ORDIN nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI
 • Nr. 35 din 26 ianuarie 2004
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI
 • Nr. 3.112 din 27 ianuarie 2004
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 4 februarie 2004  Având în vedere prevederile art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, precum și ale art. 6 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003,ministrul muncii, solidarității sociale și familiei și ministrul educației, cercetării și tineretului emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, denumit în continuare Nomenclatorul calificărilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Abrogat. (la 26-06-2019, Articolul 3 a fost abrogat de Articolul 3 din ORDINUL nr. 3.177 din 18 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 28 martie 2019 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 26-06-2019, Articolul 4 a fost abrogat de Articolul 3 din ORDINUL nr. 3.177 din 18 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 28 martie 2019 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 26-06-2019, Articolul 5 a fost abrogat de Articolul 3 din ORDINUL nr. 3.177 din 18 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 28 martie 2019 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 26-06-2019, Articolul 6 a fost abrogat de Articolul 3 din ORDINUL nr. 3.177 din 18 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 28 martie 2019 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 26-06-2019, Articolul 7 a fost abrogat de Articolul 3 din ORDINUL nr. 3.177 din 18 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 28 martie 2019 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 26-06-2019, Articolul 8 a fost abrogat de Articolul 3 din ORDINUL nr. 3.177 din 18 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 28 martie 2019 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 26-06-2019, Articolul 9 a fost abrogat de Articolul 3 din ORDINUL nr. 3.177 din 18 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 28 martie 2019 )  +  Articolul 10Abrogat. (la 26-06-2019, Articolul 10 a fost abrogat de Articolul 3 din ORDINUL nr. 3.177 din 18 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 28 martie 2019 )
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul educației,
  cercetării și tineretului,
  Alexandru Athanasiu
   +  AnexăNomenclatorul calificărilorpentru care se pot organiza programe finalizate cu certificatede calificareTABELUL NR. 1
  Nr.crtGru-pa de bazădin COR Denumire grupa de bază din COR Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu certificate de calificare corespunzătoare grupei majore 3 "Tehnicieni, maiștri și asimilați" din Clasificarea ocupațiilor din România (COR)
  Cod nomen-clator Calificări nivelul 3 calificare
  1.3111Tehnicieni în fizică și chimie 3111.3.1 3111.3.2 3111.3.3 Tehnician metrolog Tehnician hidrometeorolog Tehnician chimist de laborator
  2.3112Tehnicieni constructori 3112.3.1 3112.3.2 3112.3.3 3112.3.4 3112.3.5 3112.3.6 3112.3.7 3112.3.8 3112.3.9 3112.3.10 3112.3.11 3112.3.12 3112.3.13 3112.3.14 Tehnician instalator pentru construcții Normator în construcții Tehnician în construcții și lucrări publice Tehnician devize și măsurători în construcții Desenator în construcții și arhitectură Merceolog gestionar pentru materiale de construcții și instalații Laborant pentru construcții Proiectant restaurări și reparații clădiri Tehnician edilitar Tehnician construcții hidrotehnice Antreprenor în construcții Tehnician drumuri și poduri Tehnician proiectant urbanism și amenajarea teritoriului Tehnician cadastru funciar topograf
  3.3113Tehnicieni energeticieniși electricieni 3113.3.1 3113.3.2 3113.3.3 3113.3.4 3113.3.5 3113.3.6 Tehnician electromecanic Tehnician electrotehnist Tehnician centrale nuclearo electrice Tehnician termoenergetician Tehnician hidroenergetician Tehnician în instalații electrice
  4.3114Tehnicieni în electro- nică, transporturi, poștă și telecomuni- cații 3114.3.1 3114.3.2 3114.3.3 3114.3.4 3114.3.5 3114.3.6 3114.3.7 3114.3.8 3114.3.9 3114.3.10 3114.3.11 3114.3.12 3114.3.13 3114.3.14 Tehnician transporturi Agent feroviar Operator portuar Asistent de gestiune în transporturi Tehnician aviație Tehnician instalații de bord (avion) Tehnician telecomunicații Tehnician în automatizări Tehnician electronist Tehnician electronist echipamentede telecomunicații Tehnician electronist echipamentede automatizare Tehnician electronist radio TV și aparatură audio- video Tehnician operator telematică Tehnician mecatronist
  5.3115Tehnicieni și maiștri mecanici 3115.3.1 3115.3.2 3115.3.3 3115.3.4 3115.3.5 3115.3.6 3115.3.7 3115.3.8 3115.3.9 Tehnician proiectant în construc-ția de mașini Tehnician tehnolog mecanic Tehnician mecanic - instalații hidropneumatice Tehnician mecanic celulă și sisteme de propulsie pentru aeronave Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații Tehnician prelucrări mecanice Tehnician electromecanic Tehnician electromecanic auto Tehnician prelucrări la cald
  6.3116Tehnicieni, maiștri petroliști, petrochi- miști și din chimia industrială 3116.3.1 Tehnician în chimie industrială
  7.3118Desenatori tehnici 3118.3.1 3118.3.2 3118.3.3 Tehnician desenator pentru construcții și instalații Topograf în construcții Topograf de mină
  8.3121Programatori ajutori 3121.3.1 3121.3.2 Administrator rețele locale și de comunicații Analist programator
  9.3122Tehnicieni, operatori echipamente de calcul 3122.3.1 3122.3.2 3122.3.3 3122.3.4 3122.3.5 Tehnician operator tehnici de calcul Tehnician echipamente de calcul și rețele Tehnician echipamente periferice și birotice Tehnician operator procesare textimagine Tehnician proiectant CAD
  10.3123Tehnicieni operatori roboți industriali 3123.3.1 Tehnician-operator roboti industriali
  11.3132Tehnicieni de echipa- mente pentru radio- misie, televiziune și telecomunicații 3132.3.1 Tehnician audio-video
