ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 24 noiembrie 2000 (*actualizata*)privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor(actualizata până la data de 22 ianuarie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 28 noiembrie 2000. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 22 ianuarie 2004, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 452 din 18 iulie 2001.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Dreptul la pensie şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocatului se exercită în condiţiile prezentei ordonante de urgenta prin sistemul unic, propriu şi autonom de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, gestionat de Casa de Asigurari a Avocatilor din România. (2) Organizarea şi functionarea Casei de Asigurari a Avocatilor se stabilesc în condiţiile prevăzute de lege şi de Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor. (3) În scopul descentralizarii activităţii de asigurări sociale, Casa de Asigurari a Avocatilor va înfiinţa filiale ale sale pe lângă barouri. Structura organizatorica, atribuţiile şi competentele filialelor vor fi reglementate prin Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor.  +  Articolul 2Sistemul prevăzut la art. 1 este organizat şi funcţionează pe baza principiilor autonomiei, solidaritatii, obligativitatii, contributivitatii, descentralizarii şi al repartitiei, astfel cum acestea sunt prevăzute de lege şi de Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor.  +  Articolul 3 (1) Nivelul contributiei minime obligatorii datorate de avocatii inscrisi în tablourile barourilor cu drept de exercitare a profesiei va fi stabilit de Consiliul Uniunii Avocatilor din România potrivit nevoilor curente şi de perspectiva ale Casei de Asigurari a Avocatilor. (2) Contribuţiile avocatilor la fondurile de asigurări sociale nu sunt impozabile.  +  Articolul 4Pentru perioada în care avocatul a exercitat profesia şi a contribuit la constituirea fondului sistemului reglementat prin prezenta ordonanţă de urgenţă membrii Casei de Asigurari a Avocatilor primesc o singura pensie.  +  Articolul 5Casa de Asigurari a Avocatilor are patrimoniu unic şi buget propriu, aprobat cu procedura prevăzută de lege. Structura veniturilor sistemului, modul de constituire a acestora, structura cheltuielilor şi destinaţia lor se stabilesc pe baza Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor.  +  Capitolul 2 Pensii şi alte drepturi de asigurări sociale  +  Secţiunea I Pensii  +  Articolul 6 (1) Avocatii au dreptul la urmatoarele categorii de pensii: a) pensia pentru limita de vârsta; b) pensia de retragere definitivă din profesie; c) pensia de retragere anticipata definitivă din profesie; d) pensia de invaliditate; e) pensia de urmas. (2) Condiţiile şi procedura de acordare a acestor pensii, precum şi condiţiile de reglementare a cumulului pensiei din alte sisteme de asigurare cu veniturile din exercitarea profesiei de avocat vor fi stabilite prin Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor.  +  Articolul 7Pensia pentru limita de vârsta se acordă asiguratilor care indeplinesc cumulativ la data pensionarii condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare în sistemul de asigurări sociale pentru avocati.  +  Articolul 8 (1) Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru barbati. (2) Atingerea varstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin cresterea varstei de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru barbati, conform Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor.  +  Articolul 9 (1) Stagiul minim de cotizare atât pentru femei, cat şi pentru barbati este de 15 ani. (2) Cresterea stagiului minim de cotizare de la 10 la 15 ani se va realiza în termen de 13 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, conform Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor. (3) Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei şi de 35 de ani pentru barbati. (4) Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin cresterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei şi de la 30 de ani pentru barbati, conform prevederilor Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor.  +  Articolul 10 (1) Asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel puţin 5 ani pot solicita pensie de retragere anticipata definitivă din profesie cu cel mult 5 ani inaintea varstelor standard de pensionare. (2) Cuantumul pensiei de retragere anticipata definitivă din profesie se stabileste în aceleasi condiţii cu cel al pensiei pentru limita de vârsta. (3) La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei de retragere anticipata definitivă din profesie nu se au în vedere perioadele asimilate potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 10^1Pensiile existente la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta se vor recalcula în termen de 6 luni.