ORDIN nr. 21 din 26 februarie 2004pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 15 martie 2004  În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 252/2001, şi ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie,secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă standardele minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2005.Secretarul de stat al Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Copilului şi Adopţie,Gabriela ComanBucureşti, 26 februarie 2004.Nr. 21.  +  Anexa STANDARDE MINIME OBLIGATORII PRIVINDSERVICIILE PENTRU PROTECŢIA COPILULUIDE TIP REZIDENŢIALSPECIFICAŢIIServiciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pot fi de mai multe tipuri, în funcţie de o serie de factori, cum ar fi; a) Misiunea serviciului; b) Modul de organizare; c) Grupul ţintă de clienţi, respectiv copii aflaţi în dificultate, copii cu dizabilităţi, copii abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi, copii delincvenţi, tineri etc. În anumite situaţii, unele din aceste grupuri ţintă pot locui în cadrul aceluiaşi serviciu de tip rezidenţial - de exemplu, copii de diferite vârste, inclusiv tineri, cu şi fără diferite tipuri de dizabilităţi - numai dacă se respectă concomitent prevederile standardelor minime obligatorii prezente şi cele specifice acestor categorii de copii. d) Resursele furnizorului de servicii ş.a.Standardele minime obligatorii prezente sunt complementare, în mod particular, cu următoarele documente:1. Standardele minime obligatorii specifice formulate pentru serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial menţionate de legislaţia în vigoare;2. Standardele minime obligatorii pentru serviciul de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă;3. Standardele minime obligatorii pentru centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării şi integrării copilului în familie;4. Standardele minime obligatorii pentru managementul de caz în domeniul protecţiei copilului;5. Ghidul metodologic privind intervenţia şi prevenirea în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.ARII DE INTERESMisiunea şi locul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial în sistemul de servicii sociale judeţean/local al sectoarelor municipiului Bucureşti1. Misiunea2. Locul în sistemul de servicii sociale judeţean/local al sectoarelor municipiului Bucureşti Planificarea protecţiei copilului3. Admiterea în cadrul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial4. Planul individualizat de protecţie5. Menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită şi alte persoane importante pentru copil6. Implicarea comunităţii7. Ieşirea din cadrul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţialCalitatea îngrijirii, educaţiei şi socializării8. Participarea copiilor9. Intimitate şi confidenţialitate10. Asigurarea hranei11. Aspectul exterior, îmbrăcămintea, echipamentul şi banii de buzunar12. Starea de sănătate a copiilor şi prevenirea îmbolnăvirilor13. Tratamentul medical şi administrarea medicamentelor14. Educaţia15. Activităţi de recreere-socializareReclamaţii şi protecţie împotriva abuzurilor16. Reclamaţii şi reprezentare17. Protecţia copilului împotriva abuzurilor18. Relaţia personalului cu copiii19. Controlul comportamentuluiEvenimente deosebite20. Absenţa unui copil fără permisiune21. Notificarea cu privire la evenimentele importanteMediul22. Amplasamentul, compartimentarea şi dimensiunile construcţiei23. Condiţiile de locuit24. Spaţiile igienico-sanitare25. Siguranţa şi securitateaResurse umane26. Recrutare şi angajare27. Numărul şi structura de personal28. Formarea iniţială şi continuă a personalului29. SupervizareManagement şi administrare30. Proiectul instituţional31. Managementul comunicării şi informaţiei32. Managementul resurselor umaneMISIUNEA ŞI LOCUL SERVICIULUI PENTRU PROTECŢIA COPILULUIDE TIP REZIDENŢIAL ÎN SISTEMUL DE SERVICII SOCIALEJUDEŢEAN/LOCAL AL SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTIMISIUNEAIntroducereServiciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial, denumite în continuare SR, au drept misiune generală furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.Activităţile de găzduire, îngrijire, educaţie non-formală şi informală, sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă independentă şi a unora dintre activităţile legate de reintegrarea sau integrarea familială se acordă obligatoriu în locaţia SR. Celelalte activităţi se pot acorda de către acelaşi furnizor sau de alţi furnizori de servicii, în aceeaşi locaţie sau în alte locaţii decât cea în care are loc găzduirea copilului, însă accesul la aceste activităţi este asigurat şi monitorizat de SR în responsabilitatea căruia se află copilul şi care îi asigură găzduire.Standardul lMisiuneaFiecare serviciu pentru protecţia copilului de tip rezidenţial are o prezentare scrisă a misiunii sale, precum şi un ghid pentru copilul/tânărul beneficiar care precizează clar modul de organizare şi funcţionare şi serviciile oferite.RezultatCopiii şi/sau tinerii beneficiari, părinţii şi toate persoanele interesate, personalul, precum şi profesioniştii din alte servicii/instituţii din comunitate sunt informaţi şi cunosc modul de organizare şi funcţionare şi serviciile pe care copiii/tinerii le pot primi pe parcursul şederii lor în cadrul serviciului de pentru protecţia copilului de tip rezidenţial.Proceduri de implementare a standardului l1.1. Coordonatorul are responsabilitatea ca misiunea SR să fie formulată în scris, afişată, cunoscută şi promovată atât în cadrul acesteia, cât şi în comunitate. Misiunea trebuie avizată de serviciul public specializat pentru protecţia copilului, denumit în continuare SPSPC.1.2. Enunţul misiunii are o formă care poate să fie înţeleasă de întregul personal şi de orice părinte sau reprezentant legal al copilului.1.3. Misiunea este re-evaluată, actualizată şi, dacă este necesar, modificată cu regularitate, cel puţin o dată pe an. Orice modificare este avizată de asemenea de către SPSPC.1.4. SR are responsabilitatea să redacteze, să multiplice şi să înmâneze fiecărui copil şi/sau tânăr beneficiar un ghid de prezentare a serviciului care cuprinde cel puţin: a) misiunea şi obiectivele SR, b) modul de organizare şi funcţionare a SR, c) serviciile oferite, d) un sumar al drepturilor şi responsabilităţilor beneficiarilor şi e) informaţii practice despre cum îşi poate exprima opinia sau face o reclamaţie.1.5. Ghidul destinat copiilor este elaborat şi prezentat într-o formă accesibilă în conformitate cu caracteristicile etapelor de dezvoltare ale principalelor grupe de vârstă şi capacitatea de înţelegere ale grupului ţintă protejat în SR.Indicatorii pentru Standardul l(I)1.1 Misiunea unităţii este avizată de SPSPC, este afişată într-un loc adecvat, este cunoscută de personal şi popularizată prin mijloace specifice în comunitate (de exemplu, pliante, broşuri ş.a.).(I)1.3 Numărul de re-evaluări şi de revizuiri ale misiunii pe parcursul unui an.(1)1.4-1.5 Existenţa ghidului de prezentare a SR destinat copilului/tânărului, adecvat grupului ţintă protejat în SR.LOCUL ÎN SISTEMUL DE SERVICII SOCIALE JUDEŢEAN/LOCAL AL SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTIIntroducereCartografierea serviciilor existente într-o unitate teritorială şi specificarea relaţiilor dintre ele sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei locale care aplică o strategie coerentă în domeniul protecţiei copilului. Precizând care este locul SR în această schemă a serviciilor se asigură accesul personalului şi al beneficiarilor la o viziune de ansamblu asupra sistemului, fiind mai clare relaţiile de colaborare, dar şi perspectivele de evoluţie a SR.Standardul 2Locul în sistemul de servicii sociale judeţean/local al sectoarelor municipiului BucureştiFiecare serviciu pentru protecţia copilului de tip rezidenţial are la dispoziţie o prezentare schematică a sistemului de servicii sociale de la nivel judeţean sau local al sectoarelor municipiului Bucureşti, care precizează clar locul ocupat de serviciul în cauză şi relaţiile de colaborare cu celelalte servicii.RezultatCopiii/tinerii beneficiari cunosc la ce alte servicii şi instituţii din comunitate pot avea acces pe parcursul şederii în cadrul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial. Părinţii şi toate persoanele interesate, precum şi profesioniştii din cadrul serviciului şi din alte servicii/instituţii din comunitate au acces la o prezentare schematică a locului pe care serviciul în cauză îl ocupă în sistemul de servicii sociale.Proceduri de implementare a standardului 22.1 Cartografierea sistemului de servicii sociale, publice şi private, se realizează de către consiliul judeţean sau local al sectoarelor municipiului Bucureşti, iar coordonatorul SR are responsabilitatea de a pune în evidenţă locul ocupat de SR în cadrul acestui sistem.2.2. Schema este afişată într-un loc vizibil pentru personal, beneficiari şi vizitatori.2.3. Personalul este informat despre locul SR în sistemul de servicii sociale, imediat după angajare.2.4. Părinţii/reprezentanţii legali ai copilului, precum şi copiii beneficiari cu vârsta peste 10 ani primesc o listă cu serviciile partenere ale SR şi îndrumări sau explicaţii în legătură cu acestea. Tuturor copiilor beneficiari li se aduce la cunoştinţă despre aceste servicii, într-un limbaj accesibil acestora, ţinând cont de gradul de maturitate al fiecăruia.2.5. Orice SR se înfiinţează numai cu avizul SPSPC.Indicatorii pentru Standardul 2(I)2.1 Existenţa schemei care prezintă locul SR în cadrul sistemului de servicii sociale.(I)2.3 Personalul cunoaşte locul ocupat de SR în cadrul sistemului de servicii sociale.(I)2.4 Copiii/tinerii beneficiari ai SR, precum şi părinţii/reprezentanţii legali ai copilului cunosc care sunt serviciile cu care SR se relaţionează.(I)2.5 Furnizorul de servicii, altul decât SPSPC, dispune de avizul SPSPC pentru înfiinţarea SR în cauză.PLANIFICAREA PROTECŢIEI COPILULUIStandardul 3Admiterea în cadrul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţialCopiii/tinerii beneficiază de serviciile şi activităţile desfăşurate în cadrul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial numai dacă acesta poate răspunde nevoilor lor individuale de îngrijire, educaţie, socializare etc., stabilite printr-o evaluare iniţială.RezultatFiecare copil este admis în cadrul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial în baza hotărârii comisiei pentru protecţia copilului, care se asigură, înainte de luarea deciziei, că serviciul în cauză poate oferi serviciile adecvate. Copilul este sprijinit, cu competenţă şi căldură, să se integreze în cadrul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial în care a fost admis.Proceduri de implementare a standardului 33.1. În baza legislaţiei în vigoare şi a standardelor minime obligatorii prezente, care sunt denumite în continuare SMO, SR îşi formulează proceduri referitoare la admiterea şi evaluarea copiilor, care fac parte integrantă din metodologia de organizare şi funcţionare a SR, denumită în continuare MOF - document intern avizat de coordonatorul SR.3.2. Evaluarea iniţiala a copilului se realizează de către personalul SPSPC, conform prevederilor în vigoare. Toate documentele din dosarul copilului aflat la SPSPC şi înaintat la comisia pentru protecţia copilului, denumită în continuare CPC, se află în copie la SR în care este admis copilul, prin decizia CPC.3.3. În formularea propunerii de plasament/încredinţare, managerul de caz din cadrul SPSPC trebuie să ţină cont de principiul proximizării şi să se consulte cu coordonatorul SR, înainte de a înainta propunerea către CPC. Propunerea de plasament/încredinţare în SR se formulează numai după ce managerul de caz s-a asigurat că nu este posibilă reintegrarea în familie şi nu s-a identificat o formă de protecţie de tip familial.3.4. Admiterea în SR se face numai în baza hotărârii CPC, care decide pentru aceşti copii luarea unei măsuri de protecţie, conform legislaţiei în vigoare.3.5. La admiterea în SR, coordonatorul SR organizează o întâlnire cu managerul de caz din cadrul SPSPC şi persoana de referinţă pe care o desemnează pentru copilul în cauza, în cadrul căreia se prezintă succint situaţia copilului, în situaţia caselor de tip familial, înfiinţate de furnizori privaţi de servicii, persoana de referinţă coincide de regulă cu persoana responsabilă cu creşterea şi îngrijirea copilului, respectiv aşa numitul "părinte social".3.6. Imediat după admitere, SR organizează pentru fiecare copil un program special de acomodare cu ceilalţi copii şi cu personalul din SR, cu o durată minimă de două săptămâni.3.7. La admiterea în SR, fiecărui copil i se prezintă clar, în funcţie de gradul său de maturitate, care sunt principalele reguli de organizare şi funcţionare ale SR pe care trebuie să le respecte, precum şi documentele precizate la procedurile l.4 şi 2.4. Acestea pot fi aduse la cunoştinţa copilului ori de câte ori este nevoie.3.8. În cursul primei săptămâni după intrarea în SR a unui copil, coordonatorul SR organizează o discuţie cu personalul, la care poate participa şi managerul de caz, pentru o cunoaştere cât mai bună a situaţiei copilului, a metodelor de lucru, a restricţiilor specifice cazului etc., precum şi la ce specialist să apeleze în eventualitatea unor probleme de adaptare.3.9. Copilului i se asigură un mediu primitor, în care i se respectă identitatea cu toate aspectele ei şi este încurajat să-şi exprime sentimentele legate de separarea faţă de părinţi sau căminul în care a trăit până la admiterea în SR.3.10. La încheierea perioadei de acomodare, coordonatorul SR stabileşte dacă persoană de referinţă nominalizată la intrarea copilului în SR corespunde nevoilor şi preferinţelor copilului, în caz contrar, persoana de referinţă este înlocuită, ţinând cont de concluziile evaluării interne şi de opinia copilului în cauză, în funcţie de gradul său de maturitate.3.11. În cazul unor probleme personale, copiii pot să apeleze la persoana de referinţă şi la oricare dintre membrii personalului pe toată durata şederii în SR. Personalul este pregătit să acorde sprijin personalizat.Indicatorii pentru Standardul 3(I)3.1 MOF conţine proceduri legate de admiterea şi evaluarea copilului.(I)3.2 În SR există dosarul copilului, care include obligatoriu copii ale documentelor de evaluare iniţială şi copia hotărârii CPC.(I)3.3 Raportul de evaluare psihosocială înaintat la CPC conţine referiri la consultarea coordonatorului SR şi la eforturile depuse de managerul de caz pentru reintegrarea familială a copilului sau găsirea unei alternative de tip familial şi, în lipsa acestora, pentru găsirea unui SR cât mai aproape de comunitatea din care provine copilul.