HOTĂRÂRE nr. 372 din 18 martie 2004pentru aprobarea Programului Naţional de Management al Riscului Seismic
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 31 martie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 14 lit. b) şi al art. 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul Naţional de Management al Riscului Seismic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, program care se realizează în conformitate cu reglementările aplicabile.  +  Articolul 2Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniu vor include în proiectele bugetelor anuale sumele necesare realizării măsurilor ce decurg din programul prevăzut la art. 1, potrivit legislaţiei în vigoare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gabriel Opreap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 18 martie 2004.Nr. 372.  +  Anexa PROGRAM NAŢIONALDE MANAGEMENT AL RISCULUI SEISMIC
    Nr. crt.DOMENIUOBIECTIVMĂSURITERMENCOORDONATOR RESPONSABILI
    012345
    1Perfecţionare acte normative şi documente operative.Hotărâri ale Guvernului şi ordine ale unor miniştriPromovare proiecte hotărâri ale Guvernului privind:   - Ministerul, Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului Ministerul Administraţiei şi Internelor
      a) "Regulament de apărare împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme şi/sau alunecări de teren";2004
    2     b) "Normativ privind elaborarea planurilor operative de protecţie şi intervenţie pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismice şi alunecărilor de teren";   - ministerele şi celelalte autorităţi şi instituţii publice nominalizate în Comisia centrală pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismice şi alunecărilor de teren, denumită în continuare Comisia centrală
              - Comandamentul Protecţiei Civile
    3     c) "Regulament privind organizarea, funcţionarea, pregătirea personalului şi dotarea Centrului Operaţional de înştiinţare, Alarmare şi Intervenţie al Comandamentului Protecţiei Civile (COpIAI) şi a Posturilor de înştiinţare şi Alarmare judeţene şi al municipiului Bucureşti" (PIA).   Ministerul Administraţiei şi Internelor
    - ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice nominalizate în Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor;
            - Comandamentul Protecţiei Civile
    4     Promovare ordin comun al ministrului de interne, ministrului Administraţiei publice şi al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei privind: "Normativul cu procedurile specifice pentru derularea fluxului informaţional decizional în caz de cutremur".2004Ministerul administraţiei şi Internelor
    - Ministerul Comunicaţiilor şi
            - Tehnologiei Informaţiei;
            - Comandamentul Protecţiei Civile
    5   Planuri operative.Elaborare "Plan operativ pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismice şi alunecărilor de teren".2004Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului Ministerul Administraţiei şi Internelor
              - ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice nominalizate în Regulamentul de apărare şi în planul Operativ de apărare ale Comisiei centrale
              - Comandamentul Protecţiei Civile
    6     Elaborare extrase şi detalierea măsurilor din "Planul operativ pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismice şi alunecărilor de teren" şi a planurilor de cooperare2004Ministerul Administraţiei şi Internelor
    - ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice nominalizate în Regulamentul de apărare şi în Planul operativ de apărare ale Comisiei centrale
              - Comandamentul Protecţiei Civile
    7     Actualizare şi avizare planuri de protecţie şi intervenţie, la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti.AnualMinisterul Administraţiei şi Internelor Comisia Centrală
      - comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor
              - Comandamentul Protecţiei Civile
    8Cercetări aplicative, studii, testări, proiecte pilot.Culegere date, transmitere şi informare operativă a factorilor de decizie.Proiect pilot privind conceperea şi testarea unui sistem integrat de culegere şi transmitere a datelor în timp real pentru informarea operativă a factorilor de decizie în cazul producerii unui cutremur puternic.2004- 2005Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
      - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
    9   Dezvoltare instrumentare seismicăDotare, executare foraje, şi amplasare aparatură specifică în teren şi pe clădiri, prelucrare date.2004- 2006Ministerul, Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
              - Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic Bucureşti
              - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti;
              - Universitatea Tehnică în Construcţii Bucureşti;
              - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului
              - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
    10   Macrozonarea teritoriului şi zonarea hazardului seismic în localităţi urbane dens populate.a) Proiecte pilot incluzând studii, cercetări, interpretări date instrumentale şi elaborare hărţi în format GIS.2004- 2006Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
        b) Hărţi de hazard seismic local (microzonare) a localităţilor dens populate  
    - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti
              - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului
              - Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic Bucureşti;
              - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
    11   Hărţi de hazard seismic şi dezastre complementare.a) Elaborarea Atlasului hazardelor naturale, de mediu şi tehnologice.2004- 2006- Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului
              - Academia Română-Institutul de Geografie;
              - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti;
              - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului;
              - Institutul Naţional de Geologie;
              - Compania Naţională "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor";
              - Universitatea din Bucureşti
    11     b) Harta de hazard seismic a României2004- 2006Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
              - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului
              - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti;
              - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
              - Facultatea de Geologie şi Geofizică
    12   Studii geomorfologice şi geotehnice.Zonarea geomorfologică, structura şi constituţia de detaliu a formaţiunilor sedimentare din intervalul 0-250 m adâncime în aria metropolitană a Bucureştiului2004-Academia Română.