--------------Art. 10^1 a fost introdus de LEGEA nr. 452 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 25 iulie 2001.  +  Secţiunea a II-a Alte drepturi de asigurări sociale  +  Articolul 11 (1) Asiguratii sistemului autonom de asigurări sociale pentru avocati au dreptul, în afară de pensie, la: a) indemnizatie pentru incapacitate temporara de muncă, cauzata de boli obisnuite, accidente de muncă sau accidente în afara muncii; b) indemnizatii pentru maternitate; c) alte indemnizatii prevăzute de Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor; d) ajutor de deces. (2) Condiţiile şi procedura de acordare a acestor drepturi vor fi reglementate prin Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor.  +  Capitolul 3 Casa de Asigurari a Avocatilor  +  Articolul 12 (1) Casa de Asigurari a Avocatilor funcţionează în cadrul Uniunii Avocatilor din România şi este organizata pe baza prevederilor legii şi ale Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor. (2) Casa de Asigurari a Avocatilor are statut de organizare şi functionare aprobat de Consiliul Uniunii Avocatilor din România. (3) Casa de Asigurari a Avocatilor elaboreaza, în baza legii şi a statutului, regulamentul propriu de organizare şi functionare aprobat de Comisia permanenta a Uniunii Avocatilor din România. (4) Casa de Asigurari a Avocatilor este institutie autonoma de interes public cu personalitate juridica. (5) Filialele Casei de Asigurari a Avocatilor, constituite în condiţiile prevăzute de lege, au personalitate juridica, cu buget şi patrimoniu propriu. (6) Jurisdictia sistemului prevăzut la art. 1 se realizează în condiţiile prevăzute de lege şi de Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor.-------------Alin. (4) şi (5) ale art. 12 au fost modificate de LEGEA nr. 452 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 25 iulie 2001.  +  Capitolul 4 Dispozitii finale şi tranzitorii  +  Articolul 13Prin lege, în cuprinsul prezentului act normativ, se înţelege Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările ulterioare, şi prezenta ordonanţă de urgenţă.-------------Art. 13 a fost modificat de LEGEA nr. 452 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 13^1 (1) Între sistemul de pensii al avocatilor şi sistemul public de pensii se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în munca, în vederea deschiderii dreptului la pensie pentru pensiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b), d) şi e). (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), pensia, în sistemul de pensii al avocatilor, se stabileste numai pentru stagiul de cotizare realizat în acest sistem. (3) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările ulterioare, care constituie stagiu de cotizare atât în sistemul public de pensii, cat şi în sistemul de pensii al avocatilor, se iau în calcul, optional, în unul dintre sisteme.-------------Art. 13^1 a fost introdus de LEGEA nr. 452 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 14 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 6 luni de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termen de 3 luni de la publicarea prezentei ordonante de urgenta se vor elabora şi se vor aproba Statutul şi Regulamentul Casei de Asigurari a Avocatilor. (3) Dispozitiile tranzitorii privind recalcularea pensiilor aflate în plata, potrivit art. 10^1, precum şi cele privind acordarea pensiei de retragere anticipata din profesie vor fi prevăzute de Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor. (4) Pentru pensiile stabilite sau cuvenite până la data de 1 aprilie 2001, decontarile reciproce dintre Casa de Asigurari a Avocatilor şi celelalte sisteme de pensii se sting în anul bugetar 2001.-------------Alin. (3) şi (4) ale art. 14 au fost modificate de LEGEA nr. 452 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 15Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: Decretul Consiliului de Stat privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor nr. 251/1978, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 61 din 14 iulie 1978, Decretul-lege nr. 129/1990 pentru modificarea şi completarea Decretului nr. 251/1978, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 25 aprilie 1990, Legea nr. 28/1990 pentru modificarea Decretului nr. 251/1978, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 noiembrie 1990, precum şi orice alte dispozitii contrare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:----------------p. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Flavius Baias,secretar de statMinistrul munciişi protectiei sociale,Liviu Lucian AlbuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes---------------