HOTĂRÂRE nr. 348 din 18 martie 2004privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 26 martie 2004  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 88 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 650/2002, al art. 10, 15 și 25 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, al art. 3, 5 și 6 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, și al art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prin prezenta hotărâre se stabilesc regulile generale de exercitare a formelor specifice de comerț cu amănuntul și prestări de servicii în unele zone publice, precum și cerințele minime de dotare necesare realizării acestor activități.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, prin comerț în unele zone publice se înțelege activitatea de comercializare a produselor și serviciilor, desfășurată permanent sau sezonier în piețe, târguri, pasaje publice, drumuri publice și străzi sau în orice zonă de altă natură destinată folosinței publice, cu excepția celor administrate special.  +  Articolul 3Scopul reglementării comerțului în zone publice este de a crea un cadru de desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, care să respecte principiile concurenței loiale, de protejare a vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și a mediului.  +  Articolul 4(1) Comerțul în zone publice se desfășoară în structuri de vânzare cu locație permanentă sau temporară, de către producători/comercianți autorizați conform prevederilor legale.(2) Zonele publice pentru exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață sunt delimitate de către autoritățile administrației publice locale în conformitate cu planurile de urbanism general. Autoritățile publice locale stabilesc tipul de comerț, cu consultarea asociațiilor comercianților și a consumatorilor, potrivit actelor normative în vigoare.(3) Zonele publice pot fi administrate direct de către administrația publică locală sau de către întreprinzători privați în condițiile prevăzute de lege.(4) Zonele publice pot fi concesionate sau închiriate de autoritatea publică locală întreprinzătorilor privați, conform reglementărilor legale, cu respectarea structurii comerciale prevăzute în Planul de urbanism general.  +  Capitolul II Organizarea comerțului în zone publice  +  Articolul 5(1) Comerțul cu amănuntul sau prestarea de servicii în zone publice se desfășoară în piețe locale și/sau în teritorii delimitate, special amenajate, dotate corespunzător specificului fiecărei activități, având asigurate, prin serviciile de administrare a zonelor publice, utilitățile generale: apă, canal, electricitate, gaze, după caz.(2) Desfășurarea operațiunilor comerciale în structuri de vânzare cu sediu permanent, temporar sau sezonier, după caz, în zone publice se face numai în baza autorizației autorității administrației publice locale.  +  Articolul 6(1) În zonele publice își poate/pot desfășura activitatea:a) orice persoană juridică care desfășoară activitate de comercializare cu amănuntul a produselor;b) asociațiile familiale, precum și persoanele fizice autorizate, inclusiv meșteșugarii;c) producătorii agricoli individuali și asociațiile acestora, care își comercializează propriile produse agricole și agroalimentare;d) persoanele fizice care își vând ocazional bunurile proprii în piețe organizate în acest scop.(2) Cei care își desfășoară activitatea în zone publice, prevăzuți la alin. (1), sunt denumiți în continuare utilizatori.  +  Capitolul III Organizarea comerțului în piețe și târguri  +  Articolul 7(1) Tipurile de piețe ce pot fi organizate în zone publice sunt:a) piețe agroalimentare: structuri de vânzare destinate comercializării legumelor, fructelor, laptelui și produselor locale, cărnii și produselor din carne, ouălor, mierii și produselor apicole, produselor conservate, peștelui, florilor, inclusiv artificiale, și a articolelor pentru acestea, semințelor, cerealelor, păsărilor și animalelor mici, inclusiv a articolelor pentru acestea, precum și a unor articole de uz gospodăresc, realizate de mica industrie sau de micii meșteșugari, ca și a unor articole nealimentare de cerere curentă;b) târguri: structuri de vânzare destinate comercializării legumelor, fructelor, animalelor vii, inclusiv a articolelor necesare acestora, lânii, furajelor, cerealelor, semințelor, produselor artizanale