    - Institutul de Geografie.
          2004- Universitatea din Bucureşti
    13     Caracterizarea alunecărilor de teren din zona seismogenă Vrancea.2004Academia Română.
    - Institutul de Geografie.
    14   Tomografia seismică a barajelorStudiu de caz: barajul Vidraru.2004- 2005Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului - Comisia Marilor Baraje (COMSIB). Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
    - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului;
              - Administraţia Naţională Apele Române.
    15   Zone urbane de securitate pentru locaţii în primă urgenţăStudii de caz privind organizarea şi dotarea unor zone urbane de securitate.2004- 2005Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
              - Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu"
              - Comandamentul Protecţiei Civile
    16   Habitatul temporar al populaţiei afectate de dezastruStudii de caz privind locaţia de habitat temporar în localităţi urbane dens populate.2004- 2005Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi Turismului - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
    - Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu"
              - Comandamentul Protecţiei Civile
    17   Evaluare consecinţe cutremur.a) Studii de impact ale unor cutremure puternice asupra mediului construit şi natural; metodologie de evaluare unitară a consecinţelor.2004- 2006Ministerul Transporturilor Construcţiilor, Turismului Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
              Academia Română - Institutul de Geografie
              - Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic
              - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti
              - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului
              - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
              - Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu"
              - Comandamentul Protecţiei Civile
              - Universitatea tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
          b) Harta seismică a desfăşurării cutremurului în timp real - Shake Map2004- 2006Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
              - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului
              - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti
    18   Actualizare Normativ de proiectare antiseismică a Construcţiilor.Restructurare Normativ, actualizări şi/sau completări, comentarii, testări şi exemple de calcul.2004- 2006- Ministerul Transporturilor, construcţiilor şi Turismului,
          - Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic
    - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti;
              - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti
              - Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic Bucureşti.
    19Asigurare de resurseAsigurare spaţii de relocare.Inventarierea, verificarea stării tehnice (după caz expertizarea tehnică) actualizarea situaţiei cu dotarea şi starea de operativitate a spaţiilor de relocare şi crearea bazei de date la nivel naţional, judeţean şi al municipiului Bucureşti;AnualOficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
    - comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor.
    20     Actualizarea convenţiilor între autorităţile Administraţiei publice locale, furnizorii de bunuri şi servicii specifice pentru intervenţie, precum şi deţinătorii spaţiilor de relocare nominalizaţi în planurile de protecţie şi intervenţie.AnualMinisterul administraţiei şi Internelor şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat
            - comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor;
            - instituţii publice şi agenţi economici cu responsabilităţi nominalizate în planurile de protecţie şi intervenţie
    21     Acumularea în rezervele de stat a unor construcţii uşoare din elemente modulate (locuinţe de necesitate), precum şi dotarea cu mijloace de manipulare şi transport a acestora în vederea cazării operative a sinistraţilor.2004- 2006Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
            Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat
    22   Asigurare materiale de primă necesitate.Actualizarea Nomenclatorului de produse, diversificarea şi completarea Rezervelor de Stat destinate intervenţiilor în sprijinul populaţiei sinistrateAnualAdministraţia Naţională a rezervelor de stat
    23     Crearea unor stocuri de materiale de primă necesitate: medicamente, sânge, şi produse specifice, apă minerală, îmbrăcăminte, alimente cu termen lung de conservare, mijloace de comunicaţii, pături, etc.Perma- nentAdministraţia Naţională a Rezervelor de Stat Ministerul Sănătăţii
    - comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor
    24     Constituirea şi dotarea depozitelor zonale cu aparatură, echipamente, tehnică şi materiale de intervenţie în caz de cutremurPerma- nentMinisterul Administraţiei şi Internelor
    - consiliile judeţene şi Consiliul General al municipiului Bucureşti
              - Comandamentul Protecţiei Civile
    25   Asigurare resurse financiare.Crearea sistemului integrat de asigurare - reasigurare pentru pagube seismice la fondul construit, vizând în principal:2004- 2006Ministerul Finanţelor Publice
    - Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare Reasigurare.
          - atragerea capitalului privat;    
          - instituirea de facilităţi în zonele cu risc seismic pentru încurajarea reînnoirii fondului locativ;    
          - dezvoltarea pieţei asigurării construcţiilor    
    26   Asigurare resurse umane.Constituirea, pregătirea şi antrenarea formaţiunilor de intervenţie rapidă şi a celorlalte forţe de intervenţie prevăzute în planurile operative în caz de dezastre.Perma- nentMinisterul Administraţiei şi Internelor
    - Comandamentul Protecţiei Civile
            - consiliile judeţene şi Consiliul General al municipiului Bucureşti.
