ORDONANTA nr. 102 din 31 august 2000 - (*actualizata*)privind statutul şi regimul refugiatilor în România(actualizata până la data de 31 ianuarie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 3 septembrie 2000. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 31 ianuarie 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 323 din 27 iunie 2001; ORDONANTA nr. 13 din 24 ianuarie 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.439 din 12 decembrie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 28 august 2003; ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004; ORDONANTA nr. 44 din 29 ianuarie 2004.În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constitutia României, precum şi ale art. 1 lit. G pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1În condiţiile prezentei ordonante, strainilor li se poate acorda una dintre urmatoarele forme de protecţie: a) statutul de refugiat; b) protecţie umanitara condiţionată; c) protecţie umanitara temporara.  +  Articolul 2 (1) Statutul de refugiat se poate acorda la cerere strainului care, în urma unei temeri bine intemeiate de a fi persecutat pe considerente de rasa, religie, naţionalitate, apartenenta la un anumit grup social sau opinie politica, se afla în afara tarii sale de origine şi care nu poate primi sau, ca urmare a acestei temeri, nu doreste protectia acestei tari. (2) Prin termenul tara de origine, în cazul unei persoane care detine mai multe cetatenii, se înţelege fiecare tara al carei cetatean este, iar în cazul unei persoane fără cetatenie, tara în care acesta îşi are domiciliul.-------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 3 (1) Statutul de refugiat se acordă, la cerere, şi sotiei sau, după caz, şi sotului, precum şi copiilor minori cu excepţia cazurilor în care persoanele respective se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4. (2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în cazul căsătoriilor incheiate de persoana careia i s-a recunoscut statutul de refugiat în temeiul art. 2 alin. (1) înainte de intrarea pe teritoriul României.  +  Articolul 4Nu se acordă statutul de refugiat strainului care: a) a comis o infractiune contra pacii şi omenirii ori o infractiune la care se referă conventiile internationale la care România este parte; b) a comis o infractiune grava de drept comun în afara României înainte de a fi admis pe teritoriul acesteia ca refugiat; c) a comis fapte care sunt contrare scopurilor şi principiilor enuntate în Carta Organizaţiei Natiunilor Unite.-------------Litera c) a art. 4 a fost modificata de ORDONANTA nr. 13 din 24 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2002.  +  Articolul 5Protectia umanitara condiţionată se poate acorda strainului care nu indeplineste condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi cu privire la care exista motive serioase să se creada ca, dacă va fi returnat în tara de origine, risca sa sufere o vatamare a drepturilor sale constand în:1. condamnarea la pedeapsa cu moartea sau executarea unei astfel de pedepse; sau2. tortura, tratamente sau pedepse inumane ori degradante; sau3. o amenintare serioasa, individuala, la adresa vietii sau integritatii, urmare a violentei generalizate în situaţii de conflict armat intern sau international, dacă solicitantul face parte din populatia civila.-------------Art. 5 a fost modificat de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 6 (1) În perioade de conflicte armate, în care România nu este angajata, se poate acorda protecţie umanitara temporara persoanelor care provin din zonele de conflict. (2) Guvernul stabileste masurile şi perioada pentru care se acordă protectia prevăzută la alin. (1).  +  Capitolul 2 Procedura acordarii statutului de refugiat  +  Secţiunea 1 Procedura ordinara  +  Articolul 7 (1) O persoana este considerata solicitant al statutului de refugiat din momentul manifestarii de voinţa, exprimata în scris sau oral în faţa autorităţilor competente, din care să rezulte ca aceasta solicita protectia statului român pentru unul dintre motivele prevăzute de prezenta ordonanţă. (2) Pentru acordarea statutului de refugiat în România strainul se adreseaza personal cu o cerere scrisa Oficiului Naţional pentru Refugiati din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor sau organelor teritoriale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) Cererea de acordare a statutului de refugiat se depune de îndată ce: a) solicitantul s-a prezentat într-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat; b) solicitantul a intrat pe teritoriul României; c) au survenit evenimente în tara de origine a solicitantului, care îl determina sa ceara protecţie, pentru strainul cu drept de sedere în România.-------------Art. 7 a fost modificat de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 7^1Împotriva solicitantului statutului de refugiat nu pot fi luate măsuri de expulzare sau de returnare fortata de la frontiera ori de pe teritoriul României, atâta vreme cat nu exista o dispoziţie executorie de parasire a teritoriului, cuprinsa în hotărârea de respingere a cererii sale de acordare a statutului de refugiat.-------------Art. 7^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 8 (1) În cazul strainului minor care nu a implinit vârsta de 14 ani, interesele acestuia sunt susţinute de reprezentantul sau legal, iar în lipsa acestuia i se numeste un reprezentant legal în conformitate cu prevederile legii române. (2) După implinirea varstei de 14 ani minorul poate depune cererea personal şi i se poate numi un reprezentant legal în condiţiile prevăzute de legea română. (3) Până la numirea unui reprezentant legal Oficiul Naţional pentru Refugiati asigura minorului protectia necesară.  +  Articolul 9 (1) După primirea cererii de acordare a statutului de refugiat organul teritorial al Ministerului Administraţiei şi Internelor elibereaza solicitantului o adeverinta provizorie, care tine loc de document temporar de identitate în România şi asigura transportul gratuit până la Oficiul Naţional pentru Refugiati. (2) În cazul în care cererea a fost depusa la organele teritoriale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor dintr-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat, organele politiei de frontieră elibereaza documentul prevăzut la alin. (1) numai după ce strainul primeste permisiunea de a intra pe teritoriul României şi asigura transportul gratuit până la Oficiul Naţional pentru Refugiati. (3) În cazul în care cererea a fost depusa la Oficiul Naţional pentru Refugiati, acesta elibereaza solicitantului un document temporar de identitate. (4) Dacă solicitantul nu dispune de mijloace materiale, Oficiul Naţional pentru Refugiati îi poate stabili un loc de reşedinţa şi îi asigura asistenţa materiala necesară pentru întreţinere pe întreaga durata a procedurii de acordare a statutului de refugiat. (5) Pentru motive justificate de interesul public, siguranţa naţionala, ordinea publică, protectia sănătăţii şi moralitatii publice, protectia drepturilor şi libertatilor altor persoane - chiar dacă strainul are mijloace materiale necesare pentru întreţinere Oficiul Naţional pentru Refugiati, pe toata durata procedurii de acordare a statutului de refugiat, îi poate stabili un loc de reşedinţa şi poate dispune transportarea lui cu însoţitor în acel loc, la solicitarea autorităţilor competente.  +  Articolul 10 (1) În cazul în care strainul a tranzitat anterior o tara terta sigura şi i s-a oferit deja protectia în acea tara sau a avut ocazia, la frontiera ori pe teritoriul acesteia, sa contacteze autorităţile pentru a obtine protecţie, Oficiul Naţional pentru Refugiati poate decide retrimiterea strainului în tara respectiva, fără analizarea pe fond a cererii sale. (2) Oficiul Naţional pentru Refugiati poate analiza cererea depusa de strain chiar dacă acesta se afla în situaţia prevăzută la alin. (1), cu acordul expres al solicitantului.  +  Articolul 11Sunt considerate tari terte sigure statele membre ale Uniunii Europene, precum şi alte state stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea Oficiului Naţional pentru Refugiati, cu respectarea urmatoarelor condiţii: a) pe teritoriile lor viaţa sau libertatea solicitantului nu este şi nu va fi amenintata, în sensul art. 33 din Convenţia privind statutul refugiatilor, incheiata la Geneva la 28 iulie 1951, la care România a aderat prin Legea nr. 46/1991; b) pe teritoriile lor strainul nu risca să fie supus torturii sau tratamentelor inumane ori degradante; c) în tarile respective strainului i se asigura protecţie efectiva împotriva returnarii în tara de origine, în sensul prevederilor Convenţiei privind statutul refugiatilor, incheiata la Geneva la 28 iulie 1951, precum şi în baza informărilor efectuate de Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati cu privire la practica aplicarii principiului nereturnarii.  +  Articolul 12 (1) Intervievarea, analizarea motivelor invocate şi decizia asupra cererilor sunt de competenţa Oficiului Naţional pentru Refugiati. (2) Aceste activităţi sunt realizate de funcţionarii Oficiului Naţional pentru Refugiati anume desemnaţi. (3) Numirea functionarilor se face prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (4) În procesul decizional funcţionarii prevăzuţi la alin. (2) au dreptul de a consulta experti. (5) Ministerul Afacerilor Externe furnizeaza periodic materiale de sinteza referitoare la situaţia din tarile de origine ale solicitantilor statutului de refugiat, precum şi raspunsuri la solicitarile punctuale ale Oficiului Naţional pentru Refugiati, necesare în vederea solutionarii cererilor de acordare a statutului de refugiat. (6) Oficiul Naţional pentru Refugiati consulta Ministerul Afacerilor Externe în vederea stabilirii tarilor unde în general nu exista risc serios de persecutie şi tarilor terte sigure.  +  Articolul 13 (1) Până la solutionarea cererii sale prin hotărâre definitivă şi irevocabila strainul care solicită acordarea statutului de refugiat are urmatoarele drepturi şi obligaţii: a) dreptul de sedere în România, până la expirarea unui termen de 15 zile de la momentul în care hotărârea de respingere pronunţată cu privire la cererea sa a devenit executorie, cu excepţia cererilor respinse ca evident nefondate în urma solutionarii acestora în cadrul procedurilor accelerate, caz în care dreptul de sedere inceteaza de îndată ce hotărârea a devenit executorie; b) dreptul de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a i se asigura, în mod gratuit, un interpret, pe întreaga durata a procedurii de acordare a statutului de refugiat; c) dreptul de a fi consiliat şi asistat de un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale, române sau straine, în orice faza a procedurii de acordare a statutului de refugiat; d) dreptul de a fi informat, intr-o limbă pe care o cunoaste, în momentul depunerii cererii, cu privire la drepturile şi oblibaţiile pe care le are pe parcursul procedurii de acordare a statutului de refugiat; e) dreptul la protectia datelor personale şi a oricăror alte detalii în legătură cu cererea sa; f) dreptul de a i se elibera un document temporar de identitate; g) dreptul la asigurarea transportului în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2), la asistenţa necesară pentru