NORME METODOLOGICE din 24 iunie 1999 -(*actualizate*)de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (**)(*actualizate până la data de 14 ianuarie 2004)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 9 iulie 1999. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 14 ianuarie 2004, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 9 noiembrie 2000;HOTĂRÂREA nr. 1.306 din 7 decembrie 2000; HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002 şi HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003.----------**) Titlul Normelor a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.  +  Capitolul 1 Declararea şi preluarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului----------Titlul Capitolului 1 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.  +  Articolul 1 (1) Detinatorii de bunuri au obligaţia sa declare bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi să le predea direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti ori administratiilor finanţelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile de la data primirii documentului care constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora, cu excepţia bunurilor care nu indeplinesc condiţiile legale de comercializare şi a bunurilor prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuare, ordonanţa. (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) directiile generale ale finanţelor publice judetene, a municipiului Bucureşti sau administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia de a prelua bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. (3) Procedura de declarare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, la directiile generale ale finanţelor publice judetene, a municipiului Bucureşti sau la administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul acesteia, precum şi de către unitatile autorităţii vamale, se stabileste prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu respectarea principiului teritorialitatii. (4) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu indeplinesc condiţiile legale de comercializare, vor fi distruse pe cheltuiala deţinătorului sau, după caz, a persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate. Distrugerea acestor bunuri se va efectua în prezenta şi cu confirmarea prin semnatura a unei comisii de preluare şi distrugere formate din cate un reprezentant desemnat de detinator, de Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. (5) Comisia prevăzută la alin. (4) are ca atribuţii stabilirea bunurilor care indeplinesc condiţiile de comercializare şi distrugerea celor care nu le indeplinesc. Bunurile care indeplinesc condiţiile de comercializare vor fi predate de detinator organelor de valorificare, pe baza procesului-verbal de predare-primire. (6) După distrugerea bunurilor comisia de preluare şi distrugere incheie un proces-verbal de distrugere, semnat pentru confirmare de membrii acesteia. (7) Membrii comisiei de preluare şi distrugere prevăzute la alin. (4) pot fi şi membri ai comisiei de evaluare prevăzute la art. 11 alin. (1) din ordonanţa şi sunt numiti prin decizie a deţinătorului. (8) Detinatorii bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului au obligaţia sa inventarieze bunurile respective, luand în acelasi timp şi masurile de pastrare şi de conservare corespunzătoare a acestora.-----------Art. 1 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.Art. 1 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.  +  Articolul 2 (1) Declararea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se face, pe bază de borderou, la directiile generale ale finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti ori la administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti. (2) Predarea şi preluarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se consemneaza într-un proces-verbal de predare-primire. Procesul-verbal de predare-primire şi borderoul prevăzut la alin. (1) cuprind datele de identificare a acestora, după caz: a) numărul procesului-verbal, data, ora şi locul incheierii acestuia; b) numărul curent; c) denumirea, felul şi natura fiecarui bun, descrierea amanuntita; d) unitatea de măsura; e) cantitatea; f) provenienţă - din import sau indigen; g) marca, seria, anul de fabricatie; h) starea fizica - bun nou sau utilizat; i) baza legala de trecere în proprietatea privată a statului; j) numărul actului de trecere în proprietatea privată a statului; k) semnaturile de predare-primire. (3) Procesul-verbal de predare-primire se întocmeşte în doua exemplare, dintre care un exemplar rămâne la deţinătorul bunurilor, iar celalalt exemplar se preda direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti ori administratiilor finanţelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti. (4) Bunurile prevăzute la art. 6 alin. (3) şi (4) din ordonanţa se declara, în termen de 48 de ore, direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti ori administratiilor finanţelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti. Aceste bunuri se predau de către detinator, de îndată, persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate sa comercializeze aceste bunuri către populatie, în baza procesului-verbal de predare-primire, în care se inscrie cantitatea de bunuri predata. Procesul-verbal de predare-primire este inaintat, în termen de 48 de ore, organelor de valorificare şi este insotit de o copie de pe nota de intrare-receptie. (5) Bunurile mobile şi imobile, titlurile de valoare care provin din succesiuni fără mostenitori legali sau testamentari intra, potrivit legii, în proprietatea privată a statului după emiterea certificatului de vacanta succesorala de către birourile notarilor publici. (6) Bunurile mobile şi imobile, titlurile de valoare care provin din succesiuni fără mostenitori legali sau testamentari se valorifica, după obtinerea certificatului de vacanta succesorala, inventarierea, preluarea şi evaluarea acestora, de către directiile generale ale finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti. (7) Abrogat. (8) Sumele consemnate, potrivit legii, în orice scop, pe numele persoanelor fizice sau juridice, la dispoziţia organelor judiciare, pentru care s-a dispus restituirea şi nu s-a cerut ridicarea lor de către cei care le-au depus ori de către cei care erau indreptatiti să le ridice în termenul de prescriptie prevăzut de legislatia în vigoare, se virează la bugetul de stat de către persoanele juridice care le au spre consemnare. Organele care au dispus consemnarea sumelor au obligaţia să le declare direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti ori administratiilor finanţelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la implinirea termenului legal de prescriptie. (9) Bunurile mobile şi imobile, precum şi titlurile de valoare care provin din donatii intra, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, în baza unui act autentic întocmit de donator. (10) Bunurile mobile şi imobile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, intra de drept, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, titlul de proprietate constituindu-l incheierea judecătorului-delegat prin care s-a dispus radierea. Bunurile se predau de către lichidatori, pe bază de proces-verbal de predare-primire, organelor de valorificare.-----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.306 din 7 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.688 din 21 decembrie 2000.Alin. (5) al art. 2 a fost introdus prin HOTĂRÂREA nr. 1.306 din 7 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.688 din 21 decembrie 2000.Art. 2 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.Alin. (7) al art. 2 a fost abrogat prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.Alin. (10) al art. 2 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.  +  Articolul 2^1 (1) Persoana care găseşte un bun mobil care nu îi aparţine şi nu are posibilitatea sa îl predea proprietarului este obligata sa îl predea în termen de 10 zile unităţii de politie pe a carei raza teritoriala a fost gasit bunul respectiv. (2) Bunurile mobile parasite în incinta punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat sau în apropierea acestora se predau de către persoana care le-a gasit organelor politiei de frontieră, pe bază de proces-verbal de predare-primire. (3) Abrogat. (4) Bunurile mobile parasite, gasite în apropierea incintei punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat, în zona frontierei de stat, se predau unităţilor politiei de frontieră pe bază de proces-verbal de predare-primire. (5) Procesul-verbal de predare-primire întocmit de organul de politie competent va cuprinde urmatoarele elemente: a) data, locul întocmirii, numele, prenumele şi gradul lucratorului de politie, precum şi unitatea din care acesta face parte; b) identitatea persoanei care a gasit bunul; c) descrierea amanuntita a bunului şi a imprejurarilor în care acesta a fost gasit; d) datele de identificare a proprietarului bunului gasit, atunci când acesta este cunoscut. (6) Procesul-verbal de predare-primire prevăzut la alin. (5) se întocmeşte şi în situaţia în care organele de politie sunt sesizate din oficiu cu privire la existenta unui bun mobil parasit în raza teritoriala de competenţa.-----------Art. 2^1 a fost introdus prin HOTĂRÂREA nr. 1.306 din 7 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.688 din 21 decembrie 2000.Alineatul (3) al art. 2^1 a fost abrogat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.  +  Articolul 2^2 (1) Bunurile mobile prevăzute la art. 2^1 alin. (1), (2) şi (4) se păstrează pe o perioadă de un an, în încăperi special amenajate, în incinta unităţilor de politie, luandu-se măsuri de pastrare şi de conservare corespunzătoare a acestora, până la predarea lor efectiva spre valorificare. (2) Termenul de un an în care bunurile parasite trebuie pastrate de către organele de politie competente curge de la data întocmirii procesului-verbal de predare-primire a acestora. (3) În situaţia în care proprietarul sau mostenitorii legali ai acestuia se prezinta la unitatea de politie competenţa înainte de expirarea termenului de un an, acesta intră în posesia bunului reclamat, pe baza unui proces-verbal de predare-primire în care se vor consemna şi imprejurarile în care bunul a fost parasit. (4) Bunurile mobile abandonate, ai caror proprietari au fost identificati, dar au renuntat, printr-o declaratie scrisa pe propria raspundere, la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora, se predau de îndată direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti ori administratiilor finanţelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, după caz, în vederea valorificarii. (5) Abrogat.-----------Art. 2^2 a fost introdus prin HOTĂRÂREA nr. 1.306 din 7 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.688 din 21 decembrie 2000.Alineatul (4) al art. 2^2 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.Alineatul (5) al art. 2^2 a fost introdus prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.Alineatul (5) al art. 2^2 a fost abrogat prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.  +  Capitolul 2 Evaluarea şi valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului----------Titlul Capitolului 2 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.A. Atestarea calităţii bunurilor  +  Articolul 3 (1) Bunurile de consum alimentar şi materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate, precum şi cele care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare se supun valorificarii fără a fi necesar avizul de calitate, în condiţiile în care se încadrează în termenul de valabilitate mentionat pe ambalaj. În situaţia în care pentru aceste bunuri se depăşeşte termenul de valabilitate mentionat pe ambalaj este interzisa valorificarea lor pentru consumul uman. Valorificarea acestora se face en detail sau angro, cu plata integrală sau în maximum 5 zile lucratoare de la data vanzarii. (2) În situaţia în care exista incertitudini privind calitatea sau termenul de valabilitate a bunurilor se obtine avizul de calitate prin care se atesta ca acestea sunt apte pentru a fi comercializate. (3) Pentru bunurile pe al caror ambalaj nu este inscris termenul de valabilitate se solicita avizul de calitate prin care se atesta ca acestea sunt apte pentru a fi comercializate. (4) Avizul de calitate prevăzut la alin. (2) şi (3) se emite de îndată de instituţiile care deţin laboratoare de specialitate şi care sunt autorizate în acest sens. (5) Prin bun cu grad ridicat de perisabilitate se înţelege bunul care înregistrează scazaminte în timpul transportului, depozitarii şi desfacerii, determinate de procese naturale, cum sunt: uscare, evaporare, scurgeri, spargeri, faramitare, refrigerare, congelare, decongelare, fermentare sau alte procese biofizice asemanatoare în procesul de comercializare.-----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 noiembrie 2000.Art. 3 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.  +  Articolul 4Instituţiile abilitate prin lege sa ateste calitatea marfurilor în vederea comercializarii sunt obligate sa emita certificatul constatator în termen de maximum 30 de zile de la data solicitarii acestuia de către organul de valorificare, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (4).B. Evaluarea bunurilor  +  Articolul 5 (1) După preluarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului comisia de evaluare procedeaza la evaluarea acestora în maximum 21 de zile, cu excepţia bunurilor care necesita expertizarea în vederea evaluării. (2) Rezultatele evaluării sunt consemnate într-un proces-verbal de evaluare întocmit de comisia de evaluare în 3 exemplare, semnat de membrii acesteia şi avizat de directorul executiv al directiei generale a finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, de seful administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti. (3) Activitatea de ansamblu a comisiei de evaluare este coordonata de directorul executiv al directiei generale a finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti ori de seful administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, care solutioneaza şi eventualele probleme divergente care pot aparea pe parcurs între membrii comisiei de evaluare. (4) Comisia de evaluare se intruneste ori de cate ori este necesar. (5) Directorul executiv al directiei generale a finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti ori, după caz, seful administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti stabileste prin decizie componenta comisiei de evaluare, inclusiv membrii supleanti, în scopul inlocuirii operative a membrilor comisiei în cazul absentei acestora. Prezenta membrilor comisiei de evaluare este obligatorie. (6) În cazul bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care se valorifica de administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, comisia de evaluare, inclusiv membrii supleanti, se constituie în baza deciziei directorului general al Directiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti.-----------Alin. (1), (5) şi (6) ale art. 5 au fost modificate prin HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 noiembrie 2000.Alin. (1) al art. 5 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.306 din 7 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.688 din 21 decembrie 2000.Art. 5 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.Alin. (5) al art. 5 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.  +  Articolul 6 (1) La evaluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, comisia de evaluare va avea în vedere preţul actual pentru produse identice sau similare, din care se deduc comisionul sau adaosul comercial, taxa pe valoarea adăugată aferenta comisionului sau adaosului comercial, accizele şi care se corecteaza, după caz, în functie de urmatoarele criterii: a) gradul de uzura fizica şi morala a bunurilor respective; b) utilitatea bunurilor pentru potentialii cumpărători; c) cantitatea (volumul) bunurilor respective; d) caracterul sezonier al bunurilor; e) termenul de valabilitate. (2) Prevederile alin. (1) se aplică tuturor bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, inclusiv celor pentru care prin legi speciale se stabilesc preţuri impuse.-----------Art. 6 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.Art. 6 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.  +  Articolul 7 (1) Pentru buna desfăşurare a activităţii de evaluare, prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti ori a sefului administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, după caz, pot fi numite subcomisii ale comisiei de evaluare, care asigura informaţii scrise privind preturile actuale pentru produse identice sau similare, în vederea evaluării bunurilor. (2) Abrogat. (3) În situaţii justificate, în functie de natura bunurilor, comisia de evaluare poate apela la serviciile unor evaluatori specializati, valoarea stabilita de către acestia putand fi acceptata sau corectata de comisia de evaluare. (4) Membrii comisiei de evaluare primesc, fiecare, o indemnizatie lunara fixa, stabilita prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu condiţia intrunirii comisiei de evaluare cel puţin o dată pe luna. (5) În situaţia în care comisia de evaluare se intruneste de mai multe ori pe luna, iar la aceasta participa atât membrul plin, cat şi membrul supleant, membrul supleant va primi o indemnizatie lunara la nivelul celei stabilite pentru membrul plin prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu condiţia motivarii absentei membrului plin. (6) Membrii comisiei de evaluare nu pot face parte din comisia de licitaţie.-----------Alin. (3) al art. 7 a fost abrogat prin HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 noiembrie 2000.Art. 7 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.Alin. (1) al art. 7 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.Alin. (2) al art. 7 a fost abrogat prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.  +  Articolul 8 (1) Bunurile de consum alimentar şi materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele şi păsările vii, precum şi bunurile al caror termen de garantie expira înainte de data ramanerii definitive a hotărârii ce se pronunţă în litigiul al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare sunt valorificate de persoanele juridice specializate sau de persoanele fizice autorizate sa comercializeze aceste bunuri către populatie. (2) Valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face la preţul cu ridicata practicat în zona, care poate fi preţul stabilit pentru ultima intrare, după caz, fără efectuarea procedurilor de evaluare.-----------Art. 8 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 noiembrie 2000.Art. 8 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.  +  Articolul 9 (1) În cazul bunurilor care nu au putut fi valorificate prin magazinele proprii, direct de la locul de depozitare sau de la locul de detinere, precum şi în regim de consignaţie, în termen de 30 de zile de la data punerii în vanzare, comisia de evaluare poate proceda la reducerea preturilor stabilite initial, cu până la 30% din valoarea stabilita de comisia de evaluare, în functie de caracterul sezonier al bunurilor. (2) În intervalul de 150 de zile de la data primei evaluari se pot face mai multe reevaluari succesive, în sensul majorarii sau al reducerii pretului bunurilor, în functie de decizia comisiei de evaluare. Reducerea preturilor bunurilor poate fi facuta până la 75% din preţul stabilit initial. (3) După expirarea termenului de 180 de zile de la data punerii în vanzare, cu aprobarea directorului general al directiei generale a finanţelor publice judetene sau a municipului Bucureşti, respectiv a directorului administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, bunurile pot fi valorificate la un pret care nu poate fi mai mic decat cel oferit de unitatile de colectare şi valorificare a deseurilor.-----------Art. 9 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.306 din 7 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.688 din 21 decembrie 2000.Art. 9 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.Alin.(1) al art. 9 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.  +  Articolul 10În cazul bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi care conţin copii ilegale ale operelor prevăzute la art. 7 şi 8 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, se procedeaza după cum urmeaza: a) organele detinatoare au obligaţia să depună bunurile respective la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, în vederea distrugerii de către comisia de distrugere constituita în conformitate cu prevederile art. 5 din Normele metodologice privind modul de depunere şi de distrugere a suporturilor, materialelor, fonogramelor, marcajelor holografice sau a copertelor confiscate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.095/2000; b) stocurile de astfel de bunuri legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului înainte de intrarea în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii şi comercializarii neautorizate a fonogramelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 624/2001, se distrug de către organul de valorificare, cu instiintarea în prealabil a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.-----------Art. 10 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.C. Valorificarea bunurilor  +  Articolul 11 (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifica de către organele de valorificare prin magazine proprii, direct de la locul de depozitare sau de la locul la care acestea se afla, prin licitaţie publică, în regim de consignaţie ori prin bursele de marfuri, după caz. (2) Alegerea metodei de valorificare se face de către directorul executiv al directiei generale a finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti, respectiv seful administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti. (3) Valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, care nu se afla pe teritoriul României, se face conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului afacerilor externe, având în vedere locul unde acestea se afla.-----------Art. 11 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 noiembrie 2000.Art. 11 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.306 din 7 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.688 din 21 decembrie 2000.Art. 11 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.Alin.(2) al art. 11 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.Alin.(3) al art. 11 a fost introdus prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.  +  Articolul 11^1 (1) Magazine proprii se pot organiza de către organul de valorificare în condiţiile în care volumul bunurilor ce urmeaza să fie vandute asigura continuitate în functionarea acestora. (2) Vanzarea bunurilor prin magazine proprii se poate face en detail şi/sau en gros, la valoarea stabilita de comisia de evaluare. (3) Vanzarea bunurilor în sistem angro se poate face cu plata integrală sau esalonat pe o perioadă de maximum 12 luni. În cazul vanzarii în rate persoana fizica sau juridica prezinta o garantie bancara reprezentand contravaloarea a trei rate lunare şi plateste, în momentul ridicarii bunurilor, minimum 50% din valoarea acestora. Ratele lunare se actualizeaza în functie de taxa oficiala a scontului stabilita de Banca Naţionala a României. (4) Vanzarea bunurilor de la locul de depozitare sau de la locul unde acestea se afla, în sistem angro, se face pe bază de factura fiscala. (5) În cazul valorificarii bunurilor prevăzute la art. 8 persoanele juridice specializate sau persoanele fizice autorizate sa comercializeze aceste bunuri virează la bugetul de stat sumele încasate după deducerea adaosului comercial sau a comisionului, după caz, şi taxa pe valoarea adăugată aferenta, în maximum 5 zile lucratoare de la data incasarii contravalorii bunurilor.-----------Art. 11^1 a fost introdus prin HOTĂRÂREA nr. 1.306 din 7 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.688 din 21 decembrie 2000.Art. 11^1 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.Alin. (2) al art. 11^1 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.  +  Articolul 11^2 (1) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifica numai prin licitaţie publică. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) terenurile agricole situate în extravilan. (3) Terenurile agricole situate în extravilan se valorifica cu respectarea dreptului de preemtiune al coproprietarilor, al vecinilor ori al arendasilor, potrivit legislaţiei privind circulatia juridica a terenurilor. (4) Dacă în termen de 45 de zile nici unul dintre titularii dreptului de preemtiune nu şi-a manifestat dorinţa de a cumpara terenul, acesta se vinde liber, conform prevederilor alin. (1). (5) Valoarea de pornire a licitaţiei este stabilita de comisia de evaluare. (6) În vederea organizarii licitaţiei se publică în presa anunturi de vanzare, putandu-se utiliza în plus alte forme de publicitate, care trebuie să cuprindă urmatoarele informaţii privind organizarea licitaţiei: a) data, ora şi locul organizarii licitaţiei; b) valoarea de pornire a licitaţiei; c) descrierea bunurilor supuse licitaţiei; d) pasul licitaţiei, stabilit procentual sau valoric. (7) Publicarea anuntului de vanzare se face în cel mult 10 zile după evaluarea bunurilor. (8) Licitaţia publică se desfăşoară în maximum 10 zile de la data publicarii anuntului de vanzare. (9) Lista cuprinzand bunurile ce fac obiectul licitaţiei publice se afişează la sediul direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti, respectiv al administratiilor finanţelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, începând cu data publicarii anuntului de vanzare, iar alte informaţii necesare se pun la dispoziţie celor interesati de către serviciile sau birourile de valorificare. (10) Lista cuprinzand bunurile care fac obiectul licitaţiei publice poate fi publicata şi în presa centrala sau locala, precum şi prin Internet, pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice. (11) Licitaţia publică are loc în prezenta unei comisii formate din 3 membri, desemnaţi prin decizie a directorului general al directiei generale a finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti şi, respectiv, prin decizie a directorului administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti. (12) Comisia de licitaţie verifica garantia depusa de participantii la licitaţie, care nu poate fi mai mica de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei, şi întocmeşte lista cuprinzand persoanele acceptate la licitaţie. Garantia se depune de către participantii la licitaţie în contul 50.05 «Disponibil din sume de mandat şi sume în depozit ale ministerelor şi instituţiilor subordonate», deschis la unitatile trezoreriei statului pe seama direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti, respectiv a administratiilor finanţelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti. (13) La licitaţia publică pot participa, cu condiţia depunerii garantiei, atât persoane fizice, cat şi persoane juridice. (14) Licitaţia publică se desfăşoară în locul, la data şi la ora indicate în anunţul de vanzare, dacă sunt cel puţin 2 ofertanti. (15) Licitaţia publică se reia în situaţia în care nu se prezinta 2 ofertanti sau nu se obtine valoarea de pornire a licitaţiei. În aceste situaţii se întocmeşte un proces-verbal de desfăşurare, semnat de toţi membrii comisiei de licitaţie, iar comisia de evaluare poate proceda la reevaluarea bunurilor licitate, în termen de cel mult 10 zile de la data licitaţiei, prin reducerea pretului de vanzare cu cel mult 50% din cel stabilit initial. (16) Data reluării licitaţiei publice se stabileste de comisia de licitaţie, în termen de maximum 30 de zile de la data primei licitatii sau de la data reevaluarii bunurilor, în cazul în care aceasta a avut loc. (17) În cazul în care s-a procedat la reevaluarea bunurilor noua valoare stabilita de comisia de evaluare constituie valoarea de pornire a licitaţiei. (18) Dacă la a doua licitaţie publică nu se prezinta nici un ofertant, bunurile pot fi supuse valorificarii prin celelalte metode prevăzute la art. 11 alin. (1). (19) Dacă la a doua licitaţie publică se prezinta un singur ofertant şi acesta indeplineste condiţiile de participare, el este admis şi are loc negocierea pretului de vanzare a bunurilor. (20) În situaţia în care nu se obtine valoarea de pornire a celei de-a doua licitatii publice, inclusiv în cazul negocierii cu un singur ofertant, se întocmeşte un proces-verbal de desfăşurare, semnat de toţi membrii comisiei de licitaţie, şi licitaţia se reia. În aceasta situaţie comisia de evaluare procedeaza la reevaluarea bunurilor supuse licitaţiei, astfel încât reducerea totala a pretului de vanzare, după cele 3 licitatii, sa nu depăşească 75% din valoarea initiala. Serviciul sau biroul de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului stabileste data celei de-a treia licitatii publice, în termen de cel mult 30 de zile de la data reevaluarii bunurilor, în urma celei de-a doua licitatii. În cazul în care la cea de-a treia licitaţie publică se prezinta un singur ofertant, se procedeaza la negocierea pretului de vanzare cu acesta, care nu poate fi mai mic de 25% din valoarea stabilita initial de comisia de evaluare. (21) În cazul în care bunurile nu se valorifica nici în urma celei de-a treia licitatii publice, se pot utiliza alte metode de valorificare. (22) Publicarea anuntului de vanzare este obligatorie inaintea fiecarei licitatii publice, în aceleasi condiţii ca şi în cazul primei licitatii. (23) Pasul de licitare se stabileste inaintea fiecarei licitatii publice, în suma absoluta sau în procente din valoarea de pornire a licitaţiei, de către serviciul sau biroul de valorificare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti ori al administratiilor finanţelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti. (24) Plata contravalorii marfurilor se face integral la preluarea acestora de către castigatorul licitaţiei sau în rate, cu garantie bancara reprezentand contravaloarea a trei rate lunare, castigatorul licitaţiei platind în momentul ridicarii bunurilor minimum 50% din valoarea adjudecata. Ratele lunare se actualizeaza în functie de taxa oficiala a scontului stabilita de Banca Naţionala a României. (25) După fiecare licitaţie publică se întocmeşte un proces-verbal de adjudecare în care se consemneaza rezultatele acesteia şi care se semneaza de toţi membrii comisiei de licitaţie. Castigatorul licitaţiei primeste din partea comisiei de licitaţie procesul-verbal de adjudecare cu privire la rezultatul licitaţiei şi preia bunurile în baza documentului «factura fiscala», care constituie, alaturi de procesul-verbal de adjudecare, titlul de proprietate asupra bunurilor. (26) Garantia depusa de participantii la licitaţie se restituie în termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii licitaţiei. (27) În cazul în care se stabileste ca plata să se faca integral la preluarea bunurilor, iar castigatorul licitaţiei nu achita integral suma datorata în vederea preluării acestora în maximum 5 zile lucratoare de la adjudecarea bunurilor, pierde dreptul la restituirea garantiei şi licitaţia se reia.-----------Art. 11^2 a fost introdus prin HOTĂRÂREA nr. 1.306 din 7 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.688 din 21 decembrie 2000.Art. 11^2 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.Alin. (1), (5), (6), (18), (21) şi (26) ale articolului 11^2 au fost modificate prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.  +  Articolul 11^3 (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifica şi în regim de consignaţie, precum şi prin societăţi comerciale tip consignaţie, pe baza principiului licitarii comisionului în cadrul limitei de 0,5-20% din valoarea bunurilor, la care se adauga taxa pe valoarea adăugată aferenta comisionului. Preţul rezultat se rotunjeste în plus cu până la 1.000 lei. (2) Licitarea comisionului se poate face la inceputul anului sau ori de cate ori este necesar, cu condiţia ca la stabilirea acestuia comisia de licitaţie să aibă în vedere criteriile stabilite la alin. (3). (3) La stabilirea comisionului comisia de licitaţie trebuie să aibă în vedere urmatoarele criterii, după caz:- volumul de marfa care poate fi preluat pentru valorificare;- vadul comercial al comisionarului;- respectarea obligaţiilor privind plata contravalorii bunurilor sau plata în avans. (4) Din valoarea încasată din valorificarea bunurilor comisionarul va retine comisionul adjudecat şi taxa pe valoarea adăugată aferenta, iar diferenţa se face venit la bugetul de stat. (5) Societatea comerciala care preia spre vanzare bunuri în regim de consignaţie desface bunurile respective la preţul stabilit de comisia de evaluare, în care este inclus comisionul şi la care se adauga taxa pe valoarea adăugată aferenta acestuia. (6) Plata contravalorii bunurilor vandute se face integral sau pe măsura vanzarii, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data vanzarii. (7) Pentru nevarsarea la termen a sumelor încasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, organele de valorificare calculeaza dobanzi şi penalităţi potrivit legislaţiei fiscale în materie.-----------Art. 11^3 a fost introdus prin HOTĂRÂREA nr. 1.306 din 7 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.688 din 21 decembrie 2000.Alin. (1) şi (4) ale art. 11^3 au fost modificate prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.Alin. (5), (6) şi (7) ale art. 11^3 au fost introduse prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.Alin. (7) al art. 11^3 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.  +  Articolul 11^4Abrogat.-----------Art. 11^4 a fost introdus prin HOTĂRÂREA nr. 1.306 din 7 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.688 din 21 decembrie 2000.Art. 11^4 a fost abrogat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002  +  Articolul 11^5 (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifica şi prin intermediul burselor de marfuri, în baza prevederilor legale în acest sens. (2) Titlurile de valoare intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifica pe piaţa valorilor mobiliare conform legislaţiei în vigoare.