  12.3133Tehnicieni de aparate electro-medicale 3133.3.1 3133.3.2 3133.3.3 Tehnician aparate electro- medicale Tehnician în echipamente biomedicale Tehnician ortoprotezist
  13.3152Inspectori pentru protecția și igiena muncii și controlori de calitate 3152.3.1 Tehnician protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor
  14.3161Tehnicieni și maiștri în industriile textilă și pielărie 3161.3.1 3161.3.2. 3161.3.3 3161.3.4 3161.3.5 3161.3.6 3161.3.7 Creator - structura și proiectarea țesăturilor Creator - proiectant articole dinpiele și înlocuitori Creator - structura și proiectaretricoturilor Creator - proiectant îmbrăcăminteTehnician în industria pielăriei Tehnician în industria textilă Tehnician designer vestimentar
  15.3162Tehnicieni și maiștri înindustria alimentară 3162.3.1 3162.3.2 3162.3.3 3162.3.4 3162.3.5 3162.3.6 3162.3.7 Tehnician în industria alimentarăTehnician analize produse alimentare Tehnician morărit și panificație Tehnician conservarea cerealelor și prepararea nutrețurilor combinate Tehnician controlul calității produselor agricole Tehnician controlul calității produselor alimentare Tehnician dietetician
  16.3171Tehnicieni și maiștri înindustria lemnului 3171.3.1 Tehnician în prelucrarea lemnului
  17.3172Tehnicieni și maiștri înindustria sticlei și ceramicii și materia- lelor de construcții (materiale oxidice) 3172.3.1 31723.2 Tehnician în industria sticlei și ceramicii Tehnician în industria materi- alelor de construcții
  18.3211Tehnicieni în științele vieții și ecologiei 3211.3.1 Tehnician ecolog și protecția calității mediului
  19.3213Tehnicieni agronomi, zootehniști și silvici în unități de producție 3212.3.1 3213.3.2 3213.3.3 3213.3.4 3213.3.5 Tehnician în agricultură Tehnician agromontan Tehnician în silvicultură Tehnician cartarea agrochimică șipedologică a solurilor Tehnician silvic
  20.3224Optometricieni și opticieni 3224.3.1 3224.3.2 Optician Tehnician optometrist
  21.3226Fizioterapeuți și asimilați 3226.3.1. Tehnician maseur
  22.3227Asistenți și tehnicieni veterinari 3227.3.1 Tehnician veterinar
  22.^1 3330Instructori - educatori în unități de persoane cu handicap 3330.3.1 Pedagog de recuperare
  23.3411Agenți de valori și cambiști (brokeri valori) 3411.3.1 Broker
  23.^1 3413Agenți imobiliari 3413.3.1 Agent imobiliar
  22.^2 3340Personal în învățământ, neclasificat în grupele de bază anterioare 3340.3.1. Mediator școlar
  24.3415Reprezentanți tehnici și comerciali 3415.3.1 3415.3.2 3415.3.4 Tehnician în turism Tehnician coordonator activități de alimentație publică Tehnician activități de agroturism montan
  25.3416Agenți contractări și achiziții 3416.3.1 Tehnician în comerț
  26.3419Agenți în activitatea financiară și comercială, neclasificați în grupelede bază anterioare 3419.3.1 Agent operațiuni expediție și transport intern și internațional
  27.3421Agenți comerciali 3421.3.1 Agent comercial
  27.^1 3423Agenți de ocupare a forței de muncă 3423.3.1 3423.3.2 Agent ocupare Inspector resurse umane
  27.^2 3429Agenți comerciali și de afaceri, neclasificați în grupele de bază anterioare 3429.3.1 Agent nave
  28.3431Secretari administrativiși asimilați 3431.3.1 Secretar - stenodactilograf - operator birotică
  29.3432Ocupații auxiliare în activitatea juridică, comercială și administrativă 3432.3.1 Tehnician în activități financiare și comerciale
  30.3433Contabili 3433.3.1 3433.3.2 Asistent de gestiune Asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație
  31.3441Inspectori de vamă și frontieră 3441.3.1 Agent vamal
  32.3442Inspectori de taxe și impozite 3442.3.1 Agent fiscal
  33.3449Inspectori și agenți financiari, neclasifi- cați în grupele de bază anterioare în domeniul artei 3449.3.1 Funcționar bancar
  33.^1 3460Asistenți sociali 3460.3.1 Pedagog social
  34.3471Designeri, decoratori și alți tehnicieni în domeniul artei 3471.3.1 3471.3.2 3471.3.3 3471.3.4 3471.3.5 3471.3.6 3471.3.7 3471.3.8 3471.3.9 3471.3.10 3471.3.11 3471.3.12 3471.3.13 3471.3.14 3471.3.15 3471.3.16 Designer industrial Tehnoredactor Operator pre-press Tehnician poligraf Operator procesare audio video Cameraman - fotoreporter Proiectant decorațiuni interioareVitrinier - decorator Tehnician pentru tehnici artistice Desenator tehnic pentru arhitectură și designer Tehnician machetist Corist Instrumentist Corepetitor Bibliotecar muzical Distribuitor materiale muzicale
  34.^1 3473Muzicieni, cântăreți, dansatori în localuri publice și asimilați 3473.2.1 Dansator
  35.3475Sportivi, antrenori și asimilați 3475.3.1 3475.3.2 3475.3.3 Antrenor Instructor sportiv Instructor animator
  -----------Tabelul nr. 1 din anexă a fost completat conform pct. I din anexa la ORDINUL nr. 232 din 24 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 16 martie 2009.
  TABELUL NR. 2
  Nr.crtGru pa de bazădin COR Denumire grupa de bază din COR Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu certificate de calificare corespunzătoare Grupei majore 4 "Funcționari administrative" din clasificarea ocupațiilor din România (COR)
  Cod nomen- clator Calificări nivel 2 calificare Cod nomen- clator Calificări nivel 3 calificare
  1.4111Stenografe și dactilografe4111.2.1Dactilografă
  2.4113Operatori introducere,validare și prelucrare date 4113.2.1Operator introducere, validare și prelucrare date 4113.3.1Designer pagini web
  3.4131Magazineri 4131.2.1Magaziner
  4.4141Bibliotecariși arhivari 4141.3.1Bibliotecar studii medii
  5.4142Funcționari expediție șialți agenți poștali 4142.3.14142.3.2Tehnician în activități de poștă Operator economic diriginte oficiu poștal
  6.4190 Alți funcționari de birou 4190.3.1Tehnician în administrație publică
  6. ^1 4214Amanetari 4214.2.1Amanetar
  7.4222Funcționari la servici- ile de informare șirecepționeri4222.3.1Tehnician în hotelărie
  8.4223Operatori laserviciile de telefoane4223.2.1Telefonist
  9.4231Funcționari în servicii publice comunitare 4231.2.1 Expert local pe problemele romilor
  ------------Tabelul nr. 2 din anexă a fost completat conform pct. I din anexa la ORDINUL nr. 1.062 din 1 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 7 aprilie 2011.
