HOTĂRÂRE nr. 115 din 5 februarie 2004 (*actualizată*)privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţa(actualizată până la data de 10 august 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 26 februarie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 10 august 2005 cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare,în aplicarea prevederilor art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Domeniu de aplicare şi definiţii  +  Articolul 1.Prevederile prezentei hotărâri se aplică echipamentelor individuale de protecţie, denumite în continuare EIP, şi stabilesc condiţiile care reglementează introducerea pe piaţa, libera lor circulaţie, precum şi cerinţele esenţiale de securitate pe care trebuie să le respecte pentru a asigura protecţia sănătăţii şi securitatea utilizatorilor.  +  Articolul 2 (1) Prin EIP se înţelege dispozitivele sau articolele destinate a fi purtate ori ţinute cu mana de către o persoană pentru a asigura protecţie împotriva unuia sau mai multor riscuri pentru sănătate şi securitate. (2) Se considera, de asemenea, EIP: a) un ansamblu constituit din mai multe dispozitive sau mijloace integrate de către producător în scopul asigurării protecţiei unei persoane împotriva unuia sau mai multor riscuri simultane, potenţiale; b) un dispozitiv sau un mijloc de protecţie combinat, detasabil ori nedetasabil, cu un echipament individual care nu are rol de protecţie, purtat sau ţinut cu mana de o persoană pentru executarea unei activităţi specifice; c) componente interschimbabile ale EIP, esenţiale pentru o funcţionare corespunzătoare şi utilizate exclusiv pentru un astfel de echipament. (3) Se considera ca parte integrantă a EIP orice sistem introdus pe piaţa împreună cu acesta, pentru racordarea acestuia la un alt dispozitiv extern, complementar, chiar dacă acest sistem nu este destinat a fi purtat sau ţinut cu mana în permanenta de către utilizator, pe întreaga durata de expunere la risc.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre nu se aplică: a) EIP la care face referire o alta reglementare tehnica care urmăreşte respectarea aceloraşi condiţii referitoare la introducerea pe piaţa, libera circulaţie a mărfurilor şi securitate ca şi prezenta hotărâre; b) grupelor de EIP specificate în lista prevăzută în anexa nr. 1, independent de motivul excluderii prevăzut la lit. a).  +  Articolul 4Termenii definiţi la art. 2 se completează cu termenii definiţi la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 4 a fost modificat prin pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.  +  Secţiunea a 2-a Introducerea pe piaţa şi libera circulaţie  +  Articolul 5 (1) Se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a EIP prevăzute la art. 2, numai dacă menţin sănătatea şi asigura securitatea utilizatorilor, fără a aduce atingere sănătăţii sau securităţii altor persoane, animale domestice ori bunuri, atunci când sunt întreţinute adecvat şi utilizate conform scopului prevăzut. (2) Autorităţile publice pot emite reglementări care să cuprindă orice alte cerinţe pe care le considera necesare pentru a asigura protecţia utilizatorilor, cu condiţia ca acestea sa nu dispună modificări ale EIP care să contravină prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 6Cu ocazia targurilor, expoziţiilor, demonstratiilor sau altor manifestări similare, pot fi prezentate EIP care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri, cu condiţia ca un anunţ vizibil sa atragă clar atenţia asupra acestui lucru şi asupra interdicţiei de a le achizitiona şi/sau utiliza în orice scop, indiferent care este acesta, până când nu sunt aduse de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia în situaţia de a fi în conformitate.  +  Articolul 7EIP prevăzute la art. 2 trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 8 (1) Introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a EIP sau a componentelor de EIP care sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri şi care poarta marcajul european de conformitate CE, numit în continuare marcaj CE, aplicat de un producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, care atesta conformitatea lor cu toate prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cu procedurile de certificare prevăzute la art. 15, nu pot fi interzise, restrânse sau impiedicate. (2) Introducerea pe piaţa a componentelor de EIP care nu poarta marcajul CE şi care sunt destinate incorporarii în EIP, cu condiţia ca acestea sa nu fie indispensabile bunei funcţionari a EIP, nu poate fi interzisă, restrânsă sau împiedicată.  +  Articolul 9 (1) Se considera ca EIP prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) sunt în conformitate cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 7, dacă poarta marcajul CE şi dacă producătorul este în măsura să prezinte, la cerere, declaraţia de conformitate prevăzută la art. 16. (2) Se considera ca EIP prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) şi c) sunt în conformitate cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 7, dacă poarta marcajul CE, cu condiţia ca producătorul să fie în măsura să prezinte, la cerere, atât declaraţia de conformitate prevăzută la art. 16, cat şi certificatul emis de un organism notificat conform art. 33, care atesta conformitatea cu standardele române şi/sau cu standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adopta standarde europene armonizate, evaluată prin examinarea EC de tip potrivit art. 20 alin. (1) şi art. 21 alin. (2). (3) În cazul în care un producător nu a aplicat sau a aplicat numai parţial standardele prevăzute la alin. (2) ori când nu exista astfel de standarde, certificatul emis de un organism notificat trebuie să ateste conformitatea cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 7, potrivit art. 20 alin. (2) şi art. 21 alin. (3).  +  Articolul 10Lista standardelor române care adopta standardele europene armonizate ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, se actualizează periodic şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 11 (1) În cazul în care EIP fac obiectul şi al altor reglementări tehnice armonizate referitoare la alte aspecte şi care prevăd, de asemenea, aplicarea marcajului CE, acesta atesta ca EIP este considerat conform cu prevederile tuturor reglementărilor tehnice armonizate aplicabile. (2) În cazul în care una sau mai multe dintre reglementările tehnice armonizate prevăzute la alin. (1) permit producătorului, într-o perioadă de tranzitie, sa aleagă reglementările tehnice armonizate pe care le aplica, marcajul CE trebuie să indice conformitatea numai cu prevederile acelor reglementări care au fost aplicate de producător. În acest caz trebuie specificate în documentele, notele sau în instrucţiunile care însoţesc aceste EIP elementele de identificare specifice ale reglementărilor tehnice armonizate aplicate.-------------Art. 11 a fost modificat prin pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.  +  Articolul 12 (1) În cazul în care se constată că standardele prevăzute la art. 9 alin. (2) nu îndeplinesc în totalitate cerinţele esenţiale relevante prevăzute la art. 7, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei sau Comisia Europeană sesizează Comitetul permanent de pe lângă Comisia Europeană, înfiinţat în scopul aplicării procedurii de furnizare a informaţiilor în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile informationale, precizând şi motivele sesizării. (2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei desemnează un reprezentant în vederea participării la comitetul constituit potrivit prevederilor Directivei nr. 98/37/CE pentru dezbaterea problemelor ce pot apărarea în implementarea prezentei hotărâri.-------------Art. 12 a fost modificat prin pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.  +  Articolul 13 (1) În cazul în care organul de control prevăzut la art. 37 constata ca EIP care poarta marcajul CE şi sunt utilizate conform destinaţiei lor ar putea afecta securitatea persoanelor, animalelor domestice sau bunurilor, ia toate măsurile necesare pentru a retrage aceste EIP de pe piaţa şi a interzice comercializarea sau libera circulaţie a acestora. (2) Organul de control informează de îndată în scris Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu privire la măsurile adoptate, indicând motivele care au stat la baza deciziei şi, în special, stabilind dacă neconformitatea se datorează: a) nerespectării cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 7; b) aplicării necorespunzătoare a standardelor prevăzute la art. 9 alin. (2); c) unei deficiente din cuprinsul standardelor prevăzute la art. 9 alin. (2). (3) Atunci când organul de control constata ca EIP care poarta marcajul CE nu sunt în conformitate cu cerinţele esenţiale, ia măsuri corespunzătoare împotriva celui care a aplicat marcajul şi informează Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu privire la orice decizie adoptată. (4) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va informa de îndată Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene asupra oricărei decizii adoptate conform prevederilor alin. (2) şi (3).  +  Capitolul II Proceduri de certificare  +  Secţiunea 1 Criterii de alegere a procedurilor  +  Articolul 14Înaintea introducerii pe piaţa a unui model de EIP, producătorul ori reprezentantul sau autorizat are obligaţia sa întocmească documentaţia tehnica prevăzută în anexa nr. 3, astfel încât sa o poată prezenta spre examinare, la cerere, organului de control.-------------Art. 14 a fost modificat prin pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.  +  Articolul 15 (1) Producătorul ori reprezentantul sau autorizat supune modelul de EIP uneia dintre următoarele proceduri de certificare: a) declaraţia de conformitate EC prevăzută la art. 16, pentru EIP de conceptie simpla prevăzute la alin. (2), pentru care proiectantul presupune ca utilizatorul poate evalua singur nivelul de protecţie asigurat împotriva riscurilor ale căror efecte se manifesta treptat şi pot fi identificate la timp şi în condiţii de securitate; b) examinarea EC de tip prevăzută în secţiunea a 3-a, înainte de producţia de serie, care este însoţită la alegerea producătorului de una dintre procedurile de control al EIP fabricate, prevăzute în secţiunea a 4-a, precum şi de declaraţia de conformitate EC prevăzută la art. 16, pentru EIP de conceptie complexa, destinate a asigura protecţie împotriva pericolelor care pot conduce la deces sau împotriva pericolelor care pot afecta grav şi ireversibil sănătatea, în cazul cărora proiectantul presupune ca utilizatorul nu poate identifica în timp efectele imediate; c) examinarea EC de tip prevăzută în secţiunea a 3-a, înainte de producţia de serie, însoţită de declaraţia de conformitate EC prevăzută la art. 16, pentru EIP care nu se regăsesc la lit. a) şi b). (2) EIP prevăzute la alin. (1) lit. a) cuprind în exclusivitate EIP destinate protejării utilizatorului împotriva: a) acţiunilor mecanice cu efecte superficiale: manusi pentru gradinarit, degetare sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie; b) produselor de curatare cu acţiune slabă şi cu efecte uşor reversibile: manusi de protecţie împotriva soluţiilor diluate de detergenti sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie; c) riscurilor care decurg din manipularea produselor fierbinti care nu expun utilizatorul la o temperatura mai mare de 50°C sau la socuri mecanice periculoase: manusi, sorturi de uz profesional sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie; d) agenţilor atmosferici care nu sunt nici excepţionali şi nici extremi: articole pentru protecţia capului, îmbrăcăminte de sezon, încălţăminte sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie; e) socurilor mecanice şi vibratiilor minore care nu afectează zonele vitale ale corpului şi ale căror efecte nu pot provoca leziuni ireversibile: casti de protecţie de tip uşor împotriva scalparii, manusi, încălţăminte uşoară sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie; f) luminii solare: ochelari de soare sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie. (3) EIP de conceptie complexa, prevăzute la alin. (1) lit. b), trebuie să cuprindă în exclusivitate: a) aparatele de protecţie respiratorie filtrante, destinate protecţiei împotriva aerosolilor solizi şi lichizi sau împotriva gazelor iritante, periculoase, toxice ori radiotoxice; b) aparatele de protecţie respiratorie care asigura izolare completa faţă de atmosfera, inclusiv cele utilizate pentru scufundare; c) EIP care asigura numai o protecţie limitată în timp împotriva acţiunilor chimice sau împotriva radiatiilor ionizante; d) echipamentele de intervenţie în medii cu temperaturi înalte, ale căror efecte sunt comparabile cu cele ale unei temperaturi a aerului egale sau mai mari de 100°C şi care pot fi sau nu caracterizate de prezenta radiatiilor infrarosii, flacarilor sau a proiectiilor de mari cantităţi de metal topit; e) echipamentele de intervenţie în medii cu temperaturi scăzute, ale căror efecte sunt comparabile cu cele ale unei temperaturi a aerului egale sau mai mici de -50°C; f) EIP pentru protecţie împotriva caderilor de la înălţime; g) EIP pentru protecţie împotriva riscurilor electrice şi tensiunilor periculoase sau cele utilizate ca izolante pentru lucru la tensiune înaltă.  +  Secţiunea a 2-a Declaraţia de conformitate EC a producţiei  +  Articolul 16Declaraţia de conformitate EC este procedura la care sunt supuse toate EIP fabricate, prin care producătorul ori reprezentantul sau autorizat: a) emite o declaraţie potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, prin care atesta ca EIP introduse pe piaţa sunt conform prevederilor prezentei hotărâri, în scopul de a o prezenta organului de control; b) aplica pe fiecare EIP marcajul CE prevăzut la art. 35.  +  Secţiunea a 3-a Examinarea EC de tip  +  Articolul 17Examinarea EC de tip este procedura prin care organismul de certificare notificat constata şi atesta ca modelul de EIP în cauza satisface prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 18 (1) Producătorul ori reprezentantul sau autorizat are obligaţia sa înainteze unui singur organism notificat o cerere de examinare EC de tip, care trebuie să cuprindă: a) denumirea şi adresa solicitantului; b) denumirea şi adresa locului de fabricaţie a EIP examinat. (2) Cererea trebuie însoţită de documentaţia tehnica prevăzută în anexa nr. 3 şi de un număr corespunzător de exemplare din modelul care urmează să fie certificat.  +  Articolul 19Organismul notificat trebuie să efectueze examinarea EC de tip în conformitate cu următoarele etape: a) examinarea dosarului tehnic de fabricaţie; b) examinarea modelului.  +  Articolul 20 (1) Organismul notificat trebuie să examineze dosarul tehnic de fabricaţie pentru a determina dacă acesta este corespunzător în raport cu standardele prevăzute la art. 9 alin. (2). (2) În cazul în care producătorul nu a aplicat sau a aplicat doar parţial standardele prevăzute la art. 9 alin. (2) ori în absenta acestora, organismul notificat trebuie să verifice dacă specificaţiile tehnice utilizate de către producător sunt corespunzătoare în raport cu cerinţele esenţiale, înainte de examinarea dosarului tehnic de fabricaţie, pentru a determina dacă acesta este corespunzător în raport cu aceste specificaţii tehnice.  +  Articolul 21 (1) La examinarea modelului, organismul notificat verifica dacă acesta a fost produs în conformitate cu dosarul tehnic de fabricaţie şi poate fi utilizat în deplina siguranţa conform destinaţiei sale. (2) Organismul notificat efectuează examinarile şi încercările necesare pentru a determina conformitatea modelului cu standardele prevăzute la art. 9 alin. (2). (3) În cazul în care producătorul nu a aplicat sau a aplicat doar parţial standardele prevăzute la art. 9 alin. (2) ori în absenta acestora, organismul notificat efectuează examinarile şi încercările necesare pentru a determina conformitatea modelului cu specificaţiile tehnice utilizate de producător, sub rezerva conformitatii lor cu cerinţele esenţiale.  +  Articolul 22 (1) În cazul în care modelul respecta prevederile prezentei hotărâri, organismul notificat emite un certificat de examinare EC de tip şi informează solicitantul în aceasta privinta. (2) Certificatul prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă concluziile examinării, sa indice eventualele condiţii în legătură cu emiterea sa şi sa includă descrierile şi desenele necesare pentru identificarea modelului aprobat. (3) Comisia Europeană, celelalte organisme notificate şi autorităţile din statele membre ale Uniunii Europene pot obţine o copie a certificatului de examinare EC de tip şi, în baza unei cereri motivate, o copie a dosarului tehnic de fabricaţie şi a rapoartelor privind examinarile şi încercările efectuate. (4) Dosarul tehnic de fabricaţie trebuie ţinut la dispoziţia autorităţilor competente timp de 10 ani după introducerea pe piaţa a EIP. (5) Organismul notificat care refuza motivat sa elibereze un certificat de examinare EC de tip trebuie să informeze celelalte organisme notificate în aceasta privinta. (6) Organismul notificat de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, care retrage un certificat de examinare EC de tip, informează Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (7) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei informează ulterior celelalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană despre decizia adoptată, motivand în scris.  +  Secţiunea a 4-a Controlul EIP fabricateA. Sistemul de control al calităţii EC pentru produsul final  +  Articolul 23Producătorul unui model de EIP de conceptie complexa, prevăzut la art. 15 alin. (3), ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie, inclusiv inspecţia finala a EIP şi încercările, să asigure omogenitatea producţiei şi conformitatea EIP cu modelul descris în certificatul de examinare EC de tip şi cu cerinţele esenţiale.  +  Articolul 24 (1) Organismul notificat ales de producător efectuează verificările necesare în mod aleatoriu, în condiţii normale la intervale de cel puţin un an. (2) Pentru a verifica conformitatea EIP, trebuie să se examineze un esantion corespunzător de EIP, prelevat de organismul notificat, şi să se efectueze încercările adecvate, definite în standardele prevăzute la art. 9 alin. (2), sau alte încercări necesare pentru a demonstra conformitatea cu cerinţele esenţiale ale prezentei hotărâri.-------------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat prin pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.  +  Articolul 25 (1) Atunci când organismul notificat nu este cel care a acordat certificatul de examinare EC de tip, el trebuie să ia legătură cu organismul notificat respectiv, în cazul unor dificultăţi legate de evaluarea conformitatii esantioanelor. (2) Organismul notificat trebuie să transmită producătorului un raport de încercare şi, în cazul în care concluziile raportului arata ca producţia nu este omogenă sau ca EIP examinate nu sunt conforme cu modelul descris în certificatul de examinare EC de tip sau cu cerinţele esenţiale relevante, acesta ia măsurile corespunzătoare în funcţie de natura defectului sau defectelor constatate şi informează Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.-------------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat prin pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.  +  Articolul 26Producătorul trebuie să fie în măsura să prezinte organului de control, la cerere, raportul emis de organismul notificat.B. Sistemul de asigurare a calităţii EC a producţiei prin supraveghere  +  Articolul 27Producătorul unui model de EIP de conceptie complexa, prevăzut la art. 15 alin. (3), înaintează către un organism notificat ales de el o cerere de aprobare a sistemului sau de control al calităţii, însoţită de: a) toate informaţiile referitoare la categoria de EIP în cauza, inclusiv, acolo unde este cazul, documentaţia privind modelul aprobat; b) documentaţia privind sistemul de control al calităţii; c) angajamentul de a respecta obligaţiile care decurg din sistemul de control al calităţii, precum şi de a-l menţine adecvat şi eficient.  +  Articolul 28În cadrul sistemului de control al calităţii, fiecare EIP este examinat şi se efectuează încercările corespunzătoare prevăzute la art. 24 alin. (2), pentru a se verifica conformitatea acestora cu cerinţele esenţiale prevăzute în prezenta hotărâre.  +  Articolul 29Documentaţia privind sistemul de control al calităţii trebuie să cuprindă, în special, o descriere corespunzătoare: a) a obiectivelor calităţii, a organigramei, a responsabilităţilor personalului de conducere şi a atribuţiilor acestuia în ceea ce priveşte calitatea produselor; b) a verificărilor şi încercărilor care trebuie efectuate asupra produsului după fabricare; c) a mijloacelor care trebuie utilizate pentru a verifica funcţionarea eficienta a sistemului de control al calităţii.-------------Lit. a) a art. 29 a fost modificat prin pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.  +  Articolul 30 (1) Organismul notificat evalueaza sistemul de control al calităţii pentru a determina dacă satisface prevederile menţionate la art. 28 şi 29. (2) Pentru sistemele de control al calităţii, care aplica standardele corespunzătoare prevăzute la art. 9 alin. (2), organismul notificat considera ca sunt îndeplinite prevederile art. 28 şi 29. (3) Organismul notificat care efectuează auditurile trebuie să execute toate evaluarile obiective necesare ale componentelor sistemului de control al calităţii şi sa verifice, în special, dacă sistemul asigura conformitatea EIP fabricate cu modelul aprobat. (4) Decizia se comunică producătorului şi cuprinde concluziile verificării şi decizia motivată de evaluare.  +  Articolul 31 (1) Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul de control al calităţii cu privire la orice plan de modificare a acestuia. (2) Organismul notificat examinează modificările propuse şi decide dacă sistemul de control al calităţii modificat îndeplineşte prevederile corespunzătoare. (3) Organismul notificat comunică producătorului decizia adoptată, care include concluziile verificării şi decizia motivată de evaluare.  +  Articolul 32 (1) Scopul supravegherii producţiei de către organismul notificat este de a se asigura ca producătorul îşi îndeplineşte corect obligaţiile care decurg din sistemul de control al calităţii aprobat. (2) Producătorul permite, în scopul inspectarii, accesul reprezentanţilor organismului notificat în spaţiile de inspecţie, încercare şi depozitare a EIP şi furnizează acestora toate informaţiile necesare, în special: a) documentaţia privind sistemul de control al calităţii; b) documentaţia tehnica; c) manualele calităţii. (3) Pentru a se asigura ca producătorul menţine şi aplica sistemul de control al calităţii aprobat, organismul notificat procedează periodic la audituri şi înaintează producătorului o copie a raportului de audit. (4) Organismul notificat poate efectua vizite neanuntate producătorului, în urma cărora îi preda acestuia un raport de inspecţie şi, dacă este cazul, un raport de audit. (5) Producătorul trebuie să fie în măsura să prezinte organului de control spre examinare, la cerere, raportul emis de organismul notificat.  +  Secţiunea a 5-a Organisme notificate  +  Articolul 33 (1) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei comunică Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene organismele desemnate pentru aplicarea procedurilor prevăzute la art. 17, 23 şi 27, sarcinile specifice pe care aceste organisme le îndeplinesc, precum şi numărul de identificare alocat acestora anterior de către Comisia Europeană, în vederea notificării. (2) Lista organismelor notificate, numărul lor de identificare, precum şi sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (3) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei aplica în evaluarea organismelor care urmează a fi recunoscute criteriile prevăzute în anexa nr. 5. Se considera ca organismele respective îndeplinesc criteriile de evaluare stabilite în anexa nr. 5, dacă satisfac condiţiile prevăzute în standardele române şi/sau standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adopta standarde europene armonizate relevante.-------------Alin. (3) al art. 33 a fost modificat prin pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.  +  Articolul 34 (1) În cazul în care se constată că un organism notificat nu mai îndeplineşte criteriile minime prevăzute în anexa nr. 5, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei retrage recunoaşterea unui astfel de organism. (2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene asupra deciziei adoptate conform alin. (1), în scopul retragerii notificării.  +  Secţiunea a 6-a Marcajul de conformitate CE  +  Articolul 35 (1) Marcajul de conformitate european CE este format din initialele "CE", conform anexei nr. 3 la Legea nr. 608/2001, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul intervenţiei unui organism notificat în faza de control al producţiei, se adauga numărul de identificare a organismului. (2) Marcajul CE se aplică pe fiecare EIP fabricat, astfel încât să fie vizibil, lizibil şi imposibil de sters pe durata de viaţa previzibila a respectivului EIP, dar, în cazul în care acest lucru nu este posibil, ţinând seama de caracteristicile produsului, marcajul CE poate fi aplicat pe ambalaj. (3) Este interzisă aplicarea pe EIP a marcajelor care pot sa îi induca în eroare pe terţi asupra semnificatiei şi graficii marcajului CE, însă orice alt marcaj poate fi aplicat pe EIP sau pe ambalajul sau, cu condiţia sa nu reducă vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE.  +  Articolul 36 (1) Ţinând cont şi de prevederile art. 13, atunci când organul de control constata ca marcajul CE a fost aplicat incorect, producătorul ori reprezentantul sau autorizat este obligat sa aducă produsul în stare de conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului CE şi să se conformeze dispoziţiilor prezentei hotărâri. (2) Atunci când organul de control constata ca neconformitatea continua, acesta trebuie să ia toate măsurile necesare pentru limitarea sau interzicerea introducerii pe piaţa a produsului în cauza ori să asigure retragerea sa de pe piaţa, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.  +  Capitolul III Supravegherea pieţei, raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 37Organul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi este responsabil pentru supravegherea pieţei este Inspecţia Muncii, organul de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 38 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel: a) nerespectarea prevederilor art. 7, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii pe piaţa a produselor neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 14, art. 15 alin. (1), art. 16 lit. a), art. 22 alin. (4), art. 26 ori ale art. 35 alin. (2) şi (3), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor; c) nerespectarea prevederilor art. 16 lit. b) ori ale art. 36, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea introducerii pe piaţa a produselor nemarcate sau marcate incorect. (2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se fac de către personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Muncii.  +  Articolul 39 (1) Măsura luată de Inspecţia Muncii, potrivit prevederilor legale, din care rezultă sancţiuni şi restrictii de introducere pe piaţa sau punere în funcţiune a EIP, trebuie să fie motivată în fapt şi în drept, în condiţiile prezentei hotărâri, şi se aduce la cunoştinţa Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Măsura prevăzută la alin. (1) se aduce la cunoştinţa de îndată celui sancţionat, precizându-se calea legală de contestaţie şi organul competent sa o soluţioneze.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 40Prevederile art. 12, art. 13 alin. (4), art. 22 alin. (7), art. 33 alin. (1) şi ale art. 34 alin. (2) se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.-------------Art. 40 a fost modificat prin pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.  +  Articolul 41Până la data aderării României la Uniunea Europeană: a) se admit introducerea pe piaţa şi/sau punerea în funcţiune şi a EIP care poarta marcajul naţional de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, aplicat conform prevederilor prevăzute la lit. g); b) nu se vor aplica pe acelaşi EIP marcajul CS şi marcajul CE, concomitent; c) prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE se aplică şi marcajului CS; d) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei recunoaşte şi desemnează organisme la nivel naţional care realizează evaluarea conformitatii conform procedurilor prevăzute la art. 17, 23 şi 27; e) recunoaşterea şi desemnarea prevăzute la lit. d) se realizează avându-se în vedere criteriile prevăzute în anexa nr. 5 şi prevederile normelor metodologice care se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; f) lista cuprinzând organismele recunoscute, sarcinile specifice pentru care acestea au fost desemnate şi numerele lor de identificare se aproba şi se actualizează prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; g) în situaţia în care evaluarea conformitatii EIP destinate pieţei naţionale se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute la art. 17, 23 şi 27 de către organismele prevăzute la lit. d), producătorul sau reprezentantul acestuia aplica marcajul CS şi emite declaraţia de conformitate EC conform modelului prezentat în anexa nr. 4.-------------Partea introductivă a art. 41 a fost modificată prin pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.Lit. g) a art. 41 a fost modificată prin pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.  +  Articolul 42 (1) Răspunderea producătorului ori a reprezentantului sau autorizat privind EIP introduse pe piaţa cu marcajul CS este aceeaşi cu cea prevăzută de prezenta hotărâre pentru produsele cu marcajul CE. (2) Sancţiunile şi măsurile prevăzute în cap. III se aplică şi în cazul EIP introduse pe piaţa, care poarta marcajul CS.  +  Articolul 43Certificatele emise pentru EIP până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi menţin valabilitatea până la termenul de expirare, dar nu mai târziu de data aderării României la Uniunea Europeană.-------------Art. 43 a fost modificat prin pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.  +  Articolul 44Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană se admite comercializarea numai a EIP care poarta marcajul CE.  +  Articolul 45Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 46Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Normele metodologice privind certificarea calităţii de protecţie a prototipurilor sortimentelor de echipament individual de protecţie şi de lucru şi avizarea introducerii lor în fabricaţie, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 388/1996 privind aprobarea normelor metodologice în aplicarea Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 47Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 48Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei europene nr. 89/686/EEC privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la echipamente individuale de protecţie, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 399/1989, modificată de Directiva nr. 93/68/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L220/1993, Directiva nr. 93/95/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L276/1993, şi Directiva nr. 96/58/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L236/1996.-------------Art. 48 a fost modificat prin pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:--------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuBucureşti, 5 februarie 2004.Nr. 115.  +  Anexa 1LISTAcompleta a grupelor de EIP excluse din domeniul de aplicarea prezentei hotărâri1. EIP proiectate şi fabricate special pentru utilizarea de către forţele armate sau pentru menţinerea legii şi ordinii casti de protecţie, scuturi ori alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie2. EIP pentru autoaparare - recipiente cu aerosoli, arme individuale de descurajare sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie3. EIP proiectate şi fabricate în scop privat împotriva: a) condiţiilor atmosferice adverse - bonete, îmbrăcăminte de sezon, încălţăminte, umbrele sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie; b) umiditatii şi apei - manusi de spălat vesela sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie; c) caldurii - manusi sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie.4. EIP destinate protecţiei sau salvării persoanelor imbarcate la bordul navelor ori al aeronavelor, care nu sunt purtate în permanenta5. Castile de protecţie şi vizierele destinate utilizatorilor de vehicule cu motor, cu doua sau trei roti  +  Anexa 2CERINŢE ESENŢIALE DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE1. Cerinţe generale aplicabile tuturor EIP EIP trebuie să asigure protecţie adecvată împotriva tuturor riscurilor intalnite.1.1. Principii de proiectare1.1.1. ErgonomieEIP trebuie proiectate şi fabricate astfel încât, în condiţii previzibile de utilizare pentru care sunt destinate, utilizatorul să-şi poată desfăşura în mod normal activitatea care îl expune la risc, dispunând totodată de o protecţie adecvată de cel mai înalt nivel posibil.1.1.2. Niveluri şi clase de protecţie1.1.2.1. Niveluri de protecţie cat mai înalte posibilNivelul optim de protecţie care trebuie avut în vedere la proiectare este cel dincolo de care constrangerile rezultând din purtarea EIP ar împiedica utilizarea lor efectivă pe durata expunerii la risc sau a desfăşurării normale a activităţii.1.1.2.2. Clase de protecţie adecvate unor niveluri diferite de riscDacă diferite condiţii de utilizare previzibile sunt de asa natura încât pot fi deosebite mai multe niveluri distincte ale aceluiaşi risc, la proiectarea EIP trebuie avute în vedere clase de protecţie adecvate.1.2. Inocuitatea EIP1.2.1. Absenta riscurilor şi a altor factori periculosi "inerenti"EIP trebuie proiectate şi fabricate astfel încât să se evite riscurile şi alţi factori periculosi în condiţii de utilizare previzibile.1.2.1.1. Materiale constituente corespunzătoareMaterialele şi componentele EIP, inclusiv eventualele produse de descompunere, nu trebuie să aibă efecte dăunătoare asupra igienei sau sănătăţii utilizatorului.1.2.1.2. Starea satisfăcătoare a suprafeţei tuturor componentelor EIP care intră în contact cu utilizatorulOrice componenta a EIP care intra sau ar putea intră în contact cu utilizatorul în momentul purtării unor astfel de echipamente trebuie să fie lipsită de asperitati, colturi ascutite, proeminente, care ar putea produce iritare excesiva sau leziuni.1.2.1.3. Stânjenirea maxima admisibilă a utilizatoruluiTrebuie diminuată orice cauza a stânjenirii utilizatorului de către EIP, în ceea ce priveşte miscarile care trebuie executate, poziţiile care trebuie adoptate şi perceptiile senzoriale; de asemenea, EIP nu trebuie să cauzeze miscari care să pună în pericol utilizatorul sau alte persoane.1.3. Confort şi eficacitate1.3.1. Adaptarea EIP la conformatia utilizatoruluiEIP trebuie proiectate şi fabricate astfel încât să fie uşor de plasat în poziţia corecta pe utilizator şi să se menţină pe poziţie pe durata de utilizare previzibila, ţinând seama de factorii de mediu, de miscarile care trebuie executate şi de poziţiile care trebuie adoptate. În