LEGE Nr. 134 din 29 decembrie 1995 (*actualizata*)privind Legea petrolului(actualizata până la data de 11 februarie 2004*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 301 din 29 decembrie 1995. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 11 februarie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 217 din 29 decembrie 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2000 respinsa de LEGEA nr. 294 din 5 iunie 2001; LEGEA nr. 189 din 17 aprilie 2001; HOTĂRÂREA nr. 1.152 din 21 noiembrie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 11 aprilie 2002; LEGEA nr. 606 din 22 decembrie 2003.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1Resursele de petrol situate în subsolul tarii şi al platoului continental românesc al Marii Negre, delimitat conform principiilor dreptului international şi reglementarilor din conventiile internationale la care România este parte, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi apartin statului român.Petrolul reprezinta substantele minerale combustibile constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate în scoarta terestra şi care, în condiţii de suprafaţa, se prezinta în stare gazoasa, sub forma de gaze naturale, sau lichida, sub forma de titei şi condensat.Gazele naturale cuprind gazele libere din zacaminte de gaz metan, gazele dizolvate în titei, cele din capul de gaze asociat zacamintelor de titei, precum şi gazele rezultate din extractia sau separarea hidrocarburilor lichide.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmeaza: a) zacamint înseamnă o acumulare naturala de hidrocarburi, unitara sau separata, valorificabila din punct de vedere tehnic sau economic; b) explorare desemneaza ansamblul de studii şi operaţiuni care se realizează pentru cunoasterea condiţiilor geologice de acumulare a petrolului şi cuprinde faza de prospecţiune, identificarea zacamintelor, evaluarea cantitativa şi calitativa a acestora, precum şi determinarea condiţiilor tehnice şi economice de valorificare; c) dezvoltare desemneaza ansamblul lucrărilor care constau în realizarea sondelor de exploatare, construirea şi montarea instalaţiilor specifice, a echipamentelor şi a altor unităţi necesare extractiei, transportului, tratarii şi stocarii petrolului; d) exploatare desemneaza ansamblul de lucrari executate la şi de la suprafaţa pentru extragerea petrolului, captarea, tratarea şi transportul acestuia până la locul de livrare pe teritoriul României; termenul include şi transportul pe conducte magistrale; e) perimetru de explorare şi/sau exploatare reprezinta aria corespunzătoare proiectiei la suprafaţa a conturului părţii în scoarta terestra în interiorul caruia, pe un interval de adincime determinat, se realizează lucrari de explorare, respectiv de exploatare, precum şi suprafetele necesare desfăşurării activităţilor de exploatare a petrolului, situate în afara acestei arii; f) operaţiuni petroliere semnifica ansamblul de activităţi privind explorarea, dezvoltarea şi exploatarea unui zacamant petrolier, inmagazinarea, transportul, tranzitul petrolului pe conducte magistrale, precum şi operarea terminalelor petroliere; g) Cartea petroliera este instrumentul de evidenta care cuprinde totalitatea actelor juridice de orice natura privitoare la un perimetru petrolier sau în legătură cu acesta, precum şi toate datele privitoare la proprietatea terenurilor, la situaţia topografica a perimetrului şi a tuturor lucrărilor şi facilitatilor petroliere existente în cadrul acestuia, la situaţia rezervelor şi a productiei pe substante; h) Autoritatea competenţa este Agentia Naţionala pentru Resurse Minerale, agentie care reprezinta în domeniul resurselor de petrol interesele statului; i) acord petrolier reprezinta orice act juridic incheiat, potrivit prevederilor prezentei legi, între Autoritatea competenţa şi o persoană juridica română sau străină, în vederea realizării de operaţiuni petroliere; j) titular semnifica orice persoană juridica română sau străină autorizata să efectueze operaţiuni petroliere în virtutea unui acord petrolier; k) concesiunea petroliera este dreptul acordat de către stat prin Autoritatea competenţa unei persoane juridice de a efectua operaţiuni petroliere în baza unui acord petrolier; l) concesionar - titularul caruia i se acordă concesiunea petroliera; m) redeventa petroliera reprezinta suma datorata de către titularii acordurilor petroliere bugetului de stat, în condiţiile legii, pentru efectuarea activităţii de exploatare a unui zacamant petrolier şi pentru utilizarea bunurilor necesare transportului şi tranzitului petrolului pe conducte magistrale, precum şi operarii terminalelor petroliere aflate în domeniul public al statului. n) producţia bruta de petrol reprezinta cantitatile de titei condensat şi de gaze naturale extrase din zacamint după trecerea prin instalatiile de separare şi de tratare.