HOTĂRÂRE nr. 264 din 13 martie 2003 (*republicată*)privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 5 februarie 2004  -------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 851/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 24 iulie 2003.Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 20 martie 2003.  +  Articolul 1 (1) Ordonatorul de credite, în calitate de parte contractantă într-un contract de achiziţie publică sau într-un contract de finanţare, are dreptul să efectueze plăţi în avans către contractant, într-un procent de până la 30% din valoarea contractului. (2) Plăţile în avans se pot efectua într-o singură tranşă sau în mai multe tranşe periodice, în funcţie de prevederile contractuale şi în corelaţie cu graficul de îndeplinire a contractului respectiv. (3) În cazul în care acordarea avansului se efectuează în mai multe tranşe, valoarea însumată a acestora nu poate depăşi 30% din valoarea totală a contractului.  +  Articolul 2Acţiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile şi limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice de către ordonatorii de credite sunt stabilite în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Ordonatorul de credite răspunde de: a) legalitatea, necesitatea şi oportunitatea acordării avansurilor; b) angajarea şi respectarea utilizării sumelor în raport cu destinaţia stabilită potrivit angajamentelor legale încheiate; c) urmărirea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către beneficiarii de avansuri; d) efectuarea, trimestrial sau la încheierea fiecărei faze prevăzute în contract, a regularizărilor în raport cu obligaţiile asumate şi efectiv realizate de către beneficiarii de avansuri; e) recuperarea sumelor reprezentând plăţi în avans şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, până la sfârşitul anului, în condiţiile prevederilor contractuale, potrivit prevederilor art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice.  +  Articolul 4 (1) Ordonatorul de credite are obligaţia de a solicita beneficiarului de contract o scrisoare de garanţie bancară pentru returnarea avansului. (2) Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea unui organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi instituţiile publice beneficiare de avansuri în condiţiile prezentei hotărâri sunt exceptate de la prevederile alin. (1). (3) Garanţia de returnare a avansului trebuie să fie acoperitoare atât pentru recuperarea avansului acordat, cât şi pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului. (4) Modelul scrisorii de garanţie bancară pentru returnarea avansului este prezentat în anexa nr. 2.  +  Articolul 5 (1) Ordonatorul de credite acordă avansul numai după constituirea garanţiei de returnare a avansului de către beneficiarii de avansuri care au această obligaţie şi numai dacă sunt asigurate condiţiile pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor rezultate din contract. (2) Sub sancţiunea solicitării de daune-interese, beneficiarul de avans nu are dreptul de a utiliza avansul în alt scop decât cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului încheiat.  +  Articolul 6 (1) La efectuarea plăţilor pentru lucrările executate, serviciile prestate şi bunurile livrate, avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate. Nu se admit plăţi efective decât după deducerea integrală a avansului. (2) În cazul în care avansul se acordă în tranşe, acordarea unei noi tranşe de avans se face numai după ce avansul acordat anterior a fost justificat integral sau dedus din sumele datorate.  +  Articolul 7 (1) Sumele reprezentând plăţi în avans, efectuate potrivit prevederilor prezentei hotărâri şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului, în condiţiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de către instituţia publică care a acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost avansate. (2) În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a părţii de contract pentru care s-a acordat avans, recuperarea sumelor de către ordonatorul de credite se face cu perceperea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere existente pentru creanţele bugetare, calculate pentru perioada de când s-a acordat avansul şi până în momentul recuperării. (3) În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, potrivit dispoziţiilor legale, beneficiarul contractual va prezenta, până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul, un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinaţiilor legale a avansului acordat. (4) Pentru avansurile primite în cursul unui an bugetar în cadrul unor contracte multianuale beneficiarul contractual este obligat ca la încheierea anului bugetar să întocmească un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care să confirme utilizarea integrală şi potrivit destinaţiilor legale a avansului acordat.  +  Articolul 8 (1) Pentru realizarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din împrumuturi externe contractate, potrivit legii, de la organisme financiare internaţionale, acordarea avansurilor se va putea realiza în condiţiile prevăzute în acordurile de împrumut convenite de părţile contractante. (2) Pentru realizarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri externe nerambursabile, acordarea avansurilor se va putea realiza în condiţiile prevăzute în memorandumurile de finanţare. (3) Pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi în programele-nucleu de cercetare, acordarea sumelor reprezentând plăţi în avans şi recuperarea acestora se fac în conformitate cu prevederile art. 65 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.  +  Articolul 9 (1) În cazul obiectivelor de dezvoltare a utilităţilor municipale cu finanţare parţială din împrumuturi externe, în baza acordurilor încheiate de România cu organismele financiare internaţionale, pentru contractele încheiate cu finanţare mixtă din împrumuturi externe şi din fonduri locale, respectiv alocaţii din bugetele locale şi transferuri de la bugetul de stat, avansurile se acordă, în condiţiile prevăzute în contractele respective, potrivit acordurilor încheiate. (2) În cazul avansurilor acordate din împrumuturi externe şi din fonduri de la bugetul de stat sau din bugetul local, după caz, recuperarea acestora se efectuează potrivit prevederilor din contractele încheiate, în condiţiile acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale.  +  Articolul 10Este interzisă acordarea avansurilor beneficiarilor contractuali care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au justificat sau de la care nu au fost recuperate în termenele stabilite.  +  Articolul 11Sumele reprezentând avansuri sunt supuse controlului financiar preventiv, precum şi celorlalte reglementări privind efectuarea cheltuielilor din fondurile publice.  +  Articolul 12Prevederile prezentei hotărâri se aplică oricăror persoane juridice, pentru acţiunile finanţate din fonduri publice prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.  +  Articolul 13 (1) Ordonatorul de credite are obligaţia să numească un responsabil cu acordarea de avansuri din fondurile publice în condiţiile prezentei hotărâri. (2) Responsabilul ţine evidenţa avansurilor acordate şi are obligaţia de a le justifica, conform instrucţiunilor ordonatorului de credite.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 26 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 1 Acţiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile şi limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice
    Nr. crt.Acţiuni şi categorii de cheltuieliCriterii, proceduri, limite maxime de acordare a avansurilor
    012
    I. Realizări de lucrări
           
    1.Lucrări de investiţii:    
      - pentru proiectarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate a proiectului tehnic, inclusiv a caietelor de sarcini, precum şi a detaliilor de execuţie, elaborate potrivit prevederilor legalea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda proiectanţilor avansuri de până la 15% din valoarea contractelor de proiectare respective
    c)se pot acorda executanţilor avansuri de până la 15% din valoarea prevăzută în contract pentru primul an de execuţie a lucrărilor
      - la deschiderea finanţării şi începerii execuţiei lucrărilor, cu respectarea prevederilor legale pentru investiţiile finanţate din fonduri publice
    d)se pot acorda executanţilor, lunar, avansuri de până la 30% din valoarea programului lunar de execuţie, conform graficului anexat la contract
      - după deschiderea finanţării, pe durata execuţiei lucrărilor de investiţii şi până la finalizarea acestora, cu respectarea duratelor de execuţie aprobate
    2.Programe, proiecte de cercetare-dezvoltare şi acţiuni cuprinse în Planul naţional şi în programe-nucleu finanţate din fonduri publicea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)existenţa contului sau subcontului deschis pe numele contractorului pentru program/proiect
    c)nominalizarea de către contractor a persoanei responsabile: director de program responsabil de proiect
    d)aprobarea de către autoritatea contractantă a cererii de plată a avansului, depusă de contractor
    e)se pot acorda avansuri la începutul fiecărui trimestru, semestru sau al altei perioade prevăzute în contractul de finanţare, în limită de până la 30% din valoarea prevăzută a se realiza în contract
    3.Teme şi acţiuni de cercetare ştiinţifică finanţate sub formă de granturi, precum şi programe, proiecte de cercetare cuprinse în planurile sectorialea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din valoarea anuală a grantului, programului/proiectului, prevăzută în contract
    4.Proiecte tehnologice inovativea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri pentru derularea contractului de cofinanţare, în limită de până la 30% din valoarea primei etape din graficul anual de lucrări prevăzut a se finanţa din fonduri publice
    5.Lucrări fundamentale urgente, propuse de secţiile de profil ale Academiei Românea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului
    6.Programe şi proiecte de dezvoltare regionalăa)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri pentru derularea contractului de cofinanţare, în limită de până la 30% din valoarea primei etape din graficul anual de lucrări prevăzut a se finanţa din fonduri publice
    7.Prospecţiuni geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noia)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri la începutul fiecărui trimestru, în limită de până la 30% din valoarea contractului aferent trimestrului
    8.Manuale şcolarea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din valoarea contractului, pentru plata anticipată a materialelor şi a manoperei poligrafice
    9.Cărţi şi publicaţii, inclusiv cărţile şi publicaţiile realizate prin comenzi de stata)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului, pentru plata anticipată a materialelor şi a manoperei poligrafice
    10.Formulare tipizate cu regim speciala)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului, pentru plata anticipată a materialelor şi a manoperei poligrafice
    11.Proteze şi produse ortopedicea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din valoarea contractului
    12.Proiecte, programe şi acţiuni realizate din bugetul Secretariatului General al Guvernului şi al Agenţiei pentru Strategii Guvernamentalea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din sumele ce urmează să fie alocate
    13.Proiecte, programe şi acţiuni realizate din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelora)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din valoarea contractului
    14.Proiecte, programe şi acţiuni realizate din bugetul Secretariatului General al Guvernului şi aprobate prin hotărâri ale Guvernuluia)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului
    II. Prestări de servicii
    1.Reparaţii curente şi capitale la bunurile aparţinând instituţiilor publice, inclusiv pentru cele aparţinând misiunilor diplomatice ale Românieia)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri de până la 20% din valoarea contractului
    2.Lucrări privind îmbunătăţirea infrastructurii în transporturia)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri lunare de până la 30% din valoarea programului lunar de execuţie, conform graficului anexat la contract