acest scop trebuie să fie posibila optimizarea adaptării EIP la conformatia utilizatorului prin toate mijloacele corespunzătoare, cum ar fi sistemele adecvate de reglare şi fixare sau asigurarea unei game adecvate de talii şi marimi.1.3.2. Masa redusă şi soliditatea construcţieiEIP trebuie să fie cat mai uşoare posibil, fără a aduce atingere soliditatii şi eficientei echipamentului.Pe lângă cerinţele suplimentare specifice pe care trebuie să le satisfacă pentru a asigura o protecţie corespunzătoare împotriva riscurilor în cauza, în conformitate cu pct. 3, EIP trebuie să poată rezista efectelor factorilor de mediu inerenti în condiţiile de utilizare previzibile.1.3.3. Compatibilitatea diferitelor sortimente sau tipuri de EIP destinate utilizării simultaneDacă acelaşi producător comercializează mai multe modele de EIP care fac parte din sortimente sau tipuri diferite, pentru a se asigura protecţia simultană a părţilor adiacente ale corpului împotriva unor riscuri combinate, acestea trebuie să fie compatibile.1.4. Informaţii furnizate de producătorPe lângă denumirea şi adresa producătorului şi/sau ale reprezentantului sau autorizat, fişa de instrucţiuni care trebuie elaborata şi furnizată de producător la introducerea pe piaţa a EIP trebuie să cuprindă toate informaţiile relevante privind: a) depozitarea, utilizarea, curatarea, întreţinerea, service-ul şi dezinfectarea. Produsele de curatare, întreţinere sau dezinfectare recomandate de producător nu trebuie să aibă nici un efect daunator asupra EIP sau asupra utilizatorilor, dacă sunt aplicate în conformitate cu instrucţiunile relevante; b) performanţele înregistrate în cursul încercărilor tehnice de verificare a nivelurilor sau claselor de protecţie asigurate de EIP în cauza; c) accesoriile adecvate ale EIP şi caracteristicile pieselor de schimb corespunzătoare; d) clasele de protecţie adecvate diferitelor niveluri de risc şi limitele de utilizare corespunzătoare; e) termenul limita de perimare sau perioada de ieşire din uz a EIP ori a unora dintre componentele acestora; f) tipul de ambalaj potrivit pentru transport; g) semnificatia oricărui marcaj, în conformitate cu pct. 2.12; h) dacă este cazul, referinţele reglementărilor tehnice aplicate în conformitate cu art. 11 alin. (2) din hotărâre; i) denumirea, adresa şi numărul de identificare ale organismului notificat care intervine în faza de proiectare a EIP.Aceste fise de instrucţiuni, care trebuie să fie redactate în mod clar şi inteligibil, trebuie furnizate în limba oficială a statului/limbile oficiale ale statelor în care este utilizat echipamentul.2. Cerinţe suplimentare comune mai multor sortimente sau tipuri de EIP2.1. EIP care incorporeaza sisteme de ajustareDacă EIP incorporeaza sisteme de ajustare, acestea din urma trebuie proiectate şi fabricate astfel încât sa nu se deregleze fără cunoştinţa utilizatorului, în condiţii de utilizare previzibile.2.2. EIP care "infasoara complet" părţile corpului ce trebuie protejateÎn măsura posibilului, EIP care "infasoara complet" părţile corpului care trebuie protejate trebuie să fie suficient de aerate pentru a limita transpiratia rezultată din purtarea echipamentelor; în caz contrar, echipamentele trebuie dotate, dacă este posibil, cu dispozitive care absorb transpiratia.2.3. EIP pentru faţa, ochi şi căile respiratoriiEIP pentru faţa, ochi sau căile respiratorii trebuie să restrângă câmpul vizual sau sa stânjenească vederea utilizatorului cat mai puţin.Sistemele oculare ale acestor grupe de EIP trebuie să aibă un grad de neutralitate optica compatibil cu natura activităţilor, mai mult sau mai puţin minutioase şi/sau prelungite ale utilizatorului.Dacă este necesar, acestea trebuie tratate sau dotate cu mijloace pentru prevenirea aburirii.Modelele de EIP destinate utilizatorilor care au nevoie de o corectie oculara trebuie să fie compatibile cu purtarea ochelarilor de vedere sau a lentilelor de contact.2.4. EIP care pot fi afectate de un proces de "imbatranire"Dacă exista informaţii ca performanţele de proiectare ale EIP noi pot fi afectate semnificativ de fenomenul de "imbatranire", pe fiecare exemplar de EIP sau componenta interschimbabila introdusă pe piaţa, trebuie aplicat un marcaj imposibil de sters, care să indice data fabricaţiei şi/sau, dacă este posibil, termenul de perimare, astfel încât să se evite interpretarile eronate; aceste informaţii trebuie marcate în acelaşi mod şi pe ambalaj.Dacă nu poate să ofere garanţii cu privire la "durata de viaţa" utila a EIP, producătorul trebuie să ofere în fişele de instrucţiuni toate informaţiile necesare pentru ca cumpărătorul sau utilizatorul să poată stabili o dată rezonabila de ieşire din uz, ţinând seama de nivelul de calitate al modelului şi de condiţiile efective de depozitare, utilizare, curatare, service şi întreţinere.Dacă se constată că performanţele EIP suferă un proces de degradare rapida şi semnificativă cauzat de "imbatranirea" rezultată din utilizarea periodică a unui procedeu de curatare recomandat de producător, acesta din urma trebuie să aplice, dacă este posibil, pe fiecare exemplar de EIP introdus pe piaţa, un marcaj care să indice numărul maxim de operaţiuni de curatare care pot fi efectuate înainte ca echipamentul să fie supus verificării ori să fie scos din uz; în caz contrar, producătorul trebuie să furnizeze aceste informaţii în fişa de instrucţiuni.2.5. EIP care pot fi "agatate" în timpul utilizăriiÎn cazul în care condiţiile de utilizare previzibile includ, în special, riscul ca EIP să fie prinse şi antrenate de un obiect mobil, ceea ce poate da naştere unui pericol pentru utilizator, EIP trebuie să posede o rezistenta adecvată, a carei valoare să fie sub pragul dincolo de care o componenta se poate rupe, şi se elimina pericolul.2.6. EIP pentru utilizare în atmosfere exploziveEIP destinate utilizării în atmosfere explozive trebuie proiectate şi fabricate astfel încât sa nu poată fi sursa unui arc sau a unei scantei de natura electrica, electrostatica ori rezultate dintr-un soc, care ar putea aprinde un amestec explozibil.2.7. EIP destinate interventiilor rapide sau care trebuie să fie echipate şi/sau dezechipate rapidAceste grupe de EIP trebuie proiectate şi fabricate astfel încât sa minimizeze timpul necesar pentru fixarea şi/sau înlăturarea lor. Orice sistem incorporat care permite menţinerea pe poziţie corespunzătoare pe utilizator sau dezechiparea acestuia trebuie să poată fi manevrat uşor şi rapid.2.8. EIP utilizate în situaţii foarte periculoaseFişa de instrucţiuni furnizată de producător împreună cu EIP utilizate în situaţii foarte periculoase, menţionate la art. 15 alin. (3) din hotărâre, trebuie să includă, în special, date destinate utilizării exclusive de către persoane competente instruite, care sunt calificate pentru a le interpreta şi a asigura aplicarea lor de către utilizator.Fişele de instrucţiuni trebuie să descrie şi procedura care urmează să fie adoptată pentru a verifica dacă EIP sunt corect ajustate şi apte sa funcţioneze, atunci când sunt purtate de utilizator.Dacă EIP incorporeaza o alarma care este activata în absenta nivelului de protecţie asigurat în mod normal, acestea trebuie proiectate şi adaptate astfel încât alarma să fie percepută de utilizator în condiţii de utilizare pentru care se comercializează echipamentele.2.9. EIP ce incorporeaza componente care pot fi reglate sau inlaturate de către utilizatorToate componentele EIP, care pot fi reglate sau inlaturate de către utilizator în scopul înlocuirii, trebuie proiectate şi fabricate astfel încât sa faciliteze reglarea, montarea şi demontarea fără unelte.2.10. EIP care pot fi racordate la un alt dispozitiv extern, complementarDacă EIP incorporeaza un sistem care permite conectarea la un alt dispozitiv complementar, mecanismul de racordare trebuie să fie proiectat şi fabricat astfel încât să poată fi montat numai pe echipamentul corespunzător.2.11. EIP care incorporeaza un sistem de circulaţie de fluideDacă EIP incorporeaza un sistem de circulaţie de fluide, acesta din urma trebuie ales sau proiectat şi incorporat astfel încât să asigure o realimentare corespunzătoare cu fluid, în vecinătatea întregii părţi a corpului ce trebuie protejata, indiferent de gesturile, poziţiile sau miscarile utilizatorului în condiţii previzibile de utilizare.2.12. EIP care poarta unul sau mai multe marcaje de identificare sau de recunoaştere direct sau indirect legate de sănătate şi securitateEste de preferat ca marcajele de identificare sau de recunoaştere direct sau indirect legate de sănătate şi securitate, aplicate pe aceste tipuri sau grupe de EIP, să fie sub forma unor pictograme sau ideograme armonizate şi sa rămână perfect lizibile pe "durata de viaţa" previzibila a EIP.Aceste marcaje trebuie să fie complete, precise şi inteligibile, astfel încât sa împiedice orice interpretări; în particular, dacă astfel de marcaje incorporeaza cuvinte