ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 21 mai 2003 (*actualizată*)privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular(actualizată până la data de 8 ianuarie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 2 iunie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 8 ianuarie 2004, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Membrii personalului diplomatic şi consular din Ministerul Afacerilor Externe beneficiază de pensie de serviciu, dacă îndeplinesc următoarele condiţii cumulative de pensionare: a) au vârsta şi stagiul complet de cotizare, prevăzute în legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; b) au o vechime în diplomatie de cel puţin 20 de ani bărbaţii şi 15 ani femeile, din stagiul complet de cotizare. (2) Se considera vechime în diplomatie vechimea în munca diplomatică desfăşurată de membrii personalului diplomatic şi consular în administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi alte reprezentante din străinătate ale României, precum şi perioadele aferente cursurilor postuniversitare şi stagiilor de pregătire, respectiv de specializare pentru activitatea diplomatică şi consulară. (3) Constituie, de asemenea, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, vechime în diplomatie sau, după caz, în activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internationala următoarele perioade: a) perioadele lucrate de membrii personalului diplomatic şi consular, precum şi de persoanele menţionate la art. 4 alin. (1) la Administraţia Prezidentiala, Parlamentul şi Guvernul României, ca angajaţi de specialitate cu studii superioare pe probleme de politica externa, relaţii internaţionale şi protocol; b) durata mandatelor membrilor personalului diplomatic şi consular aleşi sau numiţi în funcţii de demnitate publică; c) perioadele lucrate de membri ai personalului diplomatic şi consular ca funcţionari internationali trimişi de statul român şi salarizaţi de organizaţii internaţionale, dacă dovedesc cu documente bancare ca au retras sumele ce le-au fost reţinute din salarii pentru pensii şi le-au transferat în contul statului român; d) perioadele lucrate după pensionare de membrii personalului diplomatic şi consular, precum şi de alte persoane, în instituţiile menţionate în prezentul articol şi la art. 4, în diplomatie sau în comerţ exterior, în baza aceluiaşi contract de muncă sau a unui nou contract de muncă, prin cumul sau fără cumul cu pensia din sistemul public sau pensia de serviciu; e) perioadele aferente cursurilor postuniversitare şi stagiilor de pregătire, respectiv de specializare pentru activitatea de comerţ exterior şi relaţii economice internaţionale, precum şi cele lucrate în unităţi cu specific de comerţ exterior şi cooperare economică internationala; f) perioadele lucrate anterior intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă de juristii angajaţi în Ministerul Afacerilor Externe, de la data încadrării lor în direcţii şi compartimente cu specific juridic şi atribuţii în desfăşurarea activităţii diplomatice şi consulare până la data dobândirii calităţii de membri ai personalului diplomatic şi consular; g) perioadele lucrate de juristii angajaţi în Ministerul Economiei şi Comerţului, în fostele ministere şi departamente de comerţ exterior, încadraţi în compartimente sau servicii cu specific juridic şi atribuţii în desfăşurarea activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internationala; h) perioadele lucrate anterior intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă de angajaţii cu studii superioare ai Ministerului Afacerilor Externe, de la data încadrării lor ca referenţi ajutori, referenţi, interpreţi relaţii, referenţi ajutori relaţii şi referenţi relaţii, până la data dobândirii calităţii de membri ai personalului diplomatic şi consular.------------Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.  +  Articolul 2*) (1) Cuantumul pensiei de serviciu pentru membrii personalului diplomatic şi consular, de la gradul diplomatic de atasat, respectiv de agent consular, până la cel de ambasador inclusiv, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1, este de 80% din venitul salarial lunar net corespunzător gradelor sau funcţiilor diplomatice şi consulare, avut de aceştia în administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe la data pensionării. (2) Cuantumul pensiei de serviciu pentru membrii personalului diplomatic şi consular prevăzuţi la alin. (1), care au fost numiţi prin decrete prezidenţiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizaţii internaţionale, este de 80% din venitul salarial lunar net al membrului personalului diplomatic şi consular cu gradul sau funcţia de ambasador din administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, avut de acesta la data pensionării membrilor personalului diplomatic şi consular respectivi. (3) Venitul salarial lunar net se determina prin scăderea din venitul salarial lunar brut a unei sume corespunzătoare impozitului pe salariu, fără acordarea deducerilor personale şi a contribuţiilor datorate potrivit legii. (4) Venitul salarial lunar brut se compune din salariul de baza şi sporul de vechime în munca.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform art. II din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004, pensiile de serviciu stabilite conform art. 2 şi art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 şi cele actualizate conform art. 3 şi art. 4 alin. (3) se recalculează în funcţie de modificările şi completările aduse prin art. 1 alin. (3), art. 4^1, 5 şi 10^2 din aceeaşi ordonanţa, astfel cum a fost aprobată prin prezenta lege.  +  Articolul 3*) (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pensiile aflate în plata ale membrilor personalului diplomatic şi consular care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 se actualizează la nivelul cuantumurilor pensiilor de serviciu, calculate prin aplicarea procentului de 80% la veniturile salariale lunare nete, stabilite conform art. 2, corespunzătoare limitei maxime de încadrare a membrilor personalului diplomatic şi consular cu aceleaşi grade sau funcţii, aflaţi în activitate în administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, şi avute de aceştia la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004. (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pensiile membrilor personalului diplomatic şi consular prevăzuţi la alin. (1), care au fost numiţi prin decrete prezidenţiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizaţii internaţionale, se actualizează la nivelul cuantumului pensiei de serviciu, calculat prin aplicarea procentului de 80% la venitul salarial lunar net, stabilit conform art. 2, al membrului personalului diplomatic şi consular cu gradul sau funcţia de ambasador aflat în activitate în administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, avut de acesta la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform art. II din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004, pensiile de serviciu stabilite conform art. 2 şi art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 şi cele actualizate conform art. 3 şi art. 4 alin. (3) se recalculează în funcţie de modificările şi completările aduse prin art. 1 alin. (3), art. 4^1, 5 şi 10^2 din aceeaşi ordonanţa, astfel cum a fost aprobată prin prezenta lege.  +  Articolul 4 (1) Membrii personalului diplomatic şi consular şi celelalte persoane care au desfăşurat activitate de comerţ exterior şi cooperare economică internationala, încadraţi în administraţiile centrale din Departamentul de Comerţ Exterior, Ministerul Comerţului Exterior, Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, Ministerul Comerţului, Ministerul Comerţului şi Turismului, Ministerul Industriei şi Comerţului, Departamentul de Comerţ Exterior şi Promovare Economică din Ministerul Afacerilor Externe şi din unităţi cu specific de comerţ exterior şi cooperare economică internationala, precum şi ca trimişi în misiuni permanente, cu grade diplomatice sau consulare, la ambasadele, consulatele şi alte reprezentante ale României din străinătate, beneficiază de pensie de serviciu dacă îndeplinesc următoarele condiţii cumulative de pensionare:------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004. a) au vârsta şi stagiul complet de cotizare, prevăzute în legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; b) au o vechime de cel puţin 20 de ani bărbaţii şi 15 ani femeile în activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internationala, din care cel puţin 4 ani în misiune permanenta la ambasadele, consulatele şi alte reprezentante ale României din străinătate, cu grade diplomatice sau consulare. (2) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevăzute la alin. (1) se calculează prin aplicarea procentului de 80% la veniturile salariale lunare nete, stabilite conform art. 2, avute de acestea în administraţia centrala a Departamentului de Comerţ Exterior la data pensionării*).-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform art. II din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004, pensiile de serviciu stabilite conform art. 2 şi art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 şi cele actualizate conform art. 3 şi art. 4 alin. (3) se recalculează în funcţie de modificările şi completările aduse prin art. 1 alin. (3), art. 4^1, 5 şi 10^2 din aceeaşi ordonanţa, astfel cum a fost aprobată prin prezenta lege. (3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pensiile persoanelor care au desfăşurat activitate în administraţia centrala a Departamentului de Comerţ Exterior şi a celorlalte ministere şi departamente de comerţ exterior menţionate la alin. (1) se actualizează, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), la nivelul cuantumurilor pensiilor de serviciu calculate prin aplicarea procentului de 80% la veniturile salariale lunare nete, stabilite conform art. 2, corespunzătoare limitei maxime de încadrare a persoanelor cu aceleaşi grade sau funcţii, aflate în activitate în administraţia centrala a Departamentului de Comerţ Exterior, şi avute de acestea la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă*).------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform art. II din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004, pensiile de serviciu stabilite conform art. 2 şi art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 şi cele actualizate conform art. 3 şi art. 4 alin. (3) se recalculează în funcţie de modificările şi completările aduse prin art. 1 alin. (3), art. 4^1, 5 şi 10^2 din aceeaşi ordonanţa, astfel cum a fost aprobată prin prezenta lege. (4) Pentru persoanele care au lucrat atât în Ministerul Afacerilor Externe, ca membri ai personalului diplomatic şi consular, cat şi în străinătate, în calitate de trimişi în misiuni permanente cu grade şi funcţii diplomatice sau consulare de Departamentul de Comerţ Exterior sau de fostele ministere şi departamente de comerţ exterior, vechimea pe perioadele respective se cumulează şi se considera vechime în diplomatie. (5) Pentru membrii personalului diplomatic şi consular, precum şi pentru alte persoane care au lucrat atât în Ministerul Afacerilor Externe, în instituţiile şi organizaţiile internaţionale menţionate la art. 1, cat şi în direcţiile şi compartimentele de comerţ exterior şi cooperare economică internationala din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, din fostele ministere şi departamente de comerţ exterior, vechimea în diplomatie şi vechimea în activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internationala se cumulează.