ORDIN nr. 231 din 2 martie 2004privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 83/90/2002 pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate în alimente şi sursele materiale pentru producerea lor
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 231 din 2 martie 2004
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
  • Nr. 181 din 9 martie 2004
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2004    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale sănătate publică şi Inspecţia sanitară de stat nr. OB 2.224/2004,având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 57/2002,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările următoare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 83/90/2002 pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate în alimente şi sursele materiale pentru producerea lor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 15 aprilie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Direcţia generală sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, împreună cu Direcţia de producţie animală şi industrie alimentară din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi direcţiile generale pentru agricultură şi dezvoltare regională judeţene şi a municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin."2. Litera d) a articolului 4 din normele prevăzute în anexă va avea următorul cuprins:"d) utilizarea aromelor şi a altor ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante nu generează apariţia substanţelor enumerate în anexa nr. 1 şi în cantităţi mai mari decât cele specificate."3. Punctul 3 al articolului 5 din normele prevăzute în anexă va avea următorul cuprins:"3. amendamente privind limitele maxime stabilite în anexa nr. 1."4. După articolul 9 din normele prevăzute în anexă se introduc trei noi articole, articolele 9^1-9^3 , cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - (1) Persoana responsabilă de punerea pe piaţă a substanţelor aromatizante notifică Comisiei Europene care administrează registrul substanţelor aromatizante lista cu substanţele aromatizante care sunt utilizate în sau pe alimentele comercializate pe teritoriul României. (2) Notificarea menţionată la alin. (1) cuprinde toate informaţiile necesare cu privire la: a) natura substanţelor aromatizante, informaţii cu privire la formula lor chimică, numărul CAS, numărul EINECS, nomenclatura IUPAC, originea lor şi, în cazul în care este necesar, condiţiile pentru utilizarea lor; b) alimentele în/pe care aceste substanţe sunt utilizate în principal; c) concordanţa cu criteriile prevăzute în art. 3, precum şi cu motivele de stabilire a acestor criterii. (3) Pe baza notificării prevăzute la alin. (1) şi luând în considerare opinia Comisiei Europene asupra notificării, substanţele aromatizante sunt incluse într-un registru, care, în caz de necesitate, cuprinde şi condiţiile de utilizare. (4) Inventarul substanţelor aromatizante utilizate sau destinate a fi utilizate în/pe alimente este inclus în registrul substanţelor aromatizante utilizate sau destinate a fi utilizate în/pe alimente, care va fi preluat şi publicat într-un ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului până la data de 31 decembrie 2005. (5) Aceste substanţe sunt prezentate cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ale proprietarului. (6) În cazul în care, pe baza notificării detaliate şi ţinând seama de noile date sau a reevaluării datelor existente, efectuată după realizarea registrului menţionat la alin. (3), autorităţile care au obligaţia de a duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin suspendă sau restricţionează utilizarea acestor substanţe pe teritoriul României, au obligaţia de a informa Comisia Europeană despre motivele acestei decizii.Art. 9^2. - (1) În scopul de a verifica dacă substanţele aromatizante sunt în concordanţă cu criteriile menţionate la art. 3, persoana responsabilă de plasarea pe piaţă a substanţelor care nu sunt incluse în registru şi clasificate transmite Comisiei Europene, care este asistată de Comitetul operativ pentru alimente, următoarele informaţii necesare pentru programul de evaluare: a) puritatea şi specificaţiile chimice ale substanţelor aromatizante, prevăzute în anexa nr. 2; b) implicaţiile naturale asupra alimentelor; c) cantitatea totală de substanţă adăugată alimentului; d) nivelul normal şi maxim de substanţe utilizat în categoriile de alimente menţionate în anexa nr. 1, dacă sunt disponibile; e) toate studiile toxicologice şi metabolice asupra substanţei sau asupra substanţelor apropiate. (2) Informaţiile menţionate vor fi transmise în format standardizat, în conformitate cu anexa nr. 3. (3) În cazul în care Comisia Europeană consideră necesar, persoana responsabilă de plasarea pe piaţă a substanţelor transmite informaţiile suplimentare relevante pentru evaluarea unei anumite substanţe. (4) Informaţiile menţionate la alin. (1) sunt actualizate, inclusiv pentru substanţele care au fost deja evaluate, de către persoana responsabilă de punerea lor pe piaţă, de îndată ce acele substanţe sunt accesibile. (5) În cazul în care în urma programului de evaluare se constată că substanţa aromatizantă nu este conformă cu criteriile stabilite la art. 3, această substanţă va fi radiată din registru. (6) Utilizarea unei noi substanţe aromatizante care nu este inclusă în registru este iniţial inclusă în programul de evaluare, urmând a fi supusă autorizării Comisiei Europene, asistată de Comitetul operativ pentru alimente.Art. 9^3. - (1) În cazul în care informaţiile menţionate la art. 9^2 alin. (1) nu sunt transmise de către persoana responsabilă de punerea pe piaţă a substanţei în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, aceasta informează Comisia Europeană despre data la care îşi va îndeplini obligaţiile stabilite fie pentru substanţele individuale, fie pentru grupurile de substanţe stabilite în anexa nr. 1. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), persoana responsabilă transmite informaţiile Comisiei Europene până la data de 31 decembrie 2006. Aceasta este data stabilită de Comisia Europeană pentru transmiterea informaţiilor solicitate conform art. 9^2 alin. (1). (3) În cazul în care există o solicitare argumentată din partea persoanei responsabile de plasarea acestor substanţe pe piaţă, transmisă Comisiei Europene anterior expirării datei limită, aceasta poate prelungi acest termen."5. După anexa la norme, care devine anexa nr. 1, se introduc anexele nr. 2 şi 3 al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.6. Articolul 11 din normele prevăzute în anexă va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme."7. După articolul 11 din normele prevăzute în anexă se introduce un nou articol, articolul 12, cu următorul cuprins:"Art. 12. - Prezentul ordin transpune: Directiva nr. 388/88 privind armonizarea legilor unui stat membru cu privire la aromele ce vor fi utilizate în alimente şi la materialele sursă pentru producerea lor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) L 184 din 15 iulie 1988; Directiva nr. 389/89; Regulamentul nr. 2.232/96 stabilind o procedură a Comunităţii pentru substanţele aromatizante utilizate sau care urmează a fi utilizate în sau asupra alimentelor, publicat în JOCE L 299 din 23 noiembrie 1996; Decizia nr. 217/99 ce adoptă un registru al substanţelor utilizate în sau pe alimente, elaborată în aplicarea Regulamentului nr. 2.232/96, publicată în JOCE L 084 din 27 martie 1999, amendată prin Decizia nr. 113/2002, publicată în JOCE L 049 din 20 februarie 2002, şi Decizia nr. 489/2000, publicată în JOCE L 197 din 3 august 2000; Regulamentul nr. 1.565/2000 privind stabilirea măsurilor necesare pentru adoptarea unui program de evaluare în aplicarea Regulamentului nr. 2.232/96, publicat în JOCE L 180/8 din 19 iulie 2000; Regulamentul nr. 622/2002 privind stabilirea termenelor pentru depunerea informaţiilor pentru evaluarea substanţelor aromatizante utilizate în/pe alimente, publicat în JOCE L 95/10 din 12 februarie 2002."  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIÎn cuprinsul Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 83/90/2002 denumirea "Ministerul Sănătăţii şi Familiei" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Sănătăţii".Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanMinistrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,Ilie Sârbu  +  Anexa 1 (anexa nr. 2 la norme)PURITATEA ŞI SPECIFICAŢIILE CHIMICEmenţionate pentru substanţele aromatizante- denumirea chimică utilizată în registru;- denumirea IUPAC, dacă este diferită de denumirea menţionată în registru;- sinonime;- numerele CAS, E, EINECS, FL, CoE şi FEMA, dacă sunt disponibile;- formula chimică şi structurală, greutatea moleculară;- forma/aroma fizică;- solubilitatea;- solubilitatea în etanol;- testul de identitate (infraroşu, rezonanţa nuclear-magnetică şi/sau spectrul de masă);- valoarea minimă;- impurităţi;- parametrii fizici legaţi de puritate (justificarea este solicitată dacă informaţia nu este transmisă);- punctul de fierbere (pentru lichide);- punctul de topire (pentru solide);- indexul refractiv (pentru lichide);- gravitaţia specifică (pentru lichide);- stabilitatea şi produsele de descompunere, dacă sunt relevante;- interacţiunea cu componentele alimentare, dacă este relevantă;- orice alte informaţii relevante.  +  Anexa 2 (anexa nr. 3 la norme)FORMATULpentru transmiterea informaţiilor asupra substanţelor aromatizante1. Informaţiile trebuie să fie transmise în format electronic standard, "Forma input pentru baza de date Flavis" (IF-FL). Sumarele informaţiilor trebuie să conţină principalele concluzii asupra efectelor metabolice şi toxicologice ale substanţelor. Formularul IF-FL poate fi obţinut de la următoarea adresă de Internet sau comandat de la institutul coordonator al misiunii SCOOP 1.1 a cărei adresă este: http://www.flavis.net.2. Informaţiile trebuie transmise în limba engleză. Pentru identificarea unei substanţe, trebuie utilizată coloana intitulată "Nume". În cazul în care este deja disponibil, numărul FL trebuie, de asemenea, specificat.3.a) Formularul IF-FL trebuie trimis la institutul coordonator al misiunii SCOOP 1.1 prin e-mail, la adresa input@flavis.net, sau prin poştă, la adresa de mai jos. b) Trei copii ale informaţiei trebuie transmise şi pe hârtie. Fiecare copie trebuie identificată în coloana "Nume" care se referă la substanţa sau la grupul chimic. În cazul în care este deja disponibil, numărul FL trebuie, de asemenea, specificat.Copiile trebuie transmise la institutul coordonator al misiunii SCOOP 1.1: Danish Veterinary and Food Administration Institute of Food Safety and Toxicology Flavis MØ'4frkhØ'4fi Bygade 19 DK - 2860 SØ'4fborg.--------------