  TABELUL NR. 3
  Nr.crtGru pa de bazădin COR Denumire grupa de bază din COR Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu certificate de calificare corespunzătoare Grupei majore 5 "Lucrători operativi în servicii, comerț și asimilați" din Clasificarea ocupațiilor din România (COR)
  Cod nomen- clator Calificări nivel 1 calificare Cod nomen- clator Calificări nivel 2 calificare Cod Calificări nivel 3
  1.5112Conductori și contro- lori în transporturipublice 5112.2.1Agent comercial feroviar
  2.5113Ghizi 5113.3.15113.3.2Agent de turism-ghid Organizator deconferințe, congrese, târguri și expoziții
  3.5121Adminis- tratori (intendenți)5121.2.15121.2.25121.2.35121.2.4Recepționer distribuitor Lucrător hotelier Administrator imobile Administrator pensiune turistică
  4.5122Bucătari 5122.1.1Lucrător în alimentație 5122.2.1Bucătar 5122.3.15122.3.2Tehnician în gastronomie Tehnician nutriționist
  5.5123Ospătari și barmani 5123.1.15123.2.2Lucrător în alimentație Barman 5123.2.1Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație 5123.3.1Organizator banqueting
  6.5131Îngrijitoarede copii 5131.1.1Îngrijitoare copii
  7.5132Infirmiere și îngriji- toare în instituții de ocrotire socială și sanitară 5132.1.15132.1.25132.1.35132.1.45132.2.1Băieș Gipsar Nămolar Brancardier Infirmieră
  8.5133Îngrijitoarela domiciliu5133.1.15133.1.2Baby sitter Îngrijitoare bătrâni la domiciliu 5133.2.1Îngrijitoare bolnavi la domiciliu
  9.5139Lucrători înserviciu pentru populație neclasifi- cați în grupele de bază anterioare 5139.2.15139.2.2Mediator sanitar Lucrător social
  10.5141Coafori, frizeri, cosmeticieniși asimilați5141.1.15141.1.25141.1.3Lucrător pentru estetică și igienă corpului omenesc Manichiurist, pedichiurist Frizer 5141.2.15141.2.2Frizer-coafor- manichiurist- pedichiurist Coafor 5141.3.15141.3.25141.3.3Cosmetician Coafor stilistMachior
  11.5142Valeți, cameriste șiînsoțitori 5142.1.1Cameristă 5142.2.1Lucrător hotelier
  12.5149Lucrători înservicii pentru populație neclasifi- cați în grupele de bază anterioare 5149.1.15149.1.2Agent dezinfecție, deratizare, dezinsecție Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport
  12.^1 5161Pompieri 5161.2.1Servant pompier
  13.5169Personal de pază și ordine publică, neclasifi- cați în grupele de bază anterioare 5169.1.15169.1.2Agent pază și ordine Agent de protecție, însoțire și gardare persoane fizice și valori
  14.5220Vânzători înmagazine și piețe 5220.1.1Lucrător în comerț 5220.2.15220.2.2Comerciant- vânzător mărfuri alimentareComerciant- vânzător mărfuri nealimentare
  ------------Tabelul nr. 3 din anexă a fost completat conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 1.062 din 1 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 7 aprilie 2011.
  TABELUL NR. 4
  Nr.crtGru-pa de bazădin COR Denumire grupa de bază din COR Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu certificate de calificare corespunzătoare Grupei majore 6 "Agricultori și lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit" din Clasificarea ocupațiilor din România (COR)
  Cod nomen- clator Calificări nivel 1 calificare Cod nomen- clator Calificări nivel 2 calificare
  1.6111Agricultori și lucrătoricalificați în culturi de câmp și legumi- cultura 6111.1.16111.1.26111.1.3Lucrător în cultura plantelor Preparator furaje și rații furajere Lucrător în gospodărie agroturistică 6111.2.1Agricultor culturi de câmp
  2.6112Arboricul- tori și flo-ricultori 6112.1.16112.1.26112.1.36112.1.4Ciupercar Orezar Florar-decorator Peisagist-floricultor
  3.6115Viticultori și pomicul- tori 6115.1.16115.1.26115.1.3Pepinerist altoitor Pomicultor Viticultor 6115.2.1Horticultor .
  4.6121Crescători- îngrijitori de animale domestice pentru producția delapte și carne 6121.1.1Lucrător în creșterea animalelor 6121.2.1Zootehnist
  4. ^1 6122Crescător depăsări și fazanieri 6122.1.1Crescător de păsări
  5.6123Apicultori și sericicul- tori 6123.1.16123.1.2Apicultor Sericicultor
  6.6125Crescători de animale mici 6125.1.1Crescători de animale mici
  7.6130Agrigultori și lucrătoricalificați în culturi vegetale și crescători de animale 6130.2.16130.2.26130.2.3Lucrător în agroturism Lucrător în agricultură și în gospodărie ecologică Agricultor montan
  8.6141Lucrători forestieri 6141.1.16141.1.26141.1.36141.1.46141.1.5Muncitor plantații și amenajare zonă verde Drubjist Tăietor silvic Stivuitor și recepționer silvic Lucrător în silvicultură 6141.2.16141.2.2Pădurar Operator la fabricarea cherestelei
  9.6151Lucrători înculturi acvatice 6151.1.1Piscicultor
  10.6154Paznici de vânătoare 6154.2.1Paznic de vânătoare
  ------------Tabelul nr. 4 din anexă a fost completat conform subpct. 1 și 2 ale pct. III din anexa la ORDINUL nr. 153 din 26 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2007.