(I)3.4 Numărul anual de hotărâri ale CPC referitoare la plasamentul, respectiv încredinţarea copiilor în SR în cauză, comparativ cu numărul de copii găzduiţi anual de SR.(I)3.5.1 Procesul verbal al întâlnirii.(I)3.5.2 Persoana de referinţă cunoaşte procedurile referitoare la colaborarea cu managerul de caz şi alţi specialişti implicaţi în protecţia copilului.(I)3.5.3 Fiecare copil are desemnată o persoană de referinţă.(I)3.6 Fiecare copil beneficiază de un program de acomodare, a cărui durată şi evenimente relevante sunt consemnate în dosarul copilului.(I)3.7 Copiii/tinerii din SR cunosc şi respectă regulile de organizare şi funcţionare ale SR.(I)3.8 Procesul verbal al întâlniri cu personalul.(I)3.9 SR deţine personal de specialitate pentru sprijinul emoţional şi consilierea copiilor.(I)3.10 Opinia copilului cu privire la persoana de referinţă - pe perioada de acomodare, la înlocuirea acesteia, pe parcursul şederii sale în SR etc. - este consemnată în dosarul copilului, inclusiv motivul pentru care opinia copilului nu a fost consemnată cu prilejul evenimentelor relevante în acest sens.(I)3.11 Personalul cunoaşte atribuţiile pe care le are în sensul acordării de sprijin personalizat.Standardul 4Planul individualizat de protecţieÎn cadrul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial, fiecare copil/tânăr este ocrotit în baza unui plan individualizat de protecţie, care este dezvoltat în programe de intervenţie specifică pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovare a sănătăţii; nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale; nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare potenţialului de dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte persoane importante sau apropiate faţă de copil şi modul de satisfacere a tuturor acestor nevoi.RezultatFiecare copil beneficiază de o intervenţie personalizată în funcţie de nevoile identificate la admiterea în serviciul pentru protecţia copilului de tip rezidenţial şi adaptată evoluţiei sale ulterioare şi, totodată, îşi cunoaşte conţinutul planului individualizat de protecţie, în funcţie gradul său de maturitate.Proceduri de implementare a standardului 44.1. Planul individualizat de protecţie, denumit în continuare PIP, este elaborat de managerul de caz de la SPSPC în parteneriat cu personalul de specialitate al SR, pe baza evaluării iniţiale şi recomandărilor CPC. Managerul de caz poate delega această responsabilitate unui profesionist din cadrul unui organism privat autorizat, care este denumit în continuare OP A, însă va fi consultat în continuare în elaborarea PIP.4.2. Managerul de caz îşi deleagă această responsabilitate, referitoare la elaborarea PIP, cu avizul şefului de serviciu din cadrul SPSPC, iar delegarea tuturor responsabilităţilor care îi revin în calitate de manager de caz se face numai cu avizul directorului SPSPC. Delegarea tuturor responsabilităţilor sale se face numai către profesionişti care îndeplinesc condiţiile pentru a fi manageri de caz, în conformitate cu SMO pentru managementul de caz în domeniul protecţiei copilului. Profesioniştii din cadrul SR nu pot fi manageri de caz în situaţia copiilor cu măsură de protecţie decisă de CPC.4.3. Coordonatorul SR contribuie la implementarea efectivă şi monitorizarea implementării PIP, inclusiv a programelor de intervenţie specifică, denumite în continuare PIS.4.4. PIS sunt anexe ale PIP şi sunt elaborate de către personalul de specialitate al SR şi, după caz, de către profesionişti din afara SR, în conformitate cu prevederile PIP. în situaţia din urmă, profesioniştii desemnaţi sunt obligaţi să menţină legătura permanentă cu managerul de caz şi coordonatorul SR şi să le transmită copii ale PIS, precum şi ale revizuirilor acestora, ambele avizate de coordonatorii instituţiilor în care îşi desfăşoară activitatea.4.5. Coordonatorul SR are obligaţia de a desemna personalul de specialitate care să participe la elaborarea şi implementarea PIP şi PIS.4.6. PIS trebuie să conţină obiective pe termen scurt, mediu şi lung, activităţile corespunzătoare acestor obiective, care pot fi periodice, inclusiv de rutină, sau ocazionate de anumite proceduri sau evenimente, durata aferentă activităţilor, personalul de specialitate desemnat şi alte persoane implicate, resursele materiale şi financiare alocate activităţilor, precum şi modalităţile de monitorizare şi evaluare/reevaluare a acestor programe.4.7. PIP şi PIS ţin cont de vârsta, sexul, potenţialul de dezvoltare, personalitatea, etnia, cultura şi religia copilului.4.8. Dacă este necesar, se oferă servicii de specialitate pentru a-i ajuta pe copii să-şi dezvolte identitatea personală în funcţie de sex, dizabilitate, apartenenţă religioasă, rasială, culturală sau lingvistică ori de orientare sexuală, precum şi alte servicii de specialitate, în funcţie de situaţie.4.9. Elaborarea şi re-evaluarea PIP se realizează cu consultarea copilului, în funcţie de gradul său de maturitate, a părinţilor, după caz, şi, dacă nu există prevederi contrarii de ordin legislativ, a altor persoane importante pentru copil şi programul respectiv.4.10. Re-evaluarea PIP are loc periodic sau de câte ori este nevoie, este consemnată în dosarul copilului şi avizată de coordonatorul SR şi de managerul de caz de la SPSPC/OPA. Periodicitatea este stabilită în funcţie de durata PIP.4.1l PIP şi anexele sale, precum şi revizuirile atunci când este cazul, trebuie aduse la cunoştinţa copilului.4.12. Furnizarea serviciilor cuprinse în PIP se realizează, pe de o parte, în baza unui contract cu familia (încheiat cu managerul de caz), dacă copilul are părinţi şi nu există prevederi contrarii de ordin legislativ, sau, în lipsa acestora, cu reprezentantul legal al copilului şi, pe de altă parte, în baza unui contract, încheiat după caz, între SPSPC, furnizorul de servicii căruia îi aparţine SR, SR cu personalitate juridică şi ceilalţi furnizori de servicii. Se recomandă adaptarea modelului de contract cu familia din Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru persoanele cu handicap nr.18/3989/416/142/2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap.Indicatorii pentru Standardul 4(I)4.1 Fiecare copil are un PIP.(I)4.1-4.2 Delegarea responsabilităţilor managerului de caz se face în conformitate cu SMO prezente şi SMO pentru managementul de caz în domeniul protecţiei copilului.(I)4.4-4.5 Numărul de PIS elaborate de personalul de specialitate al SR şi respectiv de către profesionişti din afara SR, pentru fiecare copil în parte şi global la nivelul SR.(I)4.6-4.8 Conţinutul PIS.(I)4.9 Dosarul copilului conţine opinia copilului, a părinţilor şi altor persoane importante pentru copil cu privire la elaborarea PIP şi PIS.(I)4.10 Numărul anual de re-evaluări şi respectiv revizuiri ale PIP.(I)4.11 Copiii/tinerii cunosc conţinutul PIP şi PIS.(I)4.12 Contractul cu familia/reprezentantul legal şi contractele cu furnizorii de servicii. Contractele cu furnizorii pot fi încadrate în două categorii principale: a) pentru SR fără personalitate juridică, contract între SPSPC şi furnizorii de servicii implicaţi în elaborarea şi implementarea PIP; pentru SR cu personalitate juridică, contract între SPSPC, furnizorul de servicii căruia îi aparţine SR, SR cu personalitate juridică şi ceilalţi furnizori de serviciiStandardul 5Menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită şi alte persoane importante sau apropiate faţă de copilCopiilor din cadrul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial li se oferă sprijin concret şi sunt încurajaţi să menţină legăturile cu părinţii, familia lărgită şi alte persoane importante sau apropiate faţă de ei.RezultatPărinţii copilului sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia, precum şi familia lărgită şi alte persoane importante sau apropiate faţă de copil sunt implicate pe cât posibil în viaţa acestuia pe perioada şederii sale în cadrul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial, astfel încât reintegrarea sa familială şi socio-profesională să se pregătească şi să se realizeze în cele mai bune condiţii.Proceduri de implementare a standardului 55.1. SR îşi stabileşte proceduri de menţinere a legăturilor cu diversele persoane importante din viaţa copilului, inclusiv referitoare la restricţiile în acest sens, care fac parte integrantă din MOF.5.2. Evaluarea iniţială inclusă în dosarul copilului şi care se află la baza PIP conţine recomandări concrete privitoare la menţinerea şi dezvoltarea legăturilor cu părinţii şi alte persoane importante pentru copil, precum şi restricţiile în acest sens, de exemplu dacă părinţii sunt decăzuţi din drepturi sau dacă aceştia pot pune în pericol securitatea copilului.5.3. Procedurile de menţinere a legăturilor se referă la: a) modalităţi, b) condiţii referitoare la vizitele în SR şi în afara SR şi c) restricţii.5.4. Restricţiile în ceea ce priveşte menţinerea legăturilor, în scopul protejării copilului, cu excepţia celor prevăzute de lege şi cuprinse în hotărârea CPC, se stabilesc cu consultarea managerului de caz din cadrul SPSPC.5.5. Modalităţile de menţinere a contactului şi, după caz, restricţiile în acest sens sunt parte integrantă a PIP elaborat şi dezvoltat pentru fiecare copil în parte.5.6. SR îşi organizează un spaţiu privat, cu o destinaţie bine stabilită şi cu o ambianţă intimă pentru desfăşurarea vizitelor efectuate de persoanele importante pentru copiii din SR, inclusiv pentru cazarea temporară, de scurtă durată, a acestor vizitatori. Această cazare are loc în anumite condiţii menţionate în MOF sau, în situaţiile neprevăzute de MOF, cu avizul coordonatorului SR. Toate vizitele sunt consemnate într-un registru special.Indicatorii pentru Standardul 5(I)5.1, 5.3 MOF conţine proceduri de menţinere a legăturilor cu diversele persoane importante din viaţa copilului.(I)5.1.2 Numărul de copii care menţin legătura cu familia, respectiv alte persoane importante pentru ei. Modalităţi de menţinere a legăturilor cu familia în aceste cazuri şi cum sunt ele susţinute concret de SR.(I)5.2, 5.5 Fiecare PIP conţine câte un PIS pentru menţinerea şi dezvoltarea legăturilor cu părinţii şi alte persoane importante pentru copil.(I)5.4.1 Restricţiile sunt stabilite în acord cu legislaţia în vigoare şi SMO prezente.(I)5.4.2 Numărul de copii a căror legătură cu familia sau alte persoane importante pentru ei este restricţionată.(I)5.6.1 SR deţine cel puţin un spaţiu special amenajat pentru vizitatori, cu posibilităţi de cazare temporară a acestora.(I)5.6.2 Registrul de vizite.Standardul 6Implicarea comunităţiiServiciul pentru protecţia copilului de tip rezidenţial este deschis către comunitate, asigurând accesul şi condiţiile pentru toţi copiii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din comunitate, conform propriilor dorinţe, cu excepţia restricţiilor prevăzute în metodologia de organizare şi funcţionare şi planul individualizat de protecţie.RezultatCopiii din cadrul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial participă la viaţa socială a comunităţii şi, totodată, membrii comunităţii sunt activ implicaţi în viaţa copiilor.Proceduri de implementare a standardului 66.1. Vezi procedurile 5.1.-5,5.6.2. SR informează copiii cu privire la serviciile disponibile în comunitate pentru ei şi îi sprijină în mod concret pentru efectuarea de ieşiri în afara SR, în vederea participării la activităţi recreative, culturale, sportive, religioase, tabere ş.a.m.d.6.3. SR organizează cel puţin de două ori pe an activităţi la care invită membri ai comunităţii: autorităţi, colegi ai copiilor şi părinţii acestora, profesori, vecini etc.6.4. Copiii au posibilitatea să-şi invite colegii şi prietenii din comunitate la sărbătorile personale (aniversări, onomastică).6.5. Fiecare copil are cel puţin o persoană în afara SR pe care să o poată contacta, în mod direct, în legătură cu problemele sale personale sau legate de viaţa în SR. SR asigură copiilor mijloace concrete de contactare şi comunicare a copiilor cu familia şi alte persoane importante pentru aceştia.6.6. SR colaborează cu servicii pentru copil şi familie din comunitate în vederea asigurării integrării sociale a copiilor aflaţi în protecţie în cadrul SR.Indicatorii pentru Standardul 6(I)6.1 Vezi indicatorii (1)5.1-5.5.(I)6.2 SR deţine materiale informative despre serviciile disponibile în comunitate pentru copii şi asigură condiţii pentru ieşirile copiilor în comunitate, în acord cu gradul de maturitate a copiilor, condiţii care sunt prevăzute în PIP şi PIS.(I)6.3 Proiectul instituţional.(I)6.4 Dosarul copilului.(I)6.5 Copiii au acces la telefon şi alte mijloace de comunicare, acest fapt fiind prevăzut în MOF.