia de coordonare a activității de privatizare este compusă din următoarele persoane din cadrul direcției de sănătate publică județene/a municipiului București:1. director executiv adjunct managementul asistenței medicale;2. șef serviciu/șef birou RUNOS; șef serviciu/șef birou legislație și contencios.  +  Anexa nr. 2ATRIBUȚIILEComisiei centrale de coordonare a activității de privatizareComisia centrală de coordonare a activității de privatizare, în condițiile strategiei de reformă a Ministerului Sănătății, are următoarele atribuții:1. elaborează și prezintă spre avizare ministrului sănătății programul anual de privatizare;2. analizează și avizează, în condițiile legii, propunerile de privatizare din partea unităților sanitare, a investitorilor români și/sau străini, pe baza evaluării cererilor acestora și a studiilor de fezabilitate atașate cererilor de privatizare;3. propune ministrului sănătății metode de privatizare și îmbunătățire a activității de privatizare din sistemul sanitar, pe baza rapoartelor de monitorizare postprivatizare efectuate la nivel local.ATRIBUȚIILEcomisiei locale de coordonare a activității de privatizareComisia locală de coordonare a activității de privatizare are următoarele atribuții:1. monitorizează întregul proces de postprivatizare la nivel local:– analiza stadiului derulării contractelor;– urmărirea evoluției economico-financiare a unităților aflate în proces de privatizare;– urmărirea respectării prevederilor prevăzute în contractele încheiate cu investitorii;– verificarea sesizărilor privind unele aspecte ce pot apărea în cursul derulării procesului de privatizare;1^1. propunerile de privatizare, studiile de fezabilitate, precum și proiectul de contract vor fi avizate de reprezentanții sindicatului din unitatea sanitară în care are loc procesul de privatizare, sub aspectul includerii în acestea a clauzelor sociale din contractul colectiv la nivel de ramură sanitară; (la 02-09-2004, Anexa nr. 2 a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.062 din 24 august 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 02 septembrie 2004 ) 2. efectuează, la cererea Comisiei centrale de coordonare a activității de privatizare, analize și studii în domeniul privatizării la nivel local;3. monitorizează, în condițiile legii, situația patrimoniului unităților sanitare publice;4. transmite Comisiei centrale de coordonare a activității de privatizare, spre informare și analiză, orice solicitare în legătură cu activitatea de privatizare la nivel local.------