și meșteșugărești, produselor industriale și a materialelor de construcții;c) bâlciuri: structuri de vânzare destinate comercializării produselor agroalimentare și nealimentare, artizanale, meșteșugărești și activităților de agrement destinate petrecerii timpului liber;d) piețe mixte: structuri de vânzare destinate comercializării produselor și serviciilor specifice piețelor agroalimentare și târgurilor;e) piețe volante: structuri de vânzare având utilitățile asigurate, respectiv apă, canal, electricitate, destinate exercitării comerțului cu amănuntul și prestării de servicii către consumatori, din rulote, autovehicule speciale sau standuri dotate corespunzător;f) talciocuri: locuri delimitate de autoritățile publice locale, organizate săptămânal sau periodic, destinate vânzării obiectelor personale ale persoanelor fizice.(2) În funcție de perioada de funcționare, piețele agroalimentare sunt de următoarele tipuri:a) piețe permanente, amplasate după necesitățile locale de regulă în zonele de atracție comercială;b) piețe volante, amplasate după necesitățile locale și având o durată limită de funcționare în timpul zilei, organizate în zone stabilite de administrația publică locală.(3) Târgurile pot fi:a) generale - cuprinzând alături de grupe de produse specifice agroalimentare și o gamă diversificată de produse industriale;b) specializate - oferind spre vânzare o diversitate de produse din sectorul industrial sau organizate pentru o grupă de produse individualizată, cum ar fi: târgul de animale, târgul de mașini auto, târgul de ceramică, târgul de animale de companie etc.(4) Tipurile de piețe prevăzute la alin. (1) sunt denumite în continuare piață.  +  Capitolul IV Amplasarea și funcționarea piețelor  +  Articolul 8La amplasarea și la realizarea pieței se va ține seama și de următoarele principii:a) încadrarea, inclusiv din punct de vedere constructiv și de protejare a mediului, în planul urbanistic general și în planul de urbanism zonal;b) accesul facil al consumatorilor și utilizatorilor în piață;c) asigurarea de legături cu arterele principale de acces;d) rezervarea unui spațiu suficient pentru desfășurarea activității;e) existența locurilor de parcare atât pentru autovehicule destinate utilizatorilor pieței, pentru a permite aprovizionarea la punctele de vânzare, cât și pentru consumatori, semnalizate corespunzător;f) existența, după caz, a spațiilor de depozitare a mărfurilor și echipamentelor necesare în dotarea piețelor.  +  Articolul 8^1(1) Pentru înființarea piețelor volante, autoritățile locale vor identifica locațiile optime în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) În spațiile astfel identificate vor funcționa piețe volante pentru comercializarea produselor de către asociațiile de producători și producătorii agricoli individuali. (la 03-10-2004, Art. 8^1 a fost introdus de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004. )  +  Articolul 9(1) Piețele pot funcționa în baza autorizației de funcționare eliberate de autoritățile publice locale, după obținerea autorizației sanitare de funcționare și a celorlalte autorizații speciale potrivit reglementărilor legale și cu respectarea prezentelor prevederi.(2) Piețele se organizează și funcționează pe baza regulamentelor proprii, elaborate în funcție de tipul acestora, în conformitate cu dispozițiile prezentei hotărâri și cu respectarea modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Regulamentul este supus avizării autorităților publice locale.(3) În piețele agroalimentare în care comercianții desfac produse specifice, accesul acestora este permis numai în spații de vânzare special amenajate, într-o zonă separată de producătorii agricoli. Punctele de vânzare ale comercianților persoane juridice vor fi dotate cu case de marcat, aceștia fiind obligați să elibereze cumpărătorilor bonuri fiscale, în condițiile legii. (la 03-10-2004, Alin. (3) al art. 9 a fost introdus de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004. )  +  Articolul 10(1) Piața funcționează după un program cu grafic orar stabilit de administratorul acesteia, care va fi înscris în regulamentul pentru funcționarea pieței, cu respectarea reglementărilor privind liniștea și ordinea publică și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuitatea unor activități comerciale sau de prestări de servicii.