-----------Art. 11^5 a fost introdus prin HOTĂRÂREA nr. 1.306 din 7 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.688 din 21 decembrie 2000.Art. 11^5 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.  +  Articolul 12Abrogat.-----------Art. 12 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 noiembrie 2000.Art. 12 a fost abrogat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.  +  Articolul 13Dacă în termen de 150 de zile de la prima reevaluare a bunurilor acestea nu se valorifica prin modalitatile prevăzute la art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se poate proceda la:- atribuirea gratuita în condiţiile art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, cu modificările şi completările ulterioare;- valorificarea prin unitatile de colectare şi valorificare a deseurilor;- dezmembrarea bunurilor şi valorificarea componentelor rezultate, inclusiv a ambalajelor, după caz;- distrugerea bunurilor sau a componentelor acestora.-----------Art. 13 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.306 din 7 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.688 din 21 decembrie 2000.  +  Articolul 13^1. (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului pot fi valorificate prin intermediul altor organe de valorificare din structura Ministerului Finanţelor Publice, la propunerea serviciului sau a biroului de valorificare, în baza deciziei directorului general al directiei generale a finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti ori a directorului administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti. (2) Lista bunurilor greu vandabile, cuprinzand denumirea, felul şi natura fiecarui bun, unitatea de măsura, cantitatea, valoarea stabilita de comisia de evaluare, provenienţă, marca, seria, anul de fabricatie, starea fizica şi baza legala de trecere în proprietatea privată a statului, se transmite trimestrial spre analiza organelor de valorificare din structura Ministerului Finanţelor Publice. (3) În cazul în care alte organe de valorificare îşi manifesta interesul faţă de preluarea, în vederea valorificarii, a bunurilor respective, va fi incheiat un protocol între conducătorii organelor de valorificare respective. Din sumele încasate din valorificarea acestor bunuri se acopera toate cheltuielile aferente valorificarii, iar diferenţa se varsă la bugetul de stat de către organul de valorificare.-----------Art. 13^1 a fost introdus prin HOTĂRÂREA nr. 1.306 din 7 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.688 din 21 decembrie 2000.Art. 13^1 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.  +  Capitolul 3 Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului----------Titlul Capitolului 3 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.  +  Articolul 14 (1) Ministerul Finanţelor Publice poate transmite sau, după caz, poate propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului unor persoane fizice sau juridice, astfel: a) Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambulante sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiuni şi motoare atasabile acestora.Repartizarea acestor bunuri se face de către o comisie interministeriala care va functiona pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituita prin decizie a primului-ministru, formata din reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apararii Naţionale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.Transmiterea cu titlu gratuit a acestor bunuri se face prin comunicare periodica Secretariatului General al Guvernului, pe baza datelor centralizate de la directiile generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti, precum şi de la administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.Directiile generale ale finanţelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti au obligaţia de a comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice situaţia nominala privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunile şi motoarele atasabile acestora, legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, până la data de 5 a lunii urmatoare, conform anexei nr. 1.Înscrierea în situaţia lunara inaintata Ministerului Finanţelor Publice trebuie să cuprindă numai autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunile şi motoarele atasabile acestora, care au o situaţie clara din punct de vedere juridic, în sensul că au intrat definitiv în proprietatea privată a statului. Situaţiile lunare cuprind autovehiculele care sunt în stare de functionare şi corespund din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, conform legislaţiei în vigoare.În raportul de expertiza tehnica se va preciza în mod expres dacă autovehiculul corespunde din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, precum şi gradul de uzura.Cererile de atribuire cu titlu gratuit a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunilor şi motoarelor atasabile acestora se depun la Secretariatul General al Guvernului.Comisia interministeriala va elabora un regulament de organizare şi functionare a acesteia în care să se prevada atribuţiile ce îi revin cu privire la repartizarea cu titlu gratuit a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunilor şi motoarelor atasabile acestora.Comisia interministeriala analizeaza cererile de atribuire gratuita a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunilor şi a motoarelor atasabile acestora şi repartizeaza aceste bunuri în administrarea ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale, în limita normativelor de dotare a acestora, precum şi unităţilor de cult.Prin regulamentul de organizare şi functionare a comisiei interministeriale se va stabili modul de solutionare a cererilor de atribuire gratuita a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunilor şi a motoarelor atasabile, nerezolvate.Secretariatul General al Guvernului comunică Ministerului Finanţelor Publice, după fiecare sedinta a comisiei interministeriale, situaţia privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunile şi motoarele atasabile acestora, care au fost atribuite gratuit, precum şi situaţia celor neatribuite gratuit.Predarea autovehiculelor către instituţiile cărora le-au fost atribuite şi valorificarea celor neatribuite de către organul de valorificare se efectueaza pe baza comunicarii exprese a Ministerului Finanţelor Publice.Transmiterea comunicarilor de către Ministerul Finanţelor Publice atât către beneficiari, cat şi către organele de valorificare se va face în termen de 10 zile de la data primirii comunicarii de la Secretariatul General al Guvernului.Transmiterea de către beneficiari a acceptului sau refuzului se va face în termen de 15 zile lucratoare de la data comunicarii.Inmatricularea autovehiculelor atribuite cu titlu gratuit se face conform reglementarilor legale în vigoare.Pentru autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunile şi motoarele atasabile acestora, neatribuite gratuit, Secretariatul General al Guvernului comunică Ministerului Finanţelor Publice dacă bunurile respective rămân la dispoziţia sa sau dacă acestea pot fi valorificate de Ministerul Finanţelor Publice în condiţiile prezentelor norme metodologice. Datele tehnice care trebuie comunicate Ministerului Finanţelor Publice pentru autovehicule, ambulante sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiuni şi motoare atasabile acestora sunt prezentate în anexa nr. 1. Autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunile şi motoarele atasabile acestora, care nu indeplinesc condiţiile pentru a fi atribuite cu titlu gratuit Secretariatului General al Guvernului, sau cele care nu sunt repartizate de comisia interministeriala pot fi valorificate de către directiile generale ale finanţelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi de administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, astfel:1. prin licitaţie publică;2. prin vanzare directa de la locul de depozitare sau de la locul unde acestea se afla, dacă intrunesc condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din ordonanţa;3. prin atribuire cu titlu gratuit;4. ca piese componente;5. prin unitatile de colectare şi valorificare a deseurilor;6. prin distrugere.Expertiza tehnica şi evaluarea autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunilor şi motoarelor atasabile acestora, legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, se efectueaza de către experti tehnici sau evaluatori autorizati; b) creselor, gradinitelor, centrelor de plasament şi centrelor de primire a copilului, caminelor de batrani, cantinelor pentru saraci, azilurilor, spitalelor, scolilor, bibliotecilor, instituţiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România, precum şi persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma dezastrelor, la propunerea direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a administratiilor finanţelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.În situaţia acceptarii bunurilor, directiile generale ale finanţelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, la propunerea comisiei de evaluare, pot atribui cu titlu gratuit bunuri în valoare de până la 50 milioane lei/beneficiar.Atribuirea cu titlu gratuit se poate face în urmatoarele situaţii:1. direct, fără parcurgerea etapelor de valorificare, la propunerea primarilor sau a presedintilor consiliilor judetene ori a serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale;2. în situaţia în care comisia de evaluare constata ca valorificarea acestora nu poate fi facuta în cadrul termenului de valabilitate. În aceasta situaţie atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor se face cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate;3. în condiţiile prevederilor art. 13, respectiv dacă bunurile nu se valorifica în termen de 150 de zile de la prima reevaluare.Pentru bunurile ce sunt atribuite cu titlu gratuit, în valoare de peste 50 milioane lei/beneficiar, directiile generale ale finanţelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti inainteaza Ministerului Finanţelor Publice propuneri concrete şi motivate, care vor cuprinde beneficiarii bunurilor şi lista bunurilor atât cantitativ, cat şi valoric. În vederea atribuirii cu titlu gratuit, bunurile vor fi retrase de la valorificare.Se pot atribui cu titlu gratuit bunuri în valoare de peste 50 milioane lei/beneficiar şi în baza unei cereri inaintate Ministerului Finanţelor Publice. În aceasta situaţie Ministerul Finanţelor Publice va solicita listele cu bunuri, atât cantitativ, cat şi valoric, de la directiile generale ale finanţelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi de la administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.