întreţinere, în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (4), precum şi la asistenţa medicală primara şi spitaliceasca de urgenta gratuita;g^1) dreptul de a fi cazat în centrele de primire şi cazare, aflate în subordinea Oficiului Naţional pentru Refugiati, în limita locurilor disponibile, până la încetarea dreptului sau de sedere, pentru solicitantul statutului de refugiat care nu dispune de mijloacele materiale necesare pentru întreţinere; h) obligaţia de a prezenta organelor teritoriale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în scris, cererea motivata cuprinzand datele indicate de organul la care o depune, precum şi de a se supune fotografierii şi amprentarii; i) obligaţia de a urmări stadiul procedurii şi de a declara orice schimbare de reşedinţa; j) obligaţia de a preda documentul pentru trecerea frontierei, urmand sa primeasca documentul prevăzut la art. 9 alin. (1); k) obligaţia de a raspunde la solicitarile organelor cu atribuţii în domeniul acordarii statutului de refugiat şi de a furniza acestora informaţii complete şi reale cu privire la persoana şi la cererea sa; l) obligaţia de a nu părăsi localitatea de reşedinţa fără autorizarea Oficiului Naţional pentru Refugiati; m) obligaţia de a se prezenta la examenele medicale ce îi sunt stabilite; n) obligaţia de a respecta legile statului român, precum şi masurile dispuse de organele române competente în materie de refugiati. (2) Solicitanţii statutului de refugiat, care nu dispun de mijloacele materiale necesare pentru întreţinere, beneficiaza de hrana în limita sumei de 25.000 lei/persoana/zi, de cazare în limita sumei de 15.000 lei/persoana/zi şi de alte cheltuieli, în limita sumei de 5.000 lei/persoana/zi, la cererea acestora, sume ce se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) În cursul executiei bugetului de stat, în functie de posibilitatile financiare, la o crestere a ratei inflatiei de cel puţin 10% faţă de ultima luna când s-a efectuat o actualizare a cuantumurilor de mai sus, acestea se majoreaza cu rata inflatiei, prin hotărâre a Guvernului. (4) Dacă strainul care solicită acordarea statutului de refugiat este cazat în centrele de primire şi cazare ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, suma prevăzută la alin. (2) referitoare la cazare nu se acordă. (5) Sumele necesare transportului gratuit până la locul de reşedinţa prevăzut la art. 9 alin. (1) şi (2) se asigura din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (6) Fondurile banesti pentru asistenţa medicală primara şi spitaliceasca de urgenta gratuita prevăzută la alin. (1) lit. g) se asigura de la bugetul de stat şi se aloca Ministerului Administraţiei şi Internelor.-----------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 1.439 din 12 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 20 decembrie 2002.Litera a) a alin. (1) al art. 13 a fost modificata de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.Litera g^1) a alin. (1) al art. 13 a fost introdusa de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 14 (1) În urma analizarii cererii, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia functionarul prevăzut la art. 12 alin. (2) poate hotari: a) acordarea statutului de refugiat; b) acordarea protectiei umanitare condiţionate; c) respingerea cererii de acordare a statutului de refugiat. (2) Dacă solutionarea cererii necesita o documentare suplimentara, termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeste cu cel mult 30 de zile. (3) Admiterea sau respingerea cererii de acordare a statutului de refugiat se face prin hotărâre, care se comunică de îndată, în scris, solicitantului, prin comunicare directa de către reprezentantii Oficiului Naţional pentru Refugiati sau prin trimitere postala la ultima reşedinţa declarata a acestuia. (4) Hotărârea de acordare a protectiei umanitare condiţionate cuprinde şi motivele neacordarii statutului de refugiat. (5) Hotărârea de respingere a cererii de acordare a statutului de refugiat cuprinde motivele corespunzătoare pentru fiecare forma de protecţie prevăzută la art. 2, 3 sau 5, precum şi dispoziţia de a părăsi teritoriul României în termen de 15 zile de la data la care aceasta a devenit executorie.------------Alin. (5) al art. 14 a fost modificat de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 15 (1) Împotriva hotărârii prevăzute la art. 14 alin. (3) se poate face plangere în termen de 10 zile de la data primirii dovezii de comunicare sau a documentului prin care se constată că solicitantul nu se mai afla la ultima reşedinţa declarata. Introducerea plangerii în termenul mentionat suspenda executarea dispozitiei de parasire a teritoriului României. (2) În cazul minorului care nu a implinit vârsta de 14 ani, plangerea se depune de către reprezentantul sau legal, iar minorul cu vârsta cuprinsa între 14 şi 18 ani poate depune plangere personal sau prin reprezentantul sau legal. (3) Plangerea se solutioneaza de către judecatoria în a carei raza teritoriala se afla structura competenţa a Oficiului Naţional pentru Refugiati care a emis hotărârea. (4) Plangerea se depune la Oficiul Naţional pentru Refugiati şi va fi însoţită de copia de pe hotărârea de respingere a cererii de acordare a unei forme de protecţie. (5) Plangerea se inainteaza de îndată instanţei competente, care o va solutiona în termen de 30 de zile. (6) Instanţa se pronunţă printr-o hotărâre motivata. (7) Împotriva hotărârii instanţei, contestatarul sau Oficiul Naţional pentru Refugiati poate declara recurs în termen de 5 zile de la pronuntare. Declararea recursului în termen suspenda executarea dispozitiei de parasire a teritoriului. (8) Recursul se judeca în termen de 30 de zile de la inregistrarea sa pe rolul instanţei de recurs. (9) Hotărârile instanţei de fond nerecurate în termenul legal şi hotărârile pronuntate în recurs sunt irevocabile şi executorii. (10) Plangerea, precum şi celelalte acte de procedura privind solutionarea acesteia sunt scutite de taxa de timbru.