NORME METODOLOGICE din 17 martie 2004de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 25 martie 2004  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 291 din 17 martie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 25 martie 2004.
   +  Capitolul I Etapele procesului de acreditare  +  Articolul 1Acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, denumiți în continuare furnizori de dispozitive medicale, se face de către Subcomisia Națională de Acreditare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale (denumită în continuare SCNAFDM), pentru sediul social, respectiv pentru fiecare punct de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care furnizorul este înregistrat și avizat.  +  Articolul 2SCNAFDM este înființată în baza Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a președintelui Colegiului Medicilor din România, a președintelui Colegiului Farmaciștilor din România și a președintelui Ordinului Asistenților Medicali din România nr. 127/903/199/41/2003, ca parte a Comisiei Naționale de Acreditare în Sistemul de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 3În vederea acreditării sunt parcurse următoarele etape:a) furnizorul de dispozitive medicale care dorește acreditarea face o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, adresată SCNAFDM, prin care furnizează date de structură și se angajează să permită accesul evaluatorilor în toate spațiile acestuia, precum și la toate datele necesare acreditării;b) SCNAFDM desemnează prin dispoziții scrise, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2, un număr de 2 evaluatori care vizitează sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale pentru a constata în ce măsură acesta corespunde standardelor de acreditare stabilite de SCNAFDM;c) rezultatul evaluării este consemnat într-un raport de evaluare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, care are atașată grila de scoruri corespondente standardelor completată de către evaluator, conform scalei de evaluare prevăzute în anexa nr. 4, grilă de scor care se depune la Direcția acreditare din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (denumită în continuare CNAS);d) Direcția acreditare din cadrul CNAS agregă scorurile din grila de scor conform regulilor de agregare stabilite de SCNAFDM și întocmește fișa de evaluare sintetică aprobată de SCNAFDM;e) fișa de evaluare sintetică (primită sub semnătură de la persoana care a elaborat-o), având anexată cererea de acreditare (al cărei număr corespunde cu numărul vizitei de evaluare, precum și cu cel al fișei de evaluare sintetică), este luată în discuție de către SCNAFDM care emite certificatul de acreditare pentru sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, certificatul de acreditare provizorie, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6, respectiv notificarea de neacreditare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7.  +  Capitolul II Evaluarea sediului social/punctului de lucru al furnizorului de dispozitive medicale  +  Articolul 4Persoanele desemnate să evalueze sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale, denumite în continuare evaluatori, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:a) să fie angajați ai Direcției acreditare din cadrul CNAS;b) să fie medici, asistenți medicali sau ingineri;c) să aibă experiență de minimum un an în sistemul sanitar;d) să nu aibă părți sociale, să nu lucreze ori să facă parte, nici ei și nici rudele ori afinii lor până la gradul al doilea inclusiv, din conducerea unor furnizori de dispozitive medicale;e) să se angajeze în scris printr-o declarație de compatibilitate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8, că îndeplinesc toate condițiile de mai sus și că vor notifica orice situație de incompatibilitate intervenită ulterior semnării declarației;  +  Articolul 5Evaluatorii sunt răspunzători de evaluarea corectă și de păstrarea confidențialității datelor, în caz contrar fiind pasibili de sancțiuni disciplinare și administrative, la propunerea SCNAFDM.  +  Articolul 6Evaluatorii primesc din partea SCNAFDM unde s-a depus cererea de acreditare de către furnizorul de dispozitive medicale o dispoziție pentru vizită de evaluare a sediului social/punctului de lucru al furnizorului de dispozitive medicale respectiv (anexa nr. 2).  +  Articolul 7Vizita de evaluare a sediului social/punctului de lucru al furnizorului de dispozitive medicale are următoarele caracteristici:a) se face după un program stabilit în prealabil cu furnizorul de dispozitive medicale;b) programarea vizitelor de evaluare se va face de preferință în ordinea depunerii cererilor sau astfel încât timpul de lucru al evaluatorilor să fie folosit cât mai eficient;c) vizitele de evaluare au loc numai în zilele lucrătoare;d) evaluatorii sunt desemnați de către directorul Direcției acreditare din cadrul CNAS;e) evaluatorii au o copie de pe cererea de acreditare depusă de furnizorul de dispozitive medicale și completează pe parcursul vizitei o grilă de scor corespondentă standardelor, conform scalei de evaluare;f) reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale contrasemnează un raport de evaluare (anexa nr. 3) care are atașat grila de scor;g) grilele de scor nu conțin date de identificare directă a sediului social/punctului de lucru al furnizorului de dispozitive medicale (numele, adresa), ci numai un număr care reprezintă și numărul vizitei de evaluare;h) Direcția acreditare din cadrul CNAS ține un registru la care are acces numai directorul acesteia și în care sunt consemnate cererile de acreditare, precum și numărul vizitei de evaluare aferente;i) după vizita de evaluare evaluatorul predă raportul de evaluare împreună cu grila de scor, sub semnătură, persoanei din cadrul Direcției acreditare din cadrul CNAS, desemnată pentru agregarea datelor.  +  Capitolul III Elaborarea fișei de evaluare sintetică  +  Articolul 8Fișa de evaluare sintetică se alcătuiește prin agregarea datelor rezultate din vizita de evaluare.  +  Articolul 9Agregarea datelor se organizează la nivelul Direcției acreditare din cadrul CNAS.  +  Articolul 10Personalul care efectuează agregarea datelor este desemnat de directorul Direcției acreditare din cadrul CNAS și trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:a) să fie angajat la CNAS în cadrul Direcției acreditare;b) să nu aibă părți sociale, să nu lucreze ori să facă parte, nici el și nici rudele ori afinii lor până la gradul al doilea inclusiv, din conducerea unor furnizori de dispozitive medicale;c) să nu mai îndeplinească nici un fel de alte activități în cadrul acreditării furnizorilor de dispozitive medicale;d) să completeze pe propria răspundere o declarație de compatibilitate, în care să menționeze că este responsabil de prelucrarea în condiții de confidențialitate a datelor primite de la evaluatori sub semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.  +  Articolul 11Agregarea datelor se efectuează conform regulilor de agregare aprobate de SCNAFDM și puse în aplicare de Direcția acreditare din cadrul CNAS, în urma căreia se întocmește fișa de evaluare sintetică ce se înaintează sub semnătură președintelui SCNAFDM.  +  Articolul 12Agregarea datelor se face potrivit unui algoritm elaborat de Direcția acreditare din cadrul CNAS, respectând cerințele prevăzute mai jos:a) prelucrarea datelor se face în programul Excel;b) pentru fiecare vizită de evaluare există un fișier separat;c) persoana care agregă datele va păstra fiecare agregare a datelor corespunzătoare evaluării sediului social sau unui punct de lucru al unui furnizor de dispozitive medicale, sub forma unui fișier electronic având ca element de identificare numărul vizitei de evaluare;d) fișierele cu fiecare agregare vor fi păstrate și pe suport hârtie;e) identificarea fișelor de evaluare se face după numărul vizitei, care este singurul element de identificare.  +  Capitolul IV Decizia privind acreditarea  +  Articolul 13Decizia privind acreditarea este ultima etapă a procesului de acreditare. Pe baza acesteia SCNAFDM emite certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, după caz.  +  Articolul 14Decizia de acreditare se ia de către SCNAFDM în urma analizei fișei de evaluare sintetică, conform regulilor prevăzute la art. 15-28.  +  Articolul 15Sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale se acreditează, primind documentul aferent (anexa nr. 5), numai dacă la toate grupele de standarde, precum și la standardele independente din fișa de evaluare sintetică nota obținută este maximă, respectiv 5.  +  Articolul 16Sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale se acreditează provizoriu pe o perioadă de 6 luni, dacă a obținut la toate standardele independente nota maximă, respectiv 5, și la fiecare dintre grupele de standarde (I-VII) cel puțin nota 4.  +  Articolul 17La primirea acreditării provizorii reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale poate solicita o nouă vizită de evaluare la o dată care nu va depăși data de expirare a acreditării provizorii.  +  Articolul 18Dacă se constată în urma celei de-a doua vizite de evaluare că sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale nu a făcut remedierile necesare pentru a satisface standardele, în perioada de acreditare provizorie, sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale nu se acreditează. Acreditarea provizorie încetează cu data zilei următoare emiterii notificării de neacreditare.  +  Articolul 19Acreditarea provizorie nu poate fi urmată de o altă acreditare provizorie.  +  Articolul 20Sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale nu se acreditează dacă nu sunt îndeplinite condițiile menționate la art. 15 și 16, precum și în situația menționată la art. 18, caz în care acesta primește o notificare scrisă (anexa nr. 7) din partea SCNAFDM, prin care se comunică motivele neacreditării (standardele neîndeplinite), precum și faptul că sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale nu poate fi evaluat mai devreme de 3 luni de la data notificării neacreditării.  +  Articolul 21În urma deciziei privind acreditarea atât certificatele de acreditare, certificatele de acreditare provizorie, cât și notificările de neacreditare se transmit în original prin scrisoare recomandată furnizorului de dispozitive medicale, iar casele de asigurări de sănătate județene sunt informate despre decizia SCNAFDM.  +  Articolul 22Certificatele de acreditare, certificatele de acreditare provizorie și notificările de neacreditare emise de SCNAFDM sunt valabile din ziua următoare datei emiterii acestora și anulează acreditarea curentă sau acreditarea provizorie curentă emisă pentru sediul social/punctul al furnizorului respectiv, după caz.  +  Articolul 23În vederea luării deciziei de acreditare, SCNAFDM urmează procedura de mai jos:a) ia în discuție fișa de evaluare sintetică și pe baza acesteia emite certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, după caz;b) identifică sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale pentru care se eliberează certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, după caz.  +  Articolul 24Acreditarea se acordă pentru o perioadă de 2 ani fără a depăși termenul de valabilitate al unui document în baza căruia s-a făcut acreditarea.  +  Articolul 25Acreditarea provizorie se acordă pentru o perioadă de maximum 6 luni fără a depăși termenul de valabilitate al unui document în baza căruia s-a făcut acreditarea.  +  Articolul 26În situația în care, ulterior evaluării, există o sesizare scrisă către SCNAFDM, însă nu anonimă, prin care se semnalează că cel puțin unul dintre standardele de acreditare nu mai este îndeplinit de către sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale, se va efectua o evaluare de către SCNAFDM, în termen de 7 zile lucrătoare, desemnându-se alți evaluatori decât cei care au efectuat evaluarea inițială. În urma noii evaluări se emite o nouă decizie de acreditare, acreditare provizorie sau notificare de neacreditare, care corespunde situației prezente. Refuzul furnizorului de dispozitive medicale de a primi vizita de evaluare a sediului social/punctului de lucru, în situația menționată mai sus, duce la emiterea unei notificări de neacreditare de către SCNAFDM.  +  Articolul 27SCNAFDM păstrează un dosar pentru fiecare sediu social/punct de lucru al furnizorului de dispozitive medicale care a solicitat acreditarea și care conține următoarele documente:a) cererea de acreditare depusă de furnizor pentru sediul social/punctul de lucru;b) dispoziție pentru vizită de evaluare;c) raport de evaluare;d) grila de scor;e) fișa de evaluare sintetică;f) copie de pe avizul de funcționare eliberat de Ministerul Sănătății;g) copie de pe certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie sau notificarea de neacreditare, după caz.  +  Articolul 28Casele de asigurări de sănătate județene pot încheia contracte de furnizare de dispozitive medicale numai pentru sediul social/punctele de lucru acreditate ale respectivului furnizor de dispozitive medicale.  +  Capitolul V Procedura de contestare  +  Articolul 29Furnizorii de dispozitive medicale pot contesta acreditarea provizorie sau notificarea de neacreditare, emisă de SCNAFDM pentru sediul social/punctul de lucru respectiv, la Comisia Națională de Acreditare în Sistemul de Asigurări de Sănătate. Contestațiile trimise de furnizorii de dispozitive medicale la Comisia Națională de Acreditare în Sistemul de Asigurări de Sănătate vor fi însoțite de o copie de pe certificatul de acreditare provizorie, respectiv de pe notificarea de neacreditare.  +  Articolul 30Comisia Națională de Acreditare în Sistemul de Asigurări de Sănătate va lua o decizie ce va fi comunicată furnizorului de dispozitive medicale, SCNAFDM și caselor de asigurări de sănătate județene, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii contestației; în acest interval Comisia Națională de Acreditare în Sistemul de Asigurări de Sănătate va lua toate măsurile în vederea soluționării contestației, inclusiv prin investigații la fața locului.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 31În aplicarea prezentelor norme metodologice, SCNAFDM poate emite precizări și recomandări pentru buna desfășurare a evaluării, prelucrării datelor, precum și completarea documentelor din anexe.  +  Articolul 32Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologiceDomnule președinte,Subsemnatul ......, reprezentant legal al furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice ......, cu sediul social la adresa: str. ...... nr. ...., localitatea ......., județul ...., cod fiscal ......, telefon ....., solicit evaluarea pentru acreditare a sediului social/punctului de lucru*1) ......, aflat la adresa: str. ..... nr. ...., localitatea ......, județul ....., unde se desfășoară activitatea de comercializare/fabricare/protezare*2) avizată de Ministerul Sănătății prin Avizul nr. .... .Declar prin prezenta că sediul social/punctul de lucru ....... al furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice ....... acordă dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu.Mă oblig prin prezenta să furnizez evaluatorului desemnat de Subcomisia Națională de Acreditare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale informațiile și documentele necesare evaluării, precum și acces liber în spațiile sediului social/punctului de lucru. Atașez la prezenta, în copie, avizul de funcționare emis de Ministerul Sănătății, certificatul de înregistrare la registrul comerțului și anexa la acesta.Sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice este condus de ........., care se legitimează cu BI/CI seria ..... nr. ..... și are contractul de muncă nr. ... .La punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice lucrează următoarele persoane:........., în funcție de ......, conform contractului de muncă nr. ............., în funcție de ......, conform contractului de muncă nr. ............., în funcție de ......, conform contractului de muncă nr. ............., în funcție de ......, conform contractului de muncă nr. ............., în funcție de ......, conform contractului de muncă nr. ............., în funcție de ......, conform contractului de muncă nr. ............., în funcție de ......, conform contractului de muncă nr. ............., în funcție de ......, conform contractului de muncă nr. ....Data .... Semnătura............Domnului președinte al Subcomisiei Naționale de Acreditare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale-------------*1) Se barează ce nu corespunde.*2) Se încercuiește activitatea corespunzătoare.NOTĂ:Spațiile punctate se completează cu majuscule, iar spațiile libere se barează.  +  Anexa nr. 2la normele metodologiceNr. ..............Data .............SUBCOMISIA NAȚIONALĂ DE ACREDITAREA FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALEDISPOZIȚIEpentru vizită de evaluare a sediuluisocial/punctului de lucru al furnizorului de dispozitivemedicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologiceSe numesc domnul/doamna ........, care se legitimează cu BI/CI seria ..... nr. ......, precum și domnul/doamna ......, care se legitimează cu BI/CI seria ..... nr. ....., pentru a efectua vizita de evaluare nr. ...... la sediul social/punctul de lucru ........ al furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice ........., sediu social/punct de lucru cu adresa ......, la data ..... . Au primit în acest scop grila de scor nr. .... .Președinte,............Am luat la cunoștință.Evaluator,......................Am luat la cunoștință.Evaluator,....................  +  Anexa nr. 3la normele metodologiceSUBCOMISIA NAȚIONALĂ DE ACREDITAREA FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALERAPORT DE EVALUARESubsemnatul/subsemnata .......... și subsemnatul/subsemnata .........., evaluatori desemnați de Subcomisia Națională de Acreditare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale, prin Dispoziția de evaluare nr. ......, să efectueze vizita de evaluare nr. ....... la sediul social/punctul de lucru .......... al furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice ........., am efectuat această vizită la adresa indicată la data ......... și am completat grila de scor nr. ....., aferentă dispoziției pentru vizita de evaluare.Evaluarea a fost efectuată în prezența reprezentantului legal, domnul/doamna ........., iar rezultatele acesteia sunt consemnate în grila de scor nr. ..... atașată la prezentul raport.Reprezentantul legal ............ al furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice ..........Semnătura ...................Ștampila furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologiceEvaluator,.................Semnătura.................Evaluator,.................Semnătura.................Data ............  +  Anexa nr. 4la normele metodologiceSUBCOMISIA NAȚIONALĂ DE ACREDITAREA FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALESCALĂ DE EVALUAREpentru acreditarea sediului social/punctelorde lucru ale furnizorilor de dispozitive medicaledestinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice
  Cod Caracterul Interpretarea Scorul
  L Logică da/nu 5/1
  C Cantitativă 90-100% 5
  80-89% 4
  70-79% 3
  60-69% 2
  mai puțin de 60% 1
   +  Anexa nr. 5la normele metodologiceSUBCOMISIA NAȚIONALĂ DE ACREDITAREA FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALECERTIFICAT DE ACREDITARESediul social/punctul de lucru ......... al furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice ......., cu adresa: județul (sectorul) ........., localitatea ........, str. ....... nr. ......, cu Avizul de funcționare nr. ...... din ....., emis de ........, este acreditat până la data de ....... .Nr. .... din .....Președinte,..............  +  Anexa nr. 6la normele metodologiceSUBCOMISIA NAȚIONALĂ DE ACREDITAREA FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALECERTIFICAT DE ACREDITARE PROVIZORIESediul social/punctul de lucru ............. al furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice ........, cu adresa: județul (sectorul) ........., localitatea ........, str. ....... nr. ...., cu Avizul de funcționare nr. ..... din ......, emis de ....., este acreditat provizoriu până la data de ......... .Nr. .... din .......Președinte,................  +  Anexa nr. 7la normele metodologiceSUBCOMISIA NAȚIONALĂ DE ACREDITAREA FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALENOTIFICARE DE NEACREDITARESubcomisia Națională de Acreditare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale a analizat fișa de evaluare sintetică aferentă vizitei de evaluare nr. ......, întocmită în urma vizitei de evaluare efectuate la data de ....... la sediul social/punctul de lucru ......., cu adresa ......., al furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice ........, avându-l ca reprezentant legal pe ......... și ca ........ pe ........., și a hotărât să emită prezenta notificare de neacreditare pentru că sediul social/punctul de lucru ........ nu a îndeplinit în măsura adecvată standardele pentru acreditare, după cum urmează*1):...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Prezenta notificare de neacreditare se aduce la cunoștință furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice prin scrisoare recomandată și caselor de asigurări de sănătate printr-o adresă. Furnizorul de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice poate face contestație împotriva prezentei notificări de neacreditare la Comisia Națională de Acreditare în Sistemul de Asigurări de Sănătate, menționând motivele pentru care nu este de acord cu prezenta notificare de neacreditare. Sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale poate fi evaluat pentru acreditare, la cerere, după 90 de zile de la emiterea prezentei notificări de neacreditare.PreședinteleSubcomisiei Naționale de Acreditare aFurnizorilor de Dispozitive Medicale,.......................................Nr. ...... din data .........-----------*1) Se menționează standardele sau grupele de standarde neîndeplinite de sediul social/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale.  +  Anexa nr. 8la normele metodologiceSUBCOMISIA NAȚIONALĂ DE ACREDITAREA FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALEDECLARAȚIE DE COMPATIBILITATE PENTRU EVALUARESubsemnatul/subsemnata ..........., angajat/angajată al/a Direcției acreditare din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, propus/propusă ca evaluator pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că îndeplinesc toate condițiile prevăzute de art. 4 cap. II din Normele metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 291/2004. Mă oblig să solicit încetarea calității de evaluator pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice în cazul în care condițiile de mai sus nu mai sunt satisfăcute..............Data ............  +  Anexa nr. 9la normele metodologiceSUBCOMISIA NAȚIONALĂ DE ACREDITAREA FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALEDECLARAȚIE DE COMPATIBILITATE PENTRU AGREGAREA DATELORSubsemnatul/subsemnata ........., angajat/angajată al/a Direcției acreditare din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, propus/propusă pentru a efectua agregarea datelor și a elabora fișa de evaluare sintetică în cadrul procesului de acreditare a furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că îndeplinesc toate condițiile prevăzute de art. 10 cap. III din Normele metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 291/2004. Mă oblig să solicit încetarea activității ca persoană desemnată pentru a efectua agregarea datelor în cadrul acreditării furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice în cazul în care condițiile de mai sus nu mai sunt satisfăcute și să păstrez confidențialitatea datelor și a formatului de agregare.........................Data .............