(2) Pentru corecta informare a utilizatorilor pieței, precum și a cumpărătorilor, orarul de funcționare va fi afișat la loc vizibil și în mod lizibil, în punctele principale de acces în piață. (la 27-03-2008, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de art. IV din HOTĂRÂREA nr. 321 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 27 martie 2008. ) (3) În cazul pieței volante, administratorul acesteia va asigura echipamentul comercial mobil și amplasarea acestuia cu minimum două ore înainte de începerea activității prevăzute în orarul de funcționare al pieței, precum și eliberarea și salubrizarea zonei în vederea reluării destinației inițiale în maximum două ore de la terminarea activității. (la 27-03-2008, Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de art. IV din HOTĂRÂREA nr. 321 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 27 martie 2008. )  +  Capitolul V Condițiile de funcționare a piețelor  +  Articolul 11(1) Administratorul pieței asigură buna funcționare a acesteia, cu respectarea următoarelor condiții:a) ansamblul unei piețe se constituie dintr-un platou, acoperit sau descoperit, dimensionat în raport cu un anumit număr de locuri de vânzare pentru producători și comercianți, precum și, unde este cazul, cu hale, structuri de vânzare, exploatate de persoane fizice autorizate, asociații familiale sau persoane juridice;b) platoul pieței este o platformă impermeabilizată, cu utilități, dotări și echipamente corespunzătoare desfacerii mărfurilor, și anume: grup sanitar, iluminat electric, apă potabilă și canalizare, mobilier specific; copertine; punct cu mijloace inițiale de intervenție pentru P.S.I., punct de colectare a deșeurilor rezultate din activitatea comercială etc.;c) platoul este strict sectorizat pentru: produse agroalimentare, respectiv legume, fructe, flori, semințe; produse alimentare ambalate; produse nealimentare. În cadrul piețelor cu profil agroalimentar spațiul destinat comercializării produselor de uz gospodăresc poate fi de maximum 10% din suprafața comercială a platoului;d) mobilierul din dotarea platourilor va fi construit din mese realizate din plăci de beton sclivisit, mozaicat sau fibră armată, fixate pe schelet metalic sau postament din beton, având prevăzute sub blaturi spații de păstrare a mărfurilor, cu posibilitate de aerisire, închidere și protecție a acestora. Pentru piețele volante mobilierul trebuie să fie realizat din materiale corespunzătoare, ușor lavabile, demontabile și mobile;e) comercializarea laptelui și produselor lactate se face în structuri de vânzare special amenajate, dotate astfel încât să fie asigurate normele de igienă în vigoare și condițiile de depozitare stabilite de producător;f) comercializarea cărnii și produselor din carne, a peștelui și produselor de pește, ouălor se face în structuri de vânzare special amenajate, dotate astfel încât să fie asigurate normele de igienă în vigoare și condițiile de depozitare stabilite de producător;g) platoul târgului conține sectoare distincte pentru vânzarea păsărilor și a animalelor, dotate corespunzător cu cuști, țarcuri, după caz, cu adăpători, țăruși pentru legarea animalelor etc.(2) La piețele din localitățile fără rețele de apă și/sau canalizare, aprovizionarea cu apă și evacuarea reziduurilor lichide se vor face în conformitate cu prescripțiile autorităților locale de sănătate publică.  +  Capitolul VI Cerințele de dotare a piețelor  +  Articolul 12(1) Piețele, cu excepția celor ce comercializează animale vii, vor fi asigurate cu servicii care să faciliteze desfășurarea activității în condiții optime, potrivit legii, dimensionate în funcție de numărul locurilor de vânzare și de tipul de piață, respectiv:a) spații pentru depozitarea mărfurilor și a ambalajelor;b) spații pentru păstrarea și închirierea cântarelor și a echipamentelor de protecție;c) locuri pentru amplasarea cântarelor de control;d) bazine compartimentate pentru spălarea legumelor și fructelor;e) fântâni cu jeturi de apă potabilă, amplasate pe platou, sau alte surse de apă potabilă;f) birou administrativ;g) spații pentru păstrarea materialelor de întreținere și de curățenie;h) locuri de parcare;i) punct de colectare a deșeurilor rezultate din activitatea comercială;j) punct cu mijloace inițiale de intervenție pentru P.S.I.;k) WC-uri publice.