sau fraze, acestea din urma trebuie să apară în limba oficială a statului/limbile oficiale ale statelor în care este utilizat echipamentul.Dacă EIP sau componentele EIP sunt prea mici pentru a permite aplicarea tuturor sau a unora dintre marcajele necesare, pe ambalaj şi în fişa de instrucţiuni a producătorului trebuie menţionate informaţiile relevante.2.13. EIP sub forma de îmbrăcăminte cu proprietăţi de semnalizare vizuala a prezentei utilizatorului EIP sub forma de îmbrăcăminte destinată unor condiţii previzibile de utilizare în care prezenta utilizatorului trebuie să fie semnalizata în mod vizibil şi individual trebuie să fie dotate cu unul sau mai multe dispozitive ori mijloace judicios pozitionate, pentru emiterea unor radiatii vizibile directe sau reflectate de o intensitate luminoasa şi cu proprietăţi fotometrice şi colorimetrice corespunzătoare.2.14. EIP "multirisc"Toate EIP destinate protecţiei utilizatorului împotriva mai multor riscuri potenţiale simultane trebuie proiectate şi fabricate astfel încât sa satisfacă, în special, cerinţele esenţiale specifice fiecăruia dintre aceste riscuri, prevăzute la pct. 3.3. Cerinţe suplimentare specifice anumitor riscuri3.1. Protecţie împotriva socurilor mecanice3.1.1. Socuri cauzate de căderea sau proiectarea obiectelor şi coliziunea părţilor corpului cu un obstacolEIP adecvate pentru acest tip de risc trebuie să aibă o capacitate suficienta de amortizare a socurilor pentru a preveni leziunile rezultate în special din zdrobirea sau penetrarea părţii protejate, cel puţin până la un nivel al energiei de impact dincolo de care masa sau dimensiunile excesive ale dispozitivului de absorbţie ar împiedica utilizarea efectivă a EIP pe perioada de purtare previzibila.3.1.2. Caderi3.1.2.1. Prevenirea caderilor datorate alunecariiTalpile exterioare ale incaltamintei destinate prevenirii alunecarilor trebuie proiectate, fabricate sau echipate cu dispozitive suplimentare, astfel încât să asigure o aderenta satisfăcătoare, prin angrenare şi frecare, ţinând seama de natura ori de starea solului.3.1.2.2. Prevenirea caderilor de la înălţimeEIP proiectate pentru prevenirea caderilor de la înălţime sau a efectelor acestora trebuie să incorporeze un sistem de prindere pe corp şi un sistem de legătură care să poată fi conectate la un punct de ancorare sigur. Acesta trebuie proiectat astfel încât, în condiţii de utilizare previzibile, distanta de cadere în gol, pe verticala, a utilizatorului să fie minimizata pentru a se preveni coliziunea cu obstacole şi fără ca forta de franare sa atinga valoarea de prag dincolo de care ar putea să apară leziuni corporale ori sfasierea sau ruperea oricărei componente a EIP care ar putea cauza căderea utilizatorului.De asemenea, trebuie să se asigure, după franare, menţinerea utilizatorului într-o poziţie corecta care să-i permită sa aştepte ajutoare, dacă este cazul.Fişa de instrucţiuni furnizată de producător trebuie să precizeze, în special, toate informaţiile relevante cu privire la: a) caracteristicile cerute pentru un punct de ancorare sigur şi "spaţiul liber" minim necesar dedesubtul utilizatorului; b) modul adecvat de echipare cu sistemul de prindere pe corp şi de conectare a sistemului de legătură la punctul de ancorare sigur.3.1.3. Vibratii mecaniceEIP proiectate pentru a preveni efectele vibratiilor mecanice trebuie să poată asigura atenuarea corespunzătoare a componentelor vibratorii periculoase pentru partea corpului care este expusă riscului.Valoarea efectivă a acceleratiilor transmise utilizatorului de aceste vibratii nu trebuie să depăşească în nici un caz valorile limita recomandate în funcţie de durata de expunere zilnica maxima previzibila a părţii corpului care este expusă riscului.3.2. Protecţie împotriva comprimarii statice a părţii corpuluiEIP proiectate pentru protecţia părţii corpului împotriva solicitărilor de comprimare statica trebuie să aibă capacitate satisfăcătoare de a atenua efectele acestora, pentru a preveni leziunile grave sau afectiunile cronice.3.3. Protecţie împotriva agresiunilor fizice (julire, intepare, taieturi, smulgeri)Materialele constitutive şi alte componente ale EIP proiectate pentru protejarea întregului corp sau numai a unei părţi a corpului împotriva leziunilor superficiale cauzate de maşini, cum ar fi julirea, inteparea, taieturile ori smulgerile, trebuie să fie alese sau proiectate şi încorporate astfel încât să asigure ca aceste grupe de EIP au o rezistenta suficienta la abraziune, perforare şi la tăiere prin transare şi, de asemenea, ca sunt în conformitate cu pct. 3.1, în condiţii de utilizare previzibile.3.4. Prevenirea inecarii (veste de salvare, brasarde gonflabile şi costume de salvare)EIP proiectate pentru prevenirea inecarii trebuie să permită revenirea la suprafaţa cat mai repede posibil, fără a pune în pericol sănătatea utilizatorului, care poate fi epuizat fizic sau inconstient după căderea într-un mediu lichid, şi menţinerea acestuia în stare de plutire într-o poziţie care să-i permită sa respire în timp ce asteapta ajutor.EIP pot prezenta o flotabilitate intrinseca totală sau parţială ori obţinută prin gonflare, fie prin intermediul unui gaz eliberat automat sau manual, fie oral.În condiţii de utilizare previzibile: a) fără a aduce atingere unei funcţionari satisfăcătoare, EIP trebuie să poată rezista efectelor impactului cu mediul lichid şi ale factorilor de mediu inerenti acestuia; b) EIP gonflabile trebuie să poată fi umflate rapid şi complet.În cazul în care condiţii de utilizare speciale previzibile impun acest lucru, anumite tipuri de EIP trebuie să satisfacă, de asemenea, una sau mai multe dintre următoarele cerinţe suplimentare: a) sa includă toate dispozitivele de gonflare menţionate în al doilea paragraf şi/sau un dispozitiv de semnalizare luminoasa ori sonora; b) sa includă un dispozitiv de prindere şi de ancorare a corpului, care să permită ridicarea utilizatorului din mediul lichid; c) să fie adecvate pentru utilizarea prelungită pe durata activităţii care expune utilizatorul, eventual imbracat, riscului caderii în mediul lichid sau care necesita scufundarea acestuia în mediul lichid.3.4.1. Echipament individual ajutator pentru plutire Îmbrăcăminte care va asigura un grad eficient de flotabilitate, în funcţie de utilizarea previzibila, care poate fi purtata în condiţii de securitate şi care asigura o sustinere pozitiva în apaÎn condiţii previzibile de utilizare, aceste EIP nu trebuie să limiteze libertatea de mişcare a utilizatorului, ci să-i permită acestuia, în special, sa inoate sau sa acţioneze pentru a scapa de pericol ori pentru a salva alte persoane.3.5. Protecţie împotriva efectelor dăunătoare ale zgomotuluiEIP proiectate pentru a preveni efectele dăunătoare ale zgomotului trebuie să aibă capacitatea de a asigura atenuarea acestuia în asemenea măsura încât nivelurile sonore echivalente percepute de utilizator sa nu depăşească în nici o împrejurare valorile limita zilnice stabilite de Normele generale de protecţie a muncii aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 508/933/2002, care transpune Directiva europeană nr. 86/188/CEE referitoare la protecţia muncitorilor împotriva riscurilor de expunere la zgomot în timpul lucrului.Toate EIP trebuie să poarte o eticheta care să indice nivelul de atenuare acustica şi valoarea indicelui de confort asigurat de EIP; dacă acest lucru nu este posibil, eticheta trebuie aplicată pe ambalaj.3.6. Protecţie împotriva caldurii şi/sau foculuiEIP proiectate pentru a asigura protecţia uneia sau a tuturor părţilor corpului împotriva efectelor caldurii şi/sau focului trebuie să posede o capacitate de izolare termica şi o rezistenta mecanică corespunzătoare condiţiilor de utilizare previzibile.3.6.1. Materiale constitutive şi alte componente ale EIPMaterialele constitutive şi alte componente corespunzătoare pentru protecţia împotriva caldurii radiante şi convective trebuie să aibă un coeficient adecvat de transmisie a fluxului termic incident şi un grad de incombustibilitate suficient pentru a se evita orice risc de aprindere spontana în condiţii de utilizare previzibile.Dacă partea exterioară a acestor materiale şi componente trebuie să aibă capacitate de reflectare, gradul de reflexie trebuie să fie adecvat intensitatii fluxului termic datorat radiatiilor din domeniul infrarosu.Materialele şi alte componente ale echipamentelor destinate utilizării de scurta durata în medii cu temperaturi înalte şi cele ale EIP peste care pot fi proiectate produse fierbinti, cum ar fi mari cantităţi de materiale topite, trebuie, de asemenea, să aibă o capacitate calorica suficienta pentru a retine cea mai mare parte din căldură acumulată până în momentul în care utilizatorul părăseşte zona periculoasa şi îşi scoate EIP.Materialele şi alte componente ale EIP care pot fi improscate cu mari cantităţi de produse fierbinti trebuie să aibă şi capacitatea de a amortiza