    27     Asigurarea pregătirii unor categorii de personal pentru activităţi specifice de:2004- 2006Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
          - asistenţă psiho-medicală de urgenţă;  
    - Direcţiile de Sănătate Publică;
          - protecţie a persoanelor cu handicap.   - Direcţiile pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială
    28Reducerea efectelor seismelor.Creşterea gradului de siguranţă al construcţiilor încadrate în clasa I de importanţă, vulnerabile la acţiuni seismice şi care prezintă pericol public.Identificare, inventariere şi expertizare tehnică obligatorie a construcţiilor încadrate în clasa a I-a de importanţă Proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la construcţiile existente încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public.Perma- nentAutorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi celelalte instituţii publice care deţin construcţii
      - proprietarii, persoane fizice/ juridice
    29   Protecţie infrastructură urbană (reţele de telecomunicaţii, electrice, termice, gaze, apă, canalizare, de transport de suprafaţă, metrou, etc.).Realizarea hărţilor în format GIS privind reţelele de utilităţi în profil teritorial - localităţi urbane şi judeţe şi centralizarea acestora la autorităţile naţionale şi teritoriale de protecţie civilă.2004- 2006Ministerul Administraţiei şi Internelor
    - consiliile judeţene, locale şi Consiliul General al municipiului Bucureşti;
          - Comandamentul Protecţiei Civile
            - Companii Naţionale
    30Educaţia antiseismică a populaţiei.Diseminarea informaţiilor.Elaborare ghiduri privind educaţia populaţiei din:2004- 2006Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului Ministerul Administraţiei şi Internelor
        - clădiri de locuit;  
          - unităţi de învăţământ;  
          - unităţi sanitare;  
    - Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic Bucureşti Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti;
          - clădiri, dotări şi spaţii publice cu mari aglomerări de persoane.  
              - Comandamentul Protecţiei Civile
    31     Elaborare manuale privind educaţia antiseismică a elevilor şi studenţilor.2004- 2006Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
    - Comandamentul Protecţiei Civile
    32   Pregătire autorităţi centrale şi locale.Elaborarea de scenarii de risc seismic şi de intervenţie post-dezastru, precum şi organizarea şi conducerea exerciţiilor şi aplicaţiilor de protecţie şi intervenţie.Perio- dicMinisterul Administraţiei şi Internelor
    - comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor
              - Comandamentul Protecţiei Civile
    33Parteneriatul cu societatea civilă şi media.Implicarea eficientă a organizaţiilor neguvernamentaleRealizarea unei baze de date cu organizaţiile neguvernamentale care au funcţiuni de utilitate publică în caz de cutremur puternic2004Ministerul Administraţiei şi Internelor
    34     Includerea în cadrul exerciţiilor şi aplicaţiilor a unor probleme ce pot fi rezolvate de către organizaţiile neguvernamentale   - comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor
            - Comandamentul Protecţiei Civile
    35   Colaborarea autorităţilor publice centrale şi locale cu mass-mediaActualizarea procedurilor de informare publică în caz de cutremurPerma- nentMinisterul Administraţiei şi Internelor
    36   Dotarea autorităţilor administraţiei publice locale cu materiale de informare documentară în domeniu- comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor;
              - Comandamentul Protecţiei Civile
    37Cooperare internaţionalăÎmbunătăţirea tehnicilor şi tehnologiilor pentru consolidarea Construcţiilor existente.Proiectul româno-japonez pentru reducerea riscului seismic la clădiri şi structuri cu următoarele componente:2004- 2006Ministerul Transporturilor, construcţiilor şi Turismului - Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic
        - revizuirea şi îmbunătăţirea codurilor de proiectare;
    - Centrul Naţional pentru Reducerea riscului Seismic Bucureşti
        - îmbunătăţirea tehnicilor de consolidare;  
            - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti;
          - realizarea monitorizării seismice a municipiului Bucureşti şi a zonelor dens populate din arealul seismic Vrancea diseminarea informaţiilor tehnice în domeniul ingineriei seismice.  
            - Universitatea Tehnică în Construcţii Bucureşti
            - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
    38   Implementarea Acordului - EUROPA Riscuri Majore.Activităţi cu caracter ştiinţific, tehnic şi organizatoric pentru reducerea riscului seismic şi a riscurilor complementare acestora.Perma- nentMinisterul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Administraţiei şi Internelor
              - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti;
              - Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca;
              - Comandamentul Protecţiei Civile
              - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
              - Universitatea tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
              - Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic Bucureşti
    39   Implementarea Acordurilor de cooperare în sud-estul Europei.Participare la realizarea iniţiativei SEDM de cooperare dintre ţările sud-est europene pe linia riscului seismic. (Exerciţii SEESIM)Perma- nentMinisterul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului Ministerul Administraţiei şi Internelor
    - Comandamentul Protecţiei Civile
              - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti;
              - Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
              - Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic Bucureşti
    40     Participare la operaţionalizarea proiectului Reţelei internaţionale sud-est europene de gestionare a riscului seismic, monitorizat de Pactul de Stabilitate.Perma- nentMinisterul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
              - Comandamentul Protecţiei Civile
              - Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
              - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului
              - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti. Centrul Naţional pentru Reducerea
  -------------