  TABELUL NR. 5
  Nr.crtGru-pa de bazădin COR Denumire grupa de bază din COR Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu certificate de calificare corespunzătoare Grupei majore 7 "Meșteșugari și lucrători calificați în meserii de tip artizanat, de reglare și întreținere a mașinilor și instalațiilor" din Clasificarea ocupațiilor din România (COR)
  Cod nomen- clator Calificări nivel 1 calificare Cod nomen- clator Calificări nivel 2 calificare
  1.7111Mineri și lucrători încarieră 7111.2.17111.2.2Miner Miner în subteran pentru construcții
  2.7112Artificieri 7112.2.1Artificier de mină
  3.7113Spărgători, tăietori și 7113.1.1Cioplitor în piatră și marmură 7113.2.1Tăietor, șlefuitor,
  4.7121Muncitori constructoricare utili- zează tehnici și materialetradiționale7121.1.17121.1.2Muncitor constructor lemn, chirpici, piatră Confecționer plase și pânze rabiț din stuf
  5.7122Zidari 7122.1.17122.1.27122.1.3Sobar Constructor pietrar Lucrător în structuri pentru construcții 7122.2.17122.2.27122.2.3Zidar, pietrar, tencuitor Zidar coșuri fabrică Constructor cuptoare metalurgice
  6.7123Constructoriîn beton armat și asimilați 7123.2.17123.2.2Fierar betonist, montator prefabricate Constructor structuri monolite
  7.7124Dulgheri 7124.2.1Dulgher-tâmplar-parchetar
  8.7129Muncitori constructorineclasifi- cați în grupele de bază anterioare 7129.1.17129.1.27129.1.37129.1.47129.1.57129.1.67129.1.77129.1.87129.1.9Pavator Asfaltator Cantonier Constructor linii tramvai Muncitor constructor șenal navigabil Meseriaș întreținere cale Revizor cale sau puncte periculoase Montator elemente prefabricate Lucrător pentru drumuri și cai ferate 7129.2.17129.2.27129.2.37129.2.47129.2.57129.2.67129.2.77129.2.87129.2.97129.2. 10Constructor căi ferate Mecanic utilaje și instalații de construcții Agent hidrotehnic Constructor structuri monolite Constructor drumuri și poduri Constructor lucrări hidrotehnice Observator hidrogeolog Observator meteorolog Constructor lucrări îmbunătățiri funciare Alpinist utilitar
  9.7131Constructori de acoperișuri 7131.2.1Acoperitor-învelitor țiglă, azbociment, tablă
  10.7132Parchetari, linoliști, mozaicari șifaianțari 7132.1.17132.1.2Lucrător finisor pentru construcții Parchetar 7132.2.17132.2.27132.2.3Mozaicar montator placaje Parchetar-linolist Mozaicar faianțar
  11.7133Ipsosari 7133.2.17133.2.2Ipsosar Turnător ornamentalist
  12.7134Montatori de izolații termice și acustice 7134.1.1Lucrător în izolații 7134.2.17134.2.27134.2.37134.2.4Izolator Montator pereți și plafoane din ghips carton Confecționer tâmplărie, din aluminiu și mase plastice Confecționer geam termoizolator
  13.7135Geamgii 7135.1.1Geamgiu
  14.7136Instalatori și montatoride țevi 7136.1.1Lucrător instalator pentru construcții 7136.2.17136.2.27136.2.37136.2.47136.2.5Instalator instalații de ventilare și condiționare Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze Instalator rețele de distribuție locale și magistrale de gaze Instalator instalații de încălzire centrală Instalator apă-canal
  15.7137Electricieniîn construcții 7137.2.1Electrician constructor
  16.7141Zugrăvi, tapetari, lăcuitori șivopsitori 7141.1.17141.1.2Vopsitor industrial Finisor-lăcuitor lemn 7141.2.1Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor
  17.7143Curățitori de fațade șicoșari 7143.1.2Coșar
  18.7211Turnători, formatori, miezuitori 7211.1.17211.1.27211.1.37211.1.4Curățitor sablator Modelator miezuitor Pregătitor șarjă Lucrător în prelucrări la cald 7211.2.17211.2.27211.2.37211.2.4Turnător Modelier Modelator miezuitor Metalurgist neferoase
  19.7212Sudori și debitatori autogeni 7212.1.17212.1.2Sudor electric Sudor oxi-gaz 7212.2.1Sudor
  20.7213Tinichigii- cazangii 7213.1.17213.1.2Spoitor cositor Tinichigiu carosier 7213.2.17213.2.27213.2.37213.2.47213.2.57213.2.67213.2.7Tinichigiu industrial Tinichigiu vopsitor auto Tinichigiu construcții Tinichigiu Cazangiu Lăcătuș construcții structuri aeronave Lăcătuș construcții navale
  21.7214Constructoriși montatoride structuri metalice 7214.1.17214.1.27214.1.37214.1.47214.1.57214.1.67214.1.77214.1.8Confecționer plase din sârmă Confecționer cocleți Presator metale la rece Confecționer construcții metalice Nituitor Montator reglor Lucrător în prelucrări la rece Lucrător în lăcătușerie mecanica structuri 7214.2.17214.2.27214.2.37214.2.47214.2.57214.2.67214.2.7Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic Tubulator naval Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale Lăcătuș mecanic cazane și instalații auxiliare Lăcătuș construcții metalice și navale Constructor-montator de structuri metalice Lăcătuș mecanic prestări servicii
  22.7215Lucrători la montarea și întreți- nerea de instalații de ridicat și transportat 7215.2.1Mecanic montator și întreținere instalații în silvicultură și exploatări forestiere
  23.7221Forjori, ștanțatori și presatori7221.1.1Forjor matrițer 7221.2.17221.2.27221.2.3Forjor-tratamentist Formator-presator ferite Forjor
  24.7222Sculeri 7222.2.17222.2.2Sculer matrițer Mecanic de mecanică fină
  25.7224Lucrători la mașini de polizat, rectificat și ascuțit 7224.1.17224.1.27224.1.3Găuritor filetator Polizator Șlefuitor metale 7224.2.17224.2.27224.2.3Strungar Frezor rabotor mortezor Rectificator
  26.7231Mecanici, montatori șireparatori de auto- vehicule 7231.1.1Ajutor mecanic auto 7231.2.17231.2.27231.2.37231.2.47231.2.5Electrician electronist auto Mecanic auto Mecanic în industria construcțiilor de mașini Mecanic instalații hidraulice și pneumatice Mecanic motoare termice
  27.7232Mecanici, montatori șireparatori de motoare de avioane 7232.2.17232.2.27232.2.3Mecanic motoare aeronave Mecanic de aeronave Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave
  28.7233Mecanici, montatori șireparatori de mașini agricole și industriale 7233.1.17233.1.27233.l.3Lucrător în mecanica de motoare Lucrător în mecanica agricolă Lucrător în mecanica de montaj, întreținere și reparații 7233.2.17233.2.27233.2.37233.2.47233.2.5Frigotehnist Mecanic agricol Mecanic motoare termice Motorist nave Mecanic utilaje și instalații în industrie
  29.7241Electro- mecanici montatori șireparatori de aparate și echipa- mente electrice șienergetice 7241.1.17241.1.27241.1.37241.1.47241.1.57241.1.67241.1.7Bobinator aparataj electric Bobinator Lucrător în electrotehnică Supraveghetor mașini automate Depanator aparatură de uz casnic Lucrător în electromecanică Confecționer cablaje auto 7241.2.17241.2.27241.2.37241.2.47241.2.57241.2.67241.2.77241.2.87241.2.97241.2. 107241.2. 117241.2. 127241.2. 13Electrician nave Electrician în instalații energetice Electromecanic utilaje și instalații comerciale, electrocasnice și de industrie alimentară Mecanic agregate rotative termoenergetice Mecanic turbine hidraulice și instalații Electromecanic utilaje și instalații industriale Electromecanic nave Electromecanic material rulant Electromecanic centrale electrice Electromecanic utilaje și instalații din cinematografie televiziune, radio Confecționer produse electrotehnice Montator de aparataj electric Montator, reglor și depanator ascensoare
  30.7242Electroniștimontatori șireparatori de aparate și echi- pamente electronice 7242.2.17242.2.27242.2.37242.2.47242.2.5Montator și reparator electronist de aparate și echipamente electronice Electronist aparate și echipamente pentru radio și TV Electronist aparate și echipamente de automatizări Electronist rețele de telecomunicații Electronist aparate și echipamente de electronică profesională
  31.7244Electro- mecanici montatori șireparatori de instala- ții tele- grafice și telefonice 7244.1.17244.1.2Jonctor Lucrător în electronică, automatizări 7244.2.17244.2.2Electromecanic telegrafie, telefonie Electromecanic radioficare
  32.7245Electricienimontatori și repara- tori de linii electrice aeriene și subterane 7245.1.1Electrician instalații de iluminat 7245.2.17245.2.27245.2.37245.2.47245.2.57245.2.67245.2.7Electrician exploatări minere Electrician instalații și echipamente electrice industriale Electrician echipamente pentru foraj-extracție Electrician de întreținere și reparații în industria mică Electrician rețele electrice și posturi de transformare Electrician exploatare medie și joasă tensiune Electrician în instalații energetice
  33.7311Confecțio- neri și reparatori de instru- mente și aparate de precizie 7311.1.17311.1.27311.1.37311.1.47311.1.5Confecționer seringi Presator piese optice Reparator aparate foto Reparator stilouri, brichete Reparator umbrele 7311.2.17311.2.27311.2.3Ceasornicar Optician montator aparatură optico- mecanică Metrolog și depanator mecanică fină, tehnică digitală și analogică (MFTDA)
  34.7312Confecțio- neri și acordori de instrumente muzicale 7312.2.1Constructor reparator instrumente muzicale
  35.7313Giuvaergii și alți lucrători deprecizie în metal și alte materiale 7313.1.17313.1.2Lucrător în mecanică fină Șlefuitor diamante naturale 7313.2.1Bijutier
  36.7321Olari și formatori înceramică și materiale abrazive 7321.1.17321.1.27321.1.37321.1.47321.1.57321.1.6Modelator ceramică Glazurator produse ceramice Turnător produse ceramice Fasonator produse ceramice Modelator piese electroizolante Lucrător în industria ceramicii 7321.2.17321.2.27321.2.37321.2.47321.2.5Olar ceramică (artizanat) Ceramist Olar și formator în ceramică și materiale abrazive Operator ceramica fina Operator în industria ceramicii brute
  37.7322Sticlari (suflători, tăietori de sticlă, polizori de sticlă etc.)7322.1.17322.1.27322.1.37322.1.47322.1.5Trăgător, șlefuitor, gradator nivelePrelucrător topitură sticlă la presăPrelucrător topitură sticlă la țeavăDecorator produse ceramice și de sticlă Lucrător în industria sticlei 7322.2.1Sticlar
  38.7323Gravori pe sticlă 7323.2.3Gravor produse de sticlă
  39.7324Pictori, decoratori pe sticlă șiceramică 7324.1.1Oglindar
  40.7331Lucrători- meseriași înexecutarea de produse artizanale din lemn și alte materiale 7331.1.17331.1.27331.1.37331.1.47331.1.57331.1.67331.1.77331.1.87331.1.97331.1. 107331.1. 117331.1. 12Pirogravor Traforator manual lemn Rotar caretaș Lumânărar Confecționer cuțite, brice, brățări,andrele, agrafe, inele Confecționer nasturi, piepteni Confecționer obiecte din os, scoică, mică etc. Confecționer manual în metaloplastie Confecționer scule și obiecte manuale Dogar Intarsier Lucrător în sculptură 7331.2.17331.2.2Sculptor intarsier Confecționer proteze ortopedice
  41.7332Lucrători- meseriași înexecutarea de produse artizanale din textile,piele și materiale similare 7332.1.17332.1.27332.1.37332.1.4Confecționer articole hârtie Confecționer bibelouri din jenille Confecționer manual de produse din sfori sau frânghii Confecționer unelte pescuit din plase
  42.7342Stereotipariși galva- notipiști 7342.1.1Mecanic utilaje și instalații poligrafice
  43.7345Legători și lucrători înrudiți 7345.1.17345.1.27345.1.37345.1.4Legatar manual (în poligrafie și ateliere speciale) Confecționer flori artificiale Ajutor mașinist Lucrător poligraf 7345.1.1Legător
  44.7346Imprimatori pe mătase, lemn și textile 7346.1.1Imprimator pe mătase, lemn și textile 7346.2.1Imprimator serigraf
  45.7411Măcelari și alți lucră- tori în prelucrarea cărnii și peștelui 7411.1.17411.1.27411.1.37411.1.47411.1.5Carmangier Măcelar Grătaragiu Tranșator Lucrător în prelucrare carne, peste,lapte, conserve 7411.2.1Preparator produse din carne și pește