suficient socurile mecanice, în conformitate cu pct. 3.1.Materialele şi alte componente ale EIP care pot intra accidental în contact cu o flacara şi cele utilizate la fabricarea echipamentelor de stingere a incendiilor trebuie, de asemenea, să aibă un grad de noninflamabilitate corespunzător clasei de risc asociate condiţiilor de utilizare previzibile. Ele nu trebuie să se topeasca atunci când sunt expuse la flacara şi nici să contribuie la propagarea acesteia.3.6.2. EIP complete, gata de utilizareÎn condiţiile de utilizare previzibile:1. cantitatea de căldură transmisă de EIP utilizatorului trebuie să fie suficient de scăzută, astfel încât căldură acumulată în timpul purtării în partea corpului expusă la risc sa nu atinga, în nici o împrejurare, pragul de durere sau de afectare a stării de sănătate;2. dacă este necesar, EIP trebuie să împiedice pătrunderea lichidelor sau vaporilor şi nu trebuie să producă arsuri rezultate din contactul dintre stratul lor de acoperire protector şi utilizator.Dacă EIP incorporeaza dispozitive de răcire pentru absorbtia caldurii incidente prin evaporarea unor lichide sau prin sublimarea unor solide, acestea trebuie proiectate astfel încât toate substantele volatile degajate să fie evacuate în afară stratului de acoperire protector exterior şi nu către utilizator.Dacă EIP incorporeaza un aparat de protecţie respiratorie, acesta din urma trebuie să-şi îndeplinească în mod corespunzător funcţia de protecţie ce-i este atribuită, în condiţii de utilizare previzibile.Fişa de instrucţiuni furnizată de producător, care însoţeşte fiecare model de EIP destinat pentru o utilizare de scurta durata în medii cu temperaturi înalte, trebuie să furnizeze, în special, toate datele relevante pentru determinarea expunerii maxime admisibile a utilizatorului la căldură transmisă de echipament atunci când este utilizat în conformitate cu scopul propus.3.7. Protecţie împotriva friguluiEIP proiectate pentru a proteja o parte sau toate părţile corpului împotriva efectelor frigului trebuie să posede o capacitate de izolare termica şi o rezistenta mecanică corespunzătoare condiţiilor de utilizare previzibile pentru care sunt comercializate.3.7.1. Materiale constitutive şi alte componente ale EIPMaterialele constitutive şi alte componente corespunzătoare pentru protecţia împotriva frigului trebuie să aibă un coeficient de transmisie a fluxului termic incident suficient de scăzut, după cum impun condiţiile de utilizare previzibile. Materialele şi alte componente flexibile ale EIP destinate utilizării în medii cu temperaturi scăzute trebuie să-şi păstreze gradul de flexibilitate cerut de gesturile şi poziţiile necesare.Materialele şi alte componente ale EIP care pot fi improscate cu mari cantităţi de produse reci trebuie, de asemenea, să aibă o capacitate suficienta de absorbţie a socurilor mecanice, în conformitate cu pct. 3.1.3.7.2. EIP complete, gata de utilizareÎn condiţiile de utilizare previzibile:1. fluxul transmis de EIP utilizatorului trebuie să fie suficient de scăzut, astfel încât frigul acumulat în timpul purtării în orice punct al părţii corpului care trebuie protejata, inclusiv vârfurile degetelor de la mâini sau de la picioare, sa nu atinga, în nici o împrejurare, pragul de durere sau de afectare a stării de sănătate;2. EIP trebuie să împiedice, cat mai bine posibil, pătrunderea unor lichide precum apa de ploaie şi nu trebuie să producă leziuni rezultate din contactul dintre stratul lor de acoperire protector împotriva frigului şi utilizator. Dacă EIP incorporeaza un aparat de protecţie respiratorie, acesta trebuie să-şi îndeplinească în mod corespunzător funcţia de protecţie atribuită, în condiţiile de utilizare previzibile.Fişa de instrucţiuni furnizată de producător, care însoţeşte fiecare model de EIP destinat utilizării de scurta durata în medii cu temperaturi scăzute, trebuie să furnizeze toate datele relevante pentru determinarea expunerii maxime admisibile a utilizatorului la frigul transmis prin echipament.3.8. Protecţie împotriva socurilor electriceEIP proiectate pentru a proteja o parte sau toate părţile corpului împotriva efectelor curentului electric trebuie să aibă un grad de izolatie electrica satisfăcător, adecvat valorilor tensiunilor la care utilizatorul poate fi expus în cele mai nefavorabile condiţii previzibile.În acest scop materialele constitutive şi alte componente ale acestor grupe de EIP trebuie alese sau proiectate şi încorporate astfel încât să se asigure ca valoarea masurata a curentului de fuga prin stratul de acoperire protector în condiţii de încercare la tensiuni corelate cu cele care ar putea fi intalnite "în situ" este diminuată şi, în toate cazurile, este inferioară valorii convenţionale maxime admisibile care este corelata cu pragul de toleranta.Tipurile de EIP destinate exclusiv lucrărilor sau manevrelor în instalaţii electrice care sunt sau pot fi sub tensiune trebuie să poarte, ca şi ambalajul lor, marcaje care să indice, în special, clasa de protecţie şi/sau tensiunea de utilizare aferentă, numărul de serie şi data fabricaţiei; trebuie prevăzut, de asemenea, un spaţiu, în afară stratului protector al acestor EIP, pentru înscrierea ulterioară a datei introducerii în utilizare şi a datelor corespunzând încercărilor sau inspecţiilor periodice care urmează să fie efectuate.Fişa de instrucţiuni furnizată de producător trebuie să indice, în special, utilizarea exclusiva căreia i-au fost destinate aceste tipuri de EIP, precum şi natura şi frecventa încercărilor dielectrice la care acestea trebuie supuse pe "durata de viaţa".3.9. Protecţie împotriva radiatiilor3.9.1. Radiatii neionizanteEIP proiectate pentru a preveni afectiunile acute sau cronice ale ochiului produse datorită unor surse de radiatii neionizante trebuie să poată absorbi sau reflecta majoritatea energiei radiate cu lungimi de unda periculoase, fără a afecta în mod nejustificat transmisia părţii inofensive a spectrului vizibil, perceperea contrastelor şi capacitatea de a distinge culori, atunci când condiţiile de utilizare previzibile impun acest lucru.În acest scop ocularii de protecţie trebuie proiectati şi fabricati astfel încât sa posede, pentru fiecare unda periculoasa, un astfel de factor spectral de transmisie încât densitatea de iluminare energetica a radiatiei care poate atinge ochiul utilizatorului prin filtru să fie diminuată şi, în nici un caz, sa nu depăşească valoarea de expunere maxima admisibilă.Mai mult, ocularii nu trebuie să se deterioreze sau să îşi piardă proprietăţile ca rezultat al efectelor radiatiei emise în condiţiile de utilizare previzibile şi toate exemplarele comercializate trebuie să poarte numărul factorului de protecţie corespunzător curbei de distribuţie spectrala a factorului lor de transmisie.Ocularii adecvati surselor de radiatii de acelaşi tip trebuie clasificati în ordinea crescatoare a factorilor de protecţie, iar fişa de instrucţiuni furnizată de producător trebuie să indice, în special, curbele de transmisie care permit selectarea celor mai adecvate EIP, ţinând seama de factori inerenti ai condiţiilor efective de utilizare, cum ar fi: distanta până la sursa şi distribuţia spectrala a energiei radiate la aceasta distanta.Numărul relevant al factorului de protecţie trebuie marcat de către producător pe toate exemplarele de ocularifiltre.3.9.2. Radiatii ionizante3.9.2.1. Protecţie împotriva contaminarii radioactive externeMaterialele constitutive şi alte componente ale EIP proiectate pentru protecţia unei părţi sau a tuturor părţilor corpului împotriva pulberilor, gazelor, lichidelor sau amestecurilor radioactive trebuie alese ori proiectate şi încorporate astfel încât să asigure ca aceste echipamente previn în mod eficient pătrunderea contaminantilor în condiţiile de utilizare previzibile.