ORDONANŢĂ nr. 128 din 29 august 1998 - (*actualizată*)pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului(actualizata până la data de 30 ianuarie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul initial a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 30 ianuarie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 17 noiembrie 1998; LEGEA nr. 94 din 25 mai 1999; LEGEA nr. 98 din 26 mai 1999; ORDONANTA nr. 37 din 30 ianuarie 2000; ORDONANTA nr. 113 din 31 august 2000 respinsa de LEGEA nr. 321 din 27 mai 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2004 ; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000; LEGEA nr. 109 din 26 martie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001; LEGEA nr. 261 din 19 aprilie 2002; LEGEA nr. 318 din 27 mai 2002; LEGEA nr. 329 din 27 mai 2002; ORDONANTA nr. 82 din 28 august 2003 şi LEGEA nr. 490 din 18 noiembrie 2003.În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constitutia României, precum şi ale art. 1 pct. 15 lit. d) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României emite urmatoarea ordonanţa:------------Titlul ordonantei a fost modificat de ORDONANTA nr. 82 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care se valorifica în condiţiile prezentei ordonante, sunt: a) bunurile mobile şi titlurile de valoare confiscate, devenite proprietate privată a statului în temeiul legii, al hotărârilor judecătorești sau al deciziilor organelor imputernicite sa dispună confiscarea; b) bunurile care provin din succesiuni vacante sau donatii, cu excepţia celor afectate de clauze derogatorii; c) bunurile mobile şi imobile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; d) bunurile imobile fără stapani sau parasite, declarate ca atare potrivit legii, ai caror proprietari sunt neidentificati; e) bunurile mobile abandonate ai caror proprietari sunt neidentificati, predate pe bază de proces-verbal organelor de politie, sau bunurile mobile descoperite de organele politiei de frontieră în zonele de competenţa, care nu au fost reclamate de proprietari timp de un an de la data predarii şi a caror valorificare nu este reglementata prin alte acte normative specifice. În aceeasi categorie intra şi bunurile prevăzute la lit. d), precum şi cele prevăzute în cadrul tezei întâi din prezenta litera, ai caror proprietari sunt cunoscuti, însă exista indicii temeinice, determinate de natura bunurilor sau a imprejurarilor în care au fost gasite, din care rezultă intentia neechivoca a proprietarului de a renunta la dreptul de proprietate asupra acestora; f) sumele consemnate în orice scop de către persoane fizice sau juridice, la dispoziţia organelor judiciare, pentru care s-a dispus restituirea şi nu s-a cerut ridicarea lor de către cei care le-au depus ori de către cei care erau indreptatiti să le ridice în termenul de prescriptie prevăzut de legislatia în vigoare. (2) Organele care au dispus consemnarea sumelor prevăzute la alin. (1) lit. f) sunt obligate să le declare la directiile generale ale finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti în termen de 30 de zile de la implinirea termenului legal de prescriptie. (3) Dacă bunurile prevăzute la alin. (1) lit. e) sunt reclamate înainte de expirarea termenului de un an de la data predarii, ele se restituie proprietarilor sau mostenitorilor acestora de către organul de politie competent. În orice alte cazuri, bunurile sau contravaloarea acestora se restituie în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive şi irevocabile. (4) Bunurile menţionate la alin. (1) lit. e), ai caror proprietari au fost identificati şi care au renuntat printr-o declaratie autentica la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora, se vor valorifica înainte de expirarea termenului de un an, conform prevederilor prezentei ordonante. (5) Pot fi valorificate înainte de expirarea termenului de un an şi bunurile prevăzute la alin. (1) lit. e) care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (3). (6) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile care nu indeplinesc condiţiile legale de comercializare. (7) Bunurile prevăzute la alin. (6) vor fi distruse pe cheltuiala deţinătorului sau, după caz, a persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate. Distrugerea bunurilor în cauza se va efectua în prezenta şi cu confirmarea prin semnatura a unei comisii de preluare şi distrugere formate din reprezentanti ai deţinătorului, ai Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor, ai Ministerului Finanţelor Publice, ai Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.-------------Art. 1 a fost modificat de ORDONANTA nr. 37 din 30 ianuarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 31 ianuarie 2000; modificat de ORDONANTA nr. 113 din 31 august 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 321 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002; modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001, modificat de LEGEA nr. 318 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002, modificat de LEGEA nr. 329 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 11 iunie 2002.Art. 1 a fost modificat de ORDONANTA nr. 82 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003.Literele a), b) şi e) ale alineatului (1) al articolului 1 au fost modificate de LEGEA nr. 490 din 18 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 24 noiembrie 2003.Alineatul(3) al articolului 1 a fost modificat de LEGEA nr. 490 din 18 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 24 noiembrie 2003.  +  Articolul 2 (1) Bunurile confiscate care constituie corp delict sau mijloace de proba în procedura judiciara nu pot trece în proprietatea privată a statului decat după incheierea procesului în cauza respectiva. (2) În cazul bunurilor ridicate cu ocazia constatarii şi sanctionarii contraventiilor pe bază de proces-verbal, titlul de proprietate îl constituie insusi procesul-verbal de contraventie, în cazul în care acesta nu a fost contestat în termenul legal sau, dacă a fost contestat, contestaţia a fost respinsa printr-o hotărâre rămasă definitivă.-------------Art. 2 a fost modificat de ORDONANTA nr. 37 din 30 ianuarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 31 ianuarie 2000; modificat de ORDONANTA nr. 113 din 31 august 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000 respinsa de LEGEA nr. 321 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002; modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001, modificat de LEGEA nr. 318 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002.  +  Capitolul 2 Declararea şi preluarea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului  +  Articolul 3 (1) Declararea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului, precum şi predarea acestora se fac la directiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile de la data primirii de către detinator a documentului care constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora. (2) Bunurile confiscate, devenite proprietatea privată a statului, se declara şi se predau organelor de valorificare, în termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a actului de confiscare. (3) În situaţia în care actul de confiscare este atacat în termenul prevăzut de lege, bunurile confiscate trec în proprietatea privată a statului începând cu data la care hotărârea judecătorească rămâne definitivă.-------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 98 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 1 iunie 1999.  +  Articolul 4 (1) Detinatorii bunurilor care au trecut în proprietatea privată a statului, persoane fizice sau juridice, după caz, au obligaţia sa inventarieze bunurile respective, luand în acelasi timp şi masurile de pastrare şi de conservare corespunzătoare, până la predarea lor efectiva spre valorificare direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucureşti. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) urmatoarele categorii de bunuri: a) medicamente, materiale consumabile de utilitate medicală, materiale de natura obiectelor de inventar medicale, aparatura medicală, substante toxice, materiale radioactive, bunuri culturale din patrimoniu, obiecte, vesminte şi cărţi de cult, timbre filatelice, hartii de valoare, materiale lemnoase, documente istorice, materiale de arhiva, care se pun de îndată la dispoziţie organelor de specialitate ale statului care au competenţa de a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale; b) mijloacele de plată în valută neconvertibila care se depun la Banca Naţionala a României, mijloacele de plată în valută liber convertibila care se depun la băncile comerciale selectate de organele de valorificare, în condiţiile legii, şi mijloacele de plată în lei care se depun la unitatile trezoreriei, în contul bugetului de stat; c) armele de foc, munitiile, materiile explozive şi diferite bunuri cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratelor judetene de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucureşti ori, după caz, Ministerului Apararii Naţionale. (3) Bunurile menţionate la alin. (2) se vor evalua, utiliza, valorifica, distruge sau se vor casa de către organele specializate care le-au preluat, dispunand de acestea conform atribuţiilor legale ce le revin. (4) Sumele obtinute ca urmare a valorificarii bunurilor prevăzute la alin. (2) vor fi virate la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare şi a cotei de 1%, care se virează Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru recompensarea politistilor, potrivit dispoziţiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, aferenta bunurilor confiscate ca urmare a acţiunilor desfăşurate de politisti. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele rezultate din valorificarea bunurilor ce intra sub incidenţa Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, care rămân la dispoziţia cultelor religioase. (5) Prin detinator de bunuri se înţelege persoana fizica sau juridica care are în posesie temporara bunuri de natura celor prevăzute la art. 1.------------Alin. 2 al art. 4 a fost completat de Ordonanţa nr. 37 din 30 ianuarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 31 ianuarie 2000;Lit b) a alin. 2 al art. 4 a fost abrogata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 16 noiembrie 2000 aprobata de Legea nr. 261 din 19 aprilie 2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 313 din 13 mai 2002. (Anterior, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 fusese suspendata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobata de LEGEA nr. 109 din 26 martie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 29 martie 2001).Alin. 2 şi 4 ale art. 4 au fost modificate de Ordonanţa de urgenta nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001.Alin. (2) şi (4) ale art. 4 au fost modificate de ORDONANTA nr. 82 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003.Prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) referitoare la metalele pretioase, aliajele acestora şi pietrele pretioase au fost abrogate prin art. 29 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2004.  +  Capitolul 3 Evaluarea şi valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului  +  Articolul 5*) (1) Bunurile prevăzute la art. 1, care au trecut în proprietatea privată a statului, se valorifica de către Ministerul Finanţelor Publice prin organele sale teritoriale - directiile generale ale finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti -, denumite în continuare organe de valorificare. (2) Valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se poate face şi de către administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, denumite în continuare organe de valorificare. (3) Sunt considerate organe de valorificare şi structurile de specialitate care au atribuţii în acest sens, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu se gasesc pe teritoriul României. Valorificarea acestor bunuri se va face conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor externe.-------------Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 98 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 1 iunie 1999; modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001.*) A se vedea HOTĂRÂREA nr. 1.067 din 29 decembrie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 1 ianuarie 2000.  +  Articolul 6 (1) Bunurile menţionate la art. 1 vor fi predate de către deţinători organelor de valorificare, care sunt obligate să le preia pe bază de proces-verbal de predarepreluare în termen de 10 zile de la data primirii de către detinator a documentului care constituie titlul de proprietate al statului asupra acestora. (2) După preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului o comisie de evaluare va proceda la evaluarea acestora în maximum 21 de zile de la preluare. (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele şi păsările vii, care se predau imediat persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate pentru comercializarea acestor bunuri către populatie. Valorificarea acestor bunuri se face numai după obtinerea avizului de calitate, potrivit legii, în situaţia în care pe ambalaj nu este inscripţionat termenul de valabilitate, la preţuri cu ridicata practicate în zona, fără efectuarea procedurilor de evaluare. În acest caz procesele-verbale de predare-primire se predau în termen de 48 de ore organelor de valorificare. (4) Prin exceptare de la prevederile art. 3 alin. (2), la solicitarea deţinătorului, acelasi termen şi aceeasi procedura de valorificare prevăzute la alin. (3) se aplică şi bunurilor al caror termen de garantie expira înainte de data ramanerii definitive a hotărârii ce se va pronunţă în litigiu, al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare. (5) În cazul în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă se dispune restituirea bunurilor prevăzute la alin. (3) şi (4), sumele obtinute din valorificarea acestora se achită persoanei de la care au fost preluate bunurile respective, la nivelul actualizat al preturilor, de la bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz. (6) Instituţiile abilitate prin lege sa ateste calitatea bunurilor confiscate în vederea comercializarii sunt obligate sa emita certificatul constatator, în termen de maximum 15 zile de la data solicitarii acestuia de către organul de valorificare. (7) Pentru bunurile prevăzute la alin. (3) avizul constatator se va emite de îndată, astfel încât în momentul vanzarii acestea sa indeplineasca condiţiile de comercializare.-------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de ORDONANTA nr. 37 din 30 ianuarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 31 ianuarie 2000Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 98 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 1 iunie 1999, modificat de ORDONANTA nr. 113 din 31 august 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000 respinsa de LEGEA nr. 321 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002.Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001.Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001.Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de ORDONANTA nr. 113 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000 respinsa de LEGEA nr. 321 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002.Alin. (2) şi (6) ale art. 6 au fost modificate de LEGEA nr. 318 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002.  +  Articolul 7 (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi preluate de organele de valorificare, care în perioada valorificarii au devenit necomercializabile, precum şi cele care nu au putut fi valorificate vor fi distruse sub supravegherea unei comisii de distrugere. (2) Comisia de distrugere se constituie în baza deciziei directorului executiv al directiei generale a finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti, respectiv în baza deciziei sefului administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, şi este formata din reprezentanti ai urmatoarelor institutii: a) directia generală a finanţelor publice judeteana sau a municipiului Bucureşti, respectiv administratia finanţelor publice de sector, 2 membri; b) inspectoratul judetean de politie sau Directia Generală de Politie a Municipiului Bucureşti, 2 membri; c) agentia pentru protectia mediului, un membru. (3) Comisia de distrugere stabileste locul unde urmeaza a fi distruse bunurile, putandu-se apela şi la serviciile unor unităţi specializate în acest gen de activitate.