(2) Administratorul pieței are obligația de a asigura pentru închiriere producătorilor agricoli care comercializează legume, fructe, cereale și semințe un număr de cântare în stare de funcționare egal cu cel al locurilor de vânzare destinate acestora din cadrul pieței.(3) Administratorul pieței, cu excepția pieței volante, are obligația de a asigura funcționarea în cadrul acesteia a unui număr de cântare tip balanță sau basculă cu capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare cântăririi mărfurilor vândute/achiziționate în cantitate mare. Acest serviciu se prestează gratuit.  +  Articolul 13(1) Piețele în care se comercializează animale vii vor fi dotate cu servicii specifice care să faciliteze desfășurarea respectivei activități în condiții optime, potrivit legii, și anume:a) fântâni cu jeturi de apă potabilă, amplasate pe platou, sau alte surse de apă potabilă;b) WC-uri publice;c) birou administrativ;d) spații pentru păstrarea materialelor de întreținere și de curățenie;e) locuri de parcare;f) punct de colectare a deșeurilor;g) punct cu mijloace inițiale de intervenție pentru P.S.I.;h) punct de control veterinar;i) spațiu special amenajat pentru animalele suspecte de a fi bolnave;j) containere ermetice din materiale protejate anticorosiv, pentru animale moarte;k) fose septice pentru reziduuri de natură organică;l) alte dotări prevăzute de legislația veterinară.(2) În cazul piețelor mixte, în care se comercializează și animale vii, prevederile alin. (1) se cumulează cu prevederile art. 12.  +  Articolul 14(1) Activitatea de prestări de servicii de alimentație publică, ce se realizează în incinta pieței, se organizează numai în structuri de vânzare specializate, cu respectarea prevederilor privind condițiile igenico-sanitare și de protecție a vieții, sănătății și intereselor economice ale consumatorilor.(2) În cazul în care activitatea de comercializare se desfășoară în piețe cu specific agroalimentar sau în cadrul sectoarelor din piețe destinate desfacerii produselor agroalimentare, administratorul pieței nu va admite accesul în piață sau în sectorul respectiv al persoanelor care nu fac dovada îndeplinirii condițiilor legale pentru exercitarea activității de comercializare a altor produse în afara celor agroalimentare sau de uz gospodăresc.  +  Articolul 15Administratorul pieței stabilește tarifele pentru serviciile prestate, cu respectarea prevederilor legale, și asigură informarea corespunzătoare a utilizatorilor pieței, prin afișarea acestor tarife în locuri vizibile, ușor accesibile utilizatorilor.  +  Articolul 16Administratorul pieței atribuie locuri de vânzare producătorilor agricoli și comercianților produselor de uz gospodăresc, în ordinea solicitărilor și în limita locurilor de vânzare existente în sectorul din piață destinat desfacerii acestor produse, în conformitate cu regulamentul pieței.  +  Articolul 17Pentru desfășurarea unui comerț civilizat și pentru menținerea unor raporturi corecte între utilizatorii pieței și consumatori, administratorul pieței are obligația:a) să asigure verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le oferă spre închiriat utilizatorilor pieței;b) să controleze dacă mijloacele de măsurare din proprietatea utilizatorilor pieței sunt verificate din punct de vedere metrologic și să interzică folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în vigoare;c) să asigure gratuit cântare de control, verificate metrologic conform actelor normative în vigoare, pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor.  +  Articolul 18Administratorul pieței va asigura salubrizarea acesteia zilnic și ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 18^1Abrogat. (la 14-03-2005, Art. 18^1 a fost abrogat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 164 din 3 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 14 martie 2005. )  +  Capitolul VII Drepturile și obligațiile utilizatorilor piețelor  +  Articolul 19(1) Activitățile de comercializare și de prestări de servicii în piețe sau din cadrul piețelor se realizează numai în spațiile și în structurile de vânzare destinate comercializării produselor și serviciilor de piață, atribuite comercianților/producătorilor agricoli individuali/prestatorilor de servicii de piață.(2) Comercializarea produselor agroalimentare de către producătorii agricoli, precum și comercializarea celorlalte produse se fac numai în spațiile destinate acestui scop, prevăzute în regulamentul-cadru.  +  Articolul 20Comercianții persoane fizice autorizate, asociațiile familiale sau persoanele juridice, precum și producătorii agricoli individuali sau asociațiile acestora, care vând în piață, sunt obligați să dețină documentele care atestă calitatea de producător/comerciant acordate conform legislației în vigoare.  +  Articolul 21(1) Utilizatorii piețelor sunt obligați să respecte legislația în vigoare în domeniul comercializării produselor și a serviciilor de piață, precum și în domeniul protecției consumatorilor.(2) Se interzice cedarea folosinței structurilor de vânzare deținute prin contract de închiriere sau asociere cu administrația pieței, prin orice formă de contracte cu terți, precum și a locurilor de vânzare atribuite producătorilor agricoli sau comercianților de produse de uz gospodăresc.(3) Utilizatorii pieței vor efectua cântărirea și măsurarea mărfurilor numai cu mijloacele de măsurare legale, verificate metrologic.  +  Articolul 22Persoanele fizice autorizate, asociațiile familiale sau persoanele juridice, care desfășoară activitate de comercializare a produselor și serviciilor de piață în perimetrul pieței, sunt obligate să afișeze numele/denumirea, iar pentru societățile comerciale și sediul social, astfel cum au fost înregistrate în registrul comerțului.  +  Articolul 23Este interzisă vânzarea în piață a substanțelor toxice, inflamabile sau explozive, precum și a armelor de foc și a muniției.  +  Articolul 24(1) Administratorul pieței are obligația să elaboreze regulamentul propriu pentru funcționarea pieței, prevăzut la art. 9 alin. (2).(2) Administratorul și utilizatorii sunt obligați să respecte prevederile regulamentului pieței.  +  Articolul 25Administratorul pieței va asigura afișarea la loc vizibil și în mod lizibil a regulamentului propriu pentru funcționarea pieței, în perimetrul biroului administrativ al pieței, precum și în alte locuri accesibile informării comercianților și consumatorilor.  +  Articolul 26(1) Administrația pieței va sprijini organele de control autorizate în activitatea acestora.(2) Organele cu atribuții de control sunt obligate să consemneze în registrul unic de control constatările și măsurile dispuse, cu stabilirea de responsabilități și termene precise de remediere a neregulilor constatate. (la 03-10-2004, Alin. (2) al art. 26 a fost introdus de pct. 4 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004. )  +  Capitolul VIII Organizarea comerțului în pasaje publice, drumuri publice și străzi sau în orice zonă de altă natură destinată folosinței publice, cu excepția celor administrate special, în alte condiții decât în piețe  +  Articolul 27Comerțul în pasaje publice, drumuri publice și străzi sau în orice zonă de altă natură destinată folosinței publice, cu excepția celor administrate special, în alte condiții decât în piețe, se realizează în baza strategiei de dezvoltare a fiecărei localități, adoptată de autoritățile administrației publice locale, și care are în vedere dezvoltarea și animarea străzilor cu vad comercial, revitalizarea unor vaduri comerciale.  +  Articolul 28Autoritățile publice locale vor asigura pentru comerțul în aceste zone publice utilitățile necesare: apă, canal, electricitate, gaze.  +  Articolul 29Strategia de dezvoltare a activității comerciale cu amănuntul în zonele publice prevăzute la art. 27, stabilită de autoritățile publice locale, va trebui să răspundă următoarelor cerințe:a) să satisfacă o nevoie stringentă a populației din zonă sau aflate în tranzit;b) să nu afecteze circulația pietonilor sau a mijloacelor de transport din aceste zone;c) să nu polueze mediul;d) să nu împiedice libera concurență;e) să asigure concurența loială.  +  Articolul 30În funcție de natura activităților comerciale din zonele publice prevăzute la art. 27, administrația publică locală va stabili un orar de funcționare cu respectarea reglementărilor legale.  +  Articolul 31(1) Comercializarea produselor nealimentare noi, uzate sau recondiționate și alimentare preambalate ori ambalate, în structuri de vânzare cu locație fixă sau temporară din zonele publice, este permisă cu respectarea următoarelor cerințe, după caz:a) asigurarea condițiilor de păstrare cerute de producător pentru a se menține caracteristicile inițiale ale produselor și a se preveni perisabilitatea accelerată a acestora;b) asigurarea condițiilor impuse de normele sanitare;c) asigurarea condițiilor cerute de legislație pentru produsele industriale de a fi probate sau verificate;d) respectarea condițiilor de amplasament stabilite de autoritatea publică locală.