------------Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.  +  Articolul 4^1În cazul în care din însumarea perioadelor de vechime rezultă fracţiuni mai mari de 6 luni, acestea se intregesc la un an, iar cele mai mici se neglijează.------------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.  +  Articolul 5Pentru fiecare an lucrat în diplomatie, respectiv în activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internationala, peste vechimea minima de 20 de ani bărbaţii şi 15 ani femeile, la cuantumul pensiei de serviciu se adauga câte 1% din venitul salarial lunar net, stabilit conform art. 2 alin. (3) şi (4), fără a putea depăşi 100% din acest venit.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.  +  Articolul 6În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu calculat este mai mic decât pensia aflată în plata, se menţine cuantumul cel mai avantajos.  +  Articolul 7Pensiile de serviciu se actualizează în raport cu nivelul salariilor de baza ale membrilor personalului diplomatic şi consular, aflaţi în activitate în administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, respectiv a Departamentului de Comerţ Exterior.  +  Articolul 8 (1) La decesul titularului pensiei de serviciu, soţul sau sotia şi copiii acestuia beneficiază de pensie de urmaş, în condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (2) Sotia sau soţul şi copiii persoanelor îndreptăţite la pensie de serviciu, decedate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de pensie de urmaş din pensia de serviciu a acestora, în condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.------------Alin. (2) al art. 8 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.  +  Articolul 9Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.  +  Articolul 10De prevederile art. 5 şi 7-9 beneficiază şi membrii personalului diplomatic şi consular prevăzuţi la art. 3, precum şi persoanele prevăzute la art. 4 alin. (3).  +  Articolul 10^1 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică atât membrilor personalului diplomatic şi consular, cat şi persoanelor care au îndeplinit timp de minimum 10 ani funcţii de demnitate publică în Ministerul Afacerilor Externe, în coordonarea direcţiilor generale de comerţ exterior din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, în fostele ministere şi departamente de comerţ exterior. (2) De prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază şi persoanele care au exercitat cel puţin două mandate de ambasador al României în străinătate, pe o perioadă de minimum 8 ani. (3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică, de asemenea, membrilor personalului diplomatic şi consular şi persoanelor care realizează o vechime de minimum 10 ani prin cumularea vechimii în funcţii de demnitate publică, îndeplinite în instituţiile menţionate la alin. (1), cu mandatul sau mandatele de ambasador în străinătate. (4) Pensia de serviciu pentru personalul diplomatic şi consular şi pentru persoanele prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) este de 80% din venitul salarial lunar net al ambasadorului aflat în activitate în administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, salariu stabilit conform art. 2 alin. (3) şi (4).------------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.  +  Articolul 10^2Vechimea în magistratura, stabilită conform prevederilor Legii nr. 92/1992pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi vechimea în diplomatie sau în activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internationala, stabilită conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se cumulează.------------Art. 10^2 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.  +  Articolul 11Prezenta ordonanţă de urgenţă se completează în mod corespunzător cu legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.  +  Articolul 11^1 (1) Pentru contribuţiile la pensia suplimentară achitate în valută, potrivit prevederilor Legii nr. 3/1977, de personalul Ministerului Afacerilor Externe şi al fostelor ministere şi departamente de comerţ exterior, pe perioada desfăşurării misiunilor în străinătate, pensia de serviciu se majorează în raport cu sumele datorate corespunzător drepturilor salariale avute în ţara pe aceeaşi perioadă. (2) Criteriile şi procentele de majorare a pensiei de serviciu prevăzute la alin. (1) se vor stabili prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.------------Art. 11^2 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.  +  Articolul 12Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Afacerilor Externe şi Departamentul de Comerţ Exterior vor asigura aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă după publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul afacerilor externe,Mircea GeoanaDepartamentul de Comerţ ExteriorEugen Dijmarescu,secretar de statp. Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Petre Ciotlos,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 21 mai 2003.Nr. 36.──────────────────