(I)6.6 Convenţiile de colaborare încheiate de furnizorul de servicii - SPSPC, organismul privat autorizat, autoritate locală - sau SR dacă are personalitate juridică cu alţi furnizori de servicii, instituţii şi organizaţii pentru derularea de programe comune în favoarea participării copiilor la viaţa socială a comunităţii.Standardul 7Ieşirea din cadrul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţialServiciul pentru protecţia copilului de tip rezidenţial asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din serviciu, prin dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru reintegrarea sau integrarea familială şi/sau socio-profesională.RezultatCopiii/tinerii beneficiază de servicii concrete pentru a deveni adulţi pe cât posibil autonomi, integraţi în societate şi părăsesc serviciul în condiţii de siguranţă şi protecţie.Proceduri de implementare a standardului 77.1. Fiecare PIP are drept obiectiv general reintegrarea sau integrarea familială şi/sau socio-profesională a copilului/tânărului şi managerul de caz se asigură că, pentru fiecare copil în parte, se identifică modalităţi concrete în acest sens, în cel mai scurt timp de la admiterea în unitate, maxim 3 luni. Aceste modalităţi sunt identificate de către profesionistul desemnat pentru elaborarea şi implementarea PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă în colaborare cu managerul de caz, cu respectarea SMO pentru serviciul de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă şi SMO pentru central de pregătire şi sprijinire a reintegrării şi integrării copilului în familie.7.2. PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă se elaborează ţinând cont de vârsta copilului, gradul său de maturitate şi prevederilor SMO pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă.7.3. SR îşi stabileşte proceduri referitoare al ieşirea copilului, care sunt parte integrantă a MOF. Pregătirea ieşirii din SR se concentrează cel puţin pe următoarele aspecte: a) cunoaşterea de către copil a caracteristicilor concrete ale viitorului mod de viaţă, pe cât posibil antrenarea prin programe de tranziţie; b) asigurarea unui sentiment de continuitate a vieţii copilului şi discutarea modalităţilor prin care, după părăsirea unităţii, copilul va menţine relaţiile de comunicare cu colegii şi cu personalul SR; c) pregătirea familiei.7.4. În situaţia în care copilul/tânărul părăseşte SR, coordonatorul se asigură că acesta beneficiază de re-evaluare şi că reprezentantul legal al copilului şi managerul de caz primesc copii ale următoarelor documente: PIP, cu PIS şi ultimele revizuiri, precum şi re-evaluarea efectuată înainte de ieşirea din SR.7.5. În situaţia în care copilul părăseşte SR, coordonatorul se asigură că acesta beneficiază de transport adecvat şi că este însoţit de reprezentantul legal, fapte consemnate în dosarul copilului. De asemenea, ieşirea tânărului din SR se face în condiţii de siguranţă care sunt consemnate, la rândul lor, în dosarul acestuia.7.6. În situaţia în care se pregăteşte ieşirea unui tânăr din SR, managerul de caz împreună cu coordonatorul SR se asigură că s-au luat toate măsurile necesare pentru integrarea lui socio-profesională.7.7. Managerul de caz trebuie să se asigure că monitorizarea situaţiei copilului/tânărului se realizează pentru cel puţin 3 luni de la ieşirea din evidenţa sistemului de protecţie a copilului. Se recomandă ca această perioadă de monitorizare să fie în medie de 6 luni, cu posibilităţi de prelungire în anumite situaţii, cu avizul directorului SPSPC.7.8. SR colaborează cu serviciile sociale din comunitate în vederea asigurării integrării sociale a copiilor aflaţi în rezidenţă.Indicatorii pentru Standardul 7(I)7.1.1 PIP şi PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, care cuprinde obligatoriu modalităţile de ieşire şi pregătirea condiţiilor pentru reintegrare sau integrare familială şi/sau socio-profesională.(I)7.1.2 - Numărul anual de copii, respectiv tineri care părăsesc SR.- Numărul anual de copii reintegraţi în familia naturală- Numărul anual de copii integraţi în familia lărgită- Numărul anual de copii plasaţi la asistenţi maternali profesionişti- Numărul anual de copii menţinuţi în protecţie în SR- Numărul anual de copii menţinuţi în protecţie în SR cu PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă- Numărul anual de tineri menţinuţi în protecţie în SR- Numărul anual de tineri integraţi socio-profesional- Numărul anual de copii adoptaţi, pe plan naţional şi internaţional- Alte situaţii(I)7.1.3 Fiecare copil are un PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă cu elementele menţionate la (1)7.1.1.(I)7.1.4 Durata medie de şedere a copiilor/tinerilor în SR.(I)7.2-7.3 Conţinutul PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă.(I)7.3 MOF conţine proceduri referitoare la ieşirea copilului din SR, în care sunt prevăzute, în egală măsură, pregătirea copilului şi a mediului în care el urmează să se integreze.(I)7.4-7.6 Dosarul copilului.(I)7.7 Rapoartele de monitorizare postservicii (după ieşirea copilului din SR) din dosarul copilului.(I)7.8 Convenţiile de colaborare/contractele cu alţi furnizori de servicii.CALITATEA ÎNGRIJIRII, EDUCAŢIEI ŞI SOCIALIZĂRIIStandardul 8Participarea copiilorÎn cadrul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial opiniile copiilor/tinerilor, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate, precum şi ale familiilor acestora şi ale altor persoane importante pentru copil sunt solicitate şi luate în considerare în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe copii. Fiecare copil/tânăr este încurajat şi sprijinit să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul serviciului şi să-şi asume responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de maturitate.RezultatCopiii/tinerii participă activ la viaţa cotidiană din cadrul serviciului de tip rezidenţial, precum şi la luarea deciziilor în privinţa viitorului lor.Proceduri de implementare a standardului 88.1. Personalul încurajează copiii să-şi exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc, inclusiv ale vieţii cotidiene din SR. După consultare, copiii trebuie să primească un răspuns despre modul în care opiniile şi propunerile lor au influenţat luarea deciziei respective. Acelaşi lucru este valabil şi pentru familia copilului şi alte persoane importante pentru copil, cu excepţia cazurilor de restricţie consemnate în dosarul copilului.8.2. De câte ori este nevoie, coordonatorul desemnează un membru al personalului care să organizeze discuţii de grup cu copiii/tinerii, pentru a cunoaşte opiniile acestora cu privire la aspectele esenţiale pentru organizarea şi funcţionarea SR.8.3. Copiii trebuie încurajaţi să-şi organizeze un grup de reprezentare numit Consiliul Copiilor, care să fie consultat periodic sau de câte ori este nevoie pentru luarea deciziilor care îi privesc pe toţi copiii din SR.8.4. Personalul trebuie pregătit pentru a şti cum să încurajeze exprimarea opiniilor personale, cum să negocieze luarea deciziilor şi cum să răspundă, în mod pozitiv şi constructiv.8.5. În situaţia luării de decizii importante pentru viaţa copilului în cauză sau viaţa cotidiană din SR, opiniile şi propunerile copilului, precum şi ale familiei sau persoanelor importante pentru copil sunt înregistrate, după caz, în dosarul copilului, registrul de opinii şi sugestii sau alte acte administrative ale SR şi coordonatorul urmăreşte modul de punere în practică a acestora.Indicatorii pentru standardul 8(I)8.1 MOF cuprinde prevederi referitoare la consultarea şi participarea copiilor, precum şi a familiei şi altor persoane importante pentru copil şi procedurile de realizare a acestor consultări (de exemplu, discuţii individuale şi de grup, Consiliul Copiilor, consemnarea în registrul de opinii şi sugestii, protocoale de înţelegere etc.).(I)8.2.1 şi (I)8.5 Existenţa şi conţinutul registrului de opinii şi sugestii.(I)8.2.2 Numărul mediu lunar şi numărul anual de discuţii de grup cu copiii din SR pe probleme care privesc organizarea şi funcţionarea SR, consemnate în registrul de opinii şi sugestii.(I)8.3.1 Consiliul Copiilor este operaţional, la nivel de SR, la nivelul mai multor SR sau la nivel judeţean ori local al sectoarelor municipiului Bucureşti.(I)8.3.2 Numărul anual de consultări ale Consiliului Copiilor şi conţinutul acestora înregistrat în registrul de opinii şi sugestii.(I)8.4.1 Personalul cunoaşte conţinutul MOF cu privire la consultarea şi participarea copiilor, precum şi prevederile Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului.(I)8.4.2 Certificatele de participare sau absolvire a cursurilor relevante pentru această procedură, de exemplu pe tema drepturilor copilului, negocierea conflictelor, luarea deciziilor.Standardul 9Intimitate şi confidenţialitateServiciul pentru protecţia copilului de tip rezidenţial asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai apropiat de mediul familial.RezultatCopiii beneficiază de siguranţă, încredere şi respect în toate aspectele vieţii lor pe tot parcursul şederii lor în cadrul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial.Proceduri de implementare a standardului 99.1. SR îşi stabileşte, în cadrul MOF, proceduri referitoare la intimitate şi confidenţialitate cu privire la cel puţin următoarele aspecte: a) accesul personalului şi a altor persoane la dosarele copiilor şi la baza de date a SR, b) utilizarea informaţiilor despre protecţia copiilor în SR, c) asigurarea îngrijirii şi igienei personale a copiilor, d) aspecte şi probleme de ordin personal, e) modul de administrare a medicamentelor şi realizarea manevrelor medicale şi e) inviolabilitatea corespondenţei şi dreptul la convorbiri telefonice private.9.2. Personalul primeşte instrucţiuni scrise clare referitoare la modalităţile de abordare şi de transmitere a informaţiilor care le sunt încredinţate în scopuri legate de protecţia copilului.9.3. Personalul respectă demnitatea copilului şi foloseşte formula de adresare preferată de copii. Sunt interzise formulele de adresare jignitoare şi umilitoare.Indicatorii pentru Standardul 9(I)9.1.1 MOF cuprinde procedurile referitoare la intimitate şi confidenţialitate.(I)9.1.2 Personalul cunoaşte şi aplică aceste proceduri.(I)9.1.3 Numărul anual de reclamaţii din partea copiilor, ale familiei sau altor persoane importante pentru copil, cu privire la încălcarea intimităţii şi confidenţialităţii, înregistrate în registrul de reclamaţii şi sesizări sau direct la nivelul furnizorului corespunzător de servicii ori la SPSPC. Conţinutul acestora şi măsurile luate de către coordonatorul SR, furnizorul de servicii şi SPSPC.(I)9.2 Existenţa instrucţiunilor pentru personal.(I)9.3 Personalul utilizează numele preferat de copii.Standardul 10Asigurarea hraneiServiciul pentru protecţia copilului de tip rezidenţial asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Totodată, unitatea oferă copiilor posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor şi a meniurilor zilnice, precum şi în activităţile de pregătire şi servire a mesei, conform programului de intervenţie pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viaţa independentă.RezultatCopiii beneficiază de o alimentaţie sănătoasă, hrănitoare, adaptată nevoilor legate de dietă. Totodată, copiii au cunoştinţele necesare pentru pregătirea meselor, precum şi posibilitatea aplicării acestor cunoştinţe, în limita vârstei şi a gradului lor de maturitate.Proceduri de implementare a standardului 1010.1. Mesele sunt bine administrate, organizate în spaţii cu o atmosferă de tip familial şi constituie ocazii pentru socializarea copiilor.10.2. Meniurile se stabilesc cu sprijinul medicului care este responsabil cu PIS pentru sănătatea copilului, astfel încât să se asigure o alimentaţie echilibrată, în conformitate cu preferinţele şi nevoile biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic şi normele în vigoare cu privire la necesarul de calorii şi elemente nutritive, în acelaşi scop, în mod periodic, personal desemnat de coordonatorul SR evaluează calitatea şi cantitatea alimentelor înainte şi după prelucrare, precum şi modul de preparare şi consemnează dacă există nereguli în acest sens în acelaşi registru în care consemnează informaţiile despre meniurile zilnice.10.3. Copiii ajută la selectarea meniurilor, pregătirea felurilor de mâncare, aranjarea şi servirea meselor, spălarea veselei etc., învăţând şi realizând activităţi conforme cu vârsta şi gradul de maturitate. Aceste activităţi sunt cuprinse în PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viată independentă.10.4. În cadrul PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, copiilor li se organizează cursuri pentru explicarea noţiunilor de bază referitoare la igiena alimentaţiei şi la hrana sănătoasă, precum şi exerciţii practice de aplicare a acestor noţiuni.10.5. Tuturor copiilor li se pot pune la dispoziţie mici gustări la solicitarea acestora, sau îşi pot pregăti ei înşişi aceste gustări în timpul zilei, în funcţie de gradul de maturitate şi de deprinderile pe care le-au dobândit.10.6. SR organizează mese festive cel puţin pentru sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor, în fiecare an, şi, în acest caz, se ţine cont obligatoriu de preferinţele copilului în cauză şi se poate lua masa împreună cu familia şi alte persoane apropiate copilului într-un cadru intim amenajat în SR sau în afara acestuia.10.7. SR dispune de spaţii suficiente pentru pregătirea, păstrarea şi servirea hranei, care sunt dotate cu mobilier corespunzător, uşor de igienizat şi cu instalaţiile şi aparatura necesară pentru pregătirea, depozitarea, răcirea şi congelarea hranei, precum şi pentru igienizarea alimentelor şi veselei. Totodată, spatiile sunt amenajate cu materiale uşor de igienizat.10.8. SR trebuie să aibă rezerve de hrană şi apă pentru 48 de ore pentru fiecare copil.Indicatorii pentru Standardul 10(I)10.1 Spaţiul în care se serveşte masa are o ambianţă plăcută, de tip familial.(I)10.2.l Meniurile sunt adecvate preferinţelor copiilor, vârstei, regimurilor recomandate şi normelor în vigoare.(I)10.2.2 Neregulile consemnate în registrul de meniuri şi măsurile luate de coordonatorul SR.(I)10.3.1 PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă cuprind activităţi legate de asigurarea hranei.(I)10.3.2 Copiii/tinerii au deprinderi referitoare la asigurarea hranei.(I)10.4 Copiii au noţiuni despre igiena alimentaţiei şi hrana sănătoasă.(I)10.5 Copiii au acces la gustări în afara orelor de masă.(I)10.6 Toţi copiii îşi serbează ziua de naştere în SR sau în afara acestuia, în fiecarean.(I)10.7 Spaţiile pentru pregătirea, păstrarea şi servirea mesei, precum şi dotările aferente corespund numărului de copii şi de personal, vârstei copiilor şi normelor igienico-sanitare în vigoare.(I)10.8 Raportul dintre numărul de copii din SR şi rezervele de hrană şi apă ale SR.Standardul 11Aspectul exterior, îmbrăcămintea, echipamentul personal şi banii de buzunarServiciul pentru protecţia copilului de tip rezidenţial asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente, precum şi bani de buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui copil.RezultatCopiii din unitate beneficiază de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite, echipament pentru uzul propriu, precum şi de bani de buzunar şi, totodată, sunt abilităţi să aleagă lucrurile necesare de ordin personal, în conformitate cu gradul lor de maturitate.Proceduri de implementare a standardului 1111.1. Copiii sunt încurajaţi să-şi exprime gusturile privind îmbrăcămintea, încălţămintea şi imaginea personală şi sunt sprijiniţi în îndeplinirea acestor preferinţe, de exemplu prin oferirea de alternative pentru alegere, atunci când se achiziţionează produsele respective, în situaţia în care SR are personalitate juridică, copiii participă în mod nemijlocit la alegerea şi cumpărarea produselor. Se interzic orice fel de practici de "uniformizare" a copiilor, prin cumpărarea de produse identice pentru toţi copiii din SR sau dintr-o grupă/modul.11.2. Preferinţele de natură culturală, rasială, etnică şi religioasă referitoare la îmbrăcăminte şi echipamentul personal sunt sprijinite şi promovate pozitiv.11.3. Fiecare copil îşi păstrează îmbrăcămintea şi echipamentul personal în compartimente corespunzătoare, separate de ale celorlalţi copii.11.4. Sumele alocate pentru banii de buzunar sunt utilizate exclusiv de către copii, aceştia semnând actele de primire. În situaţia în care copiii nu pot senina aceste acte, din diferite motive, banii de buzunar sunt administraţi de către familie sau reprezentantul legal în folosul copilului şi ţinând cont de nevoile şi preferinţele acestuia, în raport cu gradul de maturitate. Copiii sunt încurajaţi, învăţaţi şi sprijiniţi să îşi administreze propriile resurse financiare provenite din banii de buzunar, alocaţii, donaţii etc., iar în cazul copiilor cu vârsta peste 15 ani, şi din câştiguri proprii, în condiţiile legii. Copiilor li se oferă libertate pe cât posibil în luarea deciziilor privind cheltuirea propriilor bani.11.5. Personalul trebuie să acorde sprijin copiilor care îşi exprimă dorinţa de a-şi cumpăra unele dintre aceste produse din banii de buzunar sau alte resurse financiare.11.6. SR îşi elaborează proceduri clare cu privire la utilizarea resurselor financiare ale copilului, inclusiv referitor la restricţii de folosire şi rezolvarea solicitărilor din partea copiilor de a-şi cumpăra diverse produse din aceste venituri. Aceste proceduri sunt aduse la cunoştinţa copiilor şi a personalului.11.7. Coordonatorul este obligat să verifice toate aspectele legate de copiii care sunt angajaţi pentru prestarea de munci, în vederea prevenirii exploatării copiilor şi munca în condiţii care nu respectă legislaţia în vigoare. Toate aceste date sunt consemnate în dosarul copilului, la angajarea copilului şi periodic.Indicatorii pentru Standardul 11(I)11.1-11.2 Produsele sunt personalizate şi achiziţionate ţinând cont de opinia copiilor; registrul de opinii şi sugestii, discuţii cu copiii,(I)11.3 Fiecare copil are dulap propriu sau compartimente proprii în dulapuri comune pentru îmbrăcămintea, încălţămintea şi echipamentul personal.