HOTĂRÂRE nr. 450 din 29 iulie 1994 (*republicată*)privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 29 decembrie 1995    --------- Notă *) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 906 din 10 noiembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 17 noiembrie 1995.Hotărârea Guvernului nr. 450 din 29 iulie 1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 17 august 1995 şi a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 263 din 25 aprilie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 8 mai 1995.  +  Articolul 1Ministerul Justiţiei este organul administraţiei publice centrale de specialitate care exercită atribuţiile prevăzute de lege în domeniul administraţiei justiţiei, al executării pedepselor penale, precum şi cu privire la activitatea Ministerului Public, asigurând condiţiile necesare funcţionării întregului sistem al justiţiei pe baza strictei aplicări a legii, corespunzător principiilor democratice ale statului de drept.Ministerul Justiţiei participă la sistematizarea şi perfecţionarea legislaţiei şi realizează cooperarea internaţională în domeniul său de activitate.  +  Articolul 2Raporturile Ministerului Justiţiei cu instanţele judecătoreşti şi cu Ministerul Public sunt cele prevăzute în Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, precum şi în alte acte normative.  +  Articolul 3În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 1, Ministerul Justiţiei are următoarele atribuţii: (1) organizează şi asigură funcţionarea, din punct de vedere administrativ, a instanţelor judecătoreşti; (2) îndrumă şi controlează, în condiţiile legii, activitatea birourilor notarilor publici, a laboratoarelor de expertize criminalistice, precum şi a penitenciarelor; (3) conduce, îndrumă şi verifică activitatea privind executarea pedepselor private de libertate, precum şi a unor măsuri educative aplicate minorilor, asigurând respectarea drepturilor fundamentale ale omului în acest domeniu; (4) propune Guvernului iniţierea unor proiecte de acte normative în domeniul său de activitate şi în cel al înfăptuirii justiţiei; (5) coordonează lucrările pregătitoare privind alcătuirea de coduri şi participă la întocmirea proiectelor acestora; (6) participă la elaborarea proiectelor de acte normative iniţiate de alte organe şi avizează toate proiectele de acte normative; (7) participă, în condiţiile legii, la negocieri în vederea încheierii de convenţii internaţionale, interesând domeniul justiţiei; îndeplineşte sau asigură aducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin Ministerului Justiţiei, instanţelor judecătoreşti şi birourilor notarilor publici, potrivit convenţiilor şi uzanţelor internaţionale; (8) elaborează studii privind cadrul înţelegerilor internaţionale interesând domeniul justiţiei; avizează, în limitele competenţei sale, proiecte de convenţii internaţionale, anterior aprobării negocierii lor; examinează şi face propuneri referitoare la adaptarea legislaţiei, spre a o face compatibilă cu obligaţiile asumate de România prin convenţii internaţionale sau ca membră a diferite organizaţii internaţionale; contribuie la activitatea de armonizare a legislaţiei, în cadrul procesului de integrare europeană; (9) îndeplineşte obligaţiile ce îi revin în materie de cooperare judiciară şi juridică internaţională sau în alte materii interesând justiţia şi asigură, în aceste domenii, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu alte ministere interesate, participarea României la structurile europene; (10) exercită funcţiile de agent guvernamental al României în procedurile din cadrul organismelor cu atribuţii jurisdicţionale ale Consiliului Europei; (11) întocmeşte studii de practică judiciară şi sesizează Curtea Supremă de Justiţie în cazurile de aplicare neuniformă a legii; (12) întocmeşte lucrări pregătitoare şi face propuneri în legătură cu cererile de graţieri, de comutare a pedepselor, precum şi de amnistiere a unor infracţiuni; efectuează lucrările necesare pentru informarea Curţii Supreme de Justiţie, în vederea soluţionării cererilor de strămutare a cauzelor; (13) organizează şi efectuează lucrările de statistică judiciară şi notarială şi elaborează studii şi lucrări de sinteză cu privire la evoluţia fenomenului judiciar, la activitatea instanţelor judecătoreşti, a birourilor notarilor publici, a laboratoarelor de expertize criminalistice, a Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor; (14) elaborează lucrările necesare numirii personalului din domeniul justiţiei, notarilor publici, al penitenciarelor şi laboratoarelor de expertize criminalistice, asigurând cunoaşterea acestuia sub aspectul pregătirii profesionale şi al profilului moral; (15) organizează examenele de capacitate ale judecătorilor, de definitivare a notarilor publici şi pe cele de acordare a gradului profesional; (16) asigură, împreună cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor, formarea, pregătirea şi perfecţionarea magistraţilor; (17) organizează şi sprijină documentarea şi pregătirea profesională a personalului de la instanţele judecătoreşti, notarilor publici, de la laboratoarele de expertize criminalistice şi a celorlalte categorii de personal; (18) colaborează cu facultăţile de drept la întocmirea programelor analitice pentru studenţi, la asigurarea şi organizarea practicii acestora şi la selecţionarea