------------Alin. (8) al art. 15 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 9 septembrie 2003.Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.Alin. (5) al art. 15 a fost modificat de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.Alin. (7) al art. 15 a fost modificat de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.Alin. (8) al art. 15 a fost modificat de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.Alin. (9) al art. 15 a fost modificat de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 16 (1) Strainul este obligat sa părăsească teritoriul României în termen de 15 zile de la data la care dispoziţia de parasire a teritoriului, pronunţată în hotărârea de respingere a cererii sale de acordare a statutului de refugiat, a devenit executorie. (2) În cazul în care, din motive obiective, strainul nu poate părăsi teritoriul României în termenul prevăzut la alin. (1), Ministerul Administraţiei şi Internelor acorda acestuia dreptul de sedere în tara, în condiţiile prevăzute de reglementarile legale privind regimul strainilor în România. (3) O noua cerere de acordare a statutului de refugiat poate fi depusa numai dacă a fost pronunţată o hotărâre definitivă şi irevocabila asupra cererii anterioare şi numai dacă sunt indeplinite alternativ urmatoarele condiţii: a) pe parcursul procedurii de solutionare a cererii anterioare au aparut elemente noi care nu au putut fi prezentate, din motive neimputabile solicitantului, cu condiţia ca aceste elemente sa nu fie rezultatul unor acţiuni provocate în scopul obtinerii unei forme de protecţie din partea statului român. Solicitantul este obligat sa faca dovada existentei noilor motive invocate şi a imposibilitatii prezentarii lor cu ocazia solutionarii cererii anterioare; b) au survenit transformari de ordin politic, social, militar sau legislativ în tara de origine, de natura a avea consecinte grave pentru solicitant. (4) Solutionarea unei noi cereri depuse în condiţiile alin. (3) se face de către functionarul prevăzut la art. 12 alin. (2), altul decat cel care s-a pronuntat în cadrul procedurii de solutionare a cererii anterioare. (5) Hotărârea se pronunţă în termen de 5 zile, numai în baza noii cereri depuse, motivate corespunzător, şi a documentatiei prezentate anterior de solicitant şi se comunică, în scris, de îndată acestuia. (6) Hotărârea prin care se acordă accesul la solutionarea unei noi cereri de acordare a statutului de refugiat are ca efect şi anularea dispozitiei de a părăsi teritoriul României, prevăzută în hotărârea anterioara, solicitantul urmand sa beneficieze de drepturile prevăzute la art. 13. (7) Împotriva hotărârii prin care a fost respinsa ca inadmisibila o noua cerere de acordare a statutului de refugiat se poate face plangere. (8) Solutionarea plangerii prevăzute la alin. (7) se face potrivit prevederilor art. 15.-------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.  +  Secţiunea a 2-a Procedura accelerata  +  Articolul 17 (1) Fac obiectul procedurii accelerate: a) cererile evident nefondate; b) cererile persoanelor care, prin activitatea ori prin apartenenta lor la o anumita grupare, prezinta un pericol pentru siguranţa naţionala ori pentru ordinea publică în România; c) cererile persoanelor care provin dintr-o tara unde, în general, nu exista risc serios de persecutie. (2) De asemenea, pot face obiectul procedurii accelerate şi cererile persoanelor care se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4. (3) Cererile de acordare a statutului de refugiat minorilor neinsotiti nu pot fi solutionate în procedura accelerata.  +  Articolul 18 (1) Cererea pentru acordarea statutului de refugiat este considerata evident nefondata dacă se constata: a) lipsa de fundament a invocarii unei temeri de persecutie în tara de origine, în condiţiile art. 2 alin. (1); b) inducerea în eroare, în mod deliberat, a organelor cu competente în materie de refugiati ori recurgerea în mod abuziv, cu rea-credinta, la procedura de acordare a statutului de refugiat. (2) Lipsa de fundament a invocarii unei temeri de persecutie în tara de origine exista în urmatoarele cazuri: a) solicitantul nu invoca nici o temere de persecutie în sensul art. 2 alin. (1); b) solicitantul nu ofera date sau informaţii în sensul că ar fi expus unei temeri de persecutie ori relatarile sale nu conţin detalii circumstantiale sau personale; c) cererea este evident lipsita de credibilitate, în sensul că relatarea solicitantului este incoerenta, contradictorie sau flagrant neadevarata faţă de situaţia din tara sa de origine; d) solicitantul avea posibilitatea refugiului intern, recunoscută şi de Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati. (3) Inducerea în eroare, în mod deliberat, a organelor cu competente în materie de refugiati ori recurgerea abuziva la procedura de acordare a statutului de refugiat exista în toate cazurile în care solicitantul, fără a oferi o explicatie plauzibila, se afla în una dintre urmatoarele situaţii: a) a depus cererea sub o identitate falsa sau a prezentat documente false ori falsificate, sustinand ca sunt autentice; b) după depunerea cererii, în mod deliberat a prezentat elemente false în legătură cu aceasta; c) cu rea-credinta a distrus, a deteriorat, a aruncat sau a înstrăinat documentul pentru trecerea frontierei sau un document relevant pentru cererea sa, fie pentru a-şi stabili o identitate falsa în scopul solicitarii şi acordarii statutului de refugiat, fie pentru a ingreuna solutionarea cererii sale; d) în mod deliberat a ascuns faptul ca a mai depus anterior o cerere pentru acordarea statutului de refugiat în una sau mai multe tari, în special atunci când s-a folosit de o identitate falsa; e) a depus o cerere pentru acordarea statutului de refugiat, cu scopul evident de a împiedica punerea iminenta în executare a unei măsuri dispuse de autorităţile competente, de scoatere din tara sau de expulzare, desi anterior dispunerii unei astfel de măsuri a avut posibilitatea să depună o asemenea cerere; f) a încălcat în mod flagrant oblibaţiile prevăzute la art. 13; g) a depus cererea pentru acordarea statutului de refugiat după ce anterior unei examinari, care contine garantiile procedurale adecvate şi în conformitate cu prevederile Convenţiei privind statutul refugiatilor, incheiata la Geneva la 28 iulie 1951, i s-a respins o astfel de cerere intr-o tara terta sigura. (4) Motivele enumerate la alin. (1) nu pot sa prevaleze temerii bine intemeiate de persecutie conform art. 2 alin. (1).  +  Articolul 19 (1) Sunt considerate tari în care în general nu exista risc serios de persecutie, în sensul art. 2 alin. (1), statele membre ale Uniunii Europene, precum şi alte state stabilite, la propunerea Oficiului Naţional pentru Refugiati, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, pe baza urmatoarelor criterii: a) numărul cererilor pentru acordarea statutului de refugiat formulate de cetatenii tarii respective şi coeficientii de acordare a acestui statut; b) situaţia respectarii drepturilor fundamentale ale omului; c) functionarea principiilor democratice, a pluralismului politic şi a alegerilor libere, precum şi existenta unor institutii democratice functionale, care să asigure garantarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale omului; d) existenta unor factori de stabilitate. (2) Pot fi luate în considerare şi alte criterii de evaluare decat cele prevăzute la alin. (1). (3) Cererea strainului care provine dintr-o tara în care în general nu exista un risc de persecutie este respinsa ca evident nefondata, cu excepţia cazului în care situaţia de fapt sau dovezile prezentate de solicitant arata existenta unei temeri bine intemeiate de persecutie în sensul art. 2 alin. (1); în acest caz solicitantul primeste accesul la procedura prevăzută la art. 7-16.  +  Articolul 20 (1) Functionarul prevăzut la art. 12 alin. (2), după efectuarea interviului şi analizarea motivelor invocate pentru acordarea statutului de refugiat, se pronunţă în termen de 3 zile de la primirea cererii. (2) În cazul în care a fost pronunţată o hotărâre de respingere a cererii ca evident nefondata sau în temeiul art. 4, termenul de depunere a plangerii este de 2 zile de la comunicare. (3) Plangerea este de competenţa judecatoriei în a carei raza teritoriala se afla structura competenţa a Oficiului Naţional pentru Refugiati care a emis hotărârea şi suspenda executarea dispozitiei de parasire a teritoriului. (4) Instanţa solutioneaza plangerea în termen de 10 zile şi pronunţă o hotărâre motivata, prin care: a) respinge plangerea pentru cel puţin unul dintre motivele prevăzute la art. 18 alin. (1); b) admite plangerea şi dispune ca structura competenţa a Oficiului Naţional pentru Refugiati care a emis hotărârea sa analizeze cererea în procedura ordinara. (5) Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabila. (6) Abrogat.------------Alin. (5) al art. 20 a fost modificat de LEGEA nr. 323 din 27 iunie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 27 iunie 2001.Alin. (6) al art. 20 a fost abrogat de LEGEA nr. 323 din 27 iunie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 27 iunie 2001.Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.  +  Secţiunea a 3-a Procedura în cazul cererilor pentru acordarea statutului de refugiat depuse în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat  +  Articolul 21 (1) Cererea depusa la organele teritoriale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor dintr-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat este inaintata de îndată structurii competente a Oficiului Naţional pentru Refugiati, care o analizeaza şi pronunţă o hotărâre în termen de doua zile de la primire. (2) Functionarul prevăzut la art. 12 alin. (2), după efectuarea interviului şi analizarea motivelor invocate pentru acordarea statutului de refugiat, în raport cu datele privind situaţia din tara de origine, poate hotari: a) acordarea unei forme de protecţie şi a dreptului de a intră în România, dacă solicitantul se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2, 3 sau 5; b) acordarea dreptului de a intră în România şi de a avea acces la procedura ordinara de solutionare a cererii sale de acordare a statutului de refugiat, dacă cererea sa nu poate fi respinsa pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 18 alin. (1); c) respingerea cererii ca nefondata. (3) Împotriva hotărârii de respingere a cererii strainul poate depune o plangere în termen de doua zile de la comunicare. (4) Plangerea se depune la structura Oficiului Naţional pentru Refugiati care a emis hotărârea, care o inainteaza de îndată judecatoriei în a carei raza teritoriala se afla. (5) Instanţa solutioneaza plangerea în termen de 5 zile şi pronunţă o hotărâre motivata, prin care: a) respinge plangerea pentru cel puţin unul dintre motivele prevăzute la art. 18 alin. (1); b) admite plangerea, dispune ca structura competenţa a Oficiului Naţional pentru Refugiati care a emis hotărârea sa analizeze cererea în procedura ordinara şi permite accesul solicitantului în teritoriu. (6) În cazurile prevăzute la alin. (5) hotărârea instanţei este irevocabila.-------------Alin. (6) al art. 21 a fost modificat de LEGEA nr. 323 din 27 iunie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 27 iunie 2001.Art. 21 a fost modificat de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 22 (1) Strainul care solicită acordarea statutului de refugiat în România rămâne în zona de tranzit din punctul de control pentru trecerea frontierei de stat până la primirea hotărârii de aprobare a intrarii în România sau, după caz, până la ramanerea definitivă şi executorie a hotărârii de respingere a cererii pentru acordarea statutului de refugiat, dar nu mai mult de 20 de zile de la intrarea în zona de tranzit. (2) Prin zona de tranzit, în sensul prezentei ordonante, se înţelege suprafaţa situata la frontiera de stat ori în apropierea acesteia, destinata stationarii persoanelor care nu au primit aprobarea de intrare în teritoriu, mijloacelor de transport şi bunurilor până la stabilirea regimului lor juridic la trecerea frontierei de stat. În cazul aeroporturilor internationale, prin zona de tranzit se înţelege suprafaţa situata între punctul de îmbarcare/debarcare şi locul unde se efectueaza controlul pentru trecerea frontierei. (3) Solicitantul statutului de refugiat poate fi cazat în centre speciale de primire şi cazare aflate în apropierea punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat, stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor şi având regimul juridic al zonei de tranzit.(3^1) Solicitantul statutului de refugiat, cazat în centrele prevăzute la alin. (3), beneficiaza gratuit de masa în natura, în urmatoarele condiţii: a) în limita a 3.645 calorii pentru solicitantul statutului de refugiat, major ori minor în vârsta de peste un an; b) în limita a 4.505 calorii pentru solicitanta statutului de refugiat, însărcinată între lunile a V-a şi a IX-a inclusiv sau care a nascut şi nu alapteaza copilul, pentru o perioadă de 12 luni de la nastere; c) în limita a 4.800 calorii pentru solicitanta statutului de refugiat care a nascut şi alapteaza copilul în vârsta de până la un an; d) în limita a 1.190 calorii pentru fiecare copil în vârsta de 0-6 luni care se afla împreună cu unul sau cu ambii parinti solicitanţi ai statutului de refugiat; e) în limita a 1.650 calorii pentru fiecare copil în vârsta de 6-12 luni care se afla împreună cu unul sau cu ambii parinti solicitanţi ai statutului de refugiat.(3^2 ) Persoanelor prevăzute la alin. (3^1) nu li se aplică dispozitiile art. 13 alin. (2) referitoare la sumele cuvenite pentru masa. (4) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), dacă cererea nu este solutionata printr-o hotărâre definitivă şi executorie, strainului i se permite intrarea în tara. (5) Pe perioada în care se afla în punctul de control pentru trecerea frontierei de stat solicitantul statutului de refugiat are dreptul la asistenţa juridico-sociala şi la ajutoare umanitare din partea organizaţiilor neguvernamentale cu atribuţii în materie de refugiati, precum şi din partea reprezentantei din România a Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati şi, de asemenea, are drepturile şi oblibaţiile prevăzute la art. 13, cu excepţia celor care intră în contradictie cu prevederile acestei proceduri.------------Alin. (3^1) şi (3^2) ale art. 22 au fost introduse de ORDONANTA nr. 13 din 24 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2002.  +  Capitolul 3 Drepturile şi oblibaţiile refugiatilor şi ale persoanelor care au dobândit o formă de protecţie  +  Articolul 23 (1) Acordarea statutului de refugiat sau a unei alte forme de protecţie conferă beneficiarului urmatoarele drepturi: a) sa ramana pe teritoriul României şi să obţină documentele corespunzătoare pentru dovedirea identităţii şi pentru trecerea frontierei de stat. Au dreptul la document pentru trecerea frontierei de stat numai refugiatii şi persoanele cărora li s-a acordat protecţie umanitara condiţionată; b) să îşi aleaga locul de reşedinţa şi sa circule liber, în condiţiile stabilite de lege pentru straini; c) să fie angajat de persoane fizice sau juridice, sa exercite activităţi nesalarizate, sa exercite profesiuni libere, să efectueze acte şi fapte de comert, precum şi alte acte juridice, în condiţiile legii; d) să îşi transfere bunurile pe care le-a introdus în România pe teritoriul unei alte tari, în vederea reinstalarii; e) sa beneficieze de tratamentul cel mai favorabil stabilit de lege pentru cetatenii straini, în ceea ce priveste dobandirea proprietăţilor mobiliare şi imobiliare; f) sa beneficieze de protectia proprietăţii intelectuale în condiţiile stabilite de lege; g) sa beneficieze de asigurări sociale, ajutor social şi asigurări sociale de sănătate, în condiţiile legii; h) acces la toate formele de invatamant, în condiţiile legii; i) sa beneficieze de un tratament egal cu cel acordat cetatenilor români în ceea ce priveste libertatea de a practica propria religie şi de instruire religioasa a copiilor săi; j) sa beneficieze de dreptul la protectia datelor personale şi a oricăror alte detalii în legătură cu cazul sau; k) sa beneficieze de dreptul la asociere în ceea ce priveste asociaţiile cu scop apolitic şi nelucrativ şi sindicatele profesionale, în condiţiile prevăzute de lege pentru straini; l) să aibă acces liber la instantele de judecată şi la asistenţa administrativa; m) sa nu fie expulzat sau returnat, cu excepţia cazurilor impuse de ratiuni de siguranţă naţionala sau de ordine publică, iar atunci când se dispun aceste măsuri, cel în cauza sa nu poata fi trimis în teritorii unde viaţa sau libertatea i-ar fi amenintata, pe motive de rasa, religie, naţionalitate, apartenenta la un anumit grup social sau opinii politice; n) sa primeasca, la cerere, în limitele disponibilitatilor financiare ale statului, un ajutor rambursabil stabilit la nivelul unui salariu minim brut pe tara, pentru o perioadă de maximum 6 luni, dacă, din motive obiective, este lipsit de mijloacele de existenta necesare. Pentru motive bine intemeiate acest ajutor poate fi prelungit pentru inca o perioadă de cel mult 3 luni. (2) Minorii neinsotiti care nu au implinit vârsta de 18 ani beneficiaza de aceeasi protecţie oferita, în condiţiile legii, minorilor români aflati în dificultate. (3) Abrogat. (4) Fondurile banesti necesare în vederea acordarii ajutorului rambursabil prevăzut la alin. (1) lit. n) sunt asigurate din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei.------------Litera h) a alin. (1) al art. 23 a fost modificata de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.Litera n) a alin. (1) al art. 23 a fost introdusa de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.Alin. (3) al art. 23 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 24Beneficiarul uneia dintre formele de protecţie prevăzute la art. 2, 3 sau 5 are urmatoarele obligaţii: a) să respecte Constitutia României, legile şi celelalte acte normative emise de autorităţile române; b) să aibă o conduita corecta şi civilizata, să respecte masurile stabilite de organele române competente în materie de refugiati şi sa răspundă la solicitarile acestora; c) sa evite provocarea oricăror stari conflictuale sau incidente cu populatia ori comiterea unor fapte ce pot intra sub incidenţa legii penale; d) să se supuna regulilor privind regimul juridic al strainilor, în măsura în care legea nu dispune altfel.  +  Articolul 25 (1) Persoana care a dobândit o formă de protecţie are obligaţia sa ramburseze ajutorul primit potrivit art. 23 alin. (1) lit. n), dacă a realizat venituri care permit acest lucru, fără a fi afectată întreţinerea sa şi a familiei sale. (2) Sumele rambursate se fac venit la bugetul de stat.-------------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.  +  Capitolul 4 Încetarea, retragerea sau anularea unei forme de protecţie  +  Articolul 26 (1) Forma de protecţie acordată în temeiul art. 2, 3 sau 5 inceteaza atunci când beneficiarul ei: a) s-a repus în mod voluntar sub protectia tarii a carei cetatenie o are; sau b) după ce şi-a pierdut cetatenia, a redobândit-o în mod voluntar; sau c) a dobândit o noua cetatenie şi se bucura de protectia statului a carei cetatenie a dobândit-o; sau d) s-a restabilit în mod voluntar în tara pe care a parasit-o ori în afara careia a stat ca urmare a motivelor pentru care a obţinut forma de protecţie; sau e) nu mai poate continua sa refuze protectia tarii a carei cetatenie o are datorita faptului ca imprejurarile în urma cărora a dobândit una dintre formele de protecţie prevăzute la art. 2, 3 sau 5 au incetat sa existe şi nu poate invoca, pentru a motiva acest refuz, motive imperioase ce se referă la persecutii anterioare; f) fiind o persoană fără cetatenie, este în măsura să se intoarca în tara în care avea reşedinţa obisnuita, nemaiexistand imprejurarile în urma cărora a dobândit una dintre formele de protecţie prevăzute la art. 2, 3 sau 5. (2) Prevederile alin. (1) lit. e) nu se aplică persoanei careia i s-a acordat una dintre formele de protecţie prevăzute la art. 2, 3 sau 5 şi care, din motive imperioase ce se referă la persecutii anterioare, refuza protectia tarii a carei cetatenie o are. (3) Prevederile alin. (1) lit. f) nu se aplică persoanei careia i s-a acordat una dintre formele de protecţie prevăzute la art. 2, 3 sau 5 şi care, din motive imperioase ce se referă la persecutii anterioare, refuza să se intoarca în tara în care în mod obisnuit îşi avea reşedinţa.------------Art. 26 a fost modificat de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 27Abrogat.------------Art. 27 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 28Abrogat.------------Art. 28 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 29 (1) Forma de protecţie acordată se anulează în urmatoarele situaţii: a) acordarea ei s-a facut în baza unor declaratii false sau a fost obtinuta de solicitant în mod fraudulos şi nu exista alte motive care să conduca la menţinerea formei de protecţie acordate sau la acordarea unei alte forme de protecţie; b) după acordarea formei de protecţie s-a descoperit ca strainul se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4. (2) Prevederile alin. (1) lit. b) se aplică numai în cazul strainului care a obţinut statutul de refugiat.------------Litera a) a alin. (1) al art. 29 a fost modificata de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 30 (1) Functionarul prevăzut la art. 12 alin. (2), din oficiu sau la propunerea uneia dintre instituţiile cu atribuţii în domeniul securitatii naţionale sau al ordinii publice, constata încetarea sau dispune anularea formei de protecţie prin hotărâre motivata. (2) Constatarea încetării sau dispunerea anularii formei de protecţie nu produce efecte cu privire la membrii de familie ai persoanei cu privire la care a fost emisa hotărârea prevăzută la alin. (1). (3) În functie de motivele care au stat la baza pronuntarii hotărârii de incetare sau anulare a formei de protecţie, functionarul prevăzut la art. 12 alin. (2) poate dispune, după caz, parasirea teritoriului. (4) Împotriva hotărârilor prevăzute la alin. (1) strainul poate face plangere în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă, după caz, în procedura ordinara sau în procedura accelerata.------------Art. 30 a fost modificat de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 31Dacă rămâne în continuare pe teritoriul României, persoana careia i s-a retras ori i s-a anulat forma de protecţie acordată se supune prevederilor legale privind regimul juridic al strainilor în România.  +  Capitolul 5 Oficiul Naţional pentru Refugiati  +  Articolul 32 (1) Autoritatea centrala responsabila de implementarea politicilor României în domeniul refugiatilor, precum şi de aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonante este Oficiul Naţional pentru Refugiati din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, care: a) are în componenta structuri centrale şi teritoriale; b) beneficiaza de fonduri bugetare proprii, seful sau având calitatea de ordonator de credite; c) poate utiliza fonduri banesti sau bunuri materiale provenite din donatii şi sponsorizari ori obtinute în baza unor acorduri interne sau internationale; d) are personalitate juridica şi sediul în municipiul Bucureşti; e) este parte în procesele care au ca obiect cereri de acordare a unei forme de protecţie potrivit procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă. (2) Pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonante se vor înfiinţa, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în subordinea Oficiului Naţional pentru Refugiati, centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante ale statutului de refugiat şi a refugiatilor. (3) Sumele necesare în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de înfiinţarea, functionarea şi întreţinerea centrelor de primire şi cazare se suporta din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în functie de costurile efective, în limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat.------------Literele d) şi e) ale alin. (1) al art. 32 au fost introduse de ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 33Eliberarea documentelor prevăzute la art. 13 lit. f) şi a celor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a) este de competenţa Oficiului Naţional pentru Refugiati.  +  Articolul 34Organizarea, functionarea şi atribuţiile Oficiului Naţional pentru Refugiati se vor stabili prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data publicarii prezentului act normativ în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul 6 Dispozitii finale şi tranzitorii  +  Articolul 35 (1) Dispozitiile prezentei ordonante se aplică fără discriminare pe motive de rasa, religie, tara de origine, cetatenie, handicap. (2) Solicitantilor statutului de refugiat nu li se aplică sancţiuni penale pentru motivul intrarii sau sederii ilegale pe teritoriul României.  +  Articolul 36Cererilor de acordare a statutului de refugiat sau a unei forme de protecţie în temeiul art. 2, 3 sau 5, depuse înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante, li se aplică în continuare dispozitiile Legii nr. 15/1996 privind statutul şi regimul refugiatilor în România, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 37 (1) Statutul personal al strainului care a dobândit o formă de protecţie în temeiul dispoziţiilor prezentei ordonante este reglementat de legea tarii de origine. (2) Drepturile care decurg din statutul personal, dobandite anterior de strainul caruia i-a fost acordată o formă de protecţie în temeiul dispoziţiilor prezentei ordonante, sunt recunoscute de statul român, în condiţiile legii.  +  Articolul 38Ministerul Administraţiei şi Internelor poate aproba refugiatului, în timpul sederii sale pe teritoriul României, în functie de gradul integrarii sale în societate, stabilirea domiciliului în tara, în condiţiile reglementarilor legale privind regimul strainilor în România.  +  Articolul 39Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin intermediul Oficiului Naţional pentru Refugiati, împreună cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi cu celelalte institutii publice competente, initiaza şi deruleaza, în condiţiile legii, programe pentru integrarea sociala a strainilor care au dobândit una dintre formele de protecţie prevăzute la art. 1 lit. a) şi b).-------------Art. 39 a fost modificat de ORDONANTA nr. 44 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 40Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 41În vederea aplicarii prezentei ordonante Ministerul Administraţiei şi Internelor va elabora norme metodologice, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data publicarii prezentului act normativ în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 42La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga Legea nr. 15/1996 privind statutul şi regimul refugiatilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 5 aprilie 1996; Hotărârea Guvernului nr. 1.182/1996 pentru aplicarea Legii nr. 15/1996 privind statutul şi regimul refugiatilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 26 noiembrie 1996; Hotărârea Guvernului nr. 322/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 25 aprilie 2000; art. 7 şi 8 din Hotărârea Guvernului nr. 417/1991 privind constituirea Comitetului Roman pentru Probleme de Migrari, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 31 octombrie 1995, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare.-------------NOTĂ:Art. II din ORDONANTA nr. 43 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004 prevede:"Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I."PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de interne,Constantin Dudu IonescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu Stoicap. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Eugen Dijmarescu,secretar de stat---------------