    3.Prestări de servicii pentru realizarea lucrărilor agricole pentru producţia marfă livratăa)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului
    4.Prestări de servicii pentru organizarea participării la manifestările expoziţionalea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului
    5.Prestări de servicii privind lucrări de prospecţiuni şi explorări geologicea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri la începutul fiecărui trimestru, în limită de până la 25% din valoarea trimestrială a contractului
    6.Trimiteri la tratament balnear şi odihnă din bugetul asigurărilor sociale de stata)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri la începutul fiecărei serii, în limită de până la 25% din valoarea contractului aferent seriei respective
    7.Servicii de consultanţă şi expertiză, contractate în condiţiile legiia)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri de până la 20% din valoarea anuală a contractului
    8.Prestări de servicii pentru organizarea de concursuri şi campionate internaţionale pentru elevi şi studenţia)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului
    9.Servicii de telefonie şi telecomunicaţiia)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea totală a prestaţiilor efectuate şi facturate în trimestrul anterior
    10.Servicii de furnizare a energiei termicea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea prezumată a cantităţii de energie termică furnizate/consumate într-o perioadă de 30 de zile
    11.Prestări de servicii pentru realizarea acţiunilor din cadrul programelor Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretuluia)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului
    12.Prestări de servicii necesare pentru realizarea acţiunilor şi activităţilor sportivea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului
    13.Servicii contractate de casele de asigurări dea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
      sănătate cu farmaciile care funcţionează în structura unor unităţi sanitare din ambulatoriul de specialitate din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătoreascăb)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea trimestrială a contractului
    14.Servicii medicale contractate de centrele de referinţă cu casele de asigurări de sănătatea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri lunare de până la 30% din valoarea lunară a contractului
    15.Servicii de traducere şi editare în străinătate de opere literare, ştiinţifice, filozofice şi tehnice ale autorilor din Româniaa)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea integrală a contractului, în condiţiile legii
    16.Servicii de furnizare a energiei electricea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea totală a livrărilor de energie electrică efectuate şi facturate în trimestrul anterior
    17.Rechizite şcolarea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului
    18.Servicii de consultanţă şi expertiză, instruire şi perfecţionare, contractate în condiţiile legiia)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri de până la 20% din valoarea contractului
    19.Lucrări pentru închiderea minelora)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda executanţilor, lunar, avansuri de până la 30% din valoarea programului lunar de execuţie, conform graficului anexat la contract
    III. Îndeplinirea angajamentelor care decurg din contractele externe încheiate în baza acordurilor şi convenţiilor interguvernamentale
    1.Achiziţionarea de utilaje şi realizarea de lucrări de construcţii-montaj în baza contractelor externe încheiate conform acordurilor şi convenţiilor interguvernamentalea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului
    2.Achiziţionarea de bunuri în baza contractelor externe încheiate conform acordurilor şi convenţiilor interguvernamentalea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului
   +  Anexa 2                   BANCA    .........................................               (denumirea)                 Scrisoare de garanţie bancară pentru returnarea avansului    Către ....................................................................                   (denumirea ordonatorului de credite şi adresa completă)    Denumirea contractului ...................................................    În conformitate cu prevederile contractului menţionat mai sus, contractantul...............................................................................          (denumirea şi adresa)a constituit o garanţie bancară în valoare de ........................., pentru                                                   (suma)returnarea avansului şi repararea prejudiciilor ce ar putea apărea ca urmare autilizării necorespunzătoare a acestuia.    Prin prezenta ne obligăm în mod necondiţionat şi irevocabil să plătim înfavoarea ...................................................................               (numele persoanei juridice care acordă avansul)orice sumă cerută de acesta, la prima cerere însoţită de o declaraţie cu privirela neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, referitoare lautilizarea şi justificarea avansului, aşa cum sunt acestea prevăzute încontractul menţionat mai sus. Suma aferentă avansului se reduce periodic,corespunzător cu balanţa regularizărilor efectuate în conformitate cuprevederile contractului. Plata se va face în termenul menţionat în cerere,fără nici o altă formalitate suplimentară din partea persoanei juridice carea acordat avansul.    Banca .................................................. nu va opera nicio retragere din această garanţie până când nu ne înştiinţaţi în scris căavansul acordat în baza contractului a fost justificat de beneficiarul acestuia.    Prezenta garanţie este validă şi rămâne în vigoare de la data plăţiiavansului până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractualecare derivă din acordarea avansului.    Parafată de Banca ............... în ziua ..... luna .... anul ...........               Semnătura autorizată-------------