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) produsele comercializate în talciocuri.  +  Capitolul IX Sancțiuni  +  Articolul 32Constituie contravenții următoarele fapte:a) funcționarea pieței fără autorizație de funcționare eliberată de autoritățile publice locale;b) funcționarea pieței fără un regulament propriu, în funcție de tipul acesteia, elaborat de administratorul pieței și avizat de autoritatea publică locală;c) acordarea de către administratorul pieței cu profil agroalimentar a unui procent mai mare de 10% din suprafața comercială a platoului pentru comercializarea produselor de uz gospodăresc;d) neasigurarea de către administratorul pieței a unui număr de cântare în stare de funcționare egal cu cel al locurilor de vânzare destinate închirierii pentru micii producători agricoli care comercializează legume, fructe, cereale și semințe;e) neasigurarea de către administratorul pieței a cântarelor cu capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, exceptând piața volantă și talciocul;f) neafișarea de către administratorul pieței a tarifelor pentru serviciile practicate în cadrul pieței;g) nerespectarea de către administrator a tipului de piață stabilit prin regulamentul pentru funcționarea acesteia;h) neatribuirea de către administratorul pieței a locurilor de vânzare, destinate producătorilor agricoli și comercianților produselor de uz gospodăresc, în ordinea solicitărilor și în limita locurilor disponibile existente în sectorul de piață destinat produselor oferite spre vânzare de către solicitanți;i) neverificarea de către administratorul pieței a actelor care să ateste dacă cântarele proprii ale comercianților sunt verificate din punct de vedere metrologic;j) neasigurarea de către administratorul pieței a cântarului de control, verificat metrologic conform actelor normative, pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor;k) cedarea, prin orice formă de contracte cu terți, de către comercianții deținători prin contract de închiriere sau asociere cu administratorul pieței, a structurilor de vânzare obținute în folosință, precum și a locurilor de vânzare atribuite producătorilor agricoli;l) neafișarea la locul de desfășurare a activității din zona publică, de către persoane fizice, asociații familiale sau persoane juridice, a numelui/denumirii, iar pentru societățile comerciale și a sediului social, așa cum au fost înregistrate în registrul comerțului;m) neafișarea de către administratorul pieței în locuri ușor accesibile a regulamentului propriu pentru funcționarea pieței;n) neasigurarea de către administratorul pieței a condițiilor de comercializare în piață, conform prevederilor din regulamentul propriu pentru funcționarea pieței;o) nerespectarea de către administratorul pieței volante a duratei de amplasare și/sau de eliberare a spațiului care i-a fost atribuit, precum și neefectuarea igienizării suprafeței pe care a fost amplasată piața volantă;p) neafișarea la loc vizibil a orarului de funcționare al pieței, la punctele principale de acces în piață;q) desfășurarea, în incinta pieței, a activităților de prestări de servicii de alimentație publică în structuri de vânzare nespecializate;r) neasigurarea cerințelor legale pentru produse industriale de a fi probate sau verificate pentru produsele comercializate de către persoane fizice autorizate, asociații familiale sau persoane juridice, în zone publice, în structuri cu locație fixă sau temporară.  +  Articolul 33Contravențiile prevăzute la art. 32 se sancționează după cum urmează:a) faptele prevăzută la lit. a), cu amendă de la 80.000.000 lei la 100.000.000 lei;b) faptele prevăzute la lit. b), k), n) și o), cu amendă de la 60.000.000 lei la 80.000.000 lei;c) faptele prevăzute la lit. c), g), h) și q), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;d) faptele prevăzute la lit. p), cu amendă de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei;e) faptele prevăzute la lit. d), e), f), i), j), m) și r), cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei;f) faptele prevăzute la lit. l), cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei.  +  Articolul 34(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 32 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 33 se realizează după cum urmează:a) de către împuterniciții prefectului și ai președintelui consiliului județean, în cazurile prevăzute la art. 32 lit. a)-j) și m)-o);b) de către împuterniciții primarului, în cazurile prevăzute la art. 32 lit. a)-p);c) de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în cazurile prevăzute la art. 32 lit. l), p), q) și r).d) de către polițiști anume desemnați, pentru contravențiile prevăzute la art. 32 lit. a), b), d), e), f), i), j), m), o), p) și q). (la 03-10-2004, Lit. d) a alin. (1) al art. 34 a fost introdusă de pct. 5 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004. ) (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mențiunea despre această posibilitate în procesul-verbal, cu excepția contravenției prevăzute la art. 32 lit. p).  +  Articolul 35Dispozițiile privind contravențiile prevăzute la art. 33 și 34 se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul X Dispoziții finale  +  Articolul 36Prezenta hotărâre se aplică și piețelor ce funcționează pe domeniul privat, având în vedere caracterul lor de interes public.  +  Articolul 37(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 19/1996 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a piețelor, târgurilor și oboarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, precum și Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2002 privind unele măsuri de comercializare a produselor alimentare ambalate sau preambalate și a produselor nealimentare în cadrul altor spații decât cele cu destinație prestabilită, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 17 octombrie 2002.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Președintele Agenției Naționale
  pentru Întreprinderi Mici
  și Mijlocii și Cooperație,
  Eugen Ovidiu Chirovici
  p. Ministrul sănătății,
  Cristian Celea,
  secretar de stat
  Ministru de stat,
  ministrul administrației și internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul delegat
  pentru administrația publică,
  Gabriel OpreaBucurești, 18 martie 2004.Nr. 348.  +  AnexăREGULAMENT - CADRUpentru funcționarea pieței  +  Capitolul I Prevederi generale1. Denumirea pieței2. Sediul pieței3. Denumirea administratorului pieței4. Hotărârea consiliului local privind localizarea pieței și a specificului acesteia5. Autorizația de funcționare acordată de autoritatea publică locală  +  Capitolul II Tipul pieței și categoria de mărfuri comercializate1. Tipul pieței, conform cu prevederile prezentei hotărâri.2. Natura produselor și serviciilor de piață care se comercializează:────────────────────────────────────────────────────────────────── Produse/servicii comercializate CAEN/CPSA────────────────────────────────────────────────────────────────── Exemplu: - legume și fructe - de uz gospodăresc - alimentare - flori - nealimentare - etc.──────────────────────────────────────────────────────────────────3. Periodicitatea pieței4. Orarul de funcționare  +  Capitolul III Planul pieței1. Căi principale de acces în zonă2. Spații de parcare3. Sectorizarea platoului pieței pe specific de produse comercializate, cu indicarea amplasării punctelor de vânzare, de exemplu:a) producători agricoli;b) produse de uz gospodăresc;c) produse alimentare;d) produse nealimentare;e) animale vii.4. Indicarea căilor de acces a cumpărătorilor la punctele de vânzare5. Amplasarea structurilor de vânzare pentru comercializarea produselor alimentare, nealimentare și de alimentație publică6. Amplasarea halelor7. Localizarea cântarului pieței, spațiului de închiriere a cântarelor și echipamentului de protecție, grupurilor sanitare etc., precum și a celorlalte servicii oferite în cadrul pieței8. Localizarea rețelei electrice, rețelei de apă și de canalizare, precum și a racordurilor de branșare a utilităților pieței la acestea9. Spațiile de depozitare a deșeurilor10. Alte obiective considerate ca necesare a fi înscrise în planul pieței  +  Capitolul IV Prezentarea ansamblului pieței și a platoului1. Suprafața totală - mp2. Suprafața totală a platoului - mp , din care suprafață acoperită - mp3. Materialul din care este realizat pavimentul platoului pieței4. Enumerarea sectoarelor existente în piață destinate desfacerii de produse, precum și numărul de locuri de vânzare aferent fiecărui sector5. Descrierea mobilierului utilizat pentru fiecare sector al platoului pieței: materialul din care este realizat, mărimea etc.6. Alte precizări considerate necesare.  +  Capitolul V Serviciile prestate utilizatorilor pieței1. Tipul serviciului oferit de administratorul pieței.............................................................2. Serviciile care facilitează desfășurarea activității în cadrul pieței, conform art. 12 alin. (1) și art. 13 din hotărâre.3. Racordarea pieței la rețeaua electrică, la rețeaua de apă sau la o sursă de apă potabilă, la rețeaua de canalizare sau fose septice, la rețeaua de gaz (unde este cazul).  +  Capitolul VI Drepturile și obligațiile utilizatorilor piețeiDrepturile:1. să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piață;2. producătorii agricoli să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la administrația pieței cântare verificate metrologic;3. să aibă acces gratuit la cântarul de 30 kg la o singură cântărire;4. să poată practica prețurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează;5. să aibă acces la toate serviciile oferite de administrația pieței;6. să fie informat asupra perioadei și orarului de funcționare a pieței;7. alte drepturi oferite de administratorul pieței.Obligațiile:1. afișarea prețurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale;2. respectarea legislației privitoare la desfacerea produselor;3. etalarea instrumentelor de măsură;4. folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic;5. inscripționarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociației familiale la loc vizibil, ușor de citit, care să nu poată fi ștearsă;6. menținerea permanentă a curățeniei la locul de vânzare și în jurul acestuia și transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieței, ori de câte ori este cazul;7. să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat;8. să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers;9. să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieței și după închiderea acesteia;10. alte obligații.  +  Capitolul VII Drepturile și obligațiile administratorului piețeiAdministratorul pieței are următoarele drepturi și obligații:1. elaborează regulamentul pentru funcționarea pieței și îl supune spre avizare autorităților publice locale;2. verifică dacă utilizatorii pieței au calitatea de producător/comerciant, conform prevederilor legale, și nu permite accesul altor comercianți;3. verifică dacă utilizatorii pieței au afișate numele și sediul social;4. afișează la loc vizibil și în mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de funcționare, precum și tarifele practicate în piață;5. sprijină organele de control autorizate;6. nu admite în piață un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piață destinat desfacerii produselor oferite de aceștia;7. stabilește tarifele pentru serviciile prestate și asigură afișarea acestora;8. asigură evidența solicitărilor locurilor de vânzare și asigură atribuirea acestora producătorilor agricoli și comercianților produselor de uz gospodăresc în ordinea solicitărilor;9. controlează dacă mijloacele de măsurare proprietatea utilizatorilor pieței sunt verificate din punct de vedere metrologic și interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în domeniu;10. asigură verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le oferă spre închiriat utilizatorilor pieței;11. asigură un număr de cântare în stare de funcționare egal cu cel al locurilor de vânzare din piață destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor și semințelor;12. asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor;13. asigură salubrizarea pieței zilnic și ori de câte ori este necesar;14. asigură, în mod gratuit, funcționarea unor cântare tip balanță sau basculă cu capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare mărfurilor vândute în cantitate mare de către utilizatorii pieței;15. alte drepturi și obligații cuprinse în prevederile prezentei hotărâri.Instituțiile cu atribuții de control, competente conform legislației în vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor și obligațiilor utilizatorilor pieței, așa cum sunt prevăzute în regulamentul-cadru.___________________