(I)11.4.1 Actele de primire a banilor de buzunar sunt semnate de copii.(I)11.4.2 Numărul de copii care au şi alte resurse financiare decât banii de buzunar şi modalităţile de cheltuire a tuturor acestor resurse de către copii.(I)11,6.1 MOF conţine proceduri referitoare la utilizarea resurselor financiare ale copiilor.(I)11.6.2 Copiii şi personalul cunosc aceste proceduri.(I)11.7.1 Numărul de copii care au câştiguri proprii.(I)11.7.2 Dosarele copiilor care muncesc conţin datele referitoare la muncile prestate de copii, conform prevederilor SMO.Standardul 12Starea de sănătate a copiilor şi prevenirea îmbolnăvirilorServiciul pentru protecţia copilului de tip rezidenţial asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate.RezultatCopiii beneficiază de servicii medicale, stomatologice sau alte servicii de sprijin şi promovare a sănătăţii, au o stare generală bună şi sunt educaţi în spiritul unui mod de viaţă sănătos.Proceduri de implementare a standardului 1212.1. PIS pentru sănătatea copilului este în responsabilitatea medicului de familie sau, în lipsa bine documentată a acestuia, a medicului angajat de către furnizorul de servicii, conform prevederilor Codului Muncii. Implementarea propriu-zisă a acestui program se realizează în colaborare cu personalul SR şi ceilalţi profesionişti responsabili pentru activităţile circumscrise programului.12.2. PIS pentru sănătatea copilului cuprinde activităţile şi măsurile corespunzătoare pentru asigurarea unei stări de sănătate bune a copilului, respectiv cel puţin: a) îndrumare, sprijin şi consiliere pe probleme de sănătate, b) igienă şi îngrijire personală, c) evaluări medicale periodice şi la nevoie, cu ocazia infecţiilor intercurente şi a situaţiilor de urgenţă, d) tratamente diverse, inclusiv de specialitate şi stomatologice, e) nutriţie şi dietă, f) exerciţiu şi odihnă şi g) educaţie pentru sănătate, inclusiv educaţie sexuală şi contraceptivă.12.3. PIS pentru sănătatea copilului are anexă o fişă medicală în care sunt trecute toate informaţiile referitoare la antecedentele personale fiziologice şi patologice ale copilului şi familiei sale, imunizările, bolile, rănirile accidentale, alergiile sau reacţiile adverse la administrarea unor medicamente, rezultatele analizelor etc., anterior şi pe perioada şederii copilului în SR.12.4. Fiecare copil beneficiază de educaţie pentru sănătate, inclusiv despre efectele nocive ale fumatului, consumului de alcool, droguri, despre hepatită, infecţie HIV/SIDA, infecţiile cu transmitere sexuală, protejarea propriei persoane de diverse prejudicii, acţiuni de intimidare şi abuz în interiorul sau în afara SR.12.5. SR asigură materialele igienico-sanitare pentru uzul personal pentru fiecare copil, ţinând cont şi de preferinţele copiilor.12.6. Copiii pot să păstreze materiale igienico-sanitare în mod exclusiv pentru uzul propriu şi nu trebuie să le solicite de la spaţiul de depozitare comun, cu excepţia articolelor care sunt considerate cu risc.12.7. Copiii care se îmbolnăvesc de boli contagioase care nu necesită spitalizare se izolează, pe o perioadă determinată, stabilită de medicul specialist, într-o cameră amenajată pentru situaţia respectivă în cadrul SR. în aceste situaţii copiii primesc îngrijirea necesară şi sunt sprijiniţi emoţional pe perioada izolării temporare de ceilalţi copii.12.8. Sunt afişate într-un loc accesibil şi cunoscut de tot personalul, numele şi coordonatele medicului/profesionistului care trebuie contactat în cazul unei probleme de sănătate, precum şi alte numere de telefon utile în situaţii de urgenţă.Indicatorii pentru Standardul 12(I)12.1.1 Fiecare copil are un PIS pentru sănătate, a cărui elaborare şi implementare este coordonată de un medic, conform SMO prezente.(I)12.l.2 Dosarele copiilor conţin informaţii despre vizitele periodice sau ocazionale, la nevoie, efectuate de medicul de familie/medicului în vederea supravegherii stării de sănătate a copiilor, a modului de aplicare a tratamentelor prescrise ş.a.m.d.(I)12.2-12.3 Conţinutul PIS pentru sănătate, în acord cu SMO prezente, situaţia particulară a copiilor din SR şi normele stabilite de sistemul de sănătate (de exemplu, programul de vaccinări, normele sanitar-veterinare pentru instituţiile de protecţie socială).(I)12.4.1 Copiii au cunoştinţe despre promovarea sănătăţii.(I)12.4.2 Modul de organizare a activităţilor de educaţie - permanent/periodic, individual/cu grupul de copii etc.(I)12.5 Materialele igienico-sanitare aflate în stoc şi în uz în raport cu numărul de copii din SR.(I)12.7.1 Se aplică normele interne de igienă colectivă şi personală.(I)12.7.2 MOF cuprinde proceduri referitoare la promovarea şi menţinerea sănătăţii copiilor din SR, inclusiv cu privire la administrarea situaţiilor de carantină (de exemplu, posibilităţile de amenajare a unei camere pentru izolarea copilului, modalităţile de sprijin pentru copil pe perioada respectivă).(I)12.8 Pentru situaţiile de urgenţă personalul de serviciu are acces la telefon şi cunoaşte ce trebuie făcut în astfel de cazuri.Standardul 13Primul ajutor, tratamentul infecţiilor intercurente şi administrarea medicamentelor în cadrul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial sunt acordate copiilor de către personal, în condiţii de supervizare din partea medicului care coordonează implementarea programelor de intervenţie pentru sănătate.RezultatSecuritatea şi sănătatea copiilor sunt protejate şi supravegheate permanent de personalul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial.Proceduri de implementare a standardului 1313.1. Întregul personal al SR urmează cursuri de pregătire în acordarea primului ajutor, asigurate din bugetul angajatorului. Copiii din SR beneficiază şi ei de acest gen de cursuri, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate.13.2. Medicamentele recomandate de medic pot fi administrate de personal calificat sau/şi de persoana de referinţă a copilului, în condiţii de supervizare stabilite de medicul responsabil cu PIS pentru sănătatea copilului.13.3. În cazul infecţiilor intercurente se pot administra, în regim de urgenţă, medicamente de uz general, de către personalul calificat sau/şi persoana de referinţă, în aceleaşi condiţii de supervizare.13.4. Copiii pot avea în păstrare medicamente pe care şi le administrează singuri, inclusiv pe cale injectabilă (de exemplu, insulina), numai după ce medicul specialist stabileşte acest lucru, pe baza unei evaluări a copilului ca fiind suficient de responsabili în acest sens. Aceşti copii au posibilitatea de a-şi încuia medicamentele în locuri la care ceilalţi copii nu au acces. Autoadministrarea se realizează în aceleaşi condiţii de supervizare.13.5. Medicamentele prescrise şi cele de uz general, cu excepţia celor date în grija copiilor care îşi administrează singuri propriile medicamente, sunt păstrate în siguranţă, în locuri speciale, încuiate, la care copiii şi restul personalului nu au acces.13.6. SR îşi organizează proceduri referitoare la administrarea, depozitarea şi distrugerea resturilor de medicamente sau a medicamentelor expirate, precum şi a celorlalte materiale sanitare utilizate.13.7. Informaţiile referitoare la medicamentele, tratamentele şi asistenţa de prim ajutor acordate copiilor se consemnează într-un registru medical, precizându-se numele copilului, data, ora, medicamentul (inclusiv dozajul) sau tratamentul, motivul administrării, semnătura personalului.13.8. În fişele medicale ale copiilor se consemnează obligatoriu motivele şi momentele în care medicaţia nu este administrată sau întreruptă.13.9. În SR se respectă legislaţia în vigoare cu privire la eliberarea reţetelor medicale, înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea şi administrarea medicamentelor.Indicatori pentru Standardul 13(I)13.1.1 Personalul şi o parte din copiii din SR cunosc modalităţile de acordarea primului ajutor.(I)13.1.2 Dosarele angajaţilor.(I)13.1.3 SR este dotat cu truse de prim ajutor pentru copii şi adulţi.(I)13.2-13.4.1 Fişele medicale şi registrul medical.(I)13.4.2 Locuri de depozitare personale.(I)13.5 Locul de depozitare a medicamentelor.(I) 13.6 MOF conţine proceduri referitoare la administrarea, depozitarea şi distrugerea resturilor de medicamente sau a medicamentelor expirate, precum şi a celorlalte materiale sanitare utilizate.(I)13.7 Existenţa şi conţinutul registrului medical.(I)13.8 Conţinutul fişelor medicale din dosarele copiilor.(I)13.9 Personalul din SR implicat în implementarea PIS pentru sănătatea copiilor cunoaşte legislaţia în vigoare cu privire la eliberarea reţetelor medicale, înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea şi administrarea medicamentelor.Standardul 14EducaţiaServiciul pentru protecţia copilului de tip rezidenţial sprijină şi promovează, prin materiale şi mijloace corespunzătoare, educaţia copiilor, cu prioritate în unităţi de învăţământ din comunitate.RezultatCopiii beneficiază, în cadrul şi în afara serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial, de activităţile educaţionale necesare dezvoltării optime şi pregătirii pentru viaţa de adult: pregătire şi orientare şcolară şi profesională; comunicare - socializare; autoîngrijire şi autogospodărire etc.Proceduri de implementare a standardului 1414.1. Programul educaţional, care este anexă a PIP, este elaborat de către educatorul sau educatorul specializat desemnat de coordonatorul SR împreună cu cadrul didactic din unitatea de învăţământ pe care copilul o frecventează sau urmează să o frecventeze. Cadrul didactic este nominalizat de către directorul unităţii de învăţământ, la solicitarea coordonatorului SR. Educatorul/educatorul specializat răspunde de educaţia non-formală şi informală a copilului, iar cadrul didactic de educaţia formală, conform normelor stabilite de sistemul educaţional. În situaţia caselor de tip familial, aşa numitul părinte social poate îndeplini rolul educatorului/educatorului specializat numai în condiţiile prevederilor SMO prezente - vezi procedura 28.10.14.2. Programul educaţional cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) traseul educaţional; b) capacitatea de învăţare; c) nivelul achiziţiilor şi cunoştinţelor, gradul de asimilare a cunoştinţelor din curriculum-ul şcolar; d) măsuri psihopedagogice de sprijin pentru corectarea dificultăţilor de învăţare; e) interese şi aspiraţii educaţional - vocaţionale; f) recomandări şi măsuri specifice.14.3. SR asigură fiecărui copil sprijin adecvat, inclusiv resursele materiale necesare pentru a avea acces, a se integra şi a frecventa în mod regulat unitatea de învăţământ. Unitatea de învăţământ se stabileşte de către educator/educator specializat împreună cu coordonatorul SR şi cu consultarea managerului de caz, cu respectarea procedurilor stabilite de sistemul educaţional.14.4. În situaţia în care copilul, din motive de sănătate, nu poate frecventa, pe o perioadă determinată de timp, unitatea de învăţământ din comunitate, educatorul asigură activităţi de pregătire şcolară în SR, pe durata programului şcolar şi în conformitate cu curriculum-ul şcolar.14.5. SR asigură fiecărui copil condiţii adecvate pentru pregătirea temelor şcolare, cum ar fi: spaţiu individual de studiu, care nu este luminat cu lămpi fluorescente, ci pe cât posibil cu lumină naturală; mobilier adecvat; echipamente. Educatorul/educatorul specializat urmăreşte pregătirea temelor şcolare şi, la solicitarea copiilor, asigură sprijin pentru realizarea acestui lucru.14.6. SR încurajează şi sprijină fiecare copil să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ şi de SR.14.7. În absenţa sau imposibilitatea părinţilor, persoana de referinţă cu prioritate sau personalul desemnat de coordonatorul SR participă la toate activităţile la care unitatea de învăţământ solicită prezenţa părinţilor.14.8. Furnizorul de servicii şi SR dacă are personalitate juridică încheie o convenţie de colaborare cu unitatea de învăţământ şi, după caz, cu inspectoratul şcolar, ale cărei obiective principale se referă cel puţin la: a) diminuarea şi eliminarea marginalizării în cadrul unităţii de învăţământ a copiilor protejaţi în SR, b) colaborarea cu cadrele didactice, precum şi cu părinţii celorlalţi elevi la derularea programelor educaţionale ale copiilor protejaţi în SR şi c) integrarea copiilor în comunitatea grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ, ca prim pas al integrării lor în comunitate.Indicatorii pentru Standardul 14(I)14.1.1 Fiecare copil are un program educaţional, semnat de persoanele care 1-au elaborat.(I)14.1.2 Numărul de copii care beneficiază de educaţie într-o unitate de învăţământ din comunitate.(I)14.2 Conţinutul programelor educaţionale.(I)14.3.1 Toţi copiii beneficiază de sprijin şi condiţii pentru frecventarea şcolii, consemnate în dosarul acestora şi în alte documente administrative ale SR (de exemplu, documentele contabile care atestă achiziţionarea de rechizite). Rechizitele, manualele, materialele şi echipamentele pentru frecventarea unităţii de învăţământ corespund din punct de vedere cantitativ şi calitativ nevoilor copiilor.