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de LEGEA nr. 98 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 1 iunie 1999.Alin. (2^1) al art. 7 a fost introdus prin LEGEA nr. 98 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 1 iunie 1999; abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001.Art. 7 a fost modificat de ORDONANTA nr. 82 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003.  +  Articolul 8Cheltuielile de deplasare şi de cazare vor fi platite membrilor comisiei de distrugere de către institutia publică care i-a desemnat.-------------Art. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 98 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 1 iunie 1999.  +  Articolul 9 (1) Valorificarea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului se face de organele de valorificare, prin bursele de marfuri, direct de la locul de depozitare sau la locul la care acestea se afla, prin magazine proprii, licitaţie publică sau în regim de consignaţie, după caz. Vanzarea directa de la locul de depozitare sau de la locul de detinere se poate face pentru bunurile care necesita condiţii deosebite de pastrare şi paza sau care necesita un spatiu mare de depozitare, ce nu pot fi asigurate în momentul intrarii în proprietatea privată a statului. În acest caz vanzarea se face în sistem angro, cu plata integrală sau în rate. (2) Produsele de natura celor supuse marcarii potrivit legii, nemarcate sau cu marcaje false, devenite proprietatea privată a statului prin confiscare, vor purta marcaje speciale, conform reglementarilor legale în materie.-------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de LEGEA nr. 98 din 26 mai 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 1 iunie 1999; modificat de ORDONANTA nr. 113 din 31 august 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000 respinsa de LEGEA nr. 321 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002; modificat de LEGEA nr. 318 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002.  +  Articolul 10 (1) În vederea cresterii eficientei activităţii de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, autorităţile administraţiei publice locale vor asigura cu prioritate, în limitele disponibilitatilor existente sau create ulterior, la solicitarea scrisa a direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucureşti, spatiile necesare depozitarii şi valorificarii. (2) În cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucureşti vor functiona servicii sau birouri specializate pentru desfăşurarea activităţii de valorificare. (3) Pentru asigurarea activităţii de valorificare, personalul Ministerului Finanţelor Publice va fi suplimentat, după caz, cu numărul necesar care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.-------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de ORDONANTA nr. 37 din 30 ianuarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 31 ianuarie 2000.  +  Articolul 11 (1) În vederea valorificarii bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se va face evaluarea de către o comisie de evaluare, stabilita prin decizia directorului executiv al directiei generale a finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti, respectiv prin decizia sefului administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, care va avea urmatoarea componenta: a) directorul executiv adjunct al directiei generale a finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti, respectiv seful adjunct al administraţiei - seful comisiei; b) un reprezentant din cadrul serviciului, biroului sau al compartimentului pentru valorificare bunuri; c) un reprezentant desemnat de inspectoratul de concurenta judetean sau al municipiului Bucureşti; d) un reprezentant din partea oficiului judetean pentru protectia consumatorilor sau al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti; e) reprezentantul institutiei publice care detine bunurile respective. (2) Membrii comisiei de evaluare, precum şi membrii comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (7) şi la art. 7 alin. (2) vor primi o indemnizatie fixa lunara, stabilita prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se acopera din veniturile încasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.-------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de ORDONANTA nr. 113 din 31 august 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000 respinsa de LEGEA nr. 321 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002; modificat de LEGEA nr. 318 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002.Alin. (2) al art. 11 a fost abrogat de LEGEA nr. 98 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 1 iunie 1999.Art. 11 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001.Alin. (2^1) al art. 11 a fost introdus prin LEGEA nr. 98 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 1 iunie 1999; abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001.Art. 11 a fost modificat de ORDONANTA nr. 82 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003.  +  Articolul 12 (1) În cazul bunurilor care nu s-au putut valorifica în decurs de 30 de zile de la data punerii în vanzare, comisia de evaluare poate proceda la reevaluarea bunurilor. În intervalul de 150 de zile de la data primei reevaluari se pot face mai multe reevaluari succesive, în sensul majorarii sau micsorarii pretului bunurilor, în functie de decizia comisiei de evaluare. Dacă bunurile respective nu sunt vandute în termen de 150 de zile de la data primei reevaluari, se poate proceda la atribuirea gratuita, valorificarea prin unitatile de colectare şi valorificare a deseurilor, dezmembrarea bunurilor şi valorificarea sau distrugerea componentelor rezultate sau la distrugerea bunurilor, după caz. În acelasi interval de timp directorul executiv al directiei generale a finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti, respectiv seful administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, va putea decide schimbarea metodei de valorificare, în condiţiile competentelor stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. (2) Conducatorul organului de valorificare poate decide ca valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului să se faca şi prin intermediul altor organe de valorificare, numai cu acordul prealabil al acestora. (3) Bunurile al caror termen de valabilitate expira în cele 180 de zile fără a fi valorificate vor fi distruse sub supravegherea comisiei de distrugere.-------------Art. 12 a fost modificat de ORDONANTA nr. 113 din 31 august 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000 respinsa de LEGEA nr. 321 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002; modificat de LEGEA nr. 318 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002.Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de ORDONANTA nr. 82 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003.  +  Capitolul 4 Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate în proprietatea privată a statului  +  Articolul 13 (1) Ministerul Finanţelor Publice poate transmite sau, după caz, propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului unor persoane fizice sau juridice, astfel: a) Secretariatul General al Guvernului - autovehicule, ambulante sanitare cu dotari aferente, ambarcatiuni şi motoare atasabile acestora, care vor fi repartizate în administrarea ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale, în limita normativelor de dotare a acestora, cu respectarea procedurilor de declarare şi de evaluare, precum şi unităţilor de cult; b) creselor, gradinitelor, centrelor de plasament şi centrelor de primire a copilului, caminelor de batrani, cantinelor pentru saraci, azilurilor, spitalelor, scolilor, bibliotecilor, instituţiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România, precum şi persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma dezastrelor, la propunerea direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti, a administratiilor finanţelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti; c) persoanelor fizice sau juridice care pot face dovada ca au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter documentar, informational, educativ, ştiinţific şi altele asemenea, la solicitarea acestora. d) ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale - echipamente de comunicatie, tehnica de calcul şi birotica, rechizite, bunuri de folosinţă indelungata, inventar gospodaresc, materiale de întreţinere şi reparatii, cu respectarea procedurilor de declarare şi evaluare; e) persoanelor juridice care nu indeplinesc condiţia de utilizatori unici, dar au calitatea de destinatari initiali, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului şi care nu pot fi valorificate în condiţiile art. 9 şi 12. f) Ministerului Afacerilor Externe, bunuri mobile şi imobile aflate în strainatate, prin hotărâre a Guvernului. g) persoanelor juridice care administreaza case memoriale, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice. (2) Repartizarea bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face de către o comisie interministeriala care va functiona pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituita prin decizie a primului-ministru, formata din reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apararii Naţionale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (3) Ministerul Finanţelor Publice poate atribui, cu titlu gratuit, persoanelor juridice bunuri intrate în proprietatea privată a statului, care au fost achiziţionate din import, în baza unui contract de credit garantat de stat, prin hotărâre a Guvernului. (4) Ministerul Finanţelor Publice poate propune atribuirea cu titlu gratuit, prin hotărâre a Guvernului, şi altor beneficiari a unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului.-------------Litera a) a alin. (1) a fost modificata de ORDONANTA nr. 37 din 30 ianuarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 31 ianuarie 2000.Litera b) a art. 13 a fost modificata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 17 noiembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 19 noiembrie 1998, modificata de ORDONANTA nr. 113 din 31 august 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000 respinsa de LEGEA nr. 321 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002, modificata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001.Litera c) a art. 13 a fost modificata de LEGEA nr. 98 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 1 iunie 1999.Literele d) şi e) ale alin. (1) al art. 13 au fost introduse prin ORDONANTA nr. 37 din 30 ianuarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 31 ianuarie 2000.Litera d) a alin. (1) al art. 13 a fost modificata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001.Litera e) a alin. (1) al art. 13 a fost modificata de ORDONANTA nr. 113 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000 respinsa de LEGEA nr. 321 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002.Litera f) a alin. (1) al art. 13 a fost introdusa de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001.Alin. (3) al art. 13 a fost introdus prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001.Literele b) şi e) ale alin. (1) al art. 13 au fost modificate de LEGEA nr. 318 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002.Partea introductiva a alin. (1) al art. 13 a fost modificata de ORDONANTA nr. 82 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003.Litera b) a alin. (1) al art. 13 a fost modificata de ORDONANTA nr. 82 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003.Litera g) a alin. (1) al art. 13 a fost introdusa de ORDONANTA nr. 82 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003.Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de ORDONANTA nr. 82 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003.Alin. (4) al art. 13 a fost introdus de ORDONANTA nr. 82 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003.  +  Articolul 13^1Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, bunuri intrate în proprietatea privată a statului, care nu pot fi valorificate în condiţiile prezentei ordonante, pot fi atribuite, cu titlu gratuit, persoanelor fizice şi juridice care au calitatea de destinatar.-------------Art. 13^1 a fost introdus prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 17 noiembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 19 noiembrie 1998; modificat de Legea nr. 94 din 25 mai 1999 publicată în Monitorul Oficial nr. 248 din 1 iunie 1999.  +  Capitolul 5 Dispozitii finale şi tranzitorii  +  Articolul 14 (1) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1 se varsă la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor efectuate în vederea valorificarii acestora, precum şi a cotei de 1%, care se virează Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru recompensarea politistilor, potrivit dispoziţiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002, aferenta bunurilor confiscate ca urmare a acţiunilor desfăşurate de politisti. (2) Bunurile confiscate de către organele autorităţii administraţiei publice locale se predau direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti, iar sumele încasate din valorificarea acestora se fac venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislaţiei în vigoare şi a unui comision de 10% din veniturile încasate. (3) În situaţia în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului nu asigura acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificarii acestora, diferenţa va fi acoperita de la bugetul de stat sau din veniturile datorate bugetului local. (4) În categoria cheltuielilor efectuate în vederea valorificarii bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, în condiţiile prezentei ordonante, se cuprind cheltuielile efectuate de la preluarea acestora şi până la valorificare, atribuirea cu titlu gratuit sau distrugere.-------------Art. 14 a fost modificat de ORDONANTA nr. 37 din 30 ianuarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 31 ianuarie 2000; modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001.Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de ORDONANTA nr. 82 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003.  +  Articolul 15*) (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă atrage după sine raspunderea disciplinara, contraventionala, materiala sau, după caz, penala, potrivit legii. (2) Contraventiile şi sanctiunile aplicabile se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante.-----------*) A se vedea HOTĂRÂREA nr. 219 din 25 martie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 7 aprilie 1999.  +  Articolul 16*)În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul de Interne, Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţionala a României vor elabora norme de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.----------*) A se vedea HOTĂRÂREA nr. 514 din 24 iunie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 9 iulie 1999.----------Art. II din ORDONANTA nr. 82 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003 prevede:"În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor vor supune spre aprobare Guvernului modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul 17Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga:- Decretul nr. 111/1951 privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscarii, confiscate, fără mostenitori sau fără stapan, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor bugetare, publicat în Buletinul Oficial nr. 81 din 27 iulie 1951;- Hotărârea Guvernului nr. 662/1991 privind modul de valorificare a bunurilor care au devenit proprietate de stat potrivit legii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 17 decembrie 1997, precum şi orice alte dispozitii contrare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministru de interne,Gavril DejeuMinistrul finanţelor,Daniel DaianuMinistru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaSecretar de stat,seful Departamentului pentruAdministratie Publică Locala,Vlad Rosca