  46.7412Brutari, patiseri și cofetari 7412.1.17412.1.27412.1.37412.1.47412.1.5Brutar Cofetar Patiser Covrigar . Lucrător în morărit și panificație 7412.2.17412.2.2Cofetar-patiser Brutar-patiser-preparator produse făinoase
  47.7413Lucrători lafabricarea produselor lactate 7413.2.1Preparator produse din lapte
  48.7414Lucrători laconservarea fructelor și legumelor 7414.1.1Uscător-deshidrator legume, fructe 7414.2.1Operator în prelucrarea legumelor și fructelor
  49.7416Lucrător la prelucrarea tutunului șiproduselor din tutun 7416.1.1Condiționer tutun pentru fabricarea țigaretelor
  50.7422Tâmplari și lucrători asimilați 7422.1.17422.1.27422.1.37422.1.4Tâmplar manual Tâmplar binale Tâmplar carosier Lucrător în tâmplărie 7422.2.17422.2.27422.2.3Tâmplar universal Tâmplar parchetar linolist Tâmplar mobilă
  51.7423Reglori- montatori mașini de prelucrat lemn 7423.2.17423.2.2Strungar în lemn Mecanic utilaje și instalații în industria lemnului
  52.7424Împletitori de coșuri, confecțio- neri de perii și asimilați 7424.1.17424.1.27424.1.37424.1.47424.1.57424.1.6Confecționer bidinele, pensule, perii Confecționer mături Împletitor de nuiele Împletitor obiecte din foi de porumb Împletitor fibre plastice Împletitor papură
  53.7431Filatori 7431.2.1Filator
  54.7432Țesători și tricotori 7432.1.17432.1.27432.1.37432.1.47432.1.5Tricotor manual Croșetor Țesător manual Repasator Lucrător în filatură-țesătorie 7432.2.17432.2.27432.2.37432.2.4Țesător Țesător restaurator manual covoare Confecționer tricotaje după comandă Finisor produse textile
  55.7433Confecțio- neri de îmbrăcămintepălărieri și modiste 7433.1.17433.1.27433.1.37433.1.4Ceaprazar - șepcar Peruchier Lenjer Lucrător în tricotaje-confecții 7433.2.17433.2.2Croitor îmbrăcăminte după comandă Pălărier
  56.7434Blănari și asimilați 7434.2.17434.2.2Confecționer îmbrăcăminte din piele și înlocuitori Cojocar-blănar
  57.7435Meșteri croitori în textile și piele 7435.2.17435.2.27435.2.37435.2.4Croitor îmbrăcăminte bărbați Croitor îmbrăcăminte femei Confecționer produse textile Tricoter-confecționer
  58.7436Lucrători înbroderie și asimilați 7436.1.17436.1.2Broder Stopeur
  59.7437Tapițeri și asimilați 7437.1.17437.1.27437.1.3Tapițer Salterar Plăpumar 7437.2.1Tapițer-plăpumar-saltelar
  60.7441Tăbăcari și pielari 7441.1.17441.1.2Meșteșugar argăsitor Lucrător în finisarea textilelor și a pielii 7441.2.17441.2.2Tăbăcar Finisor piele
  61.7442Cizmari și meșteșugari 7442.1.17442.1.2Argăsitor, vopsitor, curelar Lucrător în confecții piele și înlocuitori 7442.2.17442.2.27442.2.37442.2.4Confecționer articole din piele și înlocuitori Cizmar Marochiner Confecționer reparații încălțăminte
  ------------Tabelul nr. 5 din anexă a fost completat conform pct. III din anexa la ORDINUL nr. 232 din 24 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 16 martie 2009.
  TABELUL NR. 6
  Nr.crtGru-pa de bazădin COR Denumire grupa de bază din COR Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu certificate de calificare corespunzătoare Grupei majore 8 "Operatori la instalații și mașini și asamblori de mașini, echipamente și alte produse " din Clasificarea ocupațiilor din România (COR)
  Cod nomen- clator Calificări nivel 1 calificare Cod nomen- clator Calificări nivel 2 calificare
  1 8111Operatori lainstalații și utilaje miniere 8111.2.18111.2.28111.2.38111.2.4Mașinist pentru utilaje specifice la extracție și execuția tunelelor Mecanic de mină Mecanic exploatări minere Excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate
  2.8112Operatori lainstalații de prepararea minereuri-lor și rocilor 8112.2.1Operatori la instalații de preparare a minereurilor și rocilor
  3.8113Operatori lainstalații de foraj și sonde de extracție a țițeiului 8113.1.18113.1.28113.1.3Primitor preparator produse fluide Operator flotare produse fluide Lucrător în foraj, extracție, tratare petrol și gaze 8113.2.18113.2.28113.2.38113.2.48113.2.58113.2.68113.2.78113.2.88113.2.9Operator-prospectator lucrări geologice și geofizice Operator lucrări speciale sonde Mecanic echipamente pentru foraj extracții Mecanic utilaje și instalații în industria chimică și petrochimică Electromecanic instalații și aparate de măsură și control pentru foraj extracție Electromecanic utilaje și instalații în industria chimică și petrolieră Operator la extracția, tratarea și transportul țițeiului Operator la extracția, tratarea, transportul și distribuția gazelor Sondor foraj
  4.8121Operatori lacuptoare pentru minereuri, furnaliști și oțelari 8121.1.1Lucrător în obținerea și prelucrarea metalelor 8121.2.18121.2.2Furnalist Oțelar
  5.8122Operatori lacuptoare și instalații pentru turnarea și laminarea metalelor 8122.1.1Laminator, presator țevi plumb 8122.2.18122.2.28122.2.3Mecanic utilaje și instalații metalurgice Laminorist Operator la instalațiile pentru turnarea materialelor metalice
  6.8123Operatori lainstalațiilede tratamenttermic al metalelor 8123.2.1Termist tratamentist
  7.8124Operatori lainstalațiilede trefilarea metalelor 8124.1.18124.1.28124.1.3Finisor laminate și trefilate Decapator Regulator țevi 8124.2.1Trefilator, trăgător
  8.8131Operatori lacuptoarele și instala- țiile de producere a sticlei și produselor din sticla 8131.1.1Arzător produse din sticlă 8131.2.1Operator la cuptoarele și instalațiile de producere a sticlei și produselor din sticlă
  9.8139Operatori lainstalațiilede obținere a ceramicii și produse- lor refrac- tare, abrazive dincărbune și grafit 8139.1.18139.1.2Arzător produs ceramice Formator produse refractare 8139.2.18139.2.28139.2.38139.2.4Operator la fabricarea cocsului și valorificarea subproduselor Operator produse refractare și abrazive Operator electrozi siderurgiciși produse cărbunoase Operator la fabricarea produselor refractare