------------Literele f) şi m) ale art. 2 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 11 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 22 aprilie 2002.Literele f) şi m) ale art. 2 au fost modificate de LEGEA nr. 606 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.  +  Articolul 3Operaţiunile petroliere se realizează de persoane juridice, române sau straine, în condiţiile legii.  +  Articolul 4Operaţiunile petroliere se realizează numai în cadrul unor perimetre stabilite în acest scop de către Autoritatea competenţa.  +  Articolul 5Toate datele şi informaţiile, indiferent de modalitatea de stocare, obtinute ca urmare a efectuării de operaţiuni asupra resurselor petroliere româneşti, determinate conform art. 1 alin. 1, apartin statului român.  +  Articolul 6Lucrarile de dezvoltare şi explorare a zacamintelor de petrol se pot executa numai pentru rezerve confirmate de Autoritatea competenţa, în conformitate cu normele elaborate de aceasta, tinind cont şi de practicile internationale.  +  Articolul 7Accesul la terenurile necesare efectuării operaţiunilor petroliere se face în condiţiile legii.Operaţiunile petroliere de efectuat în limitele perimetrului de exploatare constituie lucrari de utilitate publică, iar terenurile necesare pentru aceste operaţiuni, precum şi constructiile situate pe astfel de terenuri pot face obiectul exproprierii pentru cauza de utilitate publică, în condiţiile legii.Asupra terenurilor necesare operaţiunilor petroliere de realizat în afara perimetrului de exploatare, altele decit cele declarate de utilitate publică, prevăzute la alineatul precedent, precum şi asupra terenurilor necesare lucrărilor de exploatare şi oricăror alte operaţiuni pe care acestea le implica, inclusiv cele privind asigurarea exploatarii şi protectiei sistemului naţional de transport al petrolului, se instituie, în favoarea titularului operaţiunilor, un drept de servitute legala.Exercitarea dreptului de servitute legala stabilita la alin. 3 se face contra platii unei rente anuale către proprietarii terenurilor afectate de acesta.Durata servitutii legale stabilita la alin. 3 este cea a operaţiunilor petroliere, iar terenurile ce urmeaza a fi afectate vor fi determinate, în ce priveste suprafetele şi proprietarii, după principiul celei mai mici atingeri posibile aduse dreptului de proprietate.Accesul la terenurile afectate de servitutea legala prevăzută la alin. 3 se stabileste prin negocieri între titularul operaţiunii petroliere şi proprietarii de terenuri cu respectarea principiului egalitatii de tratament şi a echitatii.Orice neintelegeri între titularii operaţiunilor petroliere şi proprietarii terenurilor se solutioneaza de către instantele judecătorești competente, potrivit legii.Dacă statul vinde bunurile expropriate în condiţiile alin. 2, fostii proprietari sau, după caz, succesorii lor au drept de preemptiune, în care scop vor fi instiintati despre condiţiile vinzarii, pe cale administrativa sau prin publicitate.  +  Articolul 8Sistemul naţional de transport al petrolului face parte din domeniul public de interes naţional şi este de importanţa strategica.În sistemul naţional de transport al petrolului se cuprind conductele magistrale care asigura colectarea petrolului extras din perimetrele de exploatare sau a celui provenit din import şi dirijarea lui de la punctele de predare de către producători la unitatile de prelucrare, spre centrele de distribuţie şi consum sau la export, precum şi toate instalatiile, echipamentele şi dotarile aferente acestora.Exploatarea sistemului naţional de transport al petrolului se face de unităţi specializate, care vor presta servicii beneficiarilor în schimbul unor tarife stabilite de Autoritatea competenţa, în condiţii egale pentru toţi producătorii.Pentru a asigura întreţinerea sistemului naţional de transport a petrolului şi pentru a elimina aparitia posibilelor pericole în exploatarea acestuia se stabilesc zone de protecţie şi siguranţa, în conformitate cu normativele şi prescriptiile tehnice specifice aprobate de Autoritatea competenţa.Unitatile care se ocupa cu transportul prin conducte au dreptul sa realizeze lucrari de interventii la conducte numai cu anuntarea proprietarului terenului. Despăgubirile pentru interventiile executate în caz de avarii se stabilesc ulterior, prin negocieri cu proprietarul terenului.  +  Capitolul 2 Regimul de punere în valoare a resurselor de petrol  +  Articolul 9Resursele de petrol se pun în valoare prin operaţiuni petroliere, în care scop acestea se dau în administrarea regiilor autonome sau se concesioneaza de către Autoritatea competenţa, potrivit legii.Durata concesiunii nu poate fi mai mare de 30 de ani.  +  Articolul 10În faza de prospecţiune, lucrarile de explorare pot fi executate şi numai pe bază de permise, acordate de Autoritatea competenţa.  +  Articolul 11Autoritatea competenţa stabileste anual lista perimetrelor care se dau în administrare sau în concesiune şi o publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 12Iniţiativa concesionarii poate aparţine şi persoanelor juridice române sau straine care probeaza interesul de a li se acordă dreptul efectuării de operaţiuni petroliere în acest regim.Iniţiativa darii în administrare sau în concesiune aparţine Autorităţii competente.Iniţiativa solicitarii darii în administrare aparţine regiilor autonome abilitate pentru operaţiuni petroliere.  +  Articolul 13Darea în concesiune sau în administrare se realizează prin acord petrolier, incheiat de Autoritatea competenţa cu persoane juridice române sau straine.În vederea concesionarii, persoanele juridice române şi/sau straine vor fi selectionate prin apel public de oferta.În ofertele prezentate, ofertanţii vor face dovada capacităţii financiare şi a competentei tehnice necesare indeplinirii prestatiilor, asa cum sunt ele propuse prin apelul public de oferta.Acordul petrolier se incheie în forma scrisa şi intră în vigoare după aprobarea lui de către Guvern.Prevederile acordului petrolier rămân valabile pe toata durata acestuia, în condiţiile existente la data incheierii.  +  Articolul 14Începerea operaţiunilor petroliere în perimetrul dat în administrare sau concesiune se autorizeaza în scris de Autoritatea competenţa.  +  Articolul 15Persoanele juridice straine care au obţinut dreptul de a efectua operaţiuni petroliere sunt obligate ca, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a acordului petrolier, sa infiinteze şi sa menţină, pe toata durata concesiunii şi în condiţiile acordului petrolier, o sucursala sau o filiala în România.În cazul în care doi sau mai mulţi parteneri straini dobândesc drepturi petroliere cu privire la acelasi perimetru, obligaţia infiintarii şi mentinerii unei sucursale sau filiale în România revine numai companiei desemnate sa reprezinte interesele lor.  +  Articolul 16Titularul unui acord petrolier poate transfera altei persoane juridice drepturile dobindite şi oblibaţiile asumate numai cu aprobarea scrisa a Autorităţii competente.Orice transfer facut fără aprobare este lovit de nulitate.  +  Articolul 17În limitele unui perimetru de explorare sau de exploatare petroliera se pot acorda, în condiţiile legii, unor persoane juridice, altele decit titularul acordului petrolier, dreptul de explorare şi/sau exploatare pentru substante minerale utile, altele decit cele prevăzute la art. 1, cu condiţia ca aceste activităţi sa nu influenteze în mod negativ operaţiunile petroliere.  +  Articolul 18Dreptul obţinut prin dare în administrare sau în concesionare este un drept distinct de cel de proprietate asupra terenurilor şi nu poate fi nicicum afectat de către titular în beneficiul vreunui tert.  +  Articolul 19Administrarea sau concesionarea inceteaza: a) prin expirarea duratei pentru care a fost acordată; b) prin renuntarea de către titularul acordului petrolier, în condiţiile stabilite la art. 21; c) prin retragerea administrarii sau concesiunii de către Autoritatea competenţa, conform prevederilor art. 22, 23 şi 24; d) în caz de survenire a unor evenimente care constituie cauze de forta majoră, definite în acordul petrolier, şi care fac definitiv imposibila iniţierea sau, după caz, continuarea operaţiunilor petroliere.  +  Articolul 20Administrarea sau concesionarea inceteaza la data expirarii acordului petrolier, dacă acesta nu a fost prelungit de părţi înainte de expirare şi cu obtinerea aprobării Guvernului, conform art. 13 alin. 4.  +  Articolul 21Titularul acordului petrolier poate renunta la el, dacă la data notificarii renuntarii către Autoritatea competenţa indeplineste cumulativ urmatoarele condiţii: a) pune la dispoziţia Autorităţii competente toata documentaţia privind activitatea desfăşurată până la data notificarii renuntarii, precum şi rezultatele acesteia; b) pune la dispoziţia Autorităţii competente suma reprezentind contravaloarea lucrărilor prevăzute în programul minimal de explorare stabilit prin acordul petrolier şi al celor de dezvoltare şi exploatare, scadenta la data notificarii renuntarii şi neexecutata din motive imputabile titularului acordului petrolier.Autoritatea competenţa verifica indeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. 