În situaţia producerii unor dezastre, atribuirea bunurilor cu titlu gratuit persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma acestora se face prin intermediul primarilor, a Societatii Naţionale de Cruce Rosie sau a instituţiilor de cult. c) persoanelor fizice sau juridice care pot face dovada ca au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter documentar, informational, educativ, ştiinţific şi altele asemenea, la solicitarea acestora.Aceste persoane inainteaza Ministerului Finanţelor Publice o solicitare însoţită de un act doveditor din care să rezulte caracterul bunurilor şi calitatea de destinatar initial al acestora; d) persoanelor fizice şi juridice care au calitatea de destinatar, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului care nu pot fi valorificate în condiţiile ordonantei. Atribuirea cu titlu gratuit a acestora se face pe bază de hotărâre a Guvernului initiata de Ministerul Finanţelor Publice.Pentru iniţierea hotărârii Guvernului persoana fizica sau juridica prezinta Ministerului Finanţelor Publice o documentatie din care să rezulte ca aceasta este utilizator unic al bunurilor respective; e) ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale - echipamente de comunicatie, tehnica de calcul şi birotica, rechizite, bunuri de folosinţă indelungata, inventar gospodaresc, materiale de întreţinere şi reparatii, cu respectarea procedurilor de declarare şi de evaluare.Atribuirea cu titlu gratuit, pentru unitatile administrativ-teritoriale, se face în baza unei cereri adresate direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi administratiilor finanţelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, la propunerea comisiei de evaluare, pentru bunuri în valoare de până la 50 milioane lei/beneficiar, iar pentru bunuri în valoare de peste 50 milioane lei/beneficiar, cererea va fi adresata Ministerului Finanţelor Publice.Atribuirea cu titlu gratuit, pentru ministere şi autorităţi publice centrale, se face în baza unei cereri adresate Ministerului Finanţelor Publice.Directiile generale ale finanţelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti vor transmite trimestrial Ministerului Finanţelor Publice lista detaliata cuprinzand echipamentele de comunicatii, tehnica de calcul şi birotica, legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, stadiul evaluării, valorificarii, precum şi soldul final al acestora, concomitent cu anexa nr. 2; f) persoanelor juridice care nu indeplinesc condiţia de utilizator unic, dar au calitatea de destinatar initial, pentru bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi care nu pot fi valorificate în condiţiile art. 9 şi 12 din ordonanţa.Atribuirea cu titlu gratuit a acestora se face pe bază de hotărâre a Guvernului initiata de Ministerul Finanţelor Publice.În vederea atribuirii cu titlu gratuit a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului persoanele juridice inainteaza Ministerului Finanţelor Publice o solicitare în acest sens, însoţită de acte doveditoare din care să rezulte calitatea de destinatar initial al acestor bunuri.În cazul în care nu se aproba atribuirea cu titlu gratuit, aceasta se comunică, în termen de 15 zile, persoanei juridice; g) Ministerului Afacerilor Externe - bunuri mobile şi imobile aflate în strainatate, prin hotărâre a Guvernului; h) persoanelor juridice - bunuri legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care au fost achiziţionate din import, în baza unui contract de credit garantat de stat, prin hotărâre a Guvernului. i) persoanelor juridice care administreaza case memoriale, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice; j) altor beneficiari, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice. (2) Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi e) se face cu aprobarea ministrului finanţelor publice, pentru cele care intră în competenţa Ministerului Finanţelor Publice, sau prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finanţelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, ori prin decizie a sefului administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, pentru cele care intră în competenţa acestora. Atribuirea bunurilor cu titlu gratuit, în condiţiile prevederilor art. 13 din ordonanţa, se face pe bază de proces-verbal de predare-primire. (3) Dacă bunurile nu sunt preluate în termen de 60 de zile de la data aprobării atribuirii cu titlu gratuit, vor urma procedura de valorificare.-----------Art. 14 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 noiembrie 2000.Litera b) a alineatului (1) al articolului 14 a fost modificata prin HOTĂRÂREA nr. 1.306 din 7 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.688 din 21 decembrie 2000.Litera f) a alineatului (1) al articolului 14 a fost modificata prin HOTĂRÂREA nr. 1.306 din 7 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.688 din 21 decembrie 2000.Art. 14 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.Partea introductiva a alin. (1) al art. 14 a fost modificata prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.Literele a) şi b) ale alin. (1) al art. 14 au fost modificate prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.Literele i) şi j) ale alin. (1) al art. 14 au fost introduse prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.Alin. (1) al art. 14 au fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.  +  Capitolul 4 Competentele şi oblibaţiile organelor de valorificare  +  Articolul 15Organele de valorificare au urmatoarele competente şi obligaţii: a) propun Ministerului Finanţelor Publice transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, conform art. 13 alin. (1) lit. b) din ordonanţa, pentru valori mai mari de 50 milioane lei/beneficiar; b) restituie, în baza hotărârilor judecătorești rămase definitive şi irevocabile sau a unei ordonante emise de procuror, bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau contravaloarea acestora la nivelul valorii recuperate în urma valorificarii, la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare, în cazul bunurilor care au fost transmise, cu titlu gratuit, în baza procesului-verbal de predare-primire, sau în cazul bunurilor distruse, în baza procesului-verbal de distrugere; c) restituie, în baza hotărârilor judecătorești rămase definitive şi irevocabile sau a unei ordonante emise de procuror, sumele în lei, la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare, în cazul valorificarii bunurilor şi neincasarii contravalorii acestora, pentru care s-a întocmit documentaţia în vederea recuperării creanţelor; d) restituie sumele obtinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 6 alin. (3) şi (4) din ordonanţa, în baza hotărârilor judecătorești rămase definitive şi irevocabile sau a unei ordonante emise de procuror, la nivelul actualizat al preturilor, la data emiterii acestora, în functie de preţul stabilit initial, mai puţin cheltuielile efectuate cu valorificarea acestora; e) verifica dacă sumele rezultate din valorificarea bunurilor se varsă în termen la bugetul de stat; în caz contrar se iau măsuri de realizare a creanţelor bugetare, conform legislaţiei fiscale în vigoare; f) transmit debitele constatate organelor de executare silita în vederea aplicarii masurilor de executare silita; g) intocmesc documentaţia în vederea valorificarii bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, prin bursele de marfuri şi pe piaţa valorilor mobiliare; h) controlează dacă persoanele juridice şi fizice care au preluat spre valorificare bunuri legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului le păstrează în bune condiţii; i) asigura, la preluarea autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunilor şi motoarelor atasabile acestora, sigilarea acestor bunuri; j) raporteaza lunar Ministerului Finanţelor Publice situaţia privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotari aferente, ambarcatiunile şi motoarele atasabile acestora, legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, conform anexei nr. 1; k) raporteaza trimestrial Ministerului Finanţelor Publice situaţia generală privind bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, conform anexei nr. 2, până la data de 20 a lunii urmatoare incheierii trimestrului. Anexa nr. 2 va fi însoţită de o informare privind urmatoarele aspecte: modul de functionare a comisiilor de evaluare şi a comisiilor de distrugere a bunurilor, varsarea în termen la bugetul de stat a sumelor datorate, penalizari de intarziere calculate pentru nevarsarea în termen a sumelor la bugetul de stat, nivelul comisioanelor negociate cu societăţile tip consignaţie pentru valorificarea bunurilor, lista detaliata cuprinzand bunurile greu vandabile şi categoriile de cheltuieli, precum şi alte aspecte semnificative privind actiunea de valorificare; l) organizeaza evidenta bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi a sumelor obtinute din valorificarea acestora, potrivit normelor legale în vigoare; m) organizeaza evidenta stricta a proceselor-verbale de predare-primire pe detinatorii de la care s-au primit bunurile şi pe persoanele fizice sau juridice prin care se face valorificarea; n) organizeaza evidenta proceselor-verbale de evaluare intocmite de comisia de evaluare.-----------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 noiembrie 2000.Alin. (1) al art. 15 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.306 din 7 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.688 din 21 decembrie 2000.Alin. (3) al art. 15 a fost abrogat prin HOTĂRÂREA nr. 1.306 din 7 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.688 din 21 decembrie 2000.Art. 15 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.Litera f) a art. 15 a fost modificata prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.  +  Capitolul 5 Oblibaţiile persoanelor juridice sau fizice care primesc spre valorificare bunuri intrate în proprietatea privată a statului  +  Articolul 16Persoanele juridice sau fizice care primesc spre valorificare bunuri intrate în proprietatea privată a statului au urmatoarele obligaţii:- sa trimita reprezentantul lor pentru a prelua bunurile ori de cate ori sunt instiintate de organele de valorificare;- să semneze de primirea bunurilor procesul-verbal de predare-primire, aplicand şi stampila unităţii, după caz;- sa inregistreze în evidentele proprii bunurile respective în ziua primirii;- sa organizeze evidenta bunurilor primite pe fiecare proces-verbal de predare-primire;- sa mentioneze în documentul de plată numărul procesului-verbal de predare-primire;- să asigure conservarea bunurilor în cele mai bune condiţii, având grija sa nu fie inlocuite până la vanzare cu altele de calitate inferioara şi sa nu se altereze sau să se deterioreze din cauza condiţiilor de întreţinere necorespunzatoare;- sa expuna în permanenta bunurile respective spre vanzare şi sa ia cele mai eficiente măsuri pentru ca aceste bunuri să fie vandute în cel mai scurt timp;- sa vireze la bugetul de stat, pe măsura vanzarii, sumele obtinute din vanzarea bunurilor respective.-----------Art. 16 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.306 din 7 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.688 din 21 decembrie 2000.  +  Capitolul 6 Procedura de distrugere a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului----------Titlul Capitolului 6 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.  +  Articolul 17 (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi preluate de organele de valorificare, care în intervalul celor 180 de zile au devenit necomercializabile, precum şi cele care nu au putut fi valorificate, inclusiv componentele rezultate din dezmembrare, care nu au fost transmise cu titlu gratuit sau nu au fost predate unităţilor de colectare şi de valorificare a deseurilor, se distrug sub supravegherea comisiei de distrugere. (2) De asemenea, vor fi distruse şi bunurile pentru care volumul acestora (cantitativ şi/sau valoric) nu justifica angajarea cheltuielilor în vederea valorificarii (analiza de laborator, timbre, marcare).-----------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.  +  Articolul 18 (1) Comisia de distrugere stabileste, în functie de natura bunurilor respective, locul unde urmeaza să fie distruse acestea, putandu-se apela şi la serviciile unor unităţi specializate în acest gen de activitate. (2) După distrugerea bunurilor comisia de distrugere incheie un proces-verbal de distrugere, în 3 exemplare semnate de toţi membrii comisiei, precum şi de unitatea specializata, după caz. (3) Data intrunirii comisiei de distrugere se stabileste prin decizie a directorului general al directiei generale a finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti, precum şi a directorului administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti. (4) Prezenta tuturor membrilor comisiei de distrugere la operaţiunea de distrugere este obligatorie, iar dacă un membru este absent, inlocuitorul acestuia este numit prin decizie a directorului general al directiei generale a finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti. (5) Abrogat. (6) Procesul-verbal de distrugere este avizat de directorul executiv al directiei generale a finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti, precum şi de seful administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti. (7) În functie de importanţa operaţiunii de distrugere se pot efectua înregistrări video, fie cu aparatura proprie, fie prin apelarea la serviciile unor persoane fizice sau juridice specializate. (8) Membrii comisiei de distrugere primesc, fiecare, o indemnizatie lunara, fixa, stabilita prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu condiţia intrunirii comisiei cel puţin o dată pe luna. (9) În situaţia în care comisia de distrugere se intruneste de mai multe ori pe luna, iar la aceasta participa atât membrul plin, cat şi membrul supleant, membrul supleant va primi o indemnizatie lunara la nivelul stabilit pentru membrul plin prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu condiţia motivarii absentei membrului plin. (10) Abrogat.-----------Alin. (7) al art. 18 a fost abrogat prin HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 noiembrie 2000.Art. 18 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.Alin. (5) şi (10) al art. 18 au fost abrogate prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.  +  Capitolul 7 Veniturile încasate şi cheltuielile aferente bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului----------Titlul Capitolului 7 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.  +  Articolul 19 (1) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi veniturile încasate în urma valorificarii bunurilor confiscate de către autorităţile administraţiei publice locale se colecteaza în contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 98/1999», deschis pe seama direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi a administratiilor finanţelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, la trezoreria statului. În cazul incasarii contravalorii bunurilor respective în numerar sumele se depun la casieria trezoreriei statului în prima zi lucratoare de la încasare. (2) Din sumele colectate directiile generale ale finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti, precum şi administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti acopera, pe bază de documente legale, cheltuielile efectuate în vederea valorificarii bunurilor respective şi retine cota de 1% aferenta bunurilor confiscate de organele de politie, care se virează Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru recompensarea politistilor, potrivit dispoziţiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi Internelor, având obligaţia ca în termen de 3 zile lucratoare de la încasare sa vireze disponibilitatile rămase în contul bugetului de stat 20.22.01.12 <<Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii>>, respectiv în contul <<Încasări din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii>> pentru sumele destinate bugetelor locale. (3) Pentru cheltuielile efectuate în vederea valorificarii bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului după virarea la bugetul de stat a disponibilitatilor rezultate din valorificare, se prezinta documente justificative, procedandu-se astfel: a) directiile generale ale finanţelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti intocmesc un referat în care vor fi consemnate, pe bază de documente justificative, sumele care urmeaza să fie restituite din contul bugetului de stat în contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 98/1999». Referatul este semnat de directorul executiv al directiei generale a finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti, precum şi de seful administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi va purta viza de control financiar preventiv propriu; b) unitatile trezoreriei statului restituie suma totala aprobata în referat din contul bugetului de stat 20.22.01.12 «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii» în contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 98/1999»; c) după alimentarea contului 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 98/1999» directiile generale ale finanţelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti dispun plăţile legale către beneficiari. (4) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor confiscate de autorităţile administraţiei publice locale se fac venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislaţiei în vigoare şi a unui comision de 10% din veniturile încasate. (5) În situaţia în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului nu asigura acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificarii acestora, diferenţa va fi acoperita de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice. (6) În situaţia în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor confiscate de autorităţile administraţiei publice locale nu asigura acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificarii acestora, diferenţa este acoperita din veniturile datorate bugetului local.-----------Art. 19 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 noiembrie 2000.Art. 19 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.Alin. (2) al art. 19 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.Partea introductiva a alin.(3) al art. 19 a fost modificata prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.  +  Articolul 20 (1) Diferenţa de cheltuieli neacoperita din veniturile încasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se acopera din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice, respectiv de la capitolul 72.01 «Alte acţiuni», subcapitolul 72.01.50 «Alte cheltuieli». (2) Cheltuielile de delegare (transport, cazare şi indemnizatia de delegare) pentru membrii comisiei de distrugere vor fi platite de institutia care i-a desemnat.-----------Art. 20 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 noiembrie 2000.Alin. (1) al art. 20 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.  +  Articolul 21 (1) În categoria cheltuielilor prevăzute la art. 19 şi 20 se cuprind cheltuielile efectuate în vederea valorificarii bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, de la preluarea acestora până la valorificarea, atribuirea gratuita sau distrugerea lor, respectiv cheltuielile privind sortarea, manipularea, transportarea, depozitarea, conservarea, analiza, fotografierea, filmarea, marcarea, etichetarea şi expertizarea, inclusiv cele efectuate pentru stabilirea bunurilor care indeplinesc condiţiile de comercializare, asigurarea garantiei pentru bunurile de folosinţă indelungata, evaluarea, licitatiile, publicitatea, dezmembrarea, distrugerea, restituirea sumelor încasate greşit sau fără baza legala, a contravalorii bunurilor intrate greşit sau fără baza legala în proprietatea privată a statului, precum şi indemnizatiile membrilor comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (7), art. 7 alin. (2) şi la art. 11 alin. (1) din ordonanţa. În aceeasi categorie intra şi cheltuielile efectuate cu valorificarea bunurilor prin magazine proprii, respectiv: cheltuieli cu pregătirea magazinului conform cerințelor legale în vigoare, cheltuieli cu dotarea magazinului, respectiv cu mobilier, casa de marcat, obiecte de inventar, cheltuieli cu întreţinerea, paza sau cu sistemele de asigurare a pazei, cu mijloacele de transport ale magazinului, precum şi cheltuielile cu salarizarea şi scolarizarea personalului care deserveşte activitatea magazinului, precum şi cotele pentru constituirea fondului de stimulente, conform reglementarilor în vigoare. (2) În categoria cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se cuprind şi urmatoarele categorii de cheltuieli privind valorificarea bunurilor imobile care provin din succesiuni fără mostenitori legali sau testamentari: a) cheltuieli privind inventarierea şi preluarea acestor bunuri; b) cheltuieli ce greveaza asupra bunurilor în momentul preluării acestora în vederea valorificarii (impozite, taxe, cheltuieli de întreţinere, energie, telefon, gaze naturale); c) taxe şi onorarii platite persoanelor fizice şi/sau juridice autorizate; d) cheltuieli judiciare; e) cheltuieli cu cadastrul.-----------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 noiembrie 2000.Alin. (1) al art. 21 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.306 din 7 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.688 din 21 decembrie 2000.Art. 21 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.Alin. (1) al art. 21 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.  +  Capitolul 8Preluarea, evaluarea, utilizarea, valorificarea, casarea sau distrugerea, după caz, a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, cuprinse în art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998  +  Articolul 22 (1) Detinatorii bunurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 vor proceda la inventarierea acestora şi vor lua măsuri de pastrare şi de conservare corespunzătoare până la predarea lor efectiva organelor specializate ale statului. (2) Predarea-primirea bunurilor prevăzute la alin. (1) se va face de îndată, în baza unui proces-verbal, incheiat în doua exemplare, dintre care unul se păstrează de către detinator, iar celalalt se preda organului specializat al statului.  +  Articolul 23Medicamentele, materialele consumabile de utilitate medicală, materialele de natura obiectelor de inventar medicale şi aparatura medicală se vor pune de către detinator la dispoziţia Ministerului Sănătăţii, care stabileste, prin ordin al ministrului, modul de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, comercializare sau, după caz, casarea ori distrugerea acestor bunuri.-----------Art. 23 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.  +  Articolul 24 (1) Produsele şi substantele toxice se predau gratuit unităţilor specializate ale ministerelor cu atribuţii şi raspunderi legale privind regimul acestor bunuri sau, după caz, agentilor economici autorizati prin lege sa desfasoare activitate cu astfel de substante şi produse. (2) Produsele şi substantele toxice care nu indeplinesc condiţiile de calitate pentru a fi utilizate sau valorificate sunt distruse în mod obligatoriu de comisiile numite de sefii unităţilor specializate ale ministerelor sau, după caz, de directorii agentilor economici care le-au preluat. (3) Din comisiile de distrugere va face parte, în mod obligatoriu, şi cate un reprezentant al inspectoratului de politie judetean sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucureşti şi al agentiei locale de protecţie a mediului.  +  Articolul 25Materialele nucleare şi radioactive se predau imediat, cu titlu gratuit, unităţilor specializate, stabilite de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare.  +  Articolul 26 (1) Bunurile, documentele sau valorile susceptibile sa faca parte din patrimoniul cultural naţional sau care prezinta valoare documentara, stiintifica, artistica sau muzeistica vor fi predate de îndată, cu titlu gratuit, Ministerului Culturii pentru a fi repartizate instituţiilor specializate, potrivit avizului Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor. (2) Cartile, publicatiile şi alte bunuri culturale de aceasta natura, cu excepţia celor menţionate la alin. (1), vor fi predate de îndată, cu titlul gratuit, Ministerului Culturii pentru a fi repartizate bibliotecilor publice.  +  Articolul 27 (1) Documentele susceptibile sa faca parte din Fondul Arhivistic Naţional al României vor fi predate de îndată, cu titlu gratuit, Directiei Generale a Arhivelor Naţionale sau direcţiilor judetene ori a municipiului Bucureşti, după caz. (2) Aprecierea apartenentei documentelor menţionate la alin. (1) la Fondul Arhivistic Naţional al României se va realiza, în condiţiile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, de către reprezentantii Arhivelor Naţionale, la solicitarea deţinătorilor acestor documente. (3) Documentele menţionate la alin. (1), care nu fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, se vor transmite de Arhivele Naţionale unităţilor de profil. (4) Predarea documentelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în baza unui proces-verbal de predare-primire care va cuprinde:- numărul curent din registrul de evidenta al deţinătorului, în care au fost inscrise documentele;- provenienţă documentelor - cu trimitere la actele intocmite cu acea ocazie;- descrierea amanuntita a documentelor, realizata de către reprezentantul Arhivelor Naţionale, care se poate constitui ca inventar anexat la procesul-verbal;- baza legala de trecere a documentelor în proprietatea privată a statului. (5) Procesul-verbal se întocmeşte în doua exemplare, dintre care unul rămâne la deţinătorul documentelor, iar celalalt se preda unităţii din structura Arhivelor Naţionale, care îl primeste, fiind semnat şi parafat pe toate filele.  +  Articolul 28 (1) Mijloacele de plată în valută liber convertibila confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se depun de către detinatorii acestora, în termen de 48 de ore, la bănci comerciale selectate de organele de valorificare. Selectarea acestora se face în functie de facilitatile oferite care vor fi stabilite prin protocol. (2) Mijloacele de plată în valută neconvertibila confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se depun de către detinatorii acestora, în termen de 48 de ore, la Banca Naţionala a României. (3) Mijloacele de plată în lei confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se depun la unitatile Trezoreriei Statului, în contul bugetului de stat 20.22.01.12 <<Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii>>. (4) Restituirea sumelor în lei sau în valută se face în baza hotărârilor judecătorești rămase definitive şi irevocabile sau a unei ordonante emise de procuror. Sumele în lei se restituie de către unitatile Trezoreriei Statului, iar sumele în valută se restituie de băncile comerciale, respectiv de către Banca Naţionala a României. (5) Contravaloarea în lei a valutei se restituie băncilor comerciale, Băncii Naţionale a României, de către unitatile Trezoreriei Statului, din contul 20.22.01.12 <<Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii>> la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României la data restituirii.-----------Art. 28 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 noiembrie 2000.Art. 28 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.Art. 28 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.  +  Articolul 29Valorificarea mijloacelor de plată în valută liber convertibila/neconvertibila, confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, preluate de băncile comerciale, respectiv de către Banca Naţionala a României, se realizează prin virarea la bugetul de stat a contravalorii în lei a mijloacelor de plată în valută, calculată la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României la data decontarii, după deducerea cheltuielilor efectuate în vederea valorificarii.-----------Art. 29 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.Art. 29 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.  +  Articolul 30Abrogat.-----------Art. 30 a fost abrogat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.  +  Articolul 31 (1) Armele de foc, munitiile, materiile explozive şi bunurile cu specific militar, legal confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea privată a statului, se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratelor de politie judetene şi Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucureşti, fie pentru completarea dotarii unităţilor Ministerului de Interne - prin organele centrale de planificare a inzestrarii sau a instituţiilor publice asigurate gratuit cu arme de foc şi munitii de către Ministerul de Interne - prin Inspectoratul General al Politiei, fie, după caz, pentru valorificare, potrivit legii, prin unitatile autorizate să le comercializeze ori pentru casare. (2) Se predau Ministerului Apararii Naţionale numai armele militare şi munitiile aferente acestora, materiile explozive şi bunurile cu specific militar care fac obiectul inzestrarii exclusive a unităţilor din structura acestui minister. (3) Materiile explozive care nu fac obiectul atribuirii, cu titlu gratuit, Ministerului de Interne sau Ministerului Apararii Naţionale vor fi predate agentilor economici autorizati sa desfasoare activităţi cu astfel de bunuri, în vederea utilizarii, valorificarii sau distrugerii conform legii. (4) Armele de vânătoare, de tir, cu gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de recuzita, munitiile acestora şi armele de panoplie, care nu fac obiectul dotarii sau casării, se valorifica prin unitatile autorizate să le comercializeze, după evaluare, conform legii. (5) Evaluarea bunurilor menţionate la alin. (4) se efectueaza de comisii numite prin ordin al sefului inspectoratului de politie judetean sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucureşti, din care face parte şi un reprezentant al directiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucureşti. (6) Armele care prezinta valoare istorica, documentara, stiintifica, artistica sau muzeistica se predau gratuit de către unitatile de politie care le-au preluat instituţiilor muzeale specializate, potrivit avizului Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor. (7) Normele metodologice privind evidenta, evaluarea în vederea valorificarii, asigurarea dotarii cu armament şi munitii a persoanelor fizice şi instituţiilor publice, precum şi destinaţia armamentului, munitiilor şi materialelor explozive, provenite din confiscari sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, vor fi aprobate prin ordin al ministrului de interne, emis în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentelor norme metodologice. (8) În cazurile în care organele Ministerului de Interne identifica ori sunt sesizate despre existenta unor materii explozive, dispozitive cu incarcatura exploziva - bombe, mine, grenade, proiectile şi altele - sau mijloace de iniţiere a acestora, pot solicita sprijinul organelor de specialitate ale Ministerului Apararii Naţionale pentru executare, după caz, a operaţiunilor de ridicare, de transport sau de distrugere a acestor materiale, conform dispoziţiilor legale. (9) Obiectele, vesmintele şi cartile de cult se valorifica de instituţiile de cult, conform prevederilor legale în vigoare. (10) Materialele lemnoase, asa cum sunt definite la art. 76 alin. 2 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, confiscate, se valorifica de unitatile silvice şi/sau de structurile silvice private, legal autorizate sa functioneze, în conformitate cu prevederile legale în domeniu.-----------Alin. (9) şi (10) ale art. 31 au fost introduse prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.  +  Articolul 31^1Sumele obtinute ca urmare a valorificarii bunurilor prevăzute la alin. (2) al art. 4 din ordonanţa sunt virate la bugetul de stat în contul 20.22.01.12 <<Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii>> după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare şi a cotei de 1% aplicate asupra disponibilitatilor rămase care se virează Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru recompensarea politistilor, potrivit dispoziţiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, aferenta bunurilor confiscate de politisti.-----------Art. 31^1 a fost introdus prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.Art. 31^1 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.  +  Capitolul 8^1 Valorificarea metalelor pretioase, aliajelor acestora şi pietrelor pretioase, considerate bunuri fără stapan, precum şi a celor ridicate în vederea confiscarii ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege----------Capitolului 8^1 a fost introdus prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.  +  Articolul 31^2Sunt supuse valorificarii metalele pretioase, aliajele acestora şi pietrele pretioase, considerate bunuri fără stapan, precum şi cele ridicate în vederea confiscarii ori confiscate, denumite în continuare obiecte din metale sau pietre pretioase, pentru care exista un document care atesta intrarea în proprietatea privată a statului.  +  Articolul 31^3 (1) Obiectele din metale sau pietre pretioase vor fi evaluate de către comisia de evaluare constituita în baza prevederilor art. 11 din ordonanţa. (2) Reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor în comisia de evaluare va fi un specialist în metale pretioase desemnat de către aceasta, care va întocmi un raport de expertiza a obiectelor din metale sau pietre pretioase evaluate, în care se vor prezenta şi fotografii ale acestora. (3) Evaluarea obiectelor din metale sau pietre pretioase prevăzute la alin. (1) se va face la unitatile Trezoreriei Statului unde au fost depuse, în functie de preturile comunicate de Banca Naţionala a României pentru tranzactiile cu metale şi pietre pretioase, ţinându-se seama de vechimea şi prelucrarea acestora, în maximum 21 de zile de la data expertizarii lor. (4) În scopul evaluării, obiectele din metale sau pietre pretioase vor fi preluate temporar din tezaurul unităţilor Trezoreriei Statului, pe bază de proces-verbal de predare-primire a gropurilor, care va fi semnat astfel: a) de comisia constituita la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului; b) de comisia de evaluare. (5) Unitatile Trezoreriei Statului vor asigura spatiile corespunzătoare desfăşurării activităţii de evaluare. (6) Obiectele din metale sau pietre pretioase evaluate se depun la tezaurul Trezoreriei Statului în gropuri sigilate, pe bază de proces-verbal de predare-primire a gropurilor, care se semneaza de către comisia de evaluare, pentru predare, şi de către comisia constituita la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, pentru primire.  +  Articolul 31^4În termen de 30 de zile de la evaluare, obiectele din metale sau pietre pretioase se predau de către comisia constituita la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului comisiei de evaluare, pe bază de proces-verbal de predare-primire. Comisia de evaluare preda pe bază de proces-verbal de predare-primire obiectele din metale sau pietre pretioase, în vederea valorificarii, reprezentantului persoanelor juridice autorizate care asigura şi transportul la sediul acestuia.  +  Articolul 31^5 (1) Pentru valorificarea obiectelor din metale sau pietre pretioase prevăzute la art. 31^2 se utilizeaza metoda vanzarii directe. (2) Obiectele din metale sau pietre pretioase prevăzute la art. 31^2 vor fi valorificate numai prin intermediul persoanelor juridice autorizate de către Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor. (3) Valorificarea prin metoda directa se poate face cu plata integrală sau esalonat, pe o perioadă de maximum 12 luni. În cazul vanzarii în rate persoana juridica va prezenta o garantie bancara reprezentand contravaloarea a 3 rate lunare şi va plati, în momentul ridicarii bunurilor, minimum 50% din valoarea acestora. Ratele lunare se actualizeaza în functie de dobânda de referinţa stabilita de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 31^6Organele de valorificare restituie obiectele din metale sau pietre pretioase intrate în proprietatea privată a statului sau contravaloarea acestora, la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă şi irevocabila sau a unei ordonante emise de procuror.  +  Capitolul 9 Dispozitii finale şi tranzitorii----------Titlul Capitolului 9 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.  +  Articolul 32Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.-----------Art. 32 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra Neamt:În varianta initiala a HOTĂRÂRII nr. 514 din 24 iunie 1999 se regaseau Anexele 1-3 la normele metodologice de de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.Anexa nr. 1 la normele metodologice a fost abrogata prin HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 noiembrie 2000.Anexa nr. 2 la normele metodologice a fost modificata prin HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 noiembrie 2000 şi HOTĂRÂREA nr. 1.306 din 7 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.688 din 21 decembrie 2000.Anexa nr. 3 la normele metodologice a fost modificata prin HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 noiembrie 2000 şi HOTĂRÂREA nr. 1.306 din 7 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.688 din 21 decembrie 2000.În urma modificarii art. 32 din HOTĂRÂREA nr. 514 din 24 iunie 1999 de către HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002, din cele 3 anexe s-au mai pastrat doar doua.Cu modificarii actului initial prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004, legiuitorul a pierdut din vedere inadvertenta, modificand titlul coloanei nr. 12 din Anexa nr. 3, desi, în raport cu prevederile art. 32, Anexa nr. 3 nu exista.  +  Articolul 33Pentru valorificarea stocurilor deţinute de unitatile autorităţii vamale la data intrarii în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2001, rămân în vigoare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.067/1999 pentru aprobarea Metodologiei privind introducerea în circuitul economic de către unitatile autorităţii vamale a bunurilor şi marfurilor intrate în proprietatea privată a statului, care indeplinesc condiţiile de valorificare, până la data de 31 decembrie 2002.-----------Art. 33 a fost introdus prin HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 noiembrie 2000.Art. 33 a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra Neamt:Prin Art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004, s-a prevăzut ca:"Directia generală de administrare şi control al activelor statului este abilitata sa solutioneze problemele ce vor aparea ca urmare a aplicarii prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare".  +  Anexa 1-----------    Anexa 1 la normele metodologice abrogata prin HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 noiembrie 2000.  +  Anexa 2-----------    Anexa 2 la normele metodologice a fost modificata prin HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 noiembrie 2000.    Anexa 2 la normele metodologice a fost modificata prin HOTĂRÂREA nr. 1.306 din 7 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.688 din 21 decembrie 2000.    Anexa 2 la normele metodologice a fost a fost modificata prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.    Autovehicule, ambulante sanitare cu dotarile aferente ┌─┬─────┬─────┬───────┬────┬──────┬──────┬──────┬────────┬───────────────┬────┐ │N│Locul│Marca│Capaci-│Anul│Nr. de│Carbu-│Gradul│Valoarea│ Alte elemente │Ob- │ │r│unde │ │tatea │ de │kilo- │rantul│ de │stabili-│specifice auto-│ser-│ │.│ se │ │cilin- │fa- │metri │folo- │uzura │ta de │vehiculului, │va- │ │c│afla │ │drica a│bri-│inre- │sit │ │comisia │ambulantelor │tii │ │r│auto-│ │motoru-│ca- │gis- │ │ │de eva- │sanitare cu │ │ │t│vehi-│ │lui │tie │trati │ │ │luare │dotarile afe- │ │ │.│culul│ │(cmc) │ │la │ │ │ │rente │ │ │ │ambu-│ │ │ │bord │ │ │ │(SS-serie sasiu│ │ │ │lan- │ │ │ │ │ │ │ │SM-serie motor,│ │ │ │tele │ │ │ │ │ │ │ │SC-serie caro- │ │ │ │sani-│ │ │ │ │ │ │ │serie, culoare │ │ │ │tare │ │ │ │ │ │ │ │etc.) │ │ │ │ cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dota-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │afe- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rente│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tipul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼─────┼───────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────────────┼────┤ │1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴─────┴─────┴───────┴────┴──────┴──────┴──────┴────────┴───────────────┴────┘    Ambarcatiuni ┌───┬──────┬──────┬───────┬──────┬────────┬───────┬──────┬─────────────┬──────┐ │Nr.│Locul │Nr. de│Lungime│Latime│Înălţime│Crevace│Gradul│Valoarea sta-│Obser-│ │crt│unde │bucăţi│ (m) │ (m) │ (m) │ bucăţi│ de │bilita de │vatii │ │ │se │ │ │ │ │ │uzura │comisia de │ │ │ │afla │ │ │ │ │ │ │evaluare │ │ │ │ambar-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catiu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nea şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tipul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │aces- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │teia │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼──────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴──────┴──────┴───────┴──────┴────────┴───────┴──────┴─────────────┴──────┘    Motoare atasabile ambarcatiunilor ┌───┬──────────┬─────────┬──┬─────┬──────┬──────────────┬────────────┬───────┐ │Nr.│Locul unde│Denumirea│CP│Serie│Gradul│Starea tehnica│ Valoarea │Obser- │ │crt│se afla │motorului│ │motor│ de │conform fisei │stabilita de│vatii │ │ │motoarele │ │ │ │uzura │tehnice │comisia de │ │ │ │atasabile │ │ │ │ │ │evaluare │ │ │ │ambarca- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tiunilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────┼─────────┼──┼─────┼──────┼──────────────┼────────────┼───────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4│ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴──────────┴─────────┴──┴─────┴──────┴──────────────┴────────────┴───────┘  +  Anexa 3-----------    Anexa 3 la normele metodologice a fost modificata prin HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 noiembrie 2000.    Anexa 3 la normele metodologice a fost modificata prin HOTĂRÂREA nr. 1.306 din 7 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.688 din 21 decembrie 2000.    Anexa 3 la normele metodologice a fost a fost modificata prin HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 15 august 2002.    Titlul coloanei nr. 12 din Anexa 3 la normele metodologice a fost modificat prin HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004.    Judeţul    Trimestrul┌─────────┬────┬────┬───┬───┬─────────────────────┬───┬────┬────┬─────┬────┬───┐│ │ │ │ │ │din care │To-│Res-│Dis-│Atri-│Sold│Al-││ │Sold│În- │Re-│To-│valorificate │tal│ti- │tru-│bu- │ │te ││ │ │tra │du-│tal│prin: │ │tu- │geri│iri │ la │ ││Categorii│la │ri │ce │ ├───┬─┬────┬─────┬────┤bu-│iri │ de │ │ │da-││ │ │în │ri │bu-│ma-│c│van-│lici-│bur─┤nu │ │ │gra- │sfar│te ││ de │în- │cur-│ / │nu │ga-│o│zare│tatie│se │ri │ │bu- │tuite│şi- │ ││ │ce- │sul │Ma-│ri │zi-│n│ │ pu─ │ │ │ │nuri│ │tul │ ││bunuri │pu- │tri-│jo-│ │ne │s│di- │blica│de │va-│bu- │ │ │ │ ││ │tul │mes-│ra │de │ │i│rec-├──┬──┤ │lo-│nuri│ │ │tri-│ ││ │ │tru-│ri │ │ p │g│ta │v.│ d│mar-│ri-│ │ │ │mes-│ ││ │tri-│lui │ │va-│ r │n│ │a │ i│furi│fi-│ │ │ │tru-│ ││ │mes-│ │de │lo-│ o │a│ │l.│ n│ / │ca-│ │ │ │lui │ ││ │tru-│ │ │ri-│ p │t│ │ │ │pla-│te │ │ │ │ │ ││ │lui │ │ p │fi-│ r │i│ │a │ c│ta │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ r │cat│ i │i│ │d │ a│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ e │ │ i │ │ │j │ r│va- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ t │ │ │ │ │u │ e│lori│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │d.│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │+/-│ │ │ │ │ │+/│mobi│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │lia-│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │re │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼──┼──┼────┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┤│ 0 │ 1 │ 2 │3**│4=1│ 5 │6│ 7 │8 │9 │ 10 │11=│ 12 │ 13 │ 14 │15=4│16 ││ │ │ │ │+2+│ │ │ │ │* │ │5+6│ │ │ │+9- │* ││ │ │ │ │ 3 │ │ │ │ │* │ │+7+│ │ │ │11- │* ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │8+ │ │ │ │12- │* ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+10│ │ │ │13- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16 │ │├─────────┼────┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴──┴──┴────┴───┴────┴────┴─────┴────┴───┤│a) Produ-│ ││se ali- │ ││mentare │ ││ │ ││b) Con- │ ││fecţii şi│ ││incalta- │ ││minte │ ││ │ ││c) Apara-│ ││te elec- │ ││tronice │ ││(audio, │ ││video, │ ││etc.) │ ││ │ ││d) Bunuri│ ││de uz │ ││casnic │ ││ │ ││e) Echi- │ ││pamente │ ││de comu- │ ││nicatii │ ││tehnica │ ││de calcul│ ││şi biro- │ ││tica │ ││ │ ││f) Succe-│ ││siuni │ ││vacante/ │ ││donatii │ ││din care:│ ││- bunuri │ ││mobile │ ││- bunuri │ ││imobile │ ││- titluri│ ││de valoa-│ ││re │ ││ │ ││g) Auto- │ ││vehicule,│ ││ambarca- │ ││tiuni şi │ ││motoare │ ││atasabile│ ││ │ ││h) Mate- │ ││riale │ ││refolosi-│ ││bile şi │ ││piese de │ ││schimb │ ││ │ ││i) Sume │ ││consemna-│ ││te │ ││ │ ││j) Alte │ ││bunuri* │ x │├─────────┼────┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬──┬──┬────┬───┬────┬────┬─────┬────┬───┤│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┴────┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴──┴──┴────┴───┴────┴────┴─────┴────┼───┤│ VENITURI INCASATE │ x ││ ├───┤│ VENITURI EFECTUATE │ x ││ ├───┤│ BUNURI GREU VANDABILE │ x │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘---------------* Se nominalizeaza bunurile cu pondere semnificativa.** Se completeaza cu diferenţa în +/- faţă de valoarea stabilita de comisia de evaluare.*** Se completeaza cu veniturile încasate (ct. 50.85) şi cheltuielile efectuate în cursul trimestrului de raportat precum şi valoarea stocului de bunuri greu vandabile.--------