(I)14.3.2 Frecvenţa şcolară a copiilor. Numărul de copii care prezintă absenteism şi abandon şcolar, precum şi motivaţia acestor fapte, consemnată în dosarul copilului şi documentele şcolare.(I)14.3.3 MOF conţine prevederi legate de asigurarea educaţiei formale, nonformale şi informale a copiilor, inclusiv referitoare la alegerea unităţii de învăţământ cu respectarea SMO prezente şi a normelor din sistemul educaţional.(I)14.4 Numărul de copii care învaţă în SR pe perioade determinate de timp, motivaţia acestui fapt şi concordanţa cu curriculum-ul şcolar.(I)14.5.1 Condiţiile şi facilităţile pentru pregătirea temelor sunt adecvate situaţiei copiilor. Discuţii cu copiii şi educatorul/educatorul specializat despre modul de pregătire a temelor.(I)14.5.2 Rezultatele şcolare ale fiecărui copil demonstrează o evoluţie individuală bună, conformă cu potenţialul propriu de dezvoltare.(I)14.6 Activităţile extraşcolare consemnate în dosarele copiilor împreună cu documente justificative (de exemplu, bilete de participare, rapoarte ale personalului însoţitor, opiniile copiilor). Gradul de participare a copiilor la activităţi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ şi respectiv SR.(I)14.7 Rapoartele persoanelor desemnate privind participarea la activităţile pentru părinţi iniţiate de unitatea de învăţământ pe care copiii o frecventează.(I)14.8 Convenţia de colaborare.RECREEREA ŞI SOCIALIZAREAIntroducereActivităţile de petrecere a timpului liber sunt orientate către cunoaşterea mediului fizic şi social din jurul copilului, inclusiv a serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial, precum şi către cunoaşterea şi relaţionarea cu ceilalţi copii, reprezentând o formă de socializare în grupul de egali. De asemenea, aceste activităţi contribuie la formarea unor abilităţi şi deprinderi pentru care copilul manifestă interes, precum şi la dezvoltarea şi cultivarea unor talente, crearea unor oportunităţi pentru copii pentru a avea opţiuni şi iniţiativă.Standardul 15Activităţi de recreere - socializareServiciul pentru protecţia copilului de tip rezidenţial asigură copiilor oportunităţi multiple de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor.RezultatCopii beneficiază de timp liber, în care se pot odihni, relaxa sau participa la activităţi de recreere şi socializare, conform vârstei, potenţialului de dezvoltare, intereselor şi opţiunilor personale.Proceduri de implementare a standardului 1515.1. Vezi Standardele 5 şi 6, precum şi procedura 10.6.15.2. SR asigură o pondere adecvată a activităţilor de recreere-socializare a copiilor, inclusiv a perioadelor de somn şi odihnă, în cadrul programului zilnic al acestora. Aceste activităţi sunt cuprinse într-un PIS pentru recreere-socializare elaborat de persoana de referinţă a copilului împreună cu educatorul/educatorul specializat responsabil pentru programul educaţional.15.3. Copiii sunt informaţi, potrivit vârstei şi gradului de maturitate, asupra oportunităţilor recreative şi de socializare promovate în SR şi în afara acestuia (în comunitate), precum şi asupra modului în care pot fi sprijiniţi pentru a participa la acestea.15.4. Copiii sunt încurajaţi să-şi exprime opiniile şi preferinţele în proiectarea şi derularea activităţilor din timpul liber, în anumite situaţii, copiii pot decide dacă participa sau nu la activităţile de recreere-socializare organizate de SR.15.5. SR promovează şi asigură copiilor petrecerea timpului liber, mai ales a sfârşitului de săptămână, şi a vacanţelor şcolare în propria familie.15.6. SR asigură, cel puţin într-una din vacanţele şcolare de pe parcursul unui an, minimum o săptămână de tabără, petrecută în afara SR, precum şi cel puţin 4 excursii pe an.15.7. SR asigură condiţiile şi materialelor necesare, conform vârstei şi opţiunilor copiilor, pentru derularea activităţilor recreative şi de socializare în cadrul SR şi în comunitate.15.8. În incinta SR se asigură spaţii special amenajate şi dotate corespunzător pentru desfăşurarea activităţilor de timp liber, care sunt sigure, funcţionale şi accesibile tuturor copiilor şi adecvate vârstei, potenţialului, preocupărilor şi preferinţelor copiilor.15.9. Fiecare copil este ajutat să dezvolte relaţii pozitive cu ceilalţi: cu părinţii/ alţi adulţi importanţi pentru el, cu copiii din SR şi din unitatea de învăţământ pe care o frecventează, cu personalul din SR şi alţi profesionişti implicaţi în derularea PIP.15.10.Personalul este format corespunzător pentru a contribui la dezvoltarea afectivă a copilului, prin comunicare verbală şi non-verbală, prin consiliere, prin activităţi de socializare şi evaluări pozitive.Indicatori pentru Standardul 15(I)15.1 Vezi indicatorii standardelor 5 şi 6, precum şi (1)10.6.(I)15.2.1 Toţi copii beneficiază de timp liber suficient pentru vârsta şi nevoile lor specifice.(I)15.2.2 Fiecare copil are un PIS pentru recreere-socializare.(I)15.3 Copii cunosc care sunt oportunităţile de petrecere a timpului liber. Anunţuri scrise, materiale promoţionale (pliante, broşuri, afişe) etc. privind activităţile de recreere-socializare din SR şi din comunitate.(I)15.4 Registrul de opinii şi sugestii, discuţii cu copiii, PIS pentru recreere-socializare.(I)15.5 Numărul de copii care îşi petrec timpul liber şi vacanţele în familie. Documentele care atestă sprijinul din partea SR pentru acest lucru.(I)15.6 Planificarea taberelor şi a excursiilor, evidenta biletelor de tabără şi de excursie.(I)15.7.1 Materialele existente în SR, de exemplu: cărţi, reviste, casete audio, video, materiale promoţionale. Jucăriile şi echipamentele pentru activităţile de timp liber corespund cantitativ, calitativ şi sunt adecvate vârstei copiilor din SR.(I) 15.7.2 Documentele contabile privind achiziţionarea materialelor şi echipamentelor necesare pentru activităţile promovate de SR, deconturi ale cheltuielilor efectuate de copii în activităţi de recreere-socializare în comunitate.(I)15.8 Existenţa spatiilor adecvate pentru desfăşurarea activităţilor recreativ-culturale şi de primire a vizitatorilor. Spatiile sunt dotate corespunzător cu mobilier (mese, scaune/fotolii/canapele, dulapuri pentru depozitarea cărţilor, jocurilor, jucăriilor etc.), televizor, radio/radiocasetofon etc.(I)15.9-15.10 Dosarele angajaţilor.RECLAMAŢII ŞI PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ABUZURILORStandardul 16Reclamaţii şi reprezentareFurnizorul de servicii şi serviciul pentru protecţia copilului de tip rezidenţial îşi organizează un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamatiilor cu privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul. Sesizările şi reclamaţiile sunt soluţionate cu promptitudine şi seriozitate, iar persoana în cauză este informată de progresul realizat pentru soluţionare în mod periodic şi primeşte răspunsul, în scris, în maxim 30 de zile calendaristice.RezultatCopiii, părinţii acestora sau reprezentanţii lor legali cunosc procedurile privind modalităţile de a efectua sesizări sau reclamaţii, precum şi drepturile pe care le au cu privire la informarea asupra demersurilor pentru rezolvarea şi primirea răspunsului.Proceduri de implementare a standardului 1616.1. SR are proceduri scrise privind efectuarea, înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la serviciile oferite sau al căror acces îl facilitează, în cazul SR publice, procedurile trebuie să respecte legislaţia în vigoare cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor, în cazul SR private se recomandă ca, pe lângă respectarea prevederilor SMO prezente, să se respecte şi legislaţia mai sus menţionată.16.2. Procedurile trebuie să garanteze cel puţin următoarele: a) modalităţile de înregistrare a sesizărilor şi reclamaţiilor; b) informarea celui ce a făcut sesizarea/reclamaţia asupra stadiului şi modului de soluţionare a cazului; c) durata maximă în care persoana în cauză primeşte răspunsul; d) prevederea posibilităţii ca o altă persoană să poată sesiza/reclama în numele copilului; e) excluderea posibilităţii ca persoana care a fost reclamată să se implice în rezolvarea cazului; f) prevederea unor modalităţi de abordare a reclamaţiilor care îl vizează pe coordonatorul SR; g) excluderea oricăror represalii asupra celor care efectuează sesizârile/reclamaţiile.16.3. SR pune la dispoziţia copiilor, reprezentanţilor lor legali, familiilor, personalului şi SPSPC o variantă prescurtată a procedurilor de sesizare. La cerere, aceştia pot primi varianta completă a procedurilor, în funcţie de vârstă, copiilor li se explică aceste proceduri de sesizare, încă de la admiterea în SR.16.4. Personalul SR poate oferi oricărei persoane interesate informaţii despre sistemul de sesizare/reclamare.16.5. Coordonatorul SR desemnează o persoană care să ţină o evidenţă clară a sesizărilor şi reclamaţiilor (cereri, rezolvări, informarea petenţilor etc.).16.6. Coordonatorul SR reanalizează periodic - cel puţin o dată la 3 luni -evidenţa sesizărilor şi reclamaţiilor şi consemnează concluziile sale în registrul de sesizări şi reclamaţii.16.7. Evidenţa sesizărilor şi reclamaţiilor se trimite periodic - cel puţin lunar - furnizorului de servicii.Indicatorii pentru Standardul 16(I)16.1-16.2 MOF conţine proceduri referitoare la efectuarea, înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor, care sunt conforme cu SMO prezente şi cu legislaţia în vigoare referitoare la petiţii.(I)16.3.1 SR dispune de o variantă prescurtată a acestor proceduri (de exemplu, un ghid, o broşură etc.).(I)16.3.2 Copiii, reprezentanţii lor legali, familia, personalul SR şi personalul din cadrul SPSPC cunosc procedurile de sesizare/reclamare.(I)16.4 Personalul cunoaşte procedurile de sesizare/reclamare.(I)16.5 SR are o evidenţă scrisă a sesizărilor şi reclamaţiilor - registrul de sesizări şi reclamaţii.(I)16.6 Evidenţa sesizărilor/reclamaţiilor conţine şi concluziile analizelor periodice ale coordonatorului SR.(I)16.7 Evidenţa sesizărilor/reclamaţiilor se află în dublu exemplar şi la furnizorul de servicii.Standardul 17Protecţia copilului împotriva abuzurilorServiciul pentru protecţia copilului de tip rezidenţial promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant.RezultatCopiii trăiesc în condiţii de siguranţă şi bunăstare, orice suspiciune sau acuzaţie privind comiterea unui abuz fiind soluţionată prompt şi corect de către întregul personal, conform legislaţiei în vigoare.Proceduri de implementare a standardului 1717.1. SR are proceduri scrise cu privire la prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea şi soluţionarea suspiciunilor sau acuzaţiilor de abuz asupra copiilor, întocmite în baza legislaţiei în vigoare. Aceste proceduri sunt avizate de directorul SPSPC şi sunt aduse la cunoştinţa personalului, copiilor şi familiilor sau reprezentanţilor lor legali.17.2. Copiii şi familiile/reprezentanţii legali sunt informaţi, în modalităţi accesibile, cu privire la aceste proceduri, precum şi cu privire la drepturile copilului.17.3. Copiii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să sesizeze orice formă de abuz din partea personalului, a altor copii din SR sau a unor persoane din afara SR.17.4. SR ţine evidenţa tuturor cazurilor de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare (inclusiv exploatare sexuală sau prin muncă), tratament inuman sau degradant în registrul de sesizări şi reclamaţii.17.5. Personalul care are suspiciunea sau identifică situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, în cadrul SR sau în afara SR, are obligaţia de a le semnala la SPSPC şi de a înştiinţa coordonatorul SR, conform legislaţiei în vigoare, precum şi de a le înregistra, conform prevederilor SMO prezente. Personalul desemnat de către coordonatorul SR, cu avizul SPSPC, poate asigura sau participa la evaluarea iniţială a situaţiei de abuz, neglijare şi exploatare a copilului care a fost semnalată la SPSPC, şi rezultatele acesteia se consemnează în fişa de semnalare obligatorie şi evaluare iniţială a situaţiilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului. Fişa este transmisă la SPSPC în termen de maxim 48 de ore de la data evaluării iniţiale. Modelul fişei de semnalare obligatorie şi evaluare iniţială a situaţiilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului este anexă a ghidului metodologic privind intervenţia şi prevenirea în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.17.6. Personalul care are suspiciunea sau identifică situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a copilului în care sunt implicaţi alţi membrii ai personalului din SR are obligaţia de a înştiinţa imediat coordonatorul SR, care aplică legislaţia în vigoare, în situaţia în care coordonatorul SR nu semnalează aceste situaţii la SPSPC, în termenul prevăzut de SMO prezente, personalul care a înştiinţat coordonatorul are obligaţia efectuării acestei semnalări.17.7. Dacă este necesar, coordonatorul SR anunţă, după caz, salvarea, poliţia şi/sau procuratura.17.8. În SR este strict interzisă agresarea verbală sau fizică a copiilor, aceste fapte fiind pedepsite conform legii.17.9. SR asigură sprijin psihologic şi consiliere copiilor care au fost intimidaţi sau discriminaţi, în situaţia copiilor abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi, SR asigură accesul acestora la serviciile stabilite de SPSPC.17.10.SR asigură efectuarea de către întregul personal (inclusiv personal auxiliar, angajaţi temporar sau voluntari) a unor cursuri de formare privind problematica protejării copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării.Indicatorii pentru Standardul 17(I)17.1.1 MOF conţine proceduri privind protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare etc.(I)17.1.2 Personalul cunoaşte aceste proceduri.(I)17.2.2 Copiii şi familiile/reprezentanţii legali au cunoştinţe privind drepturile copilului şi modalităţile de sesizare/reclamare a oricăror fapte de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare (inclusiv exploatare sexuală sau prin muncă), tratament inuman sau degradant.(I)17.2.2 Existenţa unor materiale de informare cu privire la aceste proceduri şi la drepturile copilului.(I)17.2.3-17.3 Numărul anual de sesizări efectuate de copii, familie sau reprezentanţii legali ai acestora privind suspiciuni sau situaţii evidente de abuz asupra copiilor.(I)17.4 Registrul de sesizări şi reclamaţii al SR cuprinde şi evidenţa sesizărilor şi reclamaţiilor cu privire la abuzul asupra copilului.(I)17.5 - Numărul anual de situaţii de abuz, neglijare şi exploatare semnalate de SR la SPSPC comparativ cu numărul situaţiilor consemnate în registrul de reclamaţii şi abuzuri.- Numărul de fişe de semnalarea obligatorie şi evaluare iniţială completate de personalul SR şi transmise la SPSPC.