În funcţie de natura sau de starea de agregare a acestor contaminanti, etanseitatea necesară poate fi asigurata prin impermeabilitatea stratului de acoperire protector şi/sau prin orice alte mijloace corespunzătoare, cum ar fi sistemele de ventilare şi de presurizare proiectate sa prevină retrodifuzia acestor contaminanti.Orice măsuri de decontaminare la care sunt supuse EIP nu trebuie să aducă atingere posibilei reutilizari pe "durata de viaţa" previzibila a acestor tipuri de echipamente.3.9.2.2. Protecţie limitată împotriva iradierii din exteriorEIP destinate asigurării unei protecţii complete a utilizatorului împotriva iradierii din exterior sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, a unei atenuari corespunzătoare trebuie proiectate numai pentru a reactiona la radiatiile slabe de electroni (de exemplu: beta) sau de fotoni (de exemplu: X, gama).Materialele constitutive şi alte componente ale acestor tipuri de EIP trebuie alese sau proiectate şi încorporate astfel încât să asigure gradul de protecţie a utilizatorului impus în condiţiile de utilizare previzibile, fără ca acest lucru sa conducă la creşterea timpului de expunere, ca rezultat al împiedicării gesturilor, poziţiei sau deplasarii utilizatorului, în conformitate cu pct. 1.3.2.EIP trebuie să poarte un marcaj care să indice tipul şi grosimea materialelor constitutive adecvate în condiţii de utilizare previzibile.3.10. Protecţie împotriva substanţelor periculoase şi agenţilor infectiosi3.10.1. Protecţie respiratorieEIP destinate protecţiei căilor respiratorii trebuie să permită alimentarea utilizatorului cu aer respirabil atunci când acesta este expus unei atmosfere poluate şi/sau unei atmosfere care are o concentraţie de oxigen inadecvata. Aerul respirabil furnizat utilizatorului de EIP trebuie obţinut prin mijloace corespunzătoare, de exemplu după filtrarea aerului poluat prin dispozitivul ori mijlocul protector sau printr-un aport dintr-o sursa nepoluata.Materialele constitutive şi alte componente ale acestor grupe de EIP trebuie alese sau proiectate şi încorporate astfel încât să asigure respiratia utilizatorului şi igiena respiratorie corespunzătoare pe durata purtării luată în considerare, în condiţiile de utilizare previzibile.Gradul de etanseitate al piesei faciale, pierderea de presiune la inspiratie, precum şi, în cazul aparatelor filtrante, capacitatea de purificare trebuie să fie astfel încât sa menţină penetrarea contaminantilor dintr-o atmosfera poluata la un nivel suficient de scăzut, astfel încât sa nu aducă atingere sănătăţii sau igienei utilizatorului.EIP trebuie să poarte un marcaj de identificare a producătorului şi sa furnizeze detalii cu privire la caracteristicile specifice ale acestui tip de echipamente, care, împreună cu instrucţiunile de utilizare, să permită unui utilizator antrenat şi calificat sa folosească corect EIP.Fişa de instrucţiuni furnizată de producător trebuie, de asemenea, sa indice, în cazul aparatelor filtrante, termenul/data limita de depozitare a filtrelor în stare noua, păstrate în ambalajul original.3.10.2. Protecţie împotriva contactului ocular şi cutanatEIP destinate prevenirii contactului suprafeţei unei părţi sau a tuturor părţilor corpului cu substantele periculoase şi cu agenţii infectiosi trebuie să poată preveni pătrunderea sau difuzia unor asemenea substanţe prin stratul protector, în condiţiile de utilizare previzibile pentru care EIP sunt introduse pe piaţa.În acest scop materialele constitutive şi alte componente ale acestor grupe de EIP trebuie alese sau proiectate şi încorporate astfel încât să asigure, în cea mai mare măsura posibila, o etanseitate completa care să permită, acolo unde este necesar, utilizarea zilnica prelungită sau, dacă acest lucru nu este posibil, o etanseitate limitată, care necesita restrictionarea duratei de purtare.Dacă, date fiind natura şi condiţiile de utilizare previzibile, anumite substanţe periculoase sau anumiti agenţi infectiosi au o capacitate înaltă de patrundere care limitează durata protecţiei asigurate de EIP în cauza, acestea trebuie supuse unor încercări standardizate în vederea clasificarii pe baza eficientei. EIP considerate ca fiind în conformitate cu specificaţiile de încercare trebuie să poarte un marcaj prin care să se indice în special denumirile sau, în absenta acestora, codurile substanţelor utilizate în încercări şi perioada de protecţie standard corespunzătoare. Fişa de instrucţiuni furnizată de producător trebuie, de asemenea, sa conţină, în special, o explicare a codurilor, dacă este necesar, o descriere detaliată a încercărilor standardizate şi toate informaţiile corespunzătoare pentru determinarea perioadei maxime admisibile de purtare în condiţii de utilizare previzibile diferite.3.11. Dispozitive de securitate pentru echipamente de scufundare1. Aparat respiratorAparatul respirator trebuie să permită alimentarea utilizatorului cu un amestec gazos respirabil, în condiţiile de utilizare previzibile şi ţinând seama în special de adâncimea maxima de scufundare.2. Acolo unde condiţiile de utilizare previzibile impun acest lucru, echipamentul trebuie să cuprindă: a) un costum care protejeaza utilizatorul împotriva presiunii care rezultă din adâncimea de scufundare, în conformitate cu pct. 3.2, şi/sau împotriva frigului, în conformitate cu pct. 3.7; b) un dispozitiv de alarma proiectat pentru a avertiza prompt utilizatorul cu privire la o iminenta cadere a alimentarii cu amestecul gazos respirabil, în conformitate cu pct. 2.8; c) un costum de salvare care îi permite utilizatorului sa revină la suprafaţa, în conformitate cu pct. 3.4.1.-------------Ultimul paragraf al pct. 1.4 din Anexa nr. 2 a fost modificat prin pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.Paragraful 2 al pct. 2.12 din Anexa nr. 2 a fost modificat prin pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.Paragraful 1 al pct. 3.5 din Anexa nr. 2 a fost modificat prin pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.  +  Anexa 3DOCUMENTAŢIA TEHNICA FURNIZATĂ DE PRODUCĂTORDocumentaţia tehnica prevăzută la art. 14 din hotărâre trebuie să cuprindă toate datele relevante cu privire la mijloacele utilizate de producător pentru a se asigura ca EIP respecta cerinţele esenţiale care îl privesc.În cazul modelelor de EIP prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) şi c) din hotărâre, documentaţia tehnica trebuie să cuprindă în special:1. dosarul tehnic de fabricaţie constând din: a) planuri de ansamblu şi detalii ale EIP, însoţite, acolo unde este cazul, de note de calcul şi de rezultatele încercărilor pe prototip, în măsura în care este necesar pentru a se verifica respectarea cerinţelor esenţiale; b) o lista completa a cerinţelor esenţiale de securitate şi a standardelor armonizate sau a altor specificaţii tehnice menţionate la art. 7, 9 şi 10 din hotărâre, luate în considerare la proiectarea modelului;2. o descriere a mijloacelor de control şi încercare care urmează să fie utilizate la locul de fabricare pentru a verifica conformitatea producţiei de EIP cu standardele europene armonizate sau cu alte specificaţii tehnice şi pentru a menţine nivelul calităţii;3. un exemplar din fişa de instrucţiuni furnizată de producător, prevăzută la pct. 1.4 din anexa nr. 2 la hotărâre.  +  Anexa 4Model de declaraţie de conformitate ECDECLARAŢIE DE CONFORMITATE ECProducătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în .............(numele, adresa completa; în cazul reprezentantului autorizat, se indica, de asemenea, numele şi adresa producătorului)............ declara ca EIP nou descris mai jos ...........(descrierea EIP: marca, tipul, numărul de serie etc.).......... este în conformitate cu prevederile ..........................(Hotărârea Guvernului nr. 115/2004/Directiva europeană nr. 89/686/EEC , amendata prin directivele europene nr. 93/68/EEC , 93/95/EEC şi 96/58/EEC ).......... şi, dacă este cazul, cu cele ale standardului naţional care transpune standardul armonizat nr. .................. [pentru EIP prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) şi c) din hotărâre], este identic cu EIP care este obiectul certificatului de conformitate prin examinare «EC» de tip nr. ............ eliberat de*1) ...........(numele şi adresa organismului notificat desemnat).......... este supus procedurii "Sistemul de control al calităţii EC pentru produsul final" prevăzute de secţiunea a 4-a pct. A sau procedurii "Sistemul de asigurare a calităţii EC a producţiei prin supraveghere" prevăzute de secţiunea a 4-a pct. B*1) din Hotărârea Guvernului nr. 115/2004, sub controlul organismului notificat ............... (numele şi adresa organismului notificat desemnat)..........Emisă la ........., data .........Semnatura...................(numele şi funcţia semnatarului investit cu puterea de a semnaîn numele producătorului sau al reprezentantului sau autorizat)--------------*1) Se elimina procedura care nu este aplicabilă.-------------Anexa nr. 4 a fost modificată prin pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.  +  Anexa 5CRITERIILEcare trebuie îndeplinite de organismele notificateOrganismele desemnate de către autoritatea competentă trebuie să îndeplinească următoarele criterii minime:1. sa dispună atât de personalul, cat şi de mijloacele şi de echipamentele necesare;2. competenţa tehnica şi integritate profesională a personalului;3. independenta, în efectuarea încercărilor, pregătirea rapoartelor, eliberarea certificatelor şi realizarea supravegherii prevăzute în prezenta hotărâre, a conducerii executive şi a personalului tehnic în raport cu toate cercurile, grupurile şi persoanele direct sau indirect interesate de EIP;4. păstrarea secretului profesional de către personal;5. deţinerea unei asigurări de răspundere civilă, cu excepţia cazului în care aceasta răspundere nu revine statului prin lege.Îndeplinirea criteriilor prevăzute la pct. 1 şi 2 trebuie verificata periodic de către autoritatea competentă, conform legislaţiei în vigoare.-----------------