absolvenţilor; (19) coordonează şi îndrumă, din punct de vedere administrativ, activitatea de expertiză tehnică juridică şi organizează examenele pentru atribuirea calităţii de "expert tehnic"; (20) îndeplineşte atribuţiile care îi sunt stabilite prin lege în legătură cu desfăşurarea activităţii jurisconsulţilor; (21) asigură lucrările date în competenţa sa, prevăzute în Legea cetăţeniei române nr. 21/1991; (22) asigură introducerea metodelor moderne în materie de informare, documentare şi sistematizare a legislaţiei la nivelul cerinţelor actuale ale tehnicii în domeniul informaţional, în concordanţă cu programul naţional privind informatizarea societăţii româneşti; (23) exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, sub a cărui autoritate funcţionează regiile autonome din domeniul sau de specialitate; (24) îndeplineşte orice alte atribuţii care îi revin prin alte acte normative.În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Justiţiei colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme interesate.  +  Articolul 4În structura organizatorică a Ministerului Justiţiei funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri.Structura organizatorică a Ministerului Justiţiei este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului justiţiei, se pot organiza numai servicii sau birouri, precum şi colective temporare prevăzute în art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată.Atribuţiile şi modul de funcţionare a compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului şi se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 5Numărul maxim de posturi este de 282, exclusiv demnitarii.Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 6Unităţile din sistemul Ministerului Justiţiei sunt prevăzute în anexa nr. 2. Acestea se înfiinţează şi se organizează potrivit legii.Personalul necesar pentru fiecare unitate din sistemul Ministerului Justiţiei se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei, în limita numărului maxim de posturi aprobat.Structura organizatorică, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru instituţiile publice din sistemul Ministerului Justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 7Direcţia Generală a Penitenciarelor, împreună cu toate unităţile sale, este subordonată Ministerului Justiţiei. Activitatea acestei direcţii este coordonată de ministrul justiţiei.  +  Articolul 8Conducerea Ministerului Justiţiei este asigurată de ministru. Pe lângă ministru funcţionează un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenţa colegiului se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.Numirea şi eliberarea din funcţie a agentului guvernamental pentru Consiliul Europei se fac prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 9Ministrul justiţiei poate constitui organisme consultative care să contribuie la realizarea reformei justiţiei.  +  Articolul 10În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul justiţiei emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 11Ministrul justiţiei conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice, din ţară şi din străinătate.  +  Articolul 12Ministerul Justiţiei are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.  +  Articolul 13Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 813/1992 pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 29 decembrie 1992. (2) Încadrarea în numărul de posturi aprobate se va încheia în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Anexa 1 Numărul maxim de posturi: 282(exclusiv demnitarii)*Font 7*                                                                             ┌──────────┐                                                                             │ MINISTRU │                                                                             └────┬─────┘                                                                                  │                     ┌─────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────────┐                     │ CONSILIERI ├──────────────────────────────┼────────────┤ INSPECTORI GENERALI │                     └─────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────────┘                                                                                  │                                                                                  │ ┌─────────────────────────────────┐                                                                                  ├────────────┤CORPUL DE INSPECŢIE PENITENCIARĂ │                                                                                  │ └─────────────────────────────────┘                    ┌──────────────────────────────┐ │                    │DIRECŢIA RELAŢII CU MINISTERUL│ │ ┌─────────────────────────────────┐                    │ PUBLIC ŞI COORDONAREA ├──────────────────────────────┼────────────┤ CONTENCIOS │                    │ STRATEGIEI ANTIINFRACŢIONALE │ │ └─────────────────────────────────┘                    └──────────────────────────────┘ │                                   ┌────────────────────────────────────────┬─────┴────────┬────────────────────────┐                    ┌──────────────┴───────────────┐ │ │ ┌────────────┴────────────┐                    │ SECRETAR DE STAT │ │ │ │ SECRETAR DE STAT │                    └──────────────┬───────────────┘ │ │ └────────────┬───────────┬┘                                   │ │ │ │ └───────┐                                   │ │ │ ┌───────────────┴───────────────┐ │                                   │ │ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ ORGANIZAREA │ │                                   │ │ │ │ INSTANŢELOR ŞI JUDICIARĂ │ │                                   │ │ │ └───────────────┬───────────────┘ │      ┌─────────────┬──────────────┼─────────────┬───────────┐ │ │ ┌────────────┼────────────┐ │      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─────┴────┐┌───────┴──────┐┌──────┴──────┐┌─────┴─────┐┌────┴────┐┌────────┴────────┐┌────┴────┐┌─────┴─────┐┌─────┴─────┐┌─────┴─────┐││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ SERVICIUL ││ BIROUL ││DIRECŢIA RELAŢII ││ CONTROL ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA │││LEGISLAŢIE││ RELAŢII ││ AGENTULUI ││INFORMATICĂ││ PENTRU ││ CU ALTE ││FINANCIAR││ORGANIZAREA││ JUDICIARĂ ││INSTANŢELOR│││ŞI STUDII ││INTERNAŢIONALE││GUVERNAMENTAL││ JURIDICĂ ││PROBLEME ││ AUTORITĂŢI ││ PROPRIU ││INSTANŢELOR││ŞI GRAŢIERI││ MILITARE ││└──────────┘│ ŞI INTEGRARE ││ PENTRU │└───────────┘│ DE ││ PUBLICE, │└─────────┘│ŞI RESURSE │└───────────┘└───────────┘│            │ EUROPEANĂ ││ CONSILIUL │ │CETĂŢENIE││ CU ORGANIZAŢII │ │ UMANE │ ┌───────────┬──────┘            └──────────────┘│ EUROPEI │ └─────────┘│NEGUVERNAMENTALE,│ └───────────┘ ┌─────┴───┐┌──────┴───────┐                            └─────────────┘ │ CU PUBLICUL │ │DIRECŢIA ││ DIRECŢIA │                                                                   │ ŞI MASS-MEDIA │ │ECONOMICĂ││ADMINISTRATIVĂ│                                                                   └─────────────────┘ └─────────┘└──────────────┘  +  Anexa 2 UNITĂŢILEdin sistemul Ministerului Justiţieifinanţate de la bugetul de statA. Curţi de Apel1. Curtea de Apel Alba Iulia2. Curtea de Apel Piteşti3. Curtea de Apel Bacău4. Curtea de Apel Oradea5. Curtea de Apel Suceava6. Curtea de Apel Braşov7. Curtea de Apel Bucureşti8. Curtea de Apel Cluj-Napoca9. Curtea de Apel Constanţa10. Curtea de Apel Craiova11. Curtea de Apel Galaţi12. Curtea de Apel Iaşi13. Curtea de Apel Târgu Mureş14. Curtea de Apel Ploieşti15. Curtea de Apel TimişoaraB. Tribunale1. Tribunalul Alba2. Tribunalul Arad3. Tribunalul Argeş4. Tribunalul Bacău5. Tribunalul Bihor6. Tribunalul Bistriţa-Năsăud7. Tribunalul Botoşani8. Tribunalul Braşov9. Tribunalul Brăila10. Tribunalul Buzău11. Tribunalul Caraş-Severin12. Tribunalul Călăraşi13. Tribunalul Cluj14. Tribunalul Constanţa15. Tribunalul Covasna16. Tribunalul Dâmboviţa17. Tribunalul Dolj18. Tribunalul Galaţi19. Tribunalul Giurgiu20. Tribunalul Gorj21. Tribunalul Harghita22. Tribunalul Hunedoara23. Tribunalul Ialomiţa24. Tribunalul Iaşi25. Tribunalul Maramureş26. Tribunalul Mehedinţi27. Tribunalul Mureş28. Tribunalul Neamţ29. Tribunalul Olt30. Tribunalul Prahova31. Tribunalul Satu Mare32. Tribunalul Sălaj33. Tribunalul Sibiu34. Tribunalul Suceava35. Tribunalul Teleorman36. Tribunalul Timiş37. Tribunalul Tulcea38. Tribunalul Vaslui39. Tribunalul Vâlcea40. Tribunalul Vrancea41. Tribunalul Municipiului BucureştiC. Judecătorii    Judeţul Judecătoria    ------- -----------    Alba 1. Alba Iulia                            2. Câmpeni                            3. Aiud                            4. Blaj                            5. Sebeş    Arad 6. Arad                            7. Ineu                            8. Lipova                            9. Gurahonţ                           10. Chişineu-Criş    Argeş 11. Piteşti                           12. Câmpulung                           13. Curtea de Argeş                           14. Costeşti    Bacău 15. Bacău                           16. Oneşti                           17. Moineşti                           18. Parincea                           19. Buhuşi    Bihor 20. Oradea                           21. Beiuş                           22. Marghita                           23. Aleşd    Bistriţa-Năsăud 24. Bistriţa                           25. Năsăud                           26. Beclean    Botoşani 27. Botoşani                           28. Dorohoi                           29. Săveni                           30. Dărăbani    Braşov 31. Braşov                           32. Făgăraş                           33. Rupea                           34. Zărneşti    Brăila 35. Brăila                           36. Făurei                           37. Însurăţei    Buzău 38. Buzău                           39. Râmnicu Sărat                           40. Pătârlagele                           41. Pogoanele    Caraş-Severin 42. Reşita                           43. Caransebeş                           44. Oraviţa                           45. Moldova Nouă                           46. Bozovici    Călăraşi 47. Călăraşi                           48. Olteniţa                           49. Lehliu-Gară    Cluj 50. Cluj-Napoca                           51. Turda                           52. Dej                           53. Huedin                           54. Gherla    Constanţa 55. Constanţa                           56. Medgidia                           57. Hârşova                           58. Băneasa                           59. Mangalia    Covasna 60. Sfântu Gheorghe                           61. Târgu Secuiesc                           