1 în termen de 60 de zile de la data notificarii renuntarii.La implinirea termenului de 60 de zile prevăzut la alin. 2 acordul petrolier este reziliat dacă Autoritatea competenţa nu a comunicat refuzul sau, aceasta fiind obligata sa emita decizia de incetare a administrarii sau concesiunii, cu efect de la data implinirii termenului.În caz de refuz al Autorităţii competente, titularul poate cere instanţei judecătorești sau arbitrale, după caz, constatarea indeplinirii condiţiilor rezilierii unilaterale a acordului petrolier.În cazul în care instanţa judecătorească sau arbitrala constata indeplinirea condiţiilor rezilierii unilaterale a acordului petrolier, Autoritatea competenţa emite decizia de incetare a administrarii sau concesionarii, cu efect de la data raminerii definitive şi irevocabile a hotărârii.  +  Articolul 22Autoritatea competenţa poate retrage administrarea sau concesionarea când titularul acordului petrolier, în pofida sanctionarii contraventionale şi/sau a notificarii ce i-a fost facuta, nici după 30 de zile de la primirea acesteia: a) nu-şi indeplineste oblibaţiile asumate cu privire la termenul de incepere a operaţiunilor petroliere; b) nu realizează volumul minim de lucrari sau de cheltuieli prevăzute în acordul petrolier pentru o perioadă data şi expirată; c) continua sistarea lucrărilor pe o perioadă mai mare de 30 de zile fără acordul Autorităţii competente; d) utilizeaza metode sau tehnologii de exploatare, altele decit cele aprobate de Autoritatea competenţa; e) executa operaţiuni petroliere fără autorizatie.  +  Articolul 23Autoritatea competenţa retrage administrarea sau concesionarea când constata ca titularul acordului petrolier: a) nu respecta decizia unei instante judecătorești sau arbitrale cu privire la operaţiunile petroliere; b) este supus procedurii de lichidare judiciara prin insolvabilitate; c) furnizeaza, cu buna stiinta, Autorităţii competente date şi informaţii false cu privire la operaţiunile sale petroliere sau încalcă clauzele de confidentialitate prevăzute în acordul petrolier; d) nu respecta o clauza prevăzută prin acordul petrolier, cu sancţiunea retragerii administrarii sau concesiunii; e) pericliteaza, prin modul de executare a operaţiunilor petroliere, posibilitatea exploatarii viitoare a zacamintului sau încalcă normele privind protectia şi exploatarea rationala a zacamintelor ori normele privind protectia mediului înconjurător.  +  Articolul 24Retragerea administrarii sau concesiunii petroliere prin oricare dintre motivele prevăzute la art. 22 şi art. 23 produce efect asupra titularului acordului petrolier după implinirea a 30 de zile de la data notificarii facute acestuia de către Autoritatea competenţa.În limita termenului stabilit la alin. 1 titularul acordului petrolier poate cere instanţei judecătorești sau arbitrale, după caz, anularea masurii de retragere a administrarii sau concesiunii petroliere.La cererea titularului acordului petrolier şi cu audierea Autorităţii competente, instanţa poate dispune suspendarea masurii revocarii până la raminerea definitivă a hotărârii.  +  Articolul 25În cazul în care survine un eveniment prevăzut la art. 19 lit. d), titularul acordului petrolier notifica Autorităţii competente situaţia, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, cu prezentarea documentelor certificind forta majoră, eliberate de instanţa legal abilitata în acest scop. Încetarea administrarii sau concesiunii petroliere produce efect după 30 de zile de la data notificarii forţei majore.Dacă în limita termenului de 30 de zile prevăzut la alin. 1, Autoritatea competenţa notifica titularului acordului petrolier refuzul sau de a accepta evenimentul invocat de titular ca fiind o circumstanta constitutiva de forta majoră, provocind imposibilitatea definitivă a iniţierii sau continuarii executarii operaţiunilor petroliere, neimputabila acestuia, titularul acordului petrolier poate cere instanţei judecătorești sau arbitrale, după caz, pronuntarea rezilierii unilaterale a acordului petrolier pentru caz de forta majoră, fără obligarea la plata de daune-interese.În caz de pronuntare a rezilierii acordului petrolier, după raminerea definitivă a hotărârii judecătorești sau arbitrale, după caz, Autoritatea competenţa va emite decizia de incetare a administrarii sau concesionarii petroliere, cu efect de la data prevăzută la alin. 1.  +  Articolul 26Decizia de incetare a administrarii sau concesiunii petroliere se publică în Monitorul Oficial al României, cu menţiunea datei la care produce efect şi se inscrie în Cartea petroliera de către Autoritatea competenţa.La încetarea administrarii sau concesiunii petroliere pentru oricare dintre cauzele prevăzute la art. 19, exploatarea - cu toate dependintele şi anexele sale - trece în proprietatea statului fără vreo indemnizatie şi libera de orice drepturi sau sarcini, indiferent de natura acestora.În cazul în care administrarea sau concesionarea petroliera inceteaza din cauza de forta majoră, conform art. 19 lit. d), titularul are dreptul la despăgubiri în condiţiile stabilite prin acordul petrolier.În termen de maximum 3 luni de la încetarea administrarii sau concesiunii petroliere, Autoritatea competenţa va stabili masurile ce urmeaza a fi luate cu privire la perimetrul petrolier şi la dotarile aferente acestuia.Titularul acordului petrolier ramine tinut, potrivit regulilor raspunderii civile extracontractuale, la repararea prejudiciilor cauzate tertilor din culpa sa prin operaţiunile petroliere efectuate până la data renuntarii, chiar dacă asemenea prejudicii sunt constatate după încetarea administrarii sau concesiunii petroliere.  +  Capitolul 3 Drepturile şi oblibaţiile titularului  +  Articolul 27Titularul acordului petrolier are urmatoarele drepturi: a) de acces, în condiţiile legii, la terenurile sau la suprafetele necesare desfăşurării operaţiunilor petroliere, în limitele perimetrului prevăzut în acordul petrolier; b) să execute, în limitele perimetrului acordat, toate operaţiunile petroliere prevăzute în acordul petrolier; c) sa foloseasca, în condiţiile legii, surse de apa de suprafaţa sau subterane necesare desfăşurării operaţiunilor petroliere; d) sa dispună asupra cantităţilor de petrol ce îi revin, conform clauzelor acordului petrolier, care nu au fost achiziţionate de statul român, inclusiv să le exporte; e) de prioritate, în condiţiile legii, pentru extinderea perimetrului, în cazul în care se dovedeste continuitatea dezvoltării zacamintului în afara limitelor perimetrului acordat initial; f) de acces, cu plata taxelor şi a tarifelor, după caz, în condiţiile legii, la conductele petroliere, porturile, docurile şi la alte instalaţii ale statului, în cazul în care folosirea acestora îi este necesară pentru realizarea operaţiunilor petroliere; g) sa monteze conducte şi instalaţii proprii pentru transportul produselor sale petroliere la statii de separare şi tratare, la rampe de încărcare şi la sistemul naţional de transport al produselor petroliere, cu respectarea reglementarilor în vigoare; h) sa construiasca drumuri, poduri şi cai ferate necesare efectuării operaţiunilor petroliere şi transportului produselor rezultate din exploatare, în condiţiile legii; i) de prioritate pentru concesionarea exploatarii unor substante minerale utile, altele decit petrolul, descoperite prin operaţiunile sale petroliere, în cazul în care acestea pot face obiectul exploatarii şi al valorificarii; j) să se asocieze, cu acordul Autorităţii competente, cu persoane juridice române sau straine în vederea executarii operaţiunilor petroliere prevăzute în acorduri; k) să obţină de la Autoritatea competenţa, în condiţiile legii, datele necesare operaţiunilor petroliere de realizat, să deţină şi sa utilizeze aceste date, precum şi pe cele obtinute din operaţiunile proprii, pe durata valabilităţii acordului petrolier.  +  Articolul 28Titularul acordului petrolier are urmatoarele obligaţii: a) să respecte normele, regulamentele şi instrucţiunile emise în aplicarea prezentei legi şi prevederile acordului petrolier; b) sa elaboreze, pe baza acordului petrolier, documentaţii tehnice şi economice pentru realizarea operaţiunilor petroliere şi să le supuna aprobării Autorităţii competente; c) să obţină, sa intocmeasca, sa tina la zi şi sa transmita la termenele fixate toate datele, informaţiile şi documentatiile stabilite de Autoritatea competenţa referitoare la operaţiunile petroliere executate şi la rezultatele obtinute; d) sa pastreze confidentialitatea asupra datelor obtinute de la Autoritatea competenţa şi din activitatea proprie şi sa nu le difuzeze fără acordul acesteia; e) să se asocieze, la solicitarea Autorităţii competente, cu titularii unor perimetre adiacente, în cazul în care se constata, prin lucrarile executate, continuitatea hidrodinamica a zacamintului în acele perimetre, pentru a se asigura o valorificare eficienta a rezervelor; f) sa utilizeze cu prioritate, în executarea operaţiunilor petroliere, forta de muncă autohtona cu calificarea corespunzătoare, precum şi echipamente şi materiale produse în România, în condiţii de competitivitate; g) pentru partea din producţia de petrol ce-i revine, sa acorde statului român dreptul de preemptiune la achizitionarea acesteia, în condiţiile prevăzute în acordul petrolier; h) în termen de 60 de zile de la încetarea administrarii sau concesionarii prin oricare dintre modurile prevăzute la art. 19, sa procedeze la predarea către Autoritatea competenţa a perimetrului acordat, în condiţiile prevăzute de art. 26 alin. 5; i) sa indeplineasca, în termenele stabilite, masurile dispuse în scris de Autoritatea competenţa în exercitarea atribuţiilor ce-i revin potrivit legii.  +  Capitolul 4 Taxe, tarife şi redevente petroliere  +  Articolul 29Abrogat.-------------Art. 29 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 11 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 22 aprilie 2002.  +  Articolul 30 (1) Titularii acordurilor petroliere sunt obligati la plata către bugetul de stat a unei redevente petroliere. (2) Redeventa petroliera se stabileste după cum urmeaza: a) o cota procentuala din valoarea productiei brute extrase, rezultata din activitatea de exploatare a zacamintelor petroliere, după cum urmeaza:                  REDEVENTA PRODUCŢIA BRUTA ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    % Gaze naturale                                              10^6 mc /trimestru ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3,5% pentru zacaminte care produc sub 10 7,5% pentru zacaminte care produc între 10 şi 50 9% pentru zacaminte care produc între 50 şi 200 13% pentru zacaminte care produc peste 200 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    % Titei/condensat                                             10^3 tone/trimestru ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3,5% pentru zacaminte care produc sub 10 5% pentru zacaminte care produc între 10 şi 20 7% pentru zacaminte care produc între 20 şi 100 13,5% pentru zacaminte care produc peste 100 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) o cota de 5 % din valoarea veniturilor brute realizate din activitatea de transport şi de tranzit al petrolului prin conductele magistrale aparţinând sistemului naţional de transport al petrolului, precum şi din operaţiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere aflate în domeniul public al statului. (3) Redeventa petroliera este datorata din ziua începerii operaţiunilor petroliere şi este platibila trimestrial, cu scadenţa la data de 25 a primei luni a trimestrului următor.--------------Art. 30 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 11 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 22 aprilie 2002.Art. 30 a fost modificat de LEGEA nr. 606 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.  +  Articolul 31Gazele naturale reinjectate în zacamint sunt exceptate de la plata oricarei taxe şi redevente. Gazele extrase prin sonde concomitent cu ţiţeiul, neutilizate şi nici valorificate de către concesionar, se predau statului fără plata şi sunt scutite de taxa şi de redeventa.Cheltuielile de preluare şi riscurile de utilizare apartin statului.  +  Articolul 32Verificarea exactitatii datelor pe baza cărora se calculeaza redeventa petroliera se face de autoritatea competentă, precum şi de organele de stat cu atribuţii în domeniul controlului financiar.Pentru neplata în termen a redeventei petroliere se datorează majorări de intarziere şi penalităţi de intarziere, conform legislaţiei fiscale în vigoare.--------------Art. 32 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 11 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 22 aprilie 2002.  +  Articolul 33Pentru actele eliberate în exercitarea atribuţiilor sale - avize, permise de prospectiuni, documente de confirmare a rezervelor, autorizaţii şi altele -, precum şi pentru consultarea şi utilizarea unor documente şi informaţii referitoare la resursele petroliere, Autoritatea competenţa percepe tarife, stabilite cu avizul Ministerului Finanţelor.Veniturile realizate conform alin. 1 de către Autoritatea competenţa vor putea fi utilizate pentru alcatuirea pachetelor de date şi lansarea apelurilor publice de oferte, organizarea rundelor de prezentare a condiţiilor de participare la oferta publică, dotari, tinerea licitaţiilor şi elaborarea de studii. Veniturile rămase, neutilizate la sfirsitul anului bugetar se preiau ca venituri în anul următor, la dispoziţia Autorităţii competente.  +  Articolul 34 (1) Plata taxelor şi redeventelor prevăzute în prezenta lege nu scuteste pe titularul acordului de oblibaţiile fiscale, în măsura în care acestea îi sunt aplicabile, tinind seama şi de prevederile art. 13 alin. 5. (2) Titularii acordurilor petroliere beneficiaza de urmatoarele facilităţi: a) abrogata; b) abrogata; c) scutirea de taxe vamale a importurilor efectuate de titularii acordului sau de subcontractantii acestora de bunuri necesare pentru executarea operaţiunilor petroliere; d) scutirea de taxe vamale a importului de bunuri de uz gospodaresc şi personal necesare personalului strain al titularului de acord, al companiilor afiliate şi al subcontractantilor straini ai acestora; bunurile care sunt scutite de taxe vamale de import se nominalizeaza în anexe la acordul petrolier; e) scutirea de taxe vamale a exportului cotelor de petrol cuvenite titularului acordului, precum şi a exportului bunurilor importate de acesta şi de personalul sau strain, în condiţiile prevăzute la lit. d). (3) Titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, mai beneficiaza de urmatoarele facilităţi: a) să efectueze operaţiuni de încasări în valută, obtinuta din exportul petrolului din producţia ce-i revine, şi sa retina aceasta valuta în strainatate după achitarea obligaţiilor faţă de statul român; b) în cazul în care vânzările petrolului ce-i revine titularului se fac în România, acesta are dreptul sa transforme în valută convertibila sumele obtinute în lei, în condiţiile legislaţiei române, şi sa dispună liber asupra disponibilitatilor în valută care pot fi transferate în strainatate după achitarea obligaţiilor faţă de statul român. (4) Facilitatile care se acordă titularului de acorduri, potrivit prezentei legi, se stabilesc pentru fiecare contact în parte şi rămân nemodificate pe întreaga durata a acordului petrolier.------------Literele a) şi b) ale alin. (2) al art. 34 au fost abrogate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 217 din 29 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 30 decembrie 1999.------------ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 217 din 29 decembrie 1999 a fost modificata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 21 februarie 2000.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2000 a fost respinsa de LEGEA nr. 294 din 5 iunie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 8 iunie 2001.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 217 din 29 decembrie 1999 a fost aprobata cu modificari de LEGEA nr. 189 din 17 aprilie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 19 aprilie 2001.  +  Capitolul 5 Autoritatea competenţa  +  Articolul 35Autoritatea competenţa însărcinată cu aplicarea dispoziţiilor prezentei legi este Agentia Naţionala pentru Resurse Minerale, organizata în subordinea Guvernului.  +  Articolul 36În domeniul resurselor de petrol, Agentia Naţionala pentru Resurse Minerale are urmatoarele competente: a) gestioneaza resursele de petrol ale statului; b) negociaza clauzele şi condiţiile acordurilor petroliere, incheie astfel de acorduri, reglementeaza operaţiunile petroliere desfăşurate în temeiul acestora, precum şi al normelor regulamentelor şi instructiunilor tehnice emise în aplicarea legii; c) confirma rezervele de petrol şi organizeaza fondul de date geologice şi de exploatare, stocare, sistematizare şi valorificare a acestuia; constituie fondul naţional de rezerve de petrol; datele oficiale cu privire la rezervele de petrol sunt cele inscrise în fondul naţional; d) efectueaza studii, pe baza cărora fundamentează şi stabileste, împreună cu Ministerul Finanţelor, preţul petrolului extras în România, precum şi tarifele prevăzute la art. 8 alin. 3 şi al art. 33 alin. 1, în condiţiile legii; e) urmareste şi verifica producţia petroliera pentru calcularea taxelor şi a redeventelor; f) urmareste aplicarea masurilor stabilite pentru protectia suprafetei şi a subsolului în cursul operaţiunilor petroliere; g) controlează respectarea de către titular a prevederilor din acordul petrolier, precum şi a celor din normele, regulamentele şi instrucţiunile din domeniu şi dispune măsuri pentru respectarea acestora; h) ordona sistarea lucrărilor geologice sau de exploatare executate în afara perimetrului instituit, a celor fără documentaţii tehnice aprobate, precum şi a celor care, prin modul de desfăşurare, pot conduce la exploatarea nerationala şi la degradarea zacamintelor, până la înlăturarea cauzelor care le-au produs; i) emite regulamente şi instrucţiuni tehnice cu caracter obligatoriu pentru aducerea la indeplinire a prevederilor legii; j) elaboreaza şi tine Cartea petroliera; actele juridice şi documentele neinregistrate în Cartea petroliera nu sunt opozabile tertilor; k) constata şi notifica nerespectarea prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 37Înfiinţarea, organizarea şi obiectul de activitate al Agentiei Naţionale pentru Resurse Minerale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 38Nerespectarea de către titularul acordului petrolier a obligaţiilor prevăzute în prezenta lege constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă, după cum urmeaza: a) de la 131.000.000 lei la 262.000.000 lei pentru incalcarea obligaţiilor stabilite prin art. 15 şi prin art. 28 lit. b), c) şi i); b) de la 262.000.000 lei la 655.000.000 lei pentru savirsirea faptelor prevăzute la art. 22 lit. a), c), d) şi e), precum şi pentru incalcarea obligaţiilor stabilite la art. 6 şi al art. 28 lit. a), e) şi f); c) de la 655.000.000 lei la 1.310.000.000 lei pentru incalcarea obligaţiilor stabilite la art. 4 şi al art. 28 lit. d) şi g).--------------Art. 38 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 1.152 din 21 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 39Savirsirea pentru a doua oara a vreuneia dintre contraventiile sanctionate prin prevederile art. 38 şi pentru care legea nu prevede retragerea administrarii sau concesiunii, se sancţionează cu amendă, limitele amenzii prevăzute pentru contraventia respectiva fiind fixata la dublu.Incalcarea în continuare a dispoziţiilor pentru care sunt stabilite sancţiuni prin art. 38 atrage după sine aplicarea prevederilor art. 36 lit. h).  +  Articolul 40Amenzile se fac venit la bugetul de stat. Contraventiilor prevăzute la art. 38 le sunt aplicabile, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, dispozitiile cuprinse în Legea nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, cu excepţia art. 25, 26 şi 27.Limitele amenzilor vor putea fi modificate prin hotărâre de Guvern în functie de indicele de inflatie.--------------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 41Constatarea nerespectarii obligaţiilor şi a savirsirii contraventiilor, precum şi aplicarea amenzilor se fac prin proces-verbal incheiat de personalul imputernicit al Autorităţii competente.  +  Capitolul 7 Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 42Prevederile acordurilor petroliere, incheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi şi aprobate de Guvern, rămân valabile în condiţiile în care au fost incheiate pe întreaga lor durata.  +  Articolul 43 (1) Regiile autonome "Petrom" şi "Romgaz" îşi vor continua activitatea la acele obiective unde, la data publicarii prezentei legi, desfăşoară lucrari de explorare, dezvoltare şi exploatare. În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, regiile autonome vor finaliza actiunea de delimitare a perimetrelor de explorare, dezvoltare şi exploatare pentru aceste obiective şi vor solicita Autorităţii competente atribuirea lor în administrare, potrivit legii. (2) Ceilalti agenti economici români care desfăşoară activităţi de explorare la unele obiective la data intrarii în vigoare a prezentei legi îşi vor continua activitatea până la finalizarea lor, în condiţiile stabilite de Autoritatea competenţa. (3) Activităţile de operare a conductelor magistrale aparţinând sistemelor naţionale de transport al petrolului, precum şi a terminalelor petroliere se atribuie direct, printr-un acord petrolier, persoanelor juridice care desfăşoară aceste activităţi la data intrarii în vigoare a prezentului alineat.*)--------------Alin. (3) al art. 43 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 11 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 22 aprilie 2002.*) Modificarea facuta de pct. 5 din art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 11 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 22 aprilie 2002, şi anume introducerea alin. (3) al art. 43 a fost abrogata de LEGEA nr. 606 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.  +  Articolul 44Solutionarea litigiilor în legătură cu interpretarea şi executarea prevederilor acordurilor petroliere este de competenţa instanţelor judecătorești, dacă părţile nu au convenit solutionarea pe cale arbitrala.În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei legi, Autoritatea competenţa va elabora normele de aplicare a acesteia, care vor fi supuse aprobării prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 45Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 46Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea petrolului din anul 1942, Legea nr. 66/1992, precum şi alte dispozitii contrare sau incompatibile.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 18 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.PRESEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 18 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORADRIAN NASTASE-------------------