- Numărul anual de cazuri de abuz, neglijare şi exploatare semnalate de SR şi monitorizate de SPSPC.- Numărul de cazuri active (în curs de rezolvare) de abuz, neglijare şi exploatare, care au fost semnalate de SR şi aflate în monitorizarea SPSPC-ului.(I)17.6 Numărul anual de situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a copilului în care sunt implicaţi membrii ai personalului SR comparativ cu numărul anual înregistrat la SPSPC de semnalări referitoare la situaţii de acest gen în SR în cauză însă provenind de alte persoane decât membrii personalului sau coordonatorul SR.(I)17.7 Numărul anual de situaţii care au necesitat anunţarea salvării şi intervenţia medicală, respectiv intervenţia poliţiei şi a procuraturii.(I)17.9 Conţinutul PIP.(I)17.10 Dosarele angajaţilor, diplomele de participare la astfel de cursuri.Standardul 18Relaţia personalului cu copiiiRelaţiile personalului cu copiii au o bază sănătoasă, răspunzând normelor de conduită morală, profesională şi socială.RezultatCopiii au o relaţie firească, bazată pe sinceritate şi respect reciproc, cu personalul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial.Proceduri de implementare a standardului 1818.1. Persoana de referinţă a copilului respectă în interacţiunea sa cu copilul valorile de bază ale unei relaţii parentale de calitate, întregul personal, inclusiv aşa numitul părinte social, trebuie să aibă grijă să delimiteze clar rolul său de rolul părinţilor, pentru a nu induce o dependenţă a copilului de SR şi pentru a facilita reintegrarea sau integrarea familială a acestuia.18.2. SR îşi stabileşte proceduri scrise privind relaţiile dintre membrii personalului şi copii, care sunt aduse la cunoştinţa personalului, copiilor şi familiilor/reprezentanţilor legali ai acestora.18.3. Personalul SR cunoaşte particularităţile de vârstă şi diferentele individuale de conduită ale copiilor rezidenţi, astfel încât să poată stabili o comunicare şi relaţii adecvate cu aceştia.18.4. Relaţiile dintre membrii personalului şi copii se desfăşoară în baza unor reguli cunoscute, derivate din procedurile mai sus amintite, dar convenite de personal împreună cu copiii şi înţelese de aceştia, reguli care permit realizarea unui control pozitiv al comportamentului copiilor, bazat pe respect reciproc, toleranţă, acceptare, încurajare şi sprijin.18.5. Personalul SR abordează relaţiile cu copiii sau cu grupurile de copii în mod nediscriminator, fără antipatii sau favoritisme.18.6. Personalul beneficiază de pregătire privind comunicarea şi controlul pozitiv în relaţia cu copiii, pentru a putea preveni şi rezolva cât mai amiabil neînţelegerile în cadrul colectivităţii respective.18.7. Repartizarea personalului pe ture şi grupe de copii se face astfel încât să existe o continuitate a relaţiilor interumane menită să asigure stabilitatea afectivă a copiilor.18.8. Personalul trebuie să aibă abilităţi empatice şi de comunicare şi să contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea afectivităţii copiilor.Indicatori pentru Standardul 18(I)18.l-18.2 MOF conţine proceduri privind relaţia personalului cu copiii. Personalul, copiii şi familiile/reprezentanţii legali cunosc aceste proceduri.(I)18.3 Personalul are cunoştinţele adecvate cu privire la nevoile şi particularităţile de vârstă şi individuale ale conduitei copiilor din SR.(I)18.4 Copiii cunosc şi înţeleg regulile de comportament acceptate în SR, precum şi consecinţele în cazul nerespectării acestora.(I)18.5 Evidenţa sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la comportamentul personalului faţă de copii, inclusiv a comportamentelor abuzive.(I)18.6 Dosarele angajaţilor.(I)18.7 Programarea personalului pe ture şi pe grupe de copii.Standardul 19Controlul comportamentuluiPersonalul reacţionează pozitiv la diversele comportamente ale copiilor şi ia sancţiuni educative adecvate, constructive în cazul unor comportamente inacceptabile repetate ale acestora.RezultatCopiii/tinerii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să-şi formeze o conduită socială acceptabilă şi, atunci când au un comportament inacceptabil, sunt trataţi de personal în mod constructiv, fără excese sau subiectivism.Proceduri de implementare a standardului 1919.1. SR îşi stabileşte proceduri scrise privind controlul pozitiv al comportamentului copiilor, care au în vedere încurajarea conduitelor acceptabile ale copiilor şi sancţionarea educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale acestora. Aceste proceduri sunt aduse la cunoştinţa personalului şi copiilor.19.2. Personalul este pregătit şi aplică procedurile privire la formarea şi controlul comportamentului copiilor în concordanţă cu particularităţile de vârstă şi cu nevoile individuale ale copiilor. Se interzic măsurile disciplinare excesive sau iraţionale - vezi procedura 19.4.19.3. Personalul poate utiliza măsuri restrictive (de exemplu, imobilizare, izolare etc.) numai ca ultimă soluţie de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale. Măsurile nu se aplică punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante.19.4. Sunt interzise: a) pedeapsa corporală; b) deprivarea de hrană, apa sau somn; c) penalităţile financiare; d) orice examinare intimă a copilului dacă nu are o raţiune medicală şi nu e efectuată de personal medico-sanitar; e) confiscarea echipamentelor copilului; f) privarea de medicaţie sau tratament medical; g) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup; h) implicarea unui copil în pedepsirea altui copil; i) orice restricţionare a contactului cu familia dacă nu există o hotărâre în acest sens, conform legii.19.5. Toate cazurile în care se aplică măsuri restrictive copiilor sunt înregistrate într-o fişă specială, ataşată PIS pentru sănătate, precizându-se cel puţin: numele copilului, data, ora şi locul incidentului; măsurile luate; numele membrilor personalului care au acţionat; numele altor persoane martore la incident, inclusiv copii; eventualele consecinţe ale măsurilor luate, semnătura persoanei autorizate să efectueze înregistrările. După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de 24 de ore.19.6. Coordonatorul SR verifică cu regularitate - cel puţin o dată pe lună, evidenţele cazurilor de restricţionare pentru a controla şi sancţiona corespunzător personalul (atunci când e cazul) şi pentru a identifica factorii de risc ai producerii incidentelor.Indicatori pentru Standardul 19(I)19.1.1 MOF conţine proceduri privind controlul comportamentelor inacceptabile ale copiilor.(I)19.1.2 Personalul şi copiii cunosc aceste proceduri.(I)19.2 Opiniile copiilor, dosarele angajaţilor.(I)19.5 Evidenţa cazurilor în care s-au aplicat măsuri restrictive.(I)19.6 Procese verbale, rapoarte privind monitorizarea cazurilor de restricţionare a copiilor, deciziile privind sancţiunile aplicate.EVENIMENTE DEOSEBITEStandardul 20Absenţa unui copil fără permisiuneServiciul pentru protecţia copilului de tip rezidenţial asigură măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc serviciul fără permisiune.RezultatCopiii, care absentează fără permisiune, beneficiază de sprijin în vederea reintegrării lor în sistemul de protecţie a copilului, dacă reintegrarea sau integrarea familială nu este posibilă la momentul respectiv.Proceduri de implementare a standardului 2020. l. SR îşi stabileşte proceduri scrise privind rezolvarea cazurilor de absenţă a copiilor fără permisiune, pe care le aduce la cunoştinţa întregului personal. Aceste proceduri includ cel puţin următoarele: a) anunţarea părinţilor, poliţiei, SPSPC şi evaluarea riscurilor; b) modalităţi de căutare a copilului; c) readucerea copilului în SR; d) evaluarea motivelor plecării copilului şi revizuirea PIP pentru satisfacerea cerinţelor sale şi sprijinirea reintegrării în SR sau în alt serviciu din cadrul sistemului de protecţie a copilului şi e) măsuri de prevenire a acestor situaţii.20.2. SR ia măsurile adecvate de protejare a copiilor care absentează fără permisiune împreună cu familia, SPSPC şi organele de poliţie.20.3. În cazul în care copilul a părăsit SR în urma unor abuzuri, SPSPC stabileşte măsurile şi serviciile adecvate de protecţie.20.4. SR ţine o evidenţă scrisă a situaţiilor de absenţă fără permisiune a copiilor, pe care coordonatorul o analizează periodic şi o transmite furnizorului de servicii şi la SPSPC.Indicatori pentru Standardul 20(I)20.1.1 MOF conţine procedurile privind absenţa copilului fără permisiune.(I)20.1.2 Personalul cunoaşte şi aplică aceste proceduri.(I)20.3 Evidenţa cazurilor de absenţă a copilului fără permisiune datorate abuzului asupra copiilor.(I)20.4 Evidenţa cazurilor de absenţă a copilului fără permisiune.Standardul 21Notificarea cu privire la evenimentele importanteServiciul pentru protecţia copilului de tip rezidenţial are obligaţia de a informa, în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la incidentele deosebite survenite în legătură cu protecţia copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului.RezultatFamilia sau reprezentantul legal al copilului, precum şi serviciul public specializat pentru protecţia copilului ori alţi factori direct interesaţi, conform legii, sunt anunţaţi la timp de toate incidentele deosebite, survenite în legătură cu protecţia copilului.Proceduri de implementare a standardului 2121.1. SR îşi stabileşte proceduri scrise cu privire la notificarea evenimentelor care afectează bunăstarea sau siguranţa copiilor.21.2. Coordonatorul SR răspunde de efectuarea acestui tip de informare, în scris, a factorilor direct interesaţi. Orice notificare a unui incident deosebit trebuie să fie confirmată că a fost primită de factorul interesat.21.3. Notificările efectuate şi măsurile întreprinse pentru rezolvarea problemelor notificate se consemnează în dosarul copilului.21.4. Se notifică cel puţin următoarele evenimente: a) decesul unui copil, inclusiv circumstanţele în care s-a produs; b) bolile infecţioase şi alte boli, conform normelor sistemului de sănătate; c) o rănire sau vătămare importantă ori accident; d) o boală ce nu poate fi tratată în SR; e) contravenţii şi infracţiuni; f) orice acuzaţii privind comportamentul inadecvat al unui membru al personalului g) orice alt eveniment petrecut în SR care afectează bunăstarea sau siguranţa copiilor.Indicatori pentru Standardul 21(I)21.1 MOF conţine proceduri cu privire la notificarea evenimentelor care afectează bunăstarea sau siguranţa copiilor.(I)21.2 Evidenţa notificărilor. Confirmările poştale de primire a notificărilor(I)21.3 Evidenţa notificările efectuate şi a măsurilor întreprinse.(I)21.4 Conţinutul notificărilor.MEDIULStandardul 22Amplasamentul, compartimentarea şi dimensiunile construcţieiAmplasamentul, dimensiunile şi compartimentarea construcţiei corespund misiunii serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial.RezultatCopiii beneficiază de o locaţie deschisă către comunitate, cu caracteristici de tip familial şi care răspunde nevoilor individuale ale copiilor.Proceduri de implementare a standardului 2222.1. SR este amplasat într-un loc accesibil pentru toţi membrii comunităţii, ţinând cont de mijloacele de transport, de comunicare şi de distanţa faţă de alte servicii sociale comunitare, precum şi de facilităţile de educaţie şi recreere.22.2. Intr-un imobil comun (bloc) este permisă amenajarea a maximum 10% din totalul apartamentelor pentru copii/tineri aflaţi în evidenţa sistemului de protecţie a copilului, astfel încât să se evite reiterarea modelului colectivităţii instituţionale de tip clasic.22.3. Un program de sensibilizare a comunităţii este dezvoltat în paralel cu pregătirea apartamentelor/caselor, precum şi pe o perioadă de minim 6 luni după includerea în locuinţă a copilului/tânărului pentru a se asigura premise pozitive de integrare/includere socială.22.4. Locaţia asigură un spaţiu suficient pentru copiii pe care îi are în îngrijire şi protecţie. Numărul de copii dintr-o grupă, corespunzătoare unei subunităţi sau modul/casă/apartament, nu trebuie să depăşească cifra 12. Numărul de copii dintr-o grupă, în funcţie de categoriile de vârstă, este cel recomandat în tabelul de la procedura 27.3. Totodată, se recomandă ca diferenţa de vârstă dintre copiii dintr-o grupă să nu fie mai mare de 3-4 ani, cu excepţia fraţilor.22.5. Spaţiul locativ este structurat şi amenajat în mod funcţional, la un nivel decent, pentru a permite desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a activităţilor SR şi pentru a oferi o ambianţă confortabilă, cât mai apropiată de cea familială.22.6. Nu este permisă utilizarea spaţiilor din SR în scopuri străine de misiunea SR sau într-un mod care să prejudicieze copiii rezidenţi.22.7. Locaţia, precum şi construcţiile, renovările şi modificările structurilor corespund normelor legale de siguranţă.Indicatori pentru Standardul 22(I)22.1.1 SR este amplasat în comunitate sau în proximitate şi există mijloace de transport care leagă SR de serviciile şi facilităţile din comunitate.(I)22.1.2 Existenţa unui post telefonic, în funcţiune, precum şi a altor mijloace de comunicare.(I)22.2 Amplasamentul corespunde SMO prezente.(I)22.3 Materiale informative şi alte documente care atestă campania de sensibilizare a comunităţii.(I)22.4.1 Numărul de copii rezidenţi.(I)22.4.2 Numărul de copii din grupă/grupe nu depăşeşte numărul maxim admis.(I)22.5.1 Spaţiile pentru activităţile desfăşurate în SR au ambianţă familială şi corespund scopului şi obiectivelor. Amenajarea, mobilarea, decorarea spaţiilor.(I)22.5.2 SR deţine spaţii exterioare (de exemplu, curte, grădină) sau, se află în apropierea ori are acces la spaţii exterioare pentru petrecerea timpului liber (de exemplu, parcuri, terenuri dejoacă, terenuri sportive).(I)22.5.3 SR are acces la utilităţi: apă, canalizare, curent electric, căldură etc.(I)22.7.1 Autorizările SR, conform normelor în vigoare.(I)22.7.2 Măsurile de siguranţă, igienă şi prevenire a îmbolnăvirilor, prevenirea accidentelor, prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia mediului etc., aplicate în unităţi de protecţie socială, prin raportare la normele legale, specifice, în vigoare.