HOTĂRÂRE nr. 88 din 29 ianuarie 2004 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere(actualizată până la data de 29 mai 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 13 februarie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 29 mai 2008, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 836 din 25 iulie 2007; HOTĂRÂREA nr. 546 din 21 mai 2008.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Autorităţile responsabile de activităţile de supraveghere, inspecţie şi control al calităţii apei din zonele naturale utilizate pentru îmbăiere trebuie să asigure resursele materiale şi umane necesare pentru managementul zonelor naturale folosite pentru îmbăiere.  +  Articolul 3 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) funcţionarea unei zone naturale amenajate pentru îmbăiere fără autorizaţie sanitară; b) nerespectarea cerinţelor pentru amenajarea şi exploatarea unei zone naturale de îmbăiere amenajate, prevăzute la art. 8 alin. (1)-(4) din norme; c) nerespectarea cerinţelor pentru amenajarea şi exploatarea unei plaje dintr-o zonă naturală amenajată pentru îmbăiere, prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) din norme; d) nerespectarea obligaţiei de a monitoriza calitatea apei din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, prevăzute la art. 14 alin. (1) din norme; e) neasigurarea avertizării populaţiei locale şi turiştilor asupra calităţii apei şi a riscului pentru sănătate. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 25.000.000 lei la 60.000.000 lei, cele prevăzute la lit. a); b) cu amendă de la 30.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele prevăzute la lit. b) şi c); c) cu amendă de la 35.000.000 lei la 90.000.000 lei, cele prevăzute la lit. d); d) cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele prevăzute la lit. e). (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane autorizate de către Ministerul Sănătăţii. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicate prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. (5) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 66 şi 67 din Normele de igienă şi recomandările privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 536/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 3 iulie 1997.  +  Articolul 5Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul sănătăţii,Ovidiu Brînzanp. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de statMinistrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaBucureşti, 29 ianuarie 2004.Nr. 88.  +  AnexăNORMA 29/01/2004