  10.8141Operatori lainstalațiilede prelucra-re a lemnului 8141.1.18141.1.28141.1.38141.1.48141.1.58141.1.6Pregătitor P.F.L. și hârtie pentru filme Gaterist la tăiat bușteni Miezuitor panele și plăci celulare Tăietor la fierăstrău panglică Lucrător în prelucrarea produselor semifinite din lemn Fasonator mecanic 8141.2.18141.2.28141.2.3Operator la instalațiile de prelucrare a lemnului Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn Operator la recoltarea și toaletarea arborilor forestieri
  11.8142Operatori lainstalațiilede fabricarea pastei de hârtie 8142.1.1Albitor pastă hârtie 8142.2.1Operator la instalațiile de fabricare a pastei de hârtie
  12.8143Operatori lainstalațiilede fabricarea hârtiei 8143.2.1Operator la fabricarea și prelucrarea celulozei și hârtiei
  13.8151Operatori lainstalațiilede fragmen- tare, amestecare, măcinare și malaxare chimică 8151.2.1Operator la instalațiile de fragmentare, de amestecare,măcinare și malaxare chimică
  14.8152Operator la aparatele detratament termic în chimie 8152.1.18152.1.2Lucrător în chimie anorganica Operatori polistireni armați cu fibră de sticlă 8152.2.1Operator industria chimică anorganică
  15.8154Operatori lainstalațiilede distilareși tratamen-te chimice (cu excepțiarafinării petrolului și gazelor naturale) 8154.1.1Lucrător în chimie organică 8154.2.1Operator industria chimică organică
  16.8155Operatori lainstalațiilede rafinare a petroluluiși gazelor naturale 8155.2.18155.2.28155.2.3Operator chimist la chimizarea metanului Operator chimist la chimizarea gazelor de rafinărie Operator industria de prelucrare a țițeiului petrochimie
  17.8161Operatori lainstalațiilede producere a energiei 8161.1.18161.1.2Fochist Lucrător operator în energetica 8161.2.18161.2.2Operator cazane, turbine cu aburi, instalații auxiliare șide termoficare Operator în centrale hidroelectrice
  18.81638170Operatori laincinera- toare, instalații de tratare aapei și asimilați Operatori la linii de montaj automat și roboți industriali 8163.1.18163.1.28170.1.1Pompagiu Compresorist Operator montaj linii automate 8163.2.18163.2.2Operator la tratarea apei tehnologice Operator hidraulic în alimentări cu apă
  18.^1 8211Operatori, prelucrătorila mașini- unelte 8211.2.1Operator mașini unelte cu comandă numerică
  19.8212Operatori lamașini și instalații pentru fabricarea cimentului și a altor produse minerale 8212.1.18212.1.28212.1.38212.1.48212.1.58212.1.6Cuptorar lianți Fasonator produse azbociment Morar lianți Tratamentist produse azbociment Mașinist pentru prefabricate din beton și beton armat Lucrător în industria lianților 8212.2.18212.2.28212.2.3Operator la fabricarea materialelor izolatoare Operator prefabricate din beton Operator lianți și azbociment
  20.8221Operatori lainstalațiilepentru producerea medicamen- telor și produselor cosmetice 8221.1.18221.1.28221.1.3Operator la fabricarea săpunurilor Preparator la fabricarea produselor cosmetice și parfumerie Preparator prafuri de spălat și curățat 8221.2.18221.2.2Operator în industria de medicamente și produse cosmetice Operator la instalațiile pentru producerea produselor cosmetice
  21.8222Operatori lainstalațiilede fabricarea muniției chimice și explozibi- lilor 8222.2.1Operator la instalațiile de tratare chimică a metalelor
  22.8223Operatori lainstalațiilede tratare chimică a metalelor 8223.1.18223.1.28223.l.38223.1.4Arzător cuptorar Emailator Confecționer izolații la conductoare electrice Galvanizator 8223.2.1Operator la confecționarea materialelor electroizolante
  23.8224Operatori lainstalațiilede fabricarea produselorfotografice 8224.2.1Operator producție și exploatare film
  24.8229Operatori lainstalațiilede fabricarea altor produse chimice 8229.2.1Operator la producerea sodei și produselor cloro-sodice
  25.8231Operatori lainstalațiileutilajele șimașinile pentru fabricarea produselor din cauciuc 8231.1.18231.1.28231.1.3Mecanic vulcanizator Preparator de cauciuc Dozator prelucrare cauciuc 8231.2.18231.2.2Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor Mașinist la mașini pentru confecționat materiale electroizolante
  26.8232Operatori lainstalațiileutilajele șimașinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice 8232.1.18232.1.2Preparator mase plastice Presator mase plastice 8232.2.18232.2.2Operator la prelucrarea maselor plastice termoreactiveOperator la prelucrarea maselor plastice termoplastice
  27.8240Operatori lamașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din lemn 8240.2.1Operator la fabricarea produselor finite din lemn
  28.8251Operatori lamașinile și,utilajele de imprimat 8251.2.18251.2.28251.2.3Tipăritor offset Operator montaj copiat tipar de probă Tipograf flexograf
  29.8261Operatori lautilajele defilatură 8261.1.18261.1.28261.1.3Pregătitor amestecuri în filaturi Pieptănător Destrămător
  30.8262Operatori lamașinile de țesut și tricotat 8262.1.18262.1.2Operator la mașini de urzit Operator la mașini de tricotat rectiliniu 8262.2.1Operator la fabricarea și prelucrarea fibrelor chimice
  31.8263Operatori lamașini și utilaje pentru industria confecțiilor8263.1.1Operator confecționer industrial 8263.2.18263.2.2Confecționer produse textile sintetice Operator la mașini și utilaje pentru industria confecțiilor
  32.8264Operatori lautilajele șiinstalațiilede finisare textilă 8264.1.18264.1.28264.1.3Curățitor-vopsitor textile Apretator textile Operator universal spălător textile și curățitor chimic 8264.2.1Operator la utilajele și instalațiile de finisare textilă
