ORDIN nr. 291 din 17 martie 2004privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 25 martie 2004    Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. e), ale art. 30 lit. a) și ale art. 37 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, precum și prevederile cap. VIII "Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice" din Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.485/2003,văzând Referatul de aprobare al Direcției generale farmaceutice, inspecția de farmacie și aparatură medicală nr. OB 2.975/2004,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin se aplică furnizorilor de dispozitive medicale care stabilesc relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate.  +  Articolul 3Direcția acreditare și Direcția norme de contractare și relații cu furnizorii - marketing din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 1.152/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 24 decembrie 2003.  +  Articolul 5Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Ovidiu Brînzan
    București, 17 martie 2004.Nr. 291.  +  AnexăNORME METODOLOGICEde evaluare pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperăriiunor deficiențe organice sau fiziologice