ORDONANTA nr. 75 din 30 august 2001 (*actualizata*)privind organizarea şi functionarea cazierului fiscal(actualizata până la data de 31 ianuarie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 1 septembrie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 31 ianuarie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 190 din 20 decembrie 2001; LEGEA nr. 410 din 20 iunie 2002; ORDONANTA nr. 86 din 28 august 2003; ORDONANTA nr. 29 din 29 ianuarie 2004.În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constitutia României şi ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1În scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, precum şi în scopul intaririi administrarii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat se organizeaza cazierul fiscal al contribuabililor ca mijloc de evidenta şi urmărire a disciplinei financiare a contribuabililor.--------------Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 410 din 20 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 2În cazierul fiscal se tine evidenta persoanelor fizice şi juridice, precum şi a asociatilor, acţionarilor şi reprezentantilor legali ai persoanelor juridice, care au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară, denumiti în continuare contribuabili.--------------Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 410 din 20 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 3 (1) Cazierul fiscal se organizeaza de Ministerul Finanţelor Publice la nivel central şi la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti şi al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov. (2) La nivelul Ministerului Finanţelor Publice se organizeaza cazierul fiscal naţional, în care se tine evidenta contribuabililor de pe intregul teritoriu al României, iar la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti, se organizeaza cazierul fiscal local, în care se tine evidenta contribuabililor care au domiciliul/sediul în raza teritoriala a acestora. (3) Cazierul fiscal va fi gestionat atât la nivel naţional, cat şi la nivelul organelor fiscale teritoriale printr-o structura specializata care se va constitui în acest sens prin regulamentul de organizare şi functionare a Ministerului Finanţelor Publice. (4) Prin derogare de la prevederile alin. (2), la nivelul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov se organizeaza cazierul fiscal în care se tine evidenta contribuabililor mari cu sediul în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.--------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de ORDONANTA nr. 86 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003.Alin. (4) al art. 3 a fost introdus de ORDONANTA nr. 86 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003.  +  Articolul 4 (1) În cazierul fiscal se inscriu date privind: a) sancţiuni aplicate contribuabililor pentru savarsirea faptelor prevăzute la art. 2, rămase definitive şi irevocabile potrivit prevederilor legale în vigoare; b) măsuri de executare silita aplicate contribuabililor în legătură cu faptele prevăzute la art. 2, rămase definitive şi irevocabile potrivit prevederilor legale în vigoare. (2) Înscrierea datelor în cazierul fiscal se face pe baza documentelor rămase definitive şi irevocabile potrivit legislaţiei în vigoare.--------------Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 410 din 20 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 5Până la ramanerea definitivă a documentelor prevăzute la art. 4 Ministerul Finanţelor Publice va organiza o evidenta separata, operativa pentru urmarirea derularii fazelor procedurale prevăzute de lege. Datele sunt supuse secretului fiscal potrivit legii.--------------Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 410 din 20 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 6 (1) Înscrierea datelor prevăzute la art. 4 se face în baza urmatoarelor documente: a) extrasele de pe hotărârile judecătorești definitive, transmise de instantele judecătorești Ministerului Finanţelor Publice; b) extrasele de pe deciziile de solutionare a contestatiilor rămase definitive prin neexercitarea cailor de atac; c) actele/documentele intocmite de organele fiscale şi vamale din subordinea Ministerului Finanţelor Publice, rămase definitive, prin care se consemneaza datele şi informaţiile prevăzute la art. 2 şi 4; d) actele rămase definitive ale altor organe competente să constate faptele prevăzute la art. 2 şi să aplice sancţiuni. (2) În scopul completarii cazierului fiscal organele fiscale pot solicita Inspectoratului General al Politiei şi unităţilor teritoriale ale acestuia extras de pe cazierul judiciar al contribuabililor care au savarsit faptele prevăzute la art. 2. (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se comunică în termen de 30 de zile de la data solicitarii acestora. Pentru aceste solicitări nu se percep taxe de timbru.--------------Alin. (1) şi (3) ale art. 6 au fost modificate de LEGEA nr. 410 din 20 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 7 (1) Contribuabilii care au inscrise date în cazierul fiscal se scot din evidenta dacă se afla în urmatoarele situaţii: a) faptele pe care le-au savarsit nu mai sunt sanctionate de lege; b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească constatata prin hotărâre judecătorească; c) nu au mai savarsit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 într-o perioadă de 5 ani de la data ramanerii definitive a actului prin care au fost sanctionate aceste fapte; d) decesul, respectiv radierea contribuabilului. (2) În cazul în care în cazierul fiscal al contribuabililor aflati în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) exista şi alte menţiuni cu privire la alte fapte, se sterg numai menţiunile care impun scoaterea din evidenta.--------------Art. 7 a fost modificat de LEGEA nr. 410 din 20 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 8 (1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în urmatoarele situaţii: a) la înfiinţarea societatilor comerciale de către asociaţi, actionari şi reprezentantii legali desemnaţi; b) la solicitarea inscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundatiilor, a asociaţiilor şi fundatiilor, de către asociaţii sau membrii fondatori ai acestora; c) la autorizarea exercitarii unei activităţi independente de către solicitanţi.