HOTĂRÎRE Nr. 397 din 15 iulie 1994pentru aprobarea şi punerea în aplicare a Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Baskortostan privind colaborarea la realizarea investiţiilor pentru Complexul de poliesteri din Baskortostan
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 15 august 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Protocolul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Baskortostan privind colaborarea la realizarea investiţiilor pentru Complexul de poliesteri din Baskortostan.  +  Articolul 2Părţile semnatare ale protocolului prevăzut la art. 1 vor întreprinde demersurile necesare pentru obţinerea acordului Federaţiei Ruse pentru acest protocol, în vederea asigurării condiţiilor de derularea acţiunii de colaborare.  +  Articolul 3Se aprobă constituirea unei grupe de lucru interministeriale cu participarea Ministerului Industriilor, Ministerului Comerţului, Ministerului Finanţelor şi Fondului Proprietăţii de Stat, precum şi cu reprezentanţi ai societăţilor româneşti implicate, care să prezinte propuneri pentru stabilirea surselor de creditare necesare construcţiei, precum şi pentru alte probleme ce apar de soluţionat în aplicarea prevederilor protocolului. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministrul industriilor,Dumitru PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  P R O T O C O Lîntre Guvernul României şi Guvernul Republicii Baskortostan privind colaborarea la realizarea investiţiilor pentru Complexul de poliesteri din Baskortostan Guvernul României şi Guvernul Republicii Baskortostan, denumite în continuare părţi contractante, bazindu-se pe prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse privind relaţiile comercial-economice şi colaborarea tehnico-ştiinţifică, din 30 decembrie 1990, pornind de la prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Baskortostan cu privire la colaborarea comercial-economică, semnat la Bucureşti la 20 mai 1993, având în vedere interesul reciproc al întreprinderilor din România, din Federaţia Rusa şi din Republica Baskortostan de a colabora la finalizarea construcţiei şi punerea în funcţiune a Complexului de poliesteri din oraşul Blagovescenk - Baskortostan, au convenit următoarele:  +  Articolul 1Părţile contractante vor sprijini întreprinderile din România şi din Republica Baskortostan de a realiza în comun finalizarea construcţiei Complexului de poliesteri din Baskortostan, urmînd ca prima linie de fabricaţie a complexului să fie pusă în funcţiune în anul 1996. În scopul finalizarii construcţiei Complexului de poliesteri din Baskortostan şi asigurării punerii în funcţiune a acestuia: - din partea română va participa Societatea Comercială "Grulen" - S.A. Câmpulung; - din partea baskira vor participa Societatea pe acţiuni "Batex" şi alte întreprinderi din Republica Baskortostan şi din Federaţia Rusa.  +  Articolul 2Contribuţia Societăţii Comerciale "Grulen" - S.A. la finalizarea lucrărilor de construcţii-montaj şi punerea în funcţiune a Complexului de poliesteri din Baskortostan consta în acordarea unui credit comercial, în perioada 1994-1999, în suma de 100 mil. U.S.D., din care 20 mil. U.S.D. în 1994 pentru finanţarea lucrărilor la acest obiectiv. Rambursarea contribuţiei Societăţii Comerciale "Grulen" - S.A. se va efectua de către Societatea pe Acţiuni "Batex" într-o perioadă de 7 ani prin livrări de acid tereftalic, cu începere din anul 1997, după punerea în funcţiune a instalaţiei din prima etapa de montaj la Complexul de poliesteri din Baskortostan. Totodată, Societatea Comercială "Grulen" - S.A. va acorda, pe bază de contract, asistenţa tehnica la montajul utilajelor achiziţionate de către partenerul din Baskortostan, instruirea personalului care va lucra în Complexul de poliesteri din Baskortostan, va livra echipamente, piese de schimb, materiale şi va presta alte servicii necesare punerii în funcţiune a acestuia.  +  Articolul 3Guvernul Republicii Baskortostan va sprijini livrarea începând cu anul 1994, către Societatea Comercială "Grulen" - S.A. a 35.000 tone pe an paraxilen şi 100.000 tone pe an pacura pentru a fi prelucrate în instalaţiile societăţii menţionate, iar produsele obţinute din prelucrare vor fi livrate în Republica Baskortostan şi în alte regiuni din Federaţia Rusa. Diferenţa dintre valoarea paraxilenului şi a păcurei importate şi valoarea produselor finite exportate în Republica Baskortostan şi în alte zone din Federaţia Rusa se va constitui ca sursa financiară de participare a Societăţii Comerciale "Grulen" - S.A. la acţiunea de cooperare în Republica Baskortostan, în baza prezentului protocol. Părţile contractante pot conveni ca în funcţie de posibilităţi, cantităţile anuale de paraxilen şi pacura ce se livreaza în România sa crească şi, de asemenea, să se livreze din Republica Baskortostan alte produse care prezintă interes, astfel încât să fie majorate şi livrările de produse de poliesteri din România în Republica Baskortostan şi în alte zone din Federaţia Rusa.  +  Articolul 4Părţile contractante vor sprijini crearea de condiţii economice, financiar-bancare, vamale şi de comerţ exterior, favorabile pentru ca întreprinderile din ţările lor, participante la finalizarea construcţiei şi la punerea în funcţiune a Complexului de poliesteri din Baskortostan să-şi poată îndeplini obligaţiile asumate în aceasta acţiune de cooperare.  +  Articolul 5Decontările şi plăţile pentru toate tipurile de operaţiuni comerciale şi servicii se vor efectua în valută convertibilă prin banca imputernicita din România şi banca imputernicita din Republica Baskortostan, în orice formă utilizata în practica bancară internationala şi care nu contravine legislaţiei în vigoare pe teritoriul părţilor contractante. Banca imputernicita din România şi banca imputernicita din Republica Baskortostan vor conveni modalitatea tehnica de ţinere a conturilor şi de efectuare a operaţiunilor legate de realizarea prezentului protocol.  +  Articolul 6Pentru examinarea stadiului îndeplinirii prevederilor prezentului protocol, reprezentanţii împuterniciţi ai părţilor contractante se vor intilni, pe măsura necesităţii, alternativ în România şi în Republica Baskortostan.  +  Articolul 7Îndeplinirea prevederilor prezentului protocol se realizează pin încheierea contractelor între Societatea Comercială "Grulen" - S.A. şi Societatea pe acţiuni "Batex" după stabilirea de către partea română a eşalonării pe ani a resurselor de creditare, precum şi după soluţionarea de către partea baskira a problemelor finanţării integrale a construcţiei Complexului de poliesteri Baskortostan.  +  Articolul 8Prezentul protocol intră în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile contractante îşi comunică, reciproc, în scris, îndeplinirea de către ele a procedurilor prevăzute de legislaţia interna a părţilor contractante pentru intrarea în vigoare a acestuia. Prevederile protocolului vor rămâne valabile până la îndeplinirea integrală a obligaţiilor asumate prin contractele încheiate în baza prezentului protocol. Încheiat la Moscova la 6 aprilie 1994, în doua exemplare originale, fiecare în limba română şi în limba rusa, ambele texte fiind egal autentice. Pentru Guvernul României,Viorel HrebenciucPentru Guvernul Republicii Baskortostan,M.A. Shakirov------------------------