62. Întorsura Buzăului    Dâmboviţa 63. Târgovişte                           64. Găeşti                           65. Pucioasa                           66. Răcari                           67. Moreni    Dolj 68. Craiova                           69. Băileşti                           70. Filiaşi                           71. Segarcea                           72. Calafat    Galaţi 73. Galaţi                           74. Tecuci                           75. Târgu Bujor                           76. Bereşti    Giurgiu 77. Giurgiu                           78. Bolintin Vale    Gorj 79. Târgu Jiu                           80. Târgu-Cărbuneşti                           81. Novaci                           82. Motru    Harghita 83. Miercurea-Ciuc                           84. Odorheiu Secuiesc                           85. Topliţa                           86. Gheorgheni    Hunedoara 87. Deva                           88. Hunedoara                           89. Petroşani                           90. Brad                           91. Haţeg                           92. Orăştie    Ialomiţa 93. Slobozia                           94. Urziceni                           95. Feteşti    Iaşi 96. Iaşi                           97. Paşcani                           98. Hârlău                           99. Răducăneni    Maramureş 100. Baia Mare                          101. Sighetu Marmaţiei                          102. Vişeu de Sus                          103. Târgu Lăpuş                          104. Dragomireşti    Mehedinţi 105. Drobeta-Turnu Severin                          106. Strehaia                          107. Orşova                          108. Vânju Mare                          109. Baia de Arama    Mureş 110. Târgu Mureş                          111. Sighişoara                          112. Reghin                          113. Târnăveni                          114. Luduş                          115. Sângeorgiu de Pădure    Neamţ 116. Piatra-Neamţ                          117. Roman                          118. Târgu-Neamţ                          119. Bicaz    Olt 120. Slatina                          121. Caracal                          122. Corabia                          123. Balş                          124. Scorniceşti    Prahova 125. Ploieşti                          126. Câmpina                          127. Vălenii de Munte                          128. Mizil                          129. Sinaia    Satu Mare 130. Satu Mare                          131. Carei                          132. Negreşti-Oaş    Sălaj 133. Zalău                          134. Şimleu Silvaniei                          135. Jibou    Sibiu 136. Sibiu                          137. Mediaş                          138. Agnita                          139. Avrig                          140. Sălişte    Suceava 141. Suceava                          142. Câmpulung Moldovenesc                          143. Rădăuţi                          144. Fălticeni                          145. Vatra Dornei                          146. Gura Humorului    Teleorman 147. Alexandria                          148. Roşiori de Vede                          149. Turnu Măgurele                          150. Videle                          151. Zimnicea    Timiş 152. Timişoara                          153. Lugoj                          154. Deta                          155. Sânnicolau Mare                          156. Făget    Tulcea 157. Tulcea                          158. Babadag                          159. Măcin    Vaslui 160. Vaslui                          161. Bârlad                          162. Huşi                          163. Murgeni    Vâlcea 164. Râmnicu Vâlcea                          165. Drăgăşani                          166. Horezu                          167. Brezoi                          168. Bălceşti    Vrancea 169. Focşani                          170. Panciu                          171. Adjud    Bucureşti 172. Judecătoria Sectorului 1                          173. Judecătoria Sectorului 2                          174. Judecătoria Sectorului 3                          175. Judecătoria Sectorului 4                          176. Judecătoria Sectorului 5                          177. Judecătoria Sectorului 6                          178. Judecătoria nr. 1 a sectorului agricol                               Ilfov                          179. Judecătoria nr. 2 a sectorului agricol                               Ilfov.D. Laboratoare de expertize criminalistice1. Laboratorul Central de Expertize Criminalistice Bucureşti2. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj3. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti.E. Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea MagistraţilorF. Direcţia Generală a Penitenciarelor*)----------------- Notă *) Unitate finanţată parţial de la bugetul de stat.1. Penitenciare2. Centre de reeducare pentru minori3. Spital penitenciar4. Şcoala Militară de Pregătire şi Perfecţionare a Subofiţerilor de Penitenciare Bucureşti.G. Regia Autonomă "Multiproduct".NOTĂ:Unităţile prevăzute în anexa nr. 2 pot utiliza un număr maxim de posturi, după cum urmează:    - unităţile de la lit. A, B, C - 10.147 posturi;    - unităţile de la lit. D - 40 posturi;    - unităţile de la lit. E - 44 posturi;    - unităţile de la lit. F - 10.583 posturi.--------