(1^1) Persoanele fizice şi juridice straine care nu sunt înregistrate fiscal în România şi se afla în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) nu au obligaţia să prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficienta declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au datorii fiscale. (2) Judecatorul delegat, instantele şi organele competente nu dispun, respectiv nu autorizeaza desfăşurarea de activităţi în formele menţionate la alin. (1), în cazul în care în cazierul fiscal exista inscrise fapte de natura penala. (3) Certificatele de cazier fiscal se vor elibera după 6 luni de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante. (4) La solicitarea motivata a organelor de urmărire penala şi a instanţelor judecătorești Ministerul Finanţelor Publice va furniza informaţii din cazierul fiscal al contribuabililor aflati în curs de urmărire sau de judecată. (5) În baza acordurilor fiscale internationale Ministerul Finanţelor Publice poate furniza autorităţilor fiscale competente din statele partenere, la cerere, informaţii din cazierul fiscal al contribuabililor.--------------Alin. (1), (2) şi (3) ale art. 8 au fost modificate de LEGEA nr. 410 din 20 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 9 iulie 2002.Litera b) a alin. (1) al art. 8 a fost modificata de ORDONANTA nr. 86 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003.Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de ORDONANTA nr. 86 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003.Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de ORDONANTA nr. 29 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 9 (1) Certificatul de cazier fiscal este valabil 15 zile de la data emiterii şi numai în scopul în care a fost eliberat. (2) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face în termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii eliberarii. (3) Pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal se percepe o taxa în suma de 50.000 lei. (4) La cerere, pentru situaţii de urgenta, certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat în 5 zile lucratoare, cu plata unei taxe în suma de 200.000 lei. (5) Taxele prevăzute la alin. (3) şi (4) se fac venit la bugetul de stat.--------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de LEGEA nr. 410 din 20 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 9 iulie 2002.Alin. (2), (3) şi (4) ale art. 9 au fost modificate de ORDONANTA nr. 86 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003.Alin. (5) al art. 9 a fost introdus de ORDONANTA nr. 86 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003.  +  Articolul 10 (1) Contribuabilii care figurează în evidenta cazierului fiscal pot cere rectificarea datelor inscrise, dacă acestea nu corespund situaţiei reale ori inregistrarea lor nu s-a facut cu respectarea dispoziţiilor legale. (2) Cererea de rectificare, însoţită de acte doveditoare, se adreseaza unităţii fiscale care a emis certificatul de cazier fiscal. (3) Organele fiscale vor comunică contribuabililor modul de solutionare a cererii de rectificare în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. (4) Organele fiscale sunt obligate sa verifice sustinerile contribuabililor şi, dacă constata ca în cazierul fiscal s-a facut o înregistrare gresita, iau măsuri de rectificare a datelor şi comunică sau elibereaza un nou certificat de cazier fiscal în locul celui contestat. (5) Certificatul de cazier fiscal eliberat în condiţiile alin. (4) este scutit de taxa de timbru.  +  Articolul 11 (1) Contribuabilii cărora li s-a respins cererea de rectificare pot introduce contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare. Contestaţia se poate introduce şi în cazul în care eroarea înregistrării în cazierul fiscal nu se datorează organelor fiscale. (2) Contestaţia se solutioneaza de către tribunal, Sectia de contencios administrativ în a carei raza teritoriala îşi au domiciliul sau sediul contribuabilii, fără procedura prealabila. (3) Contestaţia este scutita de taxa de timbru. (4) Hotărârea prin care se solutioneaza contestaţia este definitivă şi irevocabila. (5) În caz de admitere a contestaţiei instanţa va trimite o copie de pe hotărârea organului fiscal, în vederea rectificarii cazierului fiscal.-------------Alin. (2) şi (4) ale art. 11 au fost modificate de LEGEA nr. 410 din 20 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 12Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de către funcţionarii publici din cadrul structurilor specializate ale Ministerului Finanţelor Publice, împuterniciţi sa exercite atribuţii legate de gestionarea cazierului fiscal, atrage raspunderea administrativa, disciplinara, civila sau penala, după caz.  +  Articolul 13Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a acesteia şi se aplică faptelor constatate prin acte incheiate începând cu această dată, chiar dacă faptele au fost savarsite în perioade anterioare intrarii în vigoare a prezentei ordonante, dacă la acel moment ele au fost comise cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare la acea data.--------------Art. 13 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 190 din 20 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 29 decembrie 2001.Art. 13 a fost modificat de LEGEA nr. 410 din 20 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 14 (1) În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante Guvernul va aproba norme metodologice prin care se vor stabili faptele care se vor inscrie în cazierul fiscal al contribuabilului, procedura de solicitare şi de eliberare a certificatului de cazier fiscal şi a informaţiilor din cazierul fiscal. (2) Procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal, a cărui prezentare este obligatorie la înfiinţarea societatilor comerciale pentru persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1), va fi convenita prin protocol incheiat între Ministerul Finanţelor Publice - Agentia Naţionala de Administrare Fiscala şi Ministerul Justiţiei - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, până la data de 31 martie 2004.--------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de LEGEA nr. 410 din 20 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 9 iulie 2002.Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de ORDONANTA nr. 29 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 15Modelul formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor inscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat-------