HOTĂRÎRE nr. 442 din 22 iulie 1994 *** Republicatăprivind finanţarea instituţiilor publice de cultura şi arta de importanţa judeteana, ale municipiului Bucureşti şi locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 12 martie 1997    Notă *) Republicată în temeiul art. V din Hotărârea Guvernului nr. 6 din 21 ianuarie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 30 ianuarie 1997, dîndu-se articolelor o noua numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 442 din 22 iulie 1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 10 august 1994 şi a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 311 din 9 mai 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 17 mai 1995, Hotărârea Guvernului nr. 725 din 23 august 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 29 august 1996 (modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.131 din 8 noiembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 20 noiembrie 1996) şi prin Hotărârea Guvernului nr. 41 din 3 martie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 5 martie 1997.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Instituţiile publice de cultura şi arta de importanţa judeteana şi ale municipiului Bucureşti sunt:- biblioteci publice, judeţene şi a municipiului Bucureşti; - muzee, judeţene şi al municipiului Bucureşti;- instituţii profesioniste de spectacole şi concerte, judeţene şi ale municipiului Bucureşti;- formaţii şi ansambluri artistice profesioniste de muzica şi dansuri populare;- centre de conservare şi de valorificare a traditiei şi creatiei populare, judeţene şi al municipiului Bucureşti;- şcoli populare de arta, judeţene şi a municipiului Bucureşti;- universităţi populare cu personalitate juridică.  +  Articolul 2Instituţiile publice de cultura şi arta, de sub autoritatea consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale, sunt:- biblioteci publice;- instituţii profesioniste de spectacole şi concerte;- instituţii muzeale;- formaţii şi ansambluri artistice profesioniste de muzica şi dansuri populare;- case de cultura;- cămine culturale;- universităţi populare.  +  Capitolul 2 Finanţarea cheltuielilor instituţiilor publice de cultura şi arta  +  Articolul 3Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale bibliotecilor publice comunale, orăşeneşti, municipale şi judeţene se asigura integral din bugetul de stat sau din bugetele locale, în funcţie de subordonarea acestora.  +  Articolul 4Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale muzeelor comunale, orăşeneşti, municipale şi judeţene se asigura din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în funcţie de subordonarea acestora.  +  Articolul 5 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiilor artistice profesioniste de spectacole şi concerte, precum şi ale formatiilor şi ansamblurilor artistice profesioniste de muzica şi dansuri populare, organizate ca instituţii publice, se asigura din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în funcţie de subordonarea acestora. (2) Prin instituţii de spectacole şi concerte se înţelege acele unităţi care desfăşoară o activitate profesionista de spectacole şi concerte pe stagiuni, pe baza unui repertoriu. În această categorie se includ: filarmonici, orchestre simfonice, opere, operete, formaţii corale, teatre dramatice, teatre lirice, teatre de balet, teatre de estrada, teatre de papusi şi marionete, formaţii şi ansambluri artistice de muzica şi dansuri, circuri.  +  Articolul 6Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale centrelor de conservare şi de valorificare a traditiei şi creatiei populare, judeţene şi al municipiului Bucureşti, se asigura integral din bugetele locale.  +  Articolul 7Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale şcolilor populare de arta, judeţene şi a municipiului Bucureşti, se asigura din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetele locale.  +  Articolul 8Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale caselor de cultura se asigura din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetele locale.  +  Articolul 9Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale căminelor culturale se asigura din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetele locale comunale.  +  Articolul 10Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale universitatilor populare se asigura integral din venituri extrabugetare.  +  Articolul 11Veniturile realizate de instituţiile publice de cultura prevăzute la art. 3 şi 6 se vărsa la bugetul din care au fost finanţate.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 12În vederea asigurării desfăşurării în condiţii optime a actului de cultura în teritoriu, se interzice schimbarea destinaţiei spaţiilor proprietate publică aflate în administrarea instituţiilor publice de cultura şi arta de importanţa judeteana şi, respectiv, de subordonare locală; în cazuri de excepţie, autorităţile publice locale pot aproba schimbarea destinaţiei unor astfel de spaţii numai cu acordul inspectoratelor pentru cultura, judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu obligaţia de a se compensa cu alte spaţii corespunzătoare realizării activităţilor de către instituţiile publice respective.  +  Articolul 13Orice dispoziţii contrare prevederilor prezentei hotărâri se abroga.NOTĂ:Potrivit prevederilor art. III din Hotărârea Guvernului nr. 6/1997, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, Ministerul Culturii va asigura predarea, pe bază de protocol, a patrimoniului instituţiilor de cultura care au fost preluate de la consiliile judeţene şi, respectiv, de la Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi care, potrivit prevederilor aceleiaşi hotărâri, revin în subordinea acestora.Potrivit prevederilor art. IV din Hotărârea Guvernului nr. 6/1997, până la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 1997, finanţarea instituţiilor publice de cultura menţionate la art. III din hotărârea sus-citata se realizează, potrivit prevederilor art. 137 alin. (3) din Constituţie şi ale art. 27 din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, din bugetul Ministerului Culturii, urmînd ca operaţiunile de regularizare financiară cu acesta să se efectueze de către consiliile judeţene şi, respectiv, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pe baza datelor de execuţie din evidentele contabile.-------------