(I)22.7.3 Munca de construcţie şi renovare se desfăşoară în afara orelor de funcţionare ale SR sau, dacă acest lucru nu este posibil şi acest fapt este bine documentat, sunt utilizate bariere pentru restricţionarea accesului copiilor în zonele respective şi sunt luate măsuri pentru prevenirea pătrunderii prafului şi a fumului în zonele în care se află copiii.Standardul 23Condiţii de locuitServiciul pentru protecţia copilului de tip rezidenţial asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului familial.RezultatCopiii trăiesc într-un mediu de tip familial corespunzător nevoilor lor specifice de viaţă şi îngrijire.Proceduri de implementare a standardului 2323.1. Găzduirea copiilor în SR este pe o perioadă determinată, serviciul respectiv asigurându-se, cu implicarea directă a managerului de caz, că reintegrarea în familie sau în comunitate, cu precădere în cea de provenienţă a copilului, are loc în cel mai scurt timp de la admiterea acestuia în cadrul SR.23.2. Locaţia SR este amenajată şi mobilată adecvat nevoilor copiilor rezidenţi, ca număr, distribuţie pe sexe, vârstă., tradiţii etnice şi culturale etc.23.3. SR are şi aplică un program de întreţinere şi reparaţii, de menţinere a siguranţei, curăţeniei şi igienei, în toate spaţiile aferente, interioare sau, după caz, exterioare.23.4. Fiecare copil beneficiază de un spaţiu propriu într-un dormitor. Pot ocupa împreună un dormitor maximum 4 copii, de acelaşi sex. Coordonatorul SR poate admite excepţii în cazul particular al copiilor fraţi şi stabileşte modalităţile concrete în acest sens.23.5. În dormitor se asigură o suprafaţă locuibilă de minimum 6 mý/copil.23.6. În dormitor, copiii trebuie să aibă cel puţin: un pat propriu, cu saltea, curat şi confortabil, dotat cu echipamentele necesare; dulap/compartiment propriu pentru haine, ce se poate încuia; sursă de lumină individuală; masă, scaune; covor sau alte materiale potrivite; perdele sau transperante.23.7. Copiii sunt încurajaţi să-şi decoreze camerele proprii conform preferinţelor.23.8. Nu este admis ca membrii ai personalului să ocupe o cameră împreună cu copiii.23.9. Copiilor li se asigură spatii suficiente şi dotările corespunzătoare pentru vizitele efectuate în SR de familie şi alte persoane importante pentru copil, pentru pregătirea, păstrarea şi servirea meselor, pentru studiu şi alte activităţi educaţionale, pentru recreere-socializare - vezi procedurile 5.6, 10.7, 14.5 şi 15.8.Indicatori pentru Standardul 23(I)23.1 Numărul de copii care locuiesc în SR de 3 luni, 6 luni, 9 luni, un an, 3 ani şi peste 5 ani. Motivele pentru care copiii care locuiesc în SR de mai mult de un an şi nu au putut fi (re)integraţi în familie sau în societate.(I)23.2 Mobilierul şi echipamentele existente în SR sunt în conformitatea cu numărul, vârsta şi nevoile copiilor.(I)23.3.1 Starea imobilului, instalaţiilor, mobilierului, curăţeniei şi igienei.(I)23.3.2 Planurile şi programele de întreţinere, reparare, modernizare, curăţenie şi igienă ale SR, bugetul alocat şi personalul desemnat.(I)23.4.1 Numărul de copii din fiecare dormitor nu depăşeşte numărul maxim admis.(I)23.4.2 Excepţiile admise de coordonatorul SR.(I)23.5-23.8 Condiţiile din dormitoare corespund prevederilor SMO prezente.(I)23.9 Vezi (1)5.6, 10.7, 14.5 şi 15.8.Standardul 24Spaţiile igienico-sanitareServiciul pentru protecţia copilului de tip rezidenţial asigură copiilor spatii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul corespunzător numărului şi nevoilor copiilor.RezultatCopiii au acces la spatii igienico-sanitare, în condiţii de siguranţă, funcţionalitate şi confort, de respectare a demnităţii şi intimităţii personale.Proceduri de implementare a standardului 2424.1. În SR există toalete suficiente, organizate pe sexe. Toaletele sunt amenajate cu materiale ce permit o igienizare rapidă (gresie, faianţă) şi sunt dotate cu instalaţiile necesare (cabine WC, chiuvete) şi materialele consumabile uzuale (săpun, hârtie igienică).24.2. SR asigură câte o cabină WC şi respectiv câte o chiuvetă la maximum 6 copii.24.3. În SR există băi şi/sau duşuri suficiente, organizate pe sexe: o baie/duş la maximum 6 copii. Spaţiile pentru băi/duşuri sunt amenajate cu materiale ce pot fi cu uşurinţă igienizate (gresie, faianţă), sunt dotate cu echipamentele necesare (căzi de baie/duşuri) şi materialele consumabile uzuale (săpun, şampon, prosoape de uz individual etc.). 24.4. În toate spaţiile igienico-sanitare se asigură apa rece şi apă caldă permanent.24.5. Spaţiile igienico-sanitare sunt compartimentate, iar uşile compartimentelor se încuie pe dinăuntru, pentru a respecta cerinţele de intimitate şi siguranţă ale copiilor. Personalul poate descuia uşile de la grupurile igienico-sanitare, din afara compartimentelor, în caz de urgenţă.24.6. În SR există spaţii adecvate pentru spălarea, curăţarea, igienizarea rufariei, conform normelor igienico-sanitare în vigoare şi cu dotările necesare.24.7. SR are amenajate spaţii adecvate, conform normelor legale în vigoare, pentru depozitarea în condiţii de siguranţă a materialelor de igienizare (detergenţi, dezinfectant! etc.).Indicatori pentru Standardul 24(I)24.1 Toaletele din SR corespund prevederilor SMO prezente.(I)24.2 Raportul dintre numărul de copii din SR şi numărul de cabine WC.(I)24.3.1 Băile şi/sau duşurile corespund prevederilor SMO prezente.(I)24.3.2 Raportul dintre numărul de copii din SR şi numărul de băi/duşuri.(I)24.4 Furnizarea apei reci şi calde la grupurile igienico-sanitare.(I)24.5 Compartimentarea spaţiilor igienico-sanitare, modul de închidere a acestora.(I)24.6 Existenţa unor spaţii igienico-sanitare adecvate pentru membrii personalului.(I)24.6 Spaţiile pentru spălarea, curăţarea şi igienizarea rufariei corespund normelor igienico-sanitare în vigoare.(I)24.7 Materialele de igienizare nu sunt la îndemâna copiilor.Standardul 25Siguranţa şi securitateaServiciul pentru protecţia copilului de tip rezidenţial ia măsurile de siguranţă şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial vătămător.RezultatCopiii se află în siguranţă atât în cadrul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial, cât şi în afara acestuia.Proceduri de implementare a standardului 2525.1. Coordonatorul SR se asigură că evaluarea factorilor şi potenţialului de risc pentru siguranţa şi securitatea copiilor şi a celorlalte persoane din incinta SR are loc periodic şi este înregistrată. Evaluarea se realizează de personal calificat desemnat de coordonatorul unităţii, precum şi al unor servicii specializate de inspecţie şi control din afara SR, conform legii în vigoare: verificarea instalaţiilor de gaz, de apă, electrice, de încălzit, verificarea stocului de alimente, medicamente şi a trusei de prim ajutor, verificarea depozitării gunoiului şi a resturilor menajere etc.25.2. Pe baza evaluării riscurilor menţionată anterior, administratorul SR identifică măsurile necesare pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscului la un nivel acceptabil, cum ar fi: pază contra incendiilor, proceduri de evacuare de urgentă a unităţii etc.25.3. SR îşi stabileşte proceduri referitoare la siguranţă şi securitate în cadrul SR şi în afara acestuia, inclusiv cu privire la soluţionarea unor situaţii de criză care pot fi anticipate: îmbolnăvire, accidentare, reclamaţii grave, reducere de personal, incendiu etc. Aceste proceduri sunt aduse la cunoştinţa personalul şi copiilor.25.4. Coordonatorul SR se asigură că SR are toate autorizaţiile şi asigurările necesare pentru o funcţionare optimă şi răspunde cerinţelor autorităţilor locale în ceea ce priveşte siguranţa şi securitatea copiilor, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.]Indicatorii pentru standardul 25(I)25.1- 25.2 Documentele administrative ale SR.(I)25.3 MOF conţine proceduri referitoare la siguranţă şi securitate. Copiii şi personalul cunosc aceste proceduri; existenţa documentelor de prezentare a riscurilor de accidente şi de luare la cunoştinţă de către copii şi personal (în mod periodic).(I)25.4 Existenţa şi valabilitatea autorizaţiilor, asigurărilor, altor documente administrative.RESURSE UMANEStandardul 26Recrutare şi angajarePersonalul este selectat cu atenţie şi responsabilitate prin intermediul unui proces de recrutare şi angajare care se desfăşoară în acord cu legislaţia în vigoare şi răspunde nevoilor copiilor şi misiunii serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial.RezultatCopiii din cadrul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial, precum şi părinţii sau alte persoane care îi vizitează beneficiază de servicii de calitate oferite de personal calificat.Proceduri de implementare a standardului 2626.1. Angajatorul este obligat să angajeze personal calificat care să răspundă prevederilor SMO prezente. Dacă SR funcţionează într-o zonă geografică în care trăiesc comunităţi etnice minoritare, se recomandă ca în componenţa personalului SR să existe şi profesionişti care vorbesc limba minorităţilor respective. Se recomandă angajarea unor profesionişti care au abilităţi empatice şi de comunicare cu copiii.26.2. Angajatorul poate dispune, în condiţiile legii, şi de alt personal decât cel prevăzut în statul de funcţii al SR, în vederea îndeplinirii misiunii SR în condiţii optime.26.3. Coordonatorul SR trebuie să aibă studii superioare şi experienţă de cel puţin un an în servicii pentru copil şi familie. La angajare se acordă prioritate profesioniştilor care au pregătire managerială.26.4. Coordonatorul SR se asigură că fişele de post sunt revizuite în funcţie de dinamica cerinţelor posturilor respective.26.5. În SR din sistemul public se poate angaja personal disponibilizat în urma închiderii instituţiilor de tip vechi, dacă acesta beneficiază de reconversie sau recalificare şi corespunde prevederilor SMO prezente.26.6. Recrutarea şi angajarea aşa numitului părinte social, inclusiv întocmirea fişei de post a acestuia, trebuie să respecte prevederile SMO prezente.Indicatorii pentru Standardul 26(I)26.1.1 Diplomele de studii şi alte acte care atestă calificarea personalului angajat.(I)26.1.2 Procesul de recrutare şi angajare este conform legislaţiei în vigoare şi prevederilor standardelor minime obligatorii.(I)26.2 Statul de funcţii al SR şi organigrama completă a furnizorului de servicii.(I)26.3-(I)26.6 Organigrama, diplomele de studii, contractele de muncă, contractele de voluntariat, fişele de post, dosarele angajaţilor.Standardul 27Numărul şi structura de personalNumărul şi structura de personal ale serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial sunt satisfăcătoare pentru îndeplinirea misiunii acestuia în condiţii optime.RezultatCopiii beneficiază de continuitate în îngrijire şi de servicii de calitate oferite de personal calificat la orice oră din zi şi din noapte.Proceduri de implementare a standardului 2727.l. Numărul şi structura de personal trebuie să fie adecvate pentru îndeplinirea activităţilor prevăzute de SMO prezente. Angajatorul trebuie să-şi stabilească o structură organizatorică flexibilă, pe categorii de personal, în corelare cu necesităţile identificate în evoluţia socială a comunităţii şi ale serviciilor pe care le oferă.27.2. Stabilirea numărului şi structurii de personal se face de către angajator împreună cu coordonatorul SR, se înregistrează şi se revizuieşte cel puţin anual, în stabilirea numărului şi structurii de personal se ţine cont de permanenţa pe timp de zi şi de noapte, raportul minim adulţi-copii (vezi procedura 27.3), planurile individualizate de protecţie, nevoile specifice ale copiilor, precum şi de numărul de copii din SR, prezenţa ambelor sexe şi rezolvarea oricăror dificultăţi cu care se confruntă SR la un moment dat. Normarea se face în funcţie de raportul minim adulţi-copii (vezi procedura 27.3) şi cu asigurarea respectării drepturilor angajaţilor, conform prevederilor Codului Muncii.27.3. Raportul minim adulţi-copii care trebuie respectat în SR este redat în tabelul de mai jos. La calcularea acestui raport se iau în considerare: a) numărul de copii din SR şi b) numărul personalului de îngrijire de bază şi educaţie non-formală şi informală din SR.27.4. Furnizorul de servicii trebuie să asigure următoarele categorii principale de personal pentru copiii din SR: a) personal pentru îngrijirea de bază şi educaţia non-formală şi informală, b) personal pentru îngrijirea sănătăţii, c) personal pentru conducere şi administrare, d) personal pentru întreţinere şi pază, e) personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării familiale, în cazul aşa-numitului părinte social, acesta poate asigura activităţile de îngrijire de bază, educaţie non-formală şi informală, supraveghere pe timp de noapte, administrare a medicamentelor prescrise de medic, pregătirea meselor, asigurarea curăţeniei, spălatul rufelor, dezvoltarea unora dintre deprinderile de viaţă independenta etc.27.5. Coordonatorul şi furnizorul de servicii trebuie să asigure profesionişti pentru supervizarea personalului - vezi standardul 28.27.6. Personalul pentru îngrijirea de bază şi educaţie non-formală şi informală este reprezentat de educator sau educatorul specializat. Se asigură doi educatori pe grupa de copii, câte un educator pe tură, respectiv 7.00-15.00 şi 14.00-22.00; pe timpul nopţii, în situaţia în care nu se poate asigura prezenţa unui educator, se asigură prezenţa unui supraveghetor la două grupe de copii, între 21.00-7.00.27.7. Personalul pentru îngrijirea sănătăţii poate fi reprezentat de infirmiere, asistente medicale, inclusiv dieteticiene, şi medici, în funcţie de nevoile copiilor din SR. Se asigură o asistentă medicală la două grupe de copii, câte o asistentă pe tură. Toţi copiii din SR trebuie înscrişi la medicul de familie din comunitate, în situaţia în care acest lucru nu este posibil şi faptul este bine documentat, furnizorul de servicii trebuie să asigure angajarea unui medic, conform prevederilor Codului Muncii. Acordarea serviciilor medicale de specialitate şi stomatologice se realizează în acord cu prevederile legislative în vigoare din domeniul sănătăţii şi ale SMO prezente.27.8. Personalul pentru conducere şi administrare este reprezentat de coordonator, contabil, administrator etc., care, în funcţie de tipul SR, pot sau nu să se regăsească în aceeaşi locaţie cu copiii.27.9. Personalul pentru întreţinere şi pază este reprezentat de bucătar, ajutor de bucătar, îngrijitor de curăţenie, spălătoreasă, muncitor pentru întreţinere, fochişti, paznic, şofer etc.27.10. Personalul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării familiale este reprezentat în principal de psihologi şi asistenţi sociali. Numărul şi modalitatea de angajare se face cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor SMO prezente, dar totodată tine cont de SMO pentru serviciul de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, pentru centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării şi integrării copilului în familie şi pentru managementul de caz în domeniul protecţiei copilului.27.11. Furnizorul de servicii împreună cu coordonatorul SR face toate eforturile pentru a asigura continuitatea personalului, pentru a nu produce tulburări de ataşament şi de dezvoltare ale copiilor rezidenţi.
      Tabel- Raportul minim adulţi-copii din SR
   
  Categorii de vârstă Nr. de copii/ grupă Raport minim adulţi-copii
  naştere - 3 ani 6 1:2
  4-6 ani 8 1:3
  7-12 ani 12 1:4
  Peste 13 ani 12 1:6
  Indicatorii pentru Standardul 27(I)27.2.l Numărul şi structura de personal sunt înregistrate şi corespund prevederilor SMO prezente.(I)27.2.1 MOF cuprinde cel puţin următoarele aspecte referitoare la numărul şi structura de personal: a) raportul adulţi-copii pe ture, în timpul zilei şi în timpul nopţii, b) numărul personalului angajat conform prevederilor Codului Muncii, prezent în SR, care lucrează pe anumite perioade, ale zilei, lunii sau anului, în SR şi care lucrează pentru SR dar, în cea mai mare parte a timpului, în alte locaţii, d) structura de personal per ansamblu şi pe ture, în timpul zilei şi în timpul nopţii e) organizarea şi planificarea turelor (durata, ora de începere şi de terminare, personal, date etc.).(I)27.3 Raportul adulţi-copii este înregistrat şi este cel puţin egal sau mai mare decât numărul minim din SMO prezente.(I)27.3-27.12 Organigrama, dosarele angajaţilor, MOF. Corespondenţa dintre numărul şi structura de personal şi raportul minim adulţi-copii, activităţile obligatorii din SR şi totalul activităţilor prevăzute pentru îndeplinirea misiunii SR, în conformitate cu SMO prezente. Modalităţile de angajare sunt variate (normă întreagă, jumătăţi de normă, subcontractare firme de specialitate, convenţii de colaborare cu alţi furnizori de servicii etc.) în funcţie de resursele furnizorului de servicii, tipul SR.Standardul 28Formarea iniţială şi continuă a personaluluiResursele umane ale serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial au pregătirea corespunzătoare şi abilităţi de a lucra cu copiii şi în echipă.RezultatCopiii beneficiază de servicii de calitate şi personalizate din partea unor profesionişti bine pregătiţi, cu abilităţi empatice şi de comunicare.Proceduri de implementare a standardului 2828.1. La angajare, în lipsa unei formări iniţiale în domeniul protecţiei copilului, fiecare profesionist beneficiază de formare în acest domeniu, asigurată din bugetul angajatorului.28.2. Fiecare angajat al SR, inclusiv coordonatorul acestuia, beneficiază de cel puţin 42 de ore pe an de formare continuă în domeniul protecţiei copilului sau domenii conexe/interdisciplinare, asigurate din bugetul angajatorului.28.3. Educaţia permanentă a personalului de specialitate, precum şi formarea profesională continuă pentru toţi angajaţii SR, vor fi promovate, sprijinite şi înregistrate de către coordonatorul SR.28.4. Voluntarii acţionează în baza unor contracte clare, în acord cu legislaţia în vigoare.28.5. SR are obligaţia să asigure un număr minim de 14 ore de formare în cadrul SR pentru voluntari, înainte de începerea activităţilor acestora.28.6. Formarea profesională continuă a voluntarilor va fi promovată, sprijinită şi înregistrată de către coordonatorul unităţii.28.7. La angajare, în lipsa unei pregătiri în domeniul managementului serviciilor sociale, coordonatorul SR beneficiază de formare în acest domeniu, asigurată din bugetul angajatorului.28.8. Coordonatorul SR beneficiază anual de cel puţin 21 de ore de formare în domeniul managementului de servicii, asigurate din bugetul angajatorului.28.9. Educaţia permanentă şi formarea profesională continuă a angajaţilor se realizează conform legislaţiei în vigoare, prin intermediul cursurilor organizate în cadrul sistemului educaţional, sanitar şi al formării profesionale a adulţilor.28.10. Aşa numitul părintele social trebuie să aibă pregătire de educator sau educator specializat. Se recomandă utilizarea şi promovarea termenului de « persoană de referinţă » în locul celui de « părinte social ».28.11. Vezi procedurile 8.4, 13.1, 17.10, 18.6, 19.2 pentru care angajatorul asigură formarea din bugetul său.Indicatorii pentru Standardul 28(I)28.1 - (I)28.8 Dosarul personal al fiecărui angajat, inclusiv al coordonatorului şi voluntarilor, cuprinde documentele prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv certificatele de absolvire a cursurilor de formare iniţială şi continuă prevăzute de SMO prezente. Exemple de domenii conexe şi/sau interdisciplinare: asistenţă socială, prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului, inclusiv a traficului şi celor mai grave forme de muncă a copilului, violenţa în familie.(I)28.9-28.10 Certificatele de absolvire cu recunoaştere naţională şi cele cu recunoaştere din partea angajatorului. În cazul celor din urmă se verifică modalitatea de desfăşurare a programului de formare, utilizând criteriile existente în legislaţia de formare profesională a adultului.(I)28.11 Vezi indicatorii corespunzători.Standardul 29SupervizareServiciul pentru protecţia copilului de tip rezidenţial dispune de un sistem eficient de supervizare al resurselor umane, care permite funcţionarea sa la randament optim.RezultatPersonalul este motivat şi performant, asigurând servicii de calitate pentru copiii rezidenţi.Proceduri de implementare a standardului 2929.1. Şedinţele de supervizare cu personalul au loc, prin rotaţie, periodic - cel puţin o dată pe săptămână - sau de câte ori este nevoie şi sunt înregistrate.29.2. Şedinţele de supervizare se desfăşoară individual şi în echipă.29.3. Coordonatorul SR are obligaţia de asigura supervizarea internă şi externă a personalului de specialitate şi a voluntarilor.29.4. Supervizarea voluntarilor este asigurată de către personal desemnat de coordonatorul SR.29.5. Furnizorul de servicii are obligaţia de a asigura supervizarea coordonatorului SR.29.6. Supervizarea se realizează de specialişti cu studii superioare socio-umane cu pregătire în supervizare sau experienţă de cel puţin doi ani în servicii pentru copil şi familie în plus faţă de persoanele cărora li se asigură supervizarea respectiva.Indicatorii pentru Standardul 29(I)29.1 Numărul mediu lunar şi numărul anual de şedinţe de supervizare a personalului.(I)29.2-(I)29.5 Numărul mediu lunar şi numărul anual de supervizări individuale şi de grup pentru personal, voluntari şi coordonator.(I)29.6 Documentele înregistrate referitoare la supervizare.ADMINISTRARE ŞI MANAGEMENTStandardul 30Proiectul instituţionalCoordonatorul se asigură că serviciul pentru protecţia copilului de tip rezidenţial funcţionează în acord cu un proiect instituţional întocmit în baza prevederilor standardelor minime obligatorii prezente şi a nevoilor specifice ale copiilor care sunt protejaţi în serviciul respectiv.RezultatCopiii beneficiază de protecţie la standarde cel puţin minime de calitate pe toată perioada cât sunt rezidenţi în cadrul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial.Proceduri de implementare a standardului 3030.1. Coordonatorul SR are obligaţia de a elabora, în colaborare cu personalul de specialitate din subordine, un document cadru - numit proiect instituţional, care cuprinde cel puţin următoarele: a) definiţia SR, b) misiunea acestuia, c) principiile, d) obiectivele de dezvoltare instituţională, e) activităţile, f) clienţii şi nevoile specifice ale acestora, g) resursele umane, materiale şi financiare disponibile şi potenţiale.30.2. În afara prevederilor SMO prezente, în elaborarea proiectului instituţional, coordonatorul trebuie să ţină cont de prevederile Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, în vederea îmbunătăţirii proiectului instituţional şi creşterii calităţii protecţiei copiilor peste limita minimă din SMO prezente sau alte SMO aprobate.30.3. În vederea elaborării proiectului instituţional, coordonatorul împreună cu personalul de specialitate realizează o analiză a situaţiei actuale a SR în ceea ce priveşte gradul şi modul de îndeplinire a SMO prezente. Această analiză se consemnează într-un raport de evaluare iniţială a SR în termen de 60 de zile de la publicarea SMO prezente în Monitorul Oficial.30.4. Proiectul instituţional este re-evaluat şi, după caz, revizuit anual sau de câte ori este nevoie, în aceleaşi condiţii ca şi elaborarea sa.30.5. Proiectul instituţional al SR este avizat de furnizorul de servicii, care este obligat să monitorizeze punerea în practică a acestuia.30.6. SMO şi proiectul instituţional stau la baza întocmirii celorlalte documente cu care operează unitatea, respectiv MOF, regulamentul de ordine interioară sau, după caz, normele interne de funcţionare, proceduri de lucru, materiale informative etc.30.7. Coordonatorul are responsabilitatea ca misiunea SR să fie formulată în scris, afişată, cunoscută şi promovată atât în cadrul acestuia, cât şi în comunitate.30.8. SR are un regulament de ordine interioară sau, după caz, norme interne de funcţionare, care reflectă spiritul valorilor democratice de respect pentru drepturile copilului şi ale individului, sunt avizate de coordonatorul SR şi aduse la cunoştinţa întregului personal.Indicatorii pentru Standardul 30(I)30.l.l SR dispune de un proiect instituţional semnat de coordonator şi personalul de specialitate care au contribuit la elaborarea acestuia.(I)30.1.2 Conţinutul proiectului instituţional este în acord cu prevederile SMO prezente.(I)30.2 Gradul în care proiectul instituţional reflectă prevederile Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului. (1)30.3 Raportul de evaluare iniţială a SR.(I)30.4 Numărul de revizuiri efectuate pe parcursul unui an, rapoartele de reevaluare a SR.(I)30.5 Proiectul instituţional este semnat de furnizorul de servicii sau de persoana desemnată de acesta pentru monitorizarea SR, rapoartele de vizită întocmite de această persoană.(I)30.7 Misiunea SR este afişată într-un loc adecvat, este cunoscută de personal şi popularizată prin mijloace specifice în comunitate (de exemplu, pliante, broşuri ş.a.).(I)30.8 Regulamentul de ordine interioară a unităţii (în cazul SR cu personalitate juridică), respectiv normele interne de funcţionare (în cazul SR fără personalitate juridică), sunt disponibile şi cunoscute de către personalul SR.Standardul 31Managementul comunicării şi informaţieiServiciul pentru protecţia copilului de tip rezidenţial colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în interiorul, cât şi în exteriorul său.RezultatCopiii rezidenţi beneficiază de sprijinul şi serviciile oferite sau facilitate de serviciul pentru protecţia copilului de tip rezidenţial în vederea reintegrării sau integrării familiale şi/sau integrării lor socio-profesionale.Proceduri de implementare a standardului 3131.1. Activitatea de parteneriat cu celelalte instituţii şi servicii din comunitate se desfăşoară în conformitate cu MOF întocmită în baza prevederilor SMO prezente.31.2. Furnizorul de servicii este obligat să asigure monitorizarea externă a activităţii SR. Persoana desemnată în acest sens va efectua vizite la SR, anunţate şi neanunţate, în mod periodic - cel puţin o dată pe lună, care sunt înregistrate în documentele furnizorului de servicii şi în copie la SR. Se recomandă ca aceste vizite să se facă în general neanunţat. Vizitele anunţate se fac în cazul în care persoana desemnată doreşte să întâlnească anumiţi profesionişti din cadrul SR, care trebuie înştiinţaţi din timp în legătură cu vizita respectivă.31.3. Vizitele se fac cu scopul monitorizării punerii în practică a proiectului instituţional, ceea ce implică verificarea tuturor documentelor relevante şi a termenelor limită, precum şi discuţii cu personalul şi cu orice copil care doreşte acest lucru.31.4. Persoana desemnată face recomandări, avizate de furnizorul de servicii şi verifică modul de îndeplinire a acestora.31.5. SR îşi organizează o bază de date pentru înregistrarea, monitorizarea şi evaluarea propriilor activităţi, care este utilizată conform legislaţiei în vigoare, în ceea ce priveşte accesul la informaţii şi asigurarea confidenţialităţii informaţiilor cu privire la clienţi.31.6. SR are obligaţia de a completa fişa de monitorizare a situaţiei copilului, pe care o transmite la SPSPC pentru realizarea bazei de date şi monitorizării situaţiei tuturor copiilor aflaţi în evidenţa sistemului de protecţie a copilului.31.7. Toţi angajaţii SR, precum şi profesioniştii care intervin în activitatea SR la un moment dat, semnează contracte de confidenţialitate privind informaţiile despre clienţii SR.31.8. Coordonatorul trebuie să ia măsuri cu privire la orice problemă apărută în SR (de exemplu, rulaj mare al personalului, reclamaţii) sau în viaţa copiilor (de exemplu, abuz, abandon şcolar), în situaţiile de urgenţă, definite prin punerea în pericol a vieţii şi/sau securităţii copilului, măsurile trebuie luate în cel mai scurt timp, maxim 24 de ore, cu anunţarea managerului de caz şi a furnizorului de servicii.31.9. Fondurile alocate SR de către furnizorul de servicii (SPSPC, OPA sau autorităţile administraţiei publice locale) sunt suficiente pentru îndeplinirea misiunii SR, prevederilor SMO prezente şi a oricăror alte activităţi derulate de SR în acord cu legislaţia în vigoare şi nevoile identificate.31.10. Coordonatorul SR are responsabilitatea de a asigura surse suplimentare de finanţare, cu precădere prin identificarea şi mobilizarea resurselor comunitare, pentru asigurarea derulării activităţilor necesare în SR şi în comunitate.31.11. Coordonatorul SR are responsabilitatea de a superviza utilizarea fondurilor derulate de SR.31.12. Pe tot parcursul rezidenţei în SR, copiii care au împlinit vârsta de 10 ani, precum şi familia sau, după caz, reprezentantul legal al copilului au acces la datele din dosarul copilului, numai dacă acest lucru nu contravine interesului superior al acestuia, în situaţia în care unele date din dosar pot pune în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului, coordonatorul SR poate decide restricţionarea accesului persoanelor menţionate anterior la aceste date, pe o perioadă determinată de timp, şi acest fapt se consemnează în dosarul copilului împreună cu motivaţia acestui fapt.Indicatorii pentru Standardul 31(I)31.1.1 MOF este disponibilă şi cunoscută de personalul SR.(I)31.1.2 Numărul anual de convenţii de colaborare dintre furnizorul de servicii şi alte instituţii şi servicii din comunitate.(I)31.2.1 Numărul anual al rapoartele de vizită, pe categorii (anunţate şi neanunţate).(I)31.2.2 şi 31.3.1 Conţinutul rapoartelor de vizită.(I)31.3.2 Numărul de copii cu care se întâlneşte persoana desemnată de furnizorul de servicii, per vizită, lunar şi anual.(I)31.4 Gradul de îndeplinire a recomandărilor formulate de persoana desemnată de furnizorul de servicii.(I)31.5.1 Baza de date a centrului este operaţională.(I)31.5.2 SR are un sistem clar de utilizare a bazei de date de către personalul unităţii în ceea ce priveşte accesul la informaţii şi asigurarea confidenţialităţii pentru clienţi.(I)31.7 Existenţa contractelor de confidenţialitate.(I)31.8 Numărul mediu lunar şi numărul anual de măsuri de urgenţă, tipologia acestora.(I)31.9-31.11 Bugetul anual al SR.(I)31.12 Numărul mediu lunar şi numărul anual de cazuri în care accesul la unele date din dosarul copilului a fost restricţionat temporar de către coordonatorul SR.Standardul 32Managementul resurselor umaneCoordonatorul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial se asigură că întregul personal este calificat şi pregătit corespunzător, conştient de responsabilităţile care îi revin prin fişa postului şi capabil să lucreze în echipă.RezultatPersonalul corespunde numărului de copii rezidenţi, nevoilor lor specifice şi dificultăţilor cu care se poate confrunta serviciul pentru protecţia copilului de tip rezidenţial la un moment dat.Proceduri de implementare a standardului 3232.1 Vezi prevederilor standardelor 26-29.32.2 Personalului i se pun la dispoziţie toate documentele relevante pentru munca sa: proiectul instituţional, MOF, regulamentul de ordine interioară sau, după caz, normele interne de funcţionare, proceduri de lucru etc.32.3 Coordonatorul SR organizează periodic - cel puţin o dată pe lună, sau de câte ori este nevoie şedinţe administrative cu întregul personal. Aceste şedinţe sunt planificate, au o agendă afişată şi conţinutul lor este consemnat în procese verbale.32.4 Copiilor nu se acordă responsabilităţi legate de alţi copii din SR, nici pentru acoperirea lipsa de personal din cadrul SR. Copiilor cărora li se acordă responsabilităţi legate de anumite sarcini în cadrul SR în procesul dezvoltării deprinderilor de viaţă independentă, sunt supravegheaţi de către personal desemnat în acest sens, pentru a se asigura că îşi îndeplinesc adecvat sarcinile (de exemplu, fără să abuzeze de alţi copii, fără să se rănească).32.5 Se recomandă ca personalul să fie mixt, format din persoane de ambele sexe.32.6 Prin activităţile de formare, prin modul de întocmire şi revizuire a fişelor de post pentru fiecare angajat, precum şi prin toate activităţile de comunicare internă ale SR, se promovează principiul muncii în echipă ca mod de intervenţie pentru asigurarea protecţiei copilului. Se organizează periodic sau de câte ori este nevoie şi se documentează reuniuni ale personalului de specialitate care constituie echipa multidisciplinară a SR (de exemplu, pentru dezbaterea implementării PIP sau PIS).Indicatorii pentru Standardul 32(I)32.1 Vezi indicatorii corespunzători.(I)32.2 Personalul cunoaşte conţinutul documentelor relevante pentru munca sa.(I)32.3.1 Numărul mediu lunar şi numărul anual al şedinţelor administrative cu personalul, organizate pentru a discuta, de exemplu: activitatea de îngrijire a copiilor din SR, administrarea grupului de copii prezenţi în SR, revizuirea practicilor din cadrul SR.(I)32.3.2 Conţinutul proceselor verbale.(I)32.4 Conţinutul PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă.(I)32.5 Distribuţia personalului pe sexe.(I)32.6 Numărul mediu lunar şi numărul anual de reuniuni ale echipei multidisciplinare a SR, conţinutul documentat al acestor reuniuni.--------------