  33.8265Operatori lamașini pentru tratarea blănurilor și pieilor 8265.2.1Operator la mașini pentru tratarea blănurilor și pieilor
  34.8266Operatori lamașini, utilaje și instalații din industria încălțămin- tei 8266.1.18266.1.28266.1.38266.1.48266.1.5Pregătitor piese încălțăminte Tălpuitor industrial Pregătitor articole marochinărie Cusător articole marochinărie Cusător piese din înlocuitori 8266.2.1Operator la mașini, utilaje șiinstalații din industria încălțămintei
  35.8269Operatori lamașini de prelucrare a altor articole dintextile, blănuri și alte materi-ale similare8269.1.1Cusător confecții industriale din blană 8269.2.1Operator la confecționarea industrială a articolelor de sport și protecție din piele și înlocuitori
  36.8271Operatori lamașinile și utilajele deprelucrare acărnii și peștelui 8271.1.18271.1.2Preparator pește, raci și broaște Preparator pepsină, cheag 8271.2.1Operator la prepararea conservelor din carne, pește și legume
  37.8272Operatori lamașinile și utilajele defabricare a produselor lactate 8272.1.1Preparator brânzeturi
  38.8273Operatori lamașinile de măcinat cereale și mirodenii 8273.1.18273.1.28273.1.3Morar Silozar Preparator extracte, arome și esențe 8273.2.18273.2.2Morar-silozar Operator la fabricarea nutrețurilor combinate
  39.8274Operatori lamașinile și utilajele pentru fabricarea pâinii, pastelor făinoase, a produselor de patiseriecofetărie șizaharoase 8274.1.1Preparator înghețată
  40.8275Operatori lamașinile și utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor șifabricarea uleiurilor alimentare 8275.1.18275.1.28275.1.3Lucrător la fabricarea uleiurilor vegetale Lucrător la fabricarea conservelor din legume sau fructe Lucrător în industria alimentară extractivă 8275.2.1Operator în industria uleiului
  41.8276Operatori lautilajele deproducere șirafinare a zahărului 8276.2.1Operator în industria zahărului și produselor zaharoase
  42.8277Operatori lamașinile și utilajele deprelucrare acafelei și ceaiului 8277.1.18277.1.2Lucrător la condiționarea și prelucrarea plantelor medicinale Lucrător la prelucrarea cafelei și a ceaiului
  43.8278Operatori lamașinile și instalațiilede fabricarea berii, vinurilor șialtor băuturi 8278.1.18278.1.28278.1.38278.1.48278.1.58278.1.6Lucrător la prepararea malțului Preparator băuturi răcoritoare Preparator rachiuri și lichioruri Distilator rachiuri naturale Vinificator - pivnicer Lucrător în industria alimentară fermentativă 8278.2.18278.2.28278.2.38278.2.48278.2.5Operator în vinificație, alcool, drojdie, băuturi alcoolice Operator la fabricarea berii Operator la fabricarea spirtului și drojdiei de panificație Operator la fabricarea amidonului și dextrinei Operator în industria fermentativă
  44.8279Operatori lautilaje de prelucrare atutunului șiproduselor din tutun 8279.2.1Operator la prelucrarea tutunului și produselor din tutun
  45.8282Montatori demașini și echipamente electro- tehnice 8282.1.1Acumulatorist
  46.8283Asamblori demașini și echipamente electronice 8283.1.1Confecționer circuite imprimate 8283.2.18283.2.2Montator, reglor, testor tehnica de calcul Confecționer componente electronice
  47.8284Asamblori deproduse și articole dinmetal, cauciuc și materiale plastice 8284.1.18284.1.28284.1.3Lucrător la fabricarea fermoarelor Asamblor jucării Asamblor articole de sport 8284.2.1Asamblor biciclete
  48.8285Asamblori deproduse și articole din lemn 8285.1.1Confecționer-asamblor articole din lemn
  49.8286Asamblor de produse și articole dincarton, textile și materiale similare 8286.1.18286.1.28286.1.3Confecționer asamblor de produse și articole din carton, textile și materiale similare Confecționer-asamblor articole din textile Montor articole din piele
  50.8287Montatori desubansamble 8287.1.1Ajutor montator mecanic
  51.8290Operatori lamașini și asamblori neclasifi- cați în grupele de bază anterioare 8290.1.18290.1.2Mașinist la mașini de ambalat Operator la mașina de etichetat 8290.2.1Operator producție și exploatare film
  52.8312Frânări, acari și agenți de manevra 8312.1.18312.1.28312.1.38312.1.48312.1.58312.1.6Acar Paznic barieră Revizor ace Manevrant vagoane Frânar Lucrător feroviar 8312.2.18312.2.2Lucrător de trafic feroviar Agent comercial feroviar
  53.8331Tractoriști și alți conducători de mașini agricole și forestiere 8331.1.18331.1.28331.1.3Tractorist Combainier agricol Motorist la motoagregate și mașini în silvicultură 8331.2.1Operator la colectatul și manipulatul lemnului
  54.8332Conducători de mașini și utilaje terasiere 8332.2.18332.2.2Mașinist utilaje cale și terasamente Mașinist la mașini pentru terasamente
  55.8333Conducători de macarale,poduri mobile, lifturi subterane și asimilați8333.1.18333.1.28333.1.38333.1.48333.1.5Mașinist pod rulant Funicularist Macaragiu macarale plutitoare Docher, mecanizator (muncitor portuar) Lucrător mașinist utilaje 8333.2.18333.2.2Macaragiu Mașinist utilaje portuare
  56.8334Operatori lainstalațiilede transportmărfuri paletizate 8334.1.18334.1.2Mașinist la mașini mobile pentru transporturi interioare. Mașinist la alte mașini de transportpe orizontala și verticală
  57.8340Marinari, navigatori și asimilați8340.1.18340.1.28340.1.38340.1.48340.1.58340.1.68340.1.78340.1.8Observator far maritim și stație semnal de ceață Conducător ambarcațiuni agrement pe ape interioare Pontonier feribot Motopompist Marinar legător Timonier Barjist Lucrător în marină 8340.2.1Marinar
  ------------Tabelul nr. 6 din anexă a fost completat conform subpct. 1-4 ale pct. III din anexa la ORDINUL nr. 1.062 din 1 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 7 aprilie 2011.