ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*actualizata*)privind regimul strainilor în România(actualizata până la data de 27 ianuarie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 1Domeniul de reglementarePrezenta ordonanţă de urgenţă constituie cadrul prin care sunt reglementate intrarea, sederea şi ieşirea strainilor pe teritoriul României sau de pe teritoriul României, drepturile şi oblibaţiile acestora, precum şi măsuri specifice de control al imigratiei, în conformitate cu oblibaţiile asumate de România prin documentele internationale la care este parte.  +  Articolul 2DefinitiiPentru scopurile prezentei ordonante de urgenta, termenii şi expresiile de mai jos au urmatorul înţeles: a) strain - persoana care nu are cetatenia română; b) apatrid - strainul care nu are cetatenia nici unui stat; c) Autoritatea pentru straini - structura specializata, organizata în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, care exercită atribuţiile ce îi sunt date în competenţa, prin lege, cu privire la regimul strainilor în România, combaterea sederii ilegale, precum şi cu privire la gestionarea evidentei strainilor cărora li s-a acordat dreptul de sedere în România; d) viza - autorizatia acordată de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României, precum şi de către organele politiei de frontieră, care, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, conferă strainului dreptul de a intra pe teritoriul României, precum şi dreptul de sedere temporara pentru o perioadă determinata, cu respectarea scopului pentru care i-a fost acordată; e) viza de tranzit aeroportuar - autorizatia acordată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, care permite strainului sa treaca prin zona internationala de tranzit a unui aeroport român, fără a intra pe teritoriul statului român, cu ocazia unei escale sau a unui transfer între doua tronsoane ale unui zbor international; f) drept de sedere - dreptul acordat strainului de către autorităţile competente, de a rămâne pe teritoriul României pentru o perioadă determinata, în condiţiile legii; g) permis de sedere - documentul de identitate care se elibereaza de către Autoritatea pentru straini, în condiţiile legii, strainului caruia i se prelungeste dreptul de sedere în România sau celui caruia i se acordă dreptul de sedere permanenta, după caz; h) căsătorie de convenienta - căsătoria incheiata cu singurul scop de a eluda condiţiile de intrare şi sedere a strainilor şi de a obtine dreptul de sedere pe teritoriul României.  +  Articolul 3Drepturile strainilor (1) Strainii care locuiesc legal în România se bucura de protectia generală a persoanelor şi a averilor, garantata de Constitutie şi de alte legi, precum şi de drepturile prevăzute în tratatele internationale la care România este parte. (2) Strainii aflati legal în România se pot deplasa liber şi îşi pot stabili reşedinţa sau, după caz, domiciliul oriunde pe teritoriul României. (3) Strainii care locuiesc legal în România şi parasesc temporar teritoriul statului român au dreptul de a reintra pe toata durata valabilităţii permisului de sedere. (4) Pot beneficia de măsuri de protecţie sociala din partea statului, în aceleasi condiţii ca şi cetatenii români, numai strainii cu reşedinţa sau domiciliul în România. (5) Strainii cărora li s-a eliberat un document de către Autoritatea pentru straini au dreptul de a verifica datele personale inscrise în acesta şi, când este cazul, să solicite corectarea sau eliminarea unor date care nu corespund realitatii. (6) Strainii cuprinşi în învăţământul de toate gradele au acces, fără restrictii, la activităţile scolare şi de instruire în societate.  +  Articolul 4Oblibaţiile strainilor (1) Pe timpul sederii în România strainii sunt obligati să respecte legislatia română. (2) Strainii nu pot organiza pe teritoriul României partide politice ori alte organizaţii sau grupari similare acestora şi nici nu pot face parte din acestea, nu pot ocupa functii şi demnitati publice şi nu pot initia, organiza sau participa la manifestatii ori intruniri care aduc atingere ordinii publice sau sigurantei naţionale. (3) Strainii nu pot finanta partide, organizaţii, grupari sau manifestatii ori intruniri dintre cele prevăzute la alin. (2). (4) Strainii aflati pe teritoriul României sunt obligati să respecte scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra şi, după caz, de a rămâne pe teritoriul României, sa nu ramana pe teritoriul României peste perioada pentru care li s-a aprobat sederea, precum şi să depună toate diligentele necesare pentru a iesi din România până la expirarea acestei perioade. (5) Strainii care intra pe teritoriul statului român sau care ies de pe acesta au obligaţia de a se supune controlului pentru trecerea frontierei de stat, potrivit legii. (6) Strainii aflati pe teritoriul României au obligaţia de a se supune, în condiţiile legii, controlului organelor de politie şi al celorlalte autorităţi publice competente în acest sens.  +  Articolul 5Politica în domeniul imigratieiAnual, prin hotărâre a Guvernului, se stabilesc: a) numărul permiselor de muncă ce pot fi eliberate strainilor pentru incadrarea în munca, stabilit conform prevederilor legislaţiei privind permisele de muncă; b) numărul locurilor în unitatile sau instituţiile de invatamant care pot fi puse la dispoziţie strainilor şi termenele limita până la care se pot face inscrieri, pentru fiecare forma de invatamant; c) cuantumul alocatiilor necesare pentru hranirea, întreţinerea şi cazarea în centre, precum şi al celor pentru asistenţa medicală şi spitalizare;c^1) cuantumul sumelor reprezentand mijloacele corespunzătoare atât pentru întreţinerea pe perioada sederii, cat şi pentru intoarcerea în tara de origine sau pentru tranzitul către alt stat, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c); d) orice alte probleme referitoare la politica în domeniul imigratiei.--------------Litera a) a art. 5 a fost modificata de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.Litera c^1) a art. 5 a fost introdusa de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Capitolul 2 Dispozitii generale privind intrarea, sederea şi ieşirea strainilorDispozitii generale privind intrarea, sederea şi ieşirea strainilor  +  Secţiunea 1 Intrarea strainilor pe teritoriul RomânieiIntrarea strainilor pe teritoriul României  +  Articolul 6Condiţii cu privire la intrarea strainilor (1) Intrarea pe teritoriul României poate fi permisa strainilor care indeplinesc urmatoarele condiţii: a) poseda un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de statul român; b) poseda viza română acordată în condiţiile prezentei ordonante de urgenta sau, după caz, poseda permis de sedere valabil, dacă prin înţelegeri internationale nu s-a stabilit altfel; c) prezinta, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, documente care justifica scopul şi condiţiile sederii lor şi care fac dovada existentei unor mijloace corespunzătoare atât pentru întreţinere pe perioada sederii, cat şi pentru intoarcerea în tara de origine sau pentru tranzitul către alt stat în care exista siguranţa ca li se va permite intrarea; d) prezinta garantii ca li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinatie sau ca vor părăsi teritoriul României, în cazul strainilor aflati în tranzit; e) nu sunt inclusi în categoria strainilor împotriva cărora s-a instituit măsura interzicerii intrarii în România sau care au fost declarati indezirabili; f) nu prezinta un pericol pentru apararea şi siguranţa naţionala, ordinea, sănătatea ori morala publică.(1^1) Cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spatiului economic european li se poate permite intrarea pe teritoriul României fără indeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d). (2) Strainilor care stationeaza în zonele de tranzit international ale aeroporturilor, în zonele de tranzit la frontiera de stat sau în centrele de cazare care au regimul zonei de tranzit ori pe navele sau ambarcatiunile ancorate în porturi maritime şi fluviale nu li se aplică prevederile prezentei ordonante de urgenta referitoare la condiţiile de intrare şi de sedere a strainilor pe teritoriul României. (3) Intrarea strainilor pe teritoriul României se poate face prin orice punct de trecere a frontierei de stat deschis traficului international de persoane. (4) Trecerea frontierei de stat române de către straini se poate face şi prin alte locuri, în condiţiile stabilite prin acorduri şi înţelegeri între România şi alte state.-------------Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.Alin. (2) şi (3) ale art. 6 au fost modificate de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Articolul 7Oblibaţiile transportatorilor (1) Este interzisa aducerea în România de către companiile de transport a strainilor care nu indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b). (2) În cazul nerespectarii dispoziţiilor alin. (1), compania de transport respectiva este obligata să asigure transportul imediat al strainilor în cauza la locul de îmbarcare sau într-un alt loc pe care strainii îl accepta şi unde sunt acceptati. Dacă acest lucru nu este posibil, transportatorul este obligat sa suporte cheltuielile privind cazarea şi întreţinerea, precum şi toate celelalte cheltuieli determinate de returnarea acestora. (3) Oblibaţiile prevăzute la alin. (2) sunt aplicabile şi companiilor de transport cu care sosesc în România strainii aflati în tranzit, dacă: a) transportatorul care urmeaza să-i preia pentru a-i duce în tara de destinatie refuza să-i imbarce; b) când autorităţile statului de destinatie nu permit intrarea strainilor şi îi returneaza în România.  +  Articolul 8Nepermiterea intrarii în România (1) Strainilor li se refuza intrarea pe teritoriul statului român dacă: a) nu indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1); b) sunt semnalati de organizaţii internationale la care România este parte, precum şi de institutii specializate în combaterea terorismului ca finanţează, pregatesc, sprijina în orice mod sau comit acte de terorism; c) exista indicii ca fac parte din grupuri infractionale organizate cu caracter transnational sau ca sprijina în orice mod activitatea acestor grupuri; d) exista motive serioase să se considere ca au savarsit sau au participat la savarsirea unor infractiuni contra pacii şi omenirii ori a unor crime de razboi sau crime contra umanitatii, prevăzute în conventiile internationale la care România este parte. (2) Autorităţile competente pot refuza intrarea strainilor pe teritoriul statului român şi în urmatoarele situaţii: a) au savarsit infractiuni în perioada altor sederi în România ori în strainatate împotriva statului sau a unui cetatean român; b) au introdus ori au incercat să introducă ilegal în România alti straini; c) au încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obtinerea vizei sau, după caz, la intrarea pe teritoriul României; (3) Organele şi instituţiile care deţin date şi informaţii cu privire la existenta unor situaţii de natura celor prevăzute la alin. (1) şi (2) au obligaţia sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera şi Autoritatea pentru straini sau formatiunile teritoriale ale acestora. (4) Măsura nepermiterii intrarii în România se motiveaza de organele politiei de frontieră şi se comunică imediat persoanei în cauza şi Directiei relatii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.---------------Litera c) a alin. (2) al art. 8 a fost modificata de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Articolul 9Oblibaţiile strainului (1) Strainul caruia i-a fost refuzata intrarea în România este obligat sa părăsească imediat punctul de trecere a frontierei de stat către tara de origine sau orice alta destinatie pe care o doreste, cu excepţia teritoriului României. (2) În cazul în care parasirea imediata a punctului de trecere a frontierei de stat de către strainul prevăzut la alin. (1) nu este posibila, organele politiei de frontieră pot lua măsura cazarii acestuia într-un spatiu sau loc amenajat în acest scop în zona de tranzit, pus la dispoziţie de administratorul punctului de trecere a frontierei, până la încetarea motivelor care fac imposibila plecarea acestuia, dar nu mai mult de 24 de ore de la data cazarii.---------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Articolul 10Documente de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român (1) Urmatoarele documente de trecere a frontierei de stat sunt acceptate de România, cu condiţia ca acestea sa ateste identitatea şi cetatenia sau, după caz, calitatea de apatrid a deţinătorului: a) pasapoartele, titlurile de voiaj, carnetele de marinar sau alte documente similare eliberate, la standardele cerute de practica internationala, de către statele, teritoriile sau entitatile internationale recunoscute de România; b) cartea de identitate sau alte documente similare, pe bază de reciprocitate sau unilateral, pentru cetatenii aparţinând statelor stabilite prin hotărâre a Guvernului României; c) documentele de calatorie ale refugiatilor, eliberate în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 privind statutul refugiatilor şi documentele de calatorie eliberate strainilor cărora li s-a acordat protecţie umanitara condiţionată; d) documentele de calatorie ale apatrizilor, eliberate de statele în care acestia îşi au domiciliul. (2) Strainii inclusi într-un document de trecere a frontierei de stat aparţinând altei persoane pot intra sau iesi din România numai împreună cu titularul acestuia. (3) Strainii pot intra şi iesi în/din România şi pe baza unui pasaport colectiv, numai în grup, cu condiţia ca fiecare membru al grupului sa posede un document individual care atesta identitatea şi în care este aplicata fotografia titularului, iar conducatorul grupului să fie în posesia unui document individual de trecere a frontierei de stat. (4) La propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor Guvernul va da publicităţii lista cuprinzand documentele de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român pentru intrarea în tara, emise de statele sau entitatile internationale recunoscute de România. (5) Din considerente umanitare sau în aplicarea unor acorduri ori înţelegeri internationale la care România este parte, Guvernul României poate aproba, prin hotărâre, şi alte documente pe baza cărora se poate permite intrarea pe teritoriul României.  +  Secţiunea a 2-a Sederea strainilor în RomâniaSederea strainilor în România  +  Articolul 11Dispozitii generale privind sederea strainilor (1) Strainii aflati temporar în mod legal în România pot rămâne pe teritoriul statului român numai până la data la care inceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza sau, după caz, prin permisul de sedere. (2) În cazul în care prin conventiile internationale sau actele normative prin care se desfiinteaza unilateral regimul de vize nu este prevăzută perioada pentru care vizele sunt desfiinţate, strainilor care nu au obligaţia obtinerii vizei pentru a intră în România li se permite accesul pe teritoriul statului român şi pot sa ramana până la 90 de zile, în decurs de 6 luni, începând cu ziua primei intrari în tara.  +  Articolul 12Condiţii cu privire la gazduirea strainilor (1) În cazul unei sederi neintrerupte mai mari de 10 zile strainul, cetatean al unui stat dintre cele cuprinse în lista prevăzută la art. 36 alin. (2), are obligaţia sa anunte despre aceasta organul de politie competent teritorial, până la implinirea acestui termen. (2) În situaţia cazarii în hoteluri sau în alte amenajari turistice, strainul va îndeplini formalitatile de luare în evidenta la administratia locului respectiv care, în termen de 24 de ore, va comunică datele necesare organului de politie competent teritorial.  +  Articolul 13Informarea autorităţilor cu privire la schimbările intervenite în situaţia strainului (1) Pe durata sederii în România strainii sunt obligati sa declare la formatiunea teritoriala a Autorităţii pentru straini, care le-a acordat dreptul de sedere, urmatoarele: a) schimbarea adresei de reşedinţa sau domiciliu; b) orice modificare intervenita în situaţia personala, în special schimbarea cetateniei, incheierea, desfacerea sau anularea căsătoriei, nasterea unui copil, decesul unui membru de familie aflat pe teritoriul României; c) orice modificare intervenita în legătură cu angajarea sa în munca; d) pierderea, prelungirea valabilităţii sau schimbarea documentului de trecere a frontierei de stat; e) abrogata. (2) Furtul sau pierderea documentelor de trecere a frontierei de stat va fi declarata organului de politie competent teritorial. (3) Declaratiile prevăzute la alin. (1) se fac în termen de 30 de zile, iar cele prevăzute la alin. (2), în termen de 48 de ore.--------------Litera e) a alin. (1) al art. 13 a fost abrogata de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Secţiunea a 3-a Ieşirea strainilor de pe teritoriul RomânieiIeşirea strainilor de pe teritoriul României  +  Articolul 14Ieşirea strainilor (1) În cazul în care strainul nu mai este în posesia documentului de trecere a frontierei de stat în baza caruia a intrat în tara, trebuie să prezinte la ieşirea din România un nou document, valabil, de trecere a frontierei de stat. În aceasta situaţie organele politiei de frontieră permit ieşirea din tara cu avizul Autorităţii pentru straini. (2) Ieşirea din tara a strainilor care au cetatenia mai multor state se face pe baza documentului de trecere a frontierei de stat cu care au intrat. În cazuri deosebite, organele politiei de frontieră pot permite ieşirea din tara şi în baza documentului care atesta o alta cetatenie.  +  Articolul 15Nepermiterea iesirii (1) Strainului nu i se permite ieşirea din tara în urmatoarele situaţii: a) este invinuit sau inculpat intr-o cauza penala şi magistratul dispune instituirea masurii interdicţiei de parasire a localităţii sau a tarii; b) a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi are de executat o pedeapsă privativa de libertate. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) măsura de a nu permite ieşirea de pe teritoriul României va fi luata de organul competent din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor numai în baza solicitarii scrise a procurorului, a instanţelor judecătorești şi a organelor prevăzute de lege care au atribuţii de punere în executare a pedepsei inchisorii. (3) În toate situaţiile se vor preciza motivele pentru care se solicita măsura şi, după caz, vor fi prezentate documentele doveditoare. (4) Nepermiterea iesirii din tara se realizează prin: a) instituirea consemnului nominal în sistemul de evidenta a traficului la frontiera de stat, de către Inspectoratul General al Politiei de Frontiera; b) aplicarea în documentele de trecere a frontierei de stat a stampilei cu simbolul "C" de către Autoritatea pentru straini şi formatiunile sale teritoriale.  +  Articolul 16Încetarea masurii de nepermitere a iesirii (1) Revocarea masurii se va face prin anularea consemnului nominal sau prin aplicarea stampilei cu simbolul "L", în documentul de trecere a frontierei de stat, la solicitarea scrisa a autorităţii publice careia îi revine o astfel de competenţa potrivit legii, pentru cazurile prevăzute la art. 15 alin. (1). (2) Măsura de nepermitere a iesirii inceteaza de drept dacă strainul aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 15 dovedeste, cu documente emise de autorităţile competente, potrivit legii, organului abilitat din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor ca: a) s-a dispus neinceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmărire penala ori s-a dispus încetarea urmaririi penale, a fost achitat sau s-a dispus încetarea procesului penal; b) a executat pedeapsa, a fost gratiat, beneficiaza de amnistie sau a fost condamnat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu suspendarea condiţionată a executarii pedepsei.  +  Capitolul 3 Regimul acordarii vizelorRegimul acordarii vizelor  +  Secţiunea 1 Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 17Forma şi conţinutul vizeiForma, conţinutul şi elementele de securizare ale vizei se aproba prin hotărâre a Guvernului României, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe cu consultarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi în conformitate cu standardele Uniunii Europene în domeniu.  +  Articolul 18Limitele drepturilor conferite de vizaViza da dreptul titularului de a intra pe teritoriul României numai în situaţia în care, în momentul prezentarii acestuia în punctul de trecere a frontierei de stat, se constata de către organele Politiei de Frontiera Române că nu exista vreunul dintre motivele de nepermitere a intrarii în România, prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2).  +  Articolul 19Exceptarea de la regimul obligativitatii vizelor (1) Sunt exceptati de la obligativitatea vizelor cetatenii statelor cu care România a incheiat acorduri în acest sens, în condiţiile şi pentru perioadele de sedere stabilite prin aceste acorduri. (2) Guvernul poate stabili, prin hotărâre, exceptarea unilaterala a unor categorii de straini de la obligativitatea vizelor.  +  Secţiunea a 2-a Tipuri de vizeTipuri de vize  +  Articolul 20Tipuri de vizeÎn functie de scopurile pentru care se acordă, vizele pot fi: a) viza de tranzit aeroportuar, identificata prin simbolul A; b) viza de tranzit, identificata prin simbolul B sau prin simbolul B/CL, când este viza colectiva; c) viza de scurta sedere, identificata prin unul dintre urmatoarele simboluri, în functie de activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare în România strainul caruia i-a fost acordată:(i) misiune, identificata prin simbolul C/M;(îi) turism, identificata prin simbolul C/TU sau CL/TU, când este viza colectiva;(iii) vizita, identificata prin simbolul C/VV;(iv) afaceri, identificata prin simbolul C/A;(v) transport, identificata prin simbolul C/TR;(vi) activităţi sportive, identificata prin simbolul C/SP;(vii) activităţi culturale, stiintifice, umanitare, tratament medical de scurta durata sau alte activităţi care nu contravin legilor române, identificata prin simbolul C/ZA; d) viza de lunga sedere, identificata prin unul dintre urmatoarele simboluri, în functie de activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare în România strainul caruia i-a fost acordată:(i) desfăşurarea de activităţi economice, identificata prin simbolul D/AE;(îi) desfăşurarea de activităţi profesionale, identificata prin simbolul D/AP;(iii) desfăşurarea de activităţi comerciale, identificata prin simbolul D/AC;(iv) angajare în munca, identificata prin simbolul D/AM;(v) studii, identificata prin simbolul D/SD;(vi) reintregirea familiei, identificata prin simbolul D/VF;(vii) intrarea în România a strainilor căsătoriti cu cetăţeni români, identificata prin simbolul D/CR;(viii) activităţi religioase sau umanitare, identificata prin simbolul D/RU;(viii^1) viza diplomatica şi viza de serviciu, identificata prin simbolul DS;(ix) alte scopuri, identificata prin simbolul D/AS; e) abrogata; f) abrogata.--------------Litera b) a art. 20 a fost modificata de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.Pct. (îi) al literei c) a art. 20 a fost modificat de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.Pct. (viii^1) al literei c) a art. 20 a fost introdus de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.Literele e) şi f) ale art. 20 au fost abrogate de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Articolul 21Viza de tranzit aeroportuar (1) Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetatenii statelor cuprinse în lista care se întocmeşte de către Ministerul Afacerilor Externe în acord cu reglementarile Uniunii Europene cu privire la masurile pentru tranzitul pe aeroporturi. Acelasi regim se aplică şi strainilor care, fără a fi cetăţeni ai acestor state, sunt în posesia unui document de trecere a frontierei de stat eliberat de autorităţile statelor respective. (2) Ministerul Afacerilor Externe actualizeaza permanent lista prevăzută la alin. (1), în functie de reglementarile Uniunii Europene.  +  Articolul 22Viza de tranzitViza de tranzit este viza care permite unui strain sa tranziteze teritoriul României. Viza de tranzit poate fi eliberata pentru unul sau doua tranzituri, fără ca durata fiecarui tranzit să depăşească 5 zile.  +  Articolul 23Viza de scurta sedere (1) Viza de scurta sedere este viza care permite strainilor să între pe teritoriul României în vederea unei sederi neintrerupte sau a mai multor sederi a caror durata totala sa nu depăşească 90 de zile în decurs de 6 luni de la data primei intrari. Acest tip de viza poate fi eliberat cu una sau mai multe calatorii. (2) În cazul strainilor care calatoresc în mod frecvent în România, pentru relatii de afaceri-cooperare, la solicitarea autorităţilor administrative centrale sau a societatilor comerciale cu mare capacitate economico-financiară, viza de scurta sedere cu intrari multiple poate fi acordată şi pe o perioadă de un an. Şi în aceasta situaţie durata sederii nu poate depăşi 90 de zile în decurs de 6 luni. (3) Viza de scurta sedere se acordă pentru urmatoarele scopuri: a) misiune - strainilor care, pentru ratiuni ce ţin de functia lor politica, administrativa sau de utilitate publică, trebuie să se deplaseze în România. Acest tip de viza se elibereaza strainilor care indeplinesc functii în cadrul guvernelor, administratiilor publice sau organizaţiilor internationale, precum şi pentru cei care, prin scopul sederii lor în România, prezinta interes pentru relatiile dintre statul român şi statul de apartenenta. Acest tip de viza se poate elibera şi membrilor de familie care îi însoţesc pe acestia; b) turism - pentru strainul care urmeaza sa calatoreasca în România pentru motive turistice; c) vizita - pentru strainul care intenţionează să se deplaseze în România în vizita la cetăţeni români sau straini posesori ai unui permis de sedere valabil; d) afaceri - pentru strainul care intenţionează sa calatoreasca în România în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru invatarea sau verificarea folosirii şi funcţionarii bunurilor achiziţionate ori vandute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industriala, precum şi pentru strainul care este sau urmeaza sa devina asociat ori acţionar al unei societăţi comerciale din România; e) transport - pentru strainul care urmeaza sa calatoreasca pentru perioade scurte, în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de marfuri sau de persoane; f) activităţi sportive - pentru strainul care urmeaza să între în România pe o durată limitata în vederea participării la competitii sportive; g) activităţi culturale, stiintifice, umanitare, tratament medical de scurta durata sau alte activităţi care nu contravin legilor române - în condiţiile justificarii prezentei în România. (4) Dreptul de sedere pe teritoriul României, conferit strainului prin viza de scurta sedere, nu poate fi prelungit.-------------Litera d) a alin. (3) al art. 23 a fost modificata de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Articolul 24Viza de lunga sedere (1) Viza de lunga sedere se acordă strainilor, la cerere, pe o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe calatorii, pentru urmatoarele scopuri: a) desfăşurarea de activităţi economice - strainilor care urmeaza sa desfasoare activităţi economice în mod independent sau în cadrul unor asociaţii familiale, în condiţiile legii privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice; b) desfăşurarea de activităţi profesionale - strainilor care au dreptul de a exercita în mod individual profesii pe teritoriul României în baza unor legi speciale; c) desfăşurarea de activităţi comerciale - strainilor care sunt sau urmeaza sa devina actionari sau asociaţi cu atribuţii de conducere şi administrare a unor societăţi comerciale din România; d) angajare în munca - strainilor care urmeaza să între în România în vederea încadrării în munca. Viza acordată în acest scop se va elibera şi sportivilor care urmeaza sa evolueze în cadrul unor cluburi sau echipe din România, în baza unui contract individual de muncă; e) studii - strainilor care urmeaza să între în România pentru a urma cursuri în învăţământul preuniversitar, universitar sau postuniversitar, după caz, ori pentru obtinerea unor titluri stiintifice în cadrul instituţiilor de stat sau particulare acreditate, potrivit legii; f) reintregirea familiei - strainilor care urmeaza să între în România în scopul redobandirii unităţii familiale; g) intrarea în România a strainilor căsătoriti cu cetăţeni români; h) activităţi religioase sau umanitare - strainilor care urmeaza să între în România pentru a desfăşura activităţi în domeniul cultelor recunoscute sau în scop umanitar; i) alte scopuri - strainilor transferati temporar de către companiile straine, lucratorilor stagiari sau sezonieri, strainilor care urmeaza tratament medical de lunga durata, strainilor a caror prezenta pe teritoriul României este necesară din interese de siguranţă naţionala şi celor care desfăşoară alte activităţi care nu contravin legilor române. (2) Viza de lunga sedere permite strainilor intrati pe teritoriul României să solicite prelungirea dreptului de sedere temporara şi să obţină un permis de sedere.--------------Litera c) a alin. (1) al art. 24 a fost modificata de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Articolul 25Viza diplomatica şi viza de serviciu (1) Viza diplomatica şi viza de serviciu permit intrarea în România, pentru o sedere, de regula, de lunga durata, strainilor titulari ai unui pasaport diplomatic, respectiv de serviciu, care urmeaza sa indeplineasca o functie oficiala ca membri ai unei reprezentante diplomatice sau ai unui oficiu consular al statului de apartenenta în România. (2) Aceste tipuri de vize se elibereaza titularilor de pasapoarte diplomatice, respectiv de serviciu sau asimilate acestora, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe al statului trimitator sau a unei reprezentante diplomatice ori consulare a acestuia, precum şi membrilor de familie, împreună cu care titularul locuieste, şi sunt valabile pe perioada misiunii sau în conformitate cu înţelegerile bilaterale la care România este parte.  +  Articolul 26Viza colectiva (1) Viza colectiva este o viza de tranzit sau de scurta sedere acordată în scop turistic şi pentru o perioadă care să nu depăşească 30 de zile, eliberata unui grup de straini, constituit anterior solicitarii, cu condiţia ca membrii acestuia să între, sa ramana şi sa părăsească teritoriul României în grup. (2) Acest tip de viza este eliberat pentru grupuri compuse dintr-un numar de minimum 5 şi maximum 50 de persoane. Conducatorul grupului trebuie să dispună de un pasaport individual şi, după caz, de o viza individuala. (3) În cazul unor grupuri organizate de elevi care sunt cetăţeni ai unor state pentru care exista obligativitatea vizei şi sunt rezidenti într-un stat membru al Uniunii Europene, care calatoresc în România, în cadrul unor excursii scolare sau se afla în tranzit, se poate permite intrarea fără viza, dacă sunt indeplinite cumulativ urmatoarele condiţii: a) grupul să fie însoţit de un cadru didactic din partea scolii care organizeaza excursia; b) sa existe o lista oficiala a participantilor după care acestia să poată fi identificati; c) participantii să fie în posesia unor documente valabile de trecere a frontierei de stat.  +  Secţiunea a 3-a Condiţii generale de acordare a vizelorCondiţii generale de acordare a vizelor  +  Articolul 27Acordarea vizei române (1) Viza română poate fi acordată strainilor, la cerere, în condiţiile şi pentru scopurile prevăzute în prezentul capitol. (2) Viza română se acordă numai dacă: a) sunt indeplinite condiţiile cu privire la intrarea în România, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), c)-f); b) nu exista vreunul dintre motivele de nepermitere a intrarii pe teritoriul României, prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d); c) strainul care nu a fost condamnat definitiv pentru infractiuni savarsite în strainatate, incompatibile cu scopul pentru care solicită acordarea vizei; d) sunt indeplinite condiţiile generale prevăzute în prezenta secţiune, precum şi condiţiile speciale de acordare a vizei în functie de scopul pentru care este solicitata.  +  Articolul 28Condiţii cu privire la valabilitatea documentelor de calatorie (1) Valabilitatea documentului de calatorie în care urmeaza să fie aplicata viza trebuie să depăşească valabilitatea vizei solicitate cu cel puţin 6 luni. (2) Pe cale de excepţie, pentru motive de urgenta, cu caracter umanitar sau de interes naţional ori în virtutea unor obligaţii internationale asumate de România, pot fi acordate vize şi strainilor care se afla în posesia unor documente de trecere a frontierei de stat, a caror valabilitate este mai mica decat cea prevăzută la alin. (1), cu condiţia ca durata de valabilitate a vizei sa nu o depăşească pe cea a documentului.  +  Articolul 29Condiţii cu privire la solicitarea vizei (1) Cererea de acordare a vizei trebuie să fie însoţită de documentul de trecere a frontierei de stat, valabil potrivit art. 28, în care să poată fi aplicata viza, de documente care să justifice scopul şi condiţiile calatoriei, precum şi de dovada ca poseda mijloace de întreţinere pe timpul sederii în România şi pentru a părăsi teritoriul României. (2) Pot fi acceptate ca dovada a mijloacelor de întreţinere sumele de bani în valută convertibila, cecuri de calatorie, carnete de cec asupra unui cont în devize, cărţi de credit cu extrasul de cont pentru acestea, emis cu cel mult două zile inaintea solicitarii vizei sau orice alte mijloace care dovedesc existenta resurselor financiare corespunzătoare. (3) La solicitarea vizei de intrare în România strainii trebuie să se prezinte personal la autorităţile competente sa acorde viza. (4) Pot face excepţie de la prevederile alin. (3) personalitatile marcante ale vietii sociale, culturale, politice sau economice ori cazurile în care strainii trebuie să parcurga o distanta foarte mare pentru a se prezenta la reprezentanta diplomatica sau consulara a României şi numai dacă nu exista nici un dubiu cu privire la buna-credinta a solicitantului, precum şi în cazul unor grupuri organizate, când un organism recunoscut şi demn de incredere raspunde de buna-credinta a solicitantilor.  +  Articolul 30Organele competente sa acorde viza română (1) Viza română se acordă de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din strainatate, cu aprobarea prealabila a Ministerului Afacerilor Externe.(1^1) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din strainatate pot acorda viza de scurta sedere, fără aprobarea prealabila a Ministerului Afacerilor Externe, strainilor care nu au nevoie de viza pentru a intra pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene. (2) În vederea aprobării acordarii vizei de scurta sedere pentru strainii proveniti din statele incluse în lista prevăzută la art. 36 alin. (2), precum şi a vizei de lunga sedere, Directia relatii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe solicita, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 40 alin. (2), avizul Autorităţii pentru straini, în care se precizeaza dacă sunt indeplinite condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (2) lit. a) şi b). Avizul Autorităţii pentru straini se emite în termen de 30 de zile de la primirea solicitarii Directiei relatii consulare.--------------Alin. (1^1) al art. 30 a fost introdus de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Articolul 31Acordarea vizei române de către organele politiei de frontieră (1) Vizele de scurta sedere şi de tranzit se pot acorda, cu titlu de excepţie, şi de către organele politiei de frontieră, în punctele de trecere a frontierei de stat, numai în urmatoarele situaţii: a) în caz de urgenta, determinata de dezastre, calamitati naturale sau accidente; b) în caz de deces sau imbolnaviri grave ale rudelor apropiate, dovedite cu documente corespunzătoare; c) în cazul echipajelor şi pasagerilor navelor sau aeronavelor, aflate în situaţii deosebite, care sunt nevoite sa acosteze ori sa aterizeze ca urmare a unor defectiuni, intemperii sau pericol de atac terorist; d) în cazul functionarilor care apartin unor organizaţii internationale şi au fost delegaţi sa indeplineasca misiuni oficiale în România într-un interval de timp scurt; e) în cazul participantilor la actiunile internationale organizate în România, când intervalul de timp dintre informarea participantilor şi data actiunii nu permite obtinerea vizelor de intrare. În aceasta situaţie vizele vor fi acordate cu avizul prealabil al Autorităţii pentru straini, solicitat de organizator, şi cu informarea ulterioară a Ministerului Afacerilor Externe; f) în cazul marinarilor straini care urmeaza să fie repatriati la încetarea contractului de muncă sau în cazul efectuării schimburilor de echipaje. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. f) viza română se acordă marinarilor straini aflati în aceste situaţii, la cererea agentiei de navlosire sau a agentiei de navigatie a statului în care nava este inmatriculata, după efectuarea verificărilor cu privire la: a) corectitudinea datelor puse la dispoziţie, privind existenta navei pe care urmeaza să se produca schimbarea într-un port românesc, şi necesitatea acordarii vizei; b) indeplinirea celorlalte condiţii pentru intrarea în România de către marinarul care face subiectul cererii de viza; c) itinerarul şi mijloacele de deplasare între punctele de trecere a frontierei de stat, inclusiv existenta biletului de calatorie în baza caruia marinarul strain urmeaza sa părăsească tara. (3) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (2), dacă datele puse la dispoziţie de agentie sunt corecte şi sunt indeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru ca marinarul să poată intră în tara, seful punctului de trecere a frontierei de stat va inainta cererea prevăzută la alin. (2) Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, în vederea aprobării. (4) Vizele prevăzute la alin. (1) se pot acorda pentru perioade care să nu depăşească: a) 10 zile, în cazul vizei de scurta sedere; b) 5 zile, în cazul vizei de tranzit.  +  Articolul 32Anularea şi revocarea vizei (1) Viza poate fi anulata sau revocata, în strainatate de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, iar în tara de către Directia relatii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, la solicitarea motivata a organelor politiei de frontieră, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat, ori a Autorităţii pentru straini atunci când strainii se afla pe teritoriul statului român. Punerea în executare a masurii anularii sau revocarii vizei în tara se face de către organele politiei de frontieră ori, după caz, ale Autorităţii pentru straini. (2) Autorităţile prevăzute la alin. (1) pot lua măsura anularii vizei în urmatoarele situaţii: a) se constată că la data solicitarii vizei strainii nu indeplineau condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; b) strainii au obţinut viza de intrare pe baza unor documente sau informaţii false; c) strainii au introdus sau au incercat să introducă ilegal în România alti straini ori au inlesnit transportul sau cazarea acestora; d) strainii au încălcat reglementarile vamale sau cele privind frontiera de stat. (3) Măsura revocarii vizei poate fi dispusa de către autorităţile prevăzute la alin. (1) în urmatoarele situaţii: a) strainii nu mai indeplinesc condiţiile cerute la acordarea vizei; b) nu se respecta scopul pentru care a fost acordată viza de intrare; c) după acordarea vizei strainii au fost declarati indezirabili. (4) Decizia de anulare sau, după caz, de revocare a vizei se comunică strainului, în scris, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, de către misiunea diplomatica sau oficiul consular care a acordat viza, atunci când solicitantul se afla în strainatate, de către organele politiei de frontieră, atunci când acesta se afla în punctul de trecere a frontierei de stat, şi de către Autoritatea pentru straini, prin dispoziţia de parasire a teritoriului prevăzută la art. 80, atunci când cel în cauza se afla în România. De la data comunicarii, anularea produce efecte retroactive, iar revocarea produce efecte numai pentru viitor. (5) Cu ocazia comunicarii deciziei se aplică pe viza stampila cu inscripţia "ANULAT". (6) La controlul pentru trecerea frontierei de stat organele politiei de frontieră limiteaza perioada de valabilitate a vizei în situaţia în care constata ca strainul nu poseda mijloacele de întreţinere pentru întreaga perioadă de valabilitate a acesteia. Limitarea vizei se materializeaza prin înscrierea pe viza a perioadei pentru care strainul are mijloace de întreţinere, potrivit legii.--------------Alin. 4 al art. 32 a fost modificat de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Secţiunea a 4-a Condiţii speciale de acordare a vizelor de tranzit aeroportuar, de tranzit şi de scurta sedereCondiţii speciale de acordare a vizelor de tranzit aeroportuar, de tranzit şi de scurta sedere  +  Articolul 33Condiţii de acordare a vizei de tranzit aeroportuar (1) Viza de tranzit aeroportuar se acordă de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, cu aprobarea prealabila a Directiei relatii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, cetatenilor proveniti din statele prevăzute în lista întocmită de Ministerul Afacerilor Externe în acest scop, în condiţiile existentei vizei unui stat tert, care permite strainilor continuarea calatoriei. Aceasta viza se poate acorda în condiţiile prezentarii biletului de avion valabil până la destinatie şi permite strainilor ramanerea în zona aeroportuara cel mult 5 zile. (2) Acest tip de viza nu este necesar în cazul: a) membrilor echipajelor aeronavelor; b) posesorilor de pasapoarte diplomatice şi de serviciu sau asimilate acestora; c) posesorilor de permise de rezidenta sau documente echivalente eliberate de statele membre ale Uniunii Europene; d) posesorilor de vize eliberate de un stat membru al Uniunii Europene.  +  Articolul 34Condiţii de acordare a vizei de tranzit (1) Viza de tranzit se acordă solicitantilor în urmatoarele condiţii: a) sunt în posesia vizei unui stat tert şi, dacă este cazul, a unui stat limitrof României, care permite strainilor continuarea calatoriei; b) poseda bilet de calatorie valabil până la destinatie sau prezinta permisul de conducere, cartea verde şi documentele de inmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto. (2) Sunt exceptati de la indeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) insotitorii conducătorilor auto, care calatoresc împreună cu acestia.  +  Articolul 35Condiţii de acordare a vizelor de scurta sedere (1) În functie de scopul pentru care a fost solicitata viza de scurta sedere, este necesară indeplinirea urmatoarelor condiţii: a) misiune - viza se acordă strainilor care fac dovada ca au una dintre calitatile prevăzute la art. 23 alin. (3) lit. a) şi se deplaseaza în România în virtutea acestor calităţi. Se acorda numai de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României; b) turism - viza se acordă strainilor dacă prezinta:(i) voucher sau o rezervare ferma la o unitate de cazare turistica;(îi) bilet de calatorie valabil până la destinatie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de inmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;(iii) asigurare medicală;(iv) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 100 euro/zi ori echivalentul în valută convertibila, pentru întreaga perioadă. c) vizita - viza se acordă strainilor dacă prezinta:(i) bilet de calatorie valabil până la destinatie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de inmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;(îi) asigurare medicală;(iii) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 100 euro/zi ori echivalentul în valută convertibila, pentru întreaga perioadă;(iv) dovada asigurarii condiţiilor de cazare, sub forma unei rezervari ferme la o unitate de cazare, a unui act de proprietate sau de închiriere a unei locuinte în România pe numele solicitantului sau, după caz, a unei declaratii notariale a persoanei vizitate, însoţită de copia legalizata a actelor de spatiu; d) afaceri - viza se acordă strainilor dacă prezinta:(i) bilet de calatorie valabil până la destinatie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de inmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;(îi) asigurare medicală;(iii) abrogat;(iv) documente doveditoare privind scopul calatoriei;(v) mijloace de întreţinere în cuantum de 100 euro/zi ori echivalentul în valută convertibila, pentru întreaga perioadă;(vi) dovada asigurarii condiţiilor de cazare. e) transport - viza se acordă strainilor dacă prezinta:(i) documente care să ateste profesia solicitantului, precum şi activitatea ce urmeaza a fi desfăşurată pe durata sederii;(îi) asigurarea medicală;(iii) permisul de conducere, cartea verde şi documentele de inmatriculare ale mijlocului de transport;(iv) licenta de transport şi licenta de execuţie. f) activităţi sportive - viza se acordă strainilor dacă prezinta:(i) invitaţia organizatorilor, care să ateste asigurarea medicală şi a cazarii;(îi) lista oficiala a delegatiei sportive straine, cu specificarea calităţii fiecarui membru;(iii) avizul directiei judetene pentru tineret şi sport competente teritorial; g) activităţi culturale, stiintifice, umanitare, tratament medical de scurta durata sau alte activităţi care nu contravin legilor române - viza se acordă strainilor dacă prezinta:(i) documente emise de instituţiile la care urmeaza să se deplaseze pentru a justifica prezenta în România;(îi) bilet de calatorie valabil până la destinatie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de inmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;(iii) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 100 euro/zi ori echivalentul în valută convertibila, pentru întreaga perioadă;(iv) asigurare medicală;(v) dovada asigurarii condiţiilor de cazare. (2) Sunt exceptati de la indeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (îi), lit. c) pct. (i), lit. d) pct. (i) şi lit. g) pct. (îi) insotitorii conducătorilor auto care calatoresc împreună cu acestia.--------------Pct. iii) al literei d) a alin. (1) al art. 35 a fost abrogat de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Secţiunea a 5-a Condiţii speciale de acordare a vizelor de scurta sedere pe bază de invitatieCondiţii speciale de acordare a vizelor de scurta sedere pe bază de invitatie  +  Articolul 36Domeniul de aplicare (1) Acordarea vizelor de scurta sedere pentru strainii proveniti din statele cunoscute cu potenţial migrator ridicat se va face în condiţiile prevăzute la art. 27-29, cu respectarea condiţiilor speciale stabilite în prezenta secţiune. (2) Lista statelor pentru ai caror cetăţeni sunt aplicabile aceste prevederi va fi stabilita, în concordanta cu reglementarile Uniunii Europene, de către Ministerul Afacerilor Externe cu avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 37Procedura invitatiei (1) Strainilor din categoria prevăzută la art. 36 alin. (1), posesori de pasapoarte simple, li se poate acorda viza de scurta sedere cu una sau mai multe calatorii, dacă prezinta misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare invitatie scrisa din partea unei persoane fizice sau juridice, în urmatoarele scopuri: a) vizita - pot face invitatii cetatenii români cu domiciliul în România sau strainii posesori ai unui permis de sedere valabil, cu prezentarea, după caz, a urmatoarelor documente:(i) cartea de identitate pentru cetatenii români sau permisul de sedere pentru straini, în original şi în copie;(îi) dovada asigurarii condiţiilor de cazare;(iii) dovada posibilitatilor de asigurare a intretinerii strainului invitat;(iv) copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat aparţinând strainului invitat;(v) doua fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale strainului invitat;(vi) certificat de cazier judiciar al strainului invitat sau alt document cu aceeasi valoare juridica, emis de autorităţile statului de provenienţă, tradus şi legalizat; b) turism - pot face invitatii, nominal pentru fiecare strain invitat, societăţile comerciale cu profil turistic, cu prezentarea urmatoarelor documente:(i) certificatul de inmatriculare şi statutul societatii comerciale, în original şi în copie;(îi) imputernicirea din partea societatii comerciale pentru persoana desemnata sa invite în numele acesteia;(iii) cartea de identitate sau permisul de sedere, după caz, al persoanei imputernicite;(iv) copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat aparţinând strainului invitat;(v) doua fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale strainului invitat;(vi) extrasul din cazierul judiciar al strainului invitat sau alt document cu aceeasi valoare juridica, emis de autorităţile statului de provenienţă, tradus şi legalizat; c) afaceri - pot face invitatii, de regula, pentru 3 persoane simultan, societăţile comerciale cu sediul în România. În numele societatilor comerciale pot invita numai persoanele care sunt desemnate, conform legii, sa reprezinte societatea comerciala ori sunt detinatoare ale majorităţii capitalului social. În acest caz este necesară prezentarea urmatoarelor documente:(i) certificatul de inmatriculare şi statutul societatii comerciale, în original şi în copie;(îi) dovada calităţii persoanei care invita în numele societatii comerciale;(iii) cartea de identitate sau permisul de sedere, după caz, al persoanei imputernicite;(iv) copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat aparţinând strainului invitat;(v) doua fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale strainului invitat;(vi) certificat de cazier judiciar al strainului invitat sau alt document cu aceeasi valoare juridica, emis de autorităţile statului de provenienţă, tradus şi legalizat;(vii) dovada asigurarii condiţiilor de cazare a strainului invitat pe perioada sederii în România. (2) Invitatiile se completeaza în doua exemplare şi se depun la sediul formatiunilor teritoriale ale Autorităţii pentru straini, în vederea aprobării. (3) Aprobarea este condiţionată de verificarea documentelor prezentate şi a evidentelor Autorităţii pentru straini, în scopul constatarii indeplinirii condiţiilor legale privind intrarea în România a strainilor în cauza şi, implicit, al prevenirii intrarii în România a unor straini care nu prezinta suficiente garantii ca vor părăsi teritoriul la expirarea vizei. (4) Solutionarea cererilor de aprobare a invitatiilor se face în termen de 60 de zile de la data depunerii. (5) În cazul aprobării, un exemplar al invitatiei va fi inmanat persoanei care invita, în scopul transmiterii către strainul invitat, iar Autoritatea pentru straini va informa în scris despre aceasta Directia relatii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. (6) Strainul poate solicita acordarea vizei în termen de 60 de zile de la aprobarea invitatiei. (7) Nu se aproba o noua invitatie depusa de un solicitant, indiferent de scopul acesteia, dacă una dintre persoanele invitate anterior de acesta nu a parasit teritoriul tarii în termenul de valabilitate al vizei. (8) Vizele acordate pe bază de invitatie permit sederea pe teritoriul României pe o perioadă de până la 90 de zile.  +  Articolul 38Forma şi conţinutul invitatiei (1) Forma, conţinutul şi elementele de siguranţă ale invitatiei se stabilesc de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, care va asigura, prin Autoritatea pentru straini, confectionarea formularelor. (2) Costul formularelor se suporta de către persoanele fizice sau juridice care invita.  +  Articolul 39Constituirea depozitelor bancare (1) În lista prevăzută la art. 36 alin. (2) se menţionează distinct statele pentru ai caror cetăţeni este necesară constituirea unui depozit bancar în lei şi în valută, la dispoziţia Autorităţii pentru straini, în scopul acoperirii cheltuielilor ocazionate de returnarea strainilor invitati care nu parasesc România în termenul de viza acordat. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi apatrizilor cu domiciliul în aceste state. (3) Constituirea depozitelor bancare în tara se face la instituţiile bancare cu care Ministerul Administraţiei şi Internelor a incheiat protocoale în acest sens. (4) Depozitul bancar constituit în tara este la dispoziţia Autorităţii pentru straini până la parasirea teritoriului României de către strainul invitat, dar nu mai mult de 2 ani. (5) Sumele necheltuite cu ocazia indepartarii de pe teritoriul României se restituie deponentului, cu avizul Autorităţii pentru straini. (6) Societăţile comerciale de turism pot constitui şi depozite globale, cu avizul Autorităţii pentru straini.  +  Articolul 40Excepţii de la procedura invitatiei (1) Directia relatii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe poate aproba, cu avizul prealabil al Autorităţii pentru straini, exceptarea de la procedura invitatiei pentru urmatoarele categorii de straini: a) strainul minor al cărui parinte se afla în posesia unui permis de sedere în România, cu condiţia ca acesta să fie valabil cel puţin 90 de zile de la data acordarii vizei de intrare; b) sotul/sotia şi parintii strainului care se afla în posesia unui permis de sedere în România, cu condiţia ca acesta să fie valabil cel puţin 90 de zile de la data acordarii vizei de intrare; c) strainul al cărui parinte este cetatean român. (2) Directia relatii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe poate aproba acordarea vizei, fără avizul Autorităţii pentru straini, pentru urmatoarele categorii de straini: a) strainii căsătoriti cu cetăţeni români; b) strainii posesori ai unui permis de sedere valabil în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene; c) strainii posesori ai unui permis de sedere valabil în state pentru ai caror cetăţeni nu exista obligativitatea vizei de intrare în statele membre ale Uniunii Europene; d) strainii care au aplicate în documentul de trecere a frontierei de stat vize ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale statelor pentru ai caror cetăţeni nu exista obligativitatea vizei de intrare în spatiul Uniunii Europene, valabile cel puţin 3 luni de la data solicitarii; e) strainii care urmeaza sa vina în România în scop de afaceri, la solicitarea autorităţilor administrative centrale, precum şi a societatilor comerciale de notorietate care îşi asuma, prin act autentic, obligaţia suportarii cheltuielilor privind asistenţa materiala, medicală şi a celor de repatriere; f) strainii care urmeaza sa vina în România la solicitarea şi pe raspunderea misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare straine acreditate în România; g) strainii pentru care s-a solicitat acordarea vizei, în scris, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare, din partea autorităţilor publice centrale sau a camerelor de comert straine; h) persoanele pentru care s-a solicitat acordarea vizei în scris, la Directia relatii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, din partea urmatoarelor institutii din România: Administratia Prezidentiala, Parlament, Guvern şi alte autorităţi publice centrale, Camera de Comert şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, prefecturi, precum şi societăţi comerciale de notorietate, cu mare capacitate economico-financiară, care îşi asuma obligaţia suportarii cheltuielilor privind asistenţa materiala, medicală şi a celor de repatriere, printr-o scrisoare de garantie; i) soferii de TIR; j) personalitatile din diaspora românească şi descendentii acestora.--------------Litera b) a alin. (1) al art. 40 a fost modificata de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.Litera c) a alin. (1) al art. 40 a fost introdusa de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Secţiunea a 6-a Condiţii speciale de acordare a vizei de lunga sedereCondiţii speciale de acordare a vizei de lunga sedere  +  Articolul 41Viza de lunga sedere pentru desfăşurarea de activităţi economiceViza de lunga sedere pentru desfăşurarea de activităţi economice se acordă strainilor care urmeaza sa desfasoare activităţi economice în mod independent sau în cadrul unor asociaţii familiale, în conformitate cu legea privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice, şi care prezinta urmatoarele documente: a) dovada indeplinirii condiţiilor referitoare la atestarea pregatirii profesionale, prevăzute de legea privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice; b) asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei; c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica.  +  Articolul 42Viza de lunga sedere pentru desfăşurarea de activităţi profesionale (1) Viza de lunga sedere pentru desfăşurarea de activităţi profesionale în mod individual se acordă strainilor care urmeaza sa desfasoare aceste activităţi în conformitate cu legile speciale care reglementeaza condiţiile de exercitare a profesiilor respective. (2) Acest tip de viza poate fi acordat strainilor care indeplinesc urmatoarele condiţii: a) fac dovada indeplinirii condiţiilor legale de exercitare a profesiilor respective; b) fac dovada faptului ca în tara de origine practica o profesie similara cu cea pe care intenţionează sa o desfasoare în România; c) prezinta dovada asigurarii medicale pe perioada valabilităţii vizei; d) prezinta certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica.  +  Articolul 43Viza de lunga sedere pentru desfăşurarea de activităţi comerciale (1) Acest tip de viza se acordă, pe baza avizului Agentiei Române pentru Investitii Straine, strainilor care sunt sau urmeaza sa devina actionari ori asociaţi ai unor societăţi comerciale, cu atribuţii de conducere şi administrare a acestora. (2) Avizul Agentiei Române pentru Investitii Straine se acordă strainilor care indeplinesc urmatoarele condiţii: a) existenta unui plan de afaceri care să cuprindă date referitoare la natura, amplasarea, durata activităţii avute în vedere, precum şi nevoile estimate de forta de muncă; b) dispun de fondurile necesare desfăşurării activităţii, în valoare de cel puţin 70.000 euro, în cazul în care urmeaza sa devina actionari, şi 50.000 euro, în cazul în care urmeaza sa devina asociaţi intr-o societate cu raspundere limitata; c) activitatea să fie benefica economiei naţionale şi să se concretizeze în aporturi semnificative de capital, tehnologie şi crearea de locuri de muncă; d) în tara de origine practica o activitate similara sau apropiata cu cea pe care intenţionează sa o desfasoare în România. (3) Solicitarea de viza va fi însoţită de urmatoarele: a) avizul Agentiei Române pentru Investitii Straine; b) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica; c) asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei. (4) Cererea însoţită de documentele prevăzute la alin. (3) se depune la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României şi se transmite, prin intermediul Directiei relatii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Autorităţii pentru straini, pentru avizare conform competentelor. (5) Avizul Agentiei Române pentru Investitii Straine are drept scop constatarea indeplinirii condiţiilor tehnice şi de utilitate economica a activităţii ce urmeaza a fi desfăşurată de către strain.--------------Litera b) a alin. (2) al art. 43 a fost modificata de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Articolul 44Viza de lunga sedere pentru angajare în munca (1) Abrogat. (2) Viza de lunga sedere pentru angajare în munca se acordă strainilor pe baza avizului Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă şi al Autorităţii pentru straini. (3) Avizul Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă se elibereaza, la solicitarea angajatorului, care trebuie să faca dovada faptului că desfăşoară o activitate legala în România, că nu are datorii şi ca a facut o selecţie legala, cu prezentarea dovezilor care să ateste acestea, precum şi cele legate de prezentarea actelor din care să rezulte calificarea profesionala, vechimea în specialitate a strainului, faptul ca este apt din punct de vedere medical sa desfasoare activitatea respectiva, că nu are antecedente penale şi ca are cunoştinţe minime de limba română. (4) Solicitarea de viza trebuie să fie însoţită de urmatoarele documente: a) avizul scris al Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă; b) dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul a cel puţin trei salarii medii pe economia naţionala; c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autorităţile din tara de domiciliu sau de reşedinţa; d) asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei. (5) Viza de lunga sedere pentru angajare în munca se elibereaza şi strainilor lucrători transfrontalieri în România.--------------Alin. (1) al art. 44 a fost abrogat de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.Alin. (2) şi (5) ale art. 44 au fost modificate de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Articolul 45Viza de lunga sedere pentru studii (1) Viza de lunga sedere pentru studii poate fi acordată strainilor, la cerere, în limita locurilor stabilite potrivit art. 5 lit. b), de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din tara în care acestia îşi au reşedinţa sau domiciliul. (2) Solicitarea trebuie să fie însoţită de urmatoarele documente: a) scrisoarea de acceptare la studii din partea Ministerului Educatiei şi Cercetarii; b) dovada achitarii taxei de studii; c) dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum de 250 euro lunar, pentru întreaga perioadă înscrisă în viza, cu excepţia strainilor bursieri ai statului român, a strainilor cu un ascendent care a avut sau are cetatenie română şi a situaţiilor când, pe bază de reciprocitate, s-a stabilit altfel; d) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica. (3) Strainii bursieri ai statului român sunt exceptati de la indeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c).--------------Litera c) a alin. (2) al art. 45 a fost modificata de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Articolul 46Viza de lunga sedere pentru reintregirea familiei (1) Strainii, titulari ai unui drept de sedere în România, cu excepţia celor cărora li s-a acordat acest drept în scop de studii, pot solicita Autorităţii pentru straini reintregirea familiei pentru: a) sot; b) copiii minori, necasatoriti, rezultati din căsătorie ori din afara căsătoriei, precum şi cei adoptati de ambii sau numai de către unul dintre soti, precum şi cei incredintati ambilor ori numai unuia dintre soti printr-o decizie a unei autorităţi competente din statul de origine, cu condiţia ca acestia să fie în mod efectiv în grija oricaruia dintre soti. Fac excepţie minorii în vârsta de peste 12 ani, adoptati după obtinerea de către solicitant a dreptului de sedere în România. (2) Cererea-tip se depune la formatiunea teritoriala a Autorităţii pentru straini în a carei raza domiciliaza sau îşi are reşedinţa solicitantul şi va fi însoţită de urmatoarele documente: a) certificatul de căsătorie sau, după caz, dovada legaturii de rudenie; b) declaratia solicitantului, în forma autentica, din care să reiasă ca membrii de familie vor locui împreună cu acesta; c) copia permisului de sedere; d) dovada detinerii legale a spatiului de locuit; e) dovada mijloacelor de întreţinere; f) dovada achitarii obligaţiilor către stat, inclusiv către creditorii bugetari; g) asigurarea medicală a solicitantului. (3) În cazul în care exista dubii cu privire la legătură de rudenie, Autoritatea pentru straini poate solicita şi alte dovezi pentru stabilirea acesteia. (4) Cererea se aproba în cazul indeplinirii urmatoarelor condiţii: a) sa nu existe o stare de poligamie; b) solicitantul să deţină spatiul de locuit corespunzător, în suprafaţa de cel puţin 12 mp pentru fiecare membru al familiei; c) solicitantul sa posede mijloace de întreţinere, în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de sedere al cărui titular este. (5) Cererea va fi solutionata în termen de 3 luni de la data depunerii. (6) Aprobarea cererii va fi comunicata, în scris, atât solicitantului, în vederea transmiterii acesteia membrilor de familie interesati, cat şi Directiei relatii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care nu va mai solicita un aviz ulterior al Autorităţii pentru straini. (7) În cazul respingerii cererii, motivele vor fi comunicate solicitantului, în scris. (8) Viza va fi eliberata de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din tara în care membrii de familie îşi au reşedinţa sau domiciliul. (9) Solicitarea de viza va fi însoţită de urmatoarele documente: a) aprobarea Autorităţii pentru straini, prevăzută la alin. (6); b) dovada asigurarii medicale pe perioada valabilităţii vizei; c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autorităţile din tara de domiciliu sau de reşedinţa a strainului.  +  Articolul 47Viza de lunga sedere pentru activităţi umanitare sau religioaseViza de lunga sedere pentru activităţi umanitare sau religioase se acordă strainilor, la cerere, de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din tara în care acestia îşi au reşedinţa sau domiciliul, în urmatoarele condiţii: a) existenta avizului Ministerului Culturii şi Cultelor ori, după caz, al Comisiei interdepartamentale pentru coordonarea şi sprijinirea activităţilor umanitare din cadrul Ministerului Sănătăţii; b) dovada calităţii de reprezentant al unei organizaţii religioase legal înfiinţate în România sau al unei organizaţii umanitare; c) dovada spatiului de locuit şi a mijloacelor de întreţinere, la nivelul a trei salarii medii pe economia naţionala; d) dovada asigurarii medicale şi că nu sufera de boli care pot pune în pericol sănătatea publică; e) prezentarea certificatului de cazier judiciar sau a altui document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autorităţile din tara de origine a strainului.--------------Litera b) a art. 47 a fost modificata de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Articolul 48Viza de lunga sedere pentru alte scopuri (1) Viza de lunga sedere pentru alte scopuri se acordă, la cerere, de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din tara în care acestia îşi au reşedinţa sau domiciliul, urmatoarelor categorii de straini: a) celor transferati temporar de către o companie străină cu sediul pe teritoriul unui stat membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, la o reprezentanta, sucursala ori filiala a sa, aflata pe teritoriul României, sau la o societate comerciala, persoana juridica de drept român, al carei asociat/acţionar este compania-mana, cu acelasi obiect de activitate, dacă fac dovada că nu sunt în raporturi de muncă cu persoana juridica română; b) celor al caror acces pe piaţa muncii din România este reglementat prin acorduri bilaterale incheiate de România cu alte state; c) celor care urmeaza tratament medical de lunga durata, în cadrul instituţiilor medicale publice sau private, dacă prezinta scrisoare de acceptare din partea instituţiilor respective, în care să fie precizate diagnosticul şi durata tratamentului. Aceasta viza poate fi acordată şi pentru un eventual însoţitor, care asista strainul aflat în imposibilitatea de a se ingriji singur, dacă acest lucru este mentionat expres în scrisoarea de acceptare; d) celor care desfăşoară alte activităţi ce nu contravin legilor române, dacă îşi justifica prezenta pe teritoriul României. (2) Strainilor din categoriile prevăzute la alin. (1) li se acordă viza dacă: a) prezinta dovada asigurarii medicale pe perioada de valabilitate a vizei; b) prezinta dovada asigurarii condiţiilor de cazare; c) prezinta certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autorităţile din tara de origine.  +  Articolul 49Viza de lunga sedere pentru straini căsătoriti cu cetăţeni româniViza se poate acorda strainilor căsătoriti cu cetăţeni români, cu condiţia sa nu existe una dintre situaţiile de nepermitere a intrarii prevăzute la art. 8, iar căsătoria sa nu fie de convenienta, constatata în condiţiile prevăzute la art. 64.---------------Art. 49 a fost modificat de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Capitolul 4 Prelungirea dreptului de sedere temporara.Prelungirea dreptului de sedere temporara.Acordarea dreptului de sedere permanenta  +  Secţiunea 1 Prelungirea dreptului de sedere temporara în RomâniaPrelungirea dreptului de sedere temporara în România  +  Articolul 50Condiţii de prelungire a dreptului de sedere temporara (1) Strainilor care au intrat în România în baza unei vize de lunga sedere, precum şi celor care sunt exceptati de la obligativitatea obtinerii vizei de lunga sedere li se poate prelungi dreptul de sedere temporara de către Autoritatea pentru straini sau de formatiunile sale teritoriale, în condiţiile prevăzute în prezenta secţiune. (2) Dreptul de sedere temporara în România se poate prelungi succesiv pentru perioade de până la un an, numai dacă: a) sunt indeplinite în continuare condiţiile cu privire la intrarea în România, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), c), e) şi f); b) nu a intervenit, pe perioada sederii în România, vreunul dintre motivele de nepermitere a intrarii pe teritoriul României, prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d); c) poseda document de calatorie valabil pentru perioada pentru care solicită acordarea sau prelungirea dreptului de sedere în România; d) solicita acordarea sau prelungirea dreptului de sedere pentru acelasi scop pentru care i s-a acordat viza sau i s-a prelungit dreptul de sedere în baza caruia se afla pe teritoriul României; e) a respectat anterior scopul pentru care i s-a aprobat sederea în România; f) face dovada detinerii legale a spatiului de locuit;f^1) prezinta dovada asigurarii medicale pe toata perioada pentru care solicită prelungirea dreptului de sedere temporara; g) sunt indeplinite condiţiile generale prevăzute în prezenta secţiune, precum şi condiţiile speciale de prelungire a dreptului de sedere în functie de scopul pentru care este solicitata aceasta. (3) Pe baza de reciprocitate, prelungirea dreptului de sedere se poate acorda şi pentru perioade mai mari de 1 an.--------------Alin. (1) şi litera f) a alin. (2) ale art. 50 au fost modificate de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.Litera f^1) a alin. (2) al art. 50 a fost introdusa de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Articolul 51Solicitarea prelungirii dreptului de sedere temporara (1) Solicitanţii sunt obligati să depună cererile de prelungire a dreptului de sedere temporara, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care li s-a aprobat sederea, la formatiunile teritoriale ale Autorităţii pentru straini de la locul de reşedinţa. (2) Cererea va fi însoţită de documentul de trecere a frontierei de stat, în original şi în copie, de certificat medical eliberat de o institutie sanitara publică sau privată, din care să rezulte că nu sufera de boli care pot pune în pericol sănătatea publică, de dovada spatiului de locuit, a asigurarii medicale şi a mijloacelor de întreţinere, precum şi de celelalte acte prevăzute în prezentul capitol, în functie de scopul pentru care solicită aprobarea sederii în România. (3) Dovada mijloacelor de întreţinere poate fi facuta cu adeverinta de salariu, talon de pensie, declaratie privind impozitul pe venitul global, extras de cont bancar ori alte documente echivalente. (4) Cererea va fi solutionata în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. (5) Dacă este necesar, solicitantul poate fi chemat la interviu. Neprezentarea în termen, din motive imputabile strainului, constituie motiv de respingere a cererii.  +  Articolul 52Refuzul prelungirii dreptului de sedere temporara în România (1) Dacă la data depunerii cererii nu sunt indeplinite cumulativ condiţiile generale şi condiţiile speciale în functie de scopul sederii, prevăzute în prezenta secţiune, strainului i se refuza prelungirea dreptului de sedere temporara. (2) Decizia de refuz al prelungirii dreptului de sedere, precum şi motivele care au stat la baza acesteia se comunică solicitantului prin dispoziţia de parasire a teritoriului României prevăzută la art. 80.-------------Art. 52 a fost modificat de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.1. Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru desfăşurarea de activităţi economice, profesionale şi comerciale  +  Articolul 53Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru strainii care desfăşoară activităţi economice (1) Strainului intrat în România în scopul desfăşurării de activităţi economice în mod independent sau în cadrul unor asociaţii familiale i se prelungeste dreptul de sedere temporara în acest scop, dacă: a) prezinta autorizatia de desfăşurare a activităţii, în original şi în copie, eliberata potrivit legii; b) prezinta dovada detinerii legale a spatiului în care îşi desfăşoară activitatea; c) face dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de cel puţin 250 euro lunar; d) activitatea desfăşurată corespunde condiţiilor pentru care a fost acordat dreptul de sedere initial; e) obiectul activităţii desfăşurate este cel initial ori o continuare sau un rezultat al acesteia; f) abrogata. (2) Cererea de prelungire a dreptului de sedere temporara trebuie însoţită de urmatoarele documente: a) autorizatia de desfăşurare a activităţii, în original şi în copie, eliberata potrivit legii; b) dovada detinerii legale a spatiului în care îşi desfăşoară activitatea; c) documente care să ateste venituri personale în cuantum de cel puţin 250 euro lunar, obtinute din activitatea desfăşurată.--------------Litera f) a alin. (1) al art. 53 a fost abrogata de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Articolul 54Prelungirea dreptului de sedere pentru activităţi profesionaleStrainului intrat în România în scopul exercitarii în mod individual a unei activităţi profesionale i se poate prelungi dreptul de sedere temporara, dacă indeplineste urmatoarele condiţii: a) face dovada faptului ca exercita în mod efectiv activitatea profesionala în condiţiile prevăzute de legea speciala; b) prezinta documente care să ateste venituri personale în cuantum de cel puţin 250 euro lunar; c) abrogata.--------------Litera c) a art. 54 a fost abrogata de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Articolul 55Prelungirea dreptului de sedere pentru desfăşurarea de activităţi comerciale (1) Strainului intrat în România în scopul desfăşurării de activităţi comerciale i se poate prelungi dreptul de sedere temporara, dacă: a) prezinta documente care atesta investitia realizata în conformitate cu planul de afaceri; b) face dovada detinerii legale a spatiilor pentru sediul social şi pentru punctele de lucru, precum şi a faptului ca în spatiul declarat ca sediu social nu sunt înregistrate şi alte societăţi comerciale; c) face dovada ca este acţionar sau asociat al societatii comerciale cu atribuţii de conducere şi administrare; d) face dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de cel puţin 700 euro lunar, dacă este acţionar, şi 500 euro lunar, dacă este asociat, precum şi a fondurilor necesare funcţionarii societatii comerciale, în conformitate cu obiectul de activitate şi planul de afaceri. (2) Prelungirile ulterioare ale dreptului de sedere temporara se pot acorda dacă strainul indeplineste urmatoarele condiţii: a) activitatea desfăşurată corespunde condiţiilor pentru care a fost acordat dreptul de sedere initial; b) obiectul activităţii desfăşurate este cel initial ori o continuare sau un rezultat al acestuia; c) abrogata; d) cererile pentru prelungirile ulterioare ale dreptului de sedere temporara trebuie insotite de urmatoarele documente:(i) certificatul constatator, din care să rezulte calitatea solicitantului, denumirea şi sediul social al societatii comerciale, menţiuni efectuate la comunicarea instanţelor de judecată, durata de functionare a societatii comerciale. În certificatul constatator se va preciza dacă la adresa sediului social sunt înregistrate şi alte societăţi comerciale, precum şi raportul juridic dintre solicitant şi acestea;(îi) inscrierile de menţiuni prevăzute de lege, corespunzătoare modificarilor intervenite cu privire la actul constitutiv al societatii comerciale;(iii) dovada detinerii legale a spatiului pentru sediul social şi a punctelor de lucru ale societatii comerciale;(iv) documente din care să rezulte ca investitia este concretizata în aport de capital sau transfer de tehnologie, în valoare de cel puţin 70.000 euro ori crearea a 15 locuri de muncă, în cazul actionarului, şi 50.000 euro ori crearea a cel puţin 10 locuri de muncă, în cazul asociatului;(v) documente care să ateste venituri personale în cuantum de cel puţin 700 euro lunar, în cazul actionarului, şi 500 euro lunar, în cazul asociatului, obtinute din activitatea desfăşurată pe teritoriul României. (3) În cazul investitiilor mai mari de 100.000 euro sau dacă au fost create peste 25 de locuri de muncă, dovada mijloacelor de întreţinere se poate face şi cu alte documente legale. Pentru investiţiile mai mari de 200.000 euro sau dacă au fost create peste 50 de locuri de muncă nu este necesară dovada mijloacelor de întreţinere. (4) În scopul dovedirii indeplinirii condiţiilor financiare prevăzute în prezentul articol, Ministerul Finanţelor Publice elibereaza, la cererea strainilor, certificate cuprinzand menţiuni referitoare la: cifra de afaceri, investitii totale, contul de profit şi pierdere, dividende calculate şi platite asociatilor ori reinvestite conform datelor din situaţiile financiare.-------------Litera d) a alin. (1) al art. 55 a fost modificata de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.Litera c) a alin. (2) al art. 55 a fost abrogata de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.Punctele (iv) şi (v) ale literei d) a alin. (2) al art. 55 au fost modificate de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.Alin. (4) al art. 55 a fost modificat de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.2. Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru strainii angajaţi în munca  +  Articolul 56Prelungirea dreptului de sedere temporara (1) Strainilor intrati în România în scopul angajarii în munca li se prelungeste dreptul de sedere temporara, dacă: a) prezinta permisul de muncă valabil, eliberat de Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă; b) prezinta contractul individual de muncă vizat de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui raza îşi are sediul angajatorul; c) salariul inscris în contractul individual de muncă este cel puţin la nivelul salariului mediu pe economie. (2) Dreptul de sedere temporara se prelungeste pentru o perioadă cu cel mult 30 de zile mai mare decat cea pentru care s-a acordat permisul de muncă. (3) Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă comunică Autorităţii pentru straini, în termen de 5 zile calendaristice, cazurile strainilor cărora le-a fost revocat permisul de muncă ori le-a fost eliberat un nou permis de muncă. (4) Strainilor care pot fi incadrati în munca la persoane fizice sau juridice din România, fără permis de muncă, în condiţiile legii, li se poate prelungi dreptul de sedere, fără indeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. a).--------------Alin. (1) şi (2) ale art. 56 au fost modificate de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.Alin. (4) al art. 56 a fost introdus de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Articolul 57Prelungirea dreptului de sedere pentru strainii al caror acces pe piaţa muncii din România este reglementat prin acorduri bilaterale incheiate de România cu alte state (1) Condiţiile referitoare la intrarea şi sederea strainilor al caror acces pe piaţa muncii din România este reglementat prin acorduri bilaterale incheiate cu alte state sunt prevăzute în aceste acorduri. (2) Angajatorul are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la intrarea în România a strainilor prevăzuţi la alin. (1), sa comunice, în scris, formatiunii Autorităţii pentru straini, competenţa teritorial, situaţia nominala a acestora.3. Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru strainii veniti în scop de studii  +  Articolul 58Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru studii (1) Strainul intrat în România pentru studii poate solicita prelungirea dreptului de sedere în acelasi scop în urmatoarele condiţii: a) este inscris la o unitate sau institutie de invatamant de stat ori particular acreditata; b) dovedeste ca şi-a achitat taxele de studii pentru intregul an scolar; c) face dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum de 250 euro lunar pe perioada valabilităţii permisului de sedere.(1^1) Strainului cu un ascendent care a avut sau are cetatenia română i se poate prelungi dreptul de sedere temporara pentru studii, fără indeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. c). (2) Dreptul de sedere temporara pentru studii se poate prelungi cu cel mult 60 de zile după absolvirea studiilor în vederea definitivarii situaţiei scolare sau universitare şi a avizarii documentelor de studii. (3) În situaţia în care strainul nu a promovat un an de studii din cauze imputabile acestuia, Autoritatea pentru straini poate să nu-i prelungească dreptul de sedere temporara. (4) În condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se acordă şi se prelungeste dreptul de sedere temporara pentru strainii intrati în România în baza unei vize de lunga sedere în scop de specializare profesionala, stagii de documentare sau activităţi de cercetare, desfăşurate intr-o unitate sau institutie de invatamant.--------------Alin. (1^1) al art. 58 a fost introdus de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Articolul 59Schimbarea profilului de studiuStrainul caruia i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de sedere în scop de studii în România poate schimba profilul de studiu sau al specializarii profesionale, în conformitate cu legislatia în vigoare, cu condiţia ca durata totala a sederii, prevăzută pentru studiile initiale, sa nu fie depasita.  +  Articolul 60Activitatea profesionala a strainilor admisi la studii (1) Strainii cărora li s-a acordat dreptul de sedere în scop de studii pot lucra pentru a-şi completa mijloacele de întreţinere numai cu program redus. (2) Activitatea lucrativa desfăşurată nu constituie motiv de eliberare a unui permis de sedere pentru munca.  +  Articolul 61Bursieri ai statului român (1) Strainilor intrati în România în scop de studii, bursieri ai statului român, li se prelungeste dreptul de sedere, în condiţiile prevăzute la art. 58 şi 59, fără a fi necesară prezentarea dovezii mijloacelor de întreţinere şi a taxelor de studii. (2) Acordarea şi reinnoirea permiselor de sedere pentru această categorie de straini se efectueaza cu scutire de la plata taxelor consulare.4. Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru reintregirea familiei  +  Articolul 62Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru reintregirea familiei (1) Strainilor intrati în România în scopurile prevăzute la art. 46 şi 49 li se poate prelungi dreptul de sedere temporara pentru reintregirea familiei. (2) Acest drept de sedere se prelungeste, individual, fiecarui membru de familie. (3) Dreptul de sedere temporara li se prelungeste membrilor de familie pentru aceeaşi perioadă pentru care i s-a acordat dreptul de sedere temporara strainului care se afla în România. (4) Membrilor de familie ai strainului cu domiciliul în România sau ai cetatenilor români li se vor elibera permise de sedere cu valabilitate de un an.  +  Articolul 63Prelungirea ulterioară a dreptului de sedere temporara pentru reintregirea familiei (1) Prelungirile ulterioare ale dreptului de sedere temporara acordat pentru reintregirea familiei pot fi acordate dacă solicitantul: a) prezinta documente traduse şi legalizate din care să rezulte existenta căsătoriei sau a legaturii de rudenie; b) prezinta declaratia, în scris, a membrului de familie care a solicitat reintregirea, din care să rezulte ca vor locui împreună; c) face dovada spatiului de locuit corespunzător; d) dovedeste ca strainul care a solicitat reintregirea dispune de mijloace de întreţinere peste cuantumul prevăzut la eliberarea permisului de sedere, la nivelul a cel puţin un salariu mediu pe economia naţionala, pentru fiecare membru de familie. (2) Dreptul de sedere acordat în baza căsătoriei cu un cetatean român va fi prelungit cu condiţia dovedirii mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului mediu pe economia naţionala, iar căsătoria sa produca efecte juridice pe teritoriul României.-------------Litera a) a alin. (1) al art. 63 a fost modificata de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Articolul 64Căsătoria de convenienta (1) Când dreptul de sedere este solicitat în baza căsătoriei, va fi refuzata prelungirea acestuia în cazul căsătoriilor de convenienta. (2) Elementele pe baza cărora se poate stabili faptul ca o căsătorie este de convenienta pot fi urmatoarele: a) coabitarea matrimoniala nu exista; b) sotii nu s-au intalnit niciodata inaintea căsătoriei; c) lipsa unei contribuţii efective la indeplinirea obligaţiilor nascute din căsătorie; d) sotii nu vorbesc o limbă inteleasa de amandoi; e) unul dintre soti a mai incheiat căsătorii de convenienta; f) sotii sunt inconsecventi în declararea datelor cu caracter personal, precum şi a circumstantelor în care s-au cunoscut; g) incheierea căsătoriei a fost condiţionată de plată unei sume de bani între soti, cu excepţia sumelor primite cu titlu de dota. (3) Elementele prevăzute la alin. (2) pot rezultă din: a) declaratiile celor în cauza sau ale unor terte persoane; b) inscrisuri; c) date obtinute cu ocazia realizării interviului sau a unor verificări suplimentare.  +  Articolul 65Dreptul de sedere temporara acordat membrilor de familie în mod independent (1) Strainului, titular al unui drept de sedere pentru reintregirea familiei, i se poate prelungi dreptul de sedere temporara în mod independent, dacă: a) devine major; b) persoana care a solicitat reintregirea familiei a decedat; c) a fost pronunţată desfacerea căsătoriei. (2) Pentru prelungirea dreptului de sedere solicitantul va prezenta suplimentar, după caz, certificatul de nastere, certificatul de deces sau hotărârea judecătorească de desfacere a căsătoriei. (3) Dreptul de sedere prevăzut la alin. (1) se prelungeste pentru o perioadă de până la 6 luni. (4) Orice prelungire ulterioară a dreptului de sedere se acordă doar în condiţiile şi pentru scopurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 66Exercitarea de activităţi economice şi angajarea în munca (1) Strainii, titulari ai unui drept de sedere pentru reintregirea familiei, pot fi angajaţi sau pot desfăşura activităţi economice, în condiţiile legii. (2) Permisul de muncă sau, după caz, autorizatia de desfăşurare a activităţii se elibereaza în condiţiile legii, pe baza dreptului de sedere.5. Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru activităţi umanitare sau religioase. Alte situaţii de prelungire a dreptului de sedere  +  Articolul 67Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru activităţi umanitare sau religioase (1) Strainii intrati în România în baza unei vize de lunga sedere, pentru desfăşurarea de activităţi umanitare sau religioase, pot solicita prelungirea dreptului de sedere temporara dacă: a) prezinta avizul Comisiei interdepartamentale pentru coordonarea şi sprijinirea activităţilor umanitare din cadrul Ministerului Sănătăţii, în cazul în care solicită acordarea sau prelungirea dreptului de sedere pentru activităţi umanitare; b) prezinta avizul Ministerului Culturii şi Cultelor, în cazul în care solicită acordarea sau prelungirea dreptului de sedere pentru activităţi religioase. (2) Strainii care solicită prelungirea dreptului de sedere pentru activităţi umanitare nu trebuie să faca dovada mijloacelor de întreţinere. (3) Strainii care solicită prelungirea dreptului de sedere pentru activităţi religioase trebuie să faca dovada detinerii mijloacelor de întreţinere, cel puţin la nivelul salariului mediu lunar pe economie.-------------Alin. (2) şi (3) ale art. 67 au fost introduse de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Articolul 68Alte situaţii de prelungire a dreptului de sedere temporara (1) Strainii intrati în România în baza unei vize de lunga sedere, pentru alte scopuri, pot solicita prelungirea dreptului de sedere temporara, după cum urmeaza: a) strainii detasati - cu prezentarea unei adeverinte de la reprezentanta, sucursala ori filiala aflata pe teritoriul României sau de la o societate comerciala, persoana juridica română, al carei asociat/acţionar este compania-mama, cu acelasi obiect de activitate, dacă fac dovada că nu sunt în raporturi contractuale de muncă cu persoana juridica română; b) strainii care urmeaza o formă de tratament medical de lunga durata - cu prezentarea scrisorii de acceptare a unei institutii medicale publice sau private, în care să fie precizat diagnosticul şi durata tratamentului. Acest permis de sedere poate fi acordat şi pentru un eventual însoţitor care asista strainul aflat în imposibilitatea de a se ingriji singur, dacă acest lucru este mentionat expres în scrisoarea de acceptare; c) strainii care desfăşoară alte activităţi care nu contravin legilor române - cu avizul autorităţilor competente, când este necesar, dacă prezinta documente prin care să justifice necesitatea sederii în România; d) apatrizilor de origine română, care sunt repatriati în baza unor înţelegeri internationale la care România este parte - fără indeplinirea condiţiilor generale de acordare a dreptului de sedere temporara. (2) Strainilor a caror sedere este în interesul statului român li se poate prelungi dreptul de sedere temporara, la solicitarea expresa a Parlamentului, Administraţiei Prezidentiale, Guvernului, autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate. (3) La solicitarea prelungirii dreptului de sedere temporara, strainii prevăzuţi la alin. (1) lit. b) şi c) trebuie să faca dovada mijloacelor de întreţinere, cel puţin la nivelul salariului mediu lunar pe economie. (4) Strainii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) şi d) sunt exceptati de la obligaţia prezentarii dovezii mijloacelor de întreţinere.---------------Alin. (3) şi (4) ale art. 68 au fost modificate de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Secţiunea a 2-a Dreptul de sedere permanenta. Stabilirea domiciliului în RomâniaDreptul de sedere permanenta. Stabilirea domiciliului în România  +  Articolul 69Dreptul de sedere permanenta (1) Dreptul de sedere permanenta este un drept de sedere acordat în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, pe o perioadă nedeterminata, strainului caruia i s-a aprobat stabilirea domiciliului în România. (2) Dreptul de sedere permanenta inceteaza o dată cu schimbarea domiciliului titularului în alt stat sau, după caz, atunci când este revocat în condiţiile prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 70Stabilirea domiciliului în România (1) Stabilirea domiciliului în România se aproba, la cerere, de către seful Autorităţii pentru straini. (2) Strainii titulari ai unui drept de sedere temporara în scop de studii nu pot solicita stabilirea domiciliului în România.  +  Articolul 71Condiţii de stabilire a domiciliului în România (1) Strainii îşi pot stabili domiciliul în România dacă indeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii: a) o sedere temporara legala şi continua de cel puţin:(i) 3 ani în cazul celor căsătoriti cu cetăţeni români;(îi) 6 ani în cazul celorlalte categorii; b) fac dovada faptului ca deţin mijloace de întreţinere:(i) cel puţin la nivelul salariului mediu lunar pe economia naţionala în cazul strainilor căsătoriti cu cetăţeni români;(îi) din activităţile legal desfăşurate pe teritoriul României, în cuantumul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă, corespunzător dreptului de sedere acordat până la formularea cererii, în celelalte situaţii; c) fac dovada detinerii legale a spatiului de locuit; d) vorbesc limba română la un nivel satisfacator; e) sunt indeplinite în continuare condiţiile cu privire la intrarea în România, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), c), e) şi f); f) nu a intervenit, pe perioada sederii în România, vreunul dintre motivele de nepermitere a intrarii pe teritoriul României, prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d). (2) Pentru strainii căsătoriti cu cetăţeni români durata căsătoriei trebuie să fie de cel puţin 3 ani, în caz contrar fiind aplicabile prevederile alin. (1) lit. a) pct. (îi). (3) Strainilor de origine română sau nascuti în România, strainilor care au implinit vârsta de 60 de ani, precum şi celor a caror sedere este în interesul statului român li se poate aproba stabilirea domiciliului fără indeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1). (4) În cazul în care ambii parinti ai strainului minor sunt titulari ai dreptului de sedere permanenta, acesta obtine stabilirea domiciliului în România o dată cu parintii săi. În cazul în care numai unul dintre parinti este titular al dreptului de sedere permanenta, este necesar consimtamantul celuilalt parinte, în forma autentica.--------------Partea introductiva a literei b) şi litera c) ale alin. (1) al art. 71 au fost modificate de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.Alin. (3) al art. 71 a fost modificat de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Articolul 72Condiţii cu privire la solicitarea aprobării stabilirii domiciliului în România (1) Cererea pentru aprobarea stabilirii domiciliului în România se depune personal de solicitant la formatiunile teritoriale ale Autorităţii pentru straini. (2) Cererea se completeaza în limba română şi va fi însoţită de urmatoarele documente: a) copii legalizate ale actelor de stare civila; b) documentul de trecere a frontierei de stat, în original şi în copie; c) acte doveditoare privind detinerea legala a spatiului de locuit, în original şi în copie; d) acte doveditoare privind mijloacele de întreţinere; e) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autorităţile din tara de origine şi de autorităţile române; f) certificat medical eliberat de o institutie sanitara publică sau privată, din care să rezulte că nu sufera de boli care pot pune în pericol sănătatea publică; g) dovada asigurarii medicale. (3) Cererea, însoţită de documentele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, se inainteaza, în termen de 10 zile de la data înregistrării, comisiei prevăzute la art. 73.  +  Articolul 73Comisia pentru analizarea cererilor de aprobare a stabilirii domiciliului în România (1) În scopul solutionarii cererilor de aprobare a stabilirii domiciliului în România se constituie, prin ordin al sefului Autorităţii pentru straini, o comisie care analizeaza fiecare cerere şi formuleaza o propunere motivata, care se supune spre aprobare sefului Autorităţii pentru straini. (2) Termenul de solutionare a unei cereri de stabilire a domiciliului este de 6 luni de la data înregistrării. (3) Decizia se comunică în scris solicitantului, în termen de 10 zile de la adoptare. (4) Strainul caruia i s-a aprobat stabilirea domiciliului în România este obligat să se prezinte, în termen de 30 de zile de la comunicare, la formatiunea teritoriala a Autorităţii pentru straini unde a fost înregistrată cererea, pentru eliberarea permisului de sedere permanenta.  +  Articolul 74Respingerea cererii de stabilire a domiciliului în România (1) Dacă în urma depunerii cererii pentru stabilirea domiciliului în România comisia prevăzută la art. 73 constata că nu sunt indeplinite condiţiile prevăzute la art. 71 şi 72, aceasta propune sefului Autorităţii pentru straini sa decida respingerea cererii. (2) Decizia de respingere a cererii de stabilire a domiciliului în România, precum şi motivele care au stat la baza acesteia se comunică în scris solicitantului de către Autoritatea pentru straini. (3) Strainilor cărora li s-a respins cererea de stabilire a domiciliului în România li se poate reglementa, la cerere, dreptul de sedere conform situaţiei anterioare depunerii cererilor de stabilire a domiciliului, cu indeplinirea condiţiilor legale în acest sens.  +  Secţiunea a 3-a Anularea şi revocarea dreptului de sedere în RomâniaAnularea şi revocarea dreptului de sedere în România  +  Articolul 75Cazuri de anulare şi revocare a dreptului de sedere în România (1) Autoritatea pentru straini sau formatiunile sale teritoriale anulează, prin decizie motivata, dreptul de sedere în România, care a fost prelungit în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, în urmatoarele situaţii: a) se constata, ulterior, ca la data prelungirii dreptului de sedere temporara strainul nu indeplinea condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în acest sens; b) se constată că unele acte care au stat la baza acordarii dreptului de sedere sunt falsificate. (2) Autoritatea pentru straini poate revoca, prin decizie motivata, dreptul de sedere în România, care a fost prelungit în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, în urmatoarele situaţii: a) în cazul dreptului de sedere temporara:(i) în urma verificărilor specifice efectuate de organele competente ale Autorităţii pentru straini sau a sesizarilor primite de la alte autorităţi competente, potrivit legii, se constată că strainul nu mai indeplineste condiţiile de prelungire a dreptului de sedere ori nu mai respecta scopul pentru care i-a fost acordat acest drept;(îi) se constată că strainul a încălcat reglementarile vamale sau cele privind frontiera de stat;(iii) se constată că strainul sufera de o boala care prezinta pericol pentru sănătatea publică şi nu se supune masurilor de tratament medical stabilite de autorităţile medicale; b) în cazul dreptului de sedere permanenta, dacă strainul se afla în situaţia prevăzută la lit. a) pct. (iii).  +  Articolul 76Aducerea la cunoştinţa strainului a deciziei de anulare sau revocare a dreptului de sedere în RomâniaDecizia de anulare sau revocare a dreptului de sedere a strainului care se afla pe teritoriul României se realizează de către Autoritatea pentru straini, prin dispoziţia de parasire a teritoriului, prevăzută la art. 80.  +  Secţiunea a 4-a Integrarea în viaţa economica, culturala şi sociala a strainilorIntegrarea în viaţa economica, culturala şi sociala a strainilor  +  Articolul 77Asistenţa pentru integrarea strainilor (1) Statul român asigura condiţiile pentru integrarea strainilor cărora li s-a acordat un drept de sedere în România, în viaţa economica, sociala şi culturala a tarii. (2) În scopul integrarii strainilor pot fi organizate şi desfăşurate urmatoarele activităţi: a) cursuri de limba română; b) cursuri şi alte forme de perfectionare şi pregatire profesionala; c) asigurarea informării cu privire la drepturile şi oblibaţiile strainilor, precum şi asupra oportunitatilor de integrare în societatea românească; d) cursuri de cunoastere a istoriei, culturii, civilizatiei şi a sistemului de drept din România; e) intalniri prilejuite de diferite evenimente, la care să participe şi cetăţeni români, în scopul promovarii cunoasterii şi înţelegerii reciproce.  +  Articolul 78Institutii şi organizaţii implicate (1) Instituţiile publice vor coopera, potrivit competentelor, cu organizaţii neguvernamentale şi organizaţii internationale, în scopul promovarii şi derularii de programe pentru integrarea strainilor în societate, precum şi pentru identificarea resurselor financiare necesare în acest sens. (2) În toate activităţile pe care le desfăşoară, instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale vor asigura protectia strainilor împotriva oricarei forme de discriminare.  +  Capitolul 5 Regimul indepartarii strainilor de pe teritoriul RomânieiRegimul indepartarii strainilor de pe teritoriul României  +  Secţiunea 1 Condiţii generale cu privire la indepartarea strainilor de pe teritoriul RomânieiCondiţii generale cu privire la indepartarea strainilor de pe teritoriul României  +  Articolul 79Indepartarea strainilor de pe teritoriul RomânieiÎmpotriva strainilor a caror sedere în România a devenit ilegala ori al caror drept de sedere a fost revocat în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, precum şi împotriva strainilor cu privire la care s-a stabilit ca au intrat ilegal în România autorităţile competente potrivit prezentului capitol pot lua măsura indepartarii de pe teritoriul României şi, după caz, pot dispune interzicerea intrarii în România pentru o perioadă determinata.  +  Articolul 80Dispoziţia de parasire a teritoriului României (1) Dispoziţia de parasire a teritoriului României constituie decizia Autorităţii pentru straini sau a formatiunilor sale teritoriale, care obliga un strain sa părăsească teritoriul României într-un termen stabilit, după cum urmeaza: a) strainul caruia i s-a anulat sau revocat viza, precum şi cel care a intrat ilegal pe teritoriul României sau a cărui sedere a devenit ilegala, în termen de maximum 5 zile; b) strainul caruia i s-a refuzat prelungirea dreptului de sedere ori acesta a fost anulat sau revocat, în termen de 30 de zile. În cazul strainilor care trebuie să lichideze o investiţie, termenul este de 3 luni. (2) Termenele prevăzute la alin. (1) se calculeaza de la data la care i-a fost adusa la cunoştinţa strainului, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, dispoziţia de parasire a teritoriului României.  +  Articolul 81Aducerea la cunoştinţa strainului a dispozitiei de parasire a teritoriului (1) Aducerea la cunoştinţa strainului a dispozitiei de parasire a teritoriului României se realizează de către Autoritatea pentru straini ori de formatiunile sale teritoriale. (2) Dispoziţia de parasire a teritoriului se redacteaza în doua exemplare, în limba română şi intr-o limbă de circulatie internationala. (3) Atunci când strainul este prezent, un exemplar al dispozitiei de parasire a teritoriului se inmaneaza acestuia, sub semnatura pe exemplarul care rămâne la Autoritatea pentru straini sau la formatiunea teritoriala a acesteia. (4) Dacă strainul nu este prezent, comunicarea se realizează astfel: a) prin posta, cu confirmare de primire, la adresa la care strainul a declarat ca locuieste; b) prin afisare la sediul Autorităţii pentru straini şi al formatiunii teritoriale, în cazul în care nu se cunoaste adresa la care locuieste strainul.  +  Articolul 82Contestarea dispozitiei de parasire a teritoriului (1) Dispoziţia de parasire a teritoriului poate fi atacata în termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii, la Curtea de Apel Bucureşti, în cazul în care aceasta a fost emisa de Autoritatea pentru straini, sau la Curtea de Apel în a carei raza de competenţa teritoriala se afla formatiunea teritoriala care a emis dispoziţia de parasire a teritoriului. Sentinta instanţei este definitivă şi irevocabila. (2) Exercitarea caii de atac prevăzută la alin. (1) nu are efect suspensiv de executare a dispozitiei de parasire a teritoriului. În cazuri bine justificate şi pentru a se preveni producerea de pagube iminente, reclamantul poate cere instanţei sa dispună suspendarea executarii dispozitiei de parasire a teritoriului, până la solutionarea actiunii. Instanţa va solutiona cererea de suspendare, de urgenta, hotărârea pronunţată în acest caz fiind executorie de drept.  +  Secţiunea a 2-a Straini indezirabiliStraini indezirabili  +  Articolul 83Declararea ca indezirabil (1) Declararea ca indezirabil constituie o măsura administrativa de autoritate, dispusa împotriva unui strain care a desfăşurat, desfăşoară ori exista indicii temeinice ca intenţionează sa desfasoare activităţi de natura sa puna în pericol siguranţa naţionala sau ordinea publică. (2) Măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către procurorul anume desemnat de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, la propunerea Autorităţii pentru straini sau a altor institutii cu competente în domeniul ordinii publice şi sigurantei naţionale care deţin date sau indicii temeinice în sensul celor prevăzute la alin. (1). (3) Procurorul se pronunţă, prin ordonanţa motivata, în termen de 5 zile de la primirea propunerii formulate în condiţiile alin. (2) şi, în cazul aprobării acesteia, transmite ordonanţa de declarare ca indezirabil la Autoritatea pentru straini pentru a fi pusa în executare. Atunci când declararea strainului ca indezirabil se intemeiaza pe ratiuni de siguranţă naţionala, în conţinutul ordonantei nu vor fi menţionate motivele care stau la baza acestei decizii. (4) Dreptul de sedere al strainului inceteaza de drept de la data emiterii ordonantei de declarare ca indezirabil. (5) Perioada pentru care un strain poate fi declarat indezirabil este de la 5 la 15 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului pentru o noua perioada cuprinsa între aceste limite, în cazul în care se constată că nu au incetat motivele care au determinat luarea acestei măsuri. (6) Prelungirea termenului se va face în condiţiile prevăzute la alin. (2). (7) Persoanele declarate indezirabile vor fi comunicate de Autoritatea pentru straini Directiei relatii consulare.  +  Articolul 84Aducerea la cunoştinţa strainului a masurii de declarare ca indezirabil (1) Ordonanţa de declarare ca indezirabil se aduce la cunoştinţa strainului de către Autoritatea pentru straini, în condiţiile prevăzute la art. 81. (2) Comunicarea datelor şi informaţiilor care constituie motivele ce au stat la baza deciziei de declarare ca indezirabil pentru ratiuni de siguranţă naţionala se poate face numai în condiţiile stabilite şi către destinatarii în mod expres prevăzuţi de actele normative care reglementeaza regimul activităţilor referitoare la siguranţa naţionala şi protejarea informaţiilor clasificate. Asemenea date şi informaţii nu pot fi, sub nici o formă, direct sau indirect, aduse la cunoştinţa strainului declarat indezirabil.  +  Articolul 85Contestarea ordonantei de declarare ca indezirabil a strainului1) Ordonanţa de declarare ca indezirabil poate fi atacata de strainul împotriva caruia a fost dispusa, în termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii, la Curtea de Apel Bucureşti. Instanţa se pronunţă în termen de 3 zile de la data primirii cererii. Hotărârea este definitivă şi irevocabila. (2) Exercitarea caii de atac prevăzute la alin. (1) nu are efect suspensiv de executare a ordonantei de declarare ca indezirabil a strainului. În cazuri bine justificate şi pentru a se preveni producerea de pagube iminente, reclamantul poate cere instanţei sa dispună suspendarea executarii ordonantei de declarare ca indezirabil până la solutionarea actiunii. Instanţa va solutiona cererea de suspendare, de urgenta, hotărârea pronunţată în acest caz fiind executorie de drept.--------------Alin. (1) al art. 85 a fost modificat de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Secţiunea a 3-a Returnarea strainilorReturnarea strainilor  +  Articolul 86Condiţiile aplicarii masurii returnarii (1) Returnarea este o măsura administrativa dispusa de către Autoritatea pentru straini în vederea indepartarii unui strain de pe teritoriul României. (2) Măsura returnarii se poate aplica strainilor care: a) au intrat ilegal în România; b) nu au solicitat prelungirea dreptului de sedere, iar perioada scursa de la încetarea acestuia este mai mare de 3 luni; c) nu au plecat din România în termenul prevăzut în dispoziţia de parasire a teritoriului României; d) sunt fosti solicitanţi ai statutului de refugiat ale caror cereri au fost respinse printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabila şi care nu au parasit teritoriul României în condiţiile prevăzute de lege, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 99 alin. (1) lit. d). (3) Strainii care nu poseda documente de trecere a frontierei de stat vor fi prezentati misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare acreditate în România, ale statelor ai caror cetăţeni sunt, pentru eliberarea documentelor. (4) Pentru strainii proveniti din state care nu au misiuni diplomatice sau oficii consulare în România vor fi solicitate documente de trecere a frontierei de stat din tara de origine, prin Directia relatii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. (5) În situaţia în care documentul de trecere a frontierei de stat nu poate fi obţinut în condiţiile prevăzute la alin. (4), Autoritatea pentru straini poate elibera un titlu de calatorie, conform legii.  +  Articolul 87Executarea returnarii (1) Returnarea se executa prin escortarea strainului până la frontiera sau în tara de origine, de către personalul specializat al Autorităţii pentru straini. (2) Dacă strainul poseda document de trecere a frontierei de stat valabil, mijloace financiare şi nu este necesară efectuarea altor formalitati, măsura va fi pusa în aplicare în termen de 24 de ore. (3) Când măsura returnarii nu poate fi pusa în aplicare în termenul prevăzut la alin. (2), strainul va fi luat în custodie publică.  +  Articolul 88Returnarea în baza acordurilor de readmisie (1) Strainii prevăzuţi la art. 86 alin. (2) pot fi returnati şi în baza acordurilor de readmisie incheiate de România cu alte state, în condiţiile prevăzute în acestea. (2) La cererea unuia dintre statele care au incheiate acorduri de readmisie cu România, se poate permite tranzitarea teritoriului României de către strainul care face obiectul unei proceduri de readmisie către un stat tert, cu condiţia escortarii şi a prezentarii garantiilor ca acesta îşi poate continua calatoria şi poate intră în statul de destinatie.  +  Articolul 89Interzicerea returnarii (1) Returnarea este interzisa în urmatoarele cazuri: a) strainul care este minor şi parintii au dreptul de sedere în România; b) strainul care este parinte al unui minor care are cetatenia română, iar durata sederii ilegale nu depăşeşte un an, dacă:(i) minorul se afla în întreţinerea parintelui; sau(îi) strainul este obligat la plata pensiei alimentare, obligaţie pe care şi-o indeplineste cu regularitate; c) strainul care este căsătorit cu un cetatean român, dacă perioada de sedere ilegala nu este mai mare de 6 luni, iar căsătoria nu este de convenienta; d) strainul a depasit vârsta de 80 de ani; e) exista temeri justificate ca viaţa îi este pusa în pericol ori ca va fi supus la torturi, tratamente inumane sau degradante în statul în care urmeaza să fie returnat strainul; f) returnarea este interzisa de documentele internationale la care România este parte; g) strainul prevăzut la art. 99 alin. (1) lit. e), cu excepţia celor cărora nu li s-a prelungit perioada pentru care li s-a acordat tolerarea ramanerii pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute la art. 100 alin. (5). (2) Punerea în executare a masurii returnarii se suspenda în cazul strainilor care se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (1), până la data la care inceteaza motivele de nepermitere a iesirii din România. (3) Persoanelor prevăzute la alin. (1) li se poate acorda sau, după caz, prelungi dreptul de sedere în România de către Autoritatea pentru straini, pentru unul dintre scopurile şi în condiţiile prevăzute la cap. IV. În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. f) se poate acorda dreptul de sedere permanenta, în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (3). (4) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), c) şi d) şi alin. (2) şi (3) strainii care constituie un pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţionala ori sufera de o boala care ameninta sănătatea publică şi refuza să se supuna masurilor stabilite de către autorităţile medicale.  +  Articolul 90Reintoarcerea voluntara (1) Strainii aflati pe teritoriul României pot solicita sprijinul Autorităţii pentru straini ori formatiunilor sale teritoriale pentru reintoarcerea în tara de origine, dacă nu dispun de mijloace financiare. (2) Autoritatea pentru straini, în comun cu organizaţii internationale cu atribuţii în domeniu, precum şi cu organizaţii neguvernamentale de profil, vor desfăşura programe comune pentru identificarea modalitatilor concrete de sprijinire a strainilor prevăzuţi la alin. (1) în vederea reintoarcerii acestora în tarile de origine, precum şi a resurselor financiare necesare în acest sens. (3) Strainii prevăzuţi la alin. (1) pot beneficia, în mod individual, o singură dată de sprijinul acordat de Autoritatea pentru straini, prin intermediul programelor prevăzute la alin. (2), pentru reintoarcerea în tara de origine.  +  Secţiunea a 4-a Expulzarea strainilorExpulzarea strainilor  +  Articolul 91Efectuarea expulzarii strainilor (1) Împotriva strainului care a savarsit o infractiune pe teritoriul României poate fi dispusa măsura expulzarii în condiţiile prevăzute de Codul penal şi de Codul de procedură penala. (2) Dreptul de sedere al strainului inceteaza de drept la data la care a fost dispusa măsura expulzarii. (3) Instanţa poate dispune ca, până la efectuarea expulzarii, strainul să fie luat în custodie publică. (4) Dacă strainul nu poseda document de trecere a frontierei de stat sau mijloace financiare suficiente, Autoritatea pentru straini procedeaza conform art. 86 alin. (4) şi (5).  +  Articolul 92Interzicerea expulzarii (1) Un strain nu poate fi expulzat într-un stat în care exista temeri justificate ca viaţa îi este pusa în pericol ori ca va fi supus la torturi, tratamente inumane sau degradante. (2) Măsura expulzarii nu se dispune, iar în cazul în care a fost dispusa, nu poate fi executata, dacă strainul se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (1). (3) Interdictia de expulzare dureaza până la dispariţia motivelor pe care a fost intemeiata. (4) Strainul care se afla în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) poate fi expulzat pentru motive de siguranţă naţionala sau ordine publică. (5) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) este de competenţa instanţei de judecată, în urma comunicarii efectuate de către Autoritatea pentru straini.  +  Secţiunea a 5-a Luarea în custodie publică a strainilor.Luarea în custodie publică a strainilor.Centre de cazare  +  Articolul 93Luarea în custodie publică a strainilor (1) Luarea în custodie publică este o măsura de restrangere a libertatii de miscare dispusa de magistrat împotriva strainului care nu a putut fi returnat în termenul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi împotriva strainului care a fost declarat indezirabil sau cu privire la care instanţa a dispus expulzarea. (2) În cazul strainilor împotriva cărora s-a dispus măsura returnarii, luarea în custodie publică se dispune de către procurorul anume desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pe o perioadă de 30 de zile, la solicitarea Autorităţii pentru straini sau a formatiunilor sale teritoriale. (3) În cazul strainilor împotriva cărora s-a dispus măsura expulzarii, instanţa poate dispune ca până la efectuarea expulzarii de către organele de politie, în conformitate cu dispozitiile Codului de procedura penala, strainul să fie luat în custodie publică. (4) Luarea în custodie publică a strainilor declarati indezirabili se dispune de către procurorul care a dispus măsura declararii ca indezirabil, prin ordonanţa prevăzută la art. 83 alin. (3). (5) Prelungirea duratei de luare în custodie publică a strainilor prevăzuţi la alin. (2) şi (4), care nu au putut fi indepartati de pe teritoriul României în termen de 30 de zile, se dispune de către curtea de apel în a carei raza de competenţa teritoriala se afla locul de cazare, la solicitarea motivata a Autorităţii pentru straini. (6) Perioada maxima de luare în custodie publică a strainilor împotriva cărora s-a dispus măsura returnarii nu poate depăşi 6 luni.(6^1) În situaţia în care, ulterior luării în custodie publică a unui strain, se constata existenta unuia dintre cazurile prevăzute la art. 89 alin. (1) sau acesta a formulat o cerere pentru acordarea unei forme de protecţie, măsura luării în custodie publică inceteaza de drept, cu excepţia situaţiei în care, pentru ratiuni de siguranţă naţionala sau ordine publică, se impune indepartarea acestuia de pe teritoriul României. (7) Strainii împotriva cărora s-a dispus măsura returnarii pot depune, în termen de 5 zile, plangere împotriva masurii luării în custodie publică, dispusa de procuror în condiţiile prevăzute la alin. (2), la Curtea de Apel Bucureşti, care este obligata sa o rezolve în termen de 3 zile de la data primirii. Introducerea plangerii nu suspenda executarea masurii luării în custodie publică. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabila. (8) Strainii luati în custodie publică, precum şi cei returnati în termen de 24 de ore sunt amprentati şi fotografiati. (9) În cazul prevăzut la alin. (3), dacă instanţa care a pronuntat hotărârea penala nu a dispus luarea în custodie publică, Autoritatea pentru straini poate solicita Curtii de Apel Bucureşti luarea în custodie publică a strainului care urmeaza a fi expulzat. Instanţa solutioneaza cererea în termen de 3 zile de la data primirii acesteia. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabila.-------------Alin. (5) al art. 93 a fost modificat de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.Alin. (6^1) al art. 93 a fost introdus de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.Alin. (7) al art. 93 a fost modificat de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.Alin. (9) al art. 93 a fost introdus de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Articolul 94Centrele de cazare (1) Strainii luati în custodie publică vor fi introdusi în centre de cazare, denumite în continuare centre. (2) Centrele sunt locuri închise, special amenajate, administrate de Autoritatea pentru straini, şi sunt destinate cazarii temporare a strainilor declarati indezirabili sau împotriva cărora s-a dispus măsura returnarii ori expulzarii şi au fost luati în custodie publică. (3) Centrele sunt organizate şi funcţionează pe baza regulamentului care se aproba de ministrul administraţiei şi internelor. (4) Centrele sunt înfiinţate, organizate, autorizate sanitar, amenajate şi dotate astfel încât să ofere condiţii adecvate de cazare, hrana, asistenţa medicală şi igiena personala.  +  Articolul 95Drepturile şi oblibaţiile strainilor cazati în centre (1) Strainii cazati în centre beneficiaza de drepturile prevăzute de lege, precum şi de cele prevăzute în tratatele şi acordurile internationale în materie la care România este parte. (2) Strainii cazati în centre au dreptul la asistenţa juridica, medicală şi sociala şi la respectarea opiniei şi specificului propriu, în materie religioasa, filozofica şi culturala. (3) Strainii cazati în centre au dreptul de a fi informati imediat după aducerea lor în aceste locuri, în limba în care vorbesc sau intr-o limbă inteleasa, despre motivele principale care au condus la luarea masurii, drepturile şi oblibaţiile pe care le au în timpul sederii în aceste centre. Motivul luării în custodie publică, precum şi drepturile şi oblibaţiile strainilor cazati în centre le vor fi comunicate în scris de către persoanele desemnate sa conduca aceste centre. (4) Pe întreaga perioadă a sederii în centre strainilor li se va asigura posibilitatea comunicarii cu reprezentantii diplomatici şi consulari ai statului de provenienţă. (5) Personalul centrelor va trata strainii cazati în mod nediscriminatoriu pe motiv de rasa, sex, vârsta, cultura, naţionalitate, religie sau apartenenta la un anumit grup social. (6) Pe toata durata cazarii în centre strainii sunt obligati să respecte regulile, programul zilnic şi ordinea interioara stabilite prin regulamentul de organizare şi functionare.  +  Articolul 96Asistenţa medicală a strainilor luati în custodie publică (1) Strainii luati în custodie publică şi care nu dispun de mijloace financiare au dreptul la asistenţa medicală, medicamente şi materiale sanitare gratuite. (2) Serviciile medicale prevăzute la alin. (1) se asigura, după caz, prin serviciul medical al centrelor de cazare sau prin unitatile sanitare ale Ministerului Sănătăţii. Decontarea cheltuielilor se asigura din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 97Măsuri speciale (1) Strainii luati în custodie publică, condamnati prin hotărâri judecătorești definitive, vor fi cazati separat de celelalte categorii de straini. (2) Pe toata perioada cat strainii prevăzuţi la alin. (1) se afla în custodie publică deplasarea în afara centrelor se va efectua sub escorta.  +  Secţiunea a 6-a Tolerarea ramanerii pe teritoriul RomânieiTolerarea ramanerii pe teritoriul României  +  Articolul 98Acordarea tolerarii (1) Tolerarea ramanerii pe teritoriul României, denumita în continuare tolerare, reprezinta permisiunea de a rămâne pe teritoriul tarii acordată de Autoritatea pentru straini strainilor care nu au dreptul de sedere şi, din motive obiective, nu parasesc teritoriul României. (2) Prin motive obiective, în sensul prezentei ordonante de urgenta, se înţelege acele împrejurări independente de voinţa strainului, imprevizibile şi care nu pot fi inlaturate, datorita cărora strainul nu poate părăsi teritoriul României.  +  Articolul 99Categorii de straini care pot beneficia de tolerare (1) Urmatoarele categorii de straini pot beneficia de acordarea tolerarii: a) strainii împotriva cărora s-a dispus măsura luării în custodie publică şi nu au putut fi returnati în termen de 6 luni; b) strainii care se afla în situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) şi nu indeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru acordarea unui permis de sedere; c) strainii cărora li s-a respins prin hotărâre definitivă şi irevocabila cererea de acordare a unei forme de protecţie, în conformitate cu prevederile legale referitoare la statutul şi regimul refugiatilor şi, din motive obiective, nu au parasit teritoriul României în termenul stabilit de lege; d) strainii a caror prezenta temporara pe teritoriul României este ceruta de interese publice importante. În acest caz, tolerarea se acordă la solicitarea organelor de stat competente; e) strainilor cu privire la care exista motive serioase să se considere ca sunt victime ale traficului de fiinte umane. (2) Tolerarea nu se acordă strainilor care au fost declarati indezirabili sau împotriva cărora s-a dispus măsura de siguranţă a expulzarii.  +  Articolul 100Regimul tolerarii (1) Tolerarea se acordă pentru o perioadă de până la 6 luni, care poate fi prelungita pentru noi perioade de până la 6 luni, până la dispariţia cauzelor. (2) Tolerarea nu anulează obligaţia strainilor de a părăsi teritoriul statului român la încetarea motivelor pentru care a fost acordată. (3) Tolerarea inceteaza în momentul parasirii teritoriului României de către strain. (4) La încetarea motivelor care au stat la baza acordarii tolerarii strainul va fi indepartat imediat de pe teritoriul României, fără o notificare prealabila. (5) În cazul persoanelor prevăzute la art. 99 alin. (1) lit. e), procurorul, prin ordonanţa, sau, după caz, instanţa, prin încheiere, poate dispune prelungirea tolerarii dacă prezenta acestora este necesară pentru buna desfăşurare a procesului penal. În acest caz tolerarea se prelungeste succesiv, în condiţiile prevăzute la alin. (1), până la încetarea procesului penal. (6) Strainul este obligat să se prezinte lunar sau ori de cate ori este chemat la formatiunea teritoriala a Autorităţii pentru straini care i-a acordat tolerarea şi sa anunte orice schimbare a resedintei. (7) Tolerarea are valabilitate teritoriala limitata la raza de competenţa a formatiunii Autorităţii pentru straini care a acordat-o, iar orice deplasare în afara acesteia este permisa numai cu aprobare prealabila. (8) În situaţia nerespectarii obligaţiilor prevăzute la alin. (6) şi (7) poate fi dispusa măsura luării în custodie publică a strainului.  +  Secţiunea a 7-a Interzicerea intrarii pe teritoriul RomânieiInterzicerea intrarii pe teritoriul României  +  Articolul 101Dispunerea masurii de interzicere a intrarii în România (1) Autoritatea pentru straini poate dispune, în condiţiile legii, interzicerea intrarii în România, pentru o perioadă determinata, a unui strain care a fost indepartat de pe teritoriul statului român. (2) Măsura interzicerii intrarii în România prevăzută la alin. (1) se dispune şi împotriva persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d). (3) Aplicarea masurii interzicerii intrarii se realizează, în toate cazurile, prin instituirea consemnului nominal la punctele de trecere a frontierei de stat şi, atunci când este posibil, prin aplicarea în documentele de trecere a frontierei de stat a stampilei de interdictie, în care se precizeaza durata acesteia. (4) Toate cazurile în care a fost dispusa interzicerea intrarii în România vor fi comunicate de Autoritatea pentru straini la Directia relatii consulare din Ministerul Afacerilor Externe. (5) Instituirea masurii interzicerii intrarii în România se comunică strainilor, în scris, de către organul care a luat măsura, împreună cu motivele care au stat la baza dispunerii acesteia.--------------Alin. (2) al art. 101 a fost modificat de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Articolul 102Stabilirea duratei interdicţiei de intrare în România (1) Împotriva strainilor care au intrat legal în România, dar a caror sedere a devenit ilegala, durata interdicţiei de intrare în România va fi după cum urmeaza: a) 1 an - în cazul unei sederi ilegale de la 3 luni la 1 an; b) 2 ani - în cazul unei sederi ilegale de la 1 an la 2 ani; c) 3 ani - în cazul unei sederi ilegale de la 2 ani la 3 ani; d) 5 ani - în cazul unei sederi ilegale de peste 3 ani. (2) În cazul strainilor care solicită returnarea voluntara, limitele interdictiilor de la alin. (1) se reduc la jumătate. (3) Împotriva strainilor care au comis infractiuni durata interdicţiei va fi egala cu durata pedepsei la care au fost condamnati, dar nu mai mica de 10 ani. (4) Împotriva strainilor care au intrat ilegal în România durata interdicţiei va fi de 10 ani. (5) La perioadele de interdictie prevăzute la alin. (1), (3) şi (4) se adauga un spor de 6 luni, în cazul strainilor indepartati de pe teritoriul României pe cheltuiala statului român.  +  Capitolul 6 Documente care se elibereaza strainilorDocumente care se elibereaza strainilor  +  Secţiunea 1 Permisele de sederePermisele de sedere  +  Articolul 103Eliberarea permiselor de sedere (1) Strainului caruia i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de sedere în România i se elibereaza de către Autoritatea pentru straini, prin formatiunile sale teritoriale, un permis de sedere, după cum urmeaza: a) permis de sedere temporara strainului caruia i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de sedere temporara; b) permis de sedere permanenta strainului caruia i s-a acordat dreptul de sedere permanenta prin aprobarea stabilirii domiciliului în România. (2) Permisul de sedere se elibereaza la data acordarii sau, după caz, prelungirii dreptului de sedere în România.  +  Articolul 104Regimul permisului de sedere (1) Permisul de sedere dovedeste identitatea strainului şi atesta existenta dreptului de sedere în România, precum şi durata şi scopul pentru care i-a fost acordat acest drept. (2) Titularul permisului de sedere are obligaţia de a avea în permanenta asupra sa documentul, de a nu-l instraina şi de a-l prezenta organelor autorităţilor competente ori de cate ori i se solicita aceasta.  +  Articolul 105Valabilitatea permisului de sedere temporara (1) Valabilitatea permisului de sedere temporara este limitata la perioada pentru care s-a acordat sau, după caz, s-a prelungit dreptul de sedere temporara în România. (2) Permisul de sedere temporara se reinnoieste de fiecare data cu ocazia prelungirii dreptului de sedere temporara.--------------Alin. (1) al art. 105 a fost modificat de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Articolul 106Permisul de sedere permanenta (1) Permisul de sedere permanenta se elibereaza la data aprobării stabilirii domiciliului în România pentru o perioadă de 5 ani şi se reinnoieste succesiv, pentru aceeaşi perioadă. (2) Cererea pentru reinnoirea permisului de sedere permanenta se depune de către titularul dreptului de sedere permanenta la formatiunea teritoriala a Autorităţii pentru straini în a carei raza de competenţa se afla domiciliul solicitantului, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii documentului, şi trebuie să fie însoţită de urmatoarele documente: a) documentul de trecere a frontierei de stat, în original şi în copie; b) acte doveditoare privind spatiul de locuit, în original şi în copie; c) certificat medical eliberat de o institutie sanitara publică sau privată, din care să rezulte ca strainul nu sufera de boli care pot pune în pericol sănătatea publică. (3) Termenul de eliberare a noului permis de sedere permanenta este de cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii.  +  Articolul 107Anularea permisului de sedereÎn cazul în care titularului permisului de sedere i se revoca dreptul de sedere, documentul se anulează la data deciziei de revocare şi se retrage cel mai tarziu la data la care aceasta decizie este adusa la cunoştinţa strainului.  +  Articolul 108Furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea permisului de sedere (1) Titularul permisului de sedere este obligat sa anunte formatiunea teritoriala a Autorităţii pentru straini care a eliberat documentul despre furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea acestuia, în termen de cel mult 5 zile de la constatarea vreuneia dintre aceste situaţii. (2) Strainului i se elibereaza de către formatiunea teritoriala a Autorităţii pentru straini competenţa un nou permis de sedere în locul celui declarat furat, pierdut, deteriorat sau distrus, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a fost sesizata în condiţiile prevăzute la alin. (1). (3) Permisele de sedere deteriorate se retrag şi se anulează de către formatiunea teritoriala a Autorităţii pentru straini.  +  Articolul 109Forma şi conţinutul permiselor de sedereForma şi conţinutul permiselor de sedere se stabilesc prin hotărâre a Guvernului României.  +  Secţiunea a 2-a Documente de calatorie care se elibereaza strainilorDocumente de calatorie care se elibereaza strainilor  +  Articolul 110Tipuri de documente de calatorie care se elibereaza strainilorAutoritatea pentru straini, prin formatiunile sale teritoriale, sau, după caz, Ministerul Afacerilor Externe, prin reprezentantele diplomatice şi oficiile consulare ale României din strainatate, poate elibera, la cerere, urmatoarele tipuri de documente de calatorie: a) titlu de calatorie - urmatoarelor categorii de straini:(i) apatrizilor domiciliati în strainatate, aflati temporar pe teritoriul României, care nu mai sunt în posesia unui document de trecere a frontierei de stat şi, din motive obiective, nu pot obtine un asemenea document de la reprezentanta diplomatica a tarii de domiciliu;(îi) cetatenilor straini aflati pe teritoriul României, care nu mai sunt în posesia unui pasaport naţional şi, din motive obiective, nu pot obtine un document de calatorie de la reprezentanta diplomatica a statului lor;(iii) apatrizilor cu domiciliul în România aflati temporar în strainatate, care nu mai sunt în posesia documentelor româneşti de trecere a frontierei de stat; b) pasaport pentru persoana fără cetatenie - apatrizilor cu domiciliul în România, precum şi apatrizilor de origine română, care sunt repatriati în baza unor înţelegeri internationale la care România este parte, cu condiţia sa fi implinit 14 ani.  +  Articolul 111Eliberarea titlului de calatorie (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 110 lit. a) pct. (i) şi (îi) titlul de calatorie se elibereaza de către Autoritatea pentru straini prin formatiunile sale teritoriale şi este valabil pentru o singura calatorie, pentru o perioadă de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii valabilităţii cu inca 30 de zile. (2) Pentru persoanele prevăzute la art. 110 lit. a) pct. (iii) titlul de calatorie se elibereaza de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din strainatate, cu avizul Autorităţii pentru straini, în vederea reintoarcerii acestor persoane în România. La revenirea în tara, titlul de calatorie se preda de către titular formatiunii teritoriale a Autorităţii pentru straini pe a carei raza teritoriala îşi are domiciliul apatridul.  +  Articolul 112Regimul pasaportului pentru persoana fără cetatenie (1) Pasaportul pentru persoana fără cetatenie face dovada identităţii şi a calităţii de apatrid cu domiciliul în România a titularului şi îi da dreptul de a iesi şi de a intră în tara prin oricare dintre punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului international de calatori. (2) În strainatate pasaportul pentru persoana fără cetatenie da dreptul titularului la asistenţa şi protecţie din partea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare ale României. (3) Pasaportul pentru persoana fără cetatenie este proprietatea statului român.  +  Articolul 113Eliberarea pasaportului pentru persoana fără cetateniePasaportul pentru persoana fără cetatenie se elibereaza de Autoritatea pentru straini prin formatiunile sale teritoriale, la cerere, pentru o perioadă de 5 ani, care poate fi prelungita o singură dată, fără a se putea depăşi 10 ani de la data emiterii.  +  Articolul 114Condiţii cu privire la cererea de eliberare a pasaportului pentru persoana fără cetatenie (1) Cererea de eliberare a pasaportului pentru persoana fără cetatenie se depune de către persoanele prevăzute la art. 110 lit. b) la formatiunile teritoriale ale Autorităţii pentru straini şi va fi însoţită de urmatoarele documente: a) permisul de sedere permanenta valabil, în cazul apatrizilor cu domiciliul în România; sau b) permisul de sedere temporara valabil, în cazul apatrizilor de origine română, care sunt repatriati în baza unor înţelegeri internationale la care România este parte. (2) Pasapoartele se elibereaza în termen de până la 30 de zile de la data depunerii cererii.  +  Articolul 115Anularea pasaportului pentru persoana fără cetatenieÎn cazul în care titularul pasaportului de persoana fără cetatenie îşi pierde calitatea de apatrid cu domiciliul în România sau, după caz, pe aceea de apatrid de origine română, repatriat în baza unor înţelegeri internationale la care România este parte, acesta are obligaţia de a depune documentul la formatiunea teritoriala a Autorităţii pentru straini competenţa, care îl retrage şi îl anulează.  +  Articolul 116Furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea pasaportului pentru persoana fără cetatenie (1) Titularul pasaportului pentru persoana fără cetatenie este obligat sa anunte formatiunea teritoriala a Autorităţii pentru straini care a eliberat documentul despre furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea acestuia, în termen de cel mult 5 zile de la constatarea vreuneia dintre aceste situaţii. (2) Strainului i se elibereaza, la cerere, în condiţiile prevăzute la art. 112, un nou document în locul celui declarat furat, pierdut, deteriorat sau distrus, în termen de cel mult 30 de zile. (3) Pasapoartele pentru persoane fără cetatenie, deteriorate, se retrag şi se anulează de către formatiunea teritoriala a Autorităţii pentru straini.  +  Articolul 117Forma şi conţinutul documentelor de calatorieForma şi conţinutul documentelor de calatorie prevăzute în aceasta secţiune se stabilesc prin hotărâre a Guvernului României.  +  Capitolul 7 Prelucrarea şi protectia datelor personale ale strainilorPrelucrarea şi protectia datelor personale ale strainilor  +  Articolul 118Institutii competente sa prelucreze date cu caracter personal ale strainilor (1) În scopul aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, a regulamentelor sau instructiunilor emise în baza acesteia, Autoritatea pentru straini, Politia de Frontiera Română, precum şi alte autorităţi competente în materie pot efectua activităţi de prelucrare a datelor cu caracter personal ale strainilor. (2) Prelucrarea datelor personale ale strainilor se efectueaza în condiţiile stabilite de legea privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date.  +  Articolul 119Organizarea evidentelor (1) La nivelul Autorităţii pentru straini se constituie Sistemul Naţional de Evidenta a Strainilor, ca sistem complex de prelucrare a datelor personale ale strainilor, necesar indeplinirii atribuţiilor legale cu privire la admisia, sederea şi indepartarea strainilor de pe teritoriul României. (2) Evidenta strainilor se organizeaza după principiul locului de reşedinţa sau al domiciliului prin Autoritatea pentru straini, la nivel central, şi formatiunile sale teritoriale, la nivel local. (3) Fiecarui strain caruia i s-a prelungit dreptul de sedere temporara sau i s-a acordat dreptul de sedere permanenta i se atribuie un cod numeric personal care se inscrie în permisul de sedere. (4) Tipurile şi categoriile de evidente vor fi stabilite de către Autoritatea pentru straini şi aprobate de către ministrul administraţiei şi internelor.  +  Capitolul 8 Regimul juridic aplicabil unor categorii speciale de strainiRegimul juridic aplicabil unor categorii speciale de straini  +  Articolul 120Prevederi speciale referitoare la cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene şi din spatiul economic european (1) Cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi ale spatiului economic european li se poate prelungi dreptul de sedere temporara pentru scopurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă fără indeplinirea condiţiei prealabile de obtinere a unei vize de lunga sedere, a condiţiilor referitoare la existenta mijloacelor de întreţinere, precum şi a condiţiilor speciale prevăzute la art. 55. (2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) li se poate prelungi dreptul de sedere temporara pentru o perioadă de până la 2 ani, cu posibilitatea prelungirii succesive a acestuia pentru perioade de până la 5 ani. (3) Sotului/sotiei, copiilor minori, precum şi rudelor aflate în întreţinerea persoanelor prevăzute la alin. (1), care sunt titulare ale unui drept de sedere temporara acordat potrivit alin. (2), li se acordă dreptul de sedere în România pentru aceeaşi perioadă. (4) Persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (3) le poate fi interzisa intrarea sau, după caz, sederea pe teritoriul României numai pentru motive de aparare, siguranţa naţionala şi ordine publică, precum şi în cazul în care întreţinerea acestora ar necesita cheltuieli din partea statului român.  +  Articolul 121Regimul juridic aplicabil strainilor minori neinsotiti (1) În situaţia strainilor minori care intra neinsotiti sau care rămân neinsotiti după intrarea pe teritoriul României, Autoritatea pentru straini şi formatiunile sale teritoriale procedeaza după cum urmeaza: a) se stabilesc identitatea acestora şi modul de intrare în tara; b) indiferent de modul de intrare în România, li se asigura reprezentarea printr-o institutie competenţa potrivit legii, care le va asigura şi protectia şi ingrijirea necesare, inclusiv cazarea în centre speciale de ocrotire a minorilor în aceleasi condiţii ca şi pentru minorii români; c) se iau măsuri de identificare a parintilor, indiferent de locul de reşedinţa al acestora, în scopul reunificarii familiale; d) până la identificarea parintilor, minorii de vârsta scolara au acces la sistemul de invatamant; e) în situaţia în care parintii minorului nu au reşedinţa pe teritoriul României, acesta se returneaza în tara de reşedinţa a parintilor ori în tara în care au fost identificati alti membri de familie, cu acceptul acestora; f) în cazul neidentificarii parintilor ori a altor membri de familie sau dacă minorul nu este acceptat în statul de origine, i se acordă dreptul de sedere temporara pe teritoriul României. (2) În scopul gasirii solutiilor adecvate, Autoritatea pentru straini coopereaza cu alte institutii, precum şi cu organizaţii naţionale şi internationale specializate în domeniul ocrotirii minorilor.  +  Articolul 122Accesul strainilor minori la educatie (1) Strainii minori care locuiesc în România au acces la învăţământul scolar obligatoriu în aceleasi condiţii ca şi minorii cetăţeni români. (2) Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului stabileste, potrivit legii, limitele şi condiţiile recunoasterii şi echivalarii studiilor efectuate în tara de origine, pentru înscrierea elevilor straini în sistemul naţional de invatamant.  +  Capitolul 9 Contraventii şi infractiuniContraventii şi infractiuni  +  Articolul 123Raspunderea juridica pentru incalcarea dispoziţiilor prezentei ordonante de urgentaIncalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage, după caz, raspunderea penala, civila, contraventionala sau administrativa a persoanei vinovate.  +  Articolul 124ContraventiiSunt considerate contraventii urmatoarele fapte:1. nerespectarea de către transportator a interdictiilor prevăzute la art. 7 alin. (1);2. nerespectarea obligaţiei strainului de a părăsi teritoriul României după data la care inceteaza dreptul de sedere în România prevăzut la art. 11 alin. (1);3. neindeplinirea obligaţiei strainului de anuntare a sederii sale la organul de politie competent teritorial, în termenul de 10 zile prevăzut la art. 12 alin. (1);4. nedeclararea informaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) şi (2), în termenele prevăzute la art. 13 alin. (3);5. permiterea iesirii din tara a strainilor care se afla în una dintre situaţiile de nepermitere a iesirii prevăzute la art. 15 alin. (1);6. nerespectarea termenului de depunere a cererii de prelungire a dreptului de sedere temporara, prevăzut la art. 51 alin. (1);7. nerespectarea de către angajator a obligaţiei de comunicare a situaţiei nominale, prevăzută la art. 57 alin. (2);8. neprezentarea strainului la formatiunea teritoriala a Autorităţii pentru straini în termenul de 30 de zile prevăzut la art. 73 alin. (4);9. nerespectarea obligaţiei ce revine strainului cu privire la permisul de sedere, prevăzută la art. 104 alin. (2);10. nerespectarea termenului pentru depunerea cererii de reinnoire a permisului de sedere, prevăzut la art. 106 alin. (2);11. nerespectarea termenului de declarare a furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii permisului de sedere, prevăzut la art. 108 alin. (1);12. nerespectarea termenului de declarare a furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii pasaportului pentru persoana fără cetatenie, prevăzut la art. 116 alin. (1);13. retinerea documentului de trecere a frontierei de stat al unui strain sau a permisului de sedere de către persoane neautorizate;14. facilitarea, sub orice formă, a sederii ilegale a strainilor pe teritoriul României.--------------Art. 124 a fost modificat de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Articolul 125SancţiuniContraventiile prevăzute la art. 124 se sancţionează după cum urmeaza: a) cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei cele prevăzute la pct. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 şi 12; b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei cele prevăzute la pct. 5; c) cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei cele prevăzute la pct. 7, 13 şi 14; d) cu amendă de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei cea prevăzută la pct. 1; e) în cazul contraventiei prevăzute la pct. 2, amenda se aplică după cum urmeaza:(i) de la 4.000.000 lei la 7.000.000 lei, în cazul unei sederi de până la 30 de zile după încetarea dreptului de sedere;(îi) de la 6.000.000 lei la 10.000.000 lei, în cazul unei sederi de până la 60 de zile după încetarea dreptului de sedere;(iii) de la 8.000.000 lei la 12.000.000 lei, în cazul unei sederi de peste 60 de zile după încetarea dreptului de sedere.--------------Art. 125 a fost modificat de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Articolul 126Constatarea contraventiilorConstatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de către lucrători anume desemnaţi din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor ori, după caz, de către agenti constatatori anume desemnaţi ai altor institutii, potrivit competentelor.  +  Articolul 127Regimul contraventiilor (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul contraventiilor prevăzute la art. 124 pct. 4, 9, 14, 16, 18, 19, 22 şi 24, contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicarii acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 125, agentul constatator facand menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 128Sustragerea de la masurile de indepartare de pe teritoriul RomânieiSustragerea cu rea-credinta de la executarea obligaţiilor instituite de autorităţile competente de către strainul faţă de care s-a dispus măsura expulzarii, a returnarii ori a fost dispusa una dintre masurile de interzicere a dreptului de a rămâne pe teritoriul tarii sau de stabilire temporara a domiciliului ori a resedintei în anumite zone sau localităţi constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.  +  Articolul 129Intrarea frauduloasa a strainului declarat indezirabil sau împotriva caruia s-a dispus măsura interzicerii intrarii pe teritoriul României (1) Intrarea pe teritoriul României prin trecerea ilegala a frontierei de stat de către strainul declarat indezirabil ori caruia i-a fost interzis în orice mod dreptul de intrare sau de sedere în tara constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 6 ani. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost savarsita în mod repetat, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 7 ani.  +  Articolul 130Desfăşurarea unor activităţi interzise de lege (1) Organizarea de către straini, pe teritoriul României, a unui partid politic sau a altei organizaţii ori grupari dintre cele prevăzute la art. 4 alin. (2), aderarea unui strain la acestea, precum şi iniţierea, organizarea şi participarea la manifestatii sau intruniri care aduc atingere ordinii publice şi sigurantei naţionale constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi fapta strainului de a finanta un partid politic, organizaţie, grupare sau manifestatie ori o intrunire dintre cele prevăzute la art. 4 alin. (3). (3) Sumele de bani, bunurile de orice fel sau alte valori primite cu incalcarea prevederilor art. 4 alin. (3) se confisca.  +  Capitolul 10 Dispozitii finale şi tranzitoriiDispozitii finale şi tranzitorii  +  Articolul 131Autoritatea pentru straini1) Activitatea Autorităţii pentru straini constituie serviciu public şi se desfăşoară în interesul persoanei, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii. (2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Autoritatea pentru straini coopereaza cu alte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu institutii ale statului care au atribuţii în asigurarea ordinii de drept şi colaboreaza în acest sens cu cetatenii, în condiţiile legii.(2^1) Personalul Autorităţii pentru straini este constituit din politisti, functionari publici şi personal contractual.(2^2) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, politistii din cadrul Autorităţii pentru straini sunt abilitati: a) să efectueze acte premergatoare în vederea strangerii datelor necesare pentru începerea urmaririi penale, atunci când constata savarsirea unor infractiuni în legătură cu regimul strainilor; b) sa depisteze şi sa conduca la sediul formatiunilor teritoriale pe strainii care încalcă dispozitiile legale privind regimul strainilor în România sau pe cei a caror identitate nu poate fi stabilita, sa verifice şi sa ia masurile legale în cel mult 24 de ore de la depistare; c) sa organizeze şi să efectueze, în condiţiile legii, controale în mediile şi locurile frecventate de straini, în instituţiile publice sau particulare, precum şi în incinta agentilor economici, indiferent de proprietar sau detinator, atunci când exista date sau indicii cu privire la existenta în aceste locuri sau medii a unor straini care nu respecta prevederile legale privind regimul strainilor în România; d) sa foloseasca gratuit mijloacele de transport în comun şi mijloacele de transport feroviare, în timpul serviciului, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi indeplinite altfel. (3) Structura organizatorica şi atribuţiile Autorităţii pentru straini se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.--------------Alin. (2^1) şi (2^2) ale art. 131 au fost introduse de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Articolul 132Suportarea unor cheltuieli (1) Cheltuielile ocazionate de indepartarea de pe teritoriul României a strainilor care dispun de mijloace financiare se suporta de către acestia. (2) Dacă strainul nu dispune de mijloace financiare şi a intrat în România în baza unei invitatii cu depozit bancar sau în baza unei scrisori de garantie, cheltuielile se suporta din depozitul bancar constituit la dispoziţia Autorităţii pentru straini ori de către persoana juridica semnatara a scrisorii de garantie. (3) Angajatorul, persoana fizica sau juridica, este obligat sa suporte cheltuielile de indepartare a strainului pe care l-a angajat ilegal sau al cărui permis de sedere nu mai este valabil. (4) Cheltuielile ocazionate de indepartarea strainilor care nu dispun de fonduri necesare în acest sens, cele pentru transportul, hranirea, întreţinerea şi cazarea în centre, precum şi cele pentru asistenţa medicală şi spitalizare se suporta din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (5) Costurile aferente construirii, amenajarii, intretinerii şi funcţionarii centrelor se suporta din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (6) Fondurile necesare pentru cheltuielile prevăzute la alin. (4) şi (5) vor fi prevăzute în bugetul de stat pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. (7) Normele de dotare pentru centre, normele referitoare la materialele de întreţinere şi igiena personala, precum şi normele de hrana pentru strainii luati în custodie publică se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 133Acordarea asistentei medicale în cazuri deosebiteÎn situaţii deosebite şi pentru motive umanitare, organul competent teritorial al Ministerului Administraţiei şi Internelor poate solicita autorităţilor competente acordarea asistentei medicale pentru straini în condiţiile prevăzute la art. 96.  +  Articolul 134Excepţii de la aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta (1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta nu se aplică urmatoarelor categorii de straini, cu excepţia situaţiilor în care ratiuni de siguranţă naţionala sau ordine publică impun indepartarea acestora de pe teritoriul României: a) solicitantilor statutului de refugiat; b) refugiatilor; c) celor cărora li s-a acordat protecţie umanitara condiţionată sau o formă de protecţie umanitara temporara. (2) Guvernul poate stabili, prin hotărâre, exceptarea strainilor, cetăţeni ai unor state pentru care nu exista obligativitatea obtinerii vizei de intrare în România, de la indeplinirea condiţiei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c), precum şi a unor condiţii de prelungire a dreptului de sedere prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.--------------Alin. (2) al art. 134 a fost modificat de LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.  +  Articolul 135Limitele aplicarii în timp a prezentei ordonante de urgenta cu privire la unele categorii de strainiDe la data aderarii României la Uniunea Europeana, prevederile prezentei ordonante de urgenta vor inceta să fie aplicabile cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi ale spatiului economic european.  +  Articolul 136Dispozitii tranzitorii (1) În termen de 3 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta strainii cu sedere ilegala pot solicita Autorităţii pentru straini eliberarea unei dispozitii de parasire a teritoriului. (2) Eliberarea dispozitiei de parasire a teritoriului, în condiţiile prevăzute la alin. (1), nu va fi însoţită de măsura interzicerii intrarii în România. (3) Toate situaţiile aflate în curs de rezolvare la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor fi solutionate în conformitate cu prevederile acesteia.  +  Articolul 137Intrarea în vigoare (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României. (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 123/2001 privind regimul strainilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 3 aprilie 2001, şi Hotărârea Guvernului nr. 476/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 123/2001 privind regimul strainilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 29 mai 2001, precum şi orice alte dispozitii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministru de interne,Ioan RusMinistrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul muncii şi solidaritatii sociale,Marian Sarbup. Ministrul sănătăţii şi familiei